You are on page 1of 2

Útmutató a Történelemtanítás története

című (történelem tanárképzés) kurzushoz beadandó tankönyvelemzéshez

Feladat:
5-8 oldalas írásbeli dolgozat elkészítése, tudományos munkával szemben elvárható
jegyzetapparátussal.
Témája: Egy tetszőlegesen kiválasztott téma vagy lecke (pl. a honfoglalás, a kiegyezés,
Hunyadi Mátyás személye, a kiegyezés stb. stb.) történelem tankönyvekben való
megjelenésének bemutatása. A tanulmány mutassa be, hogy az adott téma tárgyalása
hogyan változik a különböző korszakok tankönyveiben. Használjon fel minél több
tankönyvet, min. 3 különböző korszakból! (dualizmus, Horthy-korszak, Rákosi-
korszak, Kádár-korszak, a rendszerváltást követő évek) milyen történetírói irányzatok,
milyen politikai szándékok mutathatók ki az egyes tankönyvek nézőpontjaiból,
értékítéletéből!
Mielőtt nekiállnak a feladatnak feltétlenül olvassák el a következő tanulmányt:
https://www.academia.edu/30896281/Szempontok_a_t%C3%B6rt%C3%A9nelemtank
%C3%B6nyvek_dek%C3%B3dol%C3%A1s%C3%A1hoz._In_Pedag%C3%B3gia_-
_oktat%C3%A1s_-
_k%C3%B6nyvt%C3%A1r._%C3%9Cnnepi_tanulm%C3%A1nyok_F._D%C3%A1r
dai_%C3%81gnes_tisztelet%C3%A9re._Szerk._Cs%C3%B3ka-Jaksa_Helga_-
_Schmelczer-Poh%C3%A1nka_%C3%89va_-
_Szeber%C3%A9nyi_G%C3%A1bor._PTE_Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r_%
C3%A9s_Tud%C3%A1sk%C3%B6zpont_P%C3%A9cs_2014._145-166

1. Tankönyvek kiválasztása, bemutatása


Elsődlegesen figyelembe kell venni:
- magyar vagy egyetemes történelmet tárgyal-e – ez az összehasonlításnál fontos
szempont
- melyik korosztálynak (évfolyamnak) készült
- kiadó (felekezeti, állami)
- kiadás ideje
- szerző(k) személye – világnézete, iskolázottsága, szakmai tapasztalata (tudós,
tanár, kutatási terület) – a dolgozatban érdemes bevonni a szerző beazonosítását

2. A korszak bemutatása
- korszakban uralkodó világnézet
- politikai elvárások,
- a művelődés- és az oktatáspolitika céljai
- az akkori történetírás trendjei, történelemszemlélet uralkodó irányzatai
- A legfontosabb szempont: MINDEZEK HATÁSAINAK KIMUTATÁSA

3. Elemzés
- A tartalom bemutatás mellett jelenjen meg az elemzés! Értelmezze a tankönyvi
anyagból kihámozható tendenciákat! Miért jelenik meg hangsúlyosan, vagy
éppen miért csak esetlegesen (vagy akár egyáltalán nem) az adott (rész)téma?
Miért úgy tárgyalja, mit sugall, mit akar alátámasztani, milyen párhuzamokat
von a jelennel, milyen erkölcsi tanítást rejt?
- Az elemzés ily módon a tankönyvet magát (szerzőt, kiadó) is kritikusan
vizsgálja, elhelyezi történeti kontextusban és a tartalmakat is az aktuális
korszak történetszemlélete/világnézete/ politikai célkitűzései kontextusában
értelmezi

4. Hivatkozások, felhasznált irodalom


- nem elég tankönyveket vizsgálni, szükséges ahhoz szakirodalmakat is
felhasználni: politikatörténet, oktatástörténet, historiográfia (történetírás
története), tantárgytörténet, példának használható tankönyvelemzések
- felhasználható források a tankönyveken kívül: tantervek, más oktatáspolitikai
jogszabályok, ezek tervezetei, parlamenti/bizottsági vitáinak jegyzőkönyvei,
szakmódszertani szakemberek és oktatáspolitikusok programtervei,
párthatározatok, stb.
Technikai instrukciók:
- idézőjel használata kötelező szó szerinti idézet esetén
- hivatkozás (lábjegyzet) szó szerinti hivatkozásnál és kompilációnál (teljes
bibliográfiai adatok, vagy rövidítés, oldalszám megadása)
- felhasznált irodalom feltüntetése a dolgozat végén kötelező: bibliográfiai
adatok (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, stb. internetes hivatkozásnál:
min. szerző, cím, teljes link, letöltés dátuma, ha több adatot ismerünk, akkor
azok is)

5. A dolgozat felépítése
- témaválasztás indoklása,
- tankönyvek kiválasztásának szempontjai, tankönyvek bemutatása
- elemzés szempontjainak bemutatása
- röviden a dolgozat felépítésének bemutatása, indoklása (kronologikus vagy
tematikus, először korszak(ok) és aztán tankönyv(ek) szétválasztva vagy
egyben tárgyalva, stb.)
- elemzés
- konklúzió, összegzés
- felhasznált irodalom

6. Témaválasztás:
- szűkebb, jól körülhatárolható téma (terjedelmi korlát miatt is),
- olyan téma, melynek a megítélése a különböző korszakokban „látványosan”
változik