You are on page 1of 2

Kwasy karboksylowe to pochodne węglowodorów o wzorze ogólnym:

R- COOH, gdzie –R oznacza grupę alkilową (grupę węglowodorową


uzyskaną z cząsteczki węglowodoru po odłączeniu od niej atomu
wodoru) , natomiast -COOH jest grupą funkcyjną nazywaną grupą
karboksylową . Można je podzielić na niższe kwasy karboksylowe, np.
kwas metanowy (mrówkowy) i wyższe kwasy karboksylowe, np. kwas
palmitynowy.

Podkreśl wyrażenia, które będą tworzyły prawdziwe zdania.


Wraz ze zmniejszaniem się liczby atomów węgla w cząsteczkach
kwasów karboksylowych zwiększa się / zmniejsza się ich gęstość oraz
zwiększa się / zmniejsza się ich zdolność do ulegania dysocjacji
jonowej. Niższe kwasy karboksylowe reagują / nie reagują z tlenkami
metali i łatwo / trudno rozpuszczają się w wodzie. Wyższe kwasy
karboksylowe reagują / nie reagują z zasadami i łatwo / trudno
rozpuszczają się w wodzie.

Wykonaj polecenia.
a) Napisz wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazwy systematyczną i
zwyczajową kwasu karboksylowego o 1 atomie węgla w cząsteczce.
Wzór sumaryczny: HCOOH
Wzór strukturalny:
O
//
H-C-O-H
Nazwa systematyczna: kwas metanowy
Nazwa zwyczajowa: kwas mrówkowy

b) Napisz wzór sumaryczny kwasu oleinowego.


Wzór sumaryczny:
C17H33COOH

c) Napisz wzór strukturalny i nazwę systematyczną kwasu


karboksylowego o 8 atomach wodoru w cząsteczce.
Wzór strukturalny:
H H H O
I I I //
H-C-C-C-C-O-H
I I I
H H H
Nazwa systematyczna: kwas butanowy
Napisz i uzupełnij równania reakcji chemicznych.
a) reakcja kwasu stearynowego z zasadą potasową
C17H35COOH + KOH ------> C17H35COOK + H2O

b)CH3COOH <--H2O--> CH3COO- + H+

c) 2C2H5COOH + 2Na ----> 2C2H5COONa + H2

Zaprojektuj doświadczenie, w którym za pomocą dowolnego odczynnika


chemicznego odróżnisz kwas stearynowy od kwasu oleinowego.
a) Narysuj schemat doświadczenia.

woda bromowa

kwas oleinowy kwas stearynowy

b) Zapisz obserwacje.
Obserwacje: Woda bromowa odbarwiła się w probówce 1. z kwasem
oleinowym, natomiast nie zmieniła barwy w probówce 2. zawierającej
kwas stearynowy.
c) Sformułuj wniosek.
Wniosek: kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym to znaczy, ze
posiada w swojej cząsteczce wiązania wielokrotne