You are on page 1of 4

TOPIK 2 PRINSIP REKAAN (50 soalan)

2.1 HARMONI

Kesepaduan unsur-unsur seperti garisan, warna, jalinan, bentuk


susunan akan menimbulkan keselesaan, keseragaman dan ketenangan.

1 Apakah prinsip rekaan yang dapat dikaitkan dengan kenyataan di atas?


A Penegasan C Kepelbagaian
B Kontra D Harmoni

Soalan No. 2 berdasarkan gambar rajah di bawah.

2 Apakah prinsip rekaan yang dapat dilihat pada


gambar rajah di atas?
A Kontra C Harmoni
B Pergerakan D Penegasan

3 Berdasarkan lukisan cina di bawah, prinsip harmoni boleh dikesan daripada aspek

A ulangan rupa C ulangan jalinan


B ulangan bentuk D ulangan garisan

Soalan 4 berdasarkan gambar foto berikut.


4 Prinsip rekaan harmoni dan kesatuan diaplikasikan dalam gambar foto
di atas kerana
I ketinggian semua orang adalah sama
II adanya perempuan dan lelaki yang berkawad kaki
III semua orang memakai pakaian seragam yang sama
IV semua orang dalam gambar ini berdiri dalam kedudukan sedia

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

5 Komposisi pada gambar beg plastik di bawah mengaplikasikan


ulangan untuk memberi kesan visual
A
imbangan
dan simetri

C pergerakan dan irama


B penegasan dan kontra D kesatuan dan harmoni

Soalan no. 6 rujuk pada gambar berikut.


6 Gambar di atas memaparkan pasu bunga dalam pelbagai saiz tetapi dengan motif
luaran yang sama, iaitu flora. Tujuannya pemilihan motif yang sama ini dengan
bentuknya yang agak sama adalah untuk memberi gambaran
A harmoni C penegasan
B imbangan D kepelbagaian