You are on page 1of 27

ROZKŁAD MATERIAŁU PASSWORD 1 (podręcznik wieloletni)

Marta Rosińska, Lynda Edwards


Etap edukacyjny: IV
Poziom: A2─B1
Warianty podstawy programowej: IV. 1P. i IV.1R
Liczba godzin: 90 godzin
Numer dopuszczenia: 767/1/2015

Wstęp:
 Rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Password 1. Może on stanowić punkt wyjścia do tworzenia indywidualnych rozkładów materiału odpowiednio
dostosowanych do potencjału edukacyjnego uczniów oraz konkretnej sytuacji szkolnej (wymiaru godzin, dostępności środków dydaktycznych, liczebności klas, preferencji
młodzieży).
 W rozkładzie 90 godzinnym zaleca się, aby część materiału była wykonywana samodzielnie przez uczniów ─ jako zadanie domowe, w ramach własnej pracy uczniów lub
w ramach godzin dodatkowych nauczyciela. W ten sposób mogą być realizowane (według uznania nauczyciela i w zależności od poziomu grupy):
o w lekcjach Reading and vocabulary– sekcja Vocabulary development
o zadania poświęcone znajomość środków językowych w lekcjach English in use
o ćwiczenia powtórkowe w lekcjach Review (całość materiału)

Skróty i kolory czcionek zastosowane w rozkładzie


Niebieski kolor czcionki dotyczy wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach zakresu rozszerzonego
PP podstawa programowa
MP matura podstawowa
MR matura rozszerzona
M matura (bez określania poziomu egzaminu)
R zakres rozszerzony podstawy programowej
SB podręcznik
WB zeszyt ćwiczeń

Password 1 rozkład materiału 90 ha


1 WHAT A CHARACTER!
TEMAT LEKCJI SŁOWNICTWO UMIĘJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WEDŁUG PODSTAWY PUNKT
PODSTAWY MATERIAŁY
I GRAMATYKA PROGRAMOWEJ
Vocabulary: personality: Przymiotniki opisujące cechy charakteru Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: personality adjectives Przymiotniki opisujące cechy charakteru rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 4

PP: CZŁOWIEK Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3


informacji
1

Praca domowa
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, wyrażanie i WB str. 4
uzasadnianie swoich opinii III 4.1, 4.5

Inne: współdziałanie w grupie 10


Listening and vocabulary: listening for detail; Przymiotniki opisujące emocje, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
emotions; personality: zwroty służące do opisywania charakteru rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 5
Vocabulary challenge: verb collocations
Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
MP: Rozumienie ze słuchu: Prawda/Fałsz informacji
PP: CZŁOWIEK, KULTURA
2

Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie intencji II 3.4 Praca domowa


autora tekstu WB str. 5

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie IV 6.2, 6.4,


rozmowy; uzyskiwanie i przekazywanie informacji; wyrażanie 6.9
emocji
Grammar: present simple and present Stosowanie czasów teraźniejszych: present Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
continuous simple i present continuous rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 6
PP: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, PRACA
Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie wydarzeń III 5.2
3

życia codziennego Praca domowa:


WB str. 6-8
Inne: posiadanie świadomości językowej 13

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Grammar: verb + -ing form/infinitive Stosowanie konstrukcji czasownikowych: Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Grammar challenge: Verb patterns after stop użycie bezokolicznika lub czasownika z rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 7
and try końcówkom -ing po niektórych
PP: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, PRACA czasownikach; konstrukcje czasownikowe po Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1
stop i try tekstu
Praca domowa:
4

Tworzenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o wydarzeniach III 4.2, 4.5


WB str. 6-8
życia codziennego; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii

Inne: współdziałanie w grupie 10

Reading and vocabulary: reading for detail Słownictwo związane z hobby i Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście Praca na lekcji: SB
MR: Rozumienie pisanych tekstów ─ zainteresowaniami określonych informacji II 2.3 str. 8
Dobieranie
PP: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii
komunikacyjnych: rozumienie tekstu zawierającego nieznane 10, 12 Praca domowa
5

słowa i zwroty) SB str. 9


(Vocabulary
development)
WB str. 9-10
Speaking: meeting people Zwroty służące do przedstawiania się Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji: SB
M: Mówienie ─ Rozmowa z odgrywaniem roli opisywania pasji i zainteresowań oraz informacji str. 10
PP: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE reagowania na to, co powiedział rozmówca
IV 6.1, 6.2,
Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich; 6.4, 6.8
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy;
uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii,
6

pytanie o opinie innych Praca domowa


WB str. 11
Przetwarzanie tekstu ustnie: przekazywanie w języku obcym V 8.3
informacji sformułowanych w języku polskim

Inne: współdziałanie w grupie 10


Writing: a personal profile; adverbs of degree Zwroty służące do przekazywania informacji Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji: SB
MP: Wypowiedź pisemna ─ Profil internetowy na swój temat; przysłówki stopnia rozwiniętym zasobem środków językowych str. 11
7

PP: CZŁOWIEK, ŻYCIE RODZINNE I


TOWARZYSKIE Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie ludzi; III 5.1, 5.3,

Password 1 rozkład materiału 90 ha


przekazywanie faktów z teraźniejszości; wyrażanie i 5.5 Praca domowa
uzasadnianie swoich poglądów i uczuć SB str. 12
(English in use)
Przetwarzanie tekstu pisemnie: przekazywanie w języku V 8.3 WB str. 11
obcym informacji sformułowanych w języku polskim

Listening step by step: matching statements Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji: SB:
with two speakers informacji str. 13
Trening umiejętności maturalnych
MP: Rozumienie ze słuchu – Dobieranie Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
8

PP: CZŁOWIEK, ŻYCIE RODZINNE I określonych informacji Praca domowa:


TOWARZYSKIE, KULTURA SB str. 14 (Review)
WB str. 13

UNIT TEST 1 UNIT TEST 1


Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 1
9

2 A GOOD SPORT
Vocabulary: sports Słownictwo związane z uprawianiem sportu; Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: sports people (word nazwy sportowców (słowotwórstwo) rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 16
formation)
PP: SPORT Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
informacji
10

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie zjawisk i WB str. 14
III 4.5
czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii

Inne: współdziałanie w grupie 10


Listening and vocabulary: listening for gist Słownictwo związane ze sportem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
and detail; extreme and dangerous sports; wyczynowym i ekstremalnym; zwroty z rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 17
professional sports czasownikami
II 2.3
11

Vocabulary challenge: verb collocations Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu,
MR: Rozumienie ze słuchu – Dobieranie znajdowanie w tekście określonych informacji
PP: SPORT
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5

Password 1 rozkład materiału 90 ha


swoich opinii i poglądów Praca domowa:
WB str. 15
Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i 12
zwroty

Grammar: used to and past simple Stosowanie czasu przeszłego past simple oraz Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
PP: SPORT konstrukcji used to rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 18

Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3.


określonych informacji
12

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawianie faktów z III 4.3, 4.4 WB str. 16-18
przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Grammar: past continuous and past simple Stosowanie czasów przeszłych: past Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
Grammar challenge: when with past simple continuous, past simple; zdania z when w rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 19
and past continuous czasie past simple i past continuous
PP: SPORT Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1
tekstu
13

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawianie faktów z III 4.3, 4.4 WB str. 16-18
przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

13
Inne: posiadanie świadomości językowej
Reading and vocabulary: reading for detail, Słownictwo związane ze sprzętem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
gist and intention sportowym oraz wydarzeniami sportowymi rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 20
MP/ MR: Rozumienie pisanych tekstów: wybór
wielokrotny, dobieranie Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli III 3.1, 3.3,
tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji, 3.4
Praca domowa:
14

PP: SPORT określanie intencji autora tekstu;


SB str. 21
(Vocabulary
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych (domyślanie się development)
12
znaczenia wyrazów z kontekstu) WB str. 19-20

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Speaking: talking about a past event Zwroty służące do opisywania i zadawania Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji:
M: Mówienie ─ rozmowa z odgrywaniem roli pytań na temat wydarzenia z przeszłości informacji SB str. 22
PP: SPORT, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE Opisywanie uczuć i emocji
Reagowanie na czyjąś wypowiedź Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, miejsc, II 4.1, 4.3,
zjawisk i czynności; przedstawiania faktów z przeszłości i 4.4
teraźniejszości; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
15

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Praca domowa:


wyjaśnień; wyrażanie emocji IV 6.4, 6.9 WB str. 21

Przetwarzanie tekstu ustnie: przekazywanie w języku obcym V 8.3


informacji sformułowanych w języku polskim

Inne: współdziałanie w grupie 9


Writing: an email; adjectives Przymiotniki stosowane do opisywania Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
MP: Wypowiedź pisemna – E-mail wydarzeń sportowych rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 23
PP: SPORT
Tworzenie wypowiedzi pisemnych: przedstawianie faktów z III 5.3, 5.4,
przeszłości i teraźniejszości; relacjonowanie wydarzeń z 5.5
16

przeszłości, wyrażanie swoich opinii i poglądów Praca domowa:


SB str. 24
Przetwarzanie tekstu pisemnie: przekazywanie w języku (English in use)
V 8.3
obcym informacji sformułowanych w języku polskim WB str. 21

Speaking step by step: role-play Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich; IV 6.1, 6.2, Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych. rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy; 6.4, 6.5, 6.6, SB str. 25
M: Mówienie – rozmowa z odgrywaniem roli uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 6.8, 6.11
PP: SPORT prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia
codziennego, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie
17

propozycji i sugestii, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o Praca domowa:


opinie i preferencje innych, zgadzanie się i sprzeciwianie SB str. 26 (Review)
WB str. 23
Przetwarzanie wypowiedzi ustnie: przekazywanie w języku V 8.3
obcym informacji sformułowanych w języku polskim
UNIT TEST 2 UNIT TEST 2
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 2
18

Password 1 rozkład materiału 90 ha


3 WELCOME HOME!
Vocabulary: houses and locations Słownictwo związane z opisywaniem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: location (verb budynków, opisywanie położenia (zwroty z rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 28
collocations) czasownikiem)
PP: DOM Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie miejsc; wyrażanie III 4.1, 4.5
i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
19

Praca domowa:
II 3.1 WB str. 24
Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu

Listening and vocabulary: listening for gist, Słownictwo związane z mieszkaniem w Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
intention, context and detail, distinguishing mieście (przymiotniki) rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 29
fact and opinion, living in a town
MP: Rozumienie ze słuchu: Wybór wielokrotny Rozumienie ze słuchu: określania głównej myśli tekstu, II 3.1, 3.3,
PP: DOM znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie 3.4, 3.5
intencji autora tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi, IIR 3.1
20

Praca domowa:
oddzielanie faktów od opinii
WB str. 25
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawienie zalet i wad III 4.7
różnych rozwiązań

Grammar: present perfect: How long? Stosowanie czasu present perfect z How Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
for/since long? oraz for/since rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 30
PP: DOM
Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
21

określonych informacji
Praca domowa:
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji IV 6.4 WB str. 26-28

Grammar: present perfect: just, already, yet Stosowanie czasu present perfect z just, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Grammar challenge: been and gone already, yet; zdania z been i gone rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 31
PP: DOM
22

Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3


określonych informacji

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o wydarzeniach III 4.2, 4.3 WB str. 26-28
życia codziennego; przedstawianie faktów z przeszłości i
teraźniejszości

Inne: posiadanie świadomości językowej 13


Reading and vocabulary: reading for gist, Słownictwo związane z wyposażeniem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
coherence and cohesion mieszkania, meble rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 32
MR: Rozumienie pisanych tekstów: dobieranie
PP: DOM, KULTURA Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1, 3.6
tekstu; rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi
częściami tekstu
23

Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie miejsc i III 4.1, 4.5 Praca domowa:
przedmiotów; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, SB str. 33
poglądów i uczuć (Vocabulary
development)
Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i 12 WB str. 28-30
zwroty

Speaking: describing a picture Zwroty służące do opisywania ilustracji i Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 3.3 Praca na lekcji:
Vocabulary: describing a room opisywania położenia, słownictwo do opisu informacji SB str. 34
M: Mówienie ─ rozmowa na podstawie pokoju
ilustracji Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, III 4.1, 4.5
PP: DOM przedmiotów, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie
swoich opinii, poglądów i uczuć
24

Praca domowa:
V 8.3 WB str. 31
Przetwarzanie tekstu ustnie: przekazywanie w języku obcym
informacji zawartych w materiałach wizualnych

Inne: współdziałanie w grupie 9


Writing: a blog entry; Słownictwo i zwroty służące do opisywania Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
Grammar: so and such miejscowości: wielkości i położenia, atrakcji rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 35
MP: Wypowiedź pisemna – wpis na blogu turystycznych, wyrażania opinii, zachęcania
25

PP: DOM, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA do odwiedzenia; stosowanie so i such Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie miejsca; III 5.1, 5.4,
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie swojej 5.5, 5.12

Password 1 rozkład materiału 90 ha


opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym Praca domowa:
charakterze SB str. 36
(English in use)
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3 WB str. 31
treści sformułowanych w języku polskim

Reading step by step Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1 Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych tekstu SB str. 37
MP: Rozumienie pisanych tekstów: dobieranie
nagłówków do części tekstu
26

PP: DOM, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSTKIE,


PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA Praca domowa:
SB str. 38 (Review)
WB str. 33

UNIT TEST 3 UNIT TEST 3


27

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 3

4 STUDY TIME
Vocabulary: school and schoolwork Słownictwo związane ze szkołą i życiem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: easily confused words szkoły, wyrazy często mylone rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 40
PP: SZKOŁA
Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 3.3
informacji

III 4.5
28

Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie Praca domowa:


swoich opinii, poglądów i uczuć WB str. 34

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.8


wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, intencji i preferencji,
pytanie o opinie i preferencje innych
Listening and vocabulary: listening for detail, Słownictwo związane z system edukacji Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
the educational system rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 41
MP/ MR: Rozumienie ze słuchu: prawda/fałsz,
29

wielokrotny wybór Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3


PP: SZKOŁA informacji

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie intencji II 3.4 Praca domowa:
autora tekstu WB str. 35
III 4.7
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawienie zalet i wad
różnych rozwiązań

12
Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i
zwroty
Grammar: present perfect and past simple Stosowanie czasów present perfect oraz past Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
Grammar challenge: the present perfect and simple; mówienie o przeszłości i rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 42
the past simple – talking about the present teraźniejszości w czasach present perfect i
and the past past simple Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1
30

PP: SZKOŁA tekstu


Praca domowa:
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4 WB str. 36-38
wyjaśnień

Grammar: modals of deduction: Stosowanie czasowników modalnych: may / Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
may/might/could, can’t, must might / could /can’t/must rozwiniętym/ bogatym zasobem środków językowych SB str. 43
MR: znajomość środków językowych –
transformacje zdań II 3.3
Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście
PP: SZKOŁA
określonych informacji
31

Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5, 4.10 Praca domowa:
swoich opinii, poglądów i uczuć, wyrażanie pewności, WB str. 36-38
przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z
teraźniejszości

13
Inne : posiadanie świadomości językowej
Reading and vocabulary: reading for gist, Słownictwo związane z używaniem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
coherence and cohesion nowoczesnych technologii w nauczaniu rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 44
32

MP: Rozumienie pisanych tekstów: dobieranie


nagłówków do części tekstu, dobieranie Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli
poszczególnych części tekstu, rozpoznawanie związków II 3.4, 3.6

10

Password 1 rozkład materiału 90 ha


PP: SZKOŁA, NAUKA I TECHNIKA pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Praca domowa:
SB str. 45
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 (Vocabulary
swoich opinii, poglądów i uczuć development)
WB str. 39-40

Speaking: expressing and justifying an Zwroty służące do wyrażania opinii, pytania o Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu , II 3.3 Praca na lekcji:
opinion opinię, zgadzania się i sprzeciwiania znajdowanie w tekście określonych informacji SB str. 46
MP: Mówienie: rozmowa z odgrywaniem roli
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, III 4.1, 4.5
PP: SZKOŁA przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności; wyrażanie i
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczucia
33

Praca domowa:
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, IV 6.4, 6.8 WB str. 41
wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie

9
Inne: współdziałanie w grupie
Writing: a letter of enquiry, Stosowanie i tworzenie pytań pośrednich Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
Grammar: indirect questions rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 47
MP: Wypowiedź pisemna – list z zapytaniem
PP: SZKOŁA Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie ludzi; III 5.1, 5.8,
opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość; 5.12, 5.13
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym
charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu
34

wypowiedzi w zależności od sytuacji Praca domowa:


SB str. 48
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji; IV 7.1, 7.6 (English in use)
wyrażanie swoich intencji i życzeń WB str. 41

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3


treści sformułowanych w języku polskim
Writing step by step: an e-mail Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie, zjawisk i III 5.1, 5.2, Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych czynności; opisywanie wydarzeń z życia codziennego; 5.4 SB str. 49
MP: Wypowiedź pisemna – E-mail relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
35

PP: SZKOŁA

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, IV 7.2


wyrażanie prośby

11

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Praca domowa:
SB str. 50 (Review)
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
V 8.3 WB str. 43
informacji sformułowanych w języku polskim

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad


językiem (poprawianie błędów) 9
UNIT TEST 4 UNIT TEST 4
36

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 4

5 A WORK OF ART
Vocabulary: participating in culture Słownictwo związane z uczestniczeniem w Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i IR 1 Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: forms of culture kulturze; dziedziny kultury rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 52
PP: KULTURA
Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 3.3, 3.5
37

informacji; określanie kontekstu wypowiedzi


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 WB str. 44
swoich opinii, poglądów i uczuć

Listening and vocabulary: listening for gist Słownictwo związane ze sztuką, czasowniki Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
and detail’ art; phrasal verbs frazalne rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 53
MP/ MR: Rozumienie ze słuchu: dobieranie,
wielokrotny wybór Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, II 2.1, 2.3
PP: KULTURA znajdowanie w tekście określonych informacji
38

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 WB str. 45
swoich opinii, poglądów i uczuć

Inne: współdziałanie w grupie 10


Grammar: will and going to wyrażanie przyszłości za pomocą will i going Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
to; rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 54
PP: KULTURA, ŻYCIE RODZINNE I
TOWARZYSKIE Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.8
39

wyjaśnień; wyrażanie intencji i życzeń, pytanie o intencje i


życzenia Praca domowa:
WB str. 46-48

12

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Grammar: must and have to must i have to; różnice znaczeniowe między Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 i I1R Praca na lekcji:
Grammar challenge: must vs have to must i have to rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 55

PP: KULTURA, ŻYCIE RODZINNE I Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4
40

TOWARZYSKIE wyjaśnień
Praca domowa:
WB str. 46-48
Inne : posiadanie świadomości językowej 13

Reading and vocabulary: reading for gist and Słownictwo związane z literaturą i Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
detail czytelnictwem rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 56
MP: Rozumienie pisanych tekstów –
Wielokrotny wybór Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1, 3.3,
PP: KULTURA tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji, 3.4

Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, III 4.1, 4.5


41

przedmiotów, i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich Praca domowa:


opinii, poglądów i uczuć SB str. 57
(Vocabulary
Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 9, 12 development)
językiem (korzystanie z tekstów kultury w języku obcym), WB str. 49-50
rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty

Speaking: arranging to go out Zwroty służące do pytania o czyjeś plany, Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 3.3 Praca na lekcji:
M: Mówienie – Rozmowa z odgrywaniem roli zapraszania, przyjmowania i odrzucania informacji SB str. 58
zaproszeń
PP: KULTURA, ŻYCIE RODZINNE I Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie IV 6.2, 6.4,
TOWARZYSKIE rozmowy; uzyskiwanie i przekazywanie informacji; 6.5, 6.6
prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia
codziennego; proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie
42

Praca domowa:
propozycji i sugestii
WB str. 51
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3
treści sformułowanych w języku polskim

Inne: współdziałanie w grupie 9


Writing: a competition entry Zwroty służące do opisywania zdolności i Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
Grammar: and, but, because and so osiągnięć, podawania dodatkowych rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 59
MP: Wypowiedź pisemna – Zgłoszenie do informacji, wymieniania argumentów w
43

konkursu kolejności, spójniki because, so, but, and Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie ludzi i III 5.1, 5.8,
czynności, opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na 5.9, 5.12,

13

Password 1 rozkład materiału 90 ha


PP: KULTURA przyszłości, opisywanie doświadczeń, stosowanie zasad 5.13 Praca domowa:
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie SB str. 60
formalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji (English in use)
WB str. 51
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3
informacji sformułowanych w języku polskim
Listening step by step: matching Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu; II 3.1, 3.4, Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych określanie intencji nadawcy tekstu; określanie kontekstu 3.5 SB str. 61
MP: Rozumienie ze słuchu – Dobieranie wypowiedzi
44

PP: KULTURA
Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie intencji II 3.4 Praca domowa:
autora wypowiedzi SB str. 62 (Review)
WB str. 53

UNIT TEST 5 UNIT TEST 5


45

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 5

6 TO SPEND OR NOT TO SPEND?


Vocabulary: shops and services, products, Słownictwo związane z rodzajami sklepów i Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I1 R Praca na lekcji:
buying and selling produktów, sprzedażą i kupowaniem; rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 66
Vocabulary challenge: services słownictwo związane z sektorem usług
PP: ZAKUPY I USŁUGI
Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
46

informacji Praca domowa:


WB str. 54
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.8
wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i
życzeń, pytanie o opinie, preferencje i życzenia innych
Listening and vocabulary: listening for gist, Słownictwo związane z robieniem zakupów Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
intention and context, shopping online, verbs przez Internet, czasowniki z przyimkami rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 67
and prepositions
MP: Rozumienie ze słuchu – dobieranie
47

Rozumienie wypowiedzi ustnych: określanie głównej myśli


PP: ZAKUPY I USŁUGI II 2.1, 2.4,
tekstu; określanie intencji nadawcy tekstu; określanie
2.5, IIR 2.1R
kontekstu wypowiedzi, oddzielanie faktów od opinii

14

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawianie faktów z III 4.3,4.5, WB str. 55
teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 4.9, 4.10
poglądów i uczuć; opisywanie doświadczeń; wyrażanie
przypuszczeń dotyczących zdarzeń z przyszłości

Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i 12


zwroty
Grammar: comparative and superlative Stosowanie stopnia wyższego i najwyższego Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I 1 / I 1R Praca na lekcji:
adjectives przymiotników, stopniowanie z less i least rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 68
Grammar challenge: comparison with less and
least Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
PP: ZAKUPY I USŁUGI, DOM określonych informacji
48

Praca domowa:
WB str. 56-58
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.8
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i
życzeń, pytanie o opinie i życzenia innych
Grammar: comparative and superlative Stosowanie konstrukcji z (not) as … as, too, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
adjectives, (not) as … as, too, enough enough rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 69
MR: Znajomość środków językowych –
transformacje zdań
PP: ZAKUPY I USŁUGI, DOM Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
określonych informacji
49

Praca domowa:
III 4.1 WB str. 56-58
Tworzenie wypowiedzi ustnych opisywanie, przedmiotów,
miejsc, zjawisk

Inne : posiadanie świadomości językowej 13


Reading and vocabulary: reading for gist and Słownictwo związane reklamą Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
detail; advertising rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 70
50

MP/MR: Rozumienie pisanych tekstów –


prawda/fałsz, wielokrotny wybór, Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1, 3.3,
PP: ZAKUPY I USŁUGI, PRACA tekstu; znajdowanie w tekście określonych informacji; 3.5

15

Password 1 rozkład materiału 90 ha


określanie kontekstu wypowiedzi Praca domowa:
SB str. 71
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 (Vocabulary
swoich opinii, poglądów i uczuć development)
WB str. 59-60

Speaking: in a clothes shop Zwroty przydatne podczas zakupów Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 3.3 Praca na lekcji:
MP: Mówienie – Rozmowa z odgrywaniem roli informacji SB str. 72

PP: ZAKUPY I USŁUGI Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.5,
wyjaśnień; prowadzenie prostych negocjacji w typowych 6.6, 6.11
sytuacjach życia codziennego; proponowanie, przyjmowanie i
odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie prośby i
51

podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby Praca domowa:


WB str. 59-60
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3
informacji sformułowanych w języku polskim

9
Inne: współdziałanie w grupie
Writing: a product review Zwroty służące do recenzowania produktu Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
MP: Wypowiedź pisemna – Recenzja produktu rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 73
PP: ZAKUPY I USŁUGI, NAUKA I TECHNIKA
Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie , III 5.1, 5.4,
przedmiotów; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 5.6, 5.7
52

przedstawianie opinii innych osób; przedstawianie zalet i wad


różnych rozwiązań Praca domowa:
SB str. 74
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3 (English in use)
treści sformułowanych w języku polskim WB str. 61

Speaking step by step: a photo description Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych informacji SB str. 75
M: Mówienie – rozmowa na podstawie
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi,
53

ilustracji III 4.1, 4.5


przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności; relacjonowanie
wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii,
PP: ZAKUPY I USŁUGI

16

Password 1 rozkład materiału 90 ha


poglądów i uczuć Praca domowa:
SB str. 76 (Review)
V 8.1, 8.3 WB str. 63
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
informacji zawartych w materiałach wizualnych,
przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w
języku polskim

UNIT TEST 6 UNIT TEST 6


54

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 6

7 FOOD FOR THOUGHT


Vocabulary: food items, describing food Słownictwo związane z produktami Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: food adjectives spożywczymi; opisywanie smaku rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 78
PP: ŻYWIENIE

Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3


informacji
55

Praca domowa:
WB str. 64
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie przedmiotów i
czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i III 4.1,4.2,
komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; 4.4, 4.9
opisywanie doświadczeń
Listening and vocabulary: listening for gist and Słownictwo związane z jedzeniem i dietą, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
detail, food and diet czasowniki frazalne rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 79
Vocabulary challenge: phrasal verbs
MP: rozumienie ze słuchu – wielokrotny wybór
PP: ŻYWIENIE, ZDROWIE Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu; II 2.1, 2.3
znajdowanie w tekście określonych informacji
56

III 4.5, 4.7 Praca domowa:


Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie WB str. 65
swoich opinii, poglądów i uczuć, przedstawianie zalet i wad
różnych rozwiązań i poglądów

Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i 12


zwroty

17

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Grammar: articles a/an, the, zero article Stosowanie przedimków: a/an, the, oraz Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
Grammar challenge: in bed and in the bed etc. przedimka zerowego; stosowanie rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 80
PP: ŻYWIENIE, ZDROWIE przedimków w zwrotach typu in bed oraz in
the bed Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście
określonych informacji II 3.3
57

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Praca domowa:


IV 6.4, 6.8
wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i WB str. 66-68
życzeń, pytanie o pinie, preferencje i życzenia innych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad


językiem (poprawianie błędów) 9
Grammar: some, any, much, many; a few, a Stosowanie określników: some, any, much, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
little; a lot of many; a few, a little, a lot of rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 81
PP: ŻYWIENIE, ZDROWIE Rozumienie wypowiedzi pisemnych:, znajdowanie w tekście II 3.3
określonych informacji
58

Praca domowa:
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 3.3 WB str. 66-68
wyjaśnień;

Inne : posiadanie świadomości językowej 13

Reading and vocabulary: reading for detail Słownictwo związane z posiłkami i Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
and gist, distinguishing fact and opinion przygotowywaniem jedzenia rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 82
MP: rozumienie pisanych tekstów –
wielokrotny wybór
Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli
PP: ŻYWIENIE II 3.1,3.3, IIR
tekstu; znajdowanie w tekście określonych informacji;
3.1
59

oddzielanie faktów od opinii Praca domowa:


Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 SB str. 83
swoich opinii, poglądów i uczuć (Vocabulary
development)
WB str. 69-70
Inne: współdziałanie w grupie
10

18

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Speaking: ordering food Słownictwo związane z jedzeniem w Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji:
Vocabulary: restaurants restauracji, zwroty służące do zamawiania informacji SB str. 84
M: Mówienie – Rozmowa z odgrywaniem roli jedzenia w restauracji
PP: ŻYWIENIE Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie IV 6.2, 6.3,
rozmowy; stosowanie form grzecznościowych; uzyskiwanie i 6.4, 6.5,
przekazywanie informacji i wyjaśnień; prowadzenie prostych 6.11
negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego;
60

wyrażanie próśb i podziękowań oraz zgody lub odmowy Praca domowa:


wykonania prośby WB str. 71

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V . 8.3


informacji sformułowanych w języku polskim

9
Inne: współdziałanie w grupie
Writing: an email invitation Zwroty służące do wysuwania sugestii, Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3 Praca na lekcji:
MP: wypowiedź pisemna – e-mail z zapraszania, przyjmowania i odrzucania informacji sformułowanych w języku polskim SB str. 85
zaproszeniem zaproszeń
PP: ŻYWIENIE Tworzenie wypowiedzi pisemnych: wyrażanie i uzasadnianie III 5.5, 5.13
swoich opinii, poglądów i uczuć; stosowanie formalnego lub
nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji
61

Reagowanie pisemne: przekazywanie i uzyskiwanie informacji, Praca domowa:


IV 7.4, 7.8
prowadzenie prostych negocjacji, proponowanie, SB str. 86
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii; wyrażanie (English in use)
prośby i podziękowania WB str. 71

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3


informacji sformułowanych w języku polskim
Reading step by step: multiple choice Rozumienie wypowiedzi pisemnych: określanie głównej myśli II 3.1, 3.3, Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych tekstu; znajdowanie w tekście określonych informacji; 3.4, 3.5 SB str. 87
MP: rozumienie pisanych tekstów – określanie intencji nadawy/autora tekstu; określanie
wielokrotny wybór kontekstu wypowiedzi
62

PP: ŻYWIENIE, ZDROWIE, ŻYCIE RODZINNE I


TOWARZYSKIE Praca domowa:
SB str. 88 (Review)
WB str. 73
UNIT TEST 7 UNIT TEST 7
63

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 7

19

Password 1 rozkład materiału 90 ha


8 CRIME SCENE
Vocabulary: crimes and criminals Słownictwo związane z przestępstwami i Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: verb collocations przestępcami; zwroty z czasownikiem rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 90
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
II 2.1, 2.5
Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu,
64

określanie kontekstu wypowiedzi


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie III 4.5 WB str. 74
swoich opinii, poglądów i uczuć

Listening and vocabulary: listening for gist, Słownictwo związane z cyberprzestępstwami, Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
cybercrime, negative adjectives przedrostki dodawane do przymiotników rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 91
MP: rozumienie ze słuchu – dobieranie,
wielokrotny wybór Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
Vocabulary challenge: word formation
65

informacji
(negative adjectives) Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO III 4.5 WB str. 75
swoich poglądów i uczuć

Grammar: past perfect Stosowanie czasu past perfect; stosowanie Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
Grammar challenge: when with past simple when w czasie past simple oraz past perfect rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 92
and past perfect Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
określonych informacji
66

PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi pisemnych: przedstawianie faktów z III 4.3, 4.4 WB str. 76-78
przeszłości; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Grammar: reported statements Stosowanie mowy zależnej w zdaniach Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO twierdzących rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 93
67

II 3.3
Rozumienie wypowiedzi pisemnych:, znajdowanie w tekście

20

Password 1 rozkład materiału 90 ha


określonych informacji Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o wydarzeniach III 4.4.2, 4.4 WB str. 76-78
życia codziennego i komentowanie ich, relacjonowanie
wydarzeń z przeszłości

III 5.3, 5.4


Tworzenie wypowiedzi pisemnych: przedstawianie faktów z
przeszłości; relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Inne : posiadanie świadomości językowej 13

Reading and vocabulary: reading for detail, Słownictwo związane z systemem Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3, 3.6 Praca na lekcji:
coherence and cohesion sprawiedliwości określonych informacji; rozpoznawanie związków pomiędzy SB str. 94
MP: rozumienie pisanych tekstów – dobieranie poszczególnymi częściami tekstu
zdań do luk w tekście
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie i uzasadnianie II 4.5
68

swoich poglądów i uczuć Praca domowa:


SB str. 95
(Vocabulary
Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i 12 development)
zwroty, stosowanie strategii komunikacyjnych (domyślanie się
WB str. 79-80
znaczenia wyrazów z kontekstu)
Speaking: reporting news Zwroty związane z relacjonowaniem historii i Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji:
M: Mówienie – rozmowa z odgrywaniem roli okazywaniem zainteresowania informacji SB str. 96
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie IV 6.2, 6.4,
rozmowy; uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień; 6.8, 6.9
wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i życzeń, pytanie
69

o opinie, preferencje i życzenia innych; wyrażanie emocji Praca domowa:


WB str. 81
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V . 8.3
informacji sformułowanych w języku polskim

Inne: współdziałanie w grupie 10


Writing: a forum entry Zwroty służące do wyrażania opinii i uczuć, Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie zjawisk; III 5.1, 5.3, Praca na lekcji:
Vocabulary: hate crimes pytania o opinię, słownictwo związane ze przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 5.5 SB str. 97
70

MP: Wypowiedź pisemna – wpis na forum zbrodniami nienawiści wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji IV 7.2, 7.4

21

Password 1 rozkład materiału 90 ha


i wyjaśnień ; proponowanie, wyrażanie prośby Praca domowa:
SB str. 98
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3 (English in use)
informacji sformułowanych w języku polskim WB str. 81

Writing step by step: a blog entry Rozumienie wypowiedzi pisemnych: rozpoznawanie związków II 3.6 Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych pomiędzy częściami tekstu SB str. 99
MP: wypowiedź pisemna – wpis na blogu
PP: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie zjawisk i III 5.1, 5.3,
czynności; przedstawianie faktów z przeszłości i 5.5
teraźniejszości; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii,
poglądów i uczuć
71

Praca domowa:
Reagowanie pisemne: pyta o opinie i preferencje innych; IV 7.6, 7.9 SB str. 100
wyrażanie prośby (Review)
WB str. 83
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.3
informacji sformułowanych w języku polskim

UNIT TEST 8 UNIT TEST 8


72

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 8

9 BACK TO NATURE
Vocabulary: landscape and geographical Słownictwo związane z opisywaniem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
features krajobrazu i ukształtowania terenu i ; rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 102
Vocabulary challenge: adjectives przymiotniki: opisywanie elementów
PP: ŚWIAT PRZYRODY, PODRÓŻOWANIE I krajobrazu Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
TURYSTYKA informacji
73

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie miejsc; III 4.1, 4.4, WB str. 84
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; wyrażanie i 4.5
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
Listening and vocabulary: listening for gist Słownictwo związane z pogodą i klimatem; Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
and detail, weather and climate wyrazy często mylone rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 103
Vocabulary challenge: weather and climate
MP: rozumienie ze słuchu – dobieranie II 2.2, 2.3
74

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli


PP: ŚWIAT PRZYRODY, PODRÓŻOWANIE I
poszczególnych części tekstu, znajdowanie w tekście
TURYSTYKA
określonych informacji

22

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie zjawisk; III 4.1, 4.9, WB str. 85
opisywanie doświadczeń, wyrażanie przypuszczenia 4.10
dotyczącego zdarzeń z przyszłości

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 9, 12


językiem (korzystanie ze słownika), rozumienie tekstu
zawierającego nieznane słowa i zwroty
Grammar: zero and first conditional Stosowanie pierwszego okresu Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
MR: znajomość środków językowych – warunkowego; zdania z unless rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 104
transformacje zdań Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
Grammar challenge: unless określonych informacji
75

PP: ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE RODZINNE I


TOWARZYSKIE Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: wyrażanie przypuszczenia III 4.10 WB str. 86-88
dotyczącego zdarzeń z przyszłości

Grammar: second conditional Stosowanie drugiego okresu warunkowego Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
PP: ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE RODZINNE I rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 105
TOWARZYSKIE Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3
określonych informacji
76

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i IV 6.4, 6.8, Praca domowa:


wyjaśnień; wyrażanie swoich opinii, preferencji i życzeń; WB str. 86-88
pytanie o opinie, preferencje i życzenia innych

Inne : posiadanie świadomości językowej 13

Reading and vocabulary: reading for gist and Słownictwo związane z katastrofami Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
detail naturalnymi rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 106
MP/MR: rozumienie pisanych tekstów –
dobieranie nagłówków do części tekstu,
Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli
dobieranie II 3.1, 3.2,
77

tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu,


PP: ŚWIAT PRZYRODY 3.3 Praca domowa:
znajdowanie w tekście określonych informacji
SB str. 107
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie zjawisk; III 4.1, 4.3, (Vocabulary
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości; 4.9 development)
opisywanie doświadczeń, WB str. 89-90

23

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Speaking: stimulus-based discussion: słownictwo związane z zajęciami Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie miejsc, wyrażanie III 4.1, 4.5, Praca na lekcji:
Vocabulary: holiday activities wakacyjnymi, zwroty służące do wyrażania i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; przedstawianie IIIR 4.2 SB str. 108
M: Mówienie – rozmowa na podstawie preferencji, i wymieniania argumentów w logicznym porządku argumentów za daną tezą lub
materiału stymulującego rozwiązaniem i przeciw nim
PP: ŚWIAT PRZYRODY, PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym V 8.1, 8.3
78

informacji zawartych w materiałach wizualnych przekazywanie Praca domowa:


w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim WB str. 91

10
Inne: współdziałanie w grupie

Writing: a paragraph of an essay Słownictwo związane z kwestiami Tworzenie wypowiedzi pisemnych: wyrażanie i uzasadnianie III 5.5, 5.12, Praca na lekcji:
Vocabulary: green issues ekologicznymi swoich opinii, poglądów i uczuć, stosuje zasady konstruowania 5.13, IIIR SB str. 109
MR: wypowiedź pisemna – rozprawka tekstów o rożnym charakterze, stosuje formalny styl 4.1
PP: ŚWIAT PRZYRODY wypowiedzi, przedstawia w logicznym porządku argumenty za
daną tezą lub rozwiązaniem i przeciw nim
79

Reagowanie pisemne: zgadzanie się i sprzeciwianie; IV 7.4, IVR Praca domowa:


ustosunkowywanie się do opinii innych osób, przedstawianie 7.2, 7.3 SB str. 110
opinii i argumentów, odpieranie argumentów przeciwnych (English in use)
WB str. 91
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
informacji sformułowanych w języku polskim V 8.3

Listening step by step: multiple choice Rozumienie tekstów pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3, 3.5 Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi SB str. 111
MP: rozumienie ze słuchu – wielokrotny wybór
PP: ŚWIAT PRZYRODY, PODRÓŻOWANIE I
Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu;
80

TURYSTYKA II 2.1, 2.3,


znajdowanie w tekście określonych informacji; określanie 2.5 Praca domowa:
kontekstu wypowiedzi SB str. 112
(Review)
WB str. 93
UNIT TEST 9 UNIT TEST 9
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 9
81

24

Password 1 rozkład materiału 90 ha


10 IT WORKS!
Vocabulary: using technical equipment Słownictwo związane ze sprzętem Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
Vocabulary challenge: easily confused words technicznym, wyrazy często mylone rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 114
PP: NAUKA I TECHNIKA Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3
informacji
82

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie przedmiotów i III 4.1, 4.5 WB str. 94
zjawisk; wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i
uczuć

Listening and vocabulary: listening for detail Słownictwo związane usterkami Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
and context, distinguishing fact and opinion, technicznymi rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 115
technical failures
MP: Rozumienie ze słuchu – wielokrotny Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3, 2.4,
wybór informacji; określanie intencji nadawcy tekstu określanie 2.5, IIR 2.1
PP: NAUKA I TECHNIKA kontekstu wypowiedzi; oddzielanie faktów od opinii
83

Praca domowa:
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie przedmiotów, III 4.1, 4.2
WB str. 95
zjawisk i czynności; opowiadanie o wydarzeniach życia
codziennego i komentowanie ich

Inne: rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i


12
zwroty
Grammar: the passive (present simple, past Stosowanie strony biernej w czasach present Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę I1 Praca na lekcji:
simple) simple i past simple rozwiniętym zasobem środków językowych SB str. 116
PP: NAUKA I TECHNIKA Rozumienie wypowiedzi pisemnych:, znajdowanie w tekście II 3.3
określonych informacji
84

IV 6.4 Praca domowa:


Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i
WB str. 96-98
wyjaśnień

Inne: posiadanie świadomości językowej 13

25

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Grammar: the passive (present perfect, will, Stosowanie strony biernej w czasie present Znajomość środków językowych: posługiwanie się w miarę 1 i I 1R Praca na lekcji:
review of all forms) perfect, oraz z will, powtórzenie wszystkich rozwiniętym/bogatym zasobem środków językowych SB str. 117
MR: znajomość środków językowych – form strony biernej; zastosowania strony
Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście
transformacje zdań czynnej i biernej II 3.3
określonych informacji
Grammar challenge: active and passive
PP: NAUKA I TECHNIKA
Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie przedmiotów i III 4.1, 4.5,
85

czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 4.10 Praca domowa:


uczuć, wyrażanie przypuszczeń dotyczących zdarzeń z WB str. 96-98
przyszłości

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 9


językiem (poprawianie błędów)
Reading and vocabulary: reading for detail Słownictwo związane z technologiami Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3 Praca na lekcji:
MP: rozumienie pisanych tekstów – dobieranie informacyjno-komunikacyjnymi określonych informacji SB str. 118
PP: NAUKA I TECHNIKA

Tworzenie wypowiedzi ustnych; wyrażanie i uzasadnianie III 4.5, 4.10


86

swoich opinii, poglądów i uczuć; wyrażanie przypuszczeń


Praca domowa:
dotyczących zdarzeń z przyszłości
SB str. 119
(Vocabulary
development)
WB str. 99-90
Speaking: making complaints Zwroty związane z wyrażaniem skarg Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych II 2.3 Praca na lekcji:
MP: mówienie – rozmowa z odgrywaniem roli informacji SB str. 120
PP: NAUKA I TECHNIKA, ZAKUPY I USŁUGI
Tworzenie wypowiedzi ustnych: przedstawianie faktów z III 4.3, 4.11
przeszłości i teraźniejszości, wyjaśnianie sposobu obsługi
prostych urządzeń
IV 6.4, 6.5,
Reagowanie ustne: uzyskiwanie informacji i wyjaśnień, 6.11, 6.12
87

prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia Praca domowa:


codziennego, wyrażanie prośby oraz zgody lub odmowy WB str. 91
wykonania prośby; wyrażanie skargi, przepraszanie,
przyjmowanie przeprosin
V. 8.3
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
informacji sformułowanych w języku polskim
10
Inne: współdziałanie w grupie

26

Password 1 rozkład materiału 90 ha


Writing: a paragraph of a letter to the editor Zwroty służące do opisywania rezultatu, Tworzenie wypowiedzi pisemnych: opisywanie ludzi czynności III 5.1, 5.5, Praca na lekcji:
MP: wypowiedź pisemna – list do redakcji zaznaczania swojego stanowiska wobec i zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 5.12 SB str. 121
PP: NAUKA I TECHNIKA, CZŁOWIEK jakiejś kwestii oraz podawania dodatkowych uczuć; stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym
informacji charakterze

Reagowanie pisemne: wyrażanie swoich opinii; zgadzanie się i IV 7.6, IVR


88

sprzeciwianie; ustosunkowywanie się do opinii innych osób; 7.2, 7.3 Praca domowa:
przedstawianie opinii i argumentów; odpieranie argumentów SB str. 122
przeciwnych (English in use)
WB str. 91
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
informacji sformułowanych w języku polskim V 8.3

Speaking: stimulus-based discussion Rozumienie wypowiedzi pisemnych: znajdowanie w tekście II 3.3. Praca na lekcji:
Trening umiejętności maturalnych określonych informacji SB str. 123
M: Mówienie – rozmowa na podstawie
materiału stymulującego
PP: NAUKA I TECHNIKA, CZŁOWIEK Tworzenie wypowiedzi ustnych: opisywanie ludzi, III 4.1, 4.5,
przedmiotów, zjawisk, miejsc i czynności; wyrażanie i 4.7, IIIR 4.2
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć; przedstawianie
zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; przedstawianie w
89

logicznym porządku argumentów za daną tezą lub Praca domowa:


rozwiązaniem i przeciw nim SB str. 124
(Review)
WB str. 93
Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym
informacji zawartych w materiałach wizualnych, V 8.1, 8.3
przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w
języku polskim
UNIT TEST 10 UNIT TEST 10
90

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności po rozdziale 10

27

Password 1 rozkład materiału 90 ha