You are on page 1of 16

120.

alea · 2019ko apirila · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI - 0371 - 08

Jarraitu ezazu
ELKARRIZKETA
Abusuzko klausulak es.scribd.com-en

identifikatzen
Zortzi asteko
aitatasun baja
apiriletik aurrera
Javier Mata
Bultz-Laneko Zuzendari Aitatasun baimena zortzi as-
Orokorra tekoa da apirilaren 1etik au-
rrera, Espainiako Gobernuak
“Teknologiaren onetsi duen berdintasunerako
eraginez aldatzen premiazko lege dekretuan ageri
doan lan bezala. Hala, Espainiako Go-
bernuak aurreikusi du 16 astera
merkatuan gaude” luzatzea aitatasun baimena
2021erako. Alabaina, dekretua
10-11. orrialdeak apirilean indarrean sartu bada
Enpresek ez dituzte legeak egi- Internet konpainiek, gas kon- deak bihurtu dira jaun eta jabe ere, Kongresuko Diputazio
ten, ez, baina, askotan, amarruz painiek edota elektrizitate kon- arlo honetan: zoru-klausulak, Iraunkorrak (Kongresua dese-
GRAFIKOAK jositako kontratuak idazten di- painiek erabiltzen dituzten abu- hipoteka eratzeko gastuak... gin denetik indarrean dagoena)
tuzte. Ohikoak dira hegazkin- suzko klausulak. Baina, zalan- Alabaina, zer dira benetan klau- onetsi beharko du, aurrera ja-
bidaia konpainiek, telefono edo tzarik gabe, finantza-erakun- sula horiek? 8. orrialdea rrai dezan. 3. orrialdea

2.057 langabe gutxiago


martxoan, Hego Euskal Herrian
Otsailean baino 1.911 langabe gutxiago zenbatu dituzte mar-
EAEko familien txoan, EAEn; hau da, %1,59. Nafarroan, aldiz, 146 langabe
%85 bere gutxiago (%0,43) zenbatu dituzte. 2018ko martxoan aurten
etxebizitzaren jabe da baino 9.212 lagun gehiago zeuden enplegurik gabe; beraz,
6. orrialdea urtebetean %7,24 jaitsi da langabezia EAEn. 4. orrialdea
2 2019ko apirila

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA Ekintza honek Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Sailaren
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA laguntza jaso du.

ADITUAREN KOMIKIA STAFF:


IRITZIA
HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31
Banaketa:
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.
Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute

Egin zaitez harpide!


Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,

JoséA. Diez Alday


edo idatz ezazu ekonomiarenkz@leizaola.eus posta helbidera, zure izen-
deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK: ____________________________ IZENA:_______________
HELBIDEA: __________________________________________________
Kazetaria ekonomian espezializatua TELEFONOA: _______________ E-MAILA: _______________________
HERRIA: _______________________________________ P.K: _________
blazquezcobo.blogspot.com

GORA BEHERA
Euskal ekonomia:
desazelerazioa
eta zalantzak
Ekonomiaren garapenerako,
ziurgabetasuna bidelagun txa- Industria eoliko garatua,
rra dela ikasi dugu azken ur-
teetan. Urteko lehen hiruhi-
baina parke gutxi
lekoa igarota, gero eta nagu- Euskal industria eolikoa garatuta dagoen arren, kontsu-
siagoa da EBren ahultasun mitutako energiaren %7 soilik ekoizten du. Gainera,
sentipena, batez ere, handien euskal sektore eolikoaren 15.000 lanpostuetatik 3.000
ahultasuna: Alemania eta soilik daude Euskadin kokatuta. Arantxa Tapia Ekono-
Frantzia. Dagoeneko ez da al- miaren Garapena eta Azpiegituretako sailburuak adierazi
deko haize-boladarik (EBZren Euskadik elbarrituen langabezia kopururik txikiena du Estatuan. bezala, Euskadik gaitasun industrial «paregabea» du
pizgarriak), eta, orain, kontran energia eolikoaren alorrean.
Kopuruak
datozen haize-bolada txikiak
ekaitz bihurtu daitezke... Gora egin du elbarrituak lan-
Argi-itzalak dituen ager-
toki batean gaude... Europak
merkatuan txertatzeko kopuruak Sailburuak emandako datuen arabera, sektore eolikoak
15.000 lanpostu sortu ditu. Horietatik 3.000 Euskadin
erronkaz eta zalantzaz bete- Euskadik elbarrituen langabezia kopururik txikiena du daude kokatuta; gainerakoak, mundu osoan zehar bana-
riko urtea dauka aurrean. Estatuan. EHLABEk (Euskal Herriko Lan Babestuaren tuta. «Urtean 7.000 milioi euroko fakturazioa dakar»,
Alemania %1,5 hazi zen Elkartea) emandako datuei erreparatuta, 2018an %2,21 nabarmendu du.
2018an, aurreikusi baino igo zen enplegu-tasa elbarrituen kolektiboari dagokionez, Adierazpenak BECen izandako Wind Europe 2019
puntu bat gutxiago, automo- eta, guztira, 7.966 langile dira –autonomia erkidegoan azokan egin ditu.
bilgintza jasaten ari den ko- inoiz izandako kopururik handiena–. Azken bost urteetan,
lapsoaren eraginez. Bide ba- elbarrituen enpleguak %33ko hazkundea izan du.

Kolektibo nagusia
tez, automobilgintza euskal
industrian pisu nabaria duen
alorra dela azpimarratu be- EHLABEk azpimarratu duenez, azken urteetan hazitako
harra dago. Frantzian ere enplegua kolektibo zehatz batean oinarritu da batez ere,
kezkati dabiltza; horren le- alegia, %65etik gorako ezgaitasuna dutenetan. Zehazki,
kuko, ‘txaleko horien’ pro- 2018an sortutako 173 lanpostuetatik, 160 (%92) %65etik
testak, eta bere ahultasuna gorako ezgaitasuna zuten langileek bete zituzten. Beraz,
ezkutatu nahian dabil Ma- EHLABEren langileen %56 (4.471 langile) lan-merkatuan Industria eolikoari buruzko Europako azoka garrantzitsuena izan da BECen.
cron, ekonomia-politika be- txertatzeko laguntza berezia dutenak dira.
rriak iragarriz...
2019ko apirila 3

ALBISTEAK

Aurrera jarraitzen
dute pentsiodunen
mobilizazioek
Pentsiodunak «etsita» irten nifestazioak. Gobernuan da-
dira Eusko Jaurlaritzarekin goena dagoela, pentsio pu-
egindako bileratik. Hori dela bliko duinak bermatu behar
eta, Bizkaiko pentsiodunen direla azpimarratu dute. Dekretuan azaltzen denez, aitatasun baimena 12 astera luzatuko da 2020an, eta 16ra 2021ean, amatasunekoaren pareraino.

Zortzi asteko
1.080 euroko gutxieneko
elkarteak iragarri duenez, mo-
pentsioa
bilizazioekin jarraituko dute.
Gainera, hurrengo egunetan
beraien aldarrikapen guztiak Ildo horretan, Bizkaiko pen-

aitatasun baja
biltzen dituen dokumentua tsiodunen elkarteak EAJri
helaraziko diete Eusko Lege- «bustitzeko» eskatu dio.
biltzarrean zein Diputatuen Gauzak horrela, apirilaren
Kongresuan ordezkaritza du- 13an kaleak bete zituzten

apiriletik aurrera
pentsiodunek, euren eskubi-
Pentsio publiko duinak deen alde. Manifestariek
bermatu behar direla pentsio duinak eskatu dituzte:
1.080 euroko gutxieneko
azpimarratu dute pentsioa eta KPIaren arabera
ten alderdi politiko guztiei. gaurkotzea. Halaber, Espai-
Bitartean, jendetza biltzen ja- niako Gobernuak pentsioei
rraitzen dute pentsiodunen %0,25eko igoera aplikatu iza- Aitatasun baimena zortzi as- garri du erabaki hori iritsi arte Bestalde, Jaurlaritzak 16
mobilizazioek. Horren lekuko, na salatu dute gogor. Mobili- tekoa da apirilaren 1etik au- neurria indarrean jarriko dela. astera luzatuko du aitatasun
16 aste
hilaren 13an hegoaldeko hi- zazioekin aurrera jarraituko rrera, Espainiako Gobernuak baimena udazken honetatik
riburu guztietan izandako ma- dutela iragarri dute. onetsi berri duen berdintasu- aurrera.
nerako premiazko lege dekre- Dekretuan azaltzen denez, ai-
tuan ageri bezala. Hala, Espai- tatasun baimena 12 astera lu- Jaurlaritzak 16
niako Gobernuak aurreikusi du zatuko da 2020an, eta 16ra astera luzatuko du
16 astera luzatzea aitatasun 2021ean, amatasunekoaren
baimena 2021erako. Alabaina, pareraino. Parean jartzera iris-
aitatasun baimena
dekretua apirilean indarrean ten direnean, lehenengo sei Modu horretan, Estatuak
sartu bada ere, Kongresuko Di- asteak nahitaezkoak eta ja- araututako amatasun baime-
putazio Iraunkorrak (Kongresua rraituak izango dira, eta gai- narekin parekatuko dute ai-
desegin denetik indarrean da- nerakoa noiz hartu gurasoek tatasun baimena, estreinakoz
goena) onetsi beharko du, au- erabakiko dute. Edonola ere, guraso izango direnen eta gu-
rrera jarrai dezan. Espainiako haurrak urtebete izan baino raso bakarreko familien ka-
Milaka pertsona atera dira kalera Bilbon, Donostian, Iruñean eta Gasteizen. Berdintasun Ministerioak ira- lehenago hartu beharko dute. suetan ere bai.
4 2019ko apirila

ALBISTEAK

2.057 langabe
gutxiago martxoan,
Hego Euskal Herrian
Otsailean baino 1.911 lan- Nafarroari dagokionez,
gabe gutxiago zenbatu di- bertan ere behera egin du
tuzte martxoan, EAEn; hau langabe kopuruak: zehazki,
da, %1,59. Nafarroan, aldiz, 146 pertsona gutxiago
146 langabe gutxiago (%0,43). Orotara, 33.693 dau-
(%0,43) zenbatu dituzte. En- de lanik gabe Nafarroan.

Kopuruak
Eroskiren frankizia sarearen salmentak % 8 igo ziren iaz. Behera egin du Urtebeteko epean 2.217
langabeen kopuruak bai
Eroskik 52 frankizia
pertsonak aurkitu dute lana,
EAEn zein Nafarroan alegia, %6,17k. Lanik gabe
daudenen artean, 2.063

inauguratu zituen iaz


plegu eta Gizarte Seguran- emakume eta 13.630 gizon
tzako Ministerioak argitara- zenbatu dituzte. Horietatik,
tutako datuak dira horiek. 3.111 25 urtez azpikoak
2018ko martxoan aurten bai- dira (1.562 gizon eta 1.549
no 9.212 lagun gehiago zeu- emakume). 25 urtetik go-
Eroskik 52 frankizia inaugu- Inauguratutako frankizia 267 inaugurazio egin ditu, den enplegurik gabe; beraz, rakoak, berriz, 30.582 dira
ratu zituen eta 308 lanpostu berrien artean, hamabi Kata- eta frankiziadun 500 super- urtebetean %7,24 jaitsi da (12.068 gizon eta 18.514
sortu zituen iaz, 7.650.000 lunian ireki zituzten, bederatzi merkatura iritsi da. Oraindik langabezia EAEn. emakume).
milioi euroko inbertsioa egin EAEn, zortzi Andaluzian, sei ere bere frankizien sarea he-
ostean. Euskal kooperatibak Balear Uharteetan eta hiru Na- datzen jarraitzen du, eta, hu-
farroan. Halaber, Madril, Galizia, rrengo urteetarako, Andalu-
Katalunian ireki ditu Aragoi, Valentzia, Gaztela eta zian, Madrilen, Gaztela-Man-
frankizia gehien Leon, eta Extremaduran bina
inauguratu ziren, eta Gaztela-
txan, Extremaduran eta Le-
vanten jarri du arreta.
adierazi duenez, hedatzearen Mantxan eta Kantabrian, bana. 2019an, kooperatibak 50

Erritmoari eusten
eta denda propioen eralda- frankizia inauguratzeko as-
ketaren ondorioz, Zurekin moa du.
belaunaldi berriko denden Horrenbestez, Eroskik Bestalde, Eroskiren fran-
ereduak «bultzada indartsua» 2017ko irekiera erritmoari kizia sarearen salmentak %8
hartu du. eutsi dio: azken lau urteetan igo ziren iaz. Otsailean baino 1.911 langabe gutxiago zenbatu dituzte martxoan, EAEn.

Abian da MOVES plana


Eusko Jaurlaritzak auto elek- Beraz, plan honetatik kanpo erosteko laguntzak eskaintzen
trikoen edota hibridoen eros- gelditzen dira gasolina eta ditu Renovek, bai diesel zein
keta sustatzea xede duen Es- diesel ibilgailuak. gasolina ibilgailuetan.
Renove plana
painiako Gobernuaren MO- Testuinguru horretan,
VES plana abiatu du. Planak %80 igo da autoen eskaera
5.500 euro arteko laguntzak Horrenbestez, auto elektrikoak Renove Plana hasi zenetik.
eskaintzen ditu, eta, horre- erosteko 5.500 euro arteko di- Martxoan, 4.300 ibilgailu sal-
tarako, bi baldintza bete be- rulaguntzak ezartzen ditu MO- du dituzte.
harko dira: ibilgailu zaharra VES planak, eta, 2.600 euro Aipatutako bi planetan,
txatartegira eramatea (IAT artekoak entxufagarriak diren eskatutako hurrenkeraren
indarrean izan behar dute) ibilgailu hibridoentzat. Aurretik arabera emango dira dirula-
eta berria elektrikoa edo hi- Renove plana ipini zuten mar- guntzak, harik eta diru-ko-
Auto elektrikoak edo hibridoak erosteko dirulaguntzak eskaintzen ditu MOVES planak. brido entxufagarria izatea. txan. Ibilgailu efizienteagoak purua bukatu arte.
2019ko apirila 5

EKINTZAILETASUNA

Adimen artifiziala, minbiziaren


aurkako tratamenduak hobetzeko
Naru startupak sortutako
‘Step’ sistemak adimen arti-
fiziala aplikatzen du minbi-
ziaren aurkako tratamenduak
hobetzeko. ‘Step’ minbizi mota
desberdinei zuzenduta dago:
bularrekoa, kolonekoa, pros-
tatakoa eta biriketakoa. Hala,
sistemak hainbat abantaila
eskaintzen ditu pazienteen-
tzat zein mediku eta osasun
sistementzat. Alde batetik,
erabiltzailearentzat gidaliburu
pertsonalizatu bat da, gaixo-
tasunari buruzko gomendioak
eta informazio baliozkotua
ematen diona. Bestalde, kanal
bat da, kontsultatik kanpo
medikuarekin komunikatzeko
eta sintomen eta bizi-kalita-
tearen berri emateko. Adimen artifizialeko sistemen garapenean espezializatutako startup bat da Naru.
Adimen artifizialeko sis- lekomunikazio arloko bi in- bere lehen produktua gara- ditu, eta, aztertu ondoren, in- katuratu ahal izateko. Orain-
temen garapenean espezia- geniari, elkarrekin uztartu tzen ari da: ‘Step’. Aplikazio formazio baliotsua erauzten goz minbizi mota batzuei zu-
lizatutako startup bat da dituztenak medikuntzari apli- du tratamenduen eraginkor- zentzen bazaie ere, sistema
Naru. Garatutako sistemen katutako AA sistemen, bio- Pazienteei zein tasuna ebaluatzeko. bereziki diseinaturik dago
medikuei zuzenduta ‘Step’ sistema
xedea da tratamenduak, gai- informatikaren eta zientzia etorkizunean beste gaixota-
xoen jarraipena eta gaitzen konputazionalen ezagutzak. sun kroniko batzuekin ere
prebentzioa hobetzea. Eider 2017. urtean sortu zen dago ‘Step’ Naru enpresako lantaldea erabiltzeko. Horretarako,
Sánchez eta Maider Alberich Naru enpresa BICen baitan, honek medikuek eta pazien- tresna berria baliozkotzen funtzionaltasun berriak izan-
dira Naruren sortzaileak, te- Gipuzkoan, eta gaur egun teek emandako datuak biltzen ari da, urtebeteko epean mer- go ditu.
6 2019ko apirila

HILEKO GRAFIKOAK

EAEn, ingurumen-zergak %4,7 hazi ziren 2017an, eta ia 1.200 milioi euro izan ziren
EAEko ingurumen-zergak 1.199 milioi eurokoak izan ziren 2017an, aurreko urtean
baino %4,7 gehiago, Eustatek eginiko Ingurumen Zergen Kontuaren arabera. Inguru-
men-zergak honela definitzen ditu Eurostatek: ingurumenean inpaktu kaltegarri, ze-
haztu eta espezifikoa duen materialen baten unitate fisiko edo antzekoren bat izaten
dute zerga-oinarri gisa, eta SEC2010 Europar Kontu Sisteman zerga gisa identifikatuak
izan behar dira. Ingurumen-zergak hiru kategoriatan sailkatzen dira: Energiaren gai-
neko zergak, Garraio-zergak, Kutsadura- eta baliabide-zergak. Taldekatze horri kasu
eginez, Energiaren gaineko zergak dira munta handienekoak, eta 2017an 1.034 milioi
eurokoak izan ziren, guztirakoaren %86,2. Talde horren barnean, garrantzitsuena Hi-
drokarburoen zerga berezia da, 891 milioirekin, dagokion taldearen %86,2.
Iturria: EUSTAT

EAEko familien %85 bere etxebizitzaren jabe da


Edukitze-erregimen ohikoena jabetza da EAEn: 758.315 familia-etxebizitza nagusi biltzen
ditu, hau da, etxebizitza guztien %85,1, Eustatek bildu dituen datuen arabera. Alokairuan
dauden etxebizitzak 112.614 dira (%12,6). Eta gainerako %2,2a –19.829 etxebizitza–
beste edukitze-erregimen bati dagokio. Lagatzea da ohikoena azken horien artean. Ko-
puru horiek 2011ko datuekin alderatuz gero, aldaketarik esanguratsuena izan duen edu-
kitze-erregimena alokairua da, %8,2tik 2016ko %12,6ra igaro baita, hau da, 41.731
etxebizitza nagusi gehiago, modalitate honetan, bost urteotan. Jabetzari dagokionez, 0,8
ehuneko-puntu egin du behera, %85,9tik %85,1era, nahiz eta jabetza-erregimeneko etxe-
bizitzak 19.088 gehiago izan 2016n, 2011n baino. Beste edukitze-modalitate batzuek,
ordea, 3,7 ehuneko-puntu egin dute behera, 20.583 etxebizitza galduz.
Iturria: EUSTAT

2017-18 ikasturtean, 2.080 matrikula gutxiago izan dira Haur Hezkuntzan


EAEn, 2017-18 ikasturtean, 2.080 matrikula gutxiago izan dira Haur Hezkuntzan, 0
eta 5 urte bitarteko biztanleen kopuruak behera egin duelako. EAEko unibertsitateaz
kanpoko irakaskuntzetan, 2017-18 ikasturtean, 419.578 ikasle egon ziren guztira, ale-
gia, kopuruak %0,2 egin zuen behera, aurreko ikasturtearen aldean, Eustaten datuen
arabera. Horien barruan, eta, zehatzago esateko, Araubide Orokorraren barruan, na-
barmentzekoa da Haur Hezkuntzako matrikulen kopuruaren beherakada, %2,3koa
izan baita, 0 eta 5 urte bitarteko biztanle-kopuruak behera egin duelako. Ikasleen
%93k Araubide Orokorreko ikasketak egin zituen (%0,3ko igoera); gainerako %7ak
Araubide Bereziko ikasketak egin zituen (%5,6ko jaitsiera).

Iturria: EUSTAT

EAEko industria-jarduera %2,0 igo zen 2019ko otsailean


Eustatek landutako datuen arabera, 2019ko otsailean %2,0 igo zen EAEko industria-
produkzioa lan-egutegiko baldintza homogeneoetan, 2018ko hil beraren aldean.
2019ko lehen bi hiletan %1,7ko hazkundea izan da, 2018ko aldi beraren aldean.
Urtaroen eragina zuzenduta, %0,3 hazi zen EAEko industria-produkzioa, 2019ko ur-
tarrilarekin alderatuta. 2019ko otsailean, 2018koaren aldean, zeinu ezberdineko ebo-
luzioak gertatu dira: Energia %2,7 jaitsi da eta Bitarteko Ondasunak %0,8, baina
Ekipoko Ondasunak %6,0 igo dira eta Kontsumoko Ondasunak, guztira, %4,0 gehitu
dira. Horien barnean, Kontsumoko Ondasun Ez-iraunkorrek %8,6 egin dute gora, eta
zeinu positiboa eta hazkundea eragin dute, Iraunkorrak %7,4 jaitsi baitira.
Iturria: EUSTAT
2019ko apirila 7

I+G+b ALBISTEAK

Itsas azpiegiturak denbora


errealean monitorizatzeko
plataforma garatu dute
Itsas azpiegiturak denbora Gauzak horrela, itsasoan giak hobetzea ahalbidetuko
errealean monitorizatzeko kokatuta dagoen azpiegiturak du.
Kudeaketa eraginkor horri esker, fabrikazioko akatsak murriztea lortuko da.
plataforma garatu du Ceit- edo gailuak jasan duen edo- Sateliteko irudietan eta
IK4 euskal zentroak. Horiekin zein aldaketa kuantifikatu datu meteorologikoetan oina-

Ekoizpen planten erabateko batera, FCC Construcción, We-


llness Telecom, Sensorlab eta
ahal izango du aipatutako
plataformak automatikoki.
rritutako landa-neurketetan

Monitorizazioari,
eraldaketa digitala Plocan enpresetako teknika-
riak ere aritu dira lanean.
Jauzi teknologiko itzela
mantentze-lanei
Oraingoz, ‘Starports’ ize- Horregatik, ‘Starports’ pla-
Spyro taldea proiektu bat gi- Azterlan eta SIDENOR eta neko tresna adimenduna ga- taformak jauzi teknologiko eta kontserbazioari
datzen ari da, ekoizpen plan- SPYROko I+G unitateek. ratzen dihardute. Tresna ho- itzela ekarriko dio itsas dagozkion kostuak asko
Bitarteko produktiboak murriztuko dira
tak analitika prediktiboko rri esker, kostaldeko edota merkatuari; izan ere, mo-
teknika aurreratuekin digi- itsasoko edozein azpiegitu- nitorizazioari, mantentze-
talki eraldatzeko. Proiektua Proiektuaren sustatzaileek raren –kaiak, kai-muturrak, lanei eta kontserbazioari jaso diren iraupen luzeko da-
Premiere deitzen da, eta hain- nabarmendu dutenez, bitar- itsas plataformak, aerosor- dagozkion kostuak asko mu- tuak eskuratzeko ohiko siste-
bat euskal enpresa eta zentro teko produktibo batzuk lor- gailuak, etab.– egoerari bu- rriztuko dira, eta arazo edo men lana osatuko du monito-
teknologikok osatutako par- tzea da helburua, «moldaga- ruzko informazio xehatua akatsak aldez aurretik iden- rizazio-tresna berri honek. Au-
tzuergo batek jarri du mar- rriak, malguak, efizienteak ezagutu ahal izango da unean tifikatu ahal izango direnez, rrerapen itzela izango da, be-
txan, Spyro taldeak gidatu eta auto-berrezargarriak, bertan. mantentze-lanen estrate- raz, plataformak dakarrena.
eta koordinatuta, ekoizpen auto-ikaskuntzarako ahalme-
planten erabateko eraldaketa narekin». Kudeaketa eragin-
digitalerako, analitika pre- kor horri esker, fabrikazioko
diktibo eta preskriptiboko akatsak murriztea lortuko da,
teknika aurreratuak erabiliz. ekoizpen tasak mantenduta
Spyroz gain, Vixion, Inge- eta, gainera, energiaren kon-
team Power Technology, Fa- tsumoak minimizatuta.
gor Arrasate, Fagor Ederlan, Spyroko zuzendari nagusi Ri-
Sidenor eta RPK-k hartzen cardo Gonzalez Lafuentek
dute parte aipatutako proiek- azaldu duenez, gaur egun 4.0
tuan. Halaber, eragile moduan soluzioak ekoizpen makine-
parte hartzen dute Ikerlan, tako informazioa eta datuak
Koniker, Tecnalia, Edertek, jasotzera zuzentzen dira. Ceit-IK4, FCC Construcción, Wellness Telecom, Sensorlab eta Plocan enpresetako teknikariak aritu dira lanean.
8 2019ko apirila

ERREPORTAJEA

Abusuzko klausulak
identifikatzen
Enpresek ez dituzte legeak egiten, ez, baina, askotan, amarruz jositako kontratuak idazten dituzte. Ohikoak dira hegazkin-bidaia konpainiek, telefono
edo Internet konpainiek, gas konpainiek edota elektrizitate konpainiek erabiltzen dituzten abusuzko klausulak. Baina, zalantzarik gabe, finantza-
erakundeak bihurtu dira jaun eta jabe arlo honetan: zoru-klausulak, hipoteka eratzeko gastuak... Alabaina, zer dira benetan klausula horiek? Nork
erabaki dezake abusuzkoak direla? Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak babesten dituzten legeak eta arauak aztergai.

Dakizunez, kontsumitzaileen bi baldintza bete behar dira:


eta erabiltzaileen eskubideak lehenik eta behin, kontsumit-
babesten dituzten hainbat zaile baten eta enpresa baten
lege edo arau daude; hala ere, arteko harremanari eragin
ez dugu horietariko askoren behar dio klausulak; eta, bi-
berri. Finantza-erakundeek, garrenik, enpresak aurretik
aire konpainiek, telefono edo
Internet konpainiek, gas kon-
painiek edota elektrizitate
Kontsumitzaile baten
konpainiek erabiltzen dituzte eta enpresa baten
maiz abusuzko klausulak. En-
presek ez dituzte legeak egi-
arteko harremanari
ten, ez, baina, askotan, ama- eragin behar dio
rruz jositako kontratuak idaz- klausulak Horrelako egoera baten aurrean, kontsumitzailea saia daiteke entitatearekin akordio batera iristen.
ten dituzte. Horregatik, inte-
resgarria da kontsumitzaileen idatzitako klausula izan behar dio batera iristen. Lortzen ez zibileko epaileek erabaki de- behar dute kontratu hori si-
eta erabiltzaileen eskubideak da, modu indibidualean ne- badu, erreklamazio bat jar zaten abusuzko klausula den natzeak dakartzan ondorio
babesten dituzten legeak eta goziatzeko aukerarik eman dezake Kontsumobiden edo ala ez, eta, hala badagokio, ekonomiko eta juridikoak
arauak aztertzea. ez duena, eta desoreka handia kontsumoko beste erakunde kalte-galerengatiko ordaina erraz ulertzeko.
Kontratu askok gehiegizko ezarri behar dio kontsumi- batean, eta hura aldeen ar- aitor diezaioten erreklama- Azkenik, klausulek fede
klausulak dituzte, eta “behar- tzaileari. Normalean, kontra- teko bitartekaritza lana egiten ziogileari. onaren printzipioa izan behar

Gehiegikeriak
tu” egiten dituzte kontsumi- tuaren baldintza orokorrak saiatuko da. dute oinarri, eta alde bien
tzaileak. Legedia eskuan har- jasotzen dituen letra txiki ho- Alabaina, horrek ere huts eskubide eta betebeharren
tuta, epaileek ezeztatu egin rren barruan egoten dira sar- egin dezake. Kasu horretan, Kontratuetako estipulazioek arteko oreka bilatu behar
dituzte maiz, gehiegizkotzat tuta gehiegizko klausulak. arbitrajera jo daiteke, baldin hiru kontrol gainditu behar dute. Kontratua enpresabu-
jotzen dituztelako. Horrelako egoera baten eta enpresa arbitrajeari atxi- dituzte abusuzkoak diren era- ruaren borondateari lotzen
Klausula bat gehiegizkoa aurrean, kontsumitzailea saia kita badago. Horrela ez bada, bakitzeko: txertatze-kontrola, badiote.
den zehazten hasi aurretik, daiteke entitatearekin akor- epaitegietara jo behar da, arlo gardentasun-kontrola eta Kontsumitzailearen eta
abusu-kontrola. Lehenengoak erabiltzailearen eskubi-
ezartzen du klausulak argi, deak murrizten badituzte;
erraz eta zehatz idatzita egon kontratuan elkarrekikota-
sun-eza badakarte; Kon-
Klausulek fede onaren tsumitzaileari neurriz kan-
poko bermeak ezartzen ba-
printzipioa izan behar dizkiote edo frogatu beha-
dute oinarri rraren karga bidegabe
ezartzen badiote; kontra-
behar direla, erraz ulertu ahal tua burutzeari dagokionez,
izateko, eta eskuragarri egon neurriz kanpokoak baldin
eta irakurterrazak izan behar badira; aplikatu beharreko
direla. zuzenbide eta lehiari bu-
Gardentasunari dagokio- ruzko arauen aurkakoak
Kontratu askok gehiegizko klausulak dituzte, eta “behartu” egiten dituzte kontsumitzaileak. nez, klausulek aukera eman baldin badira.
2019ko apirila 9
10 2019ko apirila

ELKARRIZKETA

Javier Mata
Bultz-Laneko Zuzendari Orokorra

“Teknologiaren eraginez aldatzen


doan lan merkatuan gaude”
Bultz-Lan Consulting Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa berriak sortzen eta ETEak finkatzen espezializatutako aholkularitza enpresa da. 1989. urtean
sortu zen, eta, harrezkeroztik, ekintzaileei laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkie. Euskal Herrian barrena ekimen lehiatsuak bultzatzen ditu, bai
hiriguneetan zein landa-guneetan. Bere ekintzaileen profila besteren kontura lanean hasteko trabak edota zailtasunak izan ditzaketen pertsonak dira.
Ekintzaileak trebatzen eta langileen enplegagarritasuna eta gaitasun profesionala hobetzen dituzten prestakuntza-ikastaroak bultzatzen ditu.

Zer da Bultz-lan Consul- ziketa eta aholkularitza dira Garai horietan ekintzaileta- tarazteko eta zabaltzeko egi- Ekintzaileak trebetasun ba-
ting? Zein da bere zeregin garatzen ditugun beste ildoak. sunari ekiten dioten lagun ten ari diren ahaleginei es- tzuk behar ditu bere egitas-
nagusia? ugarik beharrak bultzatuta ker ere, batez ere gazteen moa era egokian kudeatu ahal
Bultz-lan Consultingek en- egiten dute, langabezian ge- artean aukera hau aintzat izateko, baina besteren kon-
Bultz-Lan Consulting ahol- presen sorkuntza bultza- ratu baitira eta lan merkatura hartzen dutela nabaritzen tura lan egiten duen edozein
kularitza eremuko enpresa tzea du helburu nagusia. itzultzeko biderik errazena dugu, baina pertsona askok lagunen antzera, abilezia ba-
da, Caritasen menpe dagoena. Krisi ekonomikoaren os- edo azkarrena ekintzaile bi- uste dute oraindik besteren tzuk aldez aurretik hartuta
1989. urtean jaio zen, beste- tean, ekintzailetasunari bu- hurtzea izan daiteke. Badaude kontura lan egiteak lasaita- zituen, eta beste batzuk, be-
ren kontura lanean berriro ruz euskal gizarteak duen beste batzuk aldez aurretik suna ematen duela. Are ge- rriz, bere egitasmoa garatzen
hasteko zailtasunak zituzten jarreran aldaketarik naba- bere negozio propioa sor- hiago, lanpostu hori admi- doan heinean ikasten eta
taldeen artean autoenplegu- ritu duzue? Edo, aitzitik, tzeko ideia zutenak, eta, beren nistrazio publikoen eremu- hartzen ditu.
rako eta enplegua sortzeko besteren kontura lan egitea lan baldintzen ezegonkorta- koa bada. Badaude lagun batzuk
ekimenak bultzatzeko asmoz. da gehien nahi dena? sunagatik edota enplegua arriskuarekiko higuina edu-
Gaur egun gure jarduera galtzeko beldurragatik, urra- Ekintzailea jaio ala egin kitzeko, erabakiak hartzeko,
nagusiak ekintzailetasuna iza- Ekintzaileen profiletan, kri- tsa ematera ausartzen dira. egiten da? Gaitasun bere- edota denboraren kudeaketa
ten jarraitzen duen arren, mi- sialdiak beti nabaritzen dira, Krisia gainditu ostean, ziak eduki behar dira ekin- egokia egiteko teknikak, bes-
kroenpresei bideratutako he- eta eragin zuzena izaten dute. eta ekintzailetasuna ezagu- tzailea izatera heltzeko? teak beste, ezagutzen ez di-
tuztenak, eta bizkor ikastera
behartuta daude, denboran
iraun nahi badute. Eta ho-
rretaz guztiaz, eremu honetan
ezagupenik ez badute, ku-
deaketa kontuak ikasi behar

“Ekintzaileak
trebetasun batzuk
behar ditu bere
egitasmoa era egokian
kudeatu ahal izateko”
dituzte, eta oso adi egon be-
har dute bere negozioaren
bilakaerari, egunean gerta-
tzen denari jarraipena eginez.

Genero ikuspegiari dago-


Bultz-lanen eginkizunaz mintzatu da Javier Mata zuzendari orokorra. kionez, zenbat dira ema-
2019ko apirila 11

ELKARRIZKETA

kumezkoak eta zenbat gi- Nire ustez, ekintzailetasunari kudeaketaren arloan eskar-
zonezkoak? Negozioak sus- ekiterakoan ez dago genero mentu gutxi eta ezagupen as-
tatzerakoan, badago se- diskriminaziorik, baina egia korik ez duten lagunei bide-
xuen arteko alderik? da, nahiz eta egungo gizartean ratuta dago batez ere, baina
ahalegin handiak egin diren bere negozioa sortu eta abian
Azken urteotan gutxi gora- eta egiten jarraitu, lan egitea dutenentzat ere beste ikas-
behera %50ean egongo gi- eremu pertsonalarekin bate- taro batzuk eskaintzen ditu-
nateke; agian, gizonezkoak ratzea zaila izan daitekeela, gu. Esaterako, kudeaketa es-
apur bat gehiago izan dai- eta horrek batez ere emaku- trategikoa, kudeaketa ekono-
tezke. Sustatzen ditugun ne- meengan izaten du eragina. miko-finantzarioa…
gozio gehienak saltokiak Ez luke horrela izan behar,
baina hori da sarritan ger- Bultz-lan Consultingen ibil-
“Gure ikastaroen xedea tatzen dena. Era berean, abian bidean ia 8.000 enpresa
jartzen diren beste negozio sortu dira. Sortzen lagun-
ekintzaile izan nahi batzuk aukera paregabea izan tzen dituzuen enpresen
duten pertsonak daitezke ordutegien eta lan ibilbideari jarraipenik egi-
jardunaldien aldetik malgu- ten diozue? Noraino iristen
batez ere kudeaketan tasun handiagoa edukitzeko. zarete enpresa bat sortu
trebatzea da” Honela, lan eremua eta eremu ondorengo laguntza eta ja-
pertsonala hobeto bateratu rraipenarekin?
dira, batez ere ostalaritza- daitezke.
rekin eta zerbitzuekin lotuta Hasierako prozesua pertsona
daudenak, eta, hortaz, ez Bultz-lan Consultingek, bes- bat negozio-ideia batekin gu-
dugu sexuen arteko alde be- te erakunde eta enpresa regana heltzen denetik, ne-
rezirik nabaritzen. Egoera batzuekin batera, EAEko gozioa bideragarria bada,
bestelakoa da eraikuntzaren hiru lurraldeetan treba- ezinbestekoa zaion finantza-
ildotik garatzen ditugun en- kuntza ikastaroak eskain- keta, dirulaguntzak eta jar-
presen kasuan; eremu ho- tzen ditu, abileziak hobe- dueraren alta lortzen duen Bultz-lanek mikroenpresak sortzen ditu.

netan, gizonezkoen proiek- tzeko, lana aurkitzeko eta unera arte iristen da. Enpre- sen biziraupenari buruzko Teknologiaren eraginez al-
tuak baino ez daude. ekintzailetasuna sustatze- saren lehenengo urtean tu- ikerketa egiten dugu. datzen doan lan merkatuan
ko asmoz. Zeintzuk dira ge- toretza egin duen aholkula- gaude, eta nekez egingo du
Bultz-lan Consultingek hien eskatzen diren ikas- riak negozioaren jarraipena Enpresariak batez ere pre- atzera. Horrenbestez, egoera
emakumeen eta gizonen taroak? egiten du, eta, hortik aurrera, sio fiskalez eta lan harre- berrira egokitu behar gara,
arteko berdintasuna sus- ekintzailearen eskuetan dago manez kexatzen dira. Bi eta kontuan izan behar dugu
tatzen du. Diskriminaziorik Gure ikastaroen xedea ekin- gurekin harremanetan jarrai- eremu horiek ekintzai- lan aukera batzuk desagertu
ba al dago, zuen aburuz, tzaile izan nahi duten per- tzeko aukera, egin diezagu- leentzat ere kaltegarriak egingo direla, eta beste ba-
euskal gizartean, ekintzai- tsonak batez ere kudeaketan keen eskarien bidez, edota dira?
learen sexuaren arabera? trebatzea da, eta gehien es- harremanetan jarraitzeko “Gakoa merkatu
Egungo mundu globaliza- katzen den gure ikastaroa bultzatzen ditugun beste jar- Guk mikroenpresak sortzen
tuan gizonezkoek errazta- Enpresa Kudeaketarena da duera batzuetan parte hartuz. ditugunez, beste eremu en- bakoitzeko bezeroak
sun handiagoak dituzte oraindik ere. Enpresa edota Dena dela, aldizka, hiru ur- presarialetan ez bezala, fis- asetzeko teknologiak
ekintzaileak izateko? negozio bat sortu aurretik, tean behin, sortutako enpre- kalitateak edota lan harre-
manek ez dute horrenbesteko eta pertsonak uztartzea
eraginik, salbuespen batzue-
tan izan ezik. Egia da fiskali-
izango da”
tatea gogorra izan daitekeela tzuk, berriz, zeharo aldatuko
lehenengo urteetan, baina, direla eta ez direla izango
agian, ekintzaile moduan mi- egun ezagutzen ditugun be-
kroenpresen bidez aritzen zalakoak. Aukera berriak ere
diren lagunentzako arazorik agertuko dira, eta agertzen
larriena lehenengo kontra- eta eraldatzen jarraituko dute.
tazioak egiterakoan egon dai- Teknologiak aldaketak
teke. ekarriko dizkigu, egia da, bai-
na ez dugu ahaztu behar be-
Nola ikusten duzu gure zeroek zerbitzua eta arreta
etorkizun laborala epe er- eskatzen dituztela, eta, ho-
tain-luzera? Zeintzuk dira, rrela, gakoa merkatu bakoi-
teknologiaren eskutik, iku- tzeko bezeroak asetzeko tek-
siko ditugun aldaketarik nologiak eta pertsonak uz-
Ekintzaileen trebetasunaz hitz egin du Matak. nabarienak? tartzea izango da.
12 2019ko apirila

Coworking-guneen erabilera
AHOLKUAK

Zure kabuz lanean hastea ez da egunero hartzen den


erabakia. Hasieran hamaika zalantza izaten dira, eta
lehenengoa, non ezarri lantokia. Etxean bertan
ezartzea da irtenbiderik errazena, baina ez du zertan
egokiena izan. Bakoitzak hartu behar duen erabakia
da; hemen, coworking-guneen inguruan arituko gara.

Elkarkidetzan lan egitea sektore ezberdinetako profesionalek lan-espazioa partekatzean datza. Abantaila nagusia gastuak partekatzeko aukera eskaintzen duela da.

Normalean, lanerako berariaz egokitutako lokal bat izan ohi da gune hori. Azken hamarkadan arrakasta nabarmena eduki dute horrelako guneek.

Zure kaxa lanean hastea ez da gauza mena eduki dute horrelako guneek, eta abar. Abantaila nagusia gastuak lan-eskaera handitu egin daiteke.
erraza. Horregatik, onena da aldez eta, horregatik, erakunde askok bul- partekatzeko aukera eskaintzen duela Brad Neuberg izan zen mota honetako
aurretik sumatutako alderdien ingu- tzatzen dituzte gune horiek, ekin- da, ondo hornitutako lan-eremu bat espazio bat zabaldu zuen lehena:
ruan informatzea. Lehenengo erabaki tzailetza sustatzeko. eta bulego konbentzional bat baino 2009. urtean, hiru freelanceren lan-
lekua zen Hat Factory coworking-es-
Lan-eremua
garrantzitsua da lantokia non ezarri. askoz ere prezio merkeagoan.
Norberaren etxean ezartzea ondo Elkarkidetzan lan egitea –edo in- pazioa irekitzea erabaki zuen. Handik
egon daiteke, baina, askotan, etxetik Baina zer da coworkinga? Bada, lan- gelesez coworking deritzona– sektore aurrera, mota horretako espazioak
kanpo lan egiteak asko laguntzen du eremu bera partekatzea beste pro- ezberdinetako profesionalek lan-es- hedatzen joan dira munduan zehar.
eraginkortasunari begira. fesional independente batzuekin. pazioa partekatzean datza, bai fisikoki Euskal Herrian ere badaude horre-
Horrenbestez, coworking-guneak Normalean, lanerako berariaz ego- zein birtualki. Metodo honi esker, lakoak.
aztertzea gomendatzen dizugu. Izan kitutako lokal bat izan ohi da gune ETE-ek, ekintzaileek eta profesional Leku bat aukeratu aurretik, ins-
ere, hori da formularik onenetako hori, eta altzariak, sarerako konexioa independenteek bulegoa eta ekipa- talazioei, bertako giroari, kokapenari
bat ekintzaile, autonomo, startupen eta bulego konbentzional baten gai- menduak partekatzen dituzte. Era eta ordutegiari erreparatu beharra
sortzaile eta freelance jendearentzat. nerako ezaugarri guztiak izan ohi berean, erabiltzaileen arteko harre- dago. Horren arabera, norberari ho-
Azken hamarkadan arrakasta nabar- ditu: bilera-aretoa, atseden-eremua, manak sendotzen dira, eta, beraz, beto egokitzen zaiona hautatu.
2019ko apirila 13

IKUSPEGIAK

«Ordu aldaketak ez
du inporta; garai
aldaketa da
garrantzitsuena»
gina edota herri baten zabalera
Valentí Popescu
eta latitudea izango dira hautaketa Ekonomia-kazetaria
egiteko aldagai erabakigarriak.

«Bankuaren
Garai aldaketa

porrota, politikaren
bat dagoela gogorarazten du, alegia,
Horren inguruan hausnarketa in- politika: «Asko sinplifikatuz, esan

mesedetan»
teresgarria egin du Lina Galvez genezake egoera hau hiru prota-
ekonomia irakasleak. Batzuek neu- gonista nagusiren jeloskortasun
rri hori defendatzen dute, ordu- politiko zaharrak eta ekonomiaren

Lina Galvez tegien arrazionalizazioaren eta la-


naren, familiaren eta norberaren
interpretazio okerrak eragin dutela:
Errepublika Federala eta Bavariako
Pablo de Olavide adiskidetze hobea lortzeko bidean. Guztioi harritu bagaitu ere, Ale- Gobernua, eta Allianz, Alemaniako
unibertsitateko ekonomia Alabaina, Lina Galvezek adierazi maniako Bankua bere industriaren aseguruen partzuergo handiena».

1976. urtean hasitako krisia


irakaslea bezala, lanaren, familiaren eta nor- potentzialaren oso azpitik dago.
beraren adiskidetzea ahalbidetzen Hain da larria egoera, ezen bertako
Duela gutxi ordu aldaketa izan duen funtsa ez da orduen aldaketa, Gobernua banku handienen –Deuts- Egungo egoera ulertzeko, Popescuk
dugu –udako ordutegira itzuliz–, baizik eta garaien aldaketa. che Bank eta Commerzbank– fusioa Alemaniaren errepaso azkarra egin
eta badirudi ordu aldaketek ibil- Horretarako hainbat esparru sustatzen ari den. Valentí Popescu du, eta oraingo krisia 1976.ean
bide laburra daukatela. Izan ere, birdefinitu beharko liratekeela kazetariak ohartzen duenez, ikus- hasi zela oharten du, Deutsche Ban-
Europar Batasunak –EB– ordu al- adierazten du Galvezek. Baimen teke dago oraindik hori horrela kek Bayerische Vereinsbank bera-
daketak kentzea erabaki du. Ha- parekideak edota lan-jardunaldien gertatzen den eta fusio horrek zer- ganatu zuenean, hain zuzen ere.
sieran, 2020an sartzekoa zen neu- berrantolaketa jartzen ditu adibi- nolako oparotasuna dakarren. Po- Ordutik aurrera, hainbat erabaki
rri berria, baina 2021era arte lu- detzat. Alabaina, horrez gain, baita pescuren esanetan, orain arte RFAn politikok ekarri dute izan dira egun-
zatzea pentsatzen ari dira orain. beste hainbat esparru ere, esate- izandako fusioak ez dira oso opa- go egoera.
Orain erabaki beharrekoa da zein rako, pertsonen zaintza. Horregatik, roak izan, eta orain mahai gainean Adibidez, 1998.ean Bayerische
ordutegirekin geratu, alegia, udako gizartea bera berrantolatu beharra ipinitako aukera ere ez dela «oso Hypo-Vereinsbank (BHV) finan-
ordutegiarekin edo negukoarekin. dagoela adierazi du ekonomiala- baikorra» adierazi du adituak. tza-erakundeak 3.500 milio euroko
Horretan, merkatu bakarra ber- riak, eta, horretarako, politika so- Hala ere, ekonomiatik aparte, galera onartu behar izan zuen; han-
matzea, atsedenari laguntzea, ai- zial nagusi eta aurreratu bat gau- horren guztiaren atzetik finantzekin dik gutxira, Unicredit italiarrak
sialdian eta turismoan duen era- zatu behar da. zerikusirik ez daukan beste aldagai bereganatu zuen.
14 2019ko apirila

TEKNOLOGIA

Nanoleaf Light Panels,


espazioa argiztatzeko
LED argiztapena eta horri lo- espazioa argiztatzeko meto-
tutako hamaika aplikazio na- doa eskaintzen dizu Nanoleaf
gusitu dira merkatuan. Gaur Light Panelsek. Panel bakoi-
egun, teknologia hau erabil- tzak 25 x 25 x 1 cm-ko neu-
tzen duten nahi beste gadget rria du, eta 900 lumeneko
aurkitu ditzakegu. argindarra eskaintzen du.
Hortik aurrera, kontsumi-
Nanoleaf Light Panels dugu tzaileak bere gustura uztartu
horren adibide: diseinua, tek- ditzake nahi beste panel.
nologia eta erabilgarritasuna
uztartzen ditu. Panel ezber- Interesgarriena, argi-kolore ez-
dinen bitartez, nahi duzun berdinak eskaintzen dituela.

Kostaldeko ardoa
ARDOA

Itsasmendi txakolina Hon- niatsua, biribila, iraunkorra.


darrabi Zuri eta Hondarrabi Amaieran, barietate honen
Zuri Zerratie barietateetako ezaugarri den mingostasun
mahastietako fruituekin apur bat du, eta horrek do-
egindako coupagea dugu. torezia ematen dio ardoari.
Lursail bakoitzaren anizta- Hala ere, edateko erraza da.
sun geologikoak eta bertako Itsasmendi txakolinaren
mikroklimak markatzen ezaugarri azpimarragarrie-
dute txakolin honen izaera, nak oreka, harmonia eta
baita begirune handienaz freskotasuna dira.
egindako mahastizaintzak
eta enologia berritzaileena- Artizar
ren tekniken ezarpenak ere. Upeltegia: Itsasmendi
12º ingurukoa, ahoan ore- Barietatea: Zuria
katua da, freskoa, harmo- Prezioa: 35€

Salegi
JATETXEA

jatetxea
guztietan, gertakari anitzen
lekuko izan da eta anekdota
ugari bizi izan ditu.

Xehetasun guztiak zaintzen


Salegi Debako "betiko" jatetxe ditu, eta hori eskaintzen duen
bat da, historia eta ibilbidea arretan eta zerbitzuko zein
duen jatetxea, garai berrietara geletako kalitatean nabar-
egokitzen eta moldatzen jakin mentzen da. Bertan, iraga-
izan duena, beti bere filosofia naldiaren eta orainaldiaren,
mantenduz: bezeroaren etxea tradizioaren eta modernota-
izatea. sunaren arteko konbinazioa
agerian dago, eta dekorazioan
1881. urtetik, bost belaunal- ere antzematen da.

www.salegi.net
dik baino gehiagok egin dute
lan jatetxean. Urte hauetan
2019ko apirila 15

AISIALDIA LAN

Apirilak 23, Liburuaren Eguna


ESKAINTZAK
BI TURISMO AGENTE
Errenteriako 2019ko Enplegu Pla-
nean kokaturiko lanpostuak. San
Markoseko gotorlekuan jarduera
turistikoak kudeatzea. Turismo
datan, liburuak %35 merkeago erosi
ahal izango dituzu. bulegoa atenditzea, bisitariei arre-
ta eta museoa kudeaketa eta ber-
Jarduera gehiago tara bisita gidatuak egitea. Lan-
gabezian egotea inskripzioa egi-
teko momentuan. Beste kontra-
Leioan ere Liburuaren Eguna ospatu ohi
tuekin bateraezina (orduka-
dute. Kultur Leioak hainbat jarduera an-
tolatuko ditu. Egitarau anitza, adin guz- koak,...) Informazio turistikoa, Ku-
tietarako, irakurtzera animatzeko helburua deaketa komertziala edo antzeko
goi mailako modulua izatea, edo
Turismo Diplomatura. Ingelesa
duena. Hilaren 22tik 26ra bitarteko astean,

edo Frantsesa ahozkoa, maila


Apirilaren 23a Liburuaren Nazioarteko laren liburutegietara, eta lortu zure Liburutegiak Txiki Txokoaren gida bidaliko
ertaina. Euskara maila: C1 profila
eguna dugu. Hori dela eta, hainbat eki- erosketa bonua. Hiriko hainbat den- die 2012an jaiotako umeen gurasoei.
taldi izango dira herri eta hiri ugaritan. izatea.
Hala, Gasteizko Udalaren Liburutegi
ARRETA
SOZIOSANITARIOA
Sareak egun berezi hau ospatu nahi

Menpekotasuna duen pertsona


du. Goiuri Jauregian zein hiriko libu-
baten zaintza eta arreta soziosa-
rutegietan literaturaren inguruko hain-
bat jarduera eta ikuskizun egingo dira nitario lanetarako langilea behar
martxoaren 18tik maiatzaren 31ra bi- da interna moduan txandaka lan
egiteko, bi egunez behin. Ezxin-
bestekoa da Arreta Soziosanita-
tartean. “Irakurri, gozatu eta oparitu”

rioko formakuntza edo habilitazioa


kanpainak euskarazko literaturaz go-
edukitzea. Lanaldi Osoko kontratoa
zatzeko aukera ematen digu. Joan uda-
eskaintzen da bereahala hasteko.
Soldata 900€.
EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU
ZERBITZARIA, TABERNA
ETA JANGELARAKO
Euskera - Castellano - English Jangelako eta barrako zerbitzaria.
Ezinbesteko baldintzak: Lanerako
gogoa. Kontratuaren iraupena:
Langabe - Parado, -a - Unemployed Gehienetan ostirealtik igandera.
Hasteko aurreikusitako data: Be-
Aste - Semana - Week
rehala. Soldata: Konbenioaren
Aitatasun - Paternidad - Paternity arabera.
Etxebizitza - Vivienda - House
BILTEGIA-BANAKETA
Jabe - Dueño, -a - Owner
Almazen kudeaketa eta banaketa.
Zalantza - Duda - Dude Ezinbestekoa: Gida baimena (B),
Elbarritu - Discapacitado, -a - Disabled euskara maila altua eta forma-
kuntza automozioan edo auto al-
Garatu - Desarollar - To developed
dagaietan jakituna edo mekani-
Baimen - Permiso - Permission kako ezagutzak izatea. Eskaintzen
Adimen - Inteligencia - Mind da: hilabetetako lan kontratua, as-
telehenetik ostiralera, 9tatik 13ak
Zerga - Impuesto - Tax
arte. Hilabeteko soldata gordina:
Jarduera - Actividad - Task 600 euro. Berehala hasteko litza-
Ekoizpen - Producción - Production teke.
ERANTZUNAK

Kontsumitzaile - Consumidor, a - Consumer


Zenbat denbora eman duzu

PRENTSAKO LANGILEA
sudokua ebazteko?

Gune - Lugar - Place ESKORIATZAN


Hona hemen erantzunak.

Sukaldeko tresneria egiteko


enbutizio-prentsako langilea
behar da eskoriatzako enpresa
Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? batean. ezinbestekoa da: 2 urteko
esperientzia enbutizio-prentsan.
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. baloratuko da esperientzia izatea
prentsako trokelak aldatzen.
Bultza dezagun euskara!! ordutegia: 7:45-12:30 eta 14:00-
17:15. hileko soldata gordina:
1250€. 3 hilabeteko kontratu
Bisita ezazu geure webgunea!! luzagarria.

www.ekonomiarenkz.eu Lan eskaintza gehiago Lanbide.net


Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia Ekintza honek Bizkaiko Foru
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune Aldundiaren Kultura Sailaren
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan. laguntza jaso du. 2019ko apirila