You are on page 1of 2

KRITERIA PROJEK

YANG AKAN
DIPERTIMBANGKAN

TEKNOLOGI SEDIA ADA


BUKAN prototype dan DANA MALAYSIA
BUKAN peringkat R&D.
SOCIAL
INNOVATION
KOS RENDAH (MySI)

DINIKMATI RAMAI
Setiap projek hendaklah
sekurang-kurangnya 100
orang penerima faedah
secara langsung dan tidak
langsung.

BOLEH DILAKSANAKAN
DALAM MASA YANG
SINGKAT KAEDAH MEMOHON:
(FAST EXECUTION)
Borang Permohonan boleh diperoleh di:

https://www.mestecc.gov.my/web/dana-program-
BERIMPAK TINGGI malaysia-social-innovation-mysi/
 Meningkatkan
produktiviti;
 Meningkat pendapatan Untuk sebarang pertanyaan/ keterangan lanjut,
komuniti terlibat; dan sila hubungi urus setia melalui: TARIKH TUTUP
 Mewujudkan peluang PERMOHONAN:
pekerjaan baharu. 03-8885 8587/ 8589/ 8223/ 8884
atau 31 MEI 2019
urusetiamysi@mestecc.gov.my
MAMPAN KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI,
ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
(MESTECC)
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN JUMLAH DANA
1. Pemohon (peneraju projek) hendaklah
terdiri daripada Agensi/ Syarikat Jumlah maksimum adalah RM300,000.00.
Berkaitan Kerajaan.

2. Pemohon BOLEH melaksanakan projek


dengan sendiri atau bekerjasama TEMPOH PELAKSANAAN
(collaborate) dengan mana-mana entiti
yang bersesuaian seperti berikut: PROJEK
Tempoh maksimum pelaksanaan adalah
Jabatan/Agensi Kerajaan berkaitan
(persekutuan/ negeri/ daerah)
PENGENALAN 12 bulan

Pertubuhan/Persatuan yang berdaftar BIDANG KEUTAMAAN


dengan Kerajaan (contoh: Koperasi,
Salah satu inisiatif MESTECC NGO)
untuk menjana pendapatan bagi 5 Bidang yang akan diberi keutamaan
meningkatkan kesejahteraan Syarikat Berkaitan Kerajaan (contoh: untuk Dana MySI:
masyarakat di kawasan kampung/ GLC, CLG)
sub-bandar adalah melalui Program
MySI. Inisiatif ini juga bertujuan Ekonomi (Pertanian, Perikanan &
mengaplikasikan penggunaan 3. HANYA projek Sains, Teknologi dan Penternakan)
teknologi (Inovasi Akar Umbi) bagi Inovasi (STI) sahaja yang dibenarkan.
memenuhi keperluan sosial. Projek perlu mempunyai elemen inovatif
yang menjurus kepada aplikasi teknologi Teknologi Hijau
sedia ada

4. Penerima langsung (direct recipients)


OBJEKTIF faedah hendaklah terdiri daripada
Mesra Alam
komuniti dengan KEUTAMAAN kepada
golongan B401 (miskin bandar dan luar
bandar). Jumlah penerima faedah bagi Kesihatan
Meningkatkan kesejahteraan hidup setiap projek yang dimohon hendaklah
masyarakat melalui pelaksanaan tidak kurang daripada 100 orang.
projek APLIKASI TEKNOLOGI
sedia ada yang berinovatif serta 5. Projek MESTI dilaksanakan di Malaysia.
Keselamatan
boleh dilaksanakan secara mam-
pan. 1. Merujuk kepada isi rumah berpendapatan purata bulanan di bawah
RM3,000.00 - Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemu-
dahan Asas 2016, Jabatan Perangkaan Malaysia, 9 Oktober 2017