You are on page 1of 2

“Mobile Games: Antas ng pag-anyaya sa mga estudyante ng LSPU sa loob ng isang

araw”

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag – aaral na ito ay naglalayon na makita ang pananaw ng mga mag-aaral

patungkol sa Online gaming at higit sa lahat ay masagot ang mga sumusunod na

katanungan.

Sa katikayakan ang pag-aaral na ito ay isasagot sa mga sumusunod na tanungan:

1. Ano ang epekto ng mobile games sa mga estudyante:

1.1 Pag-aaral

1.2 Kalusugan

1.3 Pakikipag-kapwa

2. Ano ang dahilan kung bakit naaadik ang mga estudyante sa mobile games

ayon sa:

2.1 Pamilya

2.2 Barkada

2.3 Paaralan

1.3 KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay maging kapakipakinabang sa mga sumusunod:

Ang mga Estudyanteng naglalaro ng Mobile Games ukol sa mga hindi

magagandang bagay na kanilang maaaring sapitin kung sila ay magpapatuloy sa

paggawa ng mga bagay na ito.Dagdag na rin dito angpagnanais kong malaman kung

balanse pa ba ang kanilang pananaw sa kahalagahan ng edukasyon at sa panandalian


nilang kasiyahan at maituro sa mga libo-libung kabataan nanahuhumaling sa paglalaro

ng kompyuter games. Batid kong mahalagang malaman ito ng mga manlalaro upang

mabigyan ng limitasyon ang sarili sa paglalaro nito.

Mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang mga epekto nito kung ito ba ay

makasasama sa kanilang pag-aaral o makabubuti. Dahil maraming mag-aaral na ang

naaadik dito, kabilang na rito ang mga mag-aaral sa Laguna State Polytechnic University.

Kailangan din malaman ng administrasyon ng eskwelahan ang mga epekto nito

upang mas lalong higpitan ang seguridad ng paaralan dahil maaaring lumiban ng klase

ang mga mag-aaral para lamang makapag laro ng mobile games

Lubos na kailangan ng mga magulang na malaman ang mga mabuti at masamang

epekto ng Mobile games sa mga kabataan lalo na sa mga mag-aaral, kung kaya’t habang

maaga pa malimitahan na ng mga magulang ang kanilang anak sa paglalaro nito upang

hindi maapektuhan ang anak sa maaaring maging epekto nito.

Saklaw at Hangganan ng pag-aaral

Ang saklaw sa pag-aaral na ito ay ang mga epekto ng Mobile games sa mga mag-

aaral sa Laguna State Polytechnic University. Maingat at mabisang susuriin ng mga

mananaliksik kung bakit naaanyaya ang mga estudyante na mag-laro ng mobile game sa

loob ng isang araw.