You are on page 1of 21

SEgyZCIENTOLÓGIA

jobb világ építése

A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott


vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti
szellemi énjének igazságát és egyszerûségét.
A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ
elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó meg-
figyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot
képeznek.
Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször
egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a
szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs
számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában,
ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint
gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására – módszereket új
életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására
készül.
Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak
egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvé-
ben találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok
alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is
javíthatjuk.
Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati
feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki.
A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését
szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel
bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: www.scientology.org.
A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le,
ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon,
amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfor-
dulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben.
A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan
valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes
megváltoztatni az állapotokat.
Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a
maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ.
És tudják, hogy a Szcientológia mûködik.
Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is
tudni fogja.
NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
Ú gy tûnik, az emberek gyakran nehezen jönnek ki egymással. Családok
vitatkoznak, szomszédok ugranak össze egymással, országok bombákat
hajigálnak egymásra. Biztos, hogy ennek így kell lennie?
Az antropológusok, szociológusok, pszichológusok és egyebek azt
mondják, hogy igen. Miután megfigyelték az ember veszekedõs viselkedésének
hosszú históriáját, azt állítják, hogy az embernek állati ösztönei vannak,
vagy hogy pusztán a természeténél fogva is antiszociális és erõszakos.
Az igazat megvallva, az ember meglehetõsen békés.
De gyûlöletbe és erõszakba bele lehet hajszolni egyénenként, és csopor-
tosan is.
Az erõszak okait kutatva L. Ron Hubbard napvilágra hozta az emberi
kapcsolatoknak egy alapvetõ, természeti törvényét, ami megmagyarázza,
hogy miért nehéz olyan gyakran az emberek közötti konfliktusok orvoslása.
Továbbá egy mérhetetlenül értékes eszközt adott a kezünkbe, ami lehetõvé
teszi az ember számára, hogy bármely konfliktust megoldjon, legyen az
szomszédok, kollégák, vagy akár országok között is.
Ebben a füzetben fel fogja fedezni, hogyan segítsen másoknak megoldani
nézeteltéréseiket, és helyreállítani a kapcsolatok békéjét. Az emberek
közötti béke és harmónia több lehet puszta álomnál. Ennek a törvénynek
a széles körû alkalmazása képes azt valóra váltani. n

2
A KÍVÜLÁLLÓ HARMADIK TÖRVÉNYE
z egyének és nemzetek közötti erõszak és konfliktusok egy
örökkévalóság óta kísérnek minket, okaik pedig megma-
radtak tökéletes rejtélynek, amely a Szcientológiában végre
megoldódott. Ha Káldea eltûnhetett a föld színérõl, ha
Babilon porrá omolhatott, ha Egyiptom pusztasággá
válhatott, ha Szicíliának 160 virágzó városa volt, és mégis
megtörténhetett, hogy már az idõszámításunk kezdete elõtt
kifosztott rommá vált, és csaknem sivatag azóta is – mindez
pedig emberi lények minden munkája, bölcsessége, jóakarata és szándéka
ellenére történt –, akkor ebbõl úgy kell következnie – ahogy a napnyugtát
sötétség követi –, hogy az ember elõtt ismeretlennek kell lennie valaminek a
sorsának és szokásainak egészét illetõen. És hogy ennek a valaminek
olyannyira halálosnak és olyan áthatónak kell lennie, hogy jócskán idõ elõtt
tönkreteszi az ember minden ambícióját és lehetõségét.
Egy ilyen dolognak valami természeti törvénynek kell lennie, amit az ember
maga nem sejtett.
És szemmel láthatóan van egy ilyen törvény, ami megfelel ezeknek a
követelményeknek, azaz végzetes, ismeretlen és minden tevékenységet felölelõ.
A törvény, úgy tûnik, ez lenne:
AHHOZ, HOGY KONFLIKTUS LEGYEN, MINDEN VESZEKEDÉSBEN
JELEN KELL LENNIE EGY KÍVÜLÁLLÓ HARMADIKNAK, AKIRÕL NEM
TUDNAK.
Vagy:
AHHOZ, HOGY VESZEKEDÉS LEGYEN KÉT POTENCIÁLIS ELLENFÉL
KÖZÖTT, AZT TEVÉKENYEN ELÕ KELL IDÉZNIE EGY KÍVÜLÁLLÓ
HARMADIKNAK, AKIRÕL NEM TUDNAK.
Vagy:
BÁR ÁLTALÁBAN ÚGY HISZIK, HOGY EGY ÖSSZEÜTKÖZÉSHEZ KÉT
EMBERRE VAN SZÜKSÉG, AHHOZ, HOGY TÉNYLEGES KONFLIKTUS
KÖVETKEZZEN BE, LENNIE KELL EGY KÍVÜLÁLLÓ HARMADIKNAK, ÉS
ANNAK KI KELL AZT ÉPÍTENIE.
Nagyon könnyû észrevenni, hogy két konfliktusban lévõ ember összeütközik
egymással. Nagyon jól láthatóak. Azt már nehezebb észrevenni vagy gyanítani,
hogy volt egy kívülálló harmadik, aki aktívan szította a veszekedést.
A kívülálló harmadik, akire általában nem gyanakszanak, és aki „ésszerû”;
a szemlélõ, aki tagadja, hogy bármi része is lenne benne – õ az, aki eredetileg
létrehozta a konfliktust.

3
A rejtett kívülálló harmadikról, aki idõnként mintha csak az egyik fél
támogatója lenne, ki fog derülni, hogy õ a felbujtó.
Ez egy hasznos törvény számos dinamikán.
Ez a háború oka.
Látjuk, ahogy két pasas mindennek elmondja egymást, látjuk õket összeugrani.
Nincs jelen senki más. Tehát persze, hogy õk „okozták az összeütközést”.
De volt egy kívülálló harmadik.
Ezeket nyomon követve az ember hihetetlen adatokra bukkan. Ez a baj. A
hihetetlent túlságosan könnyen visszautasítják. A dolgok elrejtésének egyik
módja az, hogy hihetetlenné tesszük õket.
A hivatalnok és B küldönc vitatkoznak. Közvetlen konfliktus robban ki
közöttük. Mindkettõ a másikat hibáztatja. Egyiknek sincs igaza, és így a
veszekedés nem oldódik meg, mivel az igazi okát nem állapították meg.
Az ember az ilyen esetet alaposan megvizsgálja. Valami hihetetlent fog
találni. A hivatalnok felesége B küldönccel hál, és mind a kettõnek egyformán
panaszkodik a másikra.
J farmer és K állattenyésztõ folytonos konfliktus közepette évek óta pocs-
kondiázzák egymást. Az összeütközésnek nyilvánvaló, logikus okai vannak.
Mégis tovább folytatódik, és nem oldódik meg. Közelebbrõl megvizsgálva a
dolgot, rátalálunk L bankárra, akinek (az összeütközéseikbõl fakadó vesztesé-
geiknek köszönhetõen) módjában áll pénzt kölcsönözni mindkét félnek, miköz-
ben fenntartja a veszekedést, és aki – amennyiben mindketten veszítenek – teljes
mértékben megkaparintja a földjüket.
Ez nagyobb méreteket is ölt. 1917-ben a forradalmi erõk és az orosz
kormány konfliktusban álltak. Ennek annyi oka van, hogy könnyen rajtuk
ragad a figyelmed. Arra viszont csak a második világháborúban, Németország
hivatalos állami iratainak lefoglalásakor derült fény, hogy Németország szította
a lázadást, és pénzelte Lenint, hogy a lázadást kirobbantsa, még azzal is, hogy
Oroszországba küldte egy elsötétített vonaton!
Az ember végigpillant a „személyes” veszekedéseken, csoportos konfliktuso-
kon, nemzeti csatákon, és ha keresi, megtalálja a kívülálló harmadikat, akire
egyik harcoló fél sem gyanakodott, vagy ha gyanakodtak rá egyáltalán, akkor
azt mint „képzelõdést” elhessegették. Ám a dokumentumokkal való gondos
alátámasztás végül mégis megerõsíti azt.
Ez az adat mesébe illõen hasznos.
Házastársi veszekedéseknél a helyes megközelítés bármely tanácsadó részérõl
az, ha mindkét féllel gondosan megkeresteti a kívülálló harmadikat. Lehet,
hogy elõször egy csomó okot találnak. Ezek az okok nem lények. Egy kívülálló
harmadik felet keresünk, egy tényleges lényt. Amikor mindketten megtalálják
a kívülálló harmadikat, és bizonyosságot szereznek, azon a ponton a veszekedés
véget ér.

4
Idõnként két veszekedõ fél hirtelen eldönti, hogy egy lényt megválaszt
bûnbaknak. Ez véget vet a veszekedésnek. Idõnként ez nem a megfelelõ lény,
és azután további veszekedések következnek be.
Két viszálykodó nemzet közül mindkettõnek tárgyalásra kellene törekednie
a másikkal, hogy kiszûrjék és megtalálják a valódi kívülálló harmadikat.
Mindig találni fognak egyet – ha nyitva tartják a szemüket –, és meg tudják
találni az igazit. Mivel ki fog derülni, hogy tényleg van egy.
Valószínûleg sok technikai megközelítést lehetne kialakítani és felvázolni
ebben a témában.
Sok furcsa jelenség kapcsolódik hozzá. A helyesen eltalált kívülálló harmadik
általában olyan valaki, akivel egyáltalán nem hadakozik egyik fél sem, hanem
csak kitérnek elõle.
A házastársi konfliktusok általánosak. A házasságokat meg lehet menteni,
ha mindkét fél ténylegesen tisztázza, hogy ki okozta a konfliktusokat. A
házasság egész története folyamán lehetett több is, de egyszerre csak egy.
Egy egyén és egy szervezet között csaknem minden esetben egy kívülálló
harmadik személy vagy csoport okozza a veszekedéseket. A szervezetnek és az
egyénnek össze kellene jönnie egymással, és elhatárolni a kívülálló harmadikat
azáltal, hogy mindegyikük bemutatja a másiknak azokat az adatokat, amelyekkel
ellátták.
Felkelõket és kormányokat egyaránt ismét egyetértésbe lehetne hozni, ha vala-
ki mind a két fél képviselõivel elmondatná egymásnak, hogy ki mit mondott neki.
Az ilyen tárgyalások eddig jellemzõen kizárólag viszontvádaskodásokkal vagy
körülményekkel vagy visszaélésekkel foglalkoztak. Ahhoz viszont, hogy sikeresek
legyenek, kizárólag lényekkel kell foglalkozniuk.
Errõl az elméletrõl azt hihetnénk, mintha azt állítaná, nincsenek olyan
rossz körülmények, amelyek konfliktushoz vezetnek. Vannak. De ezek rendszerint
tárgyalással helyrehozhatók, hacsak egy kívülálló harmadik konfliktust nem szít.
A történelemben igencsak rossz véleményünk van a múltról, mivel azt a
történelem a két szemben álló fél viszontvádaskodásai formájában tolmácsolja,
a kívülálló harmadikat pedig nem ismerte fel.
A háborúk „hátterében meghúzódó okokat” inkább a háború „titkos szítóinak”
kellene nevezni.
Nincs olyan konfliktus, amit ne lehetne megoldani, hacsak valódi felbujtója
rejtve nem marad.
Ez az a természeti törvény, amit az ókor és a modern kor embere egyaránt
nem ismert.
És ezt nem ismervén, egész civilizációk pusztultak el úgy, hogy különbözõ
„okok” felé terelték el õket.
Ezt érdemes tudni.
Ezzel érdemes dolgozni bármely olyan helyzetben, ahol az ember békét
próbál teremteni.

5
A FÉRJED
ROSSZ!

Egy kívülálló
harmadik
konfliktust te-
remthet azzal,
ha panaszkodik
a lányának
a férje
jövedelmére…

és azután
felidegesíti
a vejét
azzal, hogy
félreértelmez
valamit, amit
a felesége
mondott.

Amikor a
konfliktus
kirobban, a
kívülálló KOMMU
harmadikat
gyakran
nem veszik
észre, és nem
gyanakszanak
rá.

6
A FELESÉGED
ROSSZ!
Ám ha a pár
ismeri A kívülálló
harmadik
törvényét, akkor
fel tudják ismerni
hogy mik is
valójában az
ilyen szóváltások,
és meg tudják
találni az
összeütközés
igazi okát.

NIKÁCIÓ

Ha az anyós
befolyását már
kezelték, minden
nézeteltérés
könnyen
megoldható,
és a harmónia
helyreállítható.

7
További felfedezés
A kívülálló harmadik technológiájában egy másik nagyon fontos tényezõ
a hamis jelentés. A hamis jelentések olyan írásos vagy szóbeli állítások, amelyek
alaptalannak vagy félrevezetõnek bizonyulnak, vagy amelyekben szándékos
hazugság van.
Tudjuk, hogy bármely veszekedéshez kell egy kívülálló harmadik.
Átnézve több szervezeti felfordulást, arra derült fény, hogy a kívülálló
harmadik teljesen elkerülheti a figyelmet, még intenzív nyomozás esetén is.
A kívülálló harmadik mások megrágalmazásával kárt okoz, és zûrzavart
teremt egyének és csoportok között.
Több esetben megtörtént, hogy egy szervezet elveszített több vétlen munka-
társat. Elbocsátották, vagy fenyítésben részesítették õket arra törekedvén, hogy
ezáltal nyugtalanító felfordulásokat oldjanak meg. A fejetlenség azonban folyta-
tódott, és a terület még jobban felkavarodott az elbocsátások következtében.
Ezt tovább nyomon követve kiderül, hogy az igazi kívülálló harmadik, akit
végül is lelepleztek, hamis jelentésekkel tett el láb alól embereket.
„X” munkatárs baklövést követ el. Ahogy vád éri, igencsak dühbe jön, és
menti magát. Baklövését valaki másra hárítja. Azt a másikat fenyítésben részesítik.
„X” munkatárs különbözõ eszközökkel – többek között azzal, hogy másokat
valótlan vádakkal illet – tereli el a figyelmet önmagáról.
Ez egy kívülálló harmadik tevékenység, ami azt eredményezi, hogy egy
csomó embert hibáztatnak és megfenyítenek. A tényleges kívülálló harmadik
pedig felfedetlenül marad.
Az igazságszolgáltatás hiányossága ebben az esetben az, hogy a fenyítésben
részesített személyeket nem szembesítették vádlóikkal, és nem hozták tudomá-
sukra a valódi vádat, így nem tudtak velük szembesülni.
Egy másik eset az lenne, ha egy kívülálló harmadik rosszindulatból, vagy
valamilyen még ennél is elvetemültebb motivátorból ártó pletykákat terjeszt, és
vádaskodik. Ez egy szokásos kívülálló harmadik tevékenység lenne. Rendszerint
hamis jelentések képezik az alapját.
Egy másik helyzet akkor áll elõ, amikor valamely terület felelõs vezetõje,
aki nem képes egyenesbe hozni egy területet, nyomozásba kezd, kívülálló har-
madik jellegû hamis jelentéseket kap a területtel kapcsolatban, ennek megfe-
lelõen egyes embereket megfenyít, a valódi kívülálló harmadik pedig elkerüli
a figyelmét. Ez még jobban felkavarja a területet.
Minden igazán problémás kívülálló harmadik tevékenység alapját tehát
hamis jelentések képezik.

8
Lehetséges álérzékelés is. Valaki olyan dolgokat lát, amik nem léteznek, és
aztán „tény”-ként számol be róluk.
Így tehát azt látjuk, hogy könnyen visszanyomozhatunk a hamis jelentések
láncolatát követve.
Legalább egy esetben a kívülálló harmadik (akit csak azután fedeztek fel,
hogy már tisztán látható volt, csak õ lehetett képes a szervezet két területét
tönkretenni, egyiket a másik után) az alábbi tulajdonságokkal is jellemezhetõ
volt:
1. Baklövést követett el saját tevékenységeiben
2. Ádázul küzdött minden róla szóló jelentés ellen
3. Rögeszmésen megváltoztatott mindent, amikor átvett egy területet
4. Valótlanul, másokat vádolva számolt be tevékenységekrõl
5. A területén nagy volt a baleseti áldozatok aránya a személyzet körében
Ezek nem szükségszerûen közös tulajdonságai minden kívülálló
harmadiknak, de fogalmat adnak önnek arról, hogy mi minden megtörténhet.
Csoportok etikával és igazságszolgáltatással kapcsolatos ügyeivel való foglal-
kozás során szerzett tapasztalatokból nyilvánvalóan kitûnik, hogy egy terület
nyugtalanságának igazi forrása a hamis jelentések, amit készpénznek vettek, és
amelyek értelmében cselekedtek anélkül, hogy a vádlottat szembesítették volna
az összes váddal és vádlóival.
Egy olyan személynek, akinek bármilyen hatalma van egy csoporton belül,
nem lenne szabad semmilyen vádat készpénznek vennie és annak értelmében
cselekednie. Ha ezt teszi, akkor kivétel nélkül mindenkinek a biztonságát
aláássa. Kezdésképpen az ember visszautasítja a cselekvést bárminemû
információ alapján, hacsak személyes nyomozás révén be nem bizonyosodik
róla, hogy nem valamilyen kívülálló harmadik tevékenységének az eredménye.
Amikor valamely tevékenység felelõs vezetõjének egy vádat vagy
„bizonyítékot” nyújtanak be, nyomozást kellene folytatnia hamis jelentésekkel
és álérzékeléssel kapcsolatban. Ily módon aztán az ember meg tud bizonyosodni
afelõl, hogy ezek a jelentések valósak-e, valamint elérhet a bajok igazi forrásához,
és elkerülheti olyan egyének megfenyítését, akik esetleg ártatlanok.
Így tehát az igazságszolgáltatás abból állna, hogy elutasítjuk minden
olyan jelentés elfogadását, amelyet nem támasztanak alá tényleges, pártatlan
adatok, gondoskodunk róla, hogy minden ilyen jelentés ki legyen vizsgálva, és
hogy minden kivizsgálás magában foglalja a vádlottnak a vádakkal, és amennyi-
ben kivitelezhetõ, a vádlóval való szembesítést, mielõtt bármilyen fenyítõ
tevékenységbe kezdenénk, vagy bármely büntetést kirónánk.

9
Hogyan lehet megtalálni a kívülálló harmadikat?
Annak a módja, hogy ne találjunk meg egy kívülálló harmadikat az, hogy
összeállítunk egy kérdõívet, amely mindenkitõl egytõl egyig, különféle módokon
megkérdezi: „Áldozat vagy-e?” Ne tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Ki volt
rossz hozzád?”, illetve más kérdéseket, amelyek hajlamosak olyan válaszokat
kiváltani, miszerint az illetõbõl áldozatot csináltak. Egy ilyenfajta kérdés nem
lokalizálja az emberek közötti konfliktust keltõ egyént, hanem lehet, hogy
csak olyan vezetõket és más személyeket nevez meg a csoporton belül, akik
próbálják az emberekkel elvégeztetni a munkájukat, és odahatni, hogy terme-
lékenyek legyenek!
Bárki, aki ezt a megközelítést használja, 1. nem talál semmilyen kívülálló
harmadikat és 2. emberek olyan méretû mentális vagy fizikai összeomlását
okozza, hogy azok nem lesznek képesek okozó módon mûködni.
Definíció szerint a kívülálló harmadik olyan valaki, aki hamis jelentésekkel
viszályt kelt két ember, egy személy és egy csoport, illetve egy csoport és egy
másik csoport között.
A nyomozás célja tehát megtudni, hogy ki az, aki hamis jelentéseket ter-
jeszt abból a célból, hogy konfliktust keltsen emberek vagy csoportok között.
A kívülálló harmadik megtalálására az embernek kérdéseket kell feltennie a
vita résztvevõinek, nagy vonalakban a következõ mintára:
1. a) Mondták-e neked, hogy valaki nem kedvel?
b) Mit mondtak?
c) Ki mondta?
2. a) Mondták-e neked, hogy valaki rossz?
b) Mit mondtak?
c) Ki mondta?
3. a) Mondták-e neked, hogy valaki rosszat csinál?
b) Mit mondtak?
c) Ki mondta?
4. a) Mondták-e neked, hogy egy csoport rossz?
b) Mit mondtak?
c) Ki mondta?

10
Ahhoz hogy
megtalálja a
kívülálló
harmadikat, kér-
dezze meg, hogy
ki mondta azt az
embereknek,
hogy mások
rosszak, rosszat
csinálnak stb…

Egy egész
csoportnak
fel lehet tenni
ilyen kérdéseket,
és amikor
megnézzük az
eredményeket…

…egy személy
neve sokkal
gyakrabban fog
felbukkanni mint
a többié. Ez az
a személy akit
ki kell vizsgálni,
amiért
diszharmóniát
és konfliktusokat
teremt.

11
Egy ilyen kérdõívnek kell, hogy legyen egy olyan behatárolása, mint „A
munkahelyén _____?”, vagy „A házasságában _____?”, vagy „Ebben a család-
ban _____?”
Lehetséges, hogy erre egy csomó válasz van, úgyhogy hagyjon helyet bõsé-
gesen mindegyik kérdésre!
Azután azzal, hogy kombináljuk a megadott neveket, lesz egy olyan név,
ami sokkal gyakrabban elõfordul, mint a többi. Ezt a nevek összeszámlálásával
csináljuk. Azután kivizsgáljuk ezt a személyt.
Ennek az eljárásmódnak a követésével rá fog jönni, hogy pontosan ki is az,
aki konfliktusokat szít, és ezzel megnyitja az utat a konfliktusok megoldásához.
Ezzel az eszközzel a kezében képes lesz a viszonyokon változtatni családta-
gok, társak, és olyan csoportok között, amelyekkel kapcsolatba kerül, és helyre
tudja majd állítani a harmóniát.
A Szcientológia elõtt nem volt ilyen módja a korábban megoldhatatlan
konfliktusok rendezésének. Ez a megoldás rengeteg olyan csapásra, ami egy
örökkévalóság óta gyötri az embereket. I

12
GYAKORLATI FELADATOK
Íme néhány gyakorlat, amelyet elvégezhet, hogy megnövelje képességét a
konfliktusok megoldására, akár egy olyat kezel, amelynek esetleg részese,
akár másoknak segít megoldani konfliktusaikat.

1. Hogy tapasztalatra tegyen szert a hamis jelentések és álérzékelések felisme-


résében, találjon olyan példát a hamis jelentésre saját környezetében, mint
például valami, amit egy szomszéd mondott, valami, amit a munkahelyén
mondtak, stb.

2. Ismételje meg a fenti gyakorlati feladatot több alkalommal, amíg maga-


biztosan fel nem tudja ismerni a rágalmakat.

3. Találjon két embert, akik valamiféle megoldhatatlan viszályban vagy konf-


liktusban állnak, és oldja meg azt A kívülálló harmadik törvényének
alkalmazásával.

4. Most találjon két másik embert, vagy valamilyen csoportot, akik viszályban
vagy konfliktusban vannak, és oldja meg a füzet adatainak alkalmazásával.
Ezt addig ismételje, amíg képes nem lesz megoldani konfliktusokat A kívül-
álló harmadik törvényét alkalmazva.

13
AZ ALKALMAZÁS EREDMÉNYEI
A kívülálló harmadik törvényének kezeléséhez. Az országa rendfenntartó
alkalmazásával az emberek képesek meg- tisztségviselõinek tartott speciális elõadás
oldani nézeteltéréseiket, véget érnek az alkalmából L. Ron Hubbard elismerése-
összezördülések, és helyreállnak a békés képpen a következõket mondta:
viszonyok. „L. Ron Hubbard kívülálló harmadik
törvényét szinte mindennap használom. Úgy
Ez nélkülözhetetlen eszköze a különben mûködik mint egy varázslat a konfliktusok
megoldhatatlan konfliktusok kezelésének, megoldásában, és egyike a leghatékonyabb
akár családi helyzeteket, akár a hétköz- eszközöknek, amit valaha is találtam
napok világának emberek közötti kapcso- arra, hogy békét és harmóniát teremtsek
latait, akár csoportok vagy éppenséggel a különbözõ csoportok között. L. Ron
nemzetek közötti feszültséget foglal az Hubbard igazán nagy ember, és ezt egy
magában. különleges okból mondom: mert nekünk
adta a bölcsességet, nem tartotta meg
Amikor például egy független dél-afrikai magának.”
állam igazságügyi tárcájának a feje átvette
kormányzati hivatalát, azt találta, hogy E gy házaspárnál az ausztráliai Sydneyben
számos konfliktust kell megoldani, tett látogatás során egy ember azt vette
mielõtt még bármi haladásra lenne mód, észre, hogy a feleség némileg veszekedõs
hogy a társadalmát javítsa. Olvasta L. Ron a férjével. Megmutatta neki L. Ron Hubbard
Hubbard felfedezéseit A kívülálló harmadik kívülálló harmadik törvényét, és azt
törvényérõl, és rájött, hogy megtalálta az mondta, hogy alkalmazza a helyzetre. Az
eszközt, amire szüksége van a konfliktusok asszony kedvetlenül viszonyult a dologhoz,
mivel a helyzet számára nem tûnt
A KONFLIKTUSOK GYORS MEGOLDÁSA különösebben problémásnak. Azonban
mégis megtette, amit látogatója javasolt,
A kívülálló harmadik és késõbb ezt írta neki:
6 hónap tanácsadó
társaság törvényének
alkalmazása „Aznap éjjel leültem a férjemmel, és
a konfliktus megoldásának ideje: 3 nap gyorsan megold
KONFLIKTUSOK IDÕTARTAMA:

hosszan elhúzódó
felvetettem az ügyet. Tökéletes meghökke-
viszályokat, amint nésünkre rájöttünk, hogy ugyanaz a személy
18 hónap két ezekbõl a példákból külön-külön mindkettõnknek rossznak
zenész látható.
a konfliktus megoldásának ideje: 1 nap mondta a másikat. És mindketten különleges
barátunknak tartottuk az illetõt – valójában
2 év
Két munkatársi külön-külön eljártunk hozzá tanácsért!
viszonyban álló
személy Minél hosszabb ideig beszélgettünk errõl,
a konfliktus megoldásának ideje: 2 hét
6 hónap 12 hónap 18 hónap 24 hónap 30 hónap
annál több mindenre ébredtünk rá, és
az egymás iránti affinitásunk egyre
magasabbra szökött. Azelõtt egyikünk sem
gondolta hogy különösen alacsonyan lenne,

14
de most határtalannak tûnt. Köszönöm, „Kétnapi kívülálló harmadik nyomozás
hogy megmondta, hogy ezt tegyem, tökéletes után egy tíz hónapon át tartó konfliktus
bizonyosságot szereztem A kívülálló har- végre lezárult, és most ismét barátok vagyunk
madik törvénye technológiájának mûködõ- az üzlettársainkkal. Ez a jelenség amit
képességét illetõen.” tapasztaltunk, a lehetõ leghihetetlenebb
volt. Miután a nyomozás befejezõdött,
E gy férfi a kaliforniai Burbankbõl csodála- képesek voltunk megegyezésre jutni olyan
tos eredményeket ért el A kívülálló harmadik kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel
törvényét használva egy rendezõdni kapcsolatban azelõtt szó sem lehetett. Ez a
nem akaró konfliktus megoldására két technológia úgy mûködött mint a varázslat.
üzletfél között. A Szcientológia az a játszma, amelyben
mindenki nyer!”
„Meghallgattam mindkét érintett felet,
és ennek során megállapítottam, hogy egy Egy nagy szervezet egyik vezetõ beosztású
kívülálló harmadik nyomozásra van szükség, dolgozójának a fülébe jutott egy konfliktus,
mivel az érintettek közötti kommunikáció ami már hetek óta tombolt két kolléga
egyszerûen nem akart javulni. között. A két fél kibékítésére tett látszólag
sikeres kísérletek ellenére az összeütközés
Az eredmények igazán csodásak voltak. hamarosan újonnan fellángolt. A vezetõ
Nemcsak a kommunikáció került robba- felismerte a helyzetet, alkalmazta a kívülálló
násszerûen a helyére, hanem szemtanúja harmadik technológiáját, amit megtanult,
voltam, amint az egyik fél, aki három éven és perceken belül meg tudta oldani a
át beteg volt, a szemem láttára változott konfliktust.
meg. Rájött, hogy ennek a helyzetnek, és a „Hatalmas nyereségem volt L. Ron
kívülálló harmadik tevékenységének volt Hubbard konfliktusok kezelésére vonatkozó
köszönhetõ, hogy megbetegedett. Elképesztõ, adatainak alkalmazásából. Észrevettem,
hogy milyen jó érzés képesnek lenni olyan hogy a személyzet két mellettem dolgozó
segítséget nyújtani másoknak, ami igazi tagja állandóan konfliktusban áll egymással.
segítség.” Egy párszor megpróbáltam segíteni nekik a
»nézeteltéréseik megoldásában«, de aztán
Néhány nemzetközi üzlettárs egy eszembe jutottak az adatok, amiket az ilyen
hosszabb ideig tartó konfliktusba keveredett, helyzetek kezelésével kapcsolatban megtanul-
ami semmi jelét nem mutatta hogy tam. Alkalmaztam ezeket az adatokat, és ez
megoldódna. Azt a tanácsot kapták, hihetetlen volt. Percek alatt kezeltem az
hogy végeztessenek kívülálló harmadik egész helyzetet, és a két ember ismét beszélõ
nyomozást ebben az ügyben. Ezt meg is viszonyba került egymással. Ez varázslatos
tették, és az eredmények fantasztikusak volt – a helyzet addig heteken át nem változott,
voltak. Az egyik érintett üzletember így és ennek az adatnak az alkalmazásával
nyilatkozott errõl: percek alatt megoldódott.”
15
E gy fiatal pár helyre tudta állítani házas- vezetõjének figyelmét erre az egészre. Az
ságában a harmóniát egy bajokat okozó, kikérdeztette a gyerekeket, és kívülálló
rejtett kívülálló harmadik felfedezésével. harmadik vizsgálatot végeztetett. Megtalálták
„Több évvel ezelõtt a feleségemnek és a Kívülálló Harmadikat, és a konfliktusnak
nekem gondjaink voltak. Éppen hogy csak többé nyoma sem volt; a gyerekek kezdtek
beköltöztünk egy új társasházba. Egyszer remekül kijönni egymással. És a lányom
csak a feleségem kezdett hibát találni szinte azóta is jól van.”
mindenben, amit csináltam. Nem értettem,
amíg egy este eszembe nem jutott, hogy
Egy veszekedésekkel teli házasságot
mentett meg a kívülálló harmadik
talán egy kívülálló harmadik játszik közre, törvényének alkalmazásával egy ebben
ahogyan azt L. Ron Hubbard egyik könyvében a technológiában képzett családtag:
olvastam. Megkérdeztem tõle, hogy mit
mondtak neki rólam. Nem került sok „A sógorom és felesége szüntelenül
kérdezõsködésbe megtalálni a kívülálló veszekedtek egymással, és már útban voltak a
harmadikat – és a gond teljesen eltûnt.” válás felé. Alkalmaztam a kívülálló harmadik
törvényét, és csakugyan volt egy illetõ, aki
Egy L. Ron Hubbard technológiát használó valótlanságokat állított a másikról mindkét
iskolában elcsendesítették, és teljes félnek – egy férfi, aki körülbelül egy évvel
mértékben kezelték az élezõdõ konfliktust korábban azzal próbálkozott (sikertelenül),
két dél-kaliforniai gyerek között, mielõtt hogy viszonyt kezdjen a feleséggel. Ennek a
még súlyos helyzetté alakult volna: személynek a hazugságai okozták mindezt
„Tavaly közvetlenül karácsony után, a a sok viaskodást.
tizenkét éves lányom, és egy hasonló korú
Miután ez kiderült, a sógorom és a felesége
gyerek állandó konfliktusban álltak egymással.
újra felfedezték egymás iránti szerelmüket;
A lányom még karatézni is meg akart tanulni,
jó ideje elõször újra kommunikációba
hogy elláthassa a baját a másik gyereknek!
kerültek egymással és a perlekedés véget
Karácsony napján baleset érte, ami után a
ért. A Szcientológia újabb csodája.”
hüvelyk ujja egy ideig gipszben volt; azt
mondta, hogy arra a fiúra gondolt, amikor a Két ausztrál nõvér, akik sok éven át nagyon
baleset történt. Ez már mégis csak sok volt, közeli társak voltak, veszekedni kezdtek. A
így hát felhívtam a lányom iskolája kommunikáció végképp megromlott, amíg

16
nem alkalmazták L. Ron Hubbard kívülálló ahol magunkban lehettünk, és megkérdeztem,
harmadik technológiáját. hogy valaki »bemártott-e« engem nála?
„A nõvérem és én nagyon-nagyon közel Ez olyan reakciót váltott ki, hogy az
állunk egymáshoz, és ez így van már egész hihetetlen. Mindketten rájöttünk, hogy egy
kis korunk óta. Azonban egyszer csak olyan személy, akit nemrégiben ismertünk meg,
idõk jöttek, amikor kezdtünk egy kissé mindegyikünknek rossz (és valótlan) dolgokat
»egymás idegeire menni«. Ez odáig élezõdött, mondott a másikról!
hogy csip-csup, nevetséges dolgokon is E nélkül a technológia nélkül soha nem
dühödten veszekedni kezdtünk. jöttünk volna rá, hogy mi folyik. Átfutottuk
Végül már nem voltunk sem képesek, sem mindazokat a dolgokat, amit az illetõ mondott
hajlandók egymással még beszélgetni sem. Ha nekünk, és rájöttünk, hogy miközben az
együtt voltunk, bárki rögtön megérezte a egyikünknek hízelgett, a másikat furkálta;
köztünk lévõ rossz érzéseket. Ennek egyikünk aztán ment a másikhoz, hogy ugyanezt
sem nagyon örült, és végül is megpróbáltuk tegye megfordítva.
megbeszélni és kezelni a zaklatottságunkat, A nõvérem és én abban a szempillantásban
de perceken belül ismét egymás torkának nagyszerû kommunikációba kerültünk,
ugrottunk. Egyszerûen borzalmas volt; nagyon nagy helyreállt affinitással. Ez
eddig soha, de soha nem veszekedtünk olyan hihetetlen volt – minden rossz érzés,
így, és a barátaink elválaszthatatlannak ami felhalmozódott közöttünk, eltûnt.
ismertek minket. Ennek a technológiának az ismeretével
Ekkor jutottak eszembe az adatok, amiket és alkalmazásával az elképzelhetõ legjobb
L. Ron Hubbard a kívülálló harmadikról írt. kommunikációt tartjuk fenn. Ami nagyon
Lehet, hogy ennek van valami köze a szûnni fontos, mert a nõvérem nagyon-nagyon kedves
nem akaró veszekedésünkhöz. Megragadtam nekem. E nélkül az elv nélkül barátságunk
a nõvéremet, félrevontam egy olyan szobába, örökre tönkrement és megszakadt volna.”

17
L. RON HUBBARDRÓL
E gyetlen állítás sem jellemezhetné jobban L. Ron Hubbard életét ennél az
egyszerû kijelentésnél: „Szeretek másokon segíteni, és életem legnagyobb
örömének tekintem, amikor azt látom, hogy az ember megszabadítja önmagát
az árnyaktól, amelyek elhomályosították napjait.” E szavak mögött egy, az
emberiség szolgálatában eltöltött élet áll, és a bölcsességnek egy olyan
öröksége, amely bárkit képessé tesz arra, hogy megvalósítsa a boldogság és a
szellemi szabadság régóta dédelgetett álmát.
L. Ron Hubbard 1911. március 13-án született a nebraskai Tildenben.
Felfedezésének útja és embertársai iránti elkötelezettsége korán kezdõdött.
„Azt akartam, hogy mások boldogok legyenek, és sehogy sem fért a fejembe,
hogy miért nem azok” – írta egy ifjúkori levelében, és ez árulkodik érzéseirõl,
amelyek életében mindvégig vezérelték. 19 éves korára már több mint
négyszázezer kilométert utazott Jáva, Japán, India és a Fülöp-szigetek kultú-
ráját vizsgálva.
1929-ben az Egyesült Államokba hazatérve Ron újrakezdte a korábbi kuta-
tásait, és a következõ évben beiratkozott a George Washington Egyetemre. Ott
a matematika, mérnöki tudományok, valamint az atomfizika, akkor új tu-
dománya területén folytatta hivatalos tanulmányait. Ezek mindegyike létfon-
tosságú, életbevágó eszközt nyújtott állandó kutatásaihoz. Hogy kutatásainak
ezzel anyagi fedezetet biztosítson, Ron irodalmi pályafutásba kezdett az 1930-as
évek elején, és hamarosan az egyik legszélesebb körben olvasott, népszerû
regényíróvá vált. Fõ célját azonban soha nem tévesztette szem elõl, és folytatta
fõ kutatási vonalát kiterjedt utazások és expedíciók révén.
A II. világháború kitörésekor alhadnagyi rangban belépett az Egyesült Álla-
mok Haditengerészetébe, és tengeralattjáró-romboló hadihajók parancsnoka-
ként szolgált. Harc közben elszenvedett sebesüléstõl részben vakon és bénán,
1945-ben véglegesen rokkanttá nyilvánították. Az elmére vonatkozó elméleteinek
felhasználásával azonban nemcsak bajtársain volt képes segíteni, hanem saját
egészségét is visszanyerte.
További öt év intenzív kutatás után Ron felfedezései a Dianetika: A szellemi
egészség modern tudománya címû könyvben tárultak a világ elé. A Dianetika, az
elme elsõ népszerû kézikönyve, amely kifejezetten az utca embere számára
18
íródott, az emberiség reményeinek új korszakát nyitotta meg, és életének egy
új korszakát a szerzõ számára, aki azonban nem hagyott fel a kutatással; és
miután 1951 végéig áttörést áttörés után foglalt rendszerbe, megszületett a
Szcientológia alkalmazott vallásos filozófiája.
Mivel a Szcientológia az élet egészére ad magyarázatot, az emberi létnek
nincs olyan vonatkozása, amivel L. Ron Hubbard elkövetkezõ mûvei ne
foglalkoztak volna. Hol az Egyesült Államokban, hol Angliában élve folytatta
a kutatásait, amelyek megoldásokat kínáltak olyan társadalmi problémákra,
mint a hanyatló oktatási standardok és a burjánzó drogfogyasztás.
Mindent egybevéve, L. Ron Hubbard Dianetika és Szcientológia munkái
negyvenmillió szót tesznek ki rögzített elõadások, könyvek és írásmûvek
formájában. Ezek együttesen alkotják egy 1986. január 24-én véget ért életút
örökségét. L. Ron Hubbard távozása azonban semmiképpen sem jelentette
valaminek a végét, hiszen forgalomban lévõ könyveinek százmillióival és a
jobbító technológiát nap mint nap alkalmazó emberek millióival valóban azt
mondhatjuk, hogy a világnak még ma sincs nála jobb barátja.

19
Swedish Chap02.fm Page 80 Sunday, August 26, 2001 11:28 PM

S -

SZÓJEGYZÉK
affinitás: szeretet; kedvelés vagy bármely személy és egy csoport, vagy egy csoport és
más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. egy másik csoport között.
Az affinitás alapvetõ meghatározása: a távol-
ságról alkotott gondolat, elképzelés, legyen A kívülálló harmadik törvénye: egy törvény,
az jó vagy akár rossz. amely szerint ahhoz, hogy konfliktus legyen,
minden veszekedésben jelen kell lennie egy
etika: azok a lépések, amelyeket az egyén sa- kívülálló harmadiknak, akirõl nem tudnak.
ját magával szemben tesz, hogy kijavítson
egy viselkedést vagy helyzetet, amely vele kommunikáció: gondolatok kölcsönös cse-
kapcsolatos, és amely viselkedés vagy hely- réje téren keresztül két személy között.
zet ellenkezik a csoport ideáljával és jól felfo-
gott érdekével. Ez személyes dolog. Amikor Szcientológia: alkalmazott vallásos filozófia,
valaki etikus, azaz „rendben van az etikája”, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki. A
akkor a saját elhatározása révén az, õ maga Szcientológia a szellem önmagával, univer-
cselekszik így. zumokkal és más életformákkal való viszo-
nyának tanulmányozása és kezelése. A
igazságszolgáltatás: azok a lépések, amelye- Szcientológia név a latin scio, azaz „tud”
ket a csoport tesz az egyénnel szemben, ha szóból és a görög logos szóból származik,
az elmulasztja a megfelelõ lépéseket maga amelynek jelentése „a szó vagy külsõ forma,
megtenni. amely által a belsõ gondolat kifejezõdik és is-
kívülálló harmadik: valaki, hamis jelenté- mertté válik”. Így a Szcientológia a tudásról
sek használatával bajt kever két személy, egy való tudást jelenti.

20
NEW ERA® Publications International ApS A NEW ERA bejegyzett védjegy és márkanév.
Store Kongensgade 53, 1264 Copenhagen K, Denmark A nyomtatás Spanyolországban készült.
ISBN 87-7968-220-0 HUNGARIAN EDITION
© 2001 L. Ron Hubbard Library. Minden jog fenntartva.
Bármilyen engedély nélküli másolás, fordítás, duplikálás,
importálás vagy terjesztés, egészben vagy részben, bármilyen
formában – beleértve az elektronikus másolást, tárolást vagy
továbbítást – az idevonatkozó törvények megsértése.
Scientology, Szcientológia, Dianetics, Dianetika, Celebrity
Centre, L. Ron Hubbard, L. Ron Hubbard kézjegye és a
Szcientológia kereszt védjegyek és márkanevek, amelyek a
Religious Technology Center tulajdonában vannak,
®
használatuk annak engedélyével történik. A Scientologist
egy kollektív tagsági jegy, amely a kapcsolódó Szcientológia L. RON HUBBARD kiadvá ny
egyházak és missziók tagjait jelöli. 21