You are on page 1of 108

\

c'
Generabilia ;6edae p:ef byte
noctempcmbusiiue oe
fer aetatibus buiua
feculi ILiber
.Sncipit*

Be ‘KegiomV
'p.&ictoiis t

buaBrbis Kome3U*
bellus Sureus*

JCum priuflegio*
|[ Petrus Mar. Alexander Ex Corncltano.PJoanni
.

Baptifte Baido Antiquario. Sal.

V um permulti fint In urbe V crona Ioa


nes Baptifta Baldetq nobilitate & litteris
merentur fibiqusde uirtute tractat iferi
Jt;no propterea ex his es qui fama tui no
minis ex alienis feriptis aucupistnec mirari debet qs;
quu cuiqj docblTimo fis nodrus hi te filetio fi ptereut:
,
facerdotutn genus hoc xuo quum comemoratur nau
feam quada uidcturobiicere urpoteapud quos dum
fu ma de beat elTe doctrina infima ut ignoratia;6C pof*
fe falli fi in omnibus 'hxc opinatur non incertum eft.
Mattheum ruffum. Pitheum antonium 6C altos qua
plures comemorarem.Cu dodifluni.Htcro.auantio.
Bartholomeo merulatqui iam tua patria uidec dona*
ritquorum ftudia adeo inter doctos inotucruc : ut fine
taquacquusquinefciatftareloco.Sed hoc fit farius:
fit hoc idem in feriptis ut fi quae elucubrata emittant

facerdotis infcriptionctlegetes prius ea faftidiant qua


pcrlegerintjquod uirium temporisfacitmultiiudo ne
fcietium Bcde igitur tempora p te quum in lucem de»»
ucnennr(_ut SL multa alia) Er fi fint faccrdotiscometa
ria.Et facerdo: is ei?q de chriftiana rcp.i multis eft bn

mcritus.pratf byterjtibi no immcritoinfcribimus.Au


guror tamen dicturos multos fuum dicedi genus non
probari. Sed quefo prius legatquam damnet;8i tem*
pora coparet.Ei hoc diiudicato tu.cui i litteris e «qua
eenfura:acreingeniu rerumqj omnium multiplex co
pia: ut libero locj liceat abftrufla qu*c$ & antiqua
fx : i

tua m confluut acadcmiam'. Habes non ta qua: inita


ha ueru et qua: extra. in antiquis exculpta marmorib?
tam recodita ap ud re: ut merito iis antiquarius nuncu
pandusdn tua quoep tam generofa urbe alumna uirtu
tum nemo ell: qui Baldum no noucrit amauerit & co
:

lueritradde q, quifq; litteratus ad te tanqua ad metam


dirigitur.Bcdam ita qj uaria iam diu feribentej non do
£tc mtnusqua prudenter. Afferentem fecum Pliniu
Veronefem ad te dirigimus utuna cum aflertorib?
Pliniana ciuitatis;6C audias 8C amplexaris. V ale,
Patauii.Id.M artiis. M.CCCCCV.
Aii
VITABEDAE.

Eda uenerabilis praef by ter : graeca latinaqj


/ingua eruditus f extremo orbis angulo na#
tus tempeftate hac pro religione chriftiana
multa confcripfit.Q^ui docendo 8£ predica
do ufqj in fenium omnes perftrinxit terras : Si adeo la**
borauit;utper quinquagintanouem annos:8i docereSC
libros componere non deftiterittea propter uenerabilis
cognominatus efhhic circaannum domini. Dccxxxiiii
artatis uero fux.lxxii. anno diem obiit:8i in fandtoru ca
talogo deputatus eft.Cuius corpus poftmodum ad ge#
nuefem maritima urbem delatum :in diui Benigari ba#
filica conditum efbferut hunc hccc opufcula fcripfifTe.

Super Marcum li.iiii.Super genefim lib.i.Super tobia


lib.i.Super lucam lib.i.Super Samuelem lib.iin.Supcr
pfalmos lib.i.Super epiftolas.ca.li.viu Detaber.moy.
lib.iii. Super parabolas lib.i.Super acatus apoftolorum
lib.i,De Salo.tem.lib.i.Super Canticis lib.iii.Super A
pocaIyp.lib.i.Super Efdram lib.iii. De locis famitis Ii.
uDe quaeftionibus fibri regum lib.i. De temporibus li.

i.De luna li.i.De geftis angelorum li.i.Homelias mub


tasimultofq* fermones quibus Gallici facerdotes utum
ttmhabuit hic duos germanos doftiffimos , Strabone
fcilicet &C Haymonetmquorum alter plerafqj homeii^
as elegati fermone copofuit; alter genefim accuratifli
me comentatuscft.
.

|T VENERABILIS BEDAE PRAESBYTEtU


DE TEMPORIB V S SVJ S SIVE DE
SEX AETATiBVS HVIVS SE’
CVLI LIBER INCIPIT.
E SEX huius mundi aetatibus
ac feptima uel o<5laua : qui X
huius uttaeqj cceleftis ac fupcr
nae in coparatione primae hcb*
domadisin qua mundus orna
tus eftaliquata perftrinximus
nunc in comparatione aeui uni
us hominis qui microcofmos
gnece a philofophis : hoc eft
minor mundus folet nuncupariedeeifdem aliquanto Ia
tius exponemus.

U" Primaeftergo mundihuius aetas ab Adam ufq; ad


Noe. contines anno iuxta haebraicam ueritatem mille
Dclvi.iuxta.lxx.interpraetes.iuccxlti, generationes iux
ta utracj editionenumero.x.q uniuerfalie deleta dilu*
uiojficuf primu cuiufqj hois obliuio demergere cofue
uit atate.quotuseni qfqj eft qui fua recordet infantia
Secunda aetas a Noeufq; ad Abra ha gnerationibus
iuxta haebraicam aucftoritatem copleta e,x.annisaute»
ccxcii porro iuxta.Ixx. interprates annis.cclxxii.gnatio
nib9.xi.haec qfi pueritia fuit generis populi dei:SC io i
lingua inuenta eft .i.haebreaein pueritia naq? ho incipi,,
1
nofceloqpoft ifatiaq hic appellata eft qd fari n5 pot
"•
A IU
,

0[ Tertia ab Abraha uf<y, adDauid gcncratiocsiux


ta utraq; aucHroritate.xuu.annos uero.DccccxIti.copIe

xa e. Hsc qucda uclur adolcfcetia fuit populi dci:a


q
state qa icipit hopofTc gnare ppterea Matthcus cua
gclifta gnattonu cx AbrahS fupiitexordiu
.
Qui ctia
pater gentiu coftirutus quado mutatu nome accepit,

0 Quarta a Dauid ufqj ad trafmigratione Babylois


1

het annos iuxtahebraicaueritatem.cccc.Ixxiii.iuxta,


Ixx.traflatione.xii.amplius gnationes iuxta utrofq; co
diccsocviuquas tameeuagelifta Mattheus certi mtfte
a qua ue!ut iuuenili artate in popu
rii gratia.xiiii.ponit

Io dei regum tempora ccepcrut.Hscnamqj in horni»


ni bus artas apra gubernando folet exiftere regno,

{[ Quintaquafi fenilis artas a tranfmigratione baby


Ionis ufq; in aduentum domini faluatoris in carnem
generationibus & ipfa,xiiii.porro . annis.Dlxxxviiii.
extenfa eft : in qua ut graui fenedlute feffa malis ere»
brioribus plebs hebraca quatiatur.
Sexta qua: nunc agitur artas nulla generationum
uci temporum ferie certa.fed ut actas decrepita ipa to
tius feculi morteconfumcnda rclinquitur.Has cruno
fas plenafq? laboribus mundi States quiq? fcelici mor
te uicerunt.Septima iam fabbati perennis artate fufee
pti.Oftauam beatae refurrettiioisstatem in qua fem
per cum domino regnent expcctiant.
CD ecurfus statum carundem.
(f Prima igitur state feculi nafcemis pnmaq; huius
fecit deus lucem quam appellauitdicm.
CS ecunda firmametum medio librauit aqua
cceli in

rum.Ipfis aquis ac terra cum calofupenoreacuirtu


tibusquasin eo coditorcmlaudarentantehorumfex
dierum exordium creatis.

ff Tertia die congregatis in fuum


locum aquis qua:
cunela contexerant arrtdam iuflit apparere.

Q
uarta fydera in firmameto cceli pofuit.qua: nuc
quantum arquinocbiccmccTura coIligimus.xii.Kale,
apnlium uocatur.
cQ uinta natatilia SC uolatilia crcauit animantia,

£ Scxtaanimalia hoiem formauit


tcrrcftria.fiCipfu

Adam.de cuius latere dormietis matrem oium uiucn»


tiura produxitEua :qu£ nunc quantum mihiuidet
cfie credibile.x.Kalen.aprili.dies appellat .unde meri
to credituri! no uerior fententia uincit.Q uod beatus
Thcophilus cum caceris non folum paleftina: fed 6C
per multis aliarum regionum epifeepis depafcha dif
putans fcnpfit.Eodcm.x.K 2 le.Apriliu diedf.mfuifie
crucifixum, Dicebat enim unacademcpno folum eb
dc madis fed et mcnlis die.fecudum Adam pro gene
ris humani falute uiuifica mone fopitum: de preptis
e latere fuo facramentis cale ilibus fpofam fibt fancti
f careccclcliamuolens :
quauidclicctdicprimu Ada
patrem humani generis ipfc crcauerat.cicpdc late*
re coilam tolles ardtficauit muliercm.cuius adiutono
genus propagaret humanum.
4 Adamannoru.c.xxx.gcnuit Scthcuijfupuixitan*
nis.Dccc.ucru.Ixx.Intcrprctes an, natum Seth pofue
te annos.cc.xxx.poftca.Dcc, S eth interpretatur refur»
redio fignificans refurredionem Chrifti a mot tuisjeu
ius mortem illatam a iudaeis fignificat Abel qui dicitur
ludus a fratre Cain occifus.
([Scih anis.cy. genuit Enoscui fupuixitannis, Dccc*
Vti, porro, Ixx.an, natum Enos an.ccy, poftea appofue*

re.Dccyii.Enos interpretatur homo:de quo benedici-»


tur.Ifte cepit inuocare nomen domini q, hominum eft
propriummt fu x fragilitatis memores inuocent condi
toris auxilium eorum dumtaxat qui in fide chrifti uiuc

tesjfilii refurredionis eflfe letantur.

C ^nos an.xc.genuit Cainan cui fupuixit an, Dcccxy.


fed.lxx.an.natu Cainan.cxc.an.poftea.Dccxv.pofuef,
(C Cainan anis,btx.Gen.MalaleheI:poftcuius ortum
uixitannis.Dcccxl.lxx.annis natum Malalehel.clxx.po
fteadixerc.Dccxl.
f^Malalehe! anis.lxy.genuitLareth cui fuperuixitan
nis. Dcccxxx,!xx,annis natumLareth.clxy .poftea pofu
ere,Dccxxx.
^ Iareth an,clxii.genuitEnochcui fupuixitan.Dccc.
In hac generatione nufq utriq; codices diferepant; huc
Enoch nonnulla diuina fcripfiffe Iuda apoftolo attcfta*
tecomperimus.Sedut beatus Auguftinus dicit: non
fruftra eft in eo canone feripturarum qui feruabatur in
templo hebraa’ populi fuccedentium diligentia facerdo

tu: nili quia ob antiquitate fufpedaj fidei uidicata funt:


nec utrum hxc eftent qua: illi feripliflet poterat inueni
V
ri, nde illa qua: fub eius nomine proferuntur $C conti
nent illas dc gtganribus fabulas quod no habuerint ho
mines patres recftc a prudentibus iudicanturnon lpll»
us cftc credenda.
lxv.gen.Mathufalcm: poft cuiusortum 1S7
H' Enoch.an.
ambulauitcum deo trecentisantiis.lxx.au natum
tufalem pofuerc.clxv. annos poftca.cc. 5i bene in fcpvi
ma gencratione.Enoch qui interpretatur dedicatio tu/
lic a mortalibus quia ciuita i electo ru in fex huius fccu/
culi pro deo laborans aetatibus in fep.ima fabbati futu
ricrlonam dedicationis expedita t.a reprobi fola prefen*
ti ftmt felicitate contcnti.Cain ciuitatem quamftatuitf
primo genito Enoch filio cofecrat.
vii.gnationc fed in
Mathufalem an.cIxxxvii.gen.Lamechcuifuperut
{[
xit an.Dcclxxii.Idcm ulq; ad diluuium.lxx.an.natu La
mech,clxvii.ponunt annos poftca.Dccc.8C duos.Q^ui
numerus:ut lector facilie utdebit : iuxta hcbraicaueri/
tatem.xx.annis : iuxta ipforu uero auddoritate.xiiu.an.
diluuii tpa tranftttdc qua famofiffima qone docfhftinii

patres Hieroni.in lib. qonum hebraicaru.A uguftinus


in lib.de ciuitate dei.xv. plcniffime difputant.

ff Lamcch an.clxxxiii.gen. Noe.cui fuperuixit annis 10


Dxcvdxx.an. natui Noe ponuntannos.cIxxxviii.6C po«
ftea.Dixv. in hac fola generatioe fuma uniucrfitatis di
fcrepat:qa.xx.6C.iiii.an.plusuixi(rc Lamcch i hebreis

q in.lxx.tranflatorum codicibus inuenitur,


f[ Noc.an,Dc.uenitDiluuiummenfefccudo.xiiii.die 1066
men(is:fane de differentia annorum inter hebrxam 6C
Ixxdterpretam aucftoritatem; nequis nos laceret nouas
'
B
mouifTcqueftioncsdegat pfatorum patrum memora*#
ta opufcula.&intelliget hanc iam olim notiflimam fuif
fc diftan tiara deuius
originem diftantia: cu beatus Au»»
gufhnus folertifiime quadiflet dixit in libro fupra ferio
pto.c.xiii.inter alia fic. Credibilius ergo quis dixerit cu
primo de bibliotheca Ptolemad defcribi iftacceperut.
Tuc aliquid tale fieri potuifle in codice uno.ftd primi
tus inde deferipto unde iam latius emanaret ubi potuit
quidem aceidcre.SC iam feriptoris error .Sed hoc in illa
quasllione de uita Mathufal* non abfurdum efb fufpi
cari. £t poli aliquanta rcdlc fieri inquit: nullo modo du
bitauerim.utcum diuerfum aliquidin utrifqjcodicib?
inuenicur. quado quidem ad fidem reru gefla^t utruqj
efle non potell uerum leilinguas potius credatur unde
ell in aliam per interpretes fadta tranflatio.
fTDeastate fecunda.
Sccudafgculiftate.prima huius die qua: efl.xxvii.
menfisfccudiegreflus eflNoede arcainquapauci.i.
yiinanima: falurefadhe funt per aquam. Q^uod merao
rasinepillcla beatus apollolusPetrus.mirifice llatim
exponere curauitcum fubiunxitrquod 8£uos nuc fimi
lis forma: faluos facit baptifmamo carnis depolitio for
cium:fed cofcientia: bonx.Interrogatioin deutper reo
furredhoem icfu chrillia mortuis qui e in dextera dei.
In aqua diluuii baptifmumun arca 8£ his qua: contine#
batecclefiam Si fideles illiusrin otflonario animaru nt»
mero millerium dominica: refurredhonis in cuius fide
baptizamus docens efle figuratum.
{T Scm.c.an.gen. Arphaxat Biennium poftdiluuium i55i
ab Arphaxat chaldcos originem duxiflfe Hieronymus
fcribit.fupuixit autem Se m nato Arphaxat Deis anis
.i.ufcp ad quinquagelimum annu natiuitatis Iacob.

{[Arphaxat an.xxxv.gen.Salc.htc feptuaginta infer» > 6 ??

£tes una generationem plufq hcbraicaucriraspofuer


dicentes.Q d’ Arphaxat cum eflet annorum, cxxxv.ge
nuit Cainamqui cum.cxxx.annorum cflTet genuit S ile
quoiy tranflatione Euangeli fla Lucas hoc loco uidetur
ee fecutus. Vciy chronographtgraxo^: cu gnationu fe
riem ad auctoritate hcbraica caftigadet ablata una gc*
ncratione Cainan Nec anno^ in generatioi
tn numeijt
bus quos cu eis habuere cocstad eoy auctoritate calli
gare curaffent ppriam fccutiauctoritatetdcderuthuic
(

tetati anno^ fuma minorem quidem .Ixx.trandatorum

editic5ean.cxxx.fed hcbraica ueritateanis.Dc.&.l.ma


iorcm.i.ams.Dcccc.&.xlii.uixitaucem Arphaxat poli
natum Sale annis, ccc.& tribus.Cui tm.lxx . poli natu
Cainan fcribuntannos.cccc. xxx. 6C Cainan poli natu
Sale, cccc.xxxviii.

C Salean.xxx.gen.Hcbcr cui fuperuixitan.cccc.iii, 171 }


lxx.an.natu Heber pofucr anos, cxxx.poftca.cccxxx,
a b hoc Heber hebratorum nomen
& genus oritur,
0[ Heber an, xxxiii.gen.Salech cui fupuixit anos.cccc 7il [

xxx.Ixx,an«natum.Salech.an.pofuere.cxxxiiii.pollea
cc/xx. Salcch interptat diuifio cuiqapterea tale nome U
pofuerc parcntes.quia tempore natiuitatis ipflus terra
per linguarum cofufioncm diuifa eft.cuius diuifiorus
B ii

^ rno ^us r bcthor in cxpofirione pfalmi.ciui.ita memi


btas°
1U
nit.Sem primo genito Noe pars fatfta eft a perfida 8£
baclris ufq; in Indiam longe; 5C ufq; rinocorutas
q fpa
tiaterrarum habent linguas fermone barbarico, xx. dC
vii.Inquibuslinguisgentes funtpatriarum quadrige*
St fex:no diuerfarum linguammjfcd ut dixi diuerfa
tac

rumpatriarum.uerbi gratia cum una lingua latina fit:


fub unaligua dtuerfae funtpatriatBrutiorum Lucano
rum. Apulorum. Calabrorum pifcentum tufccrumiet
huiufmodi fimilia findi camus. Cham ucro fe*
his atq,
eundus filius Noe arinocorutis ufqj Gadira habens li
guas fermone punico;a patre Garamantum.Latinoa
parte boreas barbarico a parte meridiani : xthiopu 6£
«gyptio^ ac barbaro^ interio uario fermone. xx.du
abus linguis i patriis.cccxc. 5i.iiii. Iapheth autem terti*
usa media ufq; Gadira ad boream habet aute Iapheth
flumen tygridem:qui diuidit mediam Si babyloniam \
patrii.cotis fermone uario in linguis. xx.Si tribus, fiut
ergo omnes fimul lingua:, Ixx. dux. patria: autem gene
rationum mille qux in tripartito feculo.hoc ordine fite
funt habet ut diximus Iapheth flumenTygridcm qui
diuidit mediam 6i babyloniam Sem autemEufratem.
Cham uero Geon qui uocatur Nilus.
5787 C Ph J echan.xxx.gen. Rtu.cui fupuixitan.ccix.lxx.
'

axi.natum Reu.cxxx annos ponut poftea.ccviii.his te


poribus primum templa conftru(fta;SC quidam princi
pes gentium tanq dii funt adorati.
1819 £ Rcu an.xxxit.gen.iSeruch, cui fuperuixit an.ccyii
lxx,ah,natuSeruch,annos.cxxxii.ponutpodea.cci/ii. Scy^
tharU
Scytharum regnum dicitur exortu ubi primus regna» regnu
uitTanaus* exoiif
1949
0j~ iSeruch an.xxx. gen.Nachor.cui fupuixitan.cc.lxx
Egyp-
an.natu (
Nachor ponunt an.cxxx.poftea.cc.aegyptiofy tiotu

dr imperiu ichoareprimo eis regnante Vizones. regna


ichoat
c Nahor an.xxix.gen, thare cui iupuixit an.cxix ,lxx »878
annisnatum Thare ponunt an. Ixxix.poft.cxxix. Aflfy AflVrf
riorum fyciniorumqjregnum nafcttur;his primu beb
orum
fycino
Io illis aegi alio regnante. rumqj
0[ Thare an.xx.gen. Abraham cui fupcruixit.cxxxv. r egna
nafcu*
an.hadtcnus fecunda fceculi stas protenditur cuius to» tur*
ta ferie recens stas beatus Augu.in libro de ciuitate dei 194$
xvi.capite.x.hoc modo concluiitifiunt itaq; anni a dilu
uio ufep ad abraham. M.lxxii. fecudum uulgatam edi»
tionem hoe eft interpretu Jxx.in hebreis codicibus 15
ge pauciores annos perhibent iueniritde quibus ratio
nem aut nullam difficillimam reddunt.

U7 De tertia «rate.-

C Tertia mundi stas a natiuitate ccepit Abraham pa» 2013

triarchc.quijxxv.annorum cum edet relucta gente pa


tria ad imperium dei uenit in terra chanam.accipiens
p
midionem defuofemie faluatorisiinquo be
nafcituri
ncdicerc ntur oes gentes fimul SC fe ipfum ingente ma

Q
gnam ede futurum, uarum una fpiritalis altera edp
midio carnalis.His temporibus Ninus & Ssmiramts
Affyriis regnant.
Abraham ah.lxxxyi.genuit Ifmahel.a
2034
|[ quo Ifmahe
B i ii
vj Kt* genuit au t Ifmahcl.xfi,Duccs.& uixit an.c.
o
l°4
([[ Idem Abraham an.c. genuit Ifaac.qui primus & fo
••

Ius in tota uctcris teftamenti ferie legit’. Qftaua dic cir


cucifus.Q^uod no fine magno miftcriopriuilegium e
filio promiffionis donatum,

jioS C ^ ^<ac 3n.xl.geuit Efau & Jacob.pfiarchas tdunearfiC


I fraheliticf getis. poftquoijt ortu uixit an.c.xx.His tpi

bus primus apud Argos regnauit I nachusan.qnquagi


ta.cuius filia lo argvptii mutato noie Ifidem colunt,

jj',3 C Iacoban.c.xxxdcfcendit in argyptum in animabus


xx.huiu^ temporibus Mephis in agvpto ab Ape Ar>
giuoruregecodita.Sparthaquoqja fpartho filio Pho
ronci tegis argiuorum conditur,
i ^Habitatio filiorum ifrael qua manferut in ajgypto
fuit.ccccxxx,annoiy quibus expletis eade die egrelTus
eft omnis exercitus dni de terra tegyptirut feriptura te
ftatur exodi. Q^uorum tamen fumma annoru chrono
gtaphi a.lxxv.anno natiuitatis Abraham quando terra
tepromifitonis intrauit ; coputant: fequentes editione
Ixx,interprctum qua; dicitur habitatio autem filiarum
ifraehq, habitaucrunt in ?gipto S£ in terra chanaanjipi
SC patres eorum anis.ccccxxx.quam necclTario feque
dam SC ipa hebraica ucritas oftedit.C^us narratCaath
filium leuitquem natu effe conflat in terra chanaan uu
xifTeanos.cxxxiii. SC filium eius Amiram patrem Moi
.fianos,cxxxvii»Etipm Mofen. annorum te
Ixxx.fuific
nimirum horum fum
pore egrefliois de egypto.
Q ui

mum annoru conftat.cccc.6C.xxx . Implere non pofte


Annuit autem horum tranflatiom'8d apoftofus cu ait,
Abrahac dicbe funt promiflioes S£ femini eiustno de
bet ex feminibus quali in multis feci quali in uno Si ftv
mini tuo qui eft chriftus.Hoc autem dico teftamentu
confirmatum a deotqua: poft quadringentos Si trigin*
ta annos faftaeft lex: non irritum facitad euacuandas
promiffiones patrum.
0f Mofcs annis.xl.educ!3tjmex tegypto regit populu 24^}
ifrael in deferto quoty primo anno tabernaculum dno
conftruxit.Et feptem menlibus opus per ficiensmenfe
primo anni fecudiprima die melis erexit Hucufq; ut
,

Eu febius cSmemorat. v.libri Moli cotinet gcfta anno


rum.m,Dcc.xxx.fecundu.lxx.fenioiy interptationcm»
(

Q_uotuero anos huius tpis hcbraica ueritas cotineat.


Iofephusin primo cotra Appione gramaticu hb.itaco
memorat.Neq; igif’ inumera apud nos habentur uolu*
mina Itcrfc luicem difcordatia.fed duo tm.Si.xx.fut li
briqui oium tporum feriem cotinetiqui 8i Iufte credu
tur diuinitus infpirati.Ex quibus qnq; funt Moli conti
netes leges uitae:8ifuccelTionis humanarptfapiam ufqg
ad ipliusMoliterminucotinetes qui Paulo minus ad,
ui.annorum continentiam gerunt.
|F Iofue an.xxxvi.rcgit populu ifrael.ut Iofephus do«
cet.nam feriptura fanda quod fuerint anni ducatus illi
us tacct.Q^iare uero Eufcbius 1 chronicis.xxvii.pofue
itt.ifradiccmus.Pnmo aut fui ducatus anno Iofue pri
mo mcnfcjderim a die melis populu ipacctfado 'iorda
nis Aluco i terra rpromifliois Iduxitjquo uiddicet ano

B ii ii
ut in chronicis pfatiEufcbii reppcrimus. Pricipiu erat
quinquagefimiprimiiubilei fecundum hcbrcos.i.anni
ii. Abinitio mundi complctnfingulis iubifcoijt
D. eram
ordinibus per quinquagenos annos deputatis. At ucro
hanc temporis huius e (Te fumma noftra inquifitionc
q
cp inuenire uoluit.Conftat.n. quia inde ad diluuiu ufe^
Dcl.fucre anni. Inde ad Abraham.cc.qui.lxxv.erat an*
norum quando promiffionem dei accepit ; promifliois
anni.ccccxxx.ducatusMofi anni.xI.qui pfefto nume/
rus non.u.D.fed feptem minus.i.uccccxciii.ut prenota
uimus annos implent.
2^)6 (JTOathoniel an.xl. de tribu Inda: primus ifracliudcx
di;o iubetecoftiruit^huius rpib? primus filii lfrael fer

uorum Cufan Rafataim regi Mcfopotamiaeodto anis


Aoth an.lxxx.filius gcra;fitii Gemini qui utraqj ma*
26)9 nu utebatur^ dexteraun primusiferuiuit iliis. Eglon re
gi Moaban.xviii.donec cu ipfc pcrcuffo Eglon libera*
uit.Hoc tepore Cyrene ciuitas condita efi: in lybia.

f Dcborra an.xl.prophetifia de tribu Ephraim cum


}

Barach de tribu neptali cuius initio ducatus opffit fili


osifraef Iabinrex Canaa.xx.anosqui regnabat! Afor
fed occifo ab ifrael.prlcipc militiae eius riiara humilia*
tus fande ac deletus eft.Hoc tpe Miletus condita.

*7»9 C Gedeonan.xl.ex tribu manaffcifub quo feruiuit if/


racl Madianitis& Amaletitis.vii.anis. Sed Gedcon pii
gnante liberatus eft. Tyrus conditaantcmplumHte/
rofolimorum annis,cdx.ut feribit Iofcphus,
j3!9 |[
Abimele^h an, tribus filius Gedonis qui regnabat
«

m ficcmHercufcsIfion uaftat.
|pTolaan.xxi».fi/ms Phoa patrui Abimclech uir de * 74 >
Ifachar.qui.habitabatinfanir montte ephraim.Bcllu
laphitaiy & cetauroiy quos fcribit Palefatus primo de
incredibilibus libromobdes fuiTTc^quites theflaloiy in
Troiapolt Laomedontem regnauit Priamus,
f Iairannos.xxii.cx tribu M
a nafle. Hercules agone * 7^7

olympiacum conftituit.a quo ufqj ad prima olympia^


dem fupputanturannicccc.xxx.
Icpthe galadites annos. vi. PhiKftini 8C Ammanite 1777
deprimunt ifraehex quibus ammanite debellantur ab*
ieptc qui in libro iudicum ab xta te Moli ufqj ad fcmet
ipfuma/t fupputariannos.ccc.
|T AbcfTan de bethleem anos.vii. Agamenon imperat 17 80
Mycenis annis.cxxxv.cuius anno xv. Troia capitur.
Aehialon Zabulonitis annos.x.hic cum annis.x. fu*
isin.lxx.interptibus non habetunpro quoru dano fup
pledoEufebi^Iofua; filio Nun.Samuheli 8C fauliquo
rum annos fcriptura non docet p/ures q in Iofepho Ic*
gcbat:adnotauit:quatenus ab cgrcfTo ifrael ex xgypto
ufq? ad aedificationem templi.cccc.Ixxx.annorum fum
mam fcriptura predicat habere.
Labdon de tribu Ephraim annos.viii,Huius anno, 1798
iii.T roia capta eft coplctis a primo ano cecropis q pru
mus apud Attica regnauit annis.ccclxxv.a quadragefi»
mo aut &tcrn'o regni Nini AfTyrio^ regis annis.Dccc,
xxxv.Mortuo Labdon feruiuit ifrael phi/ifteis an.xl.
1
fpSanfonde tribu Danannos,xx . hactenus iudicum jgig
C '
.

Latini liber tempora fignat babes annos, ccxcvuii.Iudices au*


ftearo
totn.XHXatinis qui poftea Romai nucupati funtipoft
maidi tertium annum captiuitatis Troia::fiue ut quidam uo<
^unt oc^auura;rc nault Aencasannis tribus t poft que
Aeife* g
as afea Afcanius annis, xxxviii. Ante ameam ianus faturnus,pi
nius cus,faun?:Latinus.in Italia regnarut annis circiter.cf.
Afcanius rence filius Albam urbem condidit
Sa^ur ,
nus j[ Heli facerdos annos, xlin Hebreorum libro.xl.ani
28^3 inucniuntur.in.lxx.autem iterprctatione.xx. esoris H
fifri Ilion receperut expulfis antenoris poftcristhcleno
Failn 9
Latin9 fibi fubfidiutn ferente Jatinorum tertius Siluius xnex

«rdof
^ lus rcgnat anis*xxix.Q_ui qa poft mortem patris:edi
1 8^3 tus ruri fuerat educatus.SC Siluii & pofthumi nome ac
Ilium ccpit.a quo omnes albanorum regesSiluii uocati funt.
Silui9..
[^cgcsiiconisdefcceruntquiabAegealeoufi^adZeu.
xippum regnauerutannis.DccccIxxii.pofl: quosfacer
dotes carnis eonftitutifunt.
1870
^
enim
amue
<j [

faeSta
annos.H.ut docet lofephus , In feriptura
diu pfuerit minime patet:ab hoc tempo*
q
ra prophetarum icipiutdatinorum quartus Aeneas fit*
uius regnat annis, xxxi.

2850 C Saui primus hebracorum rex annis,xx.huius quoc£


mentio.K in antiquitati*
in canonica feriptura habetur
bus Iofcph tempus regni notauit.In lacedacmone re
*

gnauit primus Eurifteus anis, x!ii,Curithi primus Ale


thisannis.xxxv.
De quarta astate.
Quarta mundi aetas non folum cum ichoato ‘Iudf«
getisJmperiotfed & cum fnouata^miflioc q prib9oIl
dataeampcriixpiani fumitexordiu iuratcdno Dauid
ucritatc dc fructu uctris eius:5C federe fup fcdem eius
Dauid primus ex tribu Iuda Rex anms.xl.Latinoi^
quintus latinusSiluius annis. I.Fphefus condita ab An
dronico.Carthago condita eft ut quidam uolunta Lar
ccdone tyrio.V tuo alii a Didone filia eius annis.cxliii.
pofltroianum excidium.
(T Salamon filius Dauid an.xl.qui quarto regni fui an
nomenfe fecudo templu domino a:dificari coepit i hie
rufalcm:collc<fh's ab egreffu ifrahelisex#gypto annis
cccclxxx.ut regum qutfq; liber tcflimonio cft.Q_uodt
figuram uniuerfi temporis quo i hoc fcculo xpt s&difi*
catur eccldiatqua? in futuro perfidtur.vii.annispfidt
SC fcpdmo cxfctui anni mefe dedicauit.Latinorum fex
tus Alba Stluius Siluii Aeneas filius regnat an.xxxyiiii
regina Saba uenit audire fapientiam Salamonis.
^Rhoboam filius Salamonis an.xyii.hieroboam de
tribu ephraim feparauit.x.tribPa domo Dauid SC a do
mio in figuram haaeticorumjqui fuos fequaces a chri
fto SCecclefiafegregant.HuiusquintoannoScfacrex
^efaC
argypti ucnicns hierofolimam templum fpoliauit.Lati
norum feptimus argyptus S-luius Albae fuperioris re«
gts filius regnat annis,xxiiii.Samus condita 8C Smyr#*
na mirum in modum ampliata,
C Abiam filius roboam an.nt.hic pugnatem cotra fcv
hieraboam fupauir.ocdfis de exerdtueius mihb9qm
genusjeo quod fperaflfet in domino.
C ii
CAtafihus Abiam an.xlt.ab hoc codu&usBenedab
dab. rex fyrif damafci cotra ifrael percuffit oem terram ne#
pihaftn. Latino^ o&auus capisSiluius fgypti fuperio
ris regis' filius regnat an.xxviii, Afa idola deftruit tcm#
pium mundat.Egredietcm cotra fesara asthiopem cu
Atnri
fuo fternit exercitu . Amri rex ifrael emit montes fama
rix a fomer duobus talentis argenti QC «dificat eam de
be thelhurico inftaurat.
5°^ |[ Iofaphac filius Afa.an .xxv.HeliasThef bit hesjtres
femis annos pluuiam conttnuit^pter peccata Ahab 8C
populi ifrael ; di inter ctetera magnalia helifeum filium
Saphattquieratde Abel maula fe unxit propheta Ia
^
tinorum nonus capetus Siluius fuperioris regis filius
.

Capys regnauit an.xiii.poftque filius eiusTtberinus fi


mul an.viii.a quo di fluuiusappellat?eftTyberis qpri
us Albula dicebatur poft que Agrippa fimulfiliuseius
an.xl.Iofaphat fecit redhrni coram domino,

j 0 $4 C loram fili? Iofaphat an.viii,heiias curru igneo rapi#


tur quafiufqt in ccelum&Helifeus heres prophctic de
relidius prio miraculo aquas hiericho fanat jn diebus
loram receffit Edom ne effet fub Iudat&conftituitfibi
regem. Ambulauit autem loram in uiisdominiAchab
filia quippe Achab erat uxor cius,
?o 6
|J
Azarias filius lora ano uno.Ionadab filius Rechab
clarus habetur. Azariacu fuo loas 8i nepote Ama
filio

fia ob enormitatem fceletum.SC quia nec patrem filiu

ue quifpiam eorum bonum habebat.euangclifta Mat


theusadni faluatorisgenealogia. fcc ludit.
|T Athalia mater Azane an.vi.qux uidens interfectum 5071

abHicu rege ifrael filium fuumAzaria.Interfecitoem


ftii pem regiam domus loram pter folu Ioas filiu aza<
Io&>
r ix quem Iofabeth foror Azaria: uxor Ioiade pontificis bet
furata cftde medio filiorum regis cu interficerentur in
lxx.intcrptibus,vii.an,regnafTe Athalia narratur.
0[' Ioas filius Azaria: an,.xl.ifte bono principio St fine jlll

ufuspeffimo inpricipiofuiregnircmplu inouatinex


tremis inter cetera facinoraZachariam filium Iade tu
toris quondam ac rcgnificatoris fui iter templum Kal

tar lapidari pccpit.Q^uem ob meritorum gratiam dns

in cuagelio filium Barachieidcm benedidti dni cogno


minat latinoru m.xii, mus filium Agrippe fupertorts re
albanorum
gis filius regnauit annu.xviui.qui pfidtum
inter montes ubi nuncRoniadbpofuitihuius filius fu
tt Iulius ,pauus Iulii proculiiqui cum Romulo Roma»
ni co migrans fundauit Iuliam gentem.
U Amafias filius Ioas an.xxviiii.Helifeus ppheta de»
( 5140
fundbus frpelitur in Samaria Azahel rex Syriae a flixit
ifrael.Iatinorum.xiii, Aucntinus filius Remuli fuperio

ris regis maior filius regnauit an.xxxvii.atq; in eo men


te qui nunc pars urbis eft mortuus acfepultusasternu
iocouocabulum dedit,
A zarias qui & ozias filius Amafia: an.lii. Aflyrioru V9i
trigefimus fcxtusThonos cocolcros quiuocatur gras
cae fardanapalusTharfum atq$ Anchialem condidit &C
in proeliouidusdb Arboto medo femas incedio cocre
mauitiufcj} ad id tempus fuiflfe reges Aflyriorum hifto
C i ii
fimul atmt.cxcyu. Omnes autem ani
ria refert 5C fiunt

regni aflyriorum a primo anno Nini fupputanti.ccxf.


latmorum.xim.procas fimul Auentini fuperiorisregis
filius regnauttan.xxiiipoftquem.xv, Amulius fimul
Finit
Affyri
an.xlitii. Ab arces medus Aflyriorum Imperio deftru'
orfi re» (fVo regnum in medos tranftulit, Vbi primitus ipfe re*
gnum gnauitan.xxviii.Macedonu
medo regnum ichoar.primum
rum u habens regem Caranu an.xxviu.Laccdsmomoru re<*
choat. ges deficiunt.Lydorum incipiunt.
M07
^ Ioatha filius.oziae an*xvi.olympias prima abhelieo
fibus conftituitur poft troianu excidium annis.ccccv.
Remus & Romulus generantur martae &llia .Ioatha
Inter caetera utrtutum bonarum opera portam domus
domini fublimiffimam aedificauit.Qjaaein aCtib9 apo
ftolorum fpeciofa uocatur.Omnes fiquidem porta: te
pii in terra fuerunt excepta fpeciofa qua: pedcbaCquas

ab hebraas porta uocabaturloatham.


5»4 Achar filius Ioatham an.xyi.ab hoc condutftus the
glath Phalaflar rex Aflyriorum Rafin regem fyriae in*
Damafci traftulit Cyrcnen.Ro
terfecit.8C habitatores

macoditainmote palatino.xi.Kalen , Maii.a geminis


Remo SCRomulo filiis R hcf Stluire:quae erat filia nu*
mitorisfratris regis amulii uirgo ueftalis fed coftupra
ta confualibusludis.Sabtnae raptae anno ab urbe codi»
ta tertio:Remus rutro paftorali afabio Romuli duce
occifus.

W Ezechias filius Achaz annis.xxviit't.huius anno fex»


to Salmaflar rex AlTyriorum capta Samaria tranftulit
lTrael in affyrios.in cuius regno primo Hteroboarrr Ile
tera t annis.ccc. /x.Mortuo Romulo qui.xxxviu.anis re
gnauit per quinos dies fenatores remp. rexeru nttatque
ita unus expletus cft annus poftqUosNuma Pompili
us annis,xli,qui capitolium a fundamentis xdificauit.
Esechiaeannis.lv, hic ob fcelerafua J;o*
0[ Manafles filius

cathenatus-. 6C incompedibus in babyloniam ducitur;


fed ob pxnitentiam:& preces reftituitu; in regnu Ro'
manorum.Tcrtius Tullus hoftilius ragnauit annis tri
Tulluf
ginraduob^.qui primus regnum Romanorum purpu regii.
ra SC fafcibus ufus efrifed adiecto monte ccllio urbem
ampliaufr*

ff Amon filius ManafTe a nnis.it. in hebraica ueritate ?Uo


hyfh*
duobus annis.in feptuaginta legitur regnaffe duode* ciuitas
cim Hiftrus ciuitas in ponto codita. Amon a feruis fu codita
is interficitur.

0[ Jofias Amonannis.xxxi. hic mundata Iudxa 554 «


filius

&HierufaIe tcmploq; etia inouatotpoft abieras idof


latrix fordcs.pafchadormo celeberrimum facit.xviii,

anno regni fui;5C cum Nechaone xgyptiorum rege c5


grclfus occiditur in campo mageddotqux nunc a ma»
ximtani polis uocatur.Romanoru quarto. Ancus Mar*
Ancas
eiusnumx exfilia ncposregnauit annis uigintitribus regit.
qui auentinura montem 6C ianiculum urbi addidit : SC
fupra mare.xvi. ab urbe miliario Hoftiam condidit.

C' Poftqucm Tarquinus prifeus annis.xxxvii.qui cir


cumRomx^dificauittnumerum fenatorum auxit.Ro
C i ii i
manos ludos tftituit muros & cloacas atdiffcauit.Capi
tolium cxtruxic.In hebrceo.xxxi.an.regnaflfe Iofiasin
lxx.tnterp.xxxii.legirur.Sed Si Eufebius inter regnum
eius 8i Ioachim alium de fuo adiicit annum per mefes
bisternos.quibusIoachazuel Ioachim regnarunt. Ve
rum quid ueritas habeat Hieremia padit quifea.xiii.
anno Iofie ufq; ad annum quartum Ioathim.xxiu.anis
prophetalTc perhibet:& Nabucdonofor quarto anno
Ioachim regnare ccepifTe.xvuii. autem regni eius ance
Hierufalem fui(Te deftrudtam.
l> i'- fT Ioachim filius iofi* an.xi. poft iofiam regnauit ioa'
chaz filius eius tribus mcnfibusiquemNcacho uiniflu
ducens in aigvptum ioachim conftituitregem.Huius
anno terno Nabucdonofor capta Hierufalem 8C pluri
miscaptiuaris in quibus erat DanieI: Ananias.Azarias
& Mifahchpartem Uaforum templi Babyloniam traf

fert.aquarto ioachim anno feriptura regnum. Nabuc


donofor coputattqui ex eo non folum chaldeis Si iudx
is.led SJalfyriis jegvptiis moabitis aftifq; innu meris ge

tibus incipit regnar .ioachim qui Si iechonias fi.ioachi


menfibus tribus ac diebus, x.hic circundata a chaldeis
Hierufalem exi/t ad regem babylonis Si mater eius et
dedudhis eft in babylonem cum populo fuo ano.viii.
regni Nabucdonofor.

{J~
Sedechias qui & Mathiam filius iofix an.xi.huius
anno,xi.regis autem babylonis. xviii.iudtea eaptiuata i
babyloniam:8£ templum domini incefum eft anno ex
quo fundari ccepit.cccc.xxx, qui autem reliqui fuerunt
ludaci tranffugerut in «gyptu:qua poft annos, v.pcuf
fa a chaldeis in babylonia funt St ipii tranfmigrati.
De Quinta aetate.
JTX^uinta mundi astas ab exterminio coepit regni Iu/
daici quod iuxta prophetia hieremias.lxx.annis pmafit

0[ Anno decimo qrto poftqpercuffa eft ciuitas qui e $$77


xv.annus tranfmigrationis regis loachin. cum quo St
Ezcchiel captiuatus eft.ipfc EscchieI ! uilionib? dei ad
dutftus in terram ifraehuiditrenouationem duitatisac
templi casrimoniaruq? eius.Romanoru.yi Seruius tui
Iius regnauit an.xxxyiiii.qui tres montes urbi addidit,
(Quirinalem. asfquilinum;uiminaIem:fo(Tas circia mu
rosduxitjcenfusromanorum ciuium primus inftituit,
U" Anno.xxvi.poft eucrfionem hierololymarum qui e jjs<>
annus.xxxvii.tranfmigrationisregis loachin fubleua*
uit Euii Merodach rex babylonis anno quo regnare cg
pcrat:caputIoachl regis iud* de carceretexpofuit thro
num cius fuper thronum regu qui erant cum eo in ba<*
byloe.Meminithuiustemporisadhuc futuri prophe
ta Hieremiasita fcribens . Eccc ego mittam St affuma
uniuerfas cognationes aquilonis ait dominus. Et adNa
bucodonofor regem babylois feruu meum St adduca
eos fuper terram iftam St fuper habitatores cius:& fu
per omnes nationesqua: in circuitu illius funt:5C Inter
ficiam eos St ponam cos in ftuporem St in fibilum St I
folitudines fcmpiternas:& feruient omnes getesifti re
gi babylonis.lxx.an,Cunq$ Impleti fuerint anni.lxx.ui*
lita bo fuper gentem babylonis St fuper gentem illa di
cit domiusaniquirate eorum : 6C fuper terram chaldeo
rum 8C pona illa in folitudies fempuernas:& alibi feri»
bensjad tranfmigrationem quam tranfduxcratNabu*
codonofor de Hierufalem i babylonem cu iechonia re
ge.Cum coeperint inquit impleri in babylone.lxx.anni
utlitabo uosSi fufeitabo fuper uosuerbum meum bo
num 6C reduca uos ad loeu illum ait dns.Rurfus eiuf>
dem tpisiam pteritiuerba dierum ita recordatur.Siqs
euaferat gladium ductus in babyloem feruiuitregiSC
filius ei? donec iperarct rex pcrfa^.Et copleret fermo
dfiiex ore hieremif :SC celebraret terra fabbata fua;cu
fabbatum ufq; dum com
tHis.n.dieb? defolatiois xgit
plercntur.lxx.anni. Anno autem primo cyri regis pfa»
rum ad expledum fermone dni:qucm locutus fuerat p
osHicremiae.Sufcitauit dns fpiritu cyri regis perfaru
SCCiQ^uibus uerbisofteditur qa uaftata chaldei Iuda:i
no ut afTyriii Samaria alios mifere colonos: fed defer
tam reliqre terram donec ipfi poftan.lxx.in eam redie
re ludaci.Confcntit his lofephus in.x.antiquitatu libro
feribens templum & hierufalem oemiud^am.lxx.
annis pcrmanlilTe defolatam. Q^ui rurfum enumeran
do reges babylois.Si tn ipfe fic fcriplit SC no codex fa!
litmedofus.Cetu fere anos ab cuerfaHierufalem ufq;
ad cuerlionem regni chaldeoiy facit coit g>. Scribit cni

poftNabucodonofor:q tefte feriptura facra.xxv.poft


euerfam Hierufaleuixit annos.EuiI.merodach filium
eius rcgnaffean.xviiiPoft que Hegefarfiliu ei?anis.
xl.au fucceflifle filiu eius Labo fordach,melibus nouc
Hoc defuncflxfad Balthafarqui Naboan nucupaif tra*
fi fle impcrium:qui cu tam.x.Sd. vu.rcgnauiflct anis ca
ptam a Cyro perfay &Dario medo^ regcbabyloniap
fcquitur.Darius autem Aftyagas filius qui babylonio
rum deftruxitimperiu cuCyro cognato fuo, agebat an
num.lx.K fcdm cu babylon fuiflet inuafa . qui tamen
alio nomle uocabatur a graxis . Danicle prophetam fu

mens ad fe in mediam duxit SC 01 cum honore celebra


utt.HuiusDarii DanieI ipfe ita mcminit.In ano primo
Darii filii Afueri de femine medo^.quiimperauitfup
regnum chaldeorum.Ego DanieI intellexi in libris nu»
merum annoru de quo faftus cft: fermo domini adHie
reraiam prophetam ut copierentur defolariones Hie**
rufalcm Jxx.an.Eufcbius interpr.lib,xxx.an.ab cuerfiV
one hicrufafcm ufq; ad initiuCyri regis perfa^.Iuli^at
Africanus.lxx.coputar.porro Htcrony. in expolitione
propheta: Danielis ita dicit, T
raduntiudari huiufccmo
di fabula ufq; ad.lxx. annu.quo Hteremias captiuitaie
populi iudatojjt dixerat efle folueda.De quo 8C Zacha
rias in principio uoluminis fui loqtunirrita putans dei
pollicitatione Balthafanfalfumq; promiflum uerfusi
gaudiu fecit grade couiuiu lfultas quodamodo fpei iu
deoiy:& uafis templidei.Scd ftatim ultio confecuta e.

ff Perfarum primus Cyrus regn.an.xxix,hic ut imple 54*5


retu r uerbum dni ex ore Hicremfe primo fui regni an
no laxata heb reorum captiuitatcj.ferme homium ini#
lia regredi fecit iudatam :rcftf tuens cis uafa templi do*#
mini aurea di argetea.v.cccc. Q ui cogregati i hicrufa
D ii
lem mcnfe feptimo aedificauerut altare:8£a primo die
meniis eiufdem coeperunt offerre holocauftum domi”
no Anno autem fecundo aduentus fui menfe fecundo
templi fundamenta iecerunt.
740 Anno kefionis eius iuxta Africanu.Ixxii.luxta aute
chronica Eufebii,xxxii. fed lpedientibus famaritis iter#
miflum eft opus ufqj ad annu Darii fecundu. qui etiS
Afueri i regno.Et Artaxerfis fcripferut accufatione ad<=
uerfu Iudaeos;5£ r fcriplitArtaxerfes ne aedificaret Hie
regnat rufalcmRornao^.vii.Tarquinus rcgn.an.xxxv. Q^ui
romac
Tatd. ca Sex. Tarquini iunioris filii fuirqui Lucretia corru
fupb. perat a regno expulfus eft,
$ 45 »
(f[ Cambyfes Gyri fili9an.yin.hic deuicftaAcgypto cu
<ftam eius religionem abhominatur ceremonias ei9 8C
templa depofuit.babylonem \ egypto edificauit.Huc
a iunt ab hebreis fecundu Nabucdonofor uocari Sub
quo ludith hiftoria confcribitur.

545 *
c Tres magi menfibus.vii.Icfus fecerdos magnus dC
princeps gentis Zorobabel aggeus Zacharias SC Ma*
lachias prophete clarefcunt.pythagoras phyficus phi
lofophus clarus habetur.
f[ Darius an.xxxvi.intcr Daiium &Cambifenregnaf
5463 chronicoruEufebiirep
fe duos fratres magos in libris

perimus. Verum Hieronymus in expofitione Danie«


lisfcribitpoftCambifen Smedem magnum regnaffe

uipantapten inquit filiam Cambifis duxit uxorem,


Q &
panta. Q^ui cum a.vii.magis fuifletoccifus in loeu eiusDa
rius fufccpiffet imperium.Eadem pataptesnupfitDa
rto:&ex co Xerxen filium gcnuit.Sccudo anno Darii
Ixx.captiuitatis Hierufalem anus impletur; ut uult Ea

febius teftem adhibens Zachariam prophetamtapud


quem fecudo Dariiannoloquitur angelus Domine ex
ercituum ufq? quo tu non mifereberis Hiemfale 6C ur
bium Iuda quibus iratus es.ifte. Ixx.annus eft.
Item quarto Darii regis anno dicitldem propheta
Cu iciunaretis £C plangeretis per hos.Ixx.annos Nun'
quidieiunium ieiunaftismihi.iSextoDariianno Tem
pii a:difi'catio copletur die tertia menfis Adar qui eft,xl
fextus annus ex quo eius fub Cyro fundametafuntia
dra.Vnde in euangelio dicut Iudei.cxl. 5£,iii.anis aedifi
catum eft templu hoc.Cceperut autem edificare anno
fcdo Darii mefe fexto die.xxiiii.Et anofexto ut didlu
eft men fe.xii.die tertia copleuerut ex quo apparet op 9
templi.Sianteanoparuaex parte peracftu. Annos aut
Ixx.a dcftrudTione illius ufqj ad perfedlam reftaurandi
licetiam efle computados, Pulfis urbe regibus compar
raueruntan.ccxliii.uix ufqjad.xv.lapidcrn Roma tene
bat imperium Roma: poft exacftos reges primu confu*
Ies a Bruto cITe cceperur.Deinde tribuni plebis ac Di*
«ftatores.Etrurfum co fulcs rcmp.obtinuerut per anos
f erme.ccccl xiiii.u fqj ad Iuliu Cxfareiqui pritn? fingu
fare arripuit imperium olympiade.clxxxiii.
C Xerfes filiusDarii ah.xx.hic fgyptum
q a Dario di 548$
fccfterat capit 8£ aduerfusgrteciapugnaturus.Dce.mi
lia armatoiy de regn o:&.ccc,de auxiliis; roftratas ia
naucs mille ducetas;oncrarias aut triamilia numero ha
D i ii
: .

buiffe narratur, Atta me uuftus patriam refugit,


zeufi* qj~ Herodotus hiftoriarum fcriptor.Zeufis pictor a**
gnofcitur.

8
|f Artabanus mcnfibus.vii.Socrates nafcitur.
^29 €l Artaxci fis qui SC longi manus idem.an«xl.huius an
no.v ii.prima dic tnefis primi csra faccrdos SC fcriba le
gts dei.afccdit de babylonccum rpiftolis rcgis,Et 1 pri
ma menfis quinti uentt in hierufaiem cu uiris.M.Dcc,
Et inter alia ftrenuc gefta caftigauit filios tranfmigrati
onisab uxonb?aliegenis.Eiufdem anno.xx.Necmias
pincerna de fufis caftro aducnies muru hierufaie.lii.dt
ebusreftituit 8Cducatum genti .xii.an.prsbuitH.icui
«• qj diuina feriptura temporum ferietn continet qax ue*
ro poft hsec apud iuda:os funt gefta.
CDe libro Machabeorum: 6C Iofeph atq; Aphricani
feripris exhibentur qui deinceps uniuerfam hiftoriam
ufq$ ad Romana tempora fubfecuti funt.
CEt quidem Aphricanus in quinto temporii uolumi
ne huius temporis ita meminit.Mafit itaq; imperfetftu
opus ufq;ad Neemiam 8C.xx.annum regis Artaxerfis
Q uo tempore regni perfa^.c.&.xv.anni fuerunt eup
lutiteaptiuitatis ante hierufaiem .clxxxv.annus erat. Et
> tune primum Artaxerfcs iuffit muros extrui hierufale:
cui operi pfuitNeemias:8C aedificata eft platea 5£ muri
circundati;6C ex illo tempore fi numerare uelis.lxx.an!>
norum hebdomadas ufq; ad xpm poteris inuenire.
pf to
Hippo CXerfes menfes duos poftquem fogdianus menfes
crates. yii.PIatOj nafcitur Hippocrates medicus lfignis hetur*
.

{['Darius cognomento Nothus an.xviiii.sgyptus rc< 04$


cclTitapfis.Rcuerfis decapuuitate iudcisnorcgesfcd
pontifices pfuerutiufqjad Anftobmlum.C^ui cu digni
tatepotificis ctia regale libi coepit ufurpare uocabuiu.
5^33
CA rtaxei fes qui cognominat? eft Mnemon DarirSC
34 S
parifatidis filiusan.xl.Sub hoc rcgeuidcturHcfter hi 24. Ire.
Bellfi
ftoria copleta.Ipfe quippe eft q ab hebraeis Afuerus:
Cart.
&C a,Ixx.uerptib?Atraxerfes uocat Athcnicnfes,xxiiii
,
Galli
litteris uti cceperunt cu antea.xvi.tm litteras haberent. fenoes
Tribu.
Carthaginelium bellum famofum.Galli Senones Du milit.
ce brenno Romam inuaferunt excepto capitolio St in Arift.

ccnfam fex menfibus uaftauerut. T ribunt militares p Plato*


difei.
confulibusefte cceperut, Anftoteles auditor eft piato*
nis.xviii.xtatis annum agens 014
Artaxerfes qui St ochus an.xxvi.iftctegyptum fuo
Demo
iunxi t imperio Nactanabo rege in aethiopiam pulfo in
ftenes
quo xgyptio^ regnu deftrucftu eft, Demofthenesora Plato
tor oium rumore celebrat .RomaniGalios fuperat pia morit:
Speu-
to morit jpoftque acadcmii fpeufippus tenuit. fippus
C Arrcs ochi filius an.uu.Iudceoi^ pontifex maximus
raddus clarus habet'’ tcuius frater Manaftcs teplu i mo
561 3

te gaziri coftruit. Speufipp?mout :cui fucccditXeo


crates;Q_uarto alexader ano och? philippi St olympia
dis fili?.xx.f tatis anu geres macatd6ib?regnare icipit.
Darius Arfami filius an. vi. Alexander aduerfum il* W 24
lyries SiThracas fadiciterdimicans fubucriis thebis in
pfis arma corripuit.Et apd gramcu flume regis ducib?
opplfis urbe fardis capit, Ide capta Tyro iudata iuad t

IUI
.

a qua fauorabiliter except? deo uudimas !mo!at,Et p5<*


tificcm templi iaddum honorib9 plurimis! profequit
Andromacho locoru cuflodc dimilTo.vii.regni fui an#
;

no Alexandriam in asgypto condidit.nec mora babylo#


nem obtinuitjntcrfecio Dario \ quo perfaru regnu de
ftrudrum cft quod fteterat annis.ccxxxi.quo tempore
etiam latinia Romanis perdomiti funt.
^['Alexander poft mortem Darit.ari.v. regnauit i nam
antea.vii, Alexander hyrcanos 6C Mardos capit reuer*
tenfc^inamraonecodidit prastonium.ide iudicum ufi»

q? occcanu uitdoriis potius qbrllis perueit Ac babydo#


nem rcucrfus.xxxy.uitm.Rcgni autem fui.xii.anno ue
neni hauftu periit. Poftqucm tra flato in mulcos impe
rio. Aegyptum ptolemmus lagi filius tenuit Macedo##
nas Philippus qui 8C Aridius frater Alexadri.Syriam
& Babylonem 6£ oia regna orientis Seleucus nicanort
Afim regnauit Antigonus.Q_ui apudDaniele per quat
tuor hirci qui arietem cotcreret cornua defignantur.

|T Aegypto primus regnauit ptolemmus Lagi fili? an.


xl. Appius Claudius ctccus romm clarus habetur, Q ui
aquam uiam appiam ftrauit ptole##
claudiam iduxit;S£
mteus Hierofolymis 6C Iudma iditionem fuam dolo re
dachs plurimos captiuorum inasgyptum tranfiulit.Iu
deorum pontifex maximus Onias Iaddi filiu s clar9ha
betur.xiii.ptolemari anno Syrias 5C Babyloni 8C Supe#
rioribus locis regnare Incipit SelcucusNicanor, A quo
tepore Machabeorum hebrasa hiftoria grascoiy fuppu
tat regnu: a quo 5C erfeni fua tempora coputant Seieu
eus Sciet: ciam Laodicia: An thiochiam : Apamia: Eder
.

fam:Bcroeam:& pella urbes codidit.ludaxifjj pontifex


maximus religiofiffimusacpiiflmus Simon oni^ fili?
clarus habetur.Poftqucm Elcazarus frater eius fufce«/
pit templi minifterium filio eiuSonia paruo admodum
derclidto, Seleucus! eas urbes quas extruxerat iudatos
tranffcrt.Lufeis ciuium & municipalem ordinem cum
grards tequali honore concedens,
Poft Philadelphus an.xxxviii. Softratus Enidius fa 5 7°7
4'

rum in Alexandria coftruxit.ptolemaeus iudaros qui in


xgypto erat liberos cfle permifiuEt Eleazaro pontifici
multa hierofolyma & templi donaria uafa trafmittens
lxx.interptes pctitjqui feriptura fanfta in grtecu uerte
rent eloquiu. Aratus agnofeitur Iuda:oiy pontificatum
poft Eleasarum auuculus cius Manafles accepit:tat«
autem potetia: fuiflfe narratur ptolcmteus ifte philadel
phus utptolemxum patrem uiceret. Narrant.n.hifto*
riac habuifle cum peditum,cc.milia xquitum.xx.milia
curruu,u.elephanthosquos primus adduxit exasthi*
opia.cccctos. 6C cetera his iimilia.
Poft Eucrgetes frater fuperioris regis an.xxvi.qut 'u 57$
de Euergetes ab agyptiis cft uocatus.Q uia capta Syv
riaSC cilicia & propemodum uniuerfa Aiia inter innu*
mera argenti pondera ac uafa ptiofa ccepit etiam deos
eorum quos Camby fes capta «gypto in perfas porta*
ucratjretulit Iudaeorum pontifex OniasSymonis Iufti
filius clarus habetur.Cuius item filius S/mon non mi
nori gloria fulget, Sub quo Iefus filius Sirach fapietias
librum#? rrfponens quem uocant panarcton etiam Sy
monis in co fecit mentionem.
57 *° Ptho.philopatcr filius euergetis an.xyii. Antiochus
rex fyrix uidto philopatre ludxa fibi faciat. Iudxoru
pontifex maximus OniasfiliusSymonis infignis habe
tunadquelaccdxmoniorum rexArius legatos mittit,
? 77 *
([ Ptol.cpiphanes filius philopatrisan.xxtiii. fecudas
liber Machabeoy apud iudeos huius teporis geli i coa
tinet.Onias facerdos alTumptis iudeoiy plurimis fugit
tmxgyptutmSC a ptolomreo honorifice fufeeptus aece*
piteam regionem:quxheliopoIisuocabatur:SC conce
dente regeitemplum extruxitjin regypto fimile templo
iudeoi}t.Q_uod permanfitufq) ad imperio Vefpatxani
an,ccI.Sub occatione igitur Qaix pontificis infinita ex
amina tudeo^ in xgyp:um confugerunt.Eo tpe 8£ Cy
rene eot)t multitudine repleta cffc.H cc aut uei oniae uel
exteris fuit caufa xgyptu petendi qui pugnantibus co
tra fe magno Antiocho SC ducibus ptholemxipoittain
media iudea in contraria ltudea fcindebaturjaliis antio
cho aliis ptholemeofauentibus*
3*o?
P.ol.phdomcter an.xxv. Ariftobutus natione iud.v
us peripateticusphilofophus agnofdtunqui ad philo
metoremptol.expIanationuinM ofen cometarios feri
bir. Antiochus epiphanes qui poft Seteucu cognom n

to Philopatorem aii.xi.reg l.in fyria.Iudcoiy legem i:a


pugnansolac^ fordibus idolorum cbplcns inteplo Io<»
uis olympii fimulacrum ponit. Sed SC Samaria fuper
i

uerticem montisGaiisilouispereg ani delubru xdifi*


cattipfis famaritanis ut id faccrct pcantibusjuer umMa
thaihias faccrdos Icgcs patrias uindicat.Aducrfus An
tiochi duces arma corripiens.Quo mortuo ducatu Iu
d£o$: fufccpit filius eius.IudaMachabcus anno.cxlvi,
regni grarcciy.xx.at ptholemtei olympiade, clv.cj mox
Antioc hi duces dc Iuda:a expelles; Si templum ab Ido
lorum imaginibus emundans patrias leges poft frieniu
fuis ciuib? reddir.uri poft feccfTum Onia; faccrdotis 1
regyptu de quo fupra diximus.SC morte Alchymi qcf<*
fugato onia pontificatu indign?inuadere tetabat.Om*
nium fauore mdxoy Machabeo facerdotio decernitur
Quod poft morte eius frater lonathas fortitus.xyiiii,
annos fumma mimftrauit induftria,
4f Poft Eucrgetes an.xxvitu.Ionathas dux ludxofy Si
potifexcum Romanis &
fpartiatis amicicias facit quo

a triphone tnterfetftoun facerdotio frater Symon adfu


mitur. Anno regni Eucrgetis.vii.quod.viii.anis ftrenu
iffine gerens. filio Ioani reliquit.Hicaduerfum hyrca#
nes bcllu gerens hyrcani nome accepit.Et a Romanis
ius amiciciae poftulans decreto fenatus inter amicos re
latus eft Samarta;quce nro tpe febafte uocat^.Obfidu
or.e captam folo a:quauit;quam poftea Herodes iftau
ras febaften in honorem Augufti appellari uoluit,

41 Poft phifcocjK fotcran.xvii.G. Alpini nafeit mre


oluia pre cqftris ordinis cx regio uolfco^ gne Hyrcao
in potificatu q<J ipc.xxvi.an. tenuit Ariftobu.fuccedit
annu unu.q rex pariter & potifexprim? ap iud^osdia
dematis fupfit ifigne.p9,ccccIxxxiiii,an,Babil6ia:cap^
E ii
tiuitatis.poft quem rcgnauit iananis cognomento Ale*

xander annis.xxvH,(^ui pontificatum quoq; admitti*


ftrans crudeliftimc ciuibus pfuit.
$8^ f[ Poft que SC Alexander annis.x.huius anno. viiSy/
riain Romanam ditionerficefliticapto Philippo a Ga*
bino expulfus dc regno ptolcmarus phtfeon matre
: g
Cleopatram in Cyprum fccedit.
1f7J Poft qui a matre fuerat electus an.regreffus de fu**
ga regnum obtinuit.Q uia Alexandrum qui'ante eum
;

fuerat ob interfccfhonem matris ciues pepulerat i Scyl


la Aihenienfes uaftat,

Atexa CL P 0 ^ Dionyfius an.xxx.ab huius anno.y, Alexadra


uxor Afexadi i pontificis; poft morte cius rcgnauit iu/
Arifto daris an.ix,Ex quo tempore Iudaros reru cofulio SC ua*
iix clades opprefteratjpo ft cuius morte Ariftobul. SC

canui. Hyrcanus filii eius iuice pro imperio dimicares. Occa


fione p buerc romanis.ut Iudcea inuadcret.Itaqj Pope/
ius Hicrofolyma ucnicnsicapta urbe SC teplo re fera*/
toufqj ad fandrafancto^ accedit, Ariftobulu uictum
fecu abducit. pontificatum confirmat Hyrcano,
<gj Deinde antipatru Herodis Afcalonita: filfu ^cura*
torem paleftini facit,Manfitq;in pontificatu hyrcanus
Virg. an.xxxiiii. V irgili? maro i pago qui Andes dicit* haud
aafcjf.
p rocu j a m antua nafeitur Pompeio SC craffo cofulib?j
Pompeius captis hierofolimis tributarios iuda:os facie
V irgilius Cremona: ftudiis eruditus , Ctefar germaos

SC gallos capit SC brttanos,Q uibus ante cu nec nome


quidem romanorum cognitum fuerat,uiclos obfidih?
acceptis fKpendiarios fecit.
0[' Cleopatra foror ptolcmai an. xxii.orto bello ctuili u
ter Cxfare 8£ Pompeium uidtus Pompeius Alexadri»
am petit, Ibiqtab ipo a quo fperabat auxilia Ptolemaeo
pcuffus interiit.Mox Caefar Alcxandna uenit ipfiquo

q; Ptolemaeus parare uoluit ilidias. V


h bello ei illato ui
dius in Nilo periit. Caefar Alexadria potit^regnu Cleo
patrae dedit.Cum quaconfuetudine ftupri habuerat:
cuius regni a tertio anno ipfe primus romanorum litw

gulare obtinmtimperiu.A quo Gefares romaoiy prici

pes appellati, CIeopatra’regio comitatu urbe igreffa.

^|~C&’far ob itrfolentiam morum coniuratibus ineum ^ IO


lx,uet amplius fenatoribuscquitibufqj romanis icuria
confoffus intcriit.pofl: annos,iiii.8C mefes.vi.quainre«*

.
gnare ccepcrat.Caflius Iudasa capta teplum fpoliat.

fC Odfciuianus Caefar auguftus romanorum fecudus 5966


rcgn.andvi,& melibus fex. A quo augufti appellati re<*
ges romano^ quo^.xy.uiuete Cleopatra.xl, £C unum
poftea uixitannos.xi.Augufti ano dejScieteludaea poe
tificum principatu herodes antipatri afcalonitx 8i ma
tris Cypridis arabicai filius a Romahis iudteoru fufce*
pit pricipatum quod tenet an.xxxvi.q ne ignobilis fon»
te;& a Iudajo^t femine argueretur extraneus.Cobuflit
s
libros omnes quibus nobilitas getis Iudtete in templo
feruabatur adfcripta ut deficientibus^bametis di ipfe
ad hanc pertinere putaretf.In fuper etiam ut fua Sobo
lem regio illo^-gcnere comifcerett piedta Dolida; fo
mina hieiofolymitana qua .priuatus acceperat uxore»
E iii
f[ Et nato ex ea fil o antfpatrofocfat fibi tnarirm filia

Alexadrimeptcm At iftobult fratris hii cani qui ante cu


rex erat iucli i^Hsc quirq; ei genuit f.lios. Qucf^du
os Alexandrum QL Artftcbuli in ipfc nccr.uu.ui Sama*
ria.Nec mora poli etiam matre m illcf cua nilcharius
ncucrat fimilts cerat pet e rnit.l quibus Auftcbulus hc*
redtm cx beronice fuierperat filiumtque in adib?apo
Holorum ab angelo pcrcufit m 1« gtmus.Teruo iter au
guttum & Antcr.iu orto bello, qd Antonius qui Afia;
r
fx orte te m tene bat repudiata fot ore augufti clcopatra
duxifict uxorem. Antonius SC clcopatra uitftifcmefp
ficiunt.Aquo tpequida primum annum augutti mo*>
narchi# fupputant.Hatlcnus qui uocabantur lagide i
argypro regnauerunr an.ccxcv,

Ii. Anno L a faris Augufti.xlina morteuero clcopatrte


& Antoniiiqn&argyptusinprouincism uerfa ctt an,
xxvii. Olympiadis ccntcfimae nonagefimac tertiat anno
tertio. Ab urbe autem condita an.Dcclii.idem eo anno

quo copreffis cuttta qi p orbe terra: getiu motib? firmitt


fima ueriftimaq; pace ordinatioe dei Cafar copo fuit;
iefus xpsftli/det fexta tnudi «rate fuo confecrauit acb
uentu. De Sexta atate.
ff' Anno Imperii
Aug.xliiii.Hcrodes morbo Iter cutis
Bero*
aque 8C fcatetib?toto corpore ucrmib?miferabilitcr di
gne morrf.Pro quo fubftituc? ab Augu. fili? eius Ar«
Arche
laus ehelaus regn.an.viiit.tdcft ufqjadipftus augufti fine.

{[ T unc.n.no fere sibus ultra icd accufatib?apud Au


guttum ferocitate eius Judaeis in uienna urbe galli# re
tegatur 8C ad minuenda iudaici regni potentia infolem
tiamq; domada.iiii.fratrcs eius p co funt tetrarche ere»
ad.Hercdes: AntipatenLylias 6C philippustquot^ Phi
lippus 6C herodes qui Antipas prius nucupatuneaam
uiuente Archelao tetrarche fuerant ordinari.

0[ Tyberi? priuignus Augufti hoc eft libic uxoris ei? 5980


filius ex fupiore genitus coiuge regn.an.xxiti. hui? an.
Pilat9
xii.PiIat?iudxe peurator ab eode dirigit Herodes Te
trarcha quiiudeoty principatu tenet an.xxiuiu honore
tyberii SC mr is ei? Ly bix tyberiade codidit SC lybiade.
4^Anno.xv,Imperii Tyberiidns poft baptifmu qcfp »?3i
dicauitloanes mudo regnum codoty adnuciat, pactis a
mudi principio fecudti hebraeos anis ut Eufebi? in cro
nicis fuis fignat.iui.milib?adnotado qcP.xvi, ano tybe*
riipricipiu fucrit.lxxxi.iubilei fecudu hebrasos.Q^uar
autnra fupputatiomn utgm minusponedosaeftimauic
anostfacilc qui fupio a libelli hui? legerit iueniet:iuxta
uero cronica eade ipfe Eufebius de utraqj seduioc ut (u
bi utdebat: copofuit. Anni funt.v.milia.ccxxoiii.

([ Anno.xviii.ImperiiTvberii;Dns fua palTione ma


dum redemit: 8C prcdicaturi p iudaec regiones apoftoli
Iacobum fratre domini hierofolymts ordinatur cpm.
Ordinat 6C.yii.Diac.6i lapidato ftephano eccleiia re
p
giones Iudaee 8C Samariae difpgitf. Agrippa cognome
to Herodes filius Ariftobuli filii Herodis regis accufa
tor H erodis tetrarche Rom apfeCEus a tyberio in uitv
cula conicitunubi plurimos libi adfeiuit ad amiciciatn
SC maxime germanici filium Gaium.
E iiii
W5 4[Gaius cognomento caligula regn.an.iii.mefibusx»
dicbus.viii.hic Herodem Agrippa amicu fuum utneu
lis liberatum regem ludaxfacit.qui permaet in regno

annis.vfi.idcfl. ufq; ad quartu Claudit an.quo ab ange#


lo percuflb fucceffit in regnu filius eius Agrippa 8C ufi*

q? ad exterminiu Iudaroijt.xxyi, an.pfeuerat, Herodes


tetrarcha 6C ipfeGai amicicia petes cogente herodiade
Romaucnit.fcd accufatus ab agnppa:etia tetrarchia
pdidit:fugiefq;in hifpaniacu herodiade meror periit.

([ Pilatus qui fniam danationis in xpm dixerat tantis 1


terrogate Gaio angoribus coardatus eft-ut fua fe ma
nuperemerit.Gaiusindeos fe referens ludiorum lo*
ca fancta fordibus idolorum prophanat , Mattheus in
Iudaea praedicansieuangelium fcripfit.
4007
|[ Claudius annis.xiii,menfibus vii.dicbus.xxviii.Pe*
trus apoftolus cum primus antiochenam fundaflet cc*
defiam Roma pergit ibiq.xxv.an.cathedra tenet cpt'
fcopalem .ideft ufq ad ulamu Neronis annum.
fj Marcus euangelium quodRome ferip ferat in xgy
pto petro mittete predicat.quarto Claudii anno.fames
grauiflima cuius Lucas meminit fada eft.

0[ Eodem anno ipfe britanniam adiens:qua neqj ante


Iuliu ca;farcm:neq! pofteum quifqua attigere aufus
fuerat fine ullo plio ac fanguine intra pauoiflimos dies
plurima ifulae partem in deditionem recepit.OrcadaS
etiam infulas Romano adiecit imperio ac fexto qua p
fedus erat menfe Romam reditt.Nono regni fui anno
iudtcos tumultuantes Roma expulit, Q_uod 5i Lucas
refert: fequenti anno fames maxtm a Romani corripit,

c Nero an.xm.M.vri.D.Xxviii.hu quofecfidoannofe


Paul? Roma
ius 4 o11
ftus Iud f ^curator fucceffit fflici.a
e
manens cuftodia
uicflus mitti tur. Et biennium in libera

poftharc ad pdicandu dimittitur:nccdu Nerone in tan


taerupentefceleraquantadeeo narrant hiflori&Iaco#
^
ja
p i£j a
bus frater dnt cu.xxx.an.hierofolimo^ rexiffet ecclefia tut.

y ii, Neronis anno lapidatura ludaris uindicatibus in il#


!o g, paulum interficere nequiuerunr.
Ferto magiftratui ludsc fuccedit Albinus, Albio flo#
rus cuius luxuriam & auaritiam caeteraq? flagitia no fe
rentes 1 udari contra Romanos rcbellauere Aduerfum.

quos ucfpefiaus magifter militiae trafmiflus plurimas


urbes Iudeae ccepit.Primus Nero fuper omnia fcelera
fua etiam xpianos perfequitur.
Q
uory eximios romas
Petrum cruce : Paulum occidit gladio.hic in re militari
nihil omnino aufus britaniam pene amifit.Na duo fub puma

eo nobiliflima oppida illic capta atq euerfa funt,


V efpafianus an.ix.M.xi. D.xxti.hic apud Iudxam 4°5*
Imperator ab exercitu appellatus:bellum Tito filio co
mendans Romam per Alexandriam proficifcitunqui
fecundo anno iudare regni templum fubucrtitjfoloq;
ftrauit.poft annos primae ardificationis eius;M.lxxxix,
confumatum eft hoc bellum an.mt.duobus quide Ne#
rone uiuente;SC duobus aliis poftea.
0T V efpefianus inter alia magna opera:in priuata ad#
huc uita ingcrmaniam.ac deinde in britaniam a Clau#
dio miflus tricies cu horte conflixit: duas ualidiflimas
F
gentes fupct;q;.xx.oppida:infu!amV extern britaniae^i
Coio,
fas eri ximam imperio Romano adiecit.t^olofus emgitur ha
gu t bens altitudinis pedes.cvii.
4° jJ Titus an.u.M ,y.is omnium uirtutum genere mira#
bilis.adeo ut amor 6C delitia? humani generis diceretur
hicAmphithcatrum Romae tedificat;# m dedicatione
4049 clus ' V
M.ferarum occidit.
piecu'
c
Domitianus frater titi Iunior an.xv.M.v.Hic fecu#
^ us Polt Nerone xpianos pfequic^.Sub quo apoftolus
lodnef
Fiauia Ioanes in pathmy ifula relegatus e.Etflauia Domiulla
11 *
^aui* c ern etis c® fulis ex foror neptis in ifula
l portiana
tlh»
11 3
ob fidei teftimoniu exulat.Q_ui 8d{pm Ioan.Fertfin fer
uentis olei doltu mififfe.Sed ioa.taimunis reduc a poe

^o^ 0 nisiqua a corruptione carnis.ma(it fempiraunis.


{pNerua an,i.M.im.D .viii.hic primo cdnfto fuo cun
£toscxuIesreuocauit,un8C Ioanes apoflolus haegna
li indulgetia liberatus ephefum rediit.Et quia coculla

fe abfente p hercticos uidit ecclefiae fideiCofeftim hac


defcnptaicuageliofuo uerbi dei aeterni tate ftabiliuit.
4069 c Traiani®on
an.xix.M.vi.D.xv
^ni x.xx.SC
^
.Ioan.*poftolus.lxviii»
yiii. Ephefi pia#
ano Pa itatis at fu
morlf
pfecu eida morte qcuit.traiao aduefu xpiaos pfecutione mo<
tio.j. ucnteSymcomqui 5'ytaon filius Clcophae:hterofa
nat
* lytnorn epifeopus cruciSgitur;6i Ignarius antiochiae
if
cps cps Romam perdurus beftiis traditur.
^ ini’ |r Alexadcr quoq; romanaeurbis cps martyrio coroa
pltbe. turjEt.vii.ab urbe miliario uia numcntanaubi decola##

tuseft;fepc!itur»
ff Plini9fcdsV eroruorator &Hiftoric? Mignis hetur.
Cui?plurima Ingcniiopa cxtar.Patheu Roma: qd' Do neji <
mitia.fccerat fulmincc6crcniafu:curnomeidcdatu cft pithei
qtfoium dco^.' fit ipa domus hitaculuaudaa p aiuerfas:
terraty ptes fedicione mOuetcsdtgna cardefternutfTra
tanus romani ipertt qdPp9 Auguftu dcfenfu magis fuc
ratquam nobiliter amplia tu:fl nes loge latecp diffudit.
°*®
0[ Hadrianus confobrintetraiani filius an.xi.hic p qua 4
dratum difcipulu apoftoIoru:pAriftideatheienfemui
r um fide fapietiaq; plcnu:5i ferenu gtauium legatu
p
libris de chriftiana religione copofitis lftruftus pceptt
per epiftola chriftianos fine reatu criminu nondanari.
Ide ludatos fecudo rebelles ultima cx.de pdomuit.Etia
ftroeudi eis hicrofolyma licetia ablata qua ipfe in opti
tnum ftatu muro^ extrudlioe reperauit,5C Hclia uoca
ri de noie fuo pcepit.Ite eruditiffimus in utracp lingua
biblibtecha Athenis miri operis extruxit hicrofolimas
primus ex gentibus coftituitfcps Marcus.Ceflanribus
his q fuerat ex Iudeis
q fut numero.xii.&pfuerut a paf
fione dni pannos ferc.cvii. ^ Antoni? cognome lufhn*
to pi? cu filiis fuis Aurelio SC Lucio an.xxii.M.iu.Iufl:i philo.

nus phus libru pro xpiana religione copolitu Antonio


tradidit benignuq; eu erga xpianos hoies fecit.qnSlo*
gc poft fufeitate pfecutione Cynuxqa xpi note fangui»
rem fudit fub pio romai epo Hermes fcripfit libru qui P*‘ c ”a

dicit paftoris:in quo pceptu angeli continct.u pafcha


t
die Dominico celebraretur , Polycarpus romam ueni
ens multos ab ha:retica labe caftigauittqui V aletini 6C
cerdonis fuerant nuper doftrina corrupti.
4«$f 0[ Marchus Antonius uerus eu fratt cLucio aurelio eo
modo an,xix,M.i.primu xqao 1 ure Imperium admini-
ftrauere Cu ufcp ad hoc tempus fingult augufti fuerit,
Perfe
Bellu deinde contra parthos admirabili uirtute &fadici
cutio
quarta tatcgeflere.perfecurioe orta in Afia polycarpusSC pio
nius feccr martyriu .In galliaquocp plurimi gloriofep
chrifto fanguine fudere.Ncc multo poft utndex fcele#
rum lues: multas late prouicias: Italiam maxime roma
cj3 u^iftauit.Defundto Comodo fratre: Antonius como
dum fiiliutn fuum confortem regni facit.
^ Antonio Imperatori inclyto Aiianus fardenfis cps
apologeticum pro chriftianis tradidit.Lucius britanias
rexmiffa ab Eleutero Roma: epo epiftola chriftianus
efficitur. Apollinarius afiaus hierapoli;& dionyfius co
rinthi clari habentur epifeopi.
4 4 ^ ff Lucius Antonius comodus poft mortem pris regn.
*

ah.xiii.hic aduerfum germaos bellu faeliciter geflitteae


terumipfe per omnia luxuria: 8C obfcenitati mancipa
Hirev
tusitnil paternae uirtuds dC pietatisfimile geffit.Hireni
«f us
us epifeopus Lugdunenfisinfignis habetur.
^Commodus Imperator coloffi capite fublato fuae
imaginis caput iuffit imponi.

4*4^ 0[ Hclius pertinax meniibus. vi.hic Iulianiiurisperiti


fcelcre occiditur in palatio.Q_uem mefe feptimo poft#

quam coeperat imperarejiScuerus apud pontem milut


num bello ciuili uuftum interfecit,
Vi(ftor^,xiii.romaj epis datislatc libellis ; coftituit
p

pafcha dic dominico ce/ebrari ficut pceffor eius Eleute


rus a.xiiii.Lua primi mefis ufq? i.xxi.cuius decretts fa
uensThcophilus Catfarfo paleftinas epsjfcripfit aduer
fus eosqui.xiin.luna cum iudaris pafcha celebrabant,
U^Cum exteris qui in eodem concilioaderant epis f
nodicam SC ualde utilem epiftolam.
0[ Seuerus pertinax an.xyii,Clemes Alexadrinas eccle 4161
fia-r.pf byter &Patenus ftoicus phtlofoph9 1 difputario
Pare.
ncdogmansnridifertilTimi habetur , Narcifus hiero/ phus
folima^ eps:8C Theophil9 Cxfariefis polycarpus quo
Na rei.
epfis
q*SC BacchiHus afianaepuincfo epifcopi infignes habe Theo.
tunpfecutioe in chriftianos fa£ta plurimi per diuerfas Ccfi.
pfecu.
prouinciasunter quos 8£ leonides pater origenis marty
tio.S
rio coronati funt»Glodio albino qui fe in gloria catfare Poly.
fecerat apud Lugdun.interfec^o, Seuerus in britannos Bachi.
epi.
bellum tra(fert.ubi ut receptas prouincias ab incurlxo Leoni
ne barbarica faceret fecuriores.magnam foflfam firtnif des pf
fimucp uallum;crebris turribus comunitu per.cxxxii, Orige
nis.
milia paffuum a mare ad mare duxit.EtEburatiobiit p Clodi»
petua & foliata apud Carthaginem aphricae in caftris albfn 9
Senet’
bcftiis deputate pro chrifto nonis marriis.
4107
0f Antonin9cognometo caracalla feueri : filius an.viu Nard.
Alexander epscappadocfocu deliderio loco^ fandior epus
rum hierofolyma ueniflet:uiuete adhuc N.trctTfo eiuf
de urbis epo fenilis statis uiro:&ipfe ibi ordinat eps
Dno ut id fieri deberet per reuelati ocm monenre.Ter Tertii
tulianus apher Centurionis procofularis filiustomniu lianus
ecclefiarum fcrmonc celebratur,
F m
4*7* |T Macrius an.i. Abagarus uir fa&us regnauit Edcfle
Aa^a *
ut uult aphricaus.Macrin9 cu filio diadumeojcu quo
iperiu mafit.Ap Archelaide militari tumultu occidi/.

417^ (L Marci Aurelii antonii an,iiii.in paleftina nicopclis


emma qua? pri? Emmaus uocaba/ urbs codita e Icgatiois idu
P r0 ca fu fc*pie te Iulio aphricano feriptore tempo
1

1 afri
canus ru.Haec cft Emmaus qua dns poft refurredtione fuo
de tpi jgrdTu:ficut Lucas narrattfan/hficarc dignatPeftHip

H^po Pol y tusr P s mu ^ t0


^ coditor opufculo* tepoqi canone

epilis
*
que fcripfit hucufcp pduxit.Q ut etiam decenale noui
pafchates circulu reperies, Eufebio
q fup eode pafcha
tcdecenouennalcm circulu copofuit.occafione dedita
4' 87 Aurelius Alexander an.xiii.hicin Mamea matre fu
m am unice pius fuit:& ob id omnibus amabilis,
a '

J^e a
mater Vrbanus Romae epifeopus multos nobilium ad fv
^Cm ^ ^ ^
c r1
y rium perduxit.
tnart
Vrt«
Orige C Origcnes Alexadriae immo toto orbi clarus habe/,
nes 0[ Deniq? Mamea mater Alexandri uim audire cura#'
fummo honore habuit,
uit:8C antiochia accitum

tfccu C Maximinus an.iii.hic aduerfusecclefiat^ faccrdotes

uo<6. Kclericos ac do/fores pfecutione excrcet:maxime pro


pter xpianam Alexandri cui fucceflerat SC mamaeae ma
tris ei? familia.ue! peipue propter origene pref byteiy,
Pontianus 6l Antherus roman* urbis epi martyrio
coronati & in cimiterio califti funtfepulti.
-I °97 ^ Cordianus an.vi.Iulius aphrican? iter feriptores ec
clefiafticos nobilishabe/.Quiin chronicis quae cofcri
pfit refert fealexadria^jperaf uolete heracles opinioc
.

celeberrima puocatu. Q_ue 6C in diuinis SC in philofo#


phicis ftudiis atqj omni gracco ^ dodhina iftrudhflimu
tuiflfcfama loqtur Origenes i Cariarea paleftina; theo
do§iCognometo Grcgoriu SC athcodo^ adolefcetulos
fres.poti pofteanobililfimos epos : diuina phia imbuit.
Philippus cu philippo primus ipera 4104
filio an.vii.hic

to oium xpianus fuit. Ac poft tcrtiu iperii annu mille#


y
fimus. A codita roma annus copletus eft; magnificifqj
ludis auguftifltmus om nium pterito^.hic natalis anus
a chriftiano imperatore celebratus eft. .

0[ Origenes
aducrlus quendicclfu epicu^phutn qui eps
contra nos libros cofcripferat:o<fto uoluminib? refpo#
ditrqui ut breuiter dicam tatu fcribendi fedulusfuit ut
Hiero.quoda loco.v.Mi.lib.eius fe legifte meminerit.
4*°>
{[ Decius an.i.M.iii.hic cu philippos pr em SC filiu in
tcrfeciffetiob odiu eoijunxpiaos pfecutione mouet;in
qua Fabianus in urbe K oma martyrio coronatus fede tabi
fui epatus Cornelio dereliquit, qui ctia martyrio coro#
natus eft Alcxader hierofolimaru eps ap Caifarea pale Alexi.
^
ftina::& umiochiajbabylas iterficiutur.Hsc autpfccu e P s
tio u t Dionyfius alexadriat eps refertjno ex pcepto ipe#
ratoris fupfit exordiu.Sed anno iquit itegro pricipalia
puenitedicfta mifter daimonu q dicebat i ciuitatc no a
diuinis fuperftitiofum contra n os exagitans uulgus»
Gallus cu uolufiano filio an.ii.M.mi.huius imperii
dionyfius alexandriae antiftes ita meminit.
(T A: ne gallus qdem malu decii aut uidere potuit aut
cauere;fed 1 eunde lapide offenfionis ipegit: cuius cum
F iiii
regnum floreret initio: 8£ eunda ei ex fentetia cederet
Sanctos uirosqui pro pace regni eius deo fummo fup
plicabat perfecutus ei|;cum quibus
Onge am fugauit 8i pace. Origenes.lxx.xtatis
& prdfperitate fu
anno non adi
morif tegt um impleto defundus: &
in urbeTyri fcpultus e.
Luda Cornelius Roma: pottfex rogat? a qda matrona Lucta
corpora apoftolorum ex cathecumbis leuauit noctu SC
pofuit pauli quidem uia hoftcnfi ubi decollatus cft;
Petri autem Iuxta locum ubi crucifixus e. Inter cor#
([
pora fandorum epifeoporum in teploApollinis i mon
te aureo in uaticano in palatio neroniani,iii. Kale. I ulii,

Petfe» C Valerianus cum filio Galieno an.xy.hic in xpianos


cutio perfecutione comota ftatim a fapor perfaty rege capit:
oda* j luminib? orbatus feruitute miferabili cofenefcit
V nde Galienus tam claro dei iudicio territus pace nr is
reddidit.Sed ob meritum tamen uel proprias libidinis:
uel paternaettheomachiae innumera barbaris afTurgen»
tibusRomani regni detrimenta fuftinuit.hac pfecutio
neCyprianus carthaginefis epstcuius dodtilima extat
opufcula martyrio coronaCCuius uita: 8£ palTionis uo
lumen egregium reliquitpontius diaconus eius.qiii uf
q; ad diem pafltonis eius cu ipfo exiliu fuftinuit.The#
odorus cuius fupra meminimuscognomento Gregori
us Neo caefar 8C ponti eps:magna uirtutum gloriacla*
ret.Equibus una eftqut ecclefiae faciendae locus fuffi#
ceret: motem precibus mouittStephanus dC Xiftus ro
maeepifeopi martyrium pafft.

4 1:4 Claudius anno,i,M,ix.ifte Gotos iam per annos»


fcy.illyticutn macedoniaq; uaftantes fupcrat ob qua: in
curuulypcus aureus ci:&i capitolio ftatua aurea colo
cata e.Marcio idifcrufiimus atiochenatpf bytercccle
fia.qppcqui i cade urbe rhetorica docuerat aduerfus
Paulum ue iamufathe: q atiochia: epis dogmatizabat
xj m,cpit natuta: hcmine tantu fuifle accipietibus no
tarusdifputauitiqui dialogus ufq. hodieextat.

0[ Aurdianusan.v.M.vii.hiccum aduerfum nos per


fccutioncm tnouiflenf uimen ante eum magno pauorc tj Q ,

circunftantium ruit nec multo poft a militibus occifus


eft itinciismedioquod inter conftaniinopolim hera &
cieam e/t ilratas ueteris locus camo furrium appellat:,
f
Eutychianus Roma: epifeopus. ma tyrio coronatus : in
cimttcrioCalixti fepelitur qui &ipe,ccc,xiii, martyres
;
manu hia fcpeli uit»
0[ Tacitus.Mvi.quo apud potum occifo obtinuit flo 4:50
riaus imperium dic bus < kxxvm\8£ is hic apud Tharfu
Anatolius natioe Alcxadrinus laodfcc«e fy*
interficitur

riatps philofophoru difciplinis cruditus.plurimo fer


“ m
moc ccIcbratur.Cuius igcnu magnitudo cx libro qu c
fuper pafcha compofuit; & ex,x,ltbris arithmetictelfti
tutiomspoteft aperiiflimc cognofci; infana manicheo
rum hatrdts his temporibus oritur.
Piob?an,vi.M,iiii.hic Galbas iamdudum a barba
42j|
ris occupatasipcr multa 6C grauia prailia deletis tadem
hoftiLus liberauir Secudo huius anno u t in chronicis
Eufebii legimusiiuxtaAnthioccos.cccxxy.anos fuit lux
tatyrios.ccccii, iuxta Laodrceos «cccxxitii, Iuxta ades
G
u

fenos.Dlxxxviii.Iuxta Afcaloitas.ccclxxx. Secudu he


braeos initiudxxxvi. Iubilei quod lignat an.im.ccl.Ar->
ehelaus mcfopotamias epslibrudifputatiois fuazqua
habuit aduerfus manicheu exeute depfyde Syro fer#
moe copofuitjqui traflatus a grarcis habetur a multis.
4«3 ^ Carus cu filus Carino & Numcriao an.u.Gaius ro
maasecclefia: fulget epus.C^uia Oiocletiao martyri
phieri 9
paffus e Phierius pf byter alexadrias fub theoa epo flo
fetiflimos populos docuitEt tata fcrmoisdiuerforucp
tracluutqui ufeg hodie extaduenit elegatia.ut Orige#
nes iunior uocaretur.uir miras parfimoniae 8C uolunta#
rie paupertatis appetitonqui pofl: perfecutionem om>
4^8 ni tempore uitac Romx uerfatus eft.
Cara. {['Dioclitianus cu Herculeo Maximianoan.xx.Caru
Narfe.
fius fumpta purpura britania occupauit Narfcus rex
.

perfaru orieti bellu intu lit.Q_u* gentes Aphrici uaffca


ucrut. Aegyptii Achilleus obtinuit . obqj coftati us SC
Gallerius Maximianus Casfares aflumunturin regnu.
Conftantius priuignaMaximiani theodora accepit:ex
pfeca
no.so. qua poftea fex liberos Conflarim fratres habuit Galle,
filiu Diocletiani: Valeriu poft.x.ari.p Afclepiu docftu
pfecfhimptorio Britanias receptae.xix. anno Dioclitia
nus ipe in orietejMaximianus herculeus uaftari in oc
eidente ecclefias affligi. Inter ficiqjxpanos pcipiut.Se#
eundo aut pfecutionis anno Diocletianus nicomedias:
Maximianus Mediolani purpuram depofueruntatta#
men cepta femel perfecutio ufq; ad feptimu coftarini
annum feruere non ceflat.Conftantius,xvi,Impcriian
«ofummae manfuetudinis Kciuilitatis uirinbntania
obiit diem.
Hec pfecutio tam crudelis 6 C crebra flagrabat ut ia
tra unu mefem . xvii .milia martytu pro chrifto pafli 1»

ueniantur.Nam St occeani limbu trafgreflaalbanum


Aaron St Iuliu britannie cum aliis pluribus uirisacfcc
minis fcelici cruore dam nauit.
{[ Padus e hacPaphiIt?pf bytcr Eufebii cffariefis epi ^
neceflari?:cuius uita ipfc tribus libris comprehendit.
Tertio anno perfecutionis quo KConftantius obiit pfby.
Maximin9fiC feuerus a Gallerio M
aximtno Cefarcs fa 4* i9
Cti. cqbus Maximinu s maleficia St ftupra fua xpiano^r p ctruf
pfecutionibusaccumulatvPafllis e ea tepeflate Petrus a i exa .
Alexadrie cps cu pluribus egypti cpis.Lucianus quo* epu* 1

q; uirmoribus St cotinetia St eruditione precipuus An ^”^4


thioceuspfbyterpafTuscfl.Et Timo.Ro.x.Kale.Iul. 4190
0[ Conftaniinus conftantii ex cocubinaHelena filius:
in britania creatus Imperator : regn.xxx.M.x»ab anno Max&
perfecutionis quarto.Maxentius Herculei maximiani
filiusRome Auguftus appellatur.
Licinius conflantia: fororisconflantini uirCarnuti
a
Imperator creatus.Conflatinus de perfecutore xpian 9
efficitur. In niceno cocilio fides catholica exponitur an Colla»
no poft Alcxadru.Dcxxxvi.die melis fccudugrecos
dcii.xix.qdPefl.x.Kalen.Iu/iaijnconfulatu Paulini St lu
liani, V V cc.Conflantinus fecitRome ubi baptizatus
cft Bafilicam beati Ioanis baptifte que appellatur con
ftantiniana,Item Bafilicam beato petro in templo apo
G ii
linis, Nec non &
beato Paulo corpus utriufqj aere cyv
prio circundans quinq; pedes groflb. Item bafilica \ pa
latio foferiano qux cognomiatur hierufalem tubi de li#

gno crucis domini poliiit.


4[ 1« tempore illo qn Conftanrinus regnabatanno re##
gni fui fextotpoft paffione dni noftri Iefu xpt anno du
cenrefimo trigefimo tertio inuetum eftlignum.S.cru#
cis.In qua dnsnofter Iefas xps fuitfupenfustSC clauos
qui in membris eius confixi fuerunt.
CDltem bafilica fanda: martyrisAgnaeexrogatu filias
fux 8l baprifteriuin eode locat ubi dibaprisata e foror
eius conftatia cum filia augufta.ItenvBafilicam beato
Laurentio marryri uia tyburtina in agro uerano.Ite ba
filicam uia Lcuicana inter duas Lauros beato Petro.SC
Marcellino martyribust&Maufoleum ubi matrem fu
am pofuit in farcophago purpureo. Ite bafificam imcu
uitate oftia iuxta portu urbis Roma: beato^tapoftofo*
Iorum Petri &PauIi8Cloanis baptiftaz.lte bafilica in ci
uitate albanenff.S.Ioanis baptiftejtem bafilicam in ur

be Neapoli, Idem Conftantinus de prana by tinias ciui#


tatem in honorem martyris Luciani ibi conditi inftati#
ransjex uocabulo matris fua; helenopolitn nucupauir,
Ide urbe nois fui ftatueus in thracia fede Romani fpe
rii 3C totius caput orieris ee uoluir.Ide ftatutt citra ulfst

hominum caedem paganorum templa du di.


C' ConftanttlIS c « Coftantino 5C coftante fratrib9an.

N ifibi xxiiii.M.v,D.xiii,Iacob?nifi bimis eps agn o fcirurtad


n us cuius prteccs fepe urbs difcrimine liberata eft impb/
etas Ariana Conflanti regis fulta pfidio exiliis carectis
bus dC uariis afluftionum modis: primu Ahtanatiu dei Atha
de oes non fux partis epos perfccuta e, Maximinus tre
uorum eps clarus habetur. A quo Athanafius Alcxan^
drixcpsduma Confla ntio quxrerctur ad pcena; ho*<
norifice fufeeptus eft, Antonius moach 9 .cy.xtatis an*
no in heremo moritur reliquia: apofto/iThimothei co
ftantinopolin» inueflx Conflando Roma ingrefloofo
fa Andrexapoftoli;& Luceeuangeliftxaconftantino
politais.miro fauore fiifcep ta. Hilarius picdauieiis epi
fcopus qui pulfus abarianis in frigia exulauerat. Cum
apud conftantinopolim librumpro fe conftantiopoD*
rexiflet ad Gallias rCddit.
Iuliaus.an.u.M.viii.is ad idolorum cultucouerfus 4515
xpianos perfequitur:pagani apud Sebaften.pateflinx
urbem fepulchru Joanis bapriftx inuaduttofTa difper
gunt:eadem rurfum collecta 8C cremata latius difpgut
fcd det prouidentia a fucr quidam ex hierofolimis m<v
nachijqui mixti colligentibus queqj ipfi poterant abla
• ta ad patrem fuuPhilippu pertulere.llle cofeftim haec
fupra fe enim non ducebat tantum thefaurum propria
is feruareuigiliis:ad pontificem maximum Athanaliu
per Iulianum!diae,fuum mittit.C^uxille fufccpta pau
cis arbitrisfub cauto facratii pariete inclufa prophetia
co fpiritu profutura generatioi poftera? c6feruauit,Cu
iusprxfigium fub Theodofioprincipeper Theopht
lum ciufdem urbis epm copletur. Quideftrudto fera
pis fepulchro fantfli Ioannis ibide cofecrauit ecclcfia*

G iii
*

4*«7 CIouinian?mefibus.viii.Synodus Anthiochise Ame


Utio & fuis farta .in qua homoufion homioncp reicrto;
mcdtu inter haec an homoufion macedonfanu dogma
uindicauit.Iouinianus lapfu conftantii pccfloris admo
nitus honorificis St officiofiffimis litteris Athanafium
requirit. Ab ipfoq; formam fidei: eccleliarum difpo»
nendarum fufeepit modum, Sed cius pia laetaq; prin-

cipia mors immatura corripit.


4**8
(T V aletmian? cu fre ualete an.xi.Apollonaris Laodi-
cen? cps multimoda nrae rcligiois feripta copoit.Q_ui
poftea a fide deuianshaerefim fui nominis inftituit,
{C DamafusR omaeeps fecit bafilica iuxta theatru fan
rto Laurentio :& aliam in catacubas:ubi Iacucrut cor
pora fanrta apoftoloj: Petri & Pauli.In quo loco pla^o
niaipam ubiiacuerutcorpa fca ucrfib?adornauit. Va
lens ab Eodoxio arlano^ epo baptizatus nros pfcquit?

Amb. Gratianus ualentiniani filius tertio eius annoAmbianis


atchi Imperator eft fartus*Gonftantinopoliapoftoloru mar
epfis
tyrium dcdicator.poil auxentis morte mediolani Am-
Medi-
olani brofio epo confh’tuto:omnis ad fidem rertam itaiia co-
Hilari. ucrtitur.Hilarius eps pirtauis moritur,
cpni
fj Valenscu gratianoSC Valentiniano
ualetinianifris
‘H*
fui filiis an.iiii,uales lege data ut monachi militaretmo
lentes fulhbus iuffit lterfici.Gens hunoy diu f acceffis

daufa motib?reperina rabie peita exarfit i gothosieof


qj fparfim coturbatos abantiqs fcdib? expulit. Gothi
fupato daubio fugietes a ualete fine armoy de"pofiti6e
peiti mox p auaritia maximi ducis:fame ad rebellandis
eoadi futVittoqp ualetis exercitu p thraciam fefe efTu

dentes fimul olacaedibusancediistrapinifqjcdfuderut

0f Gratianus cu fratre ualentiniano an.vi.Theodofius 4)i&


a Granario iperator creatustmaximas illas fcithicas ge
tes hoc cft halanos hunos;& Gothos magnis multifep
pliis uincit Cuius cocordiam no ferentes Arrianijpoft.

x(.an.ecclefias quas ui tenuere reliquerunt.


^Synodus.cl.patru cogregatur urbeauguftaaducr
fus macedonium fub Damafo Romaecpo.
0f Theodoiius arcadiu filiu fuu confortem facit Iperii
a fecudo gratiani anno ipo fexies ScTheodolio cofulir
bus Theophilus pafce coputu fcribit.Maxim^uir qui
dem ftrenuus SC pbus arqj augufhodignusmift cotra
facrametifide ptyranide emerfiffet in britania inuitus
prope modu ab exercitu Iperator creatus in gallia tran
fit.Ibiqigrarianu auguftu dolis circuuetum apud lug'
dunu occidit.Fratreqjeius ualerinianu Italiaexpulitrq
tm Iuftiffima cum matre fua Iuftina poenam luit exilii
quae Si ipm arriana polluit haerefi 8C eminentiffima ca
:

tholicae fidei arcem Ambrofium perfida obfidione ue*


xauit.Nec prius quam prolaris beatorum Geruafii: Si Proth.
Prothafii martyru deo reuelante reliquiis incorruptis 4J4>
nefanda cepta deferuit.
Theodofius qui gratiano uiuente.vi.annis in oriete
regcbat.poft eius morte regn.an.xi.ipe Si Valennian?
que Italia expul fum benigne fufeeperat Maximu tyra
num.iii.ab aquilcialapideinterficiunt:quiqm britan*
niam omni pene armata iuuentute. Ixxx.copufque mu
G iiii
Iitaribus fpoIiauerat.Q uae& Tyra nidis eius uefttgia
lecut« in gallias nunqua ultra domum rediere. Viden*
tes tranfmarinat getes feuiffima: Scotorum a circio pi»
tuorum :ab aquilone diftitutam militeac defcnforcifu
larmadueniunt &C uaftatatn di/ cptamcp multos per an
nosopprimunt, Hieronymus faerte interpres hiftoriai
librum que dcilluftribuscccleli* uiiisfcribit ufq$ad
an perducit.
xiiii.totius imperii theodofii 1

40*
C Archadius frater Theodofii cu fratre Honorio an*
xiii.Corpo.ra fandiora Abacuc & Michcxprophcta§t
diuina reueletioe jjduntf.Gotihr Italiam; uaaali atq, ha

chi x Gullias aggrediuntur. Innocetius Roma: cps dedi


j)phe caui bafilica Geruafi 8C protafi marryru bcaiiffmoru
tarum
^ deuotione tcftamenti cuiufdam iluftris fcetninte ue
ftinat.palagius britto dei gratia impugnator.

4^77 €T Honorius cu theodofio minore fratris fui filio an.

xv.Halaricusrex Gotho^Roma inuafittpartcmq; ei?


confumpfit incendio.ix.Kalen.Septcmb.
Anno conditionis eius mile/imo ccntcfimo fexagdt
mo quarto ac in orolxo.iii,fcxto die quam ingrelfu > fue
ratdeprcdataurbeegreflfus eft Lu cianus pfbytercui
reuelauit deus, vu, Honori: principis anno locufcpuf
eris & reliquiam beati protomartyris Stcphani& Gl<*

maiihelis ac Nicodcmi in cuagclio 6C in adhbus apo


q
ftoloru 1< guntur.Scripfit ipfum rcuclationegraeco fer
moead omniom ecdefiaijt pfonamtquam reuclationc
Anitus pf byter homo hifpanus genere in Iatinu uertit
eloquium, Et addita cpiftola fua per Orphum pl bitere
occidetalibus dcdit.Q ui etiam oro/Ius ad loca fanrta
per ucnieS: quem auguftinus ad hieronymum p> difee
da animat rone miferat;rcliquias beati ftcphai accepit

fit Ipatriam reucrfus.Primus intulit occidenti.Bntani


fcotoy picftoruq; ifcftationem no ferentes Romd mit>
tunt:6t fui fubiertione promifla cotru hortem auxilia

flagitat.Q uibus ftatim mirta legio magna barbaro^


m ulritudme fternic Ceteros britanix finib?pellit;ac do
mura rcuerfura fociis ad arcedos hortes muru tras lfu
lam iter duo maria ftatuit.Qpai abfq; artifice magiftro
magis cefpite quam lapide fartus, nil operantibus ,pfu
it.Nam mox ut difceflcre romaniiaduertus nauib?pri
or hoftis quali matura fagitta obuia quarq> fibi cardit:
calcat deuorat.Leij: petentibus auxilia romaniaduolat

Si cadum horte tranfmaria fugant, coiurti fqj libi bri*


lanio muru non terra ut antcpulucreu.fcd faxo folidu
Inter duitates qute ibide ob metu hoftium fuerat fartg
a mari ufq;ad mare coilocant.Sed Si in littore meridia*
no maris.quia 8C Ide hoftis timebatur T urres per Iter
.

ualla ad profpertum maris ftatuuntific uale dicut foci


is tanq ultra no reuerfuri.BonifaciProma: eps fecit ora
Boni
toriu fcimiteiio.S.fcelicitatis.SC ornauitfepulchiu ei?
facius
Si fanrti Sil uani. Hieronymus prad byter abiit.xii,ho Diuus
norii.anno.u.Ka!cn,ortobris,anno statis fus.xc.i. Hiero.
rnorif
0T Theodofius minor Archadii filius ari.xxvi.ualcnd> 440
}
nianusiunior coftantii filius Rauenas Imperator creatf
placidia mater cius augufta nuncupatur.

Effera gens uadalogt, Halanojt Si Gotho§t ab 'hifpa


H
n is ad.Aphricam tranfies omnia ferro flamma rapinis
fimul 6C arriana Impietate fcedauit,
f]^6ed beatus Auguftinus Htpponenfis cps 6C oxum
Ditius dodor eximiuseccIeiiarum.Ne duitatis fu* ruina uu
Au g.
deret tertio obfidioniseiusmefemigrauit addomtnu
migra
mtad' V.Kalen.fep.Cu uixiflet anis.Ixxyi.ln clericatu aut ucl
dnm epatuanferme.xl.coplefiet:quo tpc uandali capta Car
thagineSicilia quoqj deuaftaru t.Cui^Captiuitaois paf
cha iinus lilybitanus antiftes in epiftola qua de ratione
pafchali pape leoni fcripfit meminit. AdTcotos in chri
ftum credetes ordinaria papa C*Ieftino palladius pri
mus epus mittitur.Anno Theodofii oclaua recedente
a britania Romao exercitutcognita fcoti dC pich' de ne
gatione redeunttipfiqj totam ab aquilone infulam: pin
de murotenus capeflunt.nec mora cadis captis fugatif*
q; cuftodtbus muri;SC ipfo interrupto: etiam contra iU
lum crudeli pratdoe graffante Mittitur epiftola lachr y
mis eruntfq; referta adRuman* poteftatis utrum a Cii*
um ter confule.x xiii , Theodofii principis anno:petes
auxilium nec impetrat.Interea fames dira ac famofiflu
ma profugos infcftat:qua coacti quidam hoftibusde
dere manus, alii de montibus fpeluncis ac falcibus ftre
nuerepugnabant:ac ftrages hoftibus dabat.Rcuertu*
?

tur fcoti domum poft non multum tempus reuerlurt;


piefti extremam infularpartem.Tum primum 6C dcin*
ceps inhabitaturi detinentifamem pfatam magna frii<»
gum opulentia opulentia;luxuria:SC ncgligenciamcglt
getia lues acerrima S£ acrior mox hoftiu nouoiy ideft
angbrurriplaga fecuta efbquosilliuno afocofilioqjcS
rege fuo uertigerno quafi defenfores patri* ad fc iuira

dos elegerunt.Sed exceptos mox impugnatores atque


expugnatore fenfere.
xiftus
|[ Xtftus rom*eps fecit
bafilica fancftae mari* matris
epui
domini:qu*ab atiquis liberi cognominabat . Eudoxia Eudo
uxor thcodofii prlcipis ab hicrofolymis remcauir.bca xia

uflimi rtephani primi martyris reliquias qu* in balilri*

ea fandri Laurentii polit* uenerantur fecum deferens,

^ Bl*dla 6C atila fratres.mulrarumq; getium reges iU


lyricum thradaq; depopulati funt,
Marcianus & Valentinianus an.vii.gens anglo^i & 4410
uefaxonum britaniam trib? longis nauibusaduehiif.
Q uib? du iter ^fpc^ domi fama rcfcrret.mittitc exer
citus fortior qui mnbhis prioribus primo hoftes a qb?
petebat'’ abegiVdeinde i fotios arma uertens totam ppe
infulam ab orientali cius plaga ufq? ad occidentale igni
uel enfe fubcgit.Confieta occallone quod pro fe milua
tibus britones minus fufficienter fhpendia darent,
Caput
^ Ioanes baptifta caput fuu duobis moachis orictalu fandi
loan*
bus q ob orone uenere hicrofolyma iuxta herodis quo ‘
bapti,
dam regis habitaculum reuelat: quod deinceps fcmif>
fam phenic* urbem piatum id digno honore cultu eft.
H*relispelagiana britano^ turbat fidetqa ei Gallica*
nis episauxiliu qretes:Germanu altiodorelis eccleli*
epm : & lupu Trecafenu fque apoftolic* gr* atifhte fi
dei defen fores acdpiunt.Confirmat antiftites fide uer*
bo ueritatis;limul et miraculoft lignis, fed Stbellu faxo
H ii
.:

num puftorumqjaduerfus britonesteo tepore iuncftis


uiribus fufceptum diuina uirtuteretudunt4 Cu germa
nus ip fe dux belli factus non tuba: clangore fcd clamo
re alie uia: totius exercitPuoce ad f ydera leuatothoftes
in fugam uertit inmanes, Q_ui deinceps ad Kauenatn
perueniens 8£ fumma reuerentia a Valentiniano 6i pia
xpm Corp?honorifico ag
c:da fufeeptus migrauit ad ,

mine comitantibus uirtutum operib? altiodo^ defert*


Actius patricius magna occidentalis reip.Salus Si regi
quod* Acilx terror a ualetiniano occidiomcu quohef
perium recidit rcgiu necp hactenus ualuit refeuari,
44*7
01 Lcoan.xvinhic p thomo calcedoneli p uniuerfum
(

orbem lingulis orthodoxoru epis lingulas cofonantef


<5 milit epiftolas quid de eodem thomo fentiret referi
bilibipoftu/ans.quo^ adeo confonantia de uera chri/#
fli incarnatioe fufeepit omniu referipta. Ac li uno tem
pore;unoq; dictante fuiflent uniuerfa cofcriptaTheo*
dorus eps ciuitatis qua: a Cyro per fa 9: rege codita Cy*
rix nome habet.Scribit de uera incarnatione dni falua
toris aduerfus euthyceSidifco^t alexadrix epifeopu
qui humana in chrifto carne negant: feribit 8C hiftoril

ecclellaftf ca a fine libro^i Eufebinufqj ad fuu tps:ideft


ufq? adlrapcrium Iconis huius:fubquo 8i mortu? effc
Hilari*
papa uidtorius iubete papa hilario; feripiit pafchalcm circu
4444 Ium Dxxxii, annorum indictione.x.
Odo Zenon an*xvit'.corpus barnabeapoftoli SC euan ge
«exgo 0[
tboxu lium Mathei eius ftilo feriptum tpfo reuel ite reppert
tur Odo acer rex gotborum romam obtinuittqaam ex
co tepore diutius coru reges tenuere. mortuoThcode*
rico T riari filio, Alius thcoderic? cognomcto ualamer
gothorum fufcepit rcgnu,Q_ui utranq; Macedoniam
Thcfaliamq; depopulatus elt.Et plurima regia: ciuita
t is loca igne fuccendcns italiam quoq; infeftus occupa
uit.Honoricus rex uandaloijt arrianus in aphrica exula
tis diffugaufqj p! u fq ccc. xxxiiii.epifcopis catholicis:
.

ecclcfias eorum clauiitplebe uariis efficit fuppliciis,Et


quidem innumerismanus abfcideslinguaspcidit.nec
tamen loquelam catholica: cofeffioniserripere potuit.
Britoes duce Ambrofio Aureliano uiro modefto fo
q
Ius forte Romani gentis faxonu c*di fuperfuerat:oc
cifis in eadem parentibus purpura idutis uidfricem eo

ru geres prouocates adprceliu uincunt: 6£ex eo tempo


re nunc hi nue illi palmam habuere donec aduena po
ten lior tota per longum potiretur infulae

€ Anaftafius an.xxviii.Trafamudus uddalo^ rex c&


tholicas ecclefias claulm&.ccxx. epifeopos exilio far**
44TI
Trafa.
mod*
dynia mifit . Symmachus papa iter multa ccclcfiarum Syma
opera au* uel a fundamentis creauit.uel prifea renoua chus
papa.
uit.ad & bcaru Paulum:&bcatu Lau
Beatum Petrum
rentium pauperibushabitacula conftruxit; & omni an
no p Aphrica:uel lardynia cp is qui in exilio erat pecu*
nias Si ueftes miniftrabat, Anaftafius
q h*rcfi fauens
cutychitis catholicos infecutus eft diuino fulmine piir.

0 Iufttnus fenior an.yiii.foancs Roman*eccIefi* po 4480


tifex coftantinopolim uertens ad portam qu* uocatur

aurea populor turbis ci occurretibus in cofpeiftu om

H iit
.

m'um roganti cxco lumen reddidit.Q ui dum redies ra


uennam ucniflct Thcodoricuseum cum comitib? car
ceris afflidHone pcmittinuidia ductus qa'catholic«pie
dcfefor.Scd Iuftin9cu honorifice fu fccpilTet quo
tatis

lococonsprobuiun.&fymmachum patriciu rauenate


occiderat.& ipfe ano fequete ibide fubita morte periit
Atba
fucccdentc in regnu Aihalarlco nepote eius,
larico
Hilderic? uadalorum rexepos ab exilio reuerti 8C
Bene ecclefias jftaurare pcepir.poft annos.Lxxiiii.hxretica
abbas ;pphanatiois Bcncdidtus abbas uirtutu gloria claruits
quas beatus papaGregot ius in libro dialogo^ fcripfit,
4618
(/[ Iuilinianus Iuftini ex s forore nepos an.xxxviii,bilifa
rius patricius a Iuftiniano inaphricamiflfus uandalo/

Gelif
rum gentem deleuit, Carthago quocp anno excefltonis
meius fua:.xcvi.recepta eft pullis deuidtifqs uandalis:& Geli
Corp’
fmero rege eoiy capto coftantinopolim miflfo, Corpus
fa.An.
mona- fan&i Antonii monachi diuina reuelatione reptum Ale
chi xandria defertur:& in ecclefia beati baptiftae Ioanis hu
matur.Dionyfius pafchales feribit circulos incipies ab

anno dominica incarnatiois.Dxxxii.qui eft annus Dio


clenanuccxlviii.poftcofulatum Lampadii Si Oreftiss
quo anno codex iuftinianus orbi promulgatus eft, Vi<»
«ftor quoqt capuanorum epifcopuslibru depafca icri

bens uidtorii arguit errores,


4V? fP Iuftinus minor an.xi.Narfis patricius torilaGottho
rum regejin italia fuperauit:& occidir.Q^ui deidepiui
diam Romano^ pro quibus,muItacotra Gothos labor*
rauerattaccufatus apudiuftinu, St coiuge eius fophia
quod feruitio p emeret i ialiam;feceftit neapolim capa« fophi

nia:;& fcripfit genti logabardorum ut uemrent Si pof?


fideret italiam an.dni lncarnat. Dlxyi.indidtione.xmi,
menfe odtobr is.Ioannes Romane ecclefix pontifex ec
clefiam apoftoloru philfppi Si lacobi qua pceffor eiqs
pelagius coeperat perfecit Si. dedicauit.

.
^ Tybcrius coftatinus an.yiuGregorius tuc apochy
funus in coftannnopolim poft romanus epsdibros ex*
4^6

politionis in Iob condit;S£ Eutychiu eiufde urbis epm butyri


*
infidae nra: relurredlionis erraflc tyberiopntecouicit.
Ita ut ipfe auguftus liberu eius que de refurrectioe feri
pfit fuis quoqj chatolicis allegationibus deftruens deli

beraret flamis cremari dcbuilfe, Docebatenim ideEu


tychius corpus noftrum in illa refurredtiois gloria im
palpabile SC ucntisaeriqj fubttlius effe futurum :cotra
illud Dominicum palpate Si uidete quia fpiritus carne
Si offa non habet: ficu c me uidetis habere.Gens longo
bardorum comitante fame di mortalitateoem inuadit
Italiam ipfamq; romana uaftatrix obfidet urbem: qui
bus tempore illo rex praeerat albuinus.
|f Mauririus an.xxi,Hirminigildus Ieuigildi Gothojt birmf.
regis filius ob fidei catholica: cofeflioem inexpugnabi Wus
p
lem a.patre arriano regni priuatus
infulis Si carcere ac gUdus
uincutapiedtus ad extremu nodte fandta dnicae refure
dl iois fecuri in capite percuflfus regnu ccelefte
p ferre
no rex Si martyr Intrauit.Cuius frater Ricardus mox
ut regnum poft patrem accepit oem Gothoi^cuipnee
erat gentem inftante Leandro hifpilitano epo qui Si Lc3n >
:

H i iii
hirmigildum doctieratcatholicam coucrtit ad fidem,

doto
^regorius R° man ^ ecclefix pontifex &
dotftor eximi

anno us annc Mauriui iperii.xiii.id idione,xiii, Synodu epo


dni Jn rum.xxini.ad corpus beati Petri apoftoli.cogregas de

Dxc.
3’
nccc ^ari!S «xlefi* dccernit.Idem miflis in britanniam
Auguftino mellito &IcanneS£ aliis pluribus cum cis
monachis timentibus deutadxpm angIosconuertit, 8C
quidem xdilbercdtus moxadxpi gratia conuerfuscfi
gente cantuario^tcui perat proximifep prouinciistetia
epm dodtoreqj fuum Auguftinu Si catteros facros anti
ftites epifcopali
fede donabat porro gentes angloru ab
aquilone hubri fluminis iub regibus adle;& aedilfrido

Anno ft* ^ U1 nec dum uerbu uit« audierat.Grcgorius.xv iii.


D.icat ano Mauricii Indic.iiiufcnbes auguftino lugduni quo

<5 Siaboraci epifeopos accepto a fede apoftolica pallio


*

£97
metropolitanos efle debere decernit,

4 $6$ 41.
Phocas an.viii.huius fecundo anno Ind.viii.Grcgo
Gng. riuspapamigrauitad dominuhic rogante papa boni
° ^aci ° ^atult fede Romase Si apoftolica ecclciia: caput
ntta
efle ofumiecclefia^.Q^uia ccclefia conftantir opolitana

prima feoium ecclefiarum fcribcbat.Ide alio papabo


nifacio petente iufli t in ueteri fano quod pantheu uoca
balf ablatis idolatria: fordibPecclefia beatae femp uirgi
:

nis marite Si omnium martyru fieri , Vt ubi quondam


omnium non deorum fed demonio^ cultus agebatur.
Ibi deinceps oium fieret memoria fantftorum.perfead
uerfus remp.grauiflima bella gerentes multas romao
rum ^>uincias:& ipfam hierofolymaconterunt;5i do 1
ftruentes ecclefiasjfanfta qbteqj prophana tes.ite orna
meta locorum uei fandorum comunia quatqj abftule •
re etiam uexillu dominicae crucis abducunt,
'
([ Heraclius an.xxvi. Anaftafius perfa monachus no 4^91
bile pro chrifto martyriu patitunqui natus 'in pfide ma
gicas a pre puer artes difcebat: fed ubi a captiuis xpia
nis chrifti nome acceperat.In eum mox aio toto couer
fusjrelidVa perfide calcidoiamhierapolimqjchriftum
quaerens: Ac deide hierofolyma petit: ubi accepta bap
tifmatis gratia.Qjaarto ab eadem urbe miliario^mona
fterium abbatia Anaftafii itrauitabi.vii.annisregular»
ter uiuens Dum Caefaream paleftinae orationis gra ue
niflet captus a perfis: & multa diu uerbera inter carce
res SC uincula Mazabonaiudi.ee ppefTus;Tandem mic
titur perfidem ad regem eojt chofronem a quo tertio p
Iterualia teporis uerberatustadextremu una fufpefus
manu per tres horas diei fic decollatus cu aliis.lxx.mar
tyrium compIeuit,Mox tunica eius indutus quida de*>
moniacus curatus eft,In terra fuperueniens cu exerci
tu heraclius priceps fuperatis pfis xpianos qui erat ca<»
puuatireduxit gaudentes.reliquiae beati martyris Ana
ftafii primo monafteriu fuudeindeRoma adueftx ue
(

nerantur inmonafterio beati pauli apoftoltquod dw


citur ad aquas faliuas anno heraclii regni,xyi,indi<fh'»

xv.Edumiexcellenriffimus rex anglo^in britania traf


umbranae genus ad aquilonem jpdicante Paulino epif*
copo quem miferat decano uenerabili archiepo iuft?,
Verbum falutis cum fua gente fufcepit anno regni fui
undedmo.aduetus aut anglorura \ britaniam plus mi»
nus an.cc.xxx.dqua: Pauli no f edem epifcopatus ebu»
rad donauit.Cui g(c£ko regni i aufpicium ueture fide»
H regni ccdeftis:potefta s quoqj terrei creauerat regni
Ita ut uniuerfas britania:fines:quod nemo anglojr an#
te eum fecerat quos uel iplo^ uel britonu getes habita
bat fubditioe acciperet: cotepore exortu apud fcottos
in obferuatione pafchae errbrem quatuordccim anoru
Honorius papa p epiftolam redarguit,Sed &Ioines
q
fucceffori eius feuerino fuccellitjcu adhuc cflet clecl?
in potificatu:
p eode pa fcha eisfimul SCpropelagiana
h*refi:quae apud cos reuiuifeebat fcriplir.
4i9i r
C Heraclonascu matre fua martina an.ii»Cyrus Ale#»
Cyrus
Serui’ xadrix iSetuius;SC pyrrhus regi? urbis epija cephaloijr
&Pit hatrefim ifburantes una operatione in xpo diuinitatis:
thus
fiChumanitatis una uolutate dogmatizantte quib? Pyr
epi.
Xhco. rhus histpibRide fub Theodoro papa Roma uenies
ex aphrica fidatut poft apparuit ;p oenitentia obtulit ei
de papejpntecunfto clero SCpopulo libellu cu fua fub
fcriptione.In quo codenarentur oia quae a fe uel a prx
cefforib? fuis {cripta uel a<Ra fdt aduerfus catholica fi
dem:un 8C benigng fufcept?eft ab eo qfi regia: ponfex
erat ciuitatisjfed cu reuerfus domu repetiif.fiCerrorem
domcfticu memoratus effet papa Theodorus aduoca»
tiscudfis facerdotib? 6C clero i eccldia bd Petri apofto
lo^pricipisicodetiauit eum fub uinculo Anathematis»

4W4 fTCbftantinus filius Hcraclii mefibus.vi. Pyrrhi fuc»


ceflor Paulus non tantu uadanadocRrina ficut dcccflb
res eius K aperta pfecutionc catholicos cruciat Apo
feci

chyfarios em fce ecclclia: romanae


g ad cius corruptio*
ne miffi fuerant ptim carcerib? ptim cxiliis:ptim uerbc
j-ibus afficiesiSed Kaltarecof^idomo placidia: facratu
i uenerabili oraculo fu buertes diripuit, pbibes eos ibi
dem miflas celcbrare:un & ipfetficut pcefforcs illi9:ab
apoftolica fcde iufta depolitionis ultione danatus eft.
0' Conftantinus filius coflatini an,xxviii.hic deceptus 4
Hera*
a Paulo licutHeracIius auus eius a fergio ciufde regi* Sergi»
epo expofuit typu aduerfus catholica fide: nec
ciuitaris

una nec.ii.uo lutates aut opatioesin xpo diffinies ee cS


fitedas;quas nihil uellc uel operari crededus litxpsun
Martinuspapacogregata Roma: fynodo.cv.eporum Citus
danauit fub anathemate pfatos:Cyru:Sergiu Pyrrhu Sergi*
Pirrh*
SC Paulum ha:reticos:& poft ha:c miffus ab fperatore, &Pau«
Theodorus Hexarchus tulit Martinu papa de ecclefia lus
Theo»
coftatiniana pduxitqj coftantinopolijqui poft h*c rele
exa*
gatus in cherfonefo ibidem uita finiuit.Multisin eode
loco uirtutu lignis ufq; hodie refulges.Facfta eft at Sy*
nodus pfata anolperiicoftatini nono:meli ocfobrfln*
ditione .yiii.Coftantinus princeps V italianopapa nup Vital.
ordiato milit beato Petro apoftolo euagelia aurea ge*« papa
mis albis mir magnitudinis^ circuitu ornata Et poft ali
quot annos idep idic.vi.ueniesRomaobtuIit fupalta
Eclyp.
reiplius palliu auro textile:toto exercitu cum cereis cc*
folis
clefiaintrante.Sequente anno fca eft eclyplis folis
qua Theo.’
nfa*tas meminit qli.x.hora diei.v.nonas Maii.Thc^ & adri
anus
pdorus archieps SC Adrianus abbas uir tequedo«ftiffu*
I ii
'

mus,a Vitalianomiffi in britania plurimas cccleftas an


gloi^doftrina: ecclefiafticaefruga: fecundaru.Coftati»
rius poft plurimas 8l inauditasdepredatioes prouiciis
fadlas occifus in baIneo:penit Indic.xii.ncc longo poft
tepore etiam Vitalianuspapa cceleftia regnapetiit.
{[Xoftantinus filius coftantini fupioris regisan.xviu
Saracenificilia iuadut:3C pda nimia fecu ablata nux
Alexandriam redeut. Agatjjo papa ex rogatu Conilam
tini heraclii SC tyberii pricipu piiflfimo^ anilfic in regia
urbem legatos fuosun qbus erat Ioanes Rotnaas eccle
fias tunc diac.non longe poft cpspro adunatioefacia#
dafaftaiy dei ecclefia^, qui benignilTimc fufcepti reue
rendiffimo fidei catholice defeafore coftatino.IulTi fut
rem illis difputatoibus philofophicis pacifico collo qo
de fide uera pqutr cre.Dans eis de bibliotheca collam
nopolitana cundlis antiquo^ patru quos petebat libel
Geo*
gius, Iis. Adfuere autepi.cl,prefidete Georgio patriarcha re

pa.‘, gias urbistSC atiochia: Macario fi£ couifti funtqui una


Maca
uolutate SC operationem aftruebatin chrifto.Falfa ee
litu
patrum catholico^ dicfta per plurima, finito aute cofli
<ftu Georgius correft? eft,Macarius uero cum fuis fe

qcibus fimul Si pcefforib?Cyro Sergio:honorio Pyr


rho,Paulo:8C Petro Anathematizatus: SC i locum eius
Theo: Theophanius abbas de ficiliaAntiochiac epsfa(ftus:ta
pham* Vt Ioa
tacj gratia legatos catholica: pacis comitata eft.
loanef
epiu nes portuefis epifcopus qui erat unus ex ipfis domini*
ca ocftaua pafch# miflas publicas in ecclefia fafta: So
phiae cora pricipe pmrcha latina: celebraret, haec e fex
ta fy nodus uniuerfalis collatinopoii celebrata:&Grai
co fermone cofcripta tpibus papeAgathonis:& feque
te acrefidete piiffimo prlctpe Collatio itra palatiu luu
fimulq; legatis apoftoliea: fedis 8£ epis.cl.refidetibijs.
fynodus nicena cogregatae prima
^ Prima eni uniucrfalis
Sy.tpe
contra Arrium.cccxviu.patrum'temporibus Iulii pape Iulii
fub coftantino principe, pape
Secun
U” Secuda i C6ftatinopo!i,cI.patru cotra Macedoniu daSy.
SCEudoxiu tpibus Datriafi pape SC Gratiani principis, tpeda
mali
quando nefarius eidem urbi eft ordinatus eps*
pape
^.Tertia in ephefo.cc,patru cotra Neftoriu augufta: Tertia
urbis epm fub Theo.magnopricipe;SC Pa.cadellino. Si.tpe
Celefti
Quartain calcedonepatru.Dcxxx.fub Leone P a* nipa.
pa temporibus Martiniani pricipis cotra Eutycheo ne CLuafr
phandiffimorum prasfulem monachorum. ta.Si.
tepore
^[Q^uinta ite icoftantinopoli tpibusV igiliipapejfub leonis
luftiniano principe cotra theodo^t 8C oes hxreticos. pape
Sexta haecdequaipnti diximustTuc fada 8C per Quita
Si.tpe
uigilii
pape
aiexta
data poli: quam,xii.an. torum fcorrupta feruauit mari
S.edil
talem :poll regina fumpto uelamie facro:uirgo fandi thrida
moialiscfficitur.Necmora etiam uirginu mr SCnutrix Annae
tiliare
pia fandajt: Accepit locu.in coftruendum monafteriu
gis an
quem cilgeuocant. Cuius merita uiuae teftaturetiam gloru
Haetfri
mortua carojquae polt.xvi.an. fepulturaetcuuelle qua
do.
inuoluta efl;{ncorrapta repperiturr,
4649
Iuftiruanus minor filius coftatini an,x,htc collituit
IU
pace cum faracenis decento terra martq;:fcd & ptouft*
cis aphrica fubiugata eftRomano ipcrio qux fuerat te

ta a faracenis.Ipfaquoq: Carthagine abeis capta U de


ftructa.Hic bte meoriae potifice roma? ccdefiae fergii»
qa heraticae fu a: Synodo qua coftatfopoli fecerat faue/
re&fubfcribere nolui(Tct;miflo zacharia ^tofpatario
fuo tufflt coflattnopolim deportari. Sed puenit militia
rauenataE urbis: uicinaruq* partiu iuffa pricipis nepha
da:SC eudem Zachariam contumeliis 6C iniuriis ab ur
beRoma pepulitjdem papa Sergius ordinauit uenera
bilem uirum Vilbrordum cognomine Clemente frefo
num genti epm.In qua ufqj hodie pro sterna patria pe
regrinus eft:de britannia enim gentis angloram Innu/
mera quotidie diabolo detrimenta & xpianae fidei facit
augumetajuftinianus ob culpam perfidi regni gloria
priuatus exui in pontum fecedit,

^capfam
Ii
Leu Sergius
an.iii.papa
argeteam qux inangulo
i facrario beati petri apofto
obfcuriffimodiutif
fime iacuerat fi£ in ea cruce diuerfis ac priofis lapidibus
adornata dno reuelante repperiit.De qua tradris quat/
tuor petallis qbus gemae iclu fas erant mire magnitudo
nis portione ligni falutiferi dominicae crucis interius re
pofitam lfpexit.Q uae ex tepore illo annis oibus i bafili
exaltationis
ca faluatoris
q appellatconftantiniana die
eius ab omniofculatur atq; adoratur populo.Reueren
dtffimus ecclefix lidiffarnefisi britania exachoritaan
tiftescudbertus tota ab lfatia ufcgad feniu uita miracu
loyfignisidita duxit,Cuius du,xii annos maneret cor/
pus humatu icorruptupoft hxc qft cade hora defudh.
fimul cu uefte qua tegebat'’ inuentum eft.ficutm libro
de eius uita ac uirtutib^.fiC ^fa nup & hexametris ucr*
/ibus feripto ante aliquot annos ipii fignauimus.

([ Tiberius ari.vii fynodus Aquileix fairta ob iperita fi


dciQuintu uniuerfale conciliu fufeiperet dtfftdit.do/#
nec falutaribPbeati pape Sergii monitis iftruirta.SC ipa
huiccu exteris xpi ecclclris annuere cofentit,Gifulfus Giful.

Dux getis logobardoybeneueti capania igne gladio et Dux


captiuitate uaftauit.Cucpnoeet qciu$ipetui reiifteret
Apoftolic? papa Ioanes
q Sergio fucceflerat miliis ad Papa
eu facerdotib^ac donariis p plurimis untuerfosrdemit Ioanef
captiuos atep hortes domu redire fecit, Cui fucccllit ali
us Ioanes q inter multa ope^ illurtriu fecit oratoriu fa*
<rtx dei genitrici ope pulcherrimo intra ecclefia bt! apo
ftolt Perri:Herebere<rt?rex logobardo^ multas cohor Here
bere
res 5C primonia alpiu cottia^ qux quonda Ad ius prine ftus,
bat apoftolicx fedis:fed aiogobardis multo tpe fuerat rex
ablata reftituit turi eiufde fedistSChac donatione aureis
feriptam litteris Romam dirrexit.
466^
fT Iultiniaus fecudo cu tyberio filio an.vi.hic auxilio
Terbe!
Terbclli regis V ulgarof^ regnu recipies occidit eos q Ius rex
fe expulere pricios.Et Leone qui /ocum cius ufufpaue
ratmecnon dC fucceflorceiusTyberium qeu deregno
deiccrtu toto qdYpfc regnabat tpe i eade ciuitatel curto
dia tenuerat. Callinicu ueropriarcha erutis oculis mif<>
Callir
fic Roma 8C dedit epatu Cyrro qui erat abbas in ponto Coit.
eucj alebat exulem.Htc conftantinulpapa ad fc uenirc papa
UU
. n

tubens honorifice fufcepit ac remifltt.Ita ut eu dieDni


ca miiTas fibi facere iubens comunioem de manu eius
accepermque proftratus m terra pro fuis peccatis iter
cedere rogas cu<fta ecclcfia: priuileg/a renouauit.Qui
cum exercitu mitteret pontu multu prohibente papa
i

apoftolico ad coprehendendu Philippicu: que ibi rele


gauerat.Gouerfus ols exercitus ad patre philippici fe*
cit eu ibide iperatore. Reuerfufqj cu eo coftantinopoli
pugnabit cotraiuftinianu ad.x.ab urbe miliariu;Etuu
ito atqj occifo Iuftiniano regnu fufcepit phylippicus,
4^7 . Philippicus an,i,mefes,vi.hic eiecit Cy^ de potifica
tuieuqj ad gubernandu abbatis iurs monafteriu fuum
potu redire pcepittide coftatino pape mifit litteras pra<*
ui dogmausjQuas ille cu apoftolicae fedis cocilio r fp u
it:8C hui? rei ca: fecit piituras*f porticu fci Petri:q aita
Sanitaiy fynodo^ uniuerfaliu corinerent. Na 8t hmoi
piituras cu haberent in urbe regiaphilippicus iufferat
auferri.Statuitq; populus romanus ne haeretici fperato
ris nomen aut chartas aut figura folidi ;
fufdperet. V
nec eius effigies in ecclefia itrodudla eftmec nome ad
miifarum folenia prolatum
6
U^Anaftafius an.iti.hic philippicu captu oculis priua*
Roma fcho
uit,nec occidit ide litteras coftatino pape p
lafticu priciu Si hexarcu italiae direxit
.
Quibus fe fau
tore catholica: fidei 8Cfd fexti cocilii pdicatore ee docu
Llnt it.Liutbradus rex Logobardo^ donatione pfimonii ai
bradaf p{u comaru qua Herebrcdtus rex fecerat,Et ille repeti

erat ammoitioe ucnerabilis pape gregor ii cofirmauit»


Hsc Bere<5tus uir (anctu s de gete Anglotc 5i facer Bere*

dotiu moachica uita etiap cceleftt pria peregrin? cxor

nas.plurtmas fcoticx geuspukias ad canonica pafcha


iis tpis obfcruatiaia qua diuti? oberrauerat pia pdicati

onecoucmt,anno ab mcar natione domini. Dccxvn


|['Theodcftus ana.hic eledtus in iperatore Anaflafiu
ap nicca duitate graui plio uicit.Dutqi fibi facramento
clericuifieriac p f by te^ fecit ordiarijpe uero ut regnu
accepittcu effet catholicus mox i regia urbe imagine ii
lam uenerada i qua fce fex Sinodus erant dcpidtx:8i a
philippico fuerat dciedtx priftino in loco errexitTy be pe
risfluuiPalueu fuu egreffus multaRomanx fecit exitia beris

ciuitati.Ita una Si fentis ftatura excrefcc


ut i uia lata ad
fd Petri ufep ad potemolinu aqua: fe di
rct.atq; a porta

fcedetescoiugcret.manlit aut dieb9,vii donec agetib?


letanias crebras ciuib9:o<ftauo demu die rcuertid\H;s
tpib? multi angloy geris nobiles 8i ignobiles uiri Si fas

minejduces Si priuati diuini amoris iftidlu de britania


Roma uenireco fuerat. Inter quos eria reuerediffimo
rum Abbameus Ceolfndus annos natus.lxxiiii,
CCu eet pfbyter an.xlvii.abbas autem annos.xxxv.
ubi lingonas puenitiibi dcfudt9: atqj i ecclcfia bfo^ ge
mino^ martyr fcpultPe.Q^ui iter alia ddaria qux affer
re difpofuerat miffit ecclefix fci Petri padere a bto hie
ronymo i latinu ex hxbreo uel grasco fote traflatum.
f[ Lco.arhix.farraceni cu imefo exercitu cofbatinopo!»
iim uenietes trienio duitate obfidet.Donec Ciuib9mul
ta iflatia ad deu clamacib9:plurimi eo fame frigor pe
fhlentia perirent. Ac fic pt xfi obfidiois abfcederet:
q in
regr^Ti uulgato^ getem qua: eft fup Danubiu beb
Io agrediuntur:« ab hac quocj ui<fti rcfugiut.ac naues
repetunt fuas.quib? cu altum peteret Jgruete fubita te
peftate: plurimi etia merlis fiue cofra<!hs Iitrora nauto
p
Liut bus funt necati. Liutprand. audies qcffaraceni depopu
prand. lata fardiniaienam loca faedarent illa ubi ofTa fanefti Au
guftini epi propter uafhtionem barbaro^ olim trafla'
tatflC honorifice fuerat condita miflit:6C dato magno p
cio accepit 5C tranftulit ex cinticinu. : ibiqj cu debito ta
to patri honore recondidit.
De reliquiis Sexta: aetatis,
fT Haec decurfu pteriti ffculi ex hebraica ucritatep ut
potuimus elucubrar curauimus. Aequum ratiutiicut
graeci.lxx.tranflatoy editione utentes deeafibitfuifcg'
tpoje libros codidercjta Sinos qui p beati iterptis Hie
ronymi lduftria puro Hebraica ueritatis fonte potam?
Temporu quoq?ronem iuxta hac fcire queam us:qc?
fi qui laborem huc nome culpauerint effe fupfluujacci

piant hi quicuqj funt iuftum falua Charitate refpofu.


Q^uod pfatusHieronymus prifex Cofmographia: ca
Iuniatonbusredditiutfidifplicecnocgnant.Caeterum
cudas in coe fuadrmus utliue quis ex hebraicauerita
te quae ad nos per memoratum interptem pura puenit:
etiam hoftibus iudaeis iprofeflione:fiueex,lxx.intcrp»>
tum tranflatioetqua: uel minus follicite primo aedita e
ut multi aftruunttuel poft agentilibus corrupta ut bea
to Auguftio uidet ,feu certe ex utrilq? comixto opeco
n

d icibus.ut fi uifum fucrit.tpot^ curfum notauerit:$C fi

uc plixiora (cu brcuiora ttafadli faxuli tpa ftgnaucrit:


aut fignata rcppcricriuNulIatenus tn cx hoc longiora
ucl brcuiora qua: reftatfeculi tpa putet. Memor femp
dominicae fcntcntixtqa de die ultima SC hora nemo fit
neq; angeli eoe Iorum nifi pater folus,Neq?.n.ullaten9
funt audiendi q fufpicant'’ , Huius (cculi ftatu fexmil
Itum anno^t ab initio fuifle definitu.Etnecotrafnlaro
domini uenireuidcantf.Adduntincertum mortalibus
quoto anno Sexta: millenaria: partis ueturus fit dies iu
diciixuius tamen aduentus maxie circa terminu fexti
millenarii debeat fjferari, A quib?fi qusris ubi ha:c pu
tanda ucl credenda legerint:niox ftomaebantes qui ali
ud quid refpondere no habent. An non Iegifti iquiunt

in genefi quater fex diebus mundum fecerit deus.V


merito credi debet eum plus minus fex millib? annosi
efie Araturum :SCquod eft grauius fuer qui propter fe<»
ptimum diem in quo requieuit deus ab operibus fuis:
fperaretpoft fex annorum millia fandiorum labores i
hac uira mortali.feptimo mille annorum curriculo eos
poftrefurredhoem in hacipfauita imraorralesindeli
tiis &
multa beatitudine regnaturos elte cum chrifto,
Verum histqa haeretica funt SC friuola:funditus omif>
1

fis intelligam us fincera: SC catholicae fex illos dies qui


!
bus mundi huius ornatum pfecit deus. Et feptimum I
quo ab oi opere fuo reqeuitique ob id ppetuae qefis be
nedidlidc fandlilicauit Non fex millia annorum fecult
laborantis & fepttmu regni beato&iterra cum chrifto:
K ii
n

fed expoamus States fignificare mudi Iabentis in qbus


fandh laborat in hac uita pro chrifto.Et feptimaperpe
tus quietis in alia uita qua foluts a corporibus pcipiut
anims fandis cu xpo qcf aia^ fabbatu tuc inchoaffe re
die creditur.Gum primu chrifti martyr carne occifus a
mox anima eft sterna traflata in requie.Tuc au
fratre:

tem pficictf cu in die refurredhonis ais etiam corpora i


corrupta recipient ptcrca cum nulla statum quinq; pte
ritaru mille annis adlarepperi&fed alis plures annos
alispautiores habuere.Neqj ulla alteri fimilem habuit
fumma anoi^: reflat ut pari modo hsc quoqj qus nuc
agitur incertum mortalibus habeatTuslogitudinis fla
tumjfoli aute illi cognitu qui 'feruos fuosaccindlis Ium
bislucernifqj ardentibus uigilare prsceptt;fiiniles ho*
minibus expedlatibusdnm fuuqnreuertat a nuptiis.
De trina opinatioe fideli u qn ueniat diis.
% C Cuius qdem aduentus horam merito fandh' oes dili
guntSC citius adeffe defiderant.Sed piculofe fatis agut
hii
q an p>pc loge fit putare uel predicare pfumunt. V
pulcherrime beatus Augu.remoto illo feruo nequa:
q
dicit in corde fuo mora facit dns meus quip
ucnif.Ifte
pe pculdubio domini fui odit aduetu.Datexeplum de
tribus pueris optimis. Aduetum dni fui ficieter defide*
rantibustuigilanter cxpedlantibus:fide!iter amantibus
Qmoru unus dicit uigilemus SCoremusqa cicius uen«>

turus eft dns. Alter dicit uigilemus SC oremus quia bre


uis: 6C icerta eft ifta uitatquauis tardius ueturus fit do
minus t Tertius dicit uigilemus Sd oremus qa& breuis.
atq* incerta cftifta uita:5£nefcimus tepus qn uenturtrs
dns,Proinde fi fa&um fuerit hoc qcF predixerat pri*
fit

mus gaudebut cu illo fecundus 8C terti?, Si aut faCtum


non fueritxtnetuendu cft ne perturbentur qui illi credi*
derant.Et incipiantaduentudninon tardu putare fed
nullum, Q^ui aute credunt qcf dicit fecudus tardius do
minum ee uenturum :fi falfum fuerit inuentu citius do
mino ueniente nullo mo qui ei crediderant turbabunt
in fide; fed iopinato gaudio pfrueni?.Q_ua ppter qui di
(

citdominCT citius eeueturum.optabilius loquiturxfed


periculofe fallitur.Quiaut dicit dominuefTe tardi? ue
turu 6C tn credit fperat: amatqj eius aduentu, Profero
de tarditate eius etiam fi fallic feliciter fallitur.Habcbit
enim maiore patietiam fi hoc ita erit maiore ietitiam fi
non erit. Ac per hoc ab eis qui diligut manifeflationem
domini ille auditur fuauiusufte creditur citius,Q_ui an
tem quid horum fit uerum ignorar fe confitetur illud
optat:hoc tolerati nullo eorum erratjquia nihil eorum,
aut infirmat aut negar.
De temporibus an tichrifh’.
Duo fanecertillima nec dum lftantis diei iudicii ha
bentur inditia;fide uidelicet ifraheliticxgetis 8C regnu

trium femisanno^ futura fides ccclciia: tenct.Sed ne


h xc improuifa ueniens omnes paflim quos in paratos
inuenerit moluat.Enoch.8C Heliam maximos prophe
tas SCdobtores an huius exortum ueturosfmundu qui
tfiaheliticam. plebem ad fidei couertant gram.Arqad
K. iii
prefluram tanti turbinis in parte eledoniminfuperabi

lem rcddat:'qui.cum ipli primo tres femis annos pdica


ucrintjfiC ficut de uno helia propheta Malachiaspdixit

Couertere corda patrum in filios; Idem antiquorum fi


dem diledioemq* fandorum in eorum qui tunc uidu
ri funt mente plantabunt. Tunc excandefcens illa hor
renda perfecutio.Ipfos in primis martyrii uirtute coro
nabit.De incf teros fideles corripiens uel martyres chri
ftt gloriofiftimos uel danatos apoftatas facietrquod
gnificare uidetur apoftolus Ioannes ita feribens in apo
calypfi. Atrium autem quod eft foris templum eice iot

qm datum eft gentib9j ciuita


ras 6C ne metieris illud
tem fandam calcabunt:menfibus.xlii.ideft eos qui no
minetem9fideles fola exteriora diligat: ab eledoty for
te feparatosoftcndetquia 6C ipfi ad perfequendam cc**
defia couertentur nouifltma illa perfecutioem trium fe
mis annot^.fiC dabo inquitduobus teftibus meis8£ pro
phetabunt diebus mille.cclx.amidi faecis ideft ardifti
mis continetis 6£ prefuraiy laboribus accindi prcdica
bunt:CCpaulopoft : &C cum finierit inquit teftimoiun»
fuum beftiaqj afeender de abyflotfaciet aduerfus illos
bellum fiC uincet cos.fiC occidit ilios:K cstera:quib9mi
niftros ciufde beftis ideft anrichriftitde occafioe hoiy
duoiy tefttum: Idem martyres lactaturos cifdemq; etia

mortuos i fuicaturos ce comcmorat* Idem alio loco. Et


uidi inquit demari beftiam afeendente SC dedit illiDra
co uirtute fuam fiipoteftate magna.Idem uidihomine
fcuiftimi ingenii deturaultuofa impiorum ftirpepgc
nitum.Cui mox nato St p magicas artes apeffimisibu*
to magiftris. Adiunges fe diabolus tota uirtutis fuxpo
tentiam per quam magica exteris oibus maiora patiet i
diuiduus comes afferet.Et data eft Iquic illi poteftas fa>
cere menfes.xlii.idem in annos St dimidium pculTo au
tem illo perditionis filio fiue ab ipfo dno flue michaele
Archangelo ut quidam docent St eterna aldone dana^
to.Non cottnuo dies iudicii fccuturus elTe crcdedus e.
Alioquin fcir pollent homines illius xui tepus Iudicii.
Si poft,ui,femis annos inchoata: perfecutiois antichri»
fti confeftim fequeretur.Nunc autem quia ante confu

matum tps pfecutiois illiusdies iudicii no ueniat fdre


oibus licet.Poft quantum uero tepus cofumtnatxeiuf
dem pfecutionis uenturus iit. Nem ini„pr fus fcire coce
ditf Deniqj |jpheta DanieI
q regnum antixpi mille du
cetis nonaglta diebus futuat deferibit ita cocludit.Btus
qui expetat St
p uenit ad dies mille.ccc.xxxv.qc? Hie
ronymus ita exponit.Btus Iquid q IterfeCio antixpo fu
pra mille,cc.xc,ideft tres femis annos dies.xlv.pftulat?
O uibus eft diis atep faluator in fua maieftate ueturus.
^Q^uare autepoft interfetftioem antichrifti.xl.5£,v.
dierum filentium iit diuinx fcientix e nili forte dicam?
dilatio regni fanefto^ patientix probatio eft,
CDe die Iudicii,
Adiieniet aut dies dni licut fur quia licut ipfe tefta* 7*

tur,Nefcim9 qa ueniat fero an media nocfte an galli ci


tu an mane in quo cceli.Inquit magno impetu trafient
elementa uero a calore foluentur.
K tiii
Qui aut funt coeli qui trafiet.Paulo fupcrius docet
idem apoftolus Petrus dices,CceIi erat prius &C terra de
aqua 6C per aqua cofiftes uerbo dci:p quae ille tunc mu
dus periit.Cceli aut *qui nunc fut in terra eode uerbo re
pofitifuntignircfcruatiin die Iudicii.Non ergo firma
metum coeli i quo Sydera fixa circucutrno coelu cthe
reum hcceianajllud maximu a ccdo Syderco ufq^ad
aera turbulentu in quo puro SCquieto diufnaeq* lucis fp
pleno erratia feptem fydera uaga ferri credut?.Sed eoe
lum hoc aereum ideft terrar^ximu a quo aues coeli qcf
in eo uolent appellantur.Quod aqua quoda dtluuii de
letis terreftrib!? ttafcendcndo perdidit Hoc ignis extre
mi ludicii eiufdem menfurae fpatio procrefcens cccuo
pado difperdettnec fola h&’c beati Petri fententia:qa il
los dicit coelos igni ludicii perdendos.Qui aqua Dtlu*
uii perierant teftatur fydereu coelu igni illo quauis ma
ximo no c(Tciugendu:fcd iam dni formo qui dicit.Sta
tim aut poft tribula t^.die^ illote fol obfcurabitur & luo
na no dabit lumen fuum & ftellae cadent de cado.Neqj
enim fol obfcurari luna fuo lumine priuarhftellae pote
runt cader de coelo fi coelum ipfum locus uidelicet eotji
igni uoratum tranfibit.Nunc aut coelum quidem aercu
igni marcefcetrfydejjr maebit illasfum Porro fydera ob
fcurabunt? ;no fuo lumie uacuata fed maioris ui Iurai<*
nis ad aduentum fuperni iudicis ne uideaf’obtedtatqcf
in hac uita luna ftellafq; oes a potiorelumine folis inter
diu pati cunctis in proptueft.Glm autem peratfto Ju**
dtcioiccelum nouum & terra noua ideft no alia pro aliis
feci harc ipfa per igne innouata.K quafi quada refurre*
tftioisuirtutc glorificara claruerint. T unc ut I faias p ras

dixitjerit lux Iunx ficut lux folis.Et luxfolis fepteplici

tenficutlux feptem dierum,


^[Quod autloa.in apocalypfi cu dixiffet SC uidi coelu
nouum 8C terra nouam primu eni coelum SC prima ter*
ra abierut. Adiunxit atqj ait SC mare iam non eft utrum
maximo illo ardore liccetur mare.an SC ipfum uertatur
in melius non facile patet.Ccelum quippe uouu SC ter*.«
ram nouam .Non aut SC mare nouum ufpiam legimus
futurum nam SC typice poteft intelligi quod dicftu e.Et
mare iam non eft qa iam tunc no erit hoc feculum uita
mortaliu turbulentum quod fazpiflime inferipturis ma
ris noie figuratur. Vbi autem ipfum extremi SC uniuer

falis Iudicii fit diferimen habendu.Inter multos ffpe q


ritur.Conftatnaqjquia cu defeenderit ad Iudicium do
minus in i<ftu ocuh fuerit omniu refu!rrc<ftio cadebrata
mortuoiyifd cofcftim rapietur obuia illi in aera . Hoc
etenim itelligitf apoftulus indicare cu ait.Q_m ipfe do*
minus in iulTu SC in uoce archageli SC in tuba dei defee
det de coelo SC mortui qui in xpo funt refurgent primi:
deinde nos
q uiuimus qui relinquimur fimul rapiemur
cum illis in nubibus ouiam dnoin aera. V tru aut 8C re*

probi tuc fublimus a terraleuentur obuia iudici uentu


ro. An meritis peccato^ ita pgrauentur ut quauis imor
talia corpore habentes ad altiora nequeant oleuari.Et
p
fidente ad iudicadu dnojfandViin fublimi adextris ei?:
ipi aut lferioribus adfiftant a finiftris. Tunc potius ap*
parebit fi uero tuc ignis ille Maximus & alnffimus uni
Uerfam terra; fupficie operit:& rcfufcitati a mortuis in
iufti nequeunt in fublime raptari.Coflat eos ut pote i
terra pofitos igne circudatos iudicis expedtare fniam:
fed an ilio urantur qui no per illu cafligadiifed aeterno
potius funt igne danandi quis piudicare audeat. Naqj
aliquos elcdo^ eo purgari a leuioribus quibufdam ad
mifiis.Et beatusAuguflin? in Iib.de duitate dei.xx.ex
propheta^ dicftis intelligit.Et fandius papa Greg.i ho»
miliiseuangelii expones illud pfalmographulgnisl c5
fpedlu eius ardebat:6Cin drcuitu eius tepefias ualidat
deflricTione gppe iquit tat* iufliti* tepefias ignifqj co
mitantur.Q uia tcmpcflas examinat quos ignis exu**
rattfatisautecla^e: qa raptisaduoce tubae obuiadno-
iaeratpfedlis feruis illius cofragratio modanano noce
at:fi utriu pueroijt mortalia adhuc corpora circu polit?
camini ignis tangere nequiuit. V cy. in his oib? utilius
efl quiqjcaflum fe diftriCti iudicis pbere confpcdlib?:
qua de iudicii illius modo loco uedifcutere.Sanequod
apoflolus cu dixiffet rapiemur.cu illis in nubib? obuu,
am dno in aera.fubdidit dicestSC fic femp cum dno eri
mus.No fic accipiendu efl taq in acre nos dixerit femp
cu dnoee mafurostQ^uia necipfe utiqjibi manebit qa-
uenies trafiturus efl. Venieti qppe ibitur obuie no ma
cum dno erimus idefl fic erimus hntes cor
nentijfed ita
pora fempiterna ubicunq? cum illo fuerimus,
0[ De feptitna 8C odlaua aetate faeculi futuri.
{[Et h*c efl odlaua illa aetas femp amada; fperadatfii
fpirada fidelibus qn cofy aias xps incorruptibiliu corpo
rum munere donatus ad pceptioncm regni cceleftisjco
templationeq diuins fus maieftatis inducatmon aufe
rens gloriam qua exute corporibus a fus qusqj egreffi
onis tpe beata in requis pceperantjfed maiore illas glo
ria etiam corpo^: redeuntiu accumulans. In cuius con
tinuats no iterrupts beatitudinis typum. Mofes cu
fex illos‘dies primos quibus factus eft mudus a luce 8Z
•maneinchoatosaduefperam terminatos dixiflfetun fe
ptimo quo requieuit deus ab operibus fuis.Solius ma»
ne no aut 8C uefpere fecit mentionemrfed cuda qug de
eo comemorada putauit sterne requieui 8C bndidridis
luce conclufit.Qqna ficut SC fupra meminimus cuds
huius fsculi States fex in quib? iufti domino coopera
te bonis operibus lfiftutjita funt fuperna ordinatioe dif
pofits ut inprimordiis fuis finguls aliquid ladaru reiy
ha bentes non paruis eruna^ tenebris pffuraruq; con I u
mantur.Requies uero ala^iqua pro bonis tpibusin fu
turo fsculo pcipiunt.Nulla umq curs alicuius anxieta
te turbata deficietjfed ubi tepus iudicii 8C rcfurrediois
aduenerit; gloriofiore ppetue beatitudinis pfedione co
plebitur.Comparatur his statibus facratiffimu domi,
nicspaflfionis fepulturs 8C refurredionis tempus.Le*
gimus enim fcribente euangelifta Ioanc: quia Iefus an
te fex dies pafchs uenit Bethaniam ; ubi deuots m ulie»
fis officio ludas offenfus prodidit eu facerdotu prlcipi
hus.In craftinuautipeueniensfupafino hierofolyma
cu turba dno laudes canentium , Per continuos, v.dies
L ii
;

infidiofis eo
^ qflionibus appetitus, fexto demu diecru
cifixus eft feptima requieuu in fepulchro; ocftaua aute
ideft una fabbati refurrexit a mortuis.Quia pteritis,y
mudi huius aetatibusftancftinunqua reprobo^ ifidias

ab odia pati ceftabut: At infexta qua diis fua icarnatioe


cofirinar lfide fua paffione rdimere,ab iferis fua refutv
redtioe 6C aflefione ad fpe 8t diledtione regni coeleftis
accedere dignatus eft .Eximior beato^ martyru uirtus
atrociora ab infidelibus perfecutioem bello tollerauit
fed haec tanto fortius uicere quanto certius nouere pro
illo fe pati qui fecum paffo prius latronitfed tunc confi
tenti promiffit.Hodie mecum eris i paradifo:qua: bea
tiftimaparadiii requies quia non alium finem quam
:

glorifice refurredtionis habet initium: hoc lignificaret


uolens euagelifta matheus cum domfo fexta feria paf«
fum 8C fabbato fepuitum effe fcripiiifet Didturus de
.

refurredtione fic incipit. Vefpcr autem fabbati qua: Iu


cefcit in primafabbatijuenit mana magdalene SCaltera
maria uidere fcpulchrum. Vefperum quippe fabbati
quo dominus in fepulchro quieuit no in nodtem tene#
brefccrc; fcd luccfterc dicit i una fabbati quia uiddicec
idem eius fepulchrum non corruptioe fufeepti corpo
ris adtaninandum.Scd ficut Ifaias ait:i uirtutem uide
bitur deus deotje lnfion Quales adhuc uenire poffint
.

ipfe qui eft uia: 8C uei itas.Si uita teftatur dns;beati mu


do corde qmipfideu uiuebut.Ergonr libellus de uolu
bili ac fludhuago tempo^ lapfu deferiptus Oportunu

de aeterna ftabilitate ac flabili aeternitate habeat finem»


Q^iem rogo fi qui ledioe dignu rati fuerint; me fuis i
prcdbusdno comendent.piaq; apud deum 6i ^pximos

quantu ualent agant iduftria.ut poft tpales coeleftium


asionum fudores:a;ternam eundi cceleftium premio
rum mereamur accipere palmam.

FINIS.
Reue.Humiliato^ facri ordinis Vicario Maximo.
F. Valcntio fondno. Ponti.Iuris Dodo, Petrus
Marenus Alexander ex Corneliano falute.

Vxi operpredu ee fi uero dodif.&pfby


tero ifcriplimus Tpa BediC Maximo tibi
uicario alma; religiois, Ro. Vrbis templa
potes:uicus:arc9; caposibalilicas termas
uias Si fora qua;, xiiii.regioib? coplcdunt infcripfero
P.uidoris hoc erit euigilatu opusiqtfedidioe primari
Ianus Parrhafius Iris iatinis Si gratcistac ad iterptanda
fenfauatu oculatilTimusiftudiofo^ufum emilit.Hoc
quu legeris erit illicium urbis uifendejfi bis &amplius
ptradaueris Iano habebis gras;fed quum tanta^ capi,
tax 9 enumeraueris,orbis regia fuiffe non negaueris,
1 ;

Htcc quu lcgere:& 11 tumultuarie id facimus. Do.tuas


fubiit recordatio ut llcuti abhorret icoditam multitudi
nem Stcuieft fobriauita &nil pcpulare in fuafolitudi
ne fepofitis ponrificiis quteftioibus quam urbem tene
at Pontifex perferutetur, V ale.

L iii
P. VICTORIS **
DE RE Balineum torquati
GIONIB V S VRB S l Balineum u ecftii bolani
ROMAE LIBEL* Balineum Mamertini
LVSVNICVS. Balineum abafcantiani
Balineum Antiochiam'
itregio PRIMA Thermae Seuerianae
PORTA CAPENA Thermae commodianae
V
Arcus diui eri parth ici
Icus &Aedis camenam Arcus diuitraiani
Vicus Drufianus Arcus druil
VicusSuIpiti ulterioris Mutatorium caefaris
VicusSulpiti citerioris Almo fluuius
Vicus fortunae obfequeris Vici.ix.
Vicus puluerarius Aediculae.x.
Vicus honoris 81 Virtutis V icomagiflrri.xxxyi,
Vicus Trium ararum Curatores.ii,
Vicus Fabriti Denunciatores.it.
Aedis marris Infulae.iiii.MiI.ccI.

AedisMineruae Damus.cxx.
Aedis tem pellaris Horrea,xiii,
Area apollinis Balineae priuatae.lxxxii.
Area fpei Lacus,Ixxxiii.
Area galli.liue thalli: Piftrina.xx.
liuegalliae. Regio in ambitu continet
Area pinaria pedes.xii.Mil.ccxxii.
Area carfurae fT REGIO SECVNDA
Lacus promethei CAELI MONTiVM.
Lacus uifp fai uel uefp i Templum Claudii
Macellum magnum Balinea; priuatae.xx,
Campus martialis Piftrina.xii.

Luparis Regio in ambitu continet


Antrum cyclopis pedcs.xii.Mil.ee.
Caftra peregrina CRegiojii.
Caput Aphricas ISIS ETSERAPIS,
Arbor fancTa MONETA.
Domus Philippi. Amphitheatru quod capit
Domus Veftiliana. Ioca.Ixxxyii.Mil,
RegiaTuIli hoftilii tepluq; Ludus magnus
quod is in curiam redegit Ludus Dacicus
ordinia fe aucHoLpatri^ Domus Bryttiana
bus minorum gentium* Samium coragium
Mandones Albanas. Prastura praefentiflfima
Mica aurea Thermae Titi oefa.Augu.
Armentarium T hermas Traiaicasla.Au.
Sp o/ium Samarium Thermas Philippi caef, Au.
Ludus matutinus Lacus palloris
Ludus gallicus Schola quasflorum
Cohortes quinqj uigilum Schola capulatorum
Vici.vii. Porticus Ltuia
Aediculae.viii. Callramifenatium
Vicomagiftri.xxviit. Subura
Curatores.it. Vici.viii*
Denunciatores.ii. Aediculas.yiii,
InfulcE.iii.Mil. Vicomagiftri,xxiiii, ;

Domus.cxxxiii. Curatores.ii.
Horrea,xxii. Denunciatores.ii. \

L ilii
Infulae.it, M.Dcclyii, Horrea Cartharea uel tafta
Dominus.clx. riauelteftaria.
Horrea.xyiii, Sororium tigillum,
Ballineae priuataedxxx, Coloflus altus.cii.5C femis,
Lacusdxv. habens in capite radios
Piftrina,xiu vii.finguli, pedum, xxii.
Regio in ambitu continet 6C femis.
pedes,xii.M il.ccccl, Meta fudanSj
CRBC5IO.ffiI, Carinae
^
Templum pacis Domus Pompeii
Templum Remi' Auita Ciceronum Domus
Templum Veneris Vici.viii.
Templum Fauftinae Aedicule.vii»
Templum Telluris Vico magiftr£,xxxfi,
Via Sacra Curatores,ii.
Baiilica Conftannnt Denunciatores.tr,
Balilica Pauli Aimilii Iufulo.ii.Mil.Dcc.lym
Sacriportus Domus.cxxxviii.
Forum tranfitorium Horrea.viii,
BalincumDaphnidiS Ballineae priuataedxxw

Porticus afidata Lacus.lxxviii,


Area uulcai cu uulcanali Piftrina.xii,

ubi lotos a romto fata.: Regio in ambitu corinet pe


Arca fanguine per biduum des,xiii.Mil.
pluit f-REGIO.V.
Buccina Aurea.uel Bucci EXQVlLINA CVM
num Aureum, TVRR1 ET COL
Apollo fandalarius. LE VIMINALI.
Lacus Promethei In fu tac.iii. Mil .Dcccl,
Macellum Liuiani Domus.c.lxxx»
Nymphatum diuiAlexadri Lacus.Ixxix
Cohortes, vii.uigiium Horrca.xxiii,
Aedis Veneris Erycina: ad Balinea: priuata:,lxxy.
portam collinam Piftrina.xii.

Horti planciai.uel plautiai Regio \ ambitu cotinet pe


Horti macenatis des.xv.MiI. Dcccc,
Regia Serui Tulli § REGIO. VI.
Hercules fullanus ALTASIMITA. -j

Amphitheatrum caftrenfe Vicus Betlona:


5
Campus exquilinus SC luc? Vicus mamuri
Camp9uimialis fub agger Tcmplum Salutis in colle
Lucus petclinus Quirinale, ,

Templum Junonis lucina: Templum ferapteum


Lucus fagutalis TepluapolIinis:6C clatrari
Domus Aquilii iure cofulti Templum flor«,5C Circus
Q. Catuli &.M,Craflir Floralia
Araicuisuiminei Capitolium Vetus
Mincrua medica Diuus Fidius in colle
Ifis patriria Forum Salluilt
Lauacrum agrippinae Fortuna Publica in Colle
Thermo olympiadis Statua Mamuri Plumbea
Vici.xv. Tcmplum Q uirini
Aedicula: totidem Dumus Attici
V icomagiftri.lx, Malum Punicu.adqcPDo
Curatores.it, mitianP.DD.TempIum
Denunciatores.ii, gentes flaui* & erat do^
M "
X T • - - *
; r
|

musfua. Arcus nouus


Horti Saluftiant Nymphaeum iouis
Senatulum mulierum AediculaCapraria -

Thermae Dioclitianae Campus Agrippae


Thermae Conftantinianae Templum folis
BalineaPauli Cafta getiana.aliter gipfia=*

Decem Tabernae Porticus conftantini (na


Ad Gallinas Albas Templum nouum fpei
Area Calidii Templum nouu fortunae
Cohoites.iii.V igilum

Templum nouum quirini
Vici,xii« Sacellum genii fangi
Aediculae.xvi. Equi aenei undatis
V icomagiftri.xtvui. Forum Suarium
Curatores.ii. Forum archemoriuna
Denunciatores.it. Horti argiani
Ihfulae.iii.Mil.D. V Pila tyburtina
Domus.c.xlv. Admanfuctos:
Horrea.xviiit Lapis pertufus
Balineaepriuataedxxv. Vici.x.
Laciis Ixxvi. V icomagiftri.x I.

Piflrina.xii. C uratores.ii,
Regio in ambitu continet D cnunciatores.ii.
:

pedes.xv.Mil.Dc. Infufae.iti.Mil.ccclxxxv'.

f£REGIO.VlL Domus.cxx.
VIA LATA. Horrea.xxy.
Lacus Ganymedis Piftrina.xvi,
Cohortes.vii.uigilu.aliter Balineae priuaiae,lxxv.
v
'

" primorum uigilum^ Lacus.lxxvi. ;•


Regio in ambitu continet Arcus Fabianus
Pedes.. xu.MiI.Dcc. . Puteal libonis
V
0[ REGIO : Ii, Iani duo celebris mercato
FORVMROMANum rum locus
Roftra populi Romani Regia Numx
AcdisuicToiiar.cualiafdiw Templum ueftae
cula uitftori* uirgss ,dd. Templum deum penatii*
a Portio catone. Templum Romuli
T^mplu iulii carfaris i foro Templum Iani
V idoriae aureae ftatua in te Forum Caelaris
pio Iouis opt.max. Stationes municipiorum
Ficus ruminali SC lupercal Forum Augufti cum aede
uirginis Martis ultoris.
T
Coluna cu ftatua »M. ludii Fo$e raiai cum templo SC
• G raecoftafis equo aeneo SC columna co
Aedis opis SC faturni l uico dilide qux cft alta pedes.
iugario. cxxviii, ha betqt intus gra^
Miliarium aureum dus.clxxxv.fencftellas.xlv.
Senatulum aureum Cohortes fex uigilum
Pila oratia.ubi tropaea loca Aaedicula Cdcordiae fupra
ta nuncupantur curia. Graecoftafim
Templum caftorum ad Ia* Lacus Curtius
cum iuturnx. Bafilica argentaria
Templum concordie VmbilicusurbisRom*
Equus aeneus domitiam' Tcmplu Titi SC uefpafiani
Atrium mineruae Bafilica Pauli' cu phrygiis
Ludus aimilius columnis.
lulta porticus Ficus ruminalis in comitio
M ii
ubiSClupef cal, alteraad porta trigeminat
Aedis V eiouis inter arce 85 altera in foro boario cogno
capitoIium prope afylum mine rotunda 85 parua,
Vicus ligurum Forum pifcarium
Apollo traflatus ex Apollo Aedis Matut*
nia a lucullo.xxx.cubitu, Vicus iugariP.idem 85 thu
Delubrum Mineruae rariusmbi funtaras opis 85
Aedicula luuenta: cereris cu ligno uortumni.
Porta carmetalisuerfuscir Carcerimminensforoatul
cum flaminium, Io hoftilio ardificatus mi
Templum Carmenta: dia urbe,
Capitaliumubioium deo$j Porticus margaritaria
fimulachra celebrantur. Ludi litterarii
Curia calabratubi pontifex Vicus unguentarius,
minor dies pronunciabat. Aedis uortuni iuico thufco
Templum Jouisapt.Max, Elephatus herbarius
Aedis Iouis tonatis ab aug. Vtci.xii,
D.D.in cliuo capitolino Aedicula: totidem
Signum iouis imperatoris, V ico magiftri,xlviiu
Aprameftedeueitum, Curatores.ii,
Afylum Denunciatores.ii.
Templum uetusMineruas Infula:,iu.Mil,DcccIxxx.
Horrea germanica Domus.cI.
Horrea agrippina Balinc* priuat*,Ixyi«
Aqua cernes qtuor fcauros Horrea xviti, !

•Fiorum boarium Lacus, cxx. \

Sacellu pudicicia: patrici* Piftrina.xx.


Aedes hcrcuf uiilorisdu* Regio in ambitu cotinet pe
des.xii.Mil.Dccclxvii. po marrio.
fREGlO.IX. Campus Martis
CIRCVS FLAMINIus Aedis iuturnae ad aquauir/
Sabula.iiii.faftionum gineam.
Aedis antiqua apolliniscu Septa trigaria
lauacro. Equiria
Aedis Herculi magno cu« Horti IucuIIani
ftodi Circi flaminii Fons Scipionum
Porticus Philippi Sepulchru Auguftorura
Aedis uulcai i circo flainio. Ciconixnixx
Nimitia uetus Pantheon
Mimitia frumentaria Theatrum Pompei
Portic9corichia.CN.Ofta Bafilica macidii
uti;quae prima duplex fuit Bafilica martiani •

Crypta Balbi Templum diui Antoniicu


Theatru Balbi . Capit loca Cochlide columna quaee
xxx.Mil.Ixxxxv.cI.Caefar alta pedes, clxxv.habet'
dcdicauit &C appellatur a Intus gradus.ccyi.6i feno
uiciuitate. ftellas.lvi.

Pompeianus
Iuppiter Thermae Hadriani
Theatrum MarceIli,Capit Thermae Heroniana: qua:
loca.xxx.Mil.ubi erat poflrea Alexandrina:.
templum iani
aliud Thermo Agrippa:
Delubrum .CN. Domitii Templum bonicuentus
Carcer.clx.uirum Aedis Bcllonce uerfus por#
Templum Bruti callaici ta carmentale ante hanc
Villa publica ubi primum aede m coluna index beh
populi cefus e aftus in ca Ii inferendi,’
M iii
Porticus Argoriautarum Aedis Iouis flatoris
Meleagricum Cafa Romuli
Ifaeum Prata bacchi uni fuerunt
Seraparum Aedes uitruuiifundani
Mineruium Ara Febris
Minerua Chalcidica Templum Fidei
Infula phelidii,Siuc pheli* Aedis matris deu.huic fuit
Vici, xxx, (dis conterminum delubrum
Aediculae totidem Sofpitaelunoms.
Vicomagiftri.ccxx, Domus Ceioniorum
Curatores.ii. Suelia.
Denunciatores.ii. Iouis ccenatio
Infula;aii,Md,DccIxxxyiii Aedis apotlinis ubi lichnt
Domus.cxf. pendebant inflat arboris
Balinea: priuatae.lxiii. mala ferentis.
Horrea.xxii. Aedis deae uiriplaca: in pala
Piftrina.xx. Bibliotheca: tio

Regro in ambitu habet peo Aedis Rham nulla:


des.xxx.Mil-D. Petapylo iouis arbitratoris
C^REGIO.X. Domus Auguftana
PALAT1VM. Domus Tiberiana
Vicus padi Sedes imperii Romani
V icus Curtarum Auguratorium
Vicus Fortuna: refpicietis Ad mamaeam, hoc e Dictae
Vicus Salutaris Mammase
V icus Apollinis Ara palatina
Vicus In fufqj diei Acdis'Iouis Vidloris
Roma quadrata Domus Dionyfi
Domus.Q^.Catuli Aedis Cereris
Domus Ciceronis Aedisueneris opus Fabii
Aedis diiouis Gurgitis
Velia Aedis Portuni ad ponte Ai
Curta uetus milholim fublici
Fortuna refpiciens Porta Trigemina
Septizonium Seueri Salinae
V icToria Germaniciana Apollo Caelifpasx
Lupercal Aedisportumni
Vici. vi. Hercules oliuarius
Aediculas totidem A"a Maxima
Vicomagiftri.xxiiii, Templum caftroris
Curatores.ii, Aedis cereris
Denunciatores.ii. Aedis Pompei
Infulae, ii.Mil.Dcxliiii. Obelifci,ii',iacet alter alter

Domus. Ixxxyiii» erectus


Lacus./xxx, Aedis Murciae
Horrea,x!yiii. AedisConfi! fubteranea
Piftrina.xx. Foiy oliocoriu in eo Coluna
Balineae priuatae.xxxvi. cftladtaria ad qua ifates

Regio in ambitu habet pe la€te alendos deferunt.'


des.xii.Mil.Dc» aedis pietatis i foro olitorio

CREGIO.XI. Aedis Inonis matutae


CIRCVS MAXIMVS Velabrum maius
Circus maxim?q capit loca Vici. viii.
ccclxxxv. Mil.xii,porta£, Aediculaetotidem ,

Templum Mercuri V icomagi‘ftri,xxxii.

Aedis Ditis patris. Curatores.ii.


M tiii
Denunciatores.ii, Aedis boa: dea: fubfaxana;
Infulas.M.Dc» Signum delphini
Domus.lxxxix, Thermo: Antomniante
Balinea: priuatai.xy. Septem domus Parthoru
Horrea. xvi, Campus lanatarius
Lacusdx. Domus Chilonis
Piftrina.xii. Cohortes.iii.uigilum
Regio in ambitu cotinet pe Domus cornificii
des,xi.Mil.D. Priuata Hadriani
CREGIO.XII. V ici.xii.

P1SCINAPVBU Aedicula: totidem


V icus V eneris almae Vicomagiftri.xlyiiu
V icus pifcinae
publicae Curatores,ii.
Vicus dianae. Denunciatoresan
Vicus ceios In fute.ii.Mil.cccclxxXvi»
Vicus triarij Domus.c.xiiii.
V icus aqua: falientis Balinea: priuata:, xliui.
Vicus lacitefti Lacus, Ixxx.
V icus fortuna: mamofe Horrea.xxyi.
V icus colapeti paftoris Piftrina.xx.
Vicus portx radufculanas Regio in ambitu habet pe*
Viciis porta: neui* des.xii.Mil.
Vicusuicfloris fTREGIO.XIIf.
Horti Afiniani AVENTINVS,
Area radicaria Vicusfidii
Caput uitenouas V icus frumentarius
Fortuna Mammofa Vicus trium uiarum
Ifisantenodoria Vicus Ce feti.
Vicus Valeri Horrea Aniceti -„»

Vicus faci milliara Scate Gemonias


Vicus fortunati Porticus Fabaria
V icus capitis canteri Schola CalTii
Vicus trium alitum Templu Iunonis reginaea
Vicus nouus Camillo, D.D.ueiis captis,
Vicus loreti minoris Forum piftorii? 7
Vicusarmiluftri Vici.xvii. •
j?

Aedis Conii Aediculae totide


Vicus columnae ligneas V ico magiftii.lxxiiiiV
Minerua in auentino Curatores.ii.
Vicus Materiarius ]
Denunciatores,u.'
Vicus mundiciei Infutedi.M.ccccIxxxyui,
V icPloreti maioris ubi erat Domus,c.iiiV
uortumnus Balinea priuatas.lxiiii,
V icus fortuna: dubias Lacus.lxxviii.
Armiluftrum Horrea,xxyt, ,

Templum lunas in auctino Ptftrina.xx,


Templum Coe Dianae Regio in ambitu habet pc
Thermae uarianae ;
des,xyi.Mil,cc, \

Templum libertatis H~REGicxxmi7


Doliolum transtiberim,;
Aedis bonas deasin auerino Vicus Cenfori /

PriuataTraiani ;
Vicus Gemini
• Rcmutia |
Vicus Roftrati *

.Atriu libertatis 'in auentino Vicus longi aquilae


Mappa Aurea V icus Statui hccian*
Platancn Vicus quadrati
.

Vicus ractliant maioris Statua ualerian*


Vicus radliani minoris Statua Sicciana
V icus ianuclcnfis Sepulchrum Numa:
Vicus B:u<ftanus Cohoi tes.vii.uigdum
Vicuslarum ruralium Capurgorgonis
V icus Statuae uakrianat Templum fortis fortunae
Vicus Salutaris Area Sepnmiana
Vicus pauli lanus Scptimianus
Vicus Sex.lucei Hercules cubans
Vicus Simi publici Campus bruttanus
Vicus patratilli Campus Codetanus
Vicuslacircftituti Horti Gctx
Vicus Saufei Caftra lecticariorum
Vicus Sergi V ici,xxii.

VicusPloti Acdicula:totidem
Vicus uibertini V icomagiftri.lxxxyiii
Gaianium Curatores.».
In InfulaAedisJouis, Denunciatores.ii.
f
Acfculapii.fiC Infala:.iiii.Mtl.ccccy
Aedis Fauni. Domus.cl.
Naumachia: Balinea: priuatje.bcxxvi»
Cornifee lacus.clxxx.
Vaticanius Horrea.xxii.
Hortus domini Piftrina.xxii.
Ianiculum Regio In ambitu habet pe
Mama: Sacellum des .xxxiii.Mil.cccdxxx#»
Balineum ampelidis vm.
<
Balineumprifcillian*
SENATVLATRlA.Vnuinter capitoliu5C forum;*
ubi magiftratus cu feniorib? deliberat.alterum ad porta ca
pena.Tcrtiu citra Aede belloa: in circo flaminio ubidaba* .

tur fcnatus legatis quos in urbe admittere nolebant .Q^uar


tum lenatulu matrona^ i quirinale Antoninus pius Baflia
ni filius feduBIBLI OTHECAE. V nde triginta publicg;
ex iis praecipuae duae.Palatina 6C Vlpia.
OBELISCI Magni, vi.ii.in circo maximo, maior e pcdu.
cxxxxii.Minor pedu.lxxxyiii.6C femis,unus in unusin uati
cano ped.lxxii.unus in capo martio ped.lxxii.duo in mau*
feolo Augufti pares finguliped.xlii..8Cfemis.OBELlSCI
P ARVI.xlii,in plerifqa funt notae Aegyptiorum.
PONTES. VIII.
Moluius. Aelius; Vaticanus:Ianuclenfis.Fabiitius;Cefl:i?
Palatinus: Aimtfius qui ante fublicius.

c CAMPI. VIII.
V iminalisjExquilinus: Agrippae;Martius; Codetan9;Bru
<flanus:Lanatarius;Pecuarius, Vnus ultra Tiberim cara**
pus uaticanus extra numerum.
CFora.xvii.
Romanum quod dicitur m agnum . Cefaris. Augufti : Boa*
rium:Tran(itorium:Holitortum:Piftoriu: Traiani: Acne
obarbi:Suarium:Archemoriu: DcocletianuGalloru; Ru*
fticorum;Cupedinis;Pifcarium:Sallufl:t.
ITBASILICAE.XI.
Vlpia .Pauli V efti ni.Neptumnii.Macidii.Martiana. V a*
ftellaria.b lofelii.Sicimmi.Conftantiniana Bafilica portia a
portio catone facta. T HERMA2.XII.
Traiani.Titi,Agrippx.Syriacx,Com 0dianx.Scuerian 2r.
Antoniana:, Alexandrinx*q* Neroni a na:, D-Ocluianx, De*
eiana^Conftantimana^Septimianx*
I ANI.per o!s regioes i cruftati 5i adornati fignis duo
ptw
pui ad arcu'Fabianu fu pior iferiorqj. AQ V AE.XX»
Appia.Martia,Virgo.Ciaudia,Hercu!anea.TcpuIa.Da#<’
nata.T raiana. Annia.Halfiatfiue H
dfietena qua: Augu*
fta.Ca:rulca.lu!ia.A!getiana.Ciminta,S.ibbatina * Aurelia
Scptimiana,Seueriana.Antoniana.Alexandrina,
VIAE.XXIX*
Appia, Lada.Labicana.Campana.Prenefhna, T iburtina.
Collada.Numetanaiq Figulenfis, Salaria. Flainia.Aimilia,
Claudia. Valcria.Oftieiis.Lau retia A: deada.Seda.Q_un
ria.Gallicana,Triuphafis,Padaria . Ciminia.Comclia.TV
berina. Aurelia.Caffia. Portuefis.Gillia.Laticulenfis.
Capitolia.ii.uetus 8L nouu. Amphitheatra.ii.CoIolTi.ii.Co
lunx‘cochlidcs.iuMacella.ii,theatra iii.ludi.v.nauchic. vi
NYGP H A E A.xi.Equi asnei inaurati.xxiiii.equi eburnei,
xciiii.tabulxfigna fine numero. Arcus marmorci.xxxvu
lupanaria. xlv.latrinx publicx.cxliiii.eohortes prxtorix.x.
cohortes urbanx.iiii.cohortes uig.vuexcubitoria.xiiii.ue^
xilla.ii.comunia caftra peregrina . caflra mifenatiu caftea
tabeUario9:.caftra ledlicariorum.caftra uiftimarioi^caftra
falgamariorum.caftra faligariorum.caftra equitum fingu
lorum.ii.Mcnfxolcarix.xxiiti.M.

.
FINIS.
ImprelTum .Vene.p Ioan.de Tridino alias Tacuino anno
doraini.M,D,lX,die,viii.Mai,
V
.
e>*°

SPECiN- 66-5
*f55(p

THE J PAUL GFTTYCENTER