You are on page 1of 35

Institut Gabriel Ferrater i Soler

Portes obertes de Batxillerat


Equipaments
• Biblioteca-videoteca • 40 aules amb canó de vídeo
• Cafeteria-menjador • 3 laboratoris de ciències
• Sala polivalent experimentals
(Gimnàs,Sala • 2 tallers de tecnologia
d’actes,Teatre)
• Vestidors • 2 aules d’informàtica
• Dos patis • 2 aules d’idiomes
• Pistes poliesportives • 3 aules-taller de dibuix,
• Sala de reunions pintura i volum
• Ascensor • Aula de música
• Taller de matemàtiques
• Laboratori de fotografia
Serveis
• Associació de mares i pares d’alumnes
– Lloguer de taquilles
– Venda de material escolar
– Agenda escolar de l’institut
– Activitats extraescolars per alumnes: anglès, esport, teatre,
tècniques d’estudi; colònies d’anglès a Anglaterra o Irlanda
(a l’estiu)
• Biblioteca: préstec i consulta de llibres
• Videoteca: préstec de vídeos
• Orientació psicopedagògica, acadèmica i professional
• Assessorament sanitari
• Menjador escolar
Projectes de centre (I)
• ANGLÈS: Global Scholars a 1r d’ESO
• FRANCÈS: centre de proves DELF (titulació A2 i B1); centre
proves BATXIBAC
• Projecte GEP (Generació Plurilingüe): tota l’ESO
• Erasmus +
• Pla d’acció tutorial
• Revista elaborada i editada per alumnes de 1r de Batx.
• Grup de teatre
• Diada de Sant Jordi: activitats culturals i recreatives
• Premis literaris, matemàtics, fotografia...
• Exposició anual de 2n de Batxillerat Artístic
• Fons artístic Institut Gabriel Ferrater i Soler
Projectes de centre (II)
• Intercanvis: França, Quebec (1 trimestre), Santander
• Viatges a l’estranger
• Sortides: museus, indústries, teatre, exposicions, cinema, activitats a
la natura, fires, audicions musicals, biblioteques, esquiada...
• Fòrum TRICS
• Viatge de final d’etapa a 4t d’ESO
• Participació en premis i concursos: PRJ, Baldiri Reixac, Cangur,
Copa Cangur, Fotografia, Vídeo, Olimpíades, Ràdio Escolar,
Universitats…
• Projectes solidaris: Marató TV3...
• Participació en projectes de la ciutat i la comarca: igualtat, salut,
educació viària, integració, medi ambient, esport
• Festa final de curs de 4t ESO i 2n de BAT
Esquema del sistema educatiu
Graduat en ESO

BATXILLERAT CICLES GRAU MITJÀ

Títol de Batxillerat Prova?

PAU CICLES FORMATIUS DE


GRAU SUPERIOR

UNIVERSITAT

MÓN LABORAL
Batxillerat al Gabriel Ferrater
MODALITATS
• Ciències i Tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials
• Arts plàstiques i escèniques
• Batxibac (doble titulació)
• Batx Internacional (doble titulació)

HORARI: matins de 8.00 a 14.30 h.


Cursos al Batxillerat
• El batxillerat consta de dos cursos acadèmics

• L’objectiu dels estudis de Batxillerat és assolir


l’adquisició d’una metodologia adient i d’una visió del
món des de bases sòlides, a més de preparar per als
estudis posteriors, universitaris o professionals

• Els alumnes poden romandre al batxillerat un màxim


de quatre anys
Passar de curs

• Es passa de 1r a 2n de Batxillerat amb totes les


matèries aprovades

• Amb 1 o 2 suspeses també es passa a 2n de BAT,


però caldrà recuperar les matèries pendents amb els
exàmens extraordinaris: setembre o març
Repetir curs

• 1r BAT: si se suspenen 3 o 4 matèries, es pot repetir


tot el curs o matricular-se de les matèries suspeses i
completar l’horari amb el Treball de Recerca; amb 5 o
més matèries suspeses, es repetirà el 1r curs sencer

• 2n BAT: si, en acabar el curs de 2n de BAT, queden


algunes matèries pendents d’aprovar, es pot optar
per cursar només les suspeses o repetir el curs sencer
Organització dels estudis
• Part comuna
– Matèries comunes
– Tutoria
– Treball de recerca

• Part diversificada
– Modalitat
L’alumnat tria 3 matèries de modalitat cada
curs (de 4h)
– Optatives
L’alumne pot fer una altra matèria de
modalitat o fer dues específiques (de 2h)
Matèries comunes a tots els
batxillerats
1r Batx 2n Batx
• Llengua catalana 2h • Llengua catalana 2h
• Llengua castellana 2h • Llengua castellana 2h
• Llengua estrangera 3h
• Llengua estrangera 3h
• Ciències per al món
contemporani 2h • Història d’Espanya 3h
• Educació física 2h • Història de la Filosofia 3h
• Filosofia 2h • Tutoria 1h
• Tutoria 1h

Treball de Recerca: entre primer i segon de batxillerat


Biologia I i II
Ciències de la Terra i del Medi Ambient I i II
MODALITAT Dibuix Tècnic I i II
Física I i II
CIÈNCIES I
Matemàtiques I i II

TECNOLOGIA Química I i II
Tecnologia Industrial I i II
Electrotècnia (segon curs)

•L’alumne ha de cursar 4 matèries de modalitat cada curs


•La matèria de Matemàtiques és obligatòria
•A NIVELL DE LES PAU ES CONSIDEREN DUES OPCIONS:
- Opció CIENTIFICOTÈCNICA (amb Física recomanada)
- Opció CIÈNCIES DE LA SALUT (amb Biologia i Química recomanades)
Modalitat de Ciències i Tecnologia
OPCIÓ: Cientificotècnica
PRIMER CURS SEGON CURS

Matemàtiques I Matemàtiques II
Tres a triar entre Tres a triar entre
Física I Física II
Biologia I Biologia II
Química I Química II
Tecnologia Ind. I Tecnologia Ind. II
Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
C. de la Terra I C. de la Terra II
Electrotècnia
Modalitat de Ciències i Tecnologia
OPCIÓ: Ciències de la salut
PRIMER CURS SEGON CURS

Matemàtiques I Matemàtiques II
Tres a triar entre Tres a triar entre
Química I Química II
Biologia I Biologia II
Física I Física II
Tecnologia Ind. I Tecnologia Ind. II
Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
C. de la Terra I C. de la Terra II
Electrotècnia
Fís ica
FRANJA
1
MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES

FRANJA
2 TECNOLOGIA
BIOLOGIA FÍSICA
INDUSTRIAL
FRANJA
3 CIÈNCIES DE LA
FÍSICA QUÍMICA
TERRA
FRANJA
4
QUÍMICA BIOLOGIA DIBUIX TÈCNIC
Economia (1r)
Economia de l’Empresa I i II
Geografia (2n)
MODALITAT Grec I i II
Història de l’Art (2n)
HUMANITATS Història del Món Contemporani (1r de Bat)
Llatí I i II
I CIÈNCIES
Literatura Universal (1r )
SOCIALS Literatura Castellana (2n)
Literatura Catalana (2n)
Matemàtiques Aplicades a les C. Socials I i II

OPCIÓ HUMANITATS: el Llatí és obligatori


OPCIÓ CIÈNCIES SOCIALS: les Matemàtiques són obligatòries
Modalitat d’Humanitats i C. Socials
OPCIÓ: Ciències Socials
PRIMER CURS SEGON CURS
Mat. Aplicades C. Soc. I Mat. Aplicades C. Soc. II
Tres a triar entre Tres a triar entre
Economia Geografia
Economia de l’emp. I Economia de l’emp. II
Grec I Grec II
Llatí I Llatí II
Història contemp. Història de l’art
Literatura universal Literatura catalana
2 específiques Literatura Castellana
2 específiques
Modalitat d’Humanitats i C. Socials
OPCIÓ: Humanitats
ísica

PRIMER CURS SEGON CURS


Llatí I Llatí II
Tres a triar entre Tres a triar entre
Grec I Grec II
Literatura Universal Història de l’art
Mat. aplic. C. Soc. I Mat. aplic. C. Soc. II
Economia de l’emp. I Economia de l’emp. II
Economia Geografia
Història món contemp. Literatura catalana
2 específiques Literatura castellana
2 específiques
FRANJA
1 LLATÍ ECONOMIA LITERATURA UNIVERSAL

FRANJA ECONOMIA DE HISTÒRIA MÓN


2 LLATÍ
L’EMPRESA CONTEMPORANI

MATEMÀT. HISTÒRIA
FRANJA ECONOMIA DE
3 APLICADES A MÓN GREC
L’EMPRESA
LES CC.SS. CONTEMP.
MATEMÀT. RELIGIÓ* FRANCÈS*
FRANJA LITERATURA
4 APLICADES A
UNIVERSAL REVISTA* ALEMANY*
LES CC.SS.
Modalitat d’Arts

• Preinscripció:
– del 14 de maig al 21 de maig

• Hi ha dues vies:
- Via d’Arts plàstiques, imatge i disseny
- Via d’Arts escèniques, música i dansa
Dibuix Artístic I i II
MODALITAT
Dibuix Tècnic I i II
ARTS
Disseny
VIA D’ARTS
Història i Fonaments de l’Art I i II
PLÀSTIQUES, Cultura Audiovisual I i II
IMATGE i Volum
DISSENY
PRIMER CURS SEGON CURS

Història i F. de l’Art I Història i F. de l’Art II


Cultura Audiovisual I* Cultura Audiovisual II
Dibuix Artístic I Dibuix Artístic II
Dibuix Tècnic I* Disseny
Volum*
Tècniques d’expressió*
(*2 hores/setmana)
MODALITAT Anàlisi Musical I i II
Art Escèniques
ARTS
Cultura Audiovisual
VIA D’ARTS
Història de la Música i de la Dansa
ESCÈNIQUES,
Llenguatge i Pràctica Musical
MÚSICA I
Literatura Catalana
DANSA Història i Fonaments de l’Art I i II

PRIMER CURS SEGON CURS


Història i F. de l’Art I Història i F. de l’Art II
Anàlisi musical I Anàlisi Musical II
Llenguatge i pràctica musical Arts escèniques*
Cultura Audiovisual I Història de la música i la
Teatre* dansa*
(*2 hores/setmana) Cultura audiovisual II
(*2 hores/setmana)
La selectivitat (PAU)

Cada universitat determina


quines matèries de modalitat són
les que ponderen més per poder-
s’hi matricular.
Com es calcula la nota?

• 60% : Expedient dels dos anys de Batxillerat

• 40% : Examen de les PAU (fase general)

• Això ens donaria una nota sobre 10 punts


Fase general (PAU)
• Cal examinar-se de 5 matèries (fase gen.):
– Català, Castellà, Idioma, Història d’Espanya i una
matèria de modalitat obligatòria.

• Amb això s’obté la nota de la Fase General


de la Selectivitat.
Fase específica (PAU)
• L’alumne es pot examinar de manera voluntària
de fins a tres matèries més de modalitat.

• Les dues notes més altes d’aquesta prova se


sumaran a la nota de la fase general.

• Cada facultat determina quina és la ponderació


de cada matèria.
Exemple: Educació Física
Nota de BAT Nota PAU (f. gral.) Nota PAU (f. específica)
60% 40%
C. Terra Química Biologia

9 8 9 6 7

x x x x x

0,6 0,4 0,1 0,2 0,2

5,4 + 3,2 0,9 1,2 + 1,4

+
8,6 11,2 2,6
Claus de l’èxit acadèmic
• Assistència • Organització
• Complicitat • Puntualitat
• Compromís • Respecte
• Constància • Solidaritat
• Entusiasme • Treball
• Esforç • ...
Calendari
Presentació de les sol·licituds 14 al 21 de maig

Llistes de puntuació provisional 4 de juny

Reclamacions 5 al 12 de juny

Llistes puntuació definitiva 17 de juny

Llistes d’admesos 8 de juliol

Període de matriculació 9 al 15 de juliol

Període de matriculació (extr.) 6 al 10 de setembre


Presentació de sol·licituds

14 al 21 de maig
Període de matriculació

Juliol: del 9 al 15
Setembre: del 6 al 10
INSTITUT
GABRIEL FERRATER i SOLER
Reus, 4 de maig de 2019