You are on page 1of 6

PRA PPT MATEMATIK TINGKATAN 3

2019 .
SOALAN OBJEKTIF 6. Cari nilai x apabila 2x 1  5

  1.7  
3 A. 2 B.3 C.4 D. 5
1. 1.2 
5
17 7.
A.
10 RR S S
12 TT
B. 85
85
23 72
72
xx
5
C. 2
10 PP
QQ
7
D. 3 Dalam rajah, RST ialah garis lurus.
10
2. Berikut ialah gandaan bagi 4 kecuali
A.16 B.44 C. 1 D.38

3. Cari nilai 31.65 


A.5 B. 5.63 C .9.2 D. 0.73
Cari nilai x.
A. 24
(6 a 2 b 3 ) 2
4..  B. 36
6a 5 b 6
C. 31
1
A. 6a
D. 54
3
B. 6a 8. Bundarkan 2475 betul kepada dua
1 1 angka bererti.
C. 6a b
3 1 A. 2000
D. 6a b
B. 2400
C. 2500
5. Sempena Hari Guru, Halida ingin
memberikan 18 biji kek cawan kepada D. 2480
setiap 3 orang gurunya. Ketuharnya
mampu memuatkan 18 biji kek cawan
setiap kali membakar. Berapa kali 9. Berikut ialah faktor-faktor yang
pembakaran yang minimum diperlukannya mempengaruhi nilai pulangan pelaburan
untuk memberi kepada 24 orang gurunya. bagi hartanah kecuali
A. 5 A. Lokasi
B. 6 B. Keadaan ekonomi
C. 7 C. Situasi politik
D. 8 D. Duti setem
10. Ungkapkan 52 700 dalam bentuk
piawai.
A. 5.27  10
-4

B. 5.27  104
C. 527  10-2

D. 527  102
BAHAGIAN B
1. Rajah 10 menunjukkan enam kad nombor (3M )

4 6 3 4 6 4
a) Nyatakan mod

b) Hitung min

2. Rajah berikut menunjukkan beberapa indeks. Bulatkan indeks yang serupa m7. (4M)

(m0 ) 7 m  m6 (m3 ) 4

m m3  m 4 m6
m 6 m 1

3. Tentukan skala yang berikut . (3M )

Objek Lukisan Skala ( 1:n )

4 cm
2 cm __ _________

6 cm 2 cm _________

___________
2 cm 2 cm

BAHAGIAN C

6𝑘 2 4𝑘 2 +10 𝑘
1. Kirakan ÷ (3M)
3𝑘−24 𝑘 2 −64
3 × 105 ×2.5 × 102
2. Hitung nilai .Bundarkan kepada 2 angka beerti ( 3M)
4.8×10−3

3. Dalam Rajah 15 , JKLM ialah sebuah segiempat sama dan KVML ialah sebuah sukuan ( 3M)
Cari luas , dalam cm , bagi kawasan yang tidak berlorek.
J M
22
(Gunakan   )
V 7

56 cm

K 56 cm L
DIAGRAM 15

4. Pada rajah di bawah P’ merupakan imej P di bawah satu penjelmaan H (2M)

y
12

10
Huraikan penjelmaan itu
P’
8

P
2

x
0 2 4 6 8 10 12

4. Rajah 16 menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah segi tiga bersudut tegak. (4M)

Jika panjang sebenar AC dan BC masing-masing ialah 45 m dan 36 m,

(a) cari skala lukisan itu

(b) hitungkan luas sebenar, dalam m, segi tiga ABC itu.


4. Diberi r = q + 2p2 (3M)
(a) ungkapkan p dalam sebutan q dan r,

(b) hitungkan nilai p jika q = 2 dan r = 10.

5. Melor ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM 128 000 dengan membuat pinjaman di
sebuah bank. Kadar faedah yang dikenakan ialah 5.5 % setahun. Hitung bayaran bulannya jika
dia ingin membuat pinjaman selama 5 tahun (3M)

6. Kirakan purata kos sesyer saham bagi soalan berikut. (3M )

Transaksi Harga Seunit Bilangan Unit

Belian 1 RM 1.20 2500


Belian 2 RM 1.00 2500
Belian 3 RM 1.10 4000

7. Sebagai seorang pelabur, Encik Alex membeli sebuah pejabat bernilai RM 729 610. Dia
menyewakan pejabatnya dengan harga RM 1800 sebulan. Jika selepas 5 tahun dia menjual
kedainya pada harga RM 926 870, hitung nilai pulangan pelaburannya. (3M )

8. Permudahkan (3M)

a) 2-4 x 22

b) ( 2m2k )2 ÷ m-3 k 2 x mk-2