You are on page 1of 1

1.

OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Hardver (hardware) predstavlju svi fizički dijelovi računara u koje spadaju: centralna
procesorska jedinica (Central Processing Unit - CPU), matična ploča (motherboard) sa različitim
mikročipovima i električnim kolima (chipset), memorija, tastatura, monitor, kućište, izvor
napajanja, kao i uređaji (drive) za pristup podacima CD uređaj, DVD uređaj i sl. Ovi dijelovi
računara se još nazivaju i komponentama računara.
Softver (software) predstavlja skup računarskih programa koji se izvršavaju na računaru.
Računarski programi mogu da budu veoma različiti kako po veličini tako i po svojoj namjeni, a u
osnovi predstavljaju skup naredbi koje upravljaju radom hardvera računara radi obavljanja nekog
zadatka ili obrade podataka.

Vrste računara
Računari mogu da se grupišu u skladu sa njihovom namenom i složenošću.
Počev od najsloženijeg, djele se na:
 super-računare,
 meinfejm računare,
 personalne računare,
 prenosne računare i
 mrežne računare.

Super-računari (supercomputers) su računari koji mogu da postignu najveću brzinu rada i imaju
mogućnost da rješavaju veoma složene računske probleme. Pored toga što mogu da postignu
izvanrednu brzinu obrade podataka, odlikuju ih veoma visoke cjene koje se mjere milijardama
dolara.
Mejnfrejm (mainframe) su veliki i skupi računari koji se najčešće koriste u državnim
ustanovama i velikim preduzećima. Osnovne osobine meinfrejm računara su izuzetna pouzdanost,
sposobnost obrade velike količine podataka i mogućnost istovremenog opsluživanja velikog broja
korisnika.
Personalni računari (Personal Computer - PC) su računari opšte namjene, relativno male cjene,
jednostavni za upotrebu, namjenjeni za opsluživanje potreba jednog korisnika. Najčešće se koriste
za obradu teksta, programiranje, kao zamjena za multimedijalne uređaje, ali zbog svoje pristupačne
cijene i dobrih svojstava nalaze veliku primjenu u malim i srednjim preduzećima kao zamjena za
skupe računare.
Prenosni (portable) računari predstavljaju posebnu vrstu personalnih računara prilagođenu za
korisnike koji imaju potrebu da računar stalno nose sa sobom. Ovdje se svrstavaju laptop ili
nootebook računari i PDA (Personal Digital Assistant) računari.
Umreženi računari (network computers) koji se nalaze u mreži, mogu za rad da koriste
sopstvene resurse (CPU, RAM, softver). Mreža u tom slučaju predstavlja samo sredstvo
komunikacije, za razmjenu fajlova na primjer. Takve terminale nazivamo inteligentnim
(Intelligent terminal). Ukoliko postoji potreba, inteligentni terminali mogu da koriste kapacitete
drugih račnara u mreži. U grupu inteligentnih terminala se pored ostalih ubrajaju PC i laptop
računari.