You are on page 1of 10

SULIT Nama :…………………………………….

………………… Tingkatan :……………………


SEJARAH
MEI
2019 LOGO
2 jam SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TINGKATAN 3
MEI 2019

SEJARAH
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 3 Bahagian BAHAGIAN


MARKAH MARKAH
PENUH DAPAT
a. Bahagian A : 20 soalan
Bahagian A 20
b. Bahagian B : 4 soalan
Bahagian B 40
c. Bahagian C: 4 soalan (Jawab dua)
2. Gunakan masa menjawab yang diberikan dengan Bahagian C 40

sebaik mungkin. JUMLAH 100

Disusun oleh, Disemak oleh,

……………………………… ……………………………………………...
(XXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka hadapan


BAHAGIAN A

[ 20 markah]

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1 Maklumat berikut berkaitan hierarki 5 Apakah strategi Perlis untuk mengelakkan


pemerintahan di Negeri-negeri Melayu gangguan kuasa lain?
 Sistem Kesukuan A Pertahanan diperkukuhkan
 Sistem Kesultanan B Dasar tutup pintu diteruskan
 Sistem Ketua Bebas C Hubungan baik dengan Siam
Apakah kerajaan yang melaksanakan D Pentadbiran pusat diperkenalkan
system pemerintahan tersebut?
A Sabah C Sarawak
6 Pasukan Askar Timbalan Setia Negeri
B Pahang D Terengganu
Johor telah ditubuhkan pada tahun 1885.
Mengapakah pasukan tersebut ditubuhkan?
2 Orang Eropah memerlukan barangan I. Melindungi institusi diraja
mewah dari China. II. Mengawal perairan negeri
Apakah barangan mewah tersebut? III. Mengatasi masalah jenayah
I Teh III Rempah IV. Menjaga keselamatan Sultan
II Emas IV Tembikar A I dan II C II dan IV
A I dan II C II dan IV B I dan IV D III dan IV
B I dan IV D III dan IV

7 Apakah asas pembentukan sistem


3 Mengapakah berlaku pertikaian antara kesukuan di Sarawak dan Sabah?
British dengan Belanda di Alam Melayu? A Kepatuhan kepada adat
A Mengalami perang saudara di Eropah B Kesatuan mengikut kaum
B Menyaingi perebutan kawasan jajahan C Kesetiaan pada pemimpin
C Menganggap masing-masing lebih D Ketaatan ada undang-undang
kuat
D Mendakwa Singapura di bawah
8 Sultan Abdul Mumin telah menyerahkan
pengaruhnya
Sungai Rajang kepada James Brooke
dengan bayaran 4500 Dolar Sepanyol
4 Antara berikut, yang manakah merupakan setahun.
syarat Perjanjian London 1824 terhadap Mengapakah baginda bertindak demikian?
British? A Mengelakkan penguasaan Barat di
A Berundur dari Sumatera kawasan pemerintahannya
B Mengiktiraf pelabuhan Singapura B Membanteras ancaman lanun yang
C Menyerahkan Melaka kepada Belanda berleluasa di Sarawak
D Membuka petempatan baharu di Johor C Membantu menghapuskan
kebangkitan orang tempatan
D Mengekalkan kedudukannyu sebagai
raja Sarawak

2
[SULIT]
9 Mengapakah British meninggalkan 13 Antara berikut, yang manakah faktor tarikan
kawasan berikut pada bulan November Sungai Linggi sehingga mendapat
1805? perhatian pembesar-pembesar kerajaan
Pulau Balambangan Negeri Sembilan?
I. Laluan perdagangan
A Serangan lanun II. Sumber pungutan cukai
B Masalah kewangan III. Benteng pertahanan utama
C Lokasi tidak strategik IV. Lokasi kegiatan dagangan
D Pemberontakan penduduk A I dan II C II dan IV
B I dan IV D III dan IV

10 Terusan Suez telah dibuka dan


menghubungkan Pelabuhan Said di Laut 14 Maklumat berikut mengenai perjanjian
Mediterrenian dan Suez di Laut Merah. antara Belanda dengan negeri-negeri
Apakah kesan yang dibawa oleh Melayu.
pembukaan Terusan Suez terhadap Tahun Negeri
negara kita? 1650 Perak
A Mutu hasil dagangan meningkat 1786 Selangor
B Kedatangan orang Barat merosot Apakah matlamat yang mendorong
C Perusahaan maritime diperkenalkan kepada perjanjian-perjanjian tersebut?
D Urusan perdagangan bertambah A Pertahanan
cepat B Penyerahan kuasa
C Semangat setiakawan
D Perdagangan bijih timah
11 Apakah syarat yang ditetapkan oleh Sultan
Abdullah ketika Francis Light ingin
membuka penempatan di Pulau Pinang? 15 Apakah kaedah yang digunakan oleh
A SHTI menyerang Siam James Brooke untuk menguasai
B Pulau Pinang dimajukan pemerintahan di Sarawak?
C Kedah diberi perlindungan I. Tipu muslihat
D Kedaulatan Pulau Pinang dipelihara II. Ketenteraan
III. Rundingan
IV. Pajakan
12 Apakah persamaan negeri Pulau Pinang, A I dan II C II dan III
Melaka dan Singapura sebelum dibentuk B I dan IV D III dan IV
menjadi Negeri-negeri Selat
A Pusat Keagamaan
B Pelabuhan perdagangan 16 Apakah faktor Syarikat Borneo Utara British
C Pangkalan tentera British (SBUB) ingin menguasai Sabah?
D Pusat kebudayaan Alam Melayu I. Kedudukan stratergik
II. Kebangkitan rakyat
III. Tawaran pemerintah
IV. Kekayaan hasil negeri
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

3
[SULIT]
17 Siapakah Residen British Pertama di
Perak?
A J.W.W. Birch
B Martin Lister
C J.G. Davidson
D William Jervouis

18 Dialog berikut mungkin dituturkan ketika


berlaku pertikaian antara British dengan
Belanda mengenai Singapura.
Belanda : Singapura milik kami!
British : Tidak! Singapura milik kami!
Bagaimanakah perbalahan ini
diselesaikan?
A Menubuhkan Negeri-negeri Selat
B Menandatangani Perjanjian Pangkor
C Menandatangani Perjanjian London,
1824
D Membentuk Negeri-negeri Melayu
Bersekutu

19 Apakah peristiwa yang menjayakan campur


tangan British di Selangor?
A Serangan rumah api di Tanjung
Rachado
B Pergaduhan kongsi gelap cina
C Kemangkatan Raja Sulaiman
D Perang saudara di Klang

20 Jadual berikut menunjukkan peratusan


pengeluaran bijih timah oleh pelombong
Cina dan Eropah
Tahun 1920 1928 1930
Pelombong
64% 50% 37%
Cina
Pelombong
36% 50% 63%
Eropah
Apakah faktor pertambahan pengeluaran
bijih timah oleh pelombong Eropah?
A Teknologi kapal korek
B Penggabungan syarikat Eropah
C Pelombongan Cina berkurangan
D Penyusutan kawasan perlombongan
oleh pelombong Cina

4
[SULIT]
BAHAGIAN B

[ 40 markah]

Arahan : Kertas ini mengandungi empat soalan. Jawab semua soalan.

1. Sistem pendidikan formal di Alam Melayu telah dilaksanakan sejak sebelum kedatangan kuasa Barat.

(a) Apakah maksud pendidikan formal?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[2 markah]

(b) Apakah ilmu pendidikan formal yang diajar di institusi berikut?

i. Pendidikan di masjid atau surau

____________________________________________________________________________

[1 markah]

ii. Pendidikan di pondok

____________________________________________________________________________

[1 markah]

(c) Bagaimanakah pendidikan di madrasah dilaksanakan?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[2 markah]

(d) Mengapakah pendidikan formal masyarakat Melayu berkembang selepas kedatangan Islam?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[4 markah]

5
[SULIT]
2. Kedua-dua kuasa Barat berikut terlibat dalam aktiviti perluasan kuasa.

 Belanda

 British

(a) Nyatakan dua strategi Belanda meluaskan kuasa di negara kita.

i. _____________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________

[2 markah]

(b) Jelaskan strategi British berikut untuk menguasai negara kita.

i. Manipulasi

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[2 markah]

ii. Ugutan

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah negara kita menjadi sasaran peluasan kuasa Barat?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[4 markah]

6
[SULIT]
3. Persaingan kuasa-kuasa Barat di Alam Melayu membawa kepada perancangan British dan Belanda

untuk membuat pembahagian kawasan pengaruh masing-masing.

(a) Apakah faktor Perjanjian London 1824 ditandatangani?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[2 markah]

(b) Nyatakan syarat Perjanjian London 1824 terhadap kuasa berikut:

i. British

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

[2 markah]

ii. Belanda

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Jelaskan kesan Perjanjian London 1824 terhadap Alam Melayu.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[4 markah]

7
[SULIT]
4. Bendera berikut ialah bendera Negeri-negeri Selat.

(a) Namakan dua buah Negeri-negeri Selat.

i. ____________________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________________

[2 markah]

(b) Apakah tujuan Negeri-negeri Selat ditubuhkan?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Apakah kepentingan pembentukan Negeri-negeri Selat kepada British?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[3 markah]

(d) Pada pendapat anda, apakah kesan pembentukan Negeri-negeri Selat terhadap Tanah Melayu?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

[3 markah]

8
[SULIT]
BAHAGIAN C

[40 markah]

Arahan : Kertas ini mengandungi empat soalan. Pilih dan jawab dua soalan sahaja.

1. Kedatangan kuasa Barat ke Tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-16 hingga abad
ke-20.
(a) Jelaskan faktor kedatangan kuasa Barat ke Alam Melayu pada abad ke-16. [4 markah]

(b) Maklumat berikut berkaitan faktor kedatangan kuasa Barat ke Alam Melayu pada
abad ke-19 dan abad ke-20.

Perkembangan system perhubungan dan pengangkutan

Bagaimanakah faktor tersebut telah mempengaruhi kedatangan kuasa Barat ke


[4 markah]
Tanah Melayu?
(c) i. Kuasa Barat menjadikan slogan Beban Orang Putih sebagai alasan mereka untuk
menguasai negara lain.
Adakah anda menyokong pernyataan tersebut? [6 markah]

ii. Mengapakah kita perlu mempertahankan negara daripada dijajah semula? [6 markah]

2. British telah melakukan tipu helah menduduki Pulau Pinang.

(a) Apakah peristiwa yang membawa kepada tipu helah tersebut berlaku? [6 markah]

(b) Mengapakah British ingin meluaskan kuasa di Pulau Pinang? [6 markah]

(c) Pendudukan British di Pulau Pinang telah merugikan negeri tersebut. Beri penjelasan
[4 markah]
anda.

3. James Brooke adalah seorang yang terlibat dalam peluasan kuasa British di Sarawak

(a) Jelaskan sejarah awal kehadiran James Brooke di Sarawak [4 markah]

(b) Terangkan strategi James Brooke untuk meluaskan kuasa di Sarawak [4 markah]

(c) i. Bagaimanakah usaha James Brooke untuk mengukuhkan lagi kuasanya di


Sarawak? [6 markah]

9
[SULIT]
ii. Berdasarkan kajian anda, mengapakah usaha James Brooke meluaskan pengaruh
dan kuasa di Sarawak Berjaya? [6 markah]

4. Demi mencapai matlamat perluasan kuasa, pelbagai strategi yang telah digunakan oleh
British untuk meluskan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang.

(a) Huraikan strategi manipulasi British di negeri Perak dan Selangor. [10 markah]

(b) Selain menggunakan strategi manipulasi, British turut menggunakan strategi desakan
dan paksaan untuk menguasai negeri Melayu.
Jelaskan cara British menggunakan strategi desakan dan paksaan di negeri Selangor
dan Pahang. [6 markah]

(c) Suasana yang tidak stabil di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan telah membuka
peluang kepada British untuk memanipulasikan situasi tersebut untuk kepentingan
mereka.
Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat memelihara suasana yang stabil
dalam negara agar peristiwa seumpama tidak berulang lagi? [4 markah]

-KERTAS SOALAN TAMAT-

10
[SULIT]