You are on page 1of 46

SEgyZCIENTOLÓGIA

jobb világ építése

A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott


vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti
szellemi énjének igazságát és egyszerûségét.
A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ
elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó meg-
figyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot
képeznek.
Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször
egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a
szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs
számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában,
ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint
gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására – módszereket új
életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására
készül.
Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak
egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvé-
ben találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok
alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is
javíthatjuk.
Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati
feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki.
A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését
szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel
bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: www.scientology.org.
A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le,
ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon,
amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfor-
dulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben.
A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan
valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes
megváltoztatni az állapotokat.
Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a
maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ.
És tudják, hogy a Szcientológia mûködik.
Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is
tudni fogja.
NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
B árki elismeri, hogy ha a dolgok szervezettebbek volnának, az em-
berek jobban boldogulnának. Mindannyiunknak vannak tapasztalatai
a bürokratikus aktatologatással, a személytelen hivatalokkal, vagy
a nemtörõdöm kereskedelmi vállalkozásokkal. A gyenge szervezés
súlyos probléma, mely milliárdokat felemésztõ veszteséghez, ered-
ménytelenséghez és csökkent termelékenységhez vezet.
Az egyén szintjén, a szervezés kulcsfontosságú – de gyakran
hiányzó – tényezõ a személyes sikerben. Egy virágzó családhoz
ugyancsak elengedhetetlen. Egy ember céljainak elérése – nem számít,
mennyire kicsi vagy nagy célról van szó – szervezési tudást igényel.
Hogyan ossza be legeredményesebben és legjövedelmezõbben az
idejét, a tevékenységeit és az erõforrásait? Hogyan csökkentse
minimálisra a zavaró tényezõket? És hogyan hangolja össze erõit,
hogy elérje céljait?
L. Ron Hubbard felismerte, hogy az embernek éppúgy nem volt
megértése arról, hogy hogyan szervezze meg a tevékenységeit, mint
ahogy arról sem, hogy milyen is az igazi szellemi természete.
Kutatásai jelentõs részét annak szentelte, hogy világosabbá tegye a
szervezés tárgyát, és ezt teljes egészében meg is valósította.
Ez a füzet az általa kifejlesztett szervezési technológia legfõbb
alapelvei közül csak néhányat tartalmaz, de ezek az alapismeretek
önmagukban is elegendõek ahhoz, hogy jelentõsen növeljék bármilyen
tevékenység hatékonyságát, akár csoportról, akár egyénrõl legyen szó.
A káosz és a zûrzavar nem természetes állapota az életnek. Csak
akkor vannak jelen, amikor nem értünk és nem követünk természeti
törvényeket. Íme néhány természeti törvény a szervezetekrõl és a
szervezésrõl.

2
SZERVEZÉS

L
ehetséges, hogy miközben megpróbál elindítani valamit,
hiányzik a szervezés alapja.
A szervezni szó azt jelenti: egésszé formálni valamit,
kölcsönösen kapcsolatban lévõ és összefüggõ részekkel;
valaminek meghatározott, rendezett szerkezetet adni. Ebbõl
megkapjuk a szervezés kifejezést.
A szervezés tevékenységek és kötelességek lebontása
specializálódott funkciókra.
Az ember meg tudja szervezni a tevékenységek azon sorozatát, amit el
kell végeznie. Ez abból áll, hogy megnézzük, mi az, amit meg kell csinálnunk,
elsõként elvégezzük azt, amit el tudunk végezni, majd végrehajtható események
sorozataként elvégezzük a maradékot; mindezt a célból, hogy elérjük annak
a tevékenységnek a végsõ lezárását, amely elõsegíti kijelölt vagy posztulált
céljaink megvalósítását.
Egy csoportot azért szerveznek meg, hogy áramlásokat tegyen lehetõvé,
és hogy olyan specializált akciókat valósítson meg, amelyek önmagukban befe-
jezettek, és amelyek a kis akciók, illetve befejezett tevékenységek által elõ-
mozdítják vagy megvalósítják a csoport kitûzött vagy specializált célját.
Az irányítás és valaminek a végzése között különbség van, és szétválasztásuk
néhány ember számára gondot jelent. Egy tevékenységért felelõs személyrõl
néha kiderül, hogy hiányos a szervezetekkel kapcsolatos megértése, és így
megpróbál minden tennivalót egyedül elvégezni. Ha ezt túlzásba viszi, az gya-
korlatilag szétbomlaszthatja és hasznavehetetlenné teheti a csoportot, mert
egy tag kivételével senkinek sincs funkciója, mivel ennek az egy embernek a
tevékenységgel kapcsolatos monopóliuma megfosztotta õket tõle.
Igaz, hogy egy aktív és kompetens személy képes a dolgokat jobban csinálni.
De igazából soha nem tud többet elvégezni, mint amennyit el tud végezni, míg
egy jól szervezett csoport, amelyben mindenkinek megvan a specializált funkciója,
és amelyet egy felelõs összehangol, a sokszorosát tudja elvégezni annak a
munkának, mint amire egyetlen személy képes.
Egy csoportot azért nehezebb legyõzni, mint az egyént, mert szervezett.

3
Egy kompetens egyén, akit túl sokszor hagytak cserben csoportok, hajlamos
mindent magára vállalni, ahelyett hogy gatyába rázná a csoportot, és megszer-
vezné a dolgokat.
Amikor az ember egy csoport inkompetenciája vagy más okok miatt fellépõ
sürgetõ kényszerhelyzettel kerül szembe, akkor a helyes eljárás a következõ:
1. Kezelni a helyzetet.
2. Megszervezni a csoportot, hogy kezelje az ilyen dolgokat, és végezze a
munkáját.
Az ember megrekedhet az 1-esnél, és ha ez történik, attól fogva nehézségei
lesznek, és agyondolgozza magát. Ugyanis elmulasztja a 2-es lépést is megtenni.
Bármely csoport legnagyobb mulasztása az, ha elmulaszt szervezni.
Egyesülhetnek a világ proletárjai, de ha elõtte vagy utána gyorsan meg
nem szervezõdnek, akkor nyomban le is fogják verni õket.
A szervezés elmulasztásának fõ oka, hogy egyszerûen nem értik meg, mit
is értenek ezalatt.
Például azt mondják egy ügyvezetõnek, hogy õ a felelõs az X projekt
végrehajtásának biztosításáért. Az illetõ nem sokat tud róla, viszont van két
olyan embere, aki igen. A helytelen eljárás az lenne, ha megpróbálná egyedül
végrehajtani az X projektet, vagy ha kiadna rá egy csomó irreális utasítást. A
helyes eljárás pedig az, ha behívja azt az embert, aki tudja, mirõl van szó, a
másikat melléadja segítõnek, és megmondja nekik, hogy haladjanak vele. Aztán
a vezetõ, aki az utasítást kapta, anélkül hogy beleavatkozna, ismerkedjen meg
jobban az X projekttel, hogy õ maga biztos legyen abban, hogy tényleg végrehajtják,
miközben továbbra is hagyja, hogy a kijelölt emberek haladjanak vele.
A szervezésnek ez a felfogása ennyire egyszerû: kijelölsz valakit a munkára,
és hagyod, hogy haladjon vele. Egy projekt esetében végezz felmérést az összes
elvégzendõ feladatról, csoportosítsd önálló tennivalókká a különbözõ típusú
tevékenységeket, jelölj ki rájuk embereket, biztosítsd számukra az útvonalakat,
melyeken a kommunikáció áramolhat a csoporttagok között, anyagokat,
valamint összeköttetést, és hagyd, hogy a csoport haladjon ezzel!
Minden munkát, legyen az bármilyen alacsony szinten, meg kell szervezni.
Mindenkinek, aki emberekért felelõs, képesnek kell lennie megszervezni
a feladatköröket és a munkát.
Ha ezt valaki elmulasztja megtenni, akkor nagyon keveset végez el, és súlyosan
túlhajszolt lesz. A csoport többi tagja pedig kihasználatlanul marad.
Annak megértésével, hogy létezik egy szervezésnek nevezett tárgy, és hogy
ez a tárgy rendszerbe foglalt, megtanulható és alkalmazható, bármely egyén
vagy csoport sikert érhet el.
4
A SZERVEZÉS ALAPJAI
Mi a szervezés?
A legtöbb embernek olyan sok képzete társul a „szervezés” szóhoz, hogy
nem egy dinamikus tevékenységnek gondolja, hanem egy identitást vagy egy
lényt ért alatta.
Nézzük meg, mi is ez valójában.
Vegyünk egy halom piros, fehér és kék gyöngyöt. Szervezzük meg õket.
Most rajzoljuk meg a szervezési táblát. Röviden, egy szervezési tábla meg-
mutatja a feladatköröket, a kötelességeket, a kommunikációs útvonalakat, a
tevékenységek sorrendjét és a szervezet vezetõit.
Zúdítsuk az összes gyöngyöt egy felelõs fejére, zûrzavaros összevisszaságban.
A felelõsnek ahhoz, hogy kiássa magát, nyilvánvalóan irányítania kell õket.
Így ezt kapjuk:

FELELÕS

Piros gyöngyök Fehér gyöngyök Kék gyöngyök

Ezáltal sok mindent megtudunk abból, amit egy felelõs tesz. Irányít. Típusokra
vagy osztályokra bontja a dolgot vagy tevékenységet.
Eddig ez egy mozgás nélküli szervezet.
5
Termékekkel kell rendelkeznünk. Terméken egy kész dolgot értünk, amely
az adott tevékenységen belül vagy kívül csereértékkel rendelkezik. Ez lehet egy
szolgáltatás, vagy egy olyan árucikk, amelyet egy szervezeten kívüli személynek
vagy a szervezet egy másik tagjának a kezébe adunk.
Tegyük fel, hogy a szervezet termékei kifúrt gyöngyök, felfûzött gyöngyök
és csomagolt gyöngyök.
Ekkor ezt kapnánk:

Fúró Fûzõ Csiszoló

FELELÕS
Fúró Fûzõ Csiszoló

Fúró Fûzõ Csiszoló

Vagy ezt:

FELELÕS

Fúró Fûzõ Csiszoló

6
Vagy ezt kapnánk:

FELELÕS

Gyöngy Gyöngy Gyöngy Gyöngy


szétválogatása kifúrása felfûzése csiszolása

Nem különösebben fontos, melyik szervezésitábla-mintát használjuk,


amennyiben kezeli a gyöngymennyiséget.
Ha mindössze egyetlen személyünk lenne ebben a „szervezetben”, még
neki is rendelkeznie kellene némi elképzeléssel a szervezésrõl, és valamiféle
szervezési táblával.
Egy adott mennyiség kezeléséhez embereket kell hozzáadnunk. Ha ezt szerve-
zési tábla nélkül tesszük, akkor zûrzavart is adunk hozzá. Egy szervezet szervezési
tábla nélkül a túlterhelés, valamint a keresztirányú áramlások és áramlatok
következtében tönkremegy. Amikor ezek nincsenek összhangban egymással,
zûrzavarrá válnak.
A zûrzavar nem más, mint rendszertelen részecskeáramlás (részecske =
testek, kommunikációk vagy más dolgok). A részecskék összeütköznek, vissza-
pattannak egymásról, és a területen BELÜL maradnak. Így nincs termék, mivel
ahhoz, hogy termékünk legyen, valaminek KI kell áramolnia.
Most két dolgot figyelhetünk meg. Vannak stabil pontok. Ezek posztok vagy
helyek (elvégzendõ munkakörök, tisztségek egy csoportban vagy szervezetben).
És vannak áramló pontok, amik átalakuláson mennek keresztül.
Vagyis a szervezetben lévõ pozíciók megváltoztatják az áramló részecskéket.
A részecskék sorrendben áramolnak.

7
A dolgok belépnek egy szervezetbe, átalakulnak, és kiáramlanak a
szervezetbõl.
Egy szervezet, amely csupán egyfajta dolgot kezel (piros gyöngyök), kevésbé
összetett, mint egy olyan, amelyik többféle dolgot.

FELELÕS

Pirosagyag- Pirosgyöngy- Pirosgyöngy- Pirosgyöngy-


beszerzõ formázó csomagoló szállító

Minden tevékenységnek megvan a cselekvési sorrendje. Stabil pontokkal


kell rendelkeznie, melyek nem áramlanak, azért hogy kezeljék azokat a
dolgokat, melyek viszont áramlanak.
Nem szükséges, hogy egy stabil terminál csak egyfajta dolgot csináljon.
De ha így van, akkor az is megfelelõ cselekvési sorrenddel rendelkezik. („Terminál”
alatt egy személyt értünk, aki kommunikációt küld, fogad vagy továbbít.)
Mindez egy gépházra, egy ügyvédi irodára vagy bármilyen szervezetre
egyaránt igaz.
Egy gépházba üzemanyag áramlik be, és mozgássá alakul, ami kiáramlik.
Valaki mûködteti a gépeket. Valaki javítja a gépeket. Ezt mind elvégezheti
egy személy, de amint emelkedik a munka mennyisége, meg kell terveznie a
tevékenységeket, osztályoznia kell õket, és rátenni egy szervezési táblára, amit
az ottani emberek ismernek, és amihez tartják magukat, máskülönben a hely
nem fog jól mûködni.
Ez úgy történik, hogy a mûködtetést és a javítást két külön tennivalóra
bontják, két tevékenységet létrehozva egyazon szervezési táblán.

8
FÕGÉPÉSZ

Készletek és Karbantartók Gépkezelõk


üzemanyag

A fõgépész tartja mozgásban az áramlásokat, és gondoskodik arról, hogy a


terminálok elvégezzék a munkájukat.
Egy ügyvédi irodában másfajta tevékenységek jelentik az áramlást.

IRODAVEZETÕ

Kapcsolat-
Eset- Bírósági
felvétel a elõkészítés
károsultakkal megjelenés

A fenti egy áramlási minta lenne, lehetõleg különbözõ személyekkel


(különbözõ szaktudással) minden ponton.

9
Vagy rendelkezhetnénk egyfajta mozdulatlan szervezési táblával.

IRODAVEZETÕ

Bûnügyi Üzleti Letéti


kliensek kliensek alosztály

De ha ezt tennénk, a mozgást függõleges irányban kellene kialakítanunk


ahhoz, hogy áramlás történjen.

IRODAVEZETÕ

Bûnügyi Üzleti Letéti


alosztály alosztály alosztály

Kapcsolatfelvé- Kapcsolatfelvé- Kapcsolat-


tel és interjúk tel és interjúk felvétel

Eset- Elõ-
elõkészítés készítések Befektetés

Bírósági Szolgál- Páncéltermek


megjelenés tatások

10
Azok a szervezési táblák, melyek csak terminálokat adnak meg, általában
nem áramoltatnak.
Az elmúlt évek tipikus katonai szervezési táblája ilyen volt:

TÁBORNOK

Tisztek

Hadsereg

Amikor sokkal több emberük lett, áramlási táblát kellett kidolgozniuk.

TÁBORNOK

Újoncok Felszerelés Kiképzés Hadsereg Hadmûveletek

11
Tehát az ember úgy szervez, hogy:
1. Felméri a részecsketípusokat.
2. Mindegyikre kidolgozza a kívánt változtatásokat, hogy termék legyen
belõlük.
3. Posztra helyezi a terminálokat, akik végrehajtják a változtatásokat a
változások sorrendjét követve.
A szervezési táblának magában kell foglalnia a részecsketípusok felismerését
is az 1. pontban, ami a különbözõ típusokat olyan terminálokhoz irányítja,
melyek megváltoztatják õket, és egy további állomáshoz, ami termékekként
kiirányítja azokat.
Ahhoz, hogy egy szervezési tábla praktikus legyen, gondoskodnia kell
az anyagok beszerzésérõl, a termék eladásáról, arról, hogy az akcióciklusért
fizessenek, valamint annak felügyeletérõl (akcióciklus = egy tevékenység
kezdetétõl a végéig végrehajtott lépések, amelyek terméket eredményeznek).
Egy vállalatnak különféle tevékenységei vannak.
Lényegében ez kis szervezési táblák összessége, amiket azért állítottak
össze, hogy egy nagy szervezési táblaként mûködjenek együtt.
A füzetnek ez a része tartalmazza azokat az alapelveket, amiket önnek tudnia
kell ahhoz, hogy bármit megszervezzen.
Bármilyen tevékenység megtervezéséhez az embernek képesnek kell lennie
elképzelni annak áramlási sorrendjét, és az egyes pontoknál történõ változta-
tásokat. Az egyénnek képesnek kell lennie látni, hogy a részecske (papír,
ember, pénz) hol érkezik be, és hol hagyja el a szervezetet.
Az embernek képesnek kell lennie észrevenni bármely olyan pontot, ahol
az meg fog akadni, kijavítani az áramlás azon részét, vagy kezelni azt.
Egy helyes szervezési tábla olyan áramlások állandó kombinációja, amelyek
nem ütköznek egymással, és amelyek belépnek, keresztülmennek a kívánt áta-
lakuláson, és termékként távoznak.

12
SZERVEZÉS ÉS KALAPOK
A szervezési tábla megmutatja a termék létrehozásához szükséges szervezés
sémáját.
A tábla tehát sorban lévõ terminálok által létrehozott egymást követõ
termékek folyamatábrája.
Ezeket a terminálokat „posztokként” vagy pozíciókként látjuk.
Ezek mindegyike egy-egy kalap.
A kalap szleng kifejezés, egy szervezetben egy poszt munkáját és megne-
vezését értjük alatta. Abból a ténybõl származik, hogy sok szakmában, így
például a vasútnál is, a viselt fejfedõ jelképezi a betöltött munkakört. Például
a vonatkísérõ személyzet egyik tagja a kalauz, aki kalauzsapkát visel – õ felel
az utasokért, és összegyûjti a viteldíjakat.
Egy szervezetben e kalapok mentén áramlás folyik.
Az egész tábla eredménye egy termék.
A táblán lévõ egyes kalapok termékébõl adódik össze az össztermék.

Hogyan dolgozzuk ki
A szervezési tábla hiányában az elvesztegetett emberek száma és a termék-
veszteség igazol minden mennyiségû arra tett erõfeszítést, hogy kidolgozzunk,
ismertté tegyünk és használjunk egy megfelelõ szervezési táblát.
Az ember ösztönösen használja a szervezési táblát, és tiltakozik, ha nincs.
A hajó fedélzetére érkezõ legfrissebb újonc is feltételezi, hogy van egy szervezési
tábla, ha nincs is kitéve, de legalább ismerik. Feltételezi, hogy van egy felelõs,
és hogy különbözõ tevékenységek különbözõ emberek alá tartoznak. Ha
nincs egy ismert szervezési tábla, akkor tiltakozik. Továbbá bizonytalanságban
érzi magát, mert nem tudja, hogyan illeszkedik ebbe a szervezetbe.
Majdnem minden felkelés olyan emberekbõl állt, akiket kirekesztettek, és nem
voltak rajta az ország szervezési tábláján. Ez olyannyira igaz, hogy nemrégiben
nevetséges esemény történt az USA-ban. Egy elnök azt vette észre, hogy „hivatásos
segélyezettjei” vannak. Bizonyos emberek felvették a „kormányfüggõ” státust, és

13
ezt adták meg szakmájukként. Ez természetesen valamiféle poszt volt. És mivel
ezt a kormány nem engedélyezte mint posztot, volt is néhány zavargás.
Az az erõfeszítés, hogy tartozzunk valahová, hogy része legyünk valaminek,
kifejezõdik a szervezési táblában. Az az ember, akinek nincs posztja, meglehetõsen
szánalmas. Az olyan ember, akinek nincs valódi posztja, úgy érzi, hogy õ egy
csaló, illetve hogy ez csak valamiféle tévedés lehet.
A szervezési tábla minõsége vagy annak hiánya jelentõsen befolyásolja a
morált is.
Egy csoport legnagyobb próbája azonban az életképessége, amely a növekedésre,
a terjeszkedésre, a fejlõdésre stb. való képességét jelenti. Az életképesség attól
függ, hogy rendelkeznek-e elfogadható termékkel. Az olyan csoportok, amelyeknek
nincs egy elfogadható terméke, nem valószínû, hogy fennmaradnak.
A termék mennyisége és elfogadhatósága nem kis mértékben egy mûködõképes,
ismert szervezési táblán múlik. Ez még egy egyén termékére is igaz.
Egy egyénnek vagy egy kis csoportnak ahhoz, hogy egyáltalán valamire
jusson, nagyon pontos szervezési táblára van szüksége. A furcsa az, hogy minél
kisebb a csoport, annál inkább létfontosságú a szervezési tábla. Mégis az egyé-
neknek vagy a kis csoportoknak a legkevésbé valószínû, hogy van szervezési
táblája. Ennek hiányában a nagy csoportok szétesnek, és ha silány a szervezési
táblájuk, életképtelenné válnak.
A termék minõsége, amelyért rendszerint csak az egyéni képességeket
okolják, óriási mértékben a szervezési táblán múlik. Például egy szervezetlen
tömeg, amelyik egy bizonyos terméket próbált létrehozni, halálra dolgozta
magát, elgyötört volt, dühösek voltak egymásra, és egy teljesen elfogadhatatlan
termékük volt, amelyik a szokásosnak a kétszeresébe került; amikor egyharmadnyi
mértékben megszervezõdtek, még mindig megfelelõ idõbeosztás nélkül, még
mindig nagymértékben képzetlenül, elkezdtek elfogadható terméket kihozni
körülbelül fele annyi erõfeszítéssel – tehát még a kevés szervezés is mûködött.
A termék mennyisége és minõsége csakis és kizárólag a szervezési táblán,
a kalapokon és azok használatán múlik. A végtelenségig képezheted az egyéneket,
de ha nem egy mûködõképes szervezési tábla szerint tevékenykednek, akkor
még mindig silány vagy kis mennyiségû lesz a termékük.

14
Egy ismert és reális szervezési tábla hiánya kudarcot jósol. És ha nem
ismerjük a szervezés témakörét, akkor ezt minden ponton tiszta zsenialitással
kell pótolni.
Így ahhoz, hogy bármit is csináljunk, hogy fejlesszük valamelyik terméket,
fenntartsuk a morált, egyenlõen osszuk el a munkát, és elérjük, hogy mindennek
legyen létjogosultsága, lennie kell egy valós és ismert szervezési táblának.
Hogyan csinálunk tehát szervezési táblát?

Kalapok
A szervezési tábla kalapokból áll.
A kalap meghatározása: „az a beingness és doingness, amely létrehozza
a terméket.” (A beingness egy identitáskategória felvétele vagy választása [identitás:

az, hogy egy személy kicsoda, vagy egy dolog micsoda], a doingness pedig
valamilyen akció vagy tevékenység végrehajtása.)
Vegyünk például egy vonatot:
A mozdonyvezetõi kalapját viselõ mozdonyvezetõ rendelkezik a mozdony-
vezetõ címmel. Ez a beingness.

15
Utasításokat fogad el, figyeli a jelzéseket és az általános állapotot, karokat és
szelepeket mûködtet, hogy szabályozza a mozdony mûködését, és elindít,
megváltoztat és megállít. Ez a doingness.
Biztonságosan és menetrend szerint szállítja a vonat utasait és/vagy a teherárut
az egyik helyrõl a másikra. Az elmozgatott vonat és rakomány a termék.
Tehát, hogyan jövünk rá, hogy van egy mozdonyvezetõnek nevezett kalap?
Mivel az emberek folyamatosan már meglevõ posztokat látnak és foglalnak
el, amikor megkéred õket, hogy gondoljanak ki egy szervezési táblát, elõször
nem veszik észre, hogy arra kéred õket, hogy találják ki a megfelelõ posztokat.
A „mozdonyvezetõt” nem kell feltalálniuk. Mindenki tudja, hogy „a moz-
donyvezetõ vezeti a vonatot”.
És mi lenne, ha ön nem tudná ezt? Akkor ki kellene találnia.
Így kellene ezt csinálni. A következõ gondolatmenet szerint:
Az elképzelés abból a gondolatból fakad, hogy az embereket és az árut el
kell szállítani egy adott távolságra a szárazföldön. Vagy egy kiépülõben lévõ
területnek oda-vissza menõ személy- és áruszállításra van szüksége.
Ó. Ez gazdasági szempontból életképes lesz, mert az emberek fizetni fognak
a szállításukért, és fizetnek az árujuk szállításáért is.
Ezt teszik a vonatok.
Tehát használjunk vonatokat.
Miután megszerveztük a pénzügyeket (vagy elõre kifizettük), és megsze-
reztük az út használati jogát, a síneket lefektetik, megépítik a mozdonyokat, a
kocsikat, az állomásokat és épületeket a mozdonyok tárolására, illetve javítására.
Most felvetõdik, hogy valakinek vezetnie kell a vonatot. Fogadjunk hát fel
valakit, hogy vezesse a vonatot.
Itt jön be tehát a képbe a mozdonyvezetõi poszt.
Honnan tudjuk? Mert meg kell lennie a termékünknek, az elszállított
embereknek és árunak. Ez az, amit eleve csinálni akarunk.
Ezért van a mozdonyvezetõi kalap.
Tehát most tegyük fel, hogy egyáltalán nincs semmilyen szervezési táblánk.
A mozdonyvezetõi kalap az egyetlen kalap. Tehát beszedi a viteldíjat,
üzemelteti az állomásokat, megjavítja a mozdonyt, üzemanyagot vásárol, megrakja
a vagonokat, eladja a készletet…

16
Várjunk csak egy pillanatig. Ha a mozdonyvezetõ csinálná mindezt, akkor
a következõk történnének:
1. Kimerült lenne.
2. Rosszkedvû lenne.
3. Üzemzavarok lépnének fel.
4. Ütközések lehetnének.
5. A vasúti vagyon, amelyet másképpen nem kezelnek, semmivé lenne.
6. Kis mennyiségû terméke lenne.
7. A terméke egyenetlen és rossz lenne, mivel nem tudná tartani a
menetrendet.
8. Rövidesen nem lenne vasút.
Most „oldjuk meg” ezt úgy, ahogy a múltban tették.
Nevezzünk ki egy személyt minden egyes állomásra, és mondjuk azt:
„Tessék, kész!”
Hát, ettõl még mindig felfordulás lenne.
Tehát vegyünk fel több mozdonyvezetõt meg több állomásfõnököt, és több
mozdonyvezetõt meg több állomásfõnököt… és egy zûrzavaros fejetlenségben
kötünk ki, ahol óriási a bérlista, és vacak a termék. Ezt teszik a kormányok. És
megjegyzendõ, hogy a jelen kormányok egyetlen terméke a katasztrófa.
Nem, nekünk ezt egészen máshogy kell megoldanunk.
Nem jutunk sehová, és nem lesz egy értelmes szervezési táblánk, és semmi
sem fog mûködni, és nem lesz életképes, amíg azt nem tesszük, hogy HELYESEN
SZÁMBA VESSZÜK A TERMÉKEKET, ÉS KIFEJLESZTÜNK KALAPOKAT A
MEGVALÓSÍTÁSUKRA.
Amikor ezt megtettük, el tudjuk rendezni a kalapokat egy szervezési táblán,
így már van áramlás, vannak parancscsatornák, és kommunikációs csatornák,
és van egy szervezési táblánk.
Ám nem tudunk kidolgozni egy szervezési táblát, amíg számba nem vettük
a termékeket!
Ahogy a mennyiség növekszik, felbecsüljük a végterméket megelõzõ
termékeket, és azokra kalapozunk.

17
A végtermék minõsége olyan valós szervezési táblán és kalapokon múlik,
ahol mindkettõ teljes, valós, az emberek ki vannak rá képezve, és a feladatokat
ELVÉGEZTÉK.
Most lássuk, hogyan bontasz le egy végterméket olyan termékekre, amelyek
összerakva a végterméket alkotják.
Megvan a vasút végterméke: kifizetõdõen szállított rakomány. Mennyi kisebb
termék megy a nagy termékbe?
Itt van a gépek kérdése. Minden gépnek két terméke van: a) maga a gép,
jól mûködõ állapotban, b) a gép terméke. A szerelõnek és a gépjavító mûhely
dolgozójának és a mozdonyszín vezetõjének mindnek van terméke az a) ponton
belül. Ez csak a gépre, a mozdonyra vonatkozik.
A b) ponton belül van az, amit maga a gép termel (egy mozdony esetében
az elvontatott vonatok).
Itt van tehát két fõ termék – és ezek kisebb termékekre oszlanak, sorrendben,
a végterméket megelõzõen.
Van egy ezeket még megelõzõ termék: a megvásárolt mozdonyok. És egy
ezt megelõzõ termék: pénzügyi fedezet a felszerelésekre.
Ami a rakományt illeti – a leszállított rakomány, amelyet a végén elfogad
a címzett –, ahogy sorban mész visszafelé, találsz egy terméket: a raktározott
teheráru. Ezt megelõzõen van a lerakodott teheráru. Ezt megelõzõen: az elszállított
teheráru. És ezt megelõzõen: a felrakodott teheráru. És ezt megelõzõen: a szállításra
összegyûjtött teheráru. És ezt megelõzõen: a megszerzett teheráru-szerzõdések. És
ezt megelõzõen: a nyilvánosan elhelyezett hirdetések. És ezt megelõzõen: a közönség
teheráruigényeire vonatkozó felmérések. És ezt megelõzõen: az arra vonatkozó
felmérés, hogy milyen tevékenységek igényelnek teheráru-szolgáltatásokat.
Ezen termékek mindegyike egy-egy kalap.
Ezt újra átvizsgálva azt látjuk, hogy ebben nincs benne a díj vagy a bevétel,
tehát nincs pénzügyi életképesség. Így adódik még egy termékünk: a bevétel,
amely szükséges egy szervezet túléléséhez, ahhoz, hogy az kifizesse a számláit,
megvegye a szükséges eszközöket a jövõbeli termeléshez, és így tovább.
Természetesen vannak ezt megelõzõ kalapok. Néhány ember (és sok
ügyvezetõ) nem termék-szemléletû – azt gondolják, a bevétel a vállalat ölébe
hull, vagy kipottyan egy tv-készülékbõl. Nem tudják végiggondolni a bevétel
megszerzéséhez szükséges termékek sorát. Ezért tönkremennek és éheznek.

18
Mindig sok megelõzõ termék van a bevétel mint termék elõtt. A rögzült emberek
csak magára a pénzre koncentrálnak, nincs meg nekik a termékek sora, és így
tönkremennek vagy szegények.

Az embernek kell, hogy legyen egy kívánatos terméke, amit többért ad el,
mint amennyibe az elõállítása kerül, és ezt el kell adnia, és le kell szállítania,
hogy legyen bevétele.

Azt a kérdést, hogy hogyan tartja fenn magát, még a szocializmusban vagy
kommunizmusban is meg kell érteni, meg kell válaszolni, be kell azonosítani
a termékek sorát, szervezési táblát kell készíteni, és kalapozni kell. Egy ilyen
pénztelen társadalomban a szervezésitábla-készítésnek sokkal feszesebbnek kell
lennie, mivel a pénz rugalmasságot ad, és a hiánya, mint kihatással levõ tényezõ
problémákat teremt, amelyeket nehéz megoldani.

Szervezés
Ahhoz, hogy megszervezzünk valamit, csak a következõket kell tennünk:

1. Megállapítani, hogy mi a végtermék.

19
2. Visszafelé haladva megállapítani a korábbi termékeket, amelyek min-
den következõ termék elkészítéséhez szükségesek, és mind sorban kiadják
a végterméket.

ÁRU-
ÁTVÉTEL

LISZT

A pékségnek leszállított hozzávalók


LISZT

Leszállított hozzávalók

Elõkészített hozzávalók

Összekevert hozzávalók

Összegyúrt hozzávalók

Kisütött kenyér

Csomagolt kenyér (végtermék)

20
3. Helyezzük el ezt úgy, hogy a termékek függõlegesen egyre befejezet-
tebbek és befejezettebbek legyenek, hogy parancscsatornákat kapjunk.

RAKTÁROS

ELÕKÉSZÍTÕ PÉK

PÉK

4. Igazítsuk ezt úgy, hogy áramlások jöjjenek létre.

Raktárak Raktárak

Elõkészítõ Elõkészítõ Pék


Pék pék pék

JELENLEGI ÚJ

21
5. Jelöljük ki a komm sorrendjét.

RAKTÁROS

Leszállított
hozzávalók

ELÕKÉSZÍTÕ PÉK

Elõkészített
hozzávalók

PÉKEK

22
6. Dolgozzuk ki a cselekvéseket, amelyek az egyes termékeket eredményezik.
Írjuk le ezeket – beleértve az összes szakismeretet – mint feladatköröket és akciókat.

PÉ KSÉ G
FELADATAI É S TEVÉ K ENYSÉ GEI

A) Hozzávaló készletek az elo"készí to" pékekhez való szállí tásra készen.

Szállí tó kat találni


Megvásárolni a hozzávaló kat
Elraktározni a hozzávaló kat
Vezetni a kö nyvelést

B) Elo"készí tett hozzávaló k a pékek számára, megfelelo" mennyiségben.

Elolvasni a recepteket
Lemérni a hozzávaló kat

C) Recept szerint bekevert hozzávaló k, lesü tve és szü kség szerint


dí szí tve.

Elolvasni a recepteket
Bekeverni a hozzávaló kat
Ö sszegyúrni a tésztát
Elo" készí teni a sü to" tálakat
Beállí tani a kemencét
Feldí szí teni az egyes tételeket

23
7. Nevezzük meg ezeket posztokként.

PÉK

ELÕKÉSZÍTÕ PÉK

RAKTÁROS

24
8. Töltsd be a posztokat.

PÉKSÉG

VEZETÕ PÉK
Barna József

RAKTÁROS
Rábai Lajos

ELÕKÉSZÍTÕ PÉKEK
Alagi János
Jánosi Péter

PÉKEK
Gyöngyösi Róbert
Kovács Pál

9. Drilleztessük, hogy ismertté tegyük.

Pékség
szervezé
si tábla

25
10. Állítsuk össze és adjuk ki a kalapokat.

11. Tegyük ismertté õket.

26
12. Végeztessük el a feladatköröket, hogy létrejöjjenek a termékek.

Raktár

Pékségi
beszállító Liszt

27
A végtermék akkor jön létre, amikor minden egyes korábbi lépést, mint szervezett
tevékenységet, végrehajtottak.

Ez az, amit „szervezésnek” nevezünk.

Csak megjegyzésként, mivel a vasutak nem teljesen szervezték meg a


dolgokat, az életképességük lecsökkent, és már nem annyira használják õket.

A vasutak azt gondolják, hogy ez a kormány vagy a repülõgépekkel való


rivalizálás vagy sok más dolog miatt van így. Nem. Túl sok hiányzó kalapjuk
volt, tulajdonképpen túl szervezetlenek voltak, hogy lépést tartsanak a társadalom
igényeivel, abbahagyták a tökéletes szolgáltatást, és lehanyatlottak. Valójában
soha nem volt nagyobb szükség a vasútra, mint napjainkban. Mégis, szervezetlenül,
rossz szervezési táblával és rosszul kalapozottan, nem nyújtja azt a szolgáltatást,
amit kellene, így hát ellenzik, a kormány szabályozza, a szakszervezetek csépelik,
és össze van omolva.

Ha minõségi terméket akarsz, szervezz!

Ha emelni akarod a morált, szervezz!

Ha túl akarsz élni, szervezz!

28
A SZERVEZÉSI TÁBLA
Ahogy azt e füzet korábbi részeiben olvasta már, a Szcientológiában jelentõs
áttöréseket értek el a szervezés területén. Mégis, ezek csak kis részei a szervezés
azon természeti törvényeinek, melyeket az egész élet alapvetõ axiómáival kapcso-
latos kutatás és felfedezések során fedeztek fel és fejlesztettek ki a Szcientológiában.
Ezen axiómák megállapításával – melyek magának a létezésnek az alapját
képezik – minden területre fény derült.
A Szcientológia a jó képességûeket még jobb képességûvé teszi. Minden
szervezetének az a célja, hogy eljuttassa ezt a technológiát a közösségében élõ
egyéneknek, hogy azok még képesebbé váljanak, jobbítsák életüket és a
körülöttük élõk életét. Ennek eredményeképpen az egyén képes elérni személyes
céljait, a közösség, mint egész fejlõdik, és egy új civilizáció jön létre, mely
mentes az õrülettõl, a konfliktusoktól és viszályoktól, melyek évezredek óta
sújtják az embert. Végsõ soron ez a Szcientológia célja.
Minden Szcientológia szervezet számára szükséges, hogy nagymértékben
szervezett és hatékony legyen azért, hogy lehetõvé tegye egyének, valamint
közösségének maximális kiszolgálását. A létezõ szervezési táblázatok tipikusan
csak parancstáblázatok voltak, melyek felülrõl lefelé mutatták meg az utasítások
irányát, és egy Szcientológia szervezet egyedülálló célját tekintve messze voltak
a használhatótól. Szükség volt egy olyan szervezési mintára, amely elsõsorban
a Szcientológia szolgáltatása körül forog, és biztosít minden más olyan
funkciót, amely nemcsak a szervezet létezésének fenntartásához szükséges, de
képessé teszi azt arra, hogy könnyedén növekedjen, miközben eléri a céljait.
Ennélfogva szükséges volt megfogalmazni egy szervezési táblát kifejezetten a
Szcientológia szervezetek számára.
Egy Szcientológia szervezet minden területe a következõ kettõ közül az
egyik módon mûködik: vagy a szervezet által ajánlott szolgáltatásokat nyújtja,
mint például sokféle tanfolyamot, vagy ezeket a területeket segíti azzal, hogy
alkalmazza és elhelyezi a személyzetet, kifizeti a szervezet számláit, gondját
viseli a munkatársaknak, tájékoztatja a közönséget a szervezet által nyújtott
szolgáltatásokról, és még sok-sok más tevékenységgel. Egy Szcientológia szervezet
minden része mint egy egyesült és elkötelezett egész mûködik együtt azért,
hogy megvalósítsa a szervezet célját. És a szervezési tábla az, ami biztosítja a
létfontosságú szervezési alapot a sikerhez.
Bár e szervezési táblát eredetileg Szcientológia szervezetek használatára
fejlesztették ki, a szépsége az alkalmazás során tapasztalt rugalmasságban rejlik.

29
Mivel magán az élet törvényein alapul, a törekvések bármely területén és bármely
szervezet által alkalmazható, mindegy, hogy milyen feladatkörökkel fog-
lalkozik vagy hogy mekkora, sõt még egyének által is használható saját életük
megszervezésére és saját létezésük jobbítására.
A szervezési tábla hét különálló területre van osztva, melyeket osztályoknak
hívunk. Ezek 1-tõ1 7-ig vannak megszámozva. Mindegyik osztály azokat a
feladatokat hajtja végre, melyek az arra az osztályra jellemzõ termék létrehozásához
szükségesek.
Ahhoz, hogy sikeres legyen, minden szervezetnek végre kell hajtania azokat
a tevékenységeket, melyet ezen osztályok nevei takarnak. Ezek: Ügyvezetõi,

EGY SZERVEZET OSZTÁLYAI


7-ES 1-ES 2-ES 3-AS 4-ES 5-ÖS 6-OS
ÜGYVEZETÕI KOMMUNIKÁCIÓS TERJESZTÉSI PÉNZÜGYI TERMELÉSI MINÕSÍTÉSI KÖZÖNSÉG-
OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY SZOLGÁLATI
OSZTÁLY

Kommunikációs, Terjesztési (a szervezet szolgáltatásainak és termékeinek reklámozása


és értékesítése), Pénzügyi, Termelési, Minõsítési (a szervezet szolgáltatásai és termékei
minõségének biztosítása) és Közönségszolgálati (az új közönséget a szervezet
szolgáltatásairól és termékeirõl tájékoztatni). Egy olyan szervezet, melyben
ezekbõl az osztályokból egy vagy több hiányzik, tönkremegy.

Habár a hétosztályos szervezési táblán, úgy tûnik, számos olyan osztály van,
amely csak egy nagy csoportra illene, valójában, ahogy említettük, bármelyik
és bármilyen méretû szervezetre ráillik. A probléma, amely ennek a táblának a
kialakítása során felmerült, az volt, hogyan legyünk úrrá a növekedésbõl származó

30
folytonos szervezeti változásokon, és hogyan alkalmazzuk azt különbözõ
méretû szervezetekre. Így ez a tábla változás nélkül érvényes egy személytõl
több ezerig. Csupán kevesebb vagy több poszt van betöltve. Ez az egyetlen változás.
Ezzel a szervezési táblával kapcsolatban egyedülálló, hogy a bal oldalon
lépünk be rajta, az 1-es osztállyal kezdve jobbra haladunk az osztályokon át a 6-os
osztályig, majd ki. Egy egyén vagy részecske nem áramlik keresztül a 7-es
osztályon – ez az osztály hangolja össze a szervezet többi részének
tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az megfelelõen mûködjön azért,
hogy elérje a célját. Ezt a szervezési táblát ideálisan egy nagy hengerre kellene
erõsíteni, hogy láthassuk, egy folyamatos körben áramlik úgy, hogy a 7-es osztály
összeér az 1-es osztállyal. E tényt hangsúlyozandó, a 7-es osztályt a többi osztály
elé helyeztük a táblán.
Az 1–7-es osztályok nem önkényesen lettek elrendezve, hanem egy bizonyos
sorozatot írnak le, melyet termelési ciklusnak hívunk. Ennek az univerzumnak
egy alapvetõ törvénye az, hogy minden akcióciklusnak keresztül kell mennie
ezen a meghatározott hét fõ fázison ahhoz, hogy sikerrel záruljon. Más
szavakkal: egy szervezetnek vagy vállalatnak mind a hét, megfelelõen mûködõ
osztállyal rendelkeznie kell ahhoz, hogy kiváló minõségû terméket vagy
szolgáltatást nyújtson: Korokon át számtalan civilizáció, kormány és csoport
lett áldozata különbözõ csapásoknak, és tûnt el a föld színérõl. Ám ezen osztályok
egyikének vagy többjének hiánya volt az, ami elõidézte ezeket a kudarcokat.
Ennek a szervezési táblának bármilyen méretû szervezetre vagy egy egyén
életére történõ közvetlen alkalmazhatósága azonnal nyilvánvalóvá válik, amikor
megvizsgáljuk azt.
Például önnek kommunikációban kellene lennie az emberekkel azzal
kapcsolatban, amit csinál, és meg kellene alapoznia a kommunikációs vonalait.
A terjesztés magában foglalná azt, hogy elmondja az embereknek, mit
termel, és reklámozza azt.
Rendelkeznie kell a fizikai anyagokkal ahhoz, hogy elõállíthassa termékét,
ez a pénzügy. Ide tartoznak a pénzalapok arra, hogy anyagokat vegyen, és a
megvásárlásuk módszerei éppúgy, mint az, hogy gondját viselje vagyontár-
gyainak.
Aztán a termék termelése következik – a nyújtott szolgáltatás, vagy az
elõállított árucikk.
S amikor a termék kész, a Minõsítési Osztály felülvizsgálja azt, hogy
megbizonyosodjon róla, megfelel-e a termékkel szemben támasztott
követelményeknek, ha nem, korrigáltatja azokat, így lesz a termék értékes és
31
elcserélhetõ. A Minõsítési Osztály magában foglalja az ön saját tanulmányainak
és képzésének elõmozdítását, és ugyanezt egy szervezet személyzeténél is.
Mikor a terméket minõsítették, a Közönségszolgálati Osztály szétteríti azt,
új közönséget teremt, amely képes hozzájutni ahhoz, illetve önt és termékeit
ismertté és kívánatossá teszi számukra.
A célok kitûzésérõl és a jövõre szóló tervezésrõl az Ügyvezetõi Osztály
gondoskodik, amely mûködésben tartja a dolgokat, és megoldja az esetlegesen
elõforduló problémákat és hibákat.
Az egyes osztályok által végrehajtott feladatokat alosztályokra osztották
tovább – általában háromra –, ami összesen huszonegyet tesz ki. Minden alosztály
meghatározott termékkel vagy termékekkel rendelkezik, melyek, ha összeadjuk
õket, az osztály össztermékét eredményezik:
A Kommunikációs Osztályban például a végtermék egy hatékony, termelékeny
és etikus személyzet. Az egyes alosztály, a Továbbítási és Személyzeti Alosztály,
melynek terméke egy hatékony, posztra helyezett és kalapozott személyzet. Ennek
az alosztálynak néhány feladata a következõ: fogadja a szervezetbe belépõ
egyéneket, és a helyes terminálhoz továbbítja õket, személyzetet szerzõdtet,
meghatározza az új munkatársak ésszerû felhasználását, és megfelelõen helyezi
el õket, hogy segítse a szervezet növekedését, gondoskodik arról, hogy a
szervezet munkatársai ismerjék kötelességeiket.
A Kommunikációs Alosztály teljes mértékben felelõs a szervezet be- és
kiáramló kommunikációiért ugyanúgy, mint azokért, amelyek a szervezet
munkatársai között áramlanak. Terméke: a könnyedén fogadott és gyorsan
kézbesített kommunikációk. Felveszi a telefonokat, a hívásokat gyorsan a
helyes terminálhoz irányítja; fogadja a bejövõ postát, és gyorsan szétosztja
azt az egész szervezetben a munkatársak között; gondoskodik arról, hogy a
szervezet sokat kommunikáljon közönségéhez; kiépíti a szervezet kommunikációs
rendszereit, hogy a munkatársak és a vezetõk kommunikációt küldhessenek,
illetve fogadhassanak, amely szükséges a szervezet sikeres mûködéséhez;
gyorsan továbbítja a belsõ üzeneteket a munkatársak között.
A hármas alosztály a Vizsgálatok és Jelentések Alosztálya, melynek
terméke az etikus, termelõ személyzet. Megvizsgálja a folyamatban levõ szervezeti
projekteket, és jelentést tesz az állapotukról a vezetõk felé, hogy ahol szükséges,
akciókat foganatosíthassanak bármely hiányosság kijavítására. Összegyûjti és
grafikonon ábrázolja a szervezet statisztikáit, hogy ezeket a vezetõk megvizsgálhassák
és elemezhessék azért, hogy növeljék a termelést és a hatékonyságot; magas szintû
etikus viselkedést tart fenn a szervezetben.

32
Kommunikációs Osztály
1-ES OSZTÁLY

1-ES ALOSZTÁLY 2-ES ALOSZTÁLY 3-AS ALOSZTÁLY

Továbbítási és Kommunikációs Vizsgálatok és


Személyzeti Alosztály Alosztály J elentések Alosztálya

Minden egyénnek megvan a saját, huszonegy alosztályból álló szervezési


táblája. Egy személy túlélését és sikerét az határozza meg, hogy milyen mértékben
végzi el ezeknek az alosztályoknak a feladatait.
A szervezési tábla alkalmazása egy egyén életére meglehetõsen egyszerû.
Ha az illetõ veszi az egyik alosztály által végrehajtott feladatokat, és összeha-
sonlítja a saját tevékenységeivel, meghatározhatja, hogy elvégzi-e azokat, vagy
pedig hiányoznak. A hátralevõ alosztályokkal ugyanígy folytatva lehetõvé válik
az illetõ számára, hogy felmérje, saját szervezési táblájáról mely feladatkörök
vagy akár alosztályok hiányoznak. Ezután lépéseket tehet afelé, hogy rendbe
hozza ezeket a hiányosságokat, és javítson az életén.
A Szcientológia szervezési táblájának egyszerûsített változata következik.
Ez úgy írja le az osztályok feladatait, ahogy azokat bármely egyén, szervezet
vagy csoport alkalmazhatja.

33
HÉTOSZTÁLYOS
SZERVEZÉSI
TÁBLA KOMMUNIKÁCIÓS
ÜGYVEZETÕ TITKÁR

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

ÜGYVEZETÕI OSZTÁLY 1-ES OSZTÁLY TERJESZTÉSI OSZTÁLY


KOMMUNIKÁCIÓS TITKÁR
Minden szervezet
7-ES OSZTÁLY 2-ES OSZTÁLY
megkövetel egy 7-ES OSZTÁLY TITKÁRA TERJESZTÉSI TITKÁR
TOVÁBBÍTÁSI ÉS KOMMUNI- VIZSGÁLATOK
vezetõi felépítést, SZEMÉLYZETI
ALOSZTÁLY
KÁCIÓS
ALOSZTÁLY
ÉS JELENTÉSEK
ALOSZTÁLYA
amely az osztályok A FORRÁS A KÜLSÕ ÜGYEK AZ ÜGYVEZETÕ PROMÓCIÓS ÉS KIADVÁNYOK REGISZTRÁCIÓS
tevékenységeinek IRODÁJA IRODÁJA IGAZGATÓ
IRODÁJA
MARKETING
ALOSZTÁLY
ALOSZTÁLYA ALOSZTÁLY

összehangolását és
felügyeletét biztosítja. Ez az osztály teljes
mértékben felelõs a
Ezen a hétosztályos szervezet
megalapozásáért.
szervezési táblán Ez az osztály összehangolja
TOVÁBBÍTÁSI ÉS
Ez az osztály a szervezet
és felügyeli a szervezet termékeit és
minden osztályt tevékenységeit azért, hogy SZEMÉLYZETI ALOSZTÁLY szolgáltatásait széles
■ Alkalmas
egy-egy titkár az zökkenõmentesen
mûködjön, életképesen munkatársakat
körben ismertté és
keresetté teszi, és nagy
vezet. termelje termékeit, és szerzõdtet, és
megfelelõen elhelyezi
tömegû közönséget
kiváló minõségû teremt, amely
Az osztályok szolgáltatásokat, illetve õket mind az egyén, megvásárolja õket.
termékeket nyújtson az mind a szervezet javára.
optimális irányítása egyének és a közösség Gondoskodik arról, hogy
PROMÓCIÓS ÉS MARKETING
ALOSZTÁLY
érdekében két számára. az új és már meglevõ
munkatársak tudják, ■ Kérdõívek

ügyvezetõ titkár van. A FORRÁS IRODÁJA hogyan végezzék a eredményein


alapuló tájékoztató
munkájukat.
Egyikük három ■ Gondoskodik arról, hogy
a szervezet technológiáját és
küldeményeket,
magazinokat és
osztályt, a másik irányelveit eltérés nélkül KOMMUNIKÁCIÓS
ALOSZTÁLY
más reklámokat készít a
kövessék. Egy vállalat közönség tájékoztatására
négyet vezet. esetében ez az iroda magában ■ Standard a szervezet
kommunikációs szolgáltatásairól,
Az egész szervezetet foglalhatja a szervezet
megalapítójának, vagy annak rendszereket hoz létre, termékeirõl és az
az ügyvezetõ igazgató a személynek az irodáját, és megalapozott
kommunikációs
általa kínált kiadott
anyagokról, így ezeket
aki a szervezet által termelt
vezeti ügyvezetõ terméket kifejlesztette. útvonalakat állít fel, így olyan mennyiségben
Jó karban tartja a szervezet minden kommunikációt vásárolják, ami életképes.
titkáraival, és rajtuk helyiségeit, és további gyorsan és megfelelõen KIADVÁNYOK ALOSZTÁLYA
kezelnek.
keresztül azért területeket szerez, hogy
helyet biztosítson a Megbizonyosodik ■ Raktárkészletet tart
minden kiadott anyagból,
dolgozik, hogy növekedéshez. róla, hogy a szervezet
közönségének küldött így azok azonnal készen
gondoskodjon a A KÜLSÕ ÜGYEK IRODÁJA és attól jövõ levelek állnak az eladásra,
valamint gyorsan szállítja
megérkeznek, és hogy
szervezet termelésérõl ■ Kezeli a szervezet
gyorsan kezelik õket. ezeket azoknak az
külsõ környezetét. Jó egyéneknek, akik
és növekedésérõl. kapcsolatokat tart fenn
VIZSGÁLATOK ÉS
megvásárolják õket.
a kormánnyal, és gondját REGISZTRÁCIÓS ALOSZTÁLY
viseli a jogi ügyeknek. JELENTÉSEK ALOSZTÁLYA
■ Összegyûjti és ■ Kapcsolatba lép
AZ ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ pontosan, grafikonon azokkal az egyénekkel,
ábrázolja a szervezet akik már érdeklõdést
IRODÁJA fejeztek ki a szervezet
statisztikáit, hogy a
■ Elkészíti a szervezet termékei iránt, hogy meg
vezetõk használhassák
tervezési munkálatait, õket. Magas színvonalú is vásárolják ezeket.
és kivitelezteti õket, etikus viselkedést tart Pontos irattárat vezet
hogy elérjék céljaikat. fenn a munkatársak azokról az emberekrõl,
Koordinálja és között. Ellenõrzi a akik korábban már
végrehajtatja a szervezet szervezet tevékenységeit, részesültek a szervezet
funkcióit. A szervezetet és így minden, szolgáltatásaiból, vagy
olyan állapotban tartja, terjeszkedést gátló vásároltak a termékeibõl,
hogy fizetõképes, nehézséget felderít és levelezést tart fenn
életképes, termelékeny és jelent a megfelelõ velük azért, hogy további
és terjeszkedõ legyen. termékeket és
vezetõnek a gyors szolgáltatásokat
megoldás érdekében. igényeljenek.
IGAZGATÓ

SZERVEZETI
ÜGYVEZETÕ TITKÁR

MINÕSÍTÉSI OSZTÁLY

PÉNZÜGYI OSZTÁLY TERMELÉSI OSZTÁLY 5-ÖS OSZTÁLY KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATI


OSZTÁLY
MINÕSÍTÉSI TITKÁR
3-AS OSZTÁLY 4-ES OSZTÁLY 6-OS OSZTÁLY
PÉNZÜGYI TITKÁR TERMELÉSI TITKÁR KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATI TITKÁR
VIZSGÁZTATÁSOK FELÜLVIZS- BIZONYÍTVÁNYOK
ALOSZTÁLYA GÁLATI ÉS ELISMERÉSEK
ALOSZTÁLY ALOSZTÁLYA
BEVÉTELI KIFIZETÉSI NYILVÁN- TERMELÉS- AKTIVITÁSI TERMELÉSI KÖZÖNSÉG - KISZÁLLÍTÁSI SIKER
ALOSZTÁLY ALOSZTÁLY TARTÁSOK, KISZOLGÁLÓ ALOSZTÁLY ALOSZTÁLY INFORMÁCIÓS ALOSZTÁLY ALOSZTÁLY
VAGYON- ALOSZTÁLY ALOSZTÁLY
TÁRGYAK ÉS
FELSZERELÉSEK
ALOSZTÁLYA
Ez az osztály gondoskodik
arról, hogy minden, a
szervezetet elhagyó
termék elérje az elvárt
Ez az osztály kezeli a Ez az osztály késedelem minõségi szintet. Ez az osztály minden
szervezet pénzügyeit, nélkül kiváló minõségû tevékenységén keresztül
vagyontárgyait és termékeket és VIZSGÁZTATÁSOK a szervezet szolgáltatásait
felszereléseit, és azáltal, szolgáltatásokat ALOSZTÁLYA és termékeit teszi
hogy fizikailag teljesen biztosít a közönségnek. ■ Megvizsgálja a termékek ismertté, és osztja szét
gondját viseli, lehetõvé érvényességét és kifogásta- a nagyközönség körében.
teszi, hogy a szervezet TERMELÉSKISZOLGÁLÓ lanságát, továbbadja
termékeket állítson elõ, ALOSZTÁLY azokat felülvizsgálatra KÖZÖNSÉGINFORMÁCIÓS
szolgáltatásokat ■ Kiszolgálja az osztályt vagy hitelesítésre, hogy ALOSZTÁLY
nyújtson, és fizetõképes oly módon, hogy elõre minden termék vagy hite- ■ Gondoskodik arról,
maradjon. jelzi, milyen anyagiak lesíthetõ legyen, vagy ki hogy a szervezet és annak
szükségesek a ter- legyen javítva, azért, személyzete kitûnõ
BEVÉTELI ALOSZTÁLY megjelenésû legyen.
meléshez, és gondos - hogy azután hitelesíteni
■ Kezeli a szervezet ter- lehessen. A szervezetet, valamint
kodik annak idõben való
mékeiért cserébe megérkezésérõl, hogy a annak szolgáltatásait és
beérkezõ anyagi esz- FELÜLVIZSGÁLATI termékeit a közösségben
termelés elvégezhetõ ALOSZTÁLY
közöket, hogy azok legyen. A termelést maxi- jól ismertté teszi.
megfelelõen nyilván mális hatékonyságúra és ■ Felülvizsgálja a Közösségi csoportokkal és
legyenek tartva. Pontos a közönség maximális szervezet termékét, hogy más szervezetekkel együtt
nyilvántartást vezet az kiszolgálására ütemezi be. elkülönítse az elfogadhatónál a társadalom jobbításán
ügyfelek számladosszié- gyengébb minõség okait. dolgozik.
jairól, és begyûjti az Felülvizsgálja a munka-
összes pénzt, amivel tar- AKTIVITÁSI ALOSZTÁLY
társak tevékenységeit is, KISZÁLLÍTÁSI ALOSZTÁLY
toznak a szervezetnek. ■ Elõkészíti és és ahol szükséges, kijavítja
leszállítja azokat a ■ Termelékeny
õket, hogy a technológiát és terjesztési pontokat hoz
KIFIZETÉSI ALOSZTÁLY készleteket, amelyek a az irányelveket nagyszerû
■ Kifizeti a vásárlási szervezet termékeinek létre a szervezeten kívül,
eredményekkel amelyek a szervezet
költségeket és az összes elõállításához szük- alkalmazzák. A
számlát, éppúgy, mint a ségesek. termékeit és
munkatársakról szolgáltatásait új
munkatársak béreit, egyénileg gondoskodik
ezáltal teljesíti a TERMELÉSI ALOSZTÁLY közönségnek ajánlják.
azért, hogy munkájuk
szervezet anyagi ■ Gyorsan, nagy minden vonatkozásában,
kötelezettségeit, és a a szervezési irányelvekben SIKER ALOSZTÁLY
mennyiségben és kiváló
többi osztály így minõségben állítja elõ a és a technológiában ■ Feljegyzi, és a
rendelkezik a termékeik szervezet termékeit, és teljesen képzettek közönség számára széles
elõállításához szükséges nyújtja szolgáltatásait, legyenek, és kompetens, körben ismertté teszi
anyagi eszközökkel. így az emberek hozzájáruló csoporttagokká a szervezet
elégedettek az váljanak. tevékenységeinek
NYILVÁNTARTÁSOK, és termékeinek sikereit.
VAGYONTÁRGYAK ÉS eredményekkel. BIZONYÍTVÁNYOK ÉS
FELSZERELÉ SEK ALOSZTÁ LYA ELISMERÉSEK ALOSZTÁLYA
■ Kezeli a szervezet ■ Az õszintén kiérdemelt
felszereléseit, pontos jártasságokról, elért
nyilvántartást vezet állapotokról, megszer-
minden pénzügyi tran- zett érdemekrõl hiteles
zakcióról, elvégez min- igazolást ad ki, és
den szükséges könyvelést feljegyzést vezet.
és pénzügyi jelentést, és Megfigyeli, hogy hol
megõrzi a szervezet fordulnak elõ elrontott
összes vagyontárgyát és termékek és biztosítja,
tartalékait. hogy kijavítsák õket.
SZERVEZÉS ÉS MORÁL
A szervezés alapjai, ahogyan azok ebben a füzetben találhatóak, olyan
felfedezéseket mutatnak be, melyek képesek megfordítani bármely szervezet
hanyatlását, és termelõképessé változtatni azt, vagy növelni egy már virágzó
csoport szabályos terjeszkedését. Használhatók otthon, az iskolában vagy
a munkahelyen – az alkalmazás lehetõségei korlátlanok. Az egyénnek is
hasznára válhat a tevékenységeinek megszervezése.

Ha valamit jól és hatékonyan megszervezünk, akkor jó morált kapunk.


Az állapotok is javulnak.

Amikor rossz a morál, szervezzen!

Egy nagyon alapos felmérés azt mutatja, hogy az emberek alapvetõen a


szervezés hiánya ellen tiltakoznak. A „nem mûködik jól!” az oka annak, hogy
bizonyos dolgok ellen tiltakoznak.

A szervezési technológia alkalmazása el tudja simítani ezeket a tiltako-


zásokat, megnövekedett termelékenységet és így jobb morált hozva létre.

Noha ezek szükségessé tehetnek némi változtatást az egyén vagy a csoport


mûködési módszereiben, a szervezésnek ezen alapjait viszonylag egyszerû
alkalmazni. És ha a siker kívánatos, nagyon megéri az erõfeszítést, mivel
meggyõzõen mûködõnek bizonyultak már. Ezeknek az elveknek a felhasz-
nálásával bármely törekvés felvirágoztatható. n

36
GYAKORLATI FELADATOK
1. Írjon le valamit, amit meg akar valósítani, pl. egy tiszta autó, egy beültetett
kiskert, egy kifestett szoba stb. Ez olyan valami legyen, amit viszonylag
rövid idõ alatt meg tud csinálni a jelenben. Ezután írja fel sorban azokat
a tennivalókat, amelyeket meg kellene csinálnia ennek a tevékenységnek
a végleges befejezéséhez. Ismételje meg a fentieket még kétszer külön-
bözõ dolgokkal, amelyeket meg akar valósítani.

2. Vegye az egyik listát, amit az elõzõ gyakorlatban írt, és ténylegesen hajtsa


végre a lépéseket a tevékenység befejezéséig.

3. Írja le egy ön által viszonylag jól ismert szervezet vagy tevékenység egy
termékét. Ezután írja le, hogyan cserélik el ezt a terméket a szervezeten
vagy tevékenységen kívül vagy belül.

4. Hajtsa végre a következõ lépéseket:


a) Írja le egy ön által valamennyire ismert poszt vagy munkahely nevét.
b) Írja le a részecske vagy részecskék nevét, amelyeket ennek a posztnak
vagy munkahelynek kezelnie kellene.
c) Írja le, hogyan változtatná meg a posztot vagy a munkahelyet betöltõ
személy a b) pontban felsorolt részecské(ke)t.
d) Ismételje meg a lépéseket a)-tól c)-ig két másik poszt vagy munkahely
példájával.

5. Tömören írja le a saját kalapját, és írja le a termékét (termékeit). Ismételje


meg ezt a két lépést még tíz alkalommal olyan szervezetek vagy tevékenységek
más kalapjaival, amelyeket valamennyire ismer.

6. Írjon egy olyan tartalomjegyzéket az ön által az elõzõ gyakorlatban megnevezett


egyik kalaphoz arról, ami abban a csomagban szerepelne, amely megtanítana
valakit azokra a tevékenységekre, melyekkel a tevékenység termékét
elõállítja. Csinálja meg ezt egy másik kalappal is ugyanebbõl a listából.

37
7. Hajtsa végre a következõ lépéseket:
a) Dolgozza ki és írja le egy szervezet, egy szervezetrész vagy egy
tevékenység végtermékét, amelyet valamennyire ismer.
b) Sorban visszafelé dolgozva gondolja ki és sorolja fel a végterméknél
korábban következõ kisebb termékeket.
c) Írja le, hogyan látná el azt posztokkal, hogy megkapja a parancs-
csatornákat.
d) Ismételje meg a lépéseket a)-tól c)-ig két másik szervezetre vagy
tevékenységre, melyekben jártas, vagy tud róluk valamit.

8. Írja le egy ön által viszonylag jól ismert tevékenység, szervezet vagy egy
szervezetrész nevét, amelyet megfigyelt, vagy részt vett benne, amelynek
az áramlásait be kellene állítani. Amilyen jól csak tudja, rajzolja fel a jelenlegi
áramlásokat. Ezután rajzolja fel, hogyan kellene beállítani az áramlásokat
úgy, hogy javítsa annak szervezettségét és termelékenységét.

9. Válassza ki az egyik kisebb terméket, amit a 7. pontban írt fel. Írjon


három példát azokra a feladatokra és tevékenységekre, melyeket végre
kellene hajtatni ahhoz, hogy létrehozzák azt a kisebb terméket. Ismételje
meg ezt két, másik kisebb termékkel.

10. A 7. pontban felírt adatokat felhasználva írjon magának három példát


olyan posztokra, amelyek elvégeznék a kisebb termékek, illetve
végtermékek létrehozásához szükséges feladatokat.

11. Az elõzõ két gyakorlat és a 7. pont adataival dolgozza ki a szervezet


vagy tevékenység Termelési Osztályát. Használja az e füzetben található
anyagokat az ennek végrehajtásához szükséges lépésekhez. Vázolja
fel a Termelési Osztályt, nevekkel a különbözõ posztokat.

12. Írjon valósághû példát egy tennivalóra, amelyet elvégezhetne, és


amely egy szervezet vagy tevékenység Kommunikációs Osztályának
része lehet. Ismételje meg ezt a többi kalap osztállyal is: terjesztési,
pénzügyi, termelési, minõsítési, közönségszolgálati és ügyvezetõi.

38
13. Szerezzen egy nagy méretû papírt, vagy ragasszon össze egyet kisebb
papírlapokból. Felhasználva az ebben a füzetben megadott hétosztá-
lyos szervezési táblát, rajzolja meg egy huszonegy alosztályos szervezési
tábla vázlatát. A következõk szerint tegye ezt: a) Fektesse le a papírt
egy sima felületre oly módon, hogy az keresztben feküdjön, a hosszabb
oldalával ön felé. b) Húzzon függõleges választóvonalakat a hét osztály
számára. Használja fel a papírt teljes szélességében, de hagyjon egy
kis margót minden szélen. Minden osztály körülbelül egyforma
széles legyen, egyenlõen elhelyezve a papíron. Húzzon vízszintes
vonalakat, összekötve a már megrajzolt függõleges vonalak tetejét
és alját. Hagyjon körülbelül 15 cm helyet a lap tetején. c) Minden osztályba
rajzolja be a három alosztályt, alosztályonként körülbelül ugyanazzal
a szélességgel. d) Írja be a vázlatba az osztályok és alosztályok neveit,
mindegyiknek a tetejéhez. Lépjen tovább a következõ feladatra.

14. Zárógyakorlatként dolgozza ki a huszonegy alosztályos szervezési


táblát a saját életére! Ennek megtételéhez felhasználhatja az ön által
az elõzõ feladatban megrajzolt huszonegy alosztályos szervezési táblát,
és a hétosztályos szervezési táblát. Vesse össze életét az osztályok és
alosztályok feladataival, hogy behatárolja azokat, amelyek hiányoznak.
Kezdje az 1-es alosztályban megadott feladatokkal, és határozza meg, melyeket
hajtja végre az életében, és melyeket nem. Ahol azt találja, hogy valamelyik
hiányzik (nem hajtja végre az életében), azt írja be a szervezési táblájának
vázlatába az l-es alosztály oszlopába. Ezután menjen tovább a következõ
alosztályra. Folytassa tovább így, amíg a teljes szervezési tábla szerint
ki nem elemezte az életét. Amit ennek az elemzésnek a során talált,
azt felhasználhatja arra, hogy a hiányzó funkciókat és alosztályokat
bevezesse az életébe.

39
AZ ALKALMAZÁS EREDMÉNYEI
Szembeszökõ és tartós eredményeket megelégedettség, hogy képesek okozó-
értek el egyének, családtagok és ügyve- ként irányítani a szervezeti ügyeket
zetõk a szervezés L. Ron Hubbard által – ez tükrözõdik az alkalmazásról készült
megfogalmazott alapvetõ eszközeinek alábbi beszámolókból.
felhasználásával. Az általa tett felfedezé-
sekkel a szervezési technológia örökre Egy burbanki (Kalifornia, USA) székhelyû
kilépett a sötét középkorból. Az alkalmazás környezetvédelmi vállalat elnökeként egy
könnyedsége és hatékonysága naponta férfi a cég mûködésének teljes tizenkét éve
tesz csodákat azoknál a vállalatoknál és alatt L. Ron Hubbard adminisztrációs
társaságoknál, ahol használják õket. Az technológiáját használta.
otthoni alkalmazása sokkal kielégítõbb
és termékenyebb családi tevékenységeket „Egyetlen kis iroda és az alapító egymaga –
teremt. Az üzleti stressz és az azzal járó ebbõl indultunk és egy 200 munkatársat
betegségek hada ma már a múlté, s foglalkoztató, 2300 négyzetméteres központtal
helyükbe jólét és a termelés igazi öröme rendelkezõ társasággá fejlõdtünk, és Kalifornia-
lépett. Ez a technológia megbirkózik még szerte 10 fiókirodánk van. Cégünket harmadik
azzal is, ha egy személy vagy egy csoport éve sorolják az ötszáz leggyorsabban növekvõ
nem képes elõre jelezni, hogy törekvéseik magántársaság közé az Egyesült Államokban.
túl fogják-e õket élni. Ennek ered- Ez L. Ron Hubbard szervezési táblával és
ményeként nõ a termelékenység és a más tárgyakkal kapcsolatos adminisztrációs
technológiájának közvetlen eredménye, melyet
arra terveztek, hogy eredményeket érjen
BIZONYÍTOTT el. Bár kereskedelmi szakot végeztem az
MÛKÖDÕKÉPESSÉG Illinois-i Egyetemen, nagyon keveset tudtam
Bár a 10%-os éves egy vállalat tényleges mûködtetésérõl. E
növekedés sok 25% vállalat sikerét csakis L. Ron Hubbard
vállalat számára
nagyon is – technológiájának tulajdoníthatom.”
elfogadható, azok, 200%
akik a
Szcientológia
adminisztratív
Egy fiatal tengerésznek az volt a célja,
alapelveit
hogy a zeneiparban dolgozzon. Dolgozott
használják, rajta, de nem sokat ért el mindaddig, amíg
folyamatosan nem találkozott Hubbard szervezési
sokkal nagyobb
sikereket érnek el. táblával kapcsolatos technológiájával:

„Mielõtt tengerész lettem, egész életemben


a zenei szakmában dolgoztam, és vissza
10% akartam térni a zenéhez. Igazán keményen
Sikeresnek tekintett
növekedési arány
Növekedési arányok a
Szcientológia adminiszt-
próbáltam valóra váltani, de nagyjából öt
ratív technológiájának
használatával
éven át teljesen eredménytelenül. Ezután
ismertem meg Hubbard szervezési táblával

40
kapcsolatos technológiáját, és elkezdtem Egy fiatal nõnek egy tevékenység
alkalmazni, különösen a 4-es és 6-os osztályok- megszervezésével kapcsolatos tapasztalata
ról szóló adatokat. Hirtelen úgy találtam, demonstrálja L. Ron Hubbard szervezési
hogy a képességeimre igény jelentkezett. elveinek értékét:
Kevesebb, mint egy hónappal az után, hogy
elkezdtem alkalmazni ezeket az adatokat, „Nemrég tizenöt másik emberrel együtt
megkeresett egy zenei vállalat személyzeti Floridába mentem, hogy megtartsunk egy
igazgatója, aki azt akarta, hogy kezdjek el nagy konferenciát, ahol több mint kétszáz
egy igen modern stúdióban dolgozni. Amíg emberrel kellett foglalkoznunk. Egyáltalán
arra vártam, hogy kezdhessek, zeneszerzõként nem voltunk megszervezve, senkinek sem volt
munkához láttam, és folytattam saját reklá- meghatározott kalapja, és így csak csetlettünk-
mozásomat. Felvettek és most ott vagyok, botlottunk, az emberek panaszkodtak a lassú
kiszolgálás miatt, pedig mi teljesen agyon-
ahol lenni akartam. Mindennek a fordulópontja
hajszoltuk magunkat, hogy mindennel
kétségtelenül a szervezési tábláról szóló lépést tudjunk tartani. Nem akartuk
technológia alkalmazása volt. Ezt használva megismételni a hibáinkat a következõ,
minden a helyére került.” angliai kongresszuson, így elhatároztuk,
Egy ügyvezetõ, akit Washingtonban egy hogy tanulunk valamit a korábbi hibáinkból.
Kidolgoztunk egy egyszerû szervezési
fontosabb mûvelet felelõsévé neveztek ki, táblát a közelgõ kongresszusra, részletezve,
volt olyan szerencsés, hogy ismerte L. Ron hogy ki milyen feladatok végrehajtásáért
Hubbard szervezéssel kapcsolatos techno- felel, és meghatározott kalapokat jelöltünk
lógiáját. Alkalmazta azt, és a következõ ki a részt vevõ embereknek is. Az eredmény?
eredményt kapta: Sok száz embert szolgáltunk ki kevesebb
személyzettel és jóval kevesebb zûrzavarral,
mint az elsõ kongresszuson. Ezt nem tudtuk
„L. Ron Hubbard szervezésérõl szóló volna megvalósítani, ha nem használtuk
technológiájának használatával képes voltam volna L. Ron Hubbard szervezési táblával
egy huszonöt fõs csapatot vonalakkal kapcsolatos technológiáját.”
és terminálokkal megszervezni, és éjjel-
nappal folyamatosan termelni. (Ez szokatlan Egy ausztrál asztalost felvettek egy olyan
helyzet volt, ahol az éjszakai csapatnak egész asztalosmûhelybe, amely általános famun-
éjjel anyagokat kellett elõkészíteni, és reggel kával és bútorgyártással is foglalkozott.
7-re biztosítani kellett õket a nappali csapat Komoly szerzõdésük volt kilátásban arra,
számára.) A pontos adatokat használtam a hogy egy nagy üdülõközpont számára
szervezésrõl, betûrõl betûre követve, és legyártsák az összes szükséges bútort, de
mindent begyakoroltattam a csapattal. Egy nem álltak készen a hatékony termelésre.
vagy két napomba került, amíg elõkészítettem
a gyakorlást, de amikor alkalmaztuk, az „Körülbelül hat hónappal ezelõtt munkát
egész varázslatosan mûködött. A begyakorolt kaptam egy asztalosmûhelyben. Amikor
csapat ott volt, pontosan tudta mit tegyen, elõször megérkeztem a területre, fogalmam sem
hogy a csapattársaik mit tesznek, és ez volt, hogy mi hol van, és furcsa módon a többi
óramûpontossággal mûködött.” asztalosnak sem. Rengeteget veszekedtek az

41
eltûnõ szerszámok miatt, és mert valaki épp a »rosszul csinálom« érzése, a hibáztatás, a
egy másik munkájának kellõs közepén bûntudat. Egyre tudatosabbá válok, és
végezte a sajátját. Ez a helyzet egy csomó mostantól egy folyamatos »emelkedõn«
zûrzavart és lelassított termelést okozott. látom magam haladni. BOLDOG vagyok!”
A mûhelyfõnök arra nevezett ki, hogy
szervezzem át a mûhelyt, hogy ténylegesen
Egy nagy építkezés nem volt egészen
eredményes. Számos olyan épület, amelyre
termelni lehessen benne. Korábban tanul-
sürgõsen szükség volt, komolyan túllépte
mányoztam L. Ron Hubbard adminisztrációs
a határidõket, és a meglevõ szervezéssel
technológiáját, és most megragadtam az
nem jött létre a szükséges mennyiségû
alkalmat, hogy nagyban is használatba
termelés. A francia építésvezetõ, aki
vegyem.
tanulmányozta L. Ron Hubbard szervezési
Az elsõ dolog, amit tettem, az volt, hogy
adatait, átszervezte a területet, felhasználva
minden asztalosnak saját munkaterületet
azt, amit megtanult.
állítottam fel. Itt voltak a szerszámaik és
minden, amire csak szükségük lehetett egy „Áttekintve az adott helyzetet, nyilván-
termék elõállításához. valóvá vált, hogy a brigádjaink nincsenek
Ezután kidolgoztam a vonalakat, amik megfelelõen megszervezve.
ahhoz szükségesek, hogy egy bútordarab A vállalatom épületek felépítésére
elkészüljön a nyers fától a késztermékig, szakosodott, és minden szakmai teendõt
majd bevezettem ezeket a vonalakat. elvégez, ami egy épület felépítése során elõ-
A kiépített vonalak és az asztalosok fordul.
felállított munkaterületeinek segítségével L. Ron Hubbard szervezeti táblával
nem okoznak többé gondot az eltûnõ kapcsolatos technológiája alapján elkülö-
szerszámok és a késésben levõ termékek. A nítettünk és megneveztünk minden olyan
dolgok idõben elkészülnek, és a mûhelyben feladatot, ami egy épület felépítéséhez
mindenki büszkének érzi magát a minõség szükséges. Kidolgoztuk az egyes feladatkörök
magas színvonalának fenntartása miatt.” közötti áramlásokat is. Erre alapozva
Saját életének a szervezési tábla alapján ezután már lehetséges volt a hasonló
tevékenységek csoportosítása, illetve a
történõ elemzése segített egy kaliforniai
színésznõnek visszanyerni a jövõvel részlegek és egységek felállítása.
kapcsolatos derûlátását, és megkezdeni Kalapokat jelöltünk ki, és a teljes
annak a jövõnek a valóra váltását: személyzet posztot kapott az új szervezési
tábla alapján; kalapoztuk és begyakoroltattuk
„Felismertem, hogy a személyes szervezési õket az új posztjaikra.
táblám kidolgozása eltünteti a zûrzavart, és
rend lett az életemben! SZTÁRNAK érzem Statisztikákat dolgoztunk ki, amik a
magam! A képességeim kitárulnak, és mindez tényleges termelést mérik, és megteremtik a
könnyû, fájdalommentes és nagyon köz- poszton a felelõsséget.
vetlen. Csodálatos tapasztalat ilyen módon Ennek az alapvetõ átszervezésnek az
kiértékelni az életemet. Nem tapad hozzá eredménye a termelés határozott növekedése

42
volt, úgy, hogy minden poszton termékek voltak az új képességeikre, és egyre többet
áramoltak át. Továbbá a csapatom minden és többet akartak megtanulni.
tagja szakértõvé és mesteremberré vált, és
Megvolt a saját szervezési táblájuk is,
minden terméket nagy büszkeséggel hoztak
és amikor valamelyikük meg akart csináltatni
létre.”
valamit, tudta, hogy kihez forduljon.
Egy német óvodai nevelõ úgy találta, Amikor hibák adódtak, a Minõsítési Osztályon
hogy a kisgyerekek örömüket lelik abban, kijavították õket. Saját pénzügyi tervezést
ha posztjaik vannak a szervezési táblán, és készítettünk a hétre, és kiterveltük, hogy
új dolgokat tanulnak meg. mit akarunk venni a pénzünkbõl. Még arra
is elkezdtek ügyelni, hogy mindenki elvégzi-e
„Tanulmányoztam L. Ron Hubbard a munkát, amiért felelõs, és ennek ered-
szervezésrõl szóló adatait, és az életem ményeképp sokkal több idõnk volt játszani.
megszervezésére használtam. Ennek Borzasztóan szerették ezt, és nagyon jó volt
eredményeként sokkal több dolgot tudok látni, hogyan kezelik saját területeiket és
elvégezni; az adatokat az életem minden más személyeket is, gyerekeket ugyanúgy,
területén használom, a családomban, a mint felnõtteket.
szabadidõmben és a munkámban is.
Ez a csoport annyira jól szervezett volt,
Gyerekekkel dolgoztam az óvodánkban,
hogy levihetnék hat hároméves gyereket a
és használtam velük ezeket az adatokat;
közértbe vagy a metróba, és egyikük sem
mindannyiuknak megvolt a maga posztja és
csinálna semmi kiszámíthatatlan dolgot.
felelõsek voltak az ellátásukért. Gyakorlatok
segítségével azt is megtanulták, hogy csinálják Azok az emberek, aki látták ezt, sokszor
a posztjaikat, amíg már biztosan érezték, megkérdezték, hogy sikerült ezt megcsinálni.
hogy meg tudják csinálni. Mindegyikük Lehetetlennek tûnt, de valójában nagyon
elmondta nekem, mit akar csinálni, mit könnyû volt L. Ron Hubbard szervezésrõl
szeretne tudni és megtanulni. Nagyon büszkék szóló adatainak segítségével.”

43
SZÓJEGYZÉK
akcióciklus: az a sorrend, amelyen egy tevé- megcsinálja, azt mondjuk, hogy kalapozva
kenység keresztülmegy, ahol is a tevékenység van.
elkezdõdik, addig folytatódik, amíg szükséges, kommunikáció: gondolatok kölcsönös cseréje
majd tervszerûen befejezõdik. téren keresztül két személy között.
beingness: a létezés állapota; létezés. A kommunikációs vonal: az az útvonal, amely
beingness az azonosság egy kategóriájának elfo- mentén a kommunikáció egyik személytõl a
gadását vagy választását is jelenti. A beingnesst másikig halad.
vagy magunk vesszük fel, vagy adják nekünk,
vagy elérjük. Példák a beingnessre: egy személy Szcientológia: alkalmazott vallásos filozófia,
saját neve, szakmája, testi jellemzõi, egy amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki. A
játszmában betöltött szerepe – mindegyiket Szcientológia a szellem önmagával, univerzu-
külön-külön vagy mindet együtt nevezhetjük mokkal és más életformákkal való viszonyának
valaki beingnessének. tanulmányozása és kezelése. A Szcientológia
név a latin scio, azaz „tud” szóból és a görög
doingness: valamilyen akció vagy tevékenység logosz szóból származik, amelynek jelentése
végzése. „a szó vagy külsõ forma, amely által a belsõ
gondolat kifejezõdik és ismertté válik”. Így a
kalap: (szleng) egy szervezetben betöltött poszt Szcientológia a tudásról való tudást jelenti.
megnevezése és munkája. Abból a ténybõl
származik, hogy sok szakmában, így például szervezési tábla: egy tábla, amely megmutatja
a vasútnál is a viselt kalap jelképezi a betöltött egy szervezetben a funkciókat, kötelességeket,
munkakört. Például a vonatkísérõ személyzet kommunikációs útvonalakat, a tevékenységek
egyik tagja a kalauz, aki kalauz kalapot visel – õ egymásutániságát és a fennhatóságokat; mutatja
felel az utasokért, és összegyûjti a menetdíjakat. a termék eléréséhez szükséges szervezés sémáját.
Valakit kalapozni annyit tesz, mint kiképezni terminál: egy személy, pont vagy pozíció,
posztja funkcióira és sajátosságaira, s amikor amelyik képes fogadni, továbbítani vagy
a személy teljesen képzett arra, hogy ezeket küldeni egy kommunikációt.

44
L. RON
HUBBARDRÓL

L. Ron Hubbard 1911. március 13-án


született a nebraskai Tildenben.
Felfedezésének útja és embertársai
iránti elkötelezettsége korán kezdõdött.
További öt év intenzív kutatás után
Ron felfedezései a Dianetika: A szellemi
egészség modern tudománya címû könyv-
ben tárultak a világ elé. A Dianetika, az
19 éves korára már több mint négyszázezer elme elsõ népszerû kézikönyve, amely
kilométert utazott Jáva, Japán, India és kifejezetten az utca embere számára író-
a Fülöp-szigetek kultúráját vizsgálva. dott, az emberiség reményeinek új kor-
1929-ben az Egyesült Államokba szakát nyitotta meg, és életének egy új
hazatérve Ron újrakezdte a korábbi kuta- korszakát a szerzõ számára, aki azonban
tásait, és a következõ évben beiratkozott nem hagyott fel a kutatással; és miután
a George Washington Egyetemre. Ott a 1951 végéig áttörést áttörés után foglalt
matematika, mérnöki tudományok, vala- rendszerbe, megszületett a Szcientológia
mint az atomfizika, akkor új tudománya alkalmazott vallásos filozófiája.
területén folytatta hivatalos tanulmá- Mivel a Szcientológia az élet egészére
nyait. Ezek mindegyike létfontosságú, ad magyarázatot, az emberi létnek nincs
életbevágó eszközt nyújtott állandó kuta- olyan vonatkozása, amivel L. Ron Hubbard
tásaihoz. Hogy kutatásainak ezzel anyagi elkövetkezõ mûvei ne foglalkoztak volna.
fedezetet biztosítson, Ron irodalmi pá- Hol az Egyesült Államokban, hol Angli-
lyafutásba kezdett az 1930-as évek ele- ában élve folytatta a kutatásait, amelyek
jén, és hamarosan az egyik legszélesebb megoldásokat kínáltak olyan társadalmi
körben olvasott, népszerû regényíróvá vált. problémákra, mint a hanyatló oktatási
Fõ célját azonban soha nem tévesztette standardok és a burjánzó drogfogyasztás.
szem elõl, és folytatta fõ kutatási vonalát Mindent egybevéve, L. Ron Hubbard
kiterjedt utazások és expedíciók révén. Dianetika és Szcientológia munkái negy-
A II. világháború kitörésekor alhad- venmillió szót tesznek ki rögzített elõ-
nagyi rangban belépett az Egyesült Államok adások, könyvek és írásmûvek formájában.
Haditengerészetébe, és tengeralattjáró- Ezek együttesen alkotják egy 1986. január
romboló hadihajók parancsnokaként szol- 24-én véget ért életút örökségét. L. Ron
gált. Harc közben elszenvedett sebesüléstõl Hubbard távozása azonban semmiképpen
részben vakon és bénán 1945-ben vég- sem jelentette valaminek a végét, hiszen
legesen rokkanttá nyilvánították. Az elmére forgalomban lévõ könyveinek százmil-
vonatkozó elméleteinek felhasználásával lióival és a jobbító technológiát nap mint
azonban nemcsak bajtársain volt képes nap alkalmazó emberek millióival valóban
segíteni, hanem saját egészségét is vissza- azt mondhatjuk, hogy a világnak még ma
nyerte. sincs nála jobb barátja. I
45
NEW ERA® Publications International ApS A NEW ERA bejegyzett védjegy és márkanév.
Store Kongensgade 53, 1264 Copenhagen K, Denmark A nyomtatás Dániában készült.
ISBN 87-7968-229-4 HUNGARIAN EDITION
© 2001 L. Ron Hubbard Library. Minden jog fenntartva.
Bármilyen engedély nélküli másolás, fordítás, duplikálás,
importálás vagy terjesztés, egészben vagy részben, bármilyen
formában – beleértve az elektronikus másolást, tárolást vagy
továbbítást – az idevonatkozó törvények megsértése.
Scientology, Szcientológia, Dianetics, Dianetika, Celebrity
Centre, L. Ron Hubbard, L. Ron Hubbard kézjegye és a
Szcientológia kereszt védjegyek és márkanevek, amelyek a
Religious Technology Center tulajdonában vannak,
®
használatuk annak engedélyével történik. A Scientologist
egy kollektív tagsági jegy, amely a kapcsolódó Szcientológia L. RON HUBBARD kiadvány
egyházak és missziók tagjait jelöli.

46