You are on page 1of 4

CURRICULUMELMÉLET SZAKNYELVI FOGALOMTÁRA

1. Curriculum - egyrészt az iskolai tananyag tanterv fogalmát fejezi ki, másrészt az oktatási
célok, tartalmak, eszközök megtervezésének értékelésre alapozott folyamat jellegét
hangsúlyozza.

2. Tananyag – az oktatás és a tanulás kiválasztott, elrendezett tudásanyaga

3. Tantervelmélet - tantervekkel, tartalmuk kiválasztásával, elrendezésével, kidolgozásával,


funkcióival, struktúráival, összefüggéseivel, fejlesztésével, az oktatás tartalmi szabályozásával
foglalkozó, tudományosan igazolt diszciplína.

4. Oktatáselmélet - a tananyag feldolgozása, az oktatás során történő tanulás ismeretszerzés,


tudáselsajátítás, értelmi nevelés elméleti rendszerével és gyakorlati alkalmazásával foglalkozó
diszciplína.

5. Követelményrendszer - az általános pedagógiai célok lebontásából adódó részcélok,


feladatok, elvárt tanulási eredmények és tevékenységek, egyszóval követelmények rendszere, a
nevelési és az oktatási folyamat fontos rendszertényezője.

6. Célrendszer - a tanulók személyiség fejlődésében megnyilvánuló előzetesen megfogalmazott


eredményeinek egységbe foglalása adott szempont vagy szempontrendszer alapján.

7. Tartalmi szabályozás – az oktatás tartalmát, tananyagát meghatározó tankönyvek,


vizsgakövetelmények és más dokumentumok megvalósításuknak irányítási rendszere

8. Tanterv – az oktatás tartalma kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója,


az oktatásirányítás eszköze.

9. Alaptanterv - az a tanterv típus, amely egy adott iskolarendszeren belül a tankötelezettség


időtartamára a minden iskolában, minden tanuló számára megtanítandó, elsajátítandó tudás
alapvető követelményeit, kereteit foglalja magában

1
10. Helyi tanterv - az iskolában kialakított, alkalmazott tanterv

11. Sillabusz - célokat és a tananyagot röviden és vázlatosan leíró tanterv

12. Nevelési alapelvek - olyan általános lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a
nevelés minden területére és formájára, érvényes törvényszerűségekre és a nevelési tapasztalatra
alapozódva biztosítják a nevelés hatékonyságát.

13. Céltaxonómia - olyan hierarchikus osztályozási rendszer, amely tágan értelmezett tanulási
célokat rendszerez

14. Tantervi koncentráció - bizonyos elvek, szempontok köré kialakított tananyag kiválasztást,
elrendezést, feldolgozást érvényesítő tantervi organizmus, amelynek célja a tartalom
összefüggéseinek érvényesítése az oktatás és a tanulás során.

15. Rugalmas tanterv - az a tantervtípus, amely az iskolák sajátosságaihoz, a tanulók


képességeiben, készségeiben, érdeklődésében, egyéni szükségleteiben mutatkozó eltéréseihez
alkalmazkodó iskolai műveltségtartalmakat foglal magában.

16. Műveltségi területek – az oktatás tartalmának a kultúra tartományából társadalmi,


pedagógiai, lélektani, logikai szempontok alapján kiválasztott és elrendezett művelődési javak és
tárgyak.

17. Tantárgy - a tanulók életkorának, befogadó- és teljesítőképességének megfelelően felépített


ismeretkör, amelyet hagyományos értelmezés szerint az egyes tudományok, művészetek
művelődési anyagából szakemberek állítanak össze, figyelembe véve a pedagógiai és
pszichológiai szempontokat

18. Tantervi integráció - a valóságban egységes, de a tantárgyi rendszer révén, vagy a tanulási
folyamat során részekre bontott (szétválasztott) ismeretelemek egybefoglalása.

19. Integrált tantárgy - olyan tantárgy, amely az alapként szolgáló tudományok rendszere
helyett különböző tudományos területekhez tartozó tartalmakat fog össze, megszüntetve,
feloldva az összetevők önálló struktúráját.

2
20. Differenciált tanterv - a tanulók egyéni érdeklődéséhez, sajátos képességeihez, iskolai és
sajátos pályaválasztási terveihez igazodó, egymással párhuzamosan különböző ágazatokat,
irányokat, választékot kínáló tanterv

21. Teljesítmény – a tanuló személyiségében a pedagógiai folyamat eredményeként bekövetkező


változások értékelhető köre.

22. Tanítási óra - az iskolai tanulás-tanítás egyik alapvető színtere, az oktatási folyamat
történetileg kialakult szervezési formája.

23. Közvetett irányítás - a pedagógusirányító tevékenységének az a fajtája, amely teret engedve


a tanulói önállóságnak az oktatási folyamat irányítását valamilyen eszköz (pl. tankönyv,
feladatlap, feladat) vagy a tanulótársak, illetve a tanulócsoport közbeiktatásával oldja meg. Így a
tanuló gyakran kerül döntési helyzetbe, személyisége az oktatási folyamat meghatározó
tényezőjévé válik, önállóan tervezi, szervezi tanulási tevékenységét.

24. Közvetlen irányítás – a pedagógusirányító tevékenységének az a fajtája, amelyben az


irányítás a tanár dominanciájával és a tanulóval való interperszonális kapcsolatában megy végbe.
Így a tanulónak az oktatási folyamatban alig vagy egyáltalán nem biztosít önállóságot

25. Homogenizálás - a tanulók tudásának hasonlóságát fokozó eljárás. Megjelenhet az iskolába


való felvétel szintjén, az osztályba soroláskor és az oktatási folyamat során. Az így kialakított
csoportokat az oktatásban valóban homogén, változatlan közegként kell kezelni, s csak egységes
tanulási lehetőségeket ajánlani fel számukra

26. Problémaorientált oktatás - olyan oktatási gyakorlat, amelynek az a célja, hogy a tanulók
valamely problémát vagy közvetlen tanári irányítással, vagy – magasabb szinten (felsőbb
osztályokban) – közvetlen irányítás nélkül, önállóan oldjanak meg.

27. Komplex tantárgy - olyan tantárgy, amelynek a tartalma több különböző tudományágból,
műveltségterületből tevődik össze., akkor, ha ezek a területek egymással szoros tartalmi
kapcsolatban vannak.

3
28. Központi tanterv - az iskolai oktatás tartalmi szabályozásának állandó (parlamenti,
kormány- vagy minisztériumi szintű jogi szabályozás) tanügyigazgatás útján kiadott, ellenőrzött
dokumentumrendszere. Fő részeit az általános és a részletes tantervek, valamint a módszertani
utasítások alkották.

29. Tantervi reform - tantervek módosítását, átalakítását, megújítását eredményező


tevékenység.

30. Tantervi központ - tantervek kidolgozásával, megvalósításával, fejlesztésével foglalkozó


intézmény, szervezet vagy ezek hálózata.

Miklós Magdolna Mónika