You are on page 1of 28

Regionalna geografija sveta –

Južna Azija
Izr. prof. dr. Miha Koderman

Koper, 10. april 2019


Južna Azija – pregled osnovnih značilnosti

• To je naravnogeografsko dokaj jasno • To je kulturna celina z največ prebivalstva


omejena kulturna celina, ki jo na severu na svetu. Indija je namreč že skoraj
omejujejo gorovja Hindukuš, Karakorum, dosegla Kitajsko (obe imata nad 1,3
Himalaja, na jugu pa Indijski ocean. milijarde prebivalcev). Na manj kot 4 %
• Ker gre za velik in svojevrsten del sveta, so Zemljinega površja živi četrtina
zanj včasih uporabljali tudi oznako svetovnega prebivalstva. Največje
»Indijska podcelina«. Zgostitve prebivalstva so se razvile ob
• Na življenje prebivalcev odločilno vplivajo velikih rekah Indu, Gangesu in Bramaputri.
monsuni. • Severna Indija je zibelka dveh velikih
• Južna Azija je še posebej občutljiva na azijskih verstev – hinduizma in budizma.
podnebne spremembe. Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009
Južna Azija – Mt. Everest (Sagarmatha, Čomolungma)
fizičnogeografski pregled je z 8.848 m najvišja gora sveta; leži na
meji med Kitajsko (Tibetom) in Nepalom.

Pomembnejše
reliefne enote
Hindukuš
Karakorum
Himalaja
Zahodni Gati
Vzhodni Gati
Dekanski
polotok
Puščava Thar
(Velika indijska
puščava)
Gangeška nižina

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija –
podnebni tipi

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Padavinska karta Južne Azije

Senegačnik 2018
Južna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Zimski in poletni monsuni v Južni Aziji

Intertropska konvergenčna
cona (ITC)
Cona predstavlja stalna
območja nizkega
zračnega pritiska na Zemlji,
ki se skladno s sončnim
zenitom pomikajo od
ekvatorja na severni
povratnik in preko ekvatorja
na južni povratnik in nazaj.
ITC vpliva na razporeditev
padavin ter oblikovanje
poletnih in zimskih
monsunov.

Območja monsunov
Zračni tokovi

Pulsipher in Pulsipher 2009;


http://www.o-4os.ce.edus.si
Južna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Reka Bramaputra v različnih sezonah

Faza pred začetkom monsuna: Reka teče po ustaljenem območju


nižinskega sveta in poleg osrednje struge obsega še več manjših rokavov.

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Reka Bramaputra v različnih sezonah

Faza z največjim obsegom poplav: V času največjega obsega poplav


velika količina vode preplavi bregove in se razlije po poljih, mestih in
cestah. Vode oblikujejo nove kanale in pogosto odrežejo naselja od
višeležečih delov kopnega. Pulsipher in Pulsipher 2009
Južna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Reka Bramaputra v različnih sezonah

Posledice
monsunskih poplav
v Indiji leta 2017:
India floods -
Monsoon rains kill
at least 16:
https://www.youtub
e.com/watch?v=bPb
TUsQ_7ms

Postmonsunska faza – reka se vrne v običajne bregove, nekateri deli


novonastalih rečnih rokavov se pa ohranijo. Ob umiku vode ostanejo mulj
in alge, ki hranijo zemljo. Oblikujejo se manjša jezera in mrtvice, ki se
napolnijo z ribami. Pulsipher in Pulsipher 2009
Južna Azija –
političnogeografska karta

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija – družbenogeografske značilnosti
Posledice kolonializma Velike Britanije
 Britanci so svojo prisotnost na območju današnje Indije vzpostavili v obliki Angleške
vzhodnoindijske družbe že leta 1757, kot del britanske krone pa med letoma 1858 in
1947, ko so območje imenovali Britanska Indija (poleg Indije je združevala še današnji
Pakistan in Bangladeš, manj časa tudi Burmo) prek »indirektne vladavine«, pri kateri so
na oblast postavili sebi zveste lokalne voditelje, na britanskih univerzah pa izobrazili
»novo elito« indijskih izobražencev in voditeljev.
 Obdobje britanske oblasti nad Indijsko podcelino je v Veliki Britaniji sovpadalo z
obdobjem industrijske revolucije. Indija je Britancem služila kot dobaviteljica surovin
za britansko industrijo (npr. bombaža) in kot trg za industrijske izdelke.
 Britanci so v Indiji vzpostavili osnovno železniško omrežje in namakalne kanale;
posledice britanske nadvlade se čutijo še danes (npr. v političnem in pravnem sistemu).
 Že okoli leta 1930 so muslimanski aktivisti začeli propagirati idejo o ločeni muslimanski
državi. Leta 1947 se je ob razdelitvi Britanske Indije na Indijo ter (Zahodni in Vzhodni)
Pakistan izvršila največja enkratna masovna migracija prebivalstva na svetu, ki je zajela
14 milijonov ljudi. Velik del muslimanov je iz (današnje) Indije zbežal v (današnji)
Pakistan, tako da je danes v Indiji le še 14 % muslimanov. Še bolj »večinsko« so bežali
hindujci iz Pakistana v Indijo (v Pakistanu jih je le še 1,4 %).
 Od Zahodnega Pakistana prostorsko zelo oddaljeni Vzhodni Pakistan je obstajal le 25 let
do leta 1975, ko je ob močni podpori Indije razglasil samostojno državo Bangladeš.
Senegačnik 2018
Britanska Indija
(1858-1947)
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti

Napetosti Indija – Pakistan


 V Indiji so muslimani danes (v marsičem odrinjena) manjšina, a jih je skupaj toliko
(okoli 200 milijonov) kot v sosednjem Pakistanu.
 Ob delitvi Britanske Indije je ostalo sporno vprašanje Kašmirja. Tam je bilo večinsko
muslimansko prebivalstvo, ki si je želelo priključitve Pakistanu, vendar se je vladajoči
maharadža, ki je bil hindujec, odločil za priključitev Indiji.
 Izbruhnili so spopadi; najbolj poseljeni del Kašmirja z večino kašmirskega
prebivalstva je po koncu spopadov ostal Indiji.
 Vprašanje Kašmirja je ostalo nerešeno vse do danes; vsakih nekaj let v indijskem delu
Kašmirja izbruhnejo nemiri, ki jih Indija zaduši.
 Pakistan za ta del Indije predlaga referendum, ki pa ga Indija odklanja.
 Indija in Pakistan tako že desetletja ostajata sovražni državi, kar je velika grožnja za
svetovni mir, saj obe državi posedujeta jedrsko orožje.
 Obe državi pretresa tudi terorizem, vendar je v Pakistanu položaj bistveno slabši, saj
osrednje oblasti ne nadzorujejo »plemenskih« območij na severozahodu, ki jih v
precejšnji meri obvladujejo talibani (skrajno islamsko gibanje, nastalo v sosednjem
Afganistanu).

Senegačnik 2018
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti
Demografski problemi –
povprečna gostota prebivalstva v Aziji

Senegačnik 2018
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti

Demografski problemi
 Južna Azija je ob svojih rekah najbolj prenaseljeni del sveta. Podsaharska
Afrika je npr. 5 x večja od Indije, a ima le polovico njenega prebivalstva.
 Indija naj bi v nekaj letih prehitela Kitajsko po številu prebivalcev.
 Ena tretjina prebivalstva Južne Azije je mlajša od 15 let. Naravni prirast se je
sicer v zadnjih desetletjih že precej zmanjšal (razen v Afganistanu).
 V Indiji je postal precejšen problem spolnega neravnovesja (manjšega števila
deklic kot dečkov), kar se je z višanjem standarda le še zaostrilo. To
neravnovesje so ustvarili umetno, saj so moški potomci tradicionalno bolj
zaželeni (dekleta morajo ob poroki imeti doto, od katere pa ima potem korist
le ženinova družina).
 Mladi moški se v zadnjem obdobju soočajo s problemom, ker zanje ni dovolj
mladih žensk.
Video ABC News: India's 'obsession with sons' means millions of lonely men
https://www.abc.net.au/news/2016-10-04/india-obsession-with-sons-
millions-of-lonely-men-after-dowry/7903134
Senegačnik 2018
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti

Demografski
problemi

Spolna
neuravnoteženost
v državah in
regijah Južne
Indije

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija – družbenogeografske značilnosti

Južna Azija – zibelka civilizacij in verstev


 Leta 2500 pr. n. št. se je v dolini Inda razvila pomembna civilizacija, 1500 let pr. n št.
so severno Indijo osvojili Arijci.
 V Indiji je nastal hinduizem, ki ga smatrajo za najstarejše svetovno verstvo, čeprav
nima čisto jasnega začetka in enotne verske doktrine.
 Budizem je nastal 500 let pr. n. št. v Indiji, a se je razširil in potem tudi obdržal v
glavnem izven Indije; danes je v Južni Aziji prevladujoče verstvo le v Butanu in na
Šrilanki.
 Džainizem se je razvil kot nekakšna »najčistejša« oblika hinduizma, vendar je
samostojno verstvo, znano po vegetarijanstvu in odklanjanju vsakega nasilja. Čeprav
so pripadniki maloštevilni (6 milijonov pripadnikov, na 10. mestu med svetovnimi
verstvi), imajo pomembno vlogo v indijskem gospodarstvu in politiki.
 Sikhizem se je nastal šele okoli leta 1500 (našega štetja); je eno najmlajših svetovnih
verstev (24 milijonov pripadnikov), ki združuje prvine hinduizma in islama. Današnji
center sikhizma je pokrajina Punjab na SZ Indije, vendar najdemo sikhe tudi drugod
po Indiji in svetu, saj so gospodarsko zelo uspešni (Sikhovski moški so prepoznavni po
bradah in značilnih turbanih).

Senegačnik 2018
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti

Verstva v Aziji

Senegačnik 2018
Južna Azija – družbenogeografske značilnosti
Velik pomen kmetijstva
 V Južni Aziji dela v kmetijstvu več kot polovica prebivalstva, a to daje le okoli 20 % k
skupnemu BDP posameznih držav, saj je produktivnost zelo nizka. Indija je po
kmetijski pridelavi na drugem mestu v svetovnem merilu.
 Za takšno stanje so krivi tudi naravni vzroki: monsunski vetrovi prinašajo največ
dežja na zahodni del Dekanskega polotoka (zahodno od Zahodnih Gatov), bolj proti
vzhodu v notranjost polotoka pa je dežja vedno manj. Za najbolj revne kmete je to
prava katastrofa.
 Monsuni postajajo zaradi podnebnih sprememb vedno bolj nepredvidljivi; veča se
število izrednih vremenskih dogodkov oz. ujm, kot so uničujoči vročinski valovi,
katastrofalne poplave (leta 2010 ob Indu v Pakistanu) in katastrofalne suše.
Senegačnik 2018
Zvezna država Punjab, ki predstavlja
žitnico Indije, je imela vodilno vlogo v
indijski „zeleni revoluciji“.
Leta 2002 je Indija
postala največji
svetovni
proizvajalec
traktorjev z 29 %
svetovne
proizvodnje v letu
Sanyam Bahga 2011 n.palmer@cgiar.org
2013.
Kmetijska raba tal
v Južni Aziji

Pulsipher in Pulsipher 2009


Južna Azija – izbrani okoljevarstveni problemi

Onesnaženost
 Industrija, promet ter termoelektrarne so največji onesnaževalec okolja. Prispevajo k
pojavu kislega dežja na številnih območjih, ki uničuje kmetijska zemljišča.
 V Indiji v mestu Bhopal se je iz 2. na 3. december leta 1984 zgodila ena največjih
industrijskih nesreč v sodobni zgodovini, ko je v kemijski tovarni Union Carbide India
Limited prišlo do uhajanja plina. Več kot 500.000 ljudi je bilo izpostavljenih
strupenemu metilu izocianatu, ocene števila smrtnih žrtev se gibajo od 3.787 do
25.000.
Video: The Bhopal gas tragedy: Toxic legacy (The Economist)
https://www.youtube.com/watch?v=IwPSDMUtNmk
Pomanjkanje vodnih virov in vode
 V Južni Aziji je skoncentriranega 20 % svetovnega prebivalstva, kateremu je na
razpolago zgolj 4 % zalog pitne vode.
 Konflikt med Indijo in Bangladešem zaradi reke Ganges – Indija nadzoruje pretok
reke in ga izkorišča v različne namene, med tem pa je v nekaterih območjih
Bangladeša trpijo pomanjkanje vode
 Nizka stopnja kakovosti vode zaradi industrijskega onesnaževanje, neurejenih
kanalizacijskih sistemov in drugih dejavnikov (sežig umrlih v regi Ganges).

Pulsipher in Pulsipher 2009


Človekov
vpliv na
okolje v
Južni Aziji

Pulsipher in Pulsipher 2009


Indija – družbenogeografski oris

Prebivalstvo
 Država, ki ima preko 1300 milijonov prebivalcev je politično urejena kot federacija
29 zveznih držav. V splošnem predstavlja izjemen kulturni mozaik.
 Uradni jezik je hindi, ki je zelo podoben pakistanskemu uradnemu jeziku urdu (oba
spadata med indoevropske jezike. Hindi govorijo na severu, v južnem delu države
pa govorijo dravidske jezike. Indijska ustava priznava skupno 23 jezikov.
 Nekatere zvezne države so po številu prebivalcev zelo velike (npr. Utar Pradesh ima
200 milijonov prebivalcev, Bihar 104 milijone, Maharashtra 112 miljone itd.).
 Sikhi (s posebno sikhovsko vero) so relativno majhna, a zelo vplivna manjšina s
središčem v Punjabu, vendar so se številni naselili tudi v drugih delih države.
 Največja manjšina v državi so muslimani (slaba šestina prebivalstva), ki so v
povprečju revnejši od hindujcev. Ker ne živijo teritorialno zgoščeno v enem delu
države, nimajo separatističnih teženj.
 Napetosti med hindujci in muslimani so v zadnjih letih spet porasle, saj se je v Indiji
povečal predvsem hindujski ekstremizem.

Senegačnik 2018
Indija – družbenogeografski oris

Prebivalstvo
 Stopnja pismenosti in pričakovana življenjska doba ob rojstvu.

Hunter 2014
Glavne
jezikovne
skupine v
Indiji in
drugih
državah Južne
Azije

Pulsipher in Pulsipher 2009


Indija – družbenogeografski oris
Kastni sistem v Indiji
 V Indiji je še vedno je prisoten kastni sistem, v katerem je družba ostro razdeljena
na različne sloje (kaste), med katerimi ni možnega prehoda. V posamezno kasto se
namreč že rodiš, in sicer na osnovi svojih del v preteklih življenjih (Hindujci
verjamejo v reinkarnacijo).
 Diskriminacija na osnovi kast je v Indiji sicer uradno prepovedana, vendar je v
praksi še vedno prisotna. V sodobni indijski družbi kastni sistem izgublja na
pomenu, vendar bolj v mestih kot na podeželju.
 Štiri glavne kategorije:
o Brahmani: duhovniška kasta;
o Kšatrije: bojevniki in vladarji;
o Vaišije: kmetje posestniki in trgovci;
o Šudre: delavci in obrtniki.
Pariji oziroma Daliti predstavljajo t.i. »nedotakljive«, ki
naj bi bili prenizki za kasto (predstavljajo 16 %
prebivalstva v Indiji). S političnim bojem so si uspeli
pridobiti nekaj pravic: izborili so si svojo kvoto sedežev v
političnih organih, javnih službah in šolah (v državi Utar
Pradesh je dalitska stranka celo zmagala na volitvah).
Pulsipher in Pulsipher 2009;
Senegačnik 2018
Indija – družbenogeografski oris

Gospodarstvo
 Indija se kulturno v grobem deli na sever in jug, v gospodarskem pogledu pa je bolj
prisotna delitev na bolj razviti zahod in manj razviti vzhod.
 Gospodarsko najpomembnejša je postala država Maharashtra; njena prestolnica je
Mumbaj.
 Središče indijske IT (informacijske tehnologije) je na jugu v mestu Bangalore.
 IT (proizvodnja in storitve) danes že predstavlja 8 % celotnega indijskega BDP in kar
četrtino vsega izvoza, vendar zaposluje le 2 % vseh zaposlenih.
 Indija ima kar 10 x manj zaposlenih v industriji kot Kitajska in tudi precej manj
številčen srednji sloj prebivalstva.
 V mestih zaenkrat živi le 32 % prebivalstva, vendar je naval priseljencev v njih zelo
velik.

Senegačnik 2018
Indija – družbenogeografski oris

Cestni promet
Indija je v zadnjem
desetletju razvila vrsto
infrastrukturnih
projektov: med
najpomembnejšimi je
Zlata kvadriterala
(zgrajena leta 2012),
to je avtocestni obroč
čez celo državo, ki
povezuje vsa
najpomembnejša
indijska mesta: Delhi,
Mumbaj, Čenaj,
Kalkuto in še 15
drugih večjih mest.
Dolžina avtoceste
presega 5.800
kilometrov.
Senegačnik 2018