8/JANUARY-MARCH 2010

14/APRIL-JUNE 2010

14/JULY-SEPTEMBER 2010

Ladylike Hobbies

เชฟมือใหม่

สองงานอดิเรกสำ�หรับคนที่ว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าครัวทำ�อาหารอบขนม ทางเลือก
แรก สถาบันเลอ กอร์ดอน เบลอ ดุสิต ที่ประสบความสำ�เร็จจากการเปิดสอน
หลักสูตรอาหารคาว-ขนมอบสไตล์ตะวันตก กำ�ลังเปิดรับสมัครในหลักสูตรใหม่
ล่าสุด Professional Thai Cuisine Programme ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนทำ�อาหารไทย
ตำ�รับเชฟ หลักสูตรนี้จะเรียนกันอย่างเข้มข้น 30 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง
(3 วัน) โดยรับสมัครเพียง 24 คน ใครไม่อยากพลาดการเรียนเทคนิคระดับเชฟใน
สถาบันสอนประกอบทำ�อาหารสุดหรูในบรรยากาศเดียวกับเลอ กอร์ดอน เบลอ
ปารีส สามารถสมัครเข้าเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนจะเปิดภาคเรียนจริง
ในวันที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2237-8877
ทางเลือกทีส่ อง เอาใจคนทีไ่ ม่ชอบอดทนรออะไรนานๆ น่าจะเหมาะกับเวิรก์ ช็อป
แบบ 1 วัน ที่โรงเรียนสอนทำ�อาหารแนวใหม่ ‘a little something’ ชั้น 2 อาคาร
แร็คเก็ต คลับ ซอยสุขุมวิท 49 เวิร์กช็อปประจำ�เดือนสิงหาคมนี้ ดึงเมนูขนมหวาน
แสนโปรดบนโต๊ะน้ำ�ชาชาวปารีเซียงที่ฮิตติดใจคนทั่วโลก คือเมนู ‘มาการง’ ขนมอบ
ชิ้นกลมเล็กๆ ทำ�จากไข่ขาวกับอัลมอนด์บดละเอียด สอดไส้ครีมรสชาติต่างๆ เช่น
วานิลลา ช็อกโกแลต และผลไม้ เวิร์กช็อปนี้ จัดทุกวันศุกร์–อาทิตย์ ช่วงบ่ายแก่–
เย็นๆ เพียงท่านละ 1,250 บาท ก็จะได้เรียนรู้สูตรและเทคนิคการอบ ‘มาการง’ ไว้
เป็นของขวัญของฝากหรือของรับประทานเล่น สอบถามเพิม่ เติมที่ โทร. 08-9142-1108
หรือที่อีเมล hello@a-littlesomething.com

Scoop

Scoop

Keep in Touch
touch

text :
photo : Prive by Sansiri

Journal Joueney
text : Japan
photo : Sansiri

การเดินทางมุง่ หน้าสูห่ มูบ่ า้ นแม่เติน อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง ในครัง้ นี้
ไม่ใช่เป็นการท่องเทีย่ วเชิงทัศนาจรแต่อย่างใด เพราะงานนี้ แน้บ วรัตม์ ทวีสนิ
หนุม่ น้อยทีต่ อ้ งการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมทำ�ประโยชน์ให้กบั สังคมด้วยการ
ฝึกงานกับองค์การยูนเิ ซฟ ทำ�ให้ตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาเรือ่ งการขาดไอโอดีน
ของคนในประเทศไทย จึงขออาสาเป็นผูป้ ระสานงานระหว่างองค์การยูนเิ ซฟ
และทีมงานในโครงการ เด็กไทยไอคิวมาตรฐาน ไม่ขาดไอโอดีน ของแสนสิริ
ในการเริม่ โครงการนำ�ร่องด้วยทริปสำ�รวจปัญหาการขาดสารไอโอดีน
ณ หมูบ่ า้ นแม่เติน อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง ซึง่ อยูใ่ นลิสต์หนึง่ ในหมูบ่ า้ น
ทีป่ ระชากรประสบภาวะขาดไอโอดีนถึงขัน้ รุนแรง

การเดินทางครั้งนี้ แม้จะทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมสังเกตการณ์ แต่ก็
ทำ�ให้ได้เห็นว่าปัญหาคนไทยกับการขาดสารไอโอดีนนั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล็กๆ
อย่างที่หลายคนเข้าใจ
แน้บกล่าวก่อนเล่าต่อไปว่า “คนที่ขาดสารไอโอดีนจะเป็นโรคคอพอก คือ มีก้อน
เนื้องอกออกมาบริเวณลำ�คอ แต่ในความเป็นจริงแล้วผลของการขาดสารไอโอดีน
มันมีมากว่านั้น...
“ชาวบ้านที่ยังอยู่ในหมู่บ้านแม่เติน ส่วนมากเป็นคนชราที่เป็นคอพอกและเด็กที่
มีพัฒนาการทางสมองผิดปกติ เรียนรู้ได้ช้า จนถึงขั้นปัญญาอ่อนเพราะบ้านไหนที่
มีลูกหลานอยู่ในวัยทำ�งานได้ก็จะเข้ากรุงเทพฯ มาทำ�งานแล้วส่งเงินกลับมาให้ทาง
บ้าน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อเรามีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่
ที่เป็นโรคคอพอก หรือผู้ใหญ่ที่ในบ้านมีเด็กเป็นโรคเอ๋อ ที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีนของแม่ เรื่องสารไอโอดีนไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นสาระสำ�คัญอะไร อาจ
เป็นเพราะเดินไปไม่กก่ี า้ วก็เจอเพือ่ นบ้านในละแวกเดียวกันเป็นโรคคอพอก และมีเด็ก
ที่มีความผิดปกติทางสมองเหมือนๆ กัน ทำ�ให้รู้สึกชินและไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก
ตอนแรกที่ได้รู้ว่าการขาดไอโอดีนส่งผลรุนแรงถึงขั้นทำ�ให้ไอคิวตํ่ากว่ามาตรฐานหรือ
ร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นโรคเอ๋อไปเลย บอกตามตรงว่าค่อนข้างเป็นกังวล เพราะดูจาก
ค่าเฉลี่ยไอคิวของเด็กในระดับสากลควรอยู่ประมาณ 90 แต่เด็กไทยแรกเกิดกว่า

38/JULY-SEPTEMBER 2010

ปัญหาการขาดสารไอโอดีนไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือปล่อยปละละเลยอีกต่อไป
ในอนาคตการขาดสารไอโอดีนที่พวกเราเคยคิดว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย จะกลาย
เป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาประเทศได้ ถ้าวันนี้เรามีแต่อนาคตของชาติที่มีระดับ
ไอคิวตํ่ากว่ามาตรฐานสากล
แม้บันทึกการเดินทางตลอดสองวันที่หมู่บ้านแม่เติน อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง
จะจบลง แต่ทีมงานโครงการ เด็กไทยไอคิวมาตรฐาน ไม่ขาดไอโอดีน ของแสนสิริ
ยังคงเดินหน้าสานต่อการรณรงค์ลดปัญหาการขาดสารไอโอดีนต่อไป เพื่อไม่ให้ปัญหา
และความรู้ในเรื่องการบริโภคไอโอดีนของคนไทยจบลงแค่ว่า ‘ทำ�ให้เกิดโรคคอพอก’
เท่านั้น

ค่อนประเทศมีไม่ถึง ยิ่งได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ที่โรงเรียน
หมู่บ้านแม่เตินด้วยแล้ว ยิ่งรู้สึกว่า ต้องมีคนเริ่มต้น
ลงมือปฏิรูปเรื่องนี้อย่างจริงจัง เด็กกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
ของที่นี่มีทักษะการเรียนรู้ค่อนข้างช้า แถมลองไปคลำ�
บริเวณลำ�คอดูก็พบว่าเริ่มมีอาการของโรคคอพอกแล้ว
“สาเหตุหลักของปัญหาการขาดสารไอโอดีนของหมูบ่ า้ น
นี้เกิดจากแหล่งนํ้ากินนํ้าใช้หลัก มาจากบริเวณเหมือง
ทำ�ให้นา้ํ มีแร่ฟลูออไรท์ปะปนอยู่ แร่ชนิดนีม้ ผี ลไปยับยัง้
การดูดซึมไอโอดีนของร่างกาย ทำ�ให้เป็นโรคคอพอก
แถมชาวบ้านยังนิยมกินเกลือเม็ดที่ไม่มีสารไอโอดีน
มากกว่าเกลืออนามัย (เกลือไอโอดีน) เสียอีก ลองเข้าไป
ถามคุณยายท่านหนึ่งก็ได้ความว่า ราคาเกลืออนามัย
นั้นสูงกว่าเกลือเม็ดเป็นเท่าตัว ซึ่งสำ�หรับชาวบ้านแล้ว
เงินบาทสองบาทก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของของเขา
เหมือนกัน” แต่สิ่งที่ทำ�ให้รู้สึกเศร้าใจสุดสำ�หรับทริปนี้
คือ การที่เห็นเด็กๆ ซึ่งควรเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ
เป็นโรคเอ๋อจนเดินไม่ได้ และทำ�งานอะไรไม่ได้ หน้าที่
การเลี้ยงดูต้องตกอยู่กับคุณย่าคุณยายอายุ 70-80 ปี....
ประสบการณ์ในทริปตลอดสองวันนี้ ทำ�ให้ยิ่งมั่นใจว่า
JULY-SEPTEMBER 2010 /39

ขอขอบคุณ สูตรเมนูโดย
คุณคมสัน กาญจนรัตน์
และ สถานที่ ร้าน 36-24-36
ซอยสุขุมวิท 36 ซอยแยก 2
www.362436kitchenbar.com
โทร. 0-2661-5636

Planes, Trains and
Automobiles (1987)

Exclusive

360

“แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ
iPhone ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ”

APRIL-JUNE 2010 /15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful