You are on page 1of 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Keusahawanan
Nama Kursus/Modul
Entrepreneurship

2. Kod Kursus KUWS3013

3. Nama Staf
Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar mendapat pendedahan tentang keusahawanan, ciri-ciri
Kursus/Modul dalam usahawan yang berjaya dan pengembangan idea perniagaan. Dengan mengabungjalinkan
Program ketiga-tiga kemahiran insaniah, kursus ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan
kemahiran dalam menganalisis dan menilai persekitaran perniagaan dan seterusnya
menghasilkan satu rancangan perniagaan yang sesuai.

5. Semester dan Tahun


Semester 1 Tahun 3 / Semester 1 Tahun 4 / Semester 2 Tahun 4
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
120
A = Amali 23 11 6 23 11 46
P= Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Membincangkan konsep usahawan dan keusahawanan dalam konteks perniagaan
CLO) semasa. (C1, A5, LO1, LO2, LO4, CS1)
2. Mengemukakan peluang dalam memulakan perniagaan yang sesuai. (C4, A4, LO1,
LO2)
3. Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan Analisis SWOT. (C4, A3,
LO2, LO4, CS1)
4. Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
penghasilan rancangan perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2)
5. Melaksanakan aktiviti perniagaan secara berkumpulan. (C3, P2, A5, LO5, LO7, TS4,
KK4)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Kemahiran Berkomunikasi (CS1, CS4)
(Transferable Skills, Kemahiran Berpasukan (TS4)
TS): Kemahiran Keusahawanan (KK4)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah 100% Kerja Kursus dan akan dilaksanakan sepanjang kursus.

Kerja kursus terdiri daripada laporan hasil kerja, projek perniagaan, kuiz dan kajian kes. Hasil
kerja dibina merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Kuiz dan kajian kes yang
digubal merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

LO1 – Pengetahuan Kuliah, Tutorial Kuiz

Kuliah, Tutorial Kajian Kes/


LO2 – Kemahiran praktik
Laporan Bertulis
LO4 – Kemahiran Kuliah, Tutorial Pembantangan Kajian Kes/
berkomunikasi Laporan Bertulis
LO5 – Kemahiran Kuliah, Tutorial Tugasan/
berpasukan Kajian Kes
LO7 – Kemahiran Kuliah, Tutorial
Pengurusan dan Laporan Hasil Kerja
Keusahawanan

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam keusahawanan; pengenalan kepada
keusahawanan; ciri-ciri usahawan; pemilihan idea dan peluang perniagaan; persekitaran
perniagaan; memulakan perniagaan dan rancangan perniagaan.

This course focuses on concepts in entrepreneurship; introduction to entrepreneurship;


characteristics of an entrepreneur; choosing a business idea and opportunities; business
environment, starting a business and business plan.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Kuiz Soalan Aneka Pilihan 10%

Kajian Kes Pembentangan 10%


Tugasan Laporan Bertulis 40%
Projek Perniagaan Laporan Hasil Kerja 40%

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning Outcomes,
CLO) dengan CLO1 x x
Objektif Pendidikan
Program CLO2 x
(Programme CLO3 x x
Educational
Objectives, PEO) CLO4 x x

CLO5 x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan
PEO1
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
PEO2
saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membincangkan konsep usahawan dan keusahawanan dalam konteks
CLO1
perniagaan semasa
CLO2 Menjana idea yang rasionaluntukmemulakan perniagaan yang sesua
CLO3 Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan SWOT
Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
CLO4
penghasilan rancangan perniagaan
Melaksanakan aktivitiperniagaan secara berkumpulan pada hari
CLO5
keusahawanan/hari lain yang bersesuaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 x x x
CLO) dengan Hasil
Pembelajaran CLO2 x x
(Learning CLO3 x x
Outcomes, LO)
CLO4 x x x

CLO5 x x

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membincangkan konsep usahawan dan keusahawanan dalam konteks
CLO1
perniagaan semasa
CLO2 Menjana idea yang rasionaluntukmemulakan perniagaan yang sesua
CLO3 Menganalisis persekitaran perniagaan dengan menggunakan SWOT
Mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran subjek keusahawanan melalui
CLO4
penghasilan rancangan perniagaan
Melaksanakan aktivitiperniagaan secara berkumpulan pada hari
CLO5
keusahawanan/hari lain yang bersesuaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

4
Interaksi Interaksi
Bersemuka Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Kepada Keusahawanan
• Konsep keusahawanan
• Kepentingan keusahawanan .
• Pertumbuhan keusahawanan di Malaysia.
• Tokoh- tokoh usahawan yang berjaya di Malaysia. 4 1 1 4 1 2 13
• Ciri-ciri Usahawan
− Ciri-ciri usahawan yang berjaya
− Potensi diri sebagai usahawan
− Perbezaan usahawan dan peniaga

2. Pemilihan Idea dan Peluang Perniagaan


• Kreativiti dan Inovasi
− Proses kreativiti
− Jenis inovasi
• Sumber-sumber idea perniagaan
− Proses menjana dan mengenal pasti idea 4 2 4 2 6 18
perniagaan
− Memilih keserasian idean perniagaan dengan
diri
• Mengenal pasti daya kemungkinan idea perniagaan
di peringkat awal

3. Persekitaran Perniagaan
• Persekitaran Luaran dan Dalaman
• Penilaian Persekitaran Perniagaan
− Menilai peluang perniagaan 5 2 2 5 2 2 18
− Peluang perniagaan dalam e-dagang
− Analisis SWOT/TOWS

4. Memulakan Perniagaan
• Bentuk perniagaan
• Perniagaan francais
4 2 4 2 12
• Fasa memulakan perniagaan
• Pengambilalihan perniagaan sedia ada
• Sumber modal usahawan

5. Rancangan Perniagaan
• Pengenalan RP
• Format rancangan perniagaan
• Rancangan pemasaran
6 4 6 4 9 29
• Rancangan operasi
• Rancangan pentadbiran
• Rancangan kewangan

6. Hari Keusahawanan (pelaksaan projek perniagaan) 3 9 12

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

5
Kerja Kursus 18 18

Jumlah 23 11 6 23 11 46 120

Bersemuka Bukan Bersemuka


Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 23 23
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial 11 11

Kuiz 1 2

Laporan Hasil Kerja


15
(1000 perkataan)

Projek Perniagaan 3 9

Kerja Kursus - 18

Pembentangan Kajian Kes 2 2

Jumlah 40 80

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 120

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abu Bakar Hamed. (2015). Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok : Universiti
Utara Malaysia, Kedah

Ismail Abd. Wahab, Zarina Salleh & Siti Zahrah Buyong. (2015). Rancangan Perniagaan : Garis
Panduan dan Strategi Perniagaan Kecil dan Sederhana. Pena Media.

Bruce R. Barringer & R.Duane Ireland. (2010). Entrepreneurship : Successfully Launching New
Ventures. 3rd. ed. Pearson, New Jersey, US

Rujukan Tambahan Ab. Aziz Yusof. (2003). Prinsip Keusahawanan. Kuala Lumpur : Prentice Hall. Kuala Lumpur

Khaairuddin Khalil.(2003). Keusahawanan sebagai Kerjaya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur

Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough & Doug Wilson. (2008). Essentials of


Entrepreneurship and Small Business Management. 5th. Ed. Person, New Jersey, US

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

KUWS3013 KEUSAHAWANAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Membincangkan konsep usahawan


dan keusahawanan dalam konteks Kuliah
x x x Kuiz
perniagaan semasa. (C1, A5, LO1, Tutorial
LO2, LO4, CS1)

2. Memilih idea yang rasional untuk


Kuliah Tugasan/
memulakan perniagaan yang sesuai. x x Laporan
Tutorial
(C4, A4, LO1, LO2) Bertulis

3. Menganalisis persekitaran
perniagaan dengan menggunakan Kuliah Pembentangan
x x
Analisis SWOT. (C4, A3, LO2, LO4, Tutorial Kajian Kes
CS4)

4. Mengintegrasikan pengetahuan dan


kemahiran subjek keusahawanan Kuliah Projek
melalui penghasilan rancangan x x Perniagaan/
Tutorial
perniagaan. (C6, A4, LO1, LO2) Laporan Bertulis

5. Melaksanakan aktiviti perniagaan


Projek
secara berkumpulan pada hari
Kuliah Perniagaan/
keusahawanan/hari lain yang x x
Tutorial Laporan Hasil
bersesuaian. (C3, P2, A5, LO5, LO7,
Kerja
TS4, KK4)

Kuiz
Tugasan/Laporan
Kuliah Bertulis
KESELURUHAN x x - x x - x - x Kajian Kes
Tutorial
Projek Perniagaan
Laporan Hasil
Kerja

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


B. A. Hons (Econs)
B. B. A (Hons)
T. Shanmugam a/l M. Ed (Econs)
1
Thangavelu M. B. A (Finance)
Dip. Ed (Econs & Acc)
Dip. Acc
B.Acc (Hons)
2 Khir Johari bin Mohd. Ali M.Inf. Tech
Sijil Perguruan (MPI),
B. Acc (Hons)
M.B.A (Finance)
3 Dr. Faizah bt. Md. Ghazali
PhD (Edu Admin)
Dip. Ed (Acc)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)

7
Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1
Dr Mazlan bin Aris Timbalan Pengarah IPGKTI
2
PM Dr. Yahya bin Buntat Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini April 2016)