You are on page 1of 6

Pronunciation Guide – Hunchback of Notre Dame

Music Theatre of Denton


August - October 2018

OLIM DEUS ACCELERE


Oh-leem day-oos ah-cheh-leh-ray

HOC SAECULUM SPLENDIDUM


Hock say-coo-loom splen-dee-doom

ACCELERE FIAT VENIRE OLIM


Ah-cheh-leh-ray fee-aht ven-ee-ray oh-leem

KYRIE ELEISON
Key-ree-ay ay-lay-ee-sohn

DIES IRAE, DIES ILLA


Dee-ess ee-ray, dee-ess eel-ah

SOLVET SAECULUM IN FAVILLA


Soul-vayt say-coo-loom een fav-eel-ah

SALVE REGINA
Sahl-vay reh-geen-uh

MATER MISERICORDIAE
Mah-ter mee-seh-ree-cor-dee-ay

VITA, DULCEDO, ET SPES NOSTRA


Vee-tah, dool-chay-doh, et spehs nohs-trah

AD TE CLAMAMUS
Ahhd tay claw-mah-moos

GEMENTES ET FLENTES
Jeh*-men-tays et flen-tays

IN HAC LACRIMARUM VALLE


Een hahk lahk-ree-mahr-oom vahl-lay

CONFITEOR DEO OMNIPOTENTI


Con-fee-tay-or day-oh ohm-nee-poh-ten-tee

BEATAE MARIAE SEMPER VIRGINI


Bay-ah-tay mar-ee-ay sem-per ver-gee-nee
BEATO MICHAELI ARCHANGELO
Bay-ah-to meek-ah-ell-ee ark-ahn-gel-oh

SANCTIS APOSTOLIS
Sahnk-tis ah-post-oh-lees

OMNIBUS SANCTIS
Ohm-nee-boos sahnk-tis

ET TIBI PATER
Et tee-bee pah-tear

QUIA PECCAVI NIMIS


quee-ah peck-av-ee nee-mis

COGITATIONE
Co-jeet-at-ee-oh-nay

VERBO ET OPERE
Ver-boh et oh-per-ay

MEA CULPA
May-uh cool-puh

MEA MAXIMA CULPA


May-uh mahx-ee-muh cool-puh

MISERICORDIA
Mee-sehr-ree-cor-dee-uh

ET DONA NOBIS PACEM


Et doh-nah noh-bis pah-chem

LIBERA ME DOMINE
Lee-bear-ah may doh-mee-nay

DE MORTE AETERNA
Day more-tay ay-ter-nah

IN DIE ILLA TREMENDA


Een dee ee-lah tray-men-dah

QUANDO COELI MOVENDI SUNT COELI ET TERRA


Kwan-doh chay-lee moo-ven-dee soont chay-lee et ter-rah

DUM VENERIS JUDICARE


Doom ven-eer-ees you-dee-car-ray

SAECULUM PER IGNEM


Say-cool-oom pehr igg-nehm

PUTABUM ME NUNQUAM
Poo-tah-boom may noon-kwahm

QUOD AURUM CALIDUM


kwoah-d aur-oom call-lee-doom

QUAMVIS TOTIS VIRIBUS VELLEM


kwahm-vees toe-tees veer-ee-boos vel-lem

NUNC TURRIM VIDETUR SPLENDIDUM


Noonk toor-reem vee-day-toor splen-dee-dum

IURO LUCE CAELI


ee-ooh-row loo-chay chae-lee

IBI
Ee-bee

VIVA IN SOLE
Vee-vah een sole-ay

DABIT ME UNUM DIEM


Dah-beet may oon-oom dee-em
IBI DABIT ME
Ee-bee dah-beet may

OLIM
Oh-leem

NOS SUADEBIMUS
Nohs soo-ah-day-bee-moos

FELIX ERIMUS IN CLARA DIES


Feh-leeks er-ee-moos een clah-rah dee-es

USQUE HOC TEMPUS CUM NON ESSET SOLE


Oos-kway hock tem-poos coom noen ess-et soh-lay
VIVUNT IN SPE
Vee-voont een spay

NUNQUAM REDONO
Noon-kwahm ray-doh-noh

VENIET
Ven-ee-et

OLIM MUTATIO
Oh-leem moo-tah-tee-oh

AMEN
Ah-men

AGNUS DEI
Ahn-yus day-ee

QUI TOLIS PECCATA MUNDI


Kwee toll-ees pay-ca-tah moon-dee

JUDEX CREDERIS
You-dex cray-dare-ees

ESSE VENTURUS
Es-say ven-tour-oos

IN TE DOMINE SPERAVI
Een tay doh-mee-nay spare-ah-vee

NON CONFUNDAR IN AETERNUM


Nohn con-foon-dahr een ay-ter-noom

SALVUM FAC POPULUM TUUM


Sal-voom fawk paw-poo-loom too-oom

O SALUTARIS, SALUTARIS HOSTIA


Oh sal-oo-tar-ees, sal-oo-tar-ees hoe-stee-ah
QUAE CAELI PANDIS OSTIUM
kway chay-lee pan-dees oh-stee-oom

BELLA PREMUNT HOSTILIA


Bell-ah pray-moont hoe-stee-lee-ah

DA ROBUR PER AUXILIUM


Dah row-burr per awx-ee-lee-oom

SIT SEMPITERNA GLORIA


Seet sem-pee-ter-nah glo-ree-ah

SEMPER
Sem-purr

SANCTUS
Sahnc-toos

IN EXCELSIS
Een ek-shel-sees

MORS STUPEBIT ET NATURA


Moors stoo-pay-beet et nah-tur-ah

CUM RESURGET CREATURA


Coom ray-sur-jet cray-ah-toor-ah

JUDICANTI REPONSURA
Yoo-dee-can-tee ray-spon-soo-rah

ROMANI PRONUNCIATION

ANDO BIRTO ZHAS


Ahn-doh beer-toe zzas

THAI MOL PIYAS


Tie mole pee-ahss

AMARE LOVE DAS


Ah-mar-ay loh-vay dass

THAI MOL PIYAS


Tie mole pee-ahss
THAI GILABA
Tie gee-la-bah

THAI MOL PIYAS


Tie mole pee-ahss