You are on page 1of 3

BEZOKOLICZNIK    PAST SIMPLE          PAST PARTICIPLE  TŁUMACZENIE Kolumna1

be was / were been być


beat beat beaten bić 3 forma -końcóka -en
become became become stawać się 1 i 3 taka sama
begin began begun zaczynać 2 forma a, 3 u
bite bit bitten gryźć 3 forma -końcóka -en
blow blew blown wiać, dmuchać 2 forma -ew, 3 -own
break broke broken łamać 3 forma -końcóka -en
bring brought brought przynosić 2 i 3 kończą się na -gf
build built built budować 2 i 3 kończą się na -t
burn burnt burnt palić 2 i 3 kończą się na -t
buy bought bought kupować 2 i 3 kończą się na -gf
catch caught caught łapać 2 i 3 kończą się na -gf
choose chose chosen wybierać 3 forma -końcóka -en
come came come przychodzić 1 i 3 taka sama
cost cost cost kosztować 3 formy te same
cut cut cut ciąć, kroić 3 formy te same
do did done robić
draw drew drawn rysować, ciągnąć
dream dreamt dreamt marzyć 2 i 3 taka sama
drink drank drunk pić 2 forma a, 3 u
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść 3 forma -końcóka -en
fall fell fallen upadać 3 forma -końcóka -en
feel felt felt czuć 2 i 3 taka sama
fight fought fought walczyć 2 i 3 kończą się na -gf
find found found znaleźć 2 i 3 taka sama
fly flew flown latać 2 forma -ew, 3 -own
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczyć
get got got otrzymywać, dostawać 2 i 3 taka sama
give gave given dawać 3 forma -końcóka -en
go went gone iść, jechać
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać 2 i 3 forma u
have had had mieć 2 i 3 taka sama
hear heard heard słyszeć 2 i 3 taka sama
hide hid hidden chować 3 forma -końcóka -en
hold held held trzymać 2 i 3 taka sama
hurt hurt hurt zranić, boleć 3 formy te same
know knew known wiedzieć
lead led led prowadzić, wieść 2 i 3 taka sama
learn learnt learnt uczyć się 2 i 3 taka sama
leave lef lef opuszczać, zostawiać 2 i 3 taka sama
lend lent lent pożyczyć 2 i 3 taka sama
let let let pozwalać 3 formy te same
lose lost lost tracić, gubić 2 i 3 taka sama
make made made robić 2 i 3 taka sama
mean meant meant znaczyć 2 i 3 taka sama
meet met met spotykać, poznawać 2 i 3 taka sama
pay paid paid płacić 2 i 3 taka sama
put put put kłaść 3 formy te same
quit quit quit rezygnować 3 formy te same
read read read czytać 3 formy te same
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić 2 forma a, 3 u
rise rose risen podnosić się, wschodzić 3 forma -końcóka -en
run ran run biegać 2 forma a, 3 u
say said said mówić 2 i 3 taka sama
see saw seen widzieć 3 forma -końcóka -en
sell sold sold sprzedawać 2 i 3 taka sama
set set set zachodzić(o słońcu) 3 formy te same
send sent sent wysyłać 2 i 3 taka sama
shut shut shut zamykać 3 formy te same
sing sang sung śpiewać 2 forma a, 3 u
sit sat sat siedzieć 2 i 3 taka sama
sleep slept slept spać 2 i 3 taka sama
smell smelt smelt czuć 2 i 3 taka sama
speak spoke spoken mówić 3 forma -końcóka -en
spend spent spent spędzać, wydawać 2 i 3 taka sama
stand stood stood stać 2 i 3 taka sama
steal stole stolen kraść 3 forma -końcóka -en
swim swam swum pływać 2 forma a, 3 u
take took taken brać 3 forma -końcóka -en
teach taught taught uczyć (kogoś) 2 i 3 kończą się na -gf
tell told told powiedzieć 2 i 3 taka sama
think thought thought myśleć 2 i 3 kończą się na -gf
throw threw threw rzucać 2 i 3 taka sama
understand understood uderstood rozumieć 2 i 3 taka sama
wake woke waken obudzić się 3 forma -końcóka -en
wear wore worn nosić
win won won wygrywać 3 forma -końcóka -en
write wrote written pisać