You are on page 1of 22

Regionalna geografija sveta –

Jugovzhodna Azija
Izr. prof. dr. Miha Koderman

Koper, 24. april 2019


Jugovzhodna Azija – pregled osnovnih značilnosti

• Površje je precej visoko (tudi nad 5000 m), • Območje je bilo v preteklosti zaradi
zanj sta značilni vulkanska in potresna posledic kolonialne politike (evropskih
dejavnost ter podvrženost cunamijem. držav in kasneje tudi ZDA), po 2. svetovni
• To je mozaik manjših držav na prehodu vojni pa tudi zaradi vojaških posegov,
med dvema največjima državama na svetu razdeljeno na številne države.
– Indijo in Kitajsko. • Ta kulturna celina je sestavljena iz
• Včasih se za tako za ta del sveta uporablja celinskega in otoškega dela. Malezijo in
oznaka Indokina oz. Indokitajski polotok. Singapur kljub legi na celini zaradi
zgodovinskih in kulturnih okoliščin
Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009
prištevamo k otoškemu delu.
Hkakabo Razi –
najvišja gora
Mjanmara in JV
Azije s 5.881 m.

Jugovzhodna Azija –
fizičnogeografski pregled

Pomembnejše
reliefne enote
Gorovje Barisan
Malajski polotok
Gorovje Annam
Malaška ožina
Makasarska ožina
Indonezijski
arhipelag (17.000
otokov)
Filipinski
arhipelag (preko
7.000 otokov)

Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Podnebje je tropsko ekvatorialno, v
notranjosti Indokitajskega polotoka
savansko, na gorskih verigah tudi
visokogorsko.

Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Padavinska karta Azije

Na celinskem delu
JV Azije je nekoliko
manj padavin kot na
otoškem;
prebivalstvo je zato
bolj vezano na
bližino rek in še
posebej na rečne
delte (npr. delto
Mekonga).

Senegačnik 2018
Jugovzhodna Azija – hidrogeografske značilnosti
http://media.economist.com Štiri velike reke
 Reka Mekong teče kar skozi 5
držav in se izliva v morje v
obliki velikanske delte. Reka s
pritoki oskrbuje z vodo
nekatera najgosteje poseljena
območja in predstavlja eno
najpomembnejših območij
sladkovodnega ribolova na
svetu. Načrti za izgradnjo
številnih jezov za
hidroelektrarne na Mekongu
ogrožajo bodoči pretok mulja
po reki navzdol in
predstavljajo veliko ekološko
grožnjo.
 Rdeča reka je pomembna za
severni del Vietnama.
 Reka Iravadi je glavni vodotok
Mjanmarra, reka Chao Praya
negačnik 2018 pa Tajske.
Jugovzhodna Azija – fizičnogeografske značilnosti

Tektonska zgradba Azije

 JV Azija v naravnem pogledu v


marsičem spominja na Srednjo
Ameriko (sestavljena je iz
polotokov in otokov, leži ob stiku
litosferskih plošč, je del
pacifiškega Ognjenega obroča).
 Stalna grožnja za prebivalce so
izbruhi vulkanov, katastrofalni
potresi, tropski cikloni, poplave,
zemeljski plazovi ipd.
 Tu je bilo nekaj najhujših
registriranih katastrof: leta 2004 je
cunami v Acehu (SZ del
indonezijskega otoka Sumatra)
povzročil 230.000 žrtev; leta 1883
je vulkan Krakatau na Sumatri
povzročil 36.000 žrtev.
Senegačnik 2018
Jugovzhodna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Banda Aceh pred cunamijem decembra 2004 Pulsipher in Pulsipher 2009
Jugovzhodna Azija – fizičnogeografske značilnosti
Banda Aceh po cunamiju decembra 2004 Pulsipher in Pulsipher 2009

Video organizacije National Geographic: Tsunamis 101:


https://video.nationalgeographic.com/video/news/101-
videos/00000144-0a30-d3cb-a96c-7b3dc88c0000
Jugovzhodna Azija – izbrani okoljevarstveni problemi
Rudarstvo
• Z rudninami (baker, srebro, zlato, črni premog) bogata območja JV Azije so z
razvojem rudarstva ponekod povzročila nepopravljivo okoljsko škodo. Mednarodne
korporacije s pridom izkoriščajo prepogosto pomanjkljivo zakonodajo, ki naj bi
regulirala področje rudarstva. Zlasti pereči so odpri kopi posameznih rudnin ter
proces njihove predelave.

Krčenje gozdov (deforestacija)


• Države JV Azije so za državami podsaharske Afrike najbolj ogrožene z vidika
deforestacije. Slednja se izvaja tako zaradi potreb lesne industrije kot tudi zaradi
pridobivanja novih kmetijskih zemljišč – ponekod požigajo gozdove predvsem
zaradi širjenja nasadov oljne palme. Na posameznih območjih je prisotna tudi
nezakonita sečnja, ki je mestoma celo intenzivnejša in pogostejša od zakonsko
predvidene sečnje. Krčenje gozdov močno vpliva tudi na erozijo vrhnjega sloja prsti,
kar lahko vodi tudi do nekaterih naravnih nesreč.

Onesnaževanje zraka
• Onesnaževanje zraka je v veliki meri povzročeno zaradi prometa, industrije in
drugih človekovih dejavnosti ter tudi zaradi krčenja tropskih gozdov s
požigalništvom.
Pulsipher in Pulsipher 2009
Jugovzhodna Azija – izbrani okoljevarstveni problemi

Gozdovi na Borneu
so med biološko
najbolj raznolikimi
habitati na Zemlji.
Tu živijo prebivalci
različnih živalskih
vrst, kot so
orangutani, leopardi
in sloni. Toda kot na
mnogih tropskih
območjih po svetu,
se ti dragoceni
deževni gozdovi
krčijo in izkoriščajo
za pridobivanje lesa,
pridelavo palmovega
olja, celulozo, kavčuk
in minerale.

https://blogs.ntu.edu.sg
Jugovzhodna Azija – izbrani okoljevarstveni problemi

The Asean Post 2017


Jugovzhodna Azija – izbrani okoljevarstveni problemi

Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – političnogeografska karta

Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

Posledice kolonializma
 V času kolonializma je bila situacija podobna kot v Afriki. Evropejci so vladali po
načelu »deli in vladaj«, pri čemer so se oprli na lokalne elite in zarisali meje novih
držav; samostojna je ostala le Tajska (do leta 1949 se je imenovala Siam).
 Francozi so obvladovali
Vietnam, Laos in Kambodžo,
Britanci Burmo in Malezijo,
Nizozemci Indonezijo, Španci
pa Filipine, ki so po špansko-
ameriški vojni 1898 prišli pod
ZDA (po 2. vojni pa so postali
samostojni).
 Britanci so Burmi dali
samostojnost že leta 1948,
Maleziji pa leta 1963, vendar
se je večinsko kitajski
Singapur leta 1965 od nje
osamosvojil.

Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

 Poleg zgostitev ob
rekah in v deltah je
gostota prebivalstva
največja na otoku
Java v Indoneziji
(zaradi kombinacije
rodovitnih
vulkanskih prsti,
dovolj velikih količin
vode in zelo visokih
temperatur, ki
omogočajo tri letine
riža).
 Rast prebivalstva je
hitrejša na otoškem
kot na celinskem
delu JV Azije.
Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti
Etnični mozaik JV Azije
 Na celinskem delu JV Azije se državne meje precej ujemajo z razširjenostjo nekaterih
starih ljudstev: Tajci (Tajska), Kmeri (Kambodža), Vietnamci (Vietnam), Burmanci
(Mjanmar).
 Ljudstva v veliki meri govorijo malajske jezike (Indonezija, Malezija, Brunei, delno
Singapur; uradna jezika Malezije in Indonezije sta zelo podobna; sem deloma
prištejemo še Filipine). Senegačnik 2018

www.quora.co
Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti
Verske struktura JV Azije
• JV Azija lahko smatramo za »presečišče« različnih verstev.
• Najprej so se iz Indije sem prinesli hinduizem in budizem, kasneje pa so arabski trgovci
prinesli še islam.
• Na celinskem delu JV
Azije prevladuje budizem,
(Mjanmar, Tajska,
Kambodža), le Vietnam je
prostor sobivanja več
azijskih verstev in tudi
krščanstva (20 %).
• V Maleziji se etnična in
verska sestava
prebivalstva praviloma
prekrivata: Malajci (50 %)
so muslimani, Kitajci (23
%) so budisti in Indijci (7
%) so hindujci.

Senegačnik 2018; Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

Hitro rastoča gospodarstva po letu 2000


 V zadnjih letih so bili največ tujih vlaganj deležni Malezija, Indonezija in Vietnam.
 Na tej kulturni celini ostajajo izredne razlike v gospodarski razvitosti in standardu
prebivalstva, vendar je hitrejši gospodarski razvoj v zadnjih letih zajel tudi
najrevnejše države.
 Po bogastvu sta na vrhu majhen naftni sultanat Brunei in vsestransko visoko
razviti Singapur.
 Sledijo Malezija in tajska, precej za njima sta Indonezija in Filipini, na dnu lestvice
pa so Vietnam, Laos, Kambodža, Mjanmar in Vzhodni Timor.
 Gospodarsko srce JV Azije je Singapur. To je postal zaradi izredne strateške lege ob
Malaški ožini, ki je ena najpomembnejših svetovnih trgovskih poti (čeznjo letno
pluje tretjina svetovnega trgovskega ladjevja).

Senegačnik 2018
Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

 Države JV Azije so že od konca 60. let 20. stoletja vključene v zvezo ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations), ki pa ni posebno dejavna.

Države članice zveze ASEAN

Senegačnik 2018
Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

Izvoz in uvoz držav zveze ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

Pulsipher in Pulsipher 2009


Jugovzhodna Azija – družbenogeografske značilnosti

Izvoz in uvoz držav zveze ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

Pulsipher in Pulsipher 2009