You are on page 1of 34

urbanis

1
Índice

1. BENESTAR SOCIAL: FOMENTANDO UNHA VILA SOLIDARIA............. 1

Plan integral contra a Discriminación e a Pobreza .............................................................. 1


Pobreza Enerxética ......................................................................................................... 1
Illamento/soidade das persoas maiores e accesibilidade a persoas con discapacidade . 2
Protección das mulleres vítimas de violencia machista ................................................... 3
Pobreza Infantil ................................................................................................................ 4
Drogodependencia e adiccións ....................................................................................... 4
Vivenda social.................................................................................................................. 5
Comedor social ................................................................................................................ 5

2. EMPREGO: EQUILIBRANDO OPORTUNIDADES.................................. 6

Plan de reactivación comercial ............................................................................................. 6

Fomento da empregabilidade ................................................................................................ 6


Creación da bolsa de emprego ........................................................................................ 7
Xestión de convenios....................................................................................................... 7
Oferta pública .................................................................................................................. 7
Axencia de desenvolvemento .......................................................................................... 7
Escola Taller e Talleres de Emprego ............................................................................... 7
Persoas emprendedoras / Profesionais en réxime autónomo ......................................... 8
Innovación empresarial .................................................................................................... 8

3. MEDIO AMBIENTE E SERVIZOS PÚBLICOS: PROTEXENDO A NOSA


CONTORNA ............................................................................................ 9

Auga ........................................................................................................................................ 9
Ciclo Integral da auga ...................................................................................................... 9
Saneamento e abastecemento ...................................................................................... 10

Cambio climático .................................................................................................................. 10


Eficiencia enerxética ...................................................................................................... 11
Recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos.................................................... 11

Protección e conservación dos espazos naturais............................................................. 12


Cemiterio verde ............................................................................................................. 12

Forestal ................................................................................................................................. 12

Medio mariño e litoral .......................................................................................................... 13

Turismo sostible ................................................................................................................... 14


4. URBANISMO: ACCESIBLE, SAUDABLE E SOSTIBLE ........................ 15

Plan de mobilidade peonil ................................................................................................... 15


Aparcadoiros disuasorios .............................................................................................. 15
Zonas verdes ................................................................................................................. 15

Medios públicos de transporte............................................................................................ 16

Sinalización urbana igualitaria, paritaria e inclusiva ......................................................... 17

Urbanismo e perspectiva de xénero .................................................................................. 17

Outras medidas .................................................................................................................... 18


Embelecemento urbano................................................................................................. 18
Parque canino................................................................................................................ 18
Recuperación de fontes potables .................................................................................. 18

Patrimonio industrial ............................................................................................................ 18

5. ECONOMÍA, FACENDA E RECURSOS HUMANOS............................. 19

Saída do plan de axuste....................................................................................................... 19

Recuperación da xestión dos servizos de recadación ..................................................... 19

Racionalización de taxas e impostos municipais.............................................................. 19

Empresa pública ................................................................................................................... 19

Seguridade cidadá................................................................................................................ 20
Policía local ................................................................................................................... 20
Sistema municipal de protección civil (SMPC) .............................................................. 20

6. VILA DO DEPORTE: IMPULSADO VALORES...................................... 21

Organismo municipal de deportes...................................................................................... 21


Polideportivos e pavillóns municipais ............................................................................ 21
Pista de atletismo .......................................................................................................... 21
Pista de skate ................................................................................................................ 21
Campos de fútbol........................................................................................................... 21
Outros: pista tenis Kenyata, pista volei praia, carril bici, campo de petanca ................. 22

Deporte dende a igualdade e a inclusión ........................................................................... 22


Cangas en feminino ....................................................................................................... 22
Cangas pola integración ......................................................................................22

Piscina municipal ‘A Balea’ ................................................................................................. 23


Aforrar para investir ....................................................................................................... 23
Solucionar problemas estruturais .................................................................................. 23
Optimizar a xestión do servizo ....................................................................................... 24
Mellorar as condicións laborais...................................................................................... 24
7. TURISMO, LECER E CULTURA: SENTINDO A TERRA ...................... 25

Turismo ................................................................................................................................. 25
Medios de promoción .................................................................................................... 25
Cangas a dúas rodas..................................................................................................... 25
Novas iniciativas turísticas ............................................................................................. 26

Lecer ...................................................................................................................................... 26
Festas temáticas............................................................................................................ 26
Ludo Verán .................................................................................................................... 26
Actividades medioambientais ........................................................................................ 26
As noites de Cangas...................................................................................................... 26
Cantos de taberna ......................................................................................................... 26

Cultura ................................................................................................................................... 26
Cultura como ben público .............................................................................................. 26
Divulgación dos bens culturais ...................................................................................... 27
Programación cultural .................................................................................................... 27
Manifestacións que nos identifican como pobo ............................................................. 27
Plan de actuación en materia de patrimonio histórico ................................................... 27
Memoria histórica e social ............................................................................................. 27

8. MOCIDADE: SEMENTANDO FUTURO ................................................ 28

Centro sociocultural: Naves de Ojea .................................................................................. 28

Aventura no noso medio natural......................................................................................... 28

9. MOVEMENTOS SOCIAIS E ASOCIACIÓNS ........................................ 30


1. BENESTAR SOCIAL: FOMENTANDO UNHA VILA
SOLIDARIA
En Galiza hai 672.123 persoas vivindo na pobreza ou en risco de exclusión social, e
Cangas non é allea a esta situación.

Cantas persoas próximas que coñeces, ou mesmo ti, afrontades cada día esta
realidade?

Dende sempre, para esta equipa de goberno esa realidade é unha prioridade; por iso
decidimos apostar por mellorar o que para nós é unha INVERSIÓN na túa calidade
de vida, en contra da opinión daquelas persoas que o consideraban un GASTO.

En 2013 investiuse 950.492 € na protección e promoción social, é dicir, 36,32


€/habitante. No ano 2017 investimos 2.330.614,62 € na protección e promoción social,
o que supuxo 88 €/habitante.

Aínda así, somos realistas e conscientes de que nos queda un longo camiño que
percorrer para minimizar, na medida do posible, todas as problemáticas derivadas da
exclusión social na nosa vila; razón máis que de peso para implantar un Sistema de
Medición da Pobreza ou exclusión e pedir que exista a nivel autonómico; así como
tamén unha Mesa pola inclusión Social, xa que só partindo de datos reais poderanse
levar a cabo actuacións precisas dirixidas a paliar dita situación no seu conxunto.

Precisas dunha vila que dispoña de servizos de emerxencia social, libre de


desafiuzamentos, con comedores escolares que garantan unha óptima nutrición infantil
incluso no verán; capaz de levar adiante uns servizos sociais que dean cobertura a
cada necesidade, mediante un plan de igualdade de oportunidades para todos os
colectivos.

Plan Integral contra a Discriminación e a Pobreza:

- A POBREZA ENERXÉTICA é unha das situacións con máis incidencia nas


familias con poucos recursos, e nun clima coma o noso debemos consideralo
un problema de primeira necesidade a cubrir.

Seguir dándoche a coñecer os teus dereitos enerxéticos e os recursos existentes


para garantilos, resolver as dúbidas das facturas, detectar situacións de risco e
orientarte na fórmula máis eficiente de consumo, apoiarte nas diferentes

1
xestións: garantir cortes por parte das compañías a través da solicitude de
axudas para contrarrestar a vulnerabilidade enerxética son algunhas das
actuacións que queremos levar a cabo nesta materia.

- ILLAMENTO E SOIDADE DAS PERSOAS MAIORES E ACCESIBILIDADE A


PERSOAS CON DISCAPACIDADE.

O 20% da veciñanza de Cangas é maior de 65 anos, e co aumento da esperanza


de vida esta porcentaxe irá en aumento. Pero ser maior de 65 anos non quere
dicir que non sexas útil para a sociedade. Non creemos no illamento das persoas
maiores en “Fogares de Pensionista” nin na súa presencia testemuñal para
encher espazos públicos.

Queremos ver ás persoas maiores integradas na vida da vila como suxeitos


activos e para elo en colaboración cos Servizos Sociais, promoveremos o
envellecemento activo e saudable, incluíndo a Cangas na Rede de cidades
amigables coas persoas maiores, proxecto creado pola OMS (Organización
Mundial da Saúde) onde xa participan moitas cidades e que busca a integración
activa deste colectivo.

Un dereito ao ocio, á formación, á cultura, e á práctica de actividades físicas e


deportivas que fan que poidas intervir activamente na vida económica, social,
cultural e política.

Poderíamos falar de :

● Medio de transporte que facilite o acceso para aquelas persoas maiores soas,
sen recursos ou enfermas ás actividades da vila.

● Implantación do Programa colaborativo, proxecto enfocado a impulsar o


voluntariado e a participación social contra a soidade e illamento, e a implicar ós
diferentes colectivos.

● Reforzar o SAD (Servizo Axuda a Domicilio) en horas e servizos, para que as


familias poidan levar a cabo a conciliación familiar e laboral cando no seu fogar
existan dependentes. E por outra banda, mellorar a situación laboral das persoas
que levan a cabo dita actividade social tan necesaria, evitando que este servizo
supoña unha fonte de beneficio para empresas privadas.

● Formación para a eliminación da Fenda Dixital que aínda illa mais a este
colectivo.

2
● Darlle prioridade á accesibilidade na obra pública municipal, que asegure a
liberdade de movementos das persoas con discapacidade ou dependencia.

● Redución e axuda nos procesos burocráticos.

● Ademais de actividades culturais, musicais e de lecer interxeneracionais que nos


axuden a recordar a nenez e a compartir coas diferentes xeracións da nosa vila.

● Reivindicar ante a Xunta a dotación dun centro de maiores para a comarca de O


Morrazo, evitando traslados fóra do noso entorno ou non poder acceder a este
servizo por falta de recursos económicos.

- PROTECCIÓN DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA.

Se nas túas relacións sociais, laborais ou de parella prodúcense situacións que


atentan contra o teu dereito a vivir en liberdade e sen coaccións, se te sentes
ameazada na túa sexualidade ou integridade, TES DEREITO A PEDIR AXUDA.
Hai outras mulleres que sofren e sufriron este tipo de situacións, con axuda
podes superalas, NON ESTÁS SOA.

É fundamental a creación dunha Comisión para a elaboración e posta en


marcha dun Plan Municipal para a Erradicación da Violencia contra as
Mulleres, integrada por veciñas e veciños da nosa vila, organizacións de
mulleres, asociacións, os diferentes partidos da corporación municipal e as áreas
de benestar do propio concello (CIM, policía local…). É responsabilidade de
todas e todos abrir camiños de intervención na liña de:

● Protocolo de actuación no momento da denuncia de Violencia machista,


dándolle prioridade á protección da vítima e a súa familia. Acompañamento ao
xuízo, urxencias, interposición de denuncias e todo tipo de tramitación.
Primordial a participación dos colectivos feministas na tarefa do voluntariado en
colaboración directa co concello. E axuda psicosanitaria a vítimas e á súa familia

● Atopar acordos de colaboración con outros concellos próximos para poder


protexelas nas primeiras horas de actuación.

● Prioridade na bolsa de emprego de xestión municipal para este colectivo e outros


colectivos en exclusión social.

● Formación nos Centros Educativos como base de erradicación da violencia.

3
- POBREZA INFANTIL :

Dispoñer de menos recursos que outras familias non debe ser motivo para que
as túas crianzas se sintan excluídas. Dende esta alternativa reunirémonos cos
Centros Educativos, para traballar conxuntamente cara a actuacións
eficaces que potencien o seu desenvolvemento e ofrezan alternativas á
situación que viven.

No noso ideario está:

● Continuar cos comedores escolares no verán.

● Bonificar as cotas culturais e deportivas (como o acceso á piscina e outro tipo de


actividades) para facilitarlles o acceso a estes ámbitos e aportarlles un
crecemento integral.

● Rede de colaboración para cubrir gastos en alimentación, roupa e material


escolar.

● Prioridade ós seus pais e nais na bolsa de emprego do concello.

Todo elo coa axuda e o apoio dos axentes sociais que participan e impulsan o sistema
público de servizos sociais.

- DROGODEPENDENCIA E ADICCIÓNS:

Na actualidade, a nosa vila ao igual que moitas outras, está a sufrir unha suba
no consumo de droga e non podemos ignoralo. Por elo debemos tomar cartas
no asunto:

● Sensibilizar e motivar á veciñanza para que se impliquen activamente e de forma


coordinada na problemática da drogodependencia.

● Coordinar actuacións de formación e información no eido educativo en relación


coa prevención.

● Potenciar o desenvolvemento de programas preventivos dirixidos ás familias en


xeral e ás de risco en particular.

● Informar, motivar e derivar ás persoas drogodependentes para que inicien un


tratamento de rehabilitación, á vez que se traballa na redución de danos
ocasionados polo seu consumo.

4
● Cambiar actitudes e pautas de comportamento consideradas de alto risco, por
outras tendentes ao desenrolo dunha personalidade máis normalizada con
nenos e adolescentes en alto risco.

Dende ACE tamén queremos atallar o que consideramos a nova droga do século
XXI: as casas de apostas que afloran exponencialmente na nosa vila e onde a
nosa mocidade está arruinándose a vida. Por iso, propoñemos novos espazos
para a xente nova, máis vixilancia a este tipo de locais e limitar, na medida do
posible a expedición de licencias para novas construcións deste tipo de locais.

- VIVENDA SOCIAL:

Familias en situación de desemprego, persoas maiores que viven soas, familias


monoparentais ou mulleres vítimas de violencia de xénero; son todos eles
colectivos que precisan da nosa axuda.

Dende esta alternativa traballaremos por conseguir a recuperación das


vivendas de Espiñeira e Nazaret, antigamente destinadas ó profesorado, de
cara a crear unha rede de Vivenda Social e destinala ós colectivos menos
favorecidos.

Apostamos pola a creación dunha Bolsa de Vivenda Social, onde se facilite á


veciñanza que o precise a xestión da solicitude para o acceso as Vivendas do
Fondo Social.

Cremos na iniciativa social, na defensa dunha vila libre de desafiuzamentos e


con comedores escolares todo o ano, e na promoción dos servizos de
emerxencia social. Coa túa implicación Cangas será mais solidaria .

- COMEDOR SOCIAL:

Garantir a súa continuidade adquirindo os compromisos necesarios para unhas


mellores prestacións do mesmo.

5
2. EMPREGO: EQUILIBRANDO OPORTUNIDADES

A xeración de emprego é unhas das bases principais para o motor dunha vila e da
súa veciñanza. Os Concellos non temos moitas competencias neste eido pero si
podemos activar políticas que axuden a fomentar a empregabilidade e a actividade
económica.

As actuacións neste senso, conterían dúas frontes perfectamente definidas:

- PLAN DE REACTIVACIÓN COMERCIAL

Dende ACE queremos poñer en marcha actuacións tendentes á reactivación do


ámbito económico-comercial no concello. Entre outras:

● Establecer canles para favorecer unha maior participación dos axentes


implicados neste ámbito, a través dun portal web dende o que os colectivos de
comerciantes poidades facernos chegar as vosas propostas, e propiciar
conversas de cara a elaborar medidas conxuntas e levalas a un punto en común
dende reunións presenciais. Da recesión sairemos xuntos e xuntas ou non
sairemos.

● Poñer en marcha proxectos equilibrados e sostibles que convertan a zona de


actuación, a medio prazo, nun espazo máis vivo, dinámico e atractivo para
negocios, seus habitantes e potenciais visitantes. Aí a nosa aposta polo plan
peonil para o Paseo Castelao.

● Canalizar novas iniciativas económicas que fomenten a colaboración e a


xeración de sinerxías entre os distintos sectores e actores involucrados (turismo,
comercio e deporte).

● Potenciar o produto local e apostar pola creación dun mercado Km0, supón
favorecer a economía local (a menos persoas intermediarias máis ganancias)
ó tempo que coidamos do noso medio (redución das emisións de CO2 e dos
residuos asociados) e ofértase ó público consumidor un produto máis san e
seguro.

- FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

Tras as altas taxas de desemprego sufridas no último trimestre do 2018, tal como
se acredita no Informe da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no que
se pode apreciar que o desemprego na Comarca do Morrazo xa afecta a 4.338

6
persoas, das cales 2.097 son de Cangas, apostamos por impulsar medidas en
diferentes eidos para tentar diminuír ditas taxas.

Dende esta perspectiva, apostamos por:

A) Creación da Bolsa de Emprego

1) Xestionada polo Concello.

2) Onde calquera persoa poida inscribirse en función do currículo académico e


experiencia laboral en postos de similar categoría, que poderán acreditar
mediante Vida Laboral e informes.

3) De carácter rotatorio, aberto e dinámico para garantir que todas as persoas


inscritas teñan as mesmas posibilidades de emprego.

B) Xestión de Convenios

1) Con empresas (todos os sectores).


2) Con asociacións que utilicen espazos públicos como sede e con fundacións.

C) Oferta Pública

Fomentar, sempre que sexa posible, a contratación mediante este sistema. E en


función de que nolo permita a Lei de Estabilidade Orzamentaria do Goberno Central.

D) Axencia de Desenvolvemento

Reforzar as súas funcións en materias como:

● Información ás persoas emprendedoras, viveiro de empresas, ofertas, cursos,


enlaces, busca activa de emprego ou listaxe de recursos.

● Orientación e técnicas de estudio.

● Formación: habilidades sociais, entrevistas, currículo e novas tecnoloxías.

E) Programa de Escolas Taller / Talleres de Emprego

O seu obxectivo é a inserción das persoas desempregadas menores de 25 anos,


a través da cualificación e práctica profesional con ocupacións relacionadas coa
recuperación ou promoción do patrimonio artístico, histórico, cultural ou natural;
rehabilitación de contornas urbanas ou medio ambiente; conseguindo a mellora
das condicións de vida da veciñanza e dar formación e cualificación á nosa
mocidade.

7
F) Persoas emprendedoras / Profesionais en réxime autónomo: Sendo
conscientes que este colectivo é o que actualmente xera máis traballo dende a
crise económica, buscamos un proxecto de colaboración para estudar posibles
medidas de apoio e fomentar a contratación local.

1) Realización dunha guía de profesionais en réxime autónomo do concello


para consulta da veciñanza e pular pola autocontratación dentro do mesmo
concello.

2) Formación na licitación de pequenas obras do concello para poder optar as


mesmas.

3) Espazos en Viveiros de Empresas.

G) Innovación Empresarial

Organizar un Concurso de Iniciativas Empresariais, premiando, principalmente a


innovación dos proxectos participantes. O obxectivo é incentivar a creación e
consolidación de actividades que xeren emprego (incorporación tecnolóxica,
orixinalidade do produto ou servizo, a innovación no proceso de produción ou
realización do servizo).

8
3. MEDIO AMBIENTE E SERVIZOS PÚBLICOS:
PROTEXENDO A NOSA CONTORNA

A ambición e a avaricia desmesurada dalgunhas empresas (industrias madeireiras,


petroleiras, eléctricas, etc.), empeñadas en enriquecerse no menor espazo de tempo
sen importarlle as consecuencias que ten para a vida do planeta, está levando a un
deterioro progresivo do noso medio natural, con consecuencias irreversíbeis se non
facemos fronte a esta ameaza.

Dende o Concello procuraremos, dentro das nosas competencias, pórlle freo a esta
situación con políticas que melloren e poñan en valor o noso ecosistema, co fin de
garantir un mellor calidade de vida da nosa veciñanza incidindo sobre aqueles espazos
que inflúen no noso medio ambiente:

- AUGA:

A auga é un ben escaso, de primeira necesidade e fundamental para a vida, polo


que nunca debe estar en mans privadas que o único que perseguen é un
enriquecemento ilícito a costa dun ben básico para a poboación.

Defenderemos un plan hídrico que controle dende as distintas administracións


todos os recursos relacionados coa auga (abastecementos, ríos, fontes, costa,
encoros, etc.)

Fomentaremos o uso racional e responsable da auga, así como un control e


depuración de responsabilidades sobre aquelas persoas e empresas que
contaminen os nosos acuíferos, comezando pola xestión do CICLO INTEGRAL
DA AUGA.

Debido a situación actual da empresa concesionaria do servizo, atopámonos con


que o noso medio natural atópase seriamente en perigo dun alto índice de
contaminación, falamos de que a nosa saúde está en risco, que a nosa ría está
en perigo e que non podemos mercantilizar o ben máis prezado que nos deu a
natureza.

Unha vez coñecidos os datos, este grupo propuxo a activación da declaración


de nulidade do contrato contra empresa concesionaria do servizo, por todos eses
graves motivos de incumprimento contractual; un expediente de resolución
culpable, xa que o informe de Augas de Galicia sobre o deficiente funcionamento
da nosa depuradora fainos ter que tomar medidas urxente e serias; estando xa
en marcha os procesos necesarios para auditar tan importante servizo.

9
Precisamos unha xestión do ciclo integral da auga mediante tres liñas de
actuación diferentes e complementarias:

– Captación e subministro de auga

– Recollida e depuración da auga utilizada

– Investigación e desenvolvemento de servizos de control medioambiental.

E para que esta alternativa de xestión sexa sostible e eficaz, o noso proxecto é
a creación dunha Empresa Municipal (Empresa Pública) que conciencie a
veciñanza da importancia dun ben tan escaso como a auga, colabore no mellor
funcionamento dos servizos públicos e un uso racional dos recursos, en definitiva
unha mellor xestión.

É para nós prioritario recuperar a xestión dun servizo cuxa titularidade é pública,
e xestionalo de acordo a uns parámetros técnicos, económicos e ecolóxicos que
escapen do beneficio empresarial, e se centren no ben común.

SANEAMENTO E ABASTECEMENTO: No século XX é de xustiza social


defender unha rede potente de saneamento e abastecemento. Así como do
sistema terciario; isto só será posible cunha xestión directa do ciclo integral da
auga.

- CAMBIO CLIMÁTICO:

De todos é sabido as consecuencias que está a ter o cambio climático no planeta


e que irreversibelmente repercute sobre as nosas vidas.

As responsables desta situación son fundamentalmente as emisións dos gases


de efecto invernadoiro e a deforestación, provocadas pola queima de
combustibles fósiles (industria, parque automobilístico, etc.) e a tala
indiscriminada de gran parte das nosas reservas forestais.

Pulamos por facer unha política encamiñada a reducir os axentes que constitúen
un perigo para o cambio climático: eficiencia enerxética, uso responsable do
parque móbil, promocionando e potenciando o transporte público; fomentar o
consumo dos nosos produtos (minimizaríamos os transportes), control das
emisións de CO2 por parte das industrias, conservación e ampliación da nosa
masa forestal, educar nun consumo responsable (evitariamos gastos de
produción, menos consumo de auga e xeraríamos menos residuos.)

10
- EFICIENCIA ENERXÉTICA

A prioridade desta alternativa é o coidado do noso medio ambiente, do noso


patrimonio natural e respondendo ás nosas prioridades, é de gran importancia a
erradicación da deficiencia enerxética do noso Concello.

Definimos dúas liñas estratéxicas; unha en base á eficiencia enerxética que


suporía unha diminución do consumo enerxético, e con elo, unha redución da
factura enerxética global do municipio, remanente que en principio axudaría a
paliar os gastos do propio proxecto, e unha vez liquidado buscamos poder
axudar tamén na pobreza Enerxética da nosa veciñanza e o fomento das
renovables que conseguiría unha redución do impacto ambiental en emisión de
gases de efecto invernadoiro, e así mellorar o noso patrimonio natural.

Actualmente, xa está realizada unha Auditoría Enerxética do alumeado exterior,


e temos datos que nos permiten ter alternativa e un plan mellora de eficiencia
enerxética en edificios públicos.

O proxecto é acometer un contrato de servizos para:

● Renovación do alumeado exterior e de edificios municipais, coa


implantación de luminarias led.
● Impulsar o uso de enerxías alternativas como a fotovoltaica, biomasa ou
a xeotérmica entre outras para edificios públicos.
● Dotar aos edificios públicos e a instalacións deportivas auga de consumo
sanitario e/ou de calefacción.
● Estudo de puntos de carga para coches eléctricos.

Alternativa Canguesa de Esquerdas comprométese á creación da concellería de


enerxía de cara a promover unha política de eficiencia enerxética e medidas
contra o cambio climático.

- RECOLLIDA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

No 2009 dentro da Mancomunidade do Morrazo (Cangas, Bueu e Moaña)


decidiuse xestionar o servizo do lixo nun modelo de xestión indirecta. E no 2010
é a Empresa Recolte SAU a adxudicataria do contrato da xestión integral do lixo
por un tempo de 8 anos e posible prórroga de un ano mais, rematando dito
contrato o 30/04/2019. Dito Contrato da Xestión integral do lixo, e segundo o
informe orzamentario, ten un custo total do servizo a mancomunidade de
4.244.912,45 €/ano (concesión e envío a Sogama).

11
Pechar correctamente o contrato do lixo é algo moi importante para Alternativa
Canguesa de Esquerdas, xa que representa o maior orzamento do que ten que
dispoñer o propio concello, sen abandonar a aposta por un tratamento do lixo
que repercuta favorablemente no peto da veciñanza e unha aposta pola
revalorización dos residuos e pola economía circular que respecte o medio
ambiente.

A nosa proposta pasa por recuperar a xestión directa a partir da finalización da


prórroga que rematou o 30 de Abril, e defender unha xestión propia e específica
para acometer unha política de economía circular e de retorno económico
efectivo debido a que hoxe a súa planificación é inexistente.

Apostamos por que o Concello recupere as contratas dos Servizos públicos, ao


entender que garantiría unha mellor prestación de servizos, mellores condicións
ó cadro de persoal e aforro económico para as arcas municipais.

- PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS

Non soamente debemos conservar e protexer os nosos espazos naturais de uso


público, senón potenciar a recuperación da titularidade e a creación de novas
zonas para uso e desfrute da cidadanía como a Finca do Frendoal, Massó ou a
Lagoa de Vilariño, así como a creación de novas zoas verdes naqueles lugares
máis demandados por parte das asociacións, entidades e veciñanza do noso
concello.

Cemiterio verde (ecolóxico): Tratase de substituír o cemiterio tradicional por


un fermoso bosque tradicional galego, onde daría gusto pasear usando materiais
biodegradables e seguindo a máxima da ecoloxía e a sustentabilidade. Ademais
dun cemiterio sería unha gran zona verde; onde en lugar de lápidas habería
árbores en recordo das persoas falecidas na nosa familia.

- FORESTAL:

A masa forestal é o noso pulmón, fundamental para a calidade do aire e en


consecuencia para a nosa saúde, ademais de ser un recurso económico
importante que ten que estar ao servizo do noso pobo e non das industrias
papeleiras e madeireiras que só buscan o seu beneficio cunha mentalidade
curtopracista que pon en perigo o noso medio natural.

12
Primaremos a colaboración coas comunidades veciñais de montes e coa
veciñanza en xeral para levar adiante unha política enfocada a pór en valor o
noso monte, tendendo a recuperar a nosa flora autóctona e eliminando de forma
paulatina aquelas especies pirófitas e/ou invasoras que de forma alarmante
están a destruír o noso ecosistema (acacias, eucaliptos, espiños, cortaderia
selloana etc.). Igual que fórmulas para poder manter limpos os nosos montes.

Só con políticas que teñan perspectiva de futuro poderemos garantir o


desenvolvemento racional e en total harmonía co noso medio ambiente. Dende
ACE continuaremos co apoio á reclamación dos montes veciñais de man
común de Aldán.

- MEDIO MARIÑO E LITORAL

De pouco valería unha política medioambiental que non tivera en conta a


implicación do conxunto da sociedade como axentes imprescindíbeis na posta
en marcha de medidas que teñan como obxectivo pór en valor o noso patrimonio
natural.

a) Promoveremos xornadas medioambientais co alumnado e as


distintas asociacións do concello co fin de fomentar a protección,
conservación e recuperación de especies e espazos naturais
(limpeza de praias, marxes dos ríos, eliminación de verteduras
incontroladas, etc.). Tamén xornadas informativas e participativas
coas distintas entidades que sirvan para un mellor coñecemento de
noso patrimonio natural.
b) Crearemos convenios en educación ambiental, cos colexios e
institutos para facer todos os anos xornadas de plantación de árbores
autóctonas en colaboración coas comunidades de montes.
c) Concienciación da limpa: concienciar ao conxunto da poboación da
necesidade de ter as fincas e os montes limpos de maleza para
impedir a propagación de incendios que poñan en perigo as persoas,
os bens e o noso medio natural.
d) Creación dun consello sectorial de medio ambiente coa
participación das asociacións ou entidades que estean
comprometidas co medio ambiente.

- TURISMO SOSTIBLE

13
O noso patrimonio natural é o maior valor social, económico e de ocio co cal
conta a nosa vila. Pero precisa dunha xestión baseada na sustentabilidade e
respecto medio ambiental.

En época estival, debido ao gran número de praias coas que contamos, a


poboación que fai noite no noso concello vese duplicada, pero isto non sempre
repercute positivamente na veciñanza e no noso medio natural; a situación
económica da vila non se ve maiormente beneficiada e o pouco respecto
medioambiental fai dubidoso o equilibrio turismo-natureza. Por elo, na liña de
diálogo e colaboración veciñal implicaremos a todos os sectores afectados por
esta realidade para buscar solucións que vaian en beneficio do conxunto da
cidadanía.

Daremos a coñecer outra forma de facer turismo, un Turismo Sostible que


desestacionalice a época estival, onde promocionemos a combinación da
natureza e o deporte por unha banda e a historia e a etnografía por outra.

Un turismo como motor económico pero sempre protector do medio que nos
rodea, e que non implique un encarecemento e perda de calidade de vida da
nosa veciñanza.

14
4. URBANISMO: ACCESIBLE, SAUDABLE E SOSTIBLE
A nosa riqueza paisaxística e medio ambiental é parte de nós. A integración da nosa
vila nesa paisaxe é a nosa responsabilidade. Por elo o noso proxecto traballará en catro
eidos:

- PLAN DE MOBILIDADE PEONIL :

Temos que defender o Medio Ambiente e o gran desexo de formar parte da nosa
contorna protexéndoa; é o momento de comezar coa redución progresiva das
barreiras arquitectónicas e do tráfico no centro.

Coa vosa participación, veciñanza e comerciantes, lograremos converter Cangas


nunha vila da xente e para a xente, e ó mesmo tempo impulsar o respecto ó
Medio Ambiente, a riqueza económica e a mellora do Turismo. Dito Plan de
Mobilidade Peonil, implicaría:

1) Continuar co proxecto de camiños seguros, recuperando espazo público para a


veciñanza, así como espazos inclusivos e diversos que permitan ás persoas
desprazarse a través de medios de transporte alternativos e respectuosos co
medio ambiente.

2) Para isto, concretaranse novas zonas de aparcadoiros disuasorios, para ser


verdadeiramente unha cidade de servizos, que ligado co sector do mar ten que
ser unha aposta estratéxica implantando os mecanismos de relación con
sectores básicos da economía do noso concello, como son os consellos e as
dinámicas de interacción que permitan a defensa dos sectores básicos e a
promoción do emprego.
3) Converter o centro da vila nunha gran zona de lecer para todas as idades, con
grandes zonas verdes, onde se poidan conxugar o desfrute dos grandes piares
deste concello que son o Deporte e o seu Medio Natural, e a inclusión dos
Comerciantes nesa área de lecer como mecanismo de revalorización
económica.
Esta medida loitaría cos efectos da illa de calor, xerando así espazos de confort
seguros para as persoas máis vulnerables. Ademais, fomentaranse os hábitos
saudables e deportivos a través de rutas deseñadas para este fin.

15
ILUSTRACIÓN 1 PROPORSTA PLAN PEONIL

- MEDIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE:

Grazas á Tarxeta Metropolitana, o acceso en barco de Cangas a Vigo é máis


económico, modera o espazo de estacionamento e a contaminación. Pero si ben
é certo, precisamos que a dito transporte se adapten outros medios en cuestión
de mellores horarios e rutas diariamente, que poidan enlazar con destinos de
primeira necesidade como son os centros médicos.

Xestionaremos dita adaptación coas institucións competentes e as diferentes


empresas, para favorecer o uso dos medios públicos como medio máis
económico para a veciñanza, e como unha medida medio ambiental, pois a
menor uso dos vehículos menos contaminación.

Defenderemos os intereses das e dos usuarios do servizo en detrimento do


beneficio empresarial privado no caso do servizo de transporte da ría; esixiremos
ás autoridades competentes embarcacións seguras para poder prestar servizo a
pesar do parte meteorolóxico. Por último, esixiremos á Dirección Xeral de
Mobilidade e á Dirección Xeral de Transportes á elaboración dun plan integral de
coordinación e actuación do transporte de Cangas-Vigo-Cangas cando o servizo
de transporte da ría quede anulado por ordes de Capitanía Marítima.

16
- SINALIZACIÓN URBANA IGUALITARIA, PARITARIA E INCLUSIVA:

Para que a nosa vila se vexa integrada e se coñeza como unha vila que aposta
pola diversidade, debemos comezar pola información urbana que filtramos
diariamente: sinais viarios, anuncios ou publicidade. É o camiño para que
desaparezan os estereotipos machistas e as mulleres contemos nas políticas
municipais, no deseño da nosa vila e nos espazos públicos.

Consideramos que para ser unha vila pola igualdade e accesible a toda a
veciñanza non basta con dicilo, temos que demostralo. Apostamos por visibilizar
as políticas de igualdade a través da sinalización urbana.

Non só existen barreiras no urbanismo senón tamén na sinalización, por iso é


tan importante para nós que te sintas incluída ou incluído nela.
Comprometémonos a que a nova sinalización urbana sexa igualitaria, inclusiva
e accesible e pouco a pouco mudaremos a antiga na mesma liña.

- URBANISMO E PERSPECTIVA DE XÉNERO:

Sempre se esqueceu integrar a perspectiva de xénero no Urbanismo. Queremos


poñelo a disposición da veciñanza que asume o rol coidador de menores e
persoas maiores ou dependentes; abastecedoras do fogar, limpadoras,
mantedoras, e outras tarefas relacionadas co xénero.

Un estudo do urbanístico pode facilitar a vida cotiá deste conxunto da veciñanza,


xa que melloraría o acceso a lugares de emprego, equipamentos e servizos, uso
dos transportes públicos e principalmente na percepción de seguridade nas
zonas que frecuentamos.

É importante que sexamos as propias mulleres as que nos concienciemos do


valor das nosas suxestións e experiencias en pro da igualdade. É imprescindible
coñecer a opinión da maioría de persoas que utilizamos os espazos públicos e
fomentar a participación construtiva, xa que melloraría a calidade de vida da
veciñanza.

A perspectiva de xénero no proceso urbano, levarase a cabo dende seis


puntos clave:

1. Modelo de vila.

2. Percepción de seguridade.

3. Espazos públicos e accesibilidade.

4. Mobilidade.

17
5. Vivenda.

6. Representatividade e sinalización urbana.

Todas elas dende a participación cidadá.

- OUTRAS MEDIDAS:

A) Embelecemento urbano: mellorar o ambiente da nosa vila a través da arte,


co obxectivo de facer de cada parroquia un espazo artístico e creativo ó aire
libre, que potencie o noso patrimonio histórico, natural, social e cultural ó
tempo que se convirte nun entorno de benestar.
B) Parque Canino: aposta pola creación dun espazo de recreo para uso e
desfrute das nosas mascotas que tamén forman parte da familia.
C) Recuperación de fontes potables.

Traballaremos por un urbanismo racional e participativo que se deberá plasmar


necesariamente na elaboración dos traballos de redacción do PXOM.

- PATRIMONIO INDUSTRIAL

Para nós a recuperación e potenciación do patrimonio industrial ten que ser


necesariamente un referente clave, pois é un dos máis relevantes dentro da
península ibérica; sendo a Fábrica de Massó e o resto dos edificios ligados co
mundo do mar estratéxicos na promoción cultural e mesmo na creación de
postos de traballo.

Por iso, ACE valora que é fundamental ter un goberno sen hipotecas que teña
capacidade para recuperar o patrimonio histórico cangués, logrando que ocupe
o lugar preferente que merece Cangas.

18
5. ECONOMÍA, FACENDA E RECURSOS HUMANOS

- SAÍR DO PLAN DE AXUSTE:

A Lei de Estabilidade Orzamentaria ou tamén coñecida “Lei Montoro” do ano


2012 someteu ó Concello de Cangas a un plan de axuste que remataría no ano
2023.

Este equipo de goberno tivo que asumir a 30/06/2015 unha débeda de máis de
15 millóns que actualmente xa se reduciu á metade. Para poder ter mais
capacidade orzamentaria marcamos como prioridade saír do Plan de Axuste,
tendo como obxectivo facelo no ano 2021. A saída do plan de axuste permitiría
obxectivos como crear a Empresa Pública para poder xestionar e recuperar os
servizos públicos.

- RECUPERACIÓN DA XESTIÓN DOS SERVIZOS DE RECADACIÓN:

Incorporar progresivamente a totalidade da recadación e taxas públicas á xestión


municipal.
Rescatar servizos que neste intre executa o organismo de recadación da
administración local (ORAL), cuns costes dun 8.87% sobre os ingresos e un
9.11% sobre os ingresos reais; este aforro faría deste concello un ente máis libre
para poder levar a cabo outras accións que a veciñanza precisa .

- RACIONALIZACIÓN DE TAXAS E DE IMPOSTO MUNICIPAIS:

Os impostos e taxas é unha obriga cidadá, pero non por iso debe ser un lastre,
por iso desexamos levar a cabo o fraccionamento dalgúns recibos municipais e
así as familias poderán racionalizar mellor os seus gastos mensuais.

- EMPRESA PÚBLICA:

As entidades locais (concellos) no ámbito das súas competencias prestan


determinados servizos públicos, e a “elección” de como prestalos deben quedar
sometidos aos principios de sustentabilidade e eficiencia (art 85.2LBRL).

19
Dende Alternativa Canguesa de Esquerdas apoiamos a constitución dunha
Empresa Pública para a xestión dos servizos públicos deste concello para
rematar coa privatización de servizos, como mecanismo de aforro de erario
público.

- SEGURIDADE CIDADÁ
A) Policía Local: Este servizo xa foi dotado de bicicletas podendo intervir de forma
non contaminante polo centro de Cangas e as zonas peonís, pero debemos
seguir mellorando as súas medidas laborais para poder obter mellores servizos.
Polo que consideramos de gran importancia dotala de mais persoal e medios.
B) Sistema Municipal de Protección Civil (SMPC): As competencias municipais en
Protección Civil céntranse nas situacións de emerxencia xeral como son:
incendios urbanos ou forestais, ventos, precipitacións moi fortes, accidentes
industriais, escorregamento de terras, desplomes de edificios ou infraestruturas,
contaminación, accidentes graves no transporte e grandes concentracións
humanas.

Para que poidan resolver ditas emerxencias requiren dunha metodoloxía técnica
e planificada. Isto é imposible se só existe unha persoa ao cargo do servizo,
actualmente non se pode contratar máis debido ao teito de gasto ao que estamos
suxeitos, polo que dotar de persoal a dito corpo é prioritario, e así coa
colaboración da veciñanza levar a cabo un Plan Básico de Guía Resposta ante
os riscos que poidan afectarnos, e dotalos de medios materiais.

Tanto SMPC como PL darán formación en relación con seguridade, prevención,


seguridade viaria, etc.. en centros educativos e centros de maiores. A formación
é esencial para a protección cidadá.

20
6. VILA DO DEPORTE: IMPULSANDO VALORES
Fagamos da relación co deporte un dos maiores valores de Cangas. O deporte é
humanismo, integra o mellor das persoas.

Cangas, desfruta, practica, valora e vibra co deporte e con cada deportista,


converténdose nun destino para todas aquelas persoas que desexan practicalo nas
nosas instalacións así como desfrutalo nun entorno natural privilexiado.

Para seguir no camiño que emprendemos, onde o deporte sexa un método de


vertebración social de todas as idades e condicións a nosa proposta inclúe:

- CREACIÓN DUN ORGANISMO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CANGAS:

Encargaríase de xestionar todos os espazos deportivos con maior eficacia e


cun desenvolvemento pleno para toda a veciñanza. Supervisar ditas instalacións
en pro de ampliar a produtividade das mesmas e o seu acceso:

Polideportivos e pavillóns municipais: Xestión eficiente do uso do espazo do


pavillón para aumentar a produtividade do mesmo.

Pista de atletismo: É necesaria a mellora enerxética, posta a punto das


instalacións e boa distribución do uso da mesma. Para isto propoñemos:

o Elaboración dun proxecto de recuperación e mellora das pistas e


instalacións do estadio municipal de atletismo.
o Mudar a política de conservación e mantemento para evitar o deterioro.
o Implicar mediante convenio á Xunta e Deputación, así como o propio
concello, para poder facer efectivo o proxecto citado.

Pista de skate: Aínda que houbo melloras recentemente, seguir acondicionando


o espazo é parte do noso proxecto, así como promover competicións desta
modalidade deportiva que pronto será olímpica.

Campos de fútbol: como o Kenyata e o Monte Carrasco precisan de herba


artificial; xestionar o uso do espazo dos campos de cara a promover a
continuidade da liga e tamén de cara a poder adestrar aquelas equipas que non
teñan instalacións

Outros:

21
● Pista de tenis do Kenyata: Mellora da pista e xestión do espazo: clubs,
escolas, actividades extraescolares e de libre desfrute (xestionar

horarios).

● Pista de voley praia: Comprobar como está e asegurar a boa condición


do mesmo cando chega o bo tempo.

● Carril bici: poder adaptalo correctamente e integralo na vila.


● Campo de petanca: Mantemento óptimo.

Apostarase tamén por promover e ampliar a oferta de actividades deportivas:

● Actividades deportivas nas rúas, non só para deportistas locais, senón


tamén cara a promoción da vila, creando un ambiente deportivo na
localidade.

● Impulsar o deporte base como viveiro de deportistas e estilo de vida


● Promoción de eventos deportivos tanto profesionais como populares.

- DEPORTE DENDE A IGUALDADE E A INCLUSIÓN:

Fomentar a igualdade e integración dos colectivos máis vulnerables.


Especialmente nesta lexislatura imos traballar por darlle valor aos colectivos que
menos oportunidades teñen, especialmente coa muller e persoas con
diversidade funcional mediante dous programas:

Cangas en Feminino: Impulsaremos o deporte feminino principalmente en

deportes colectivos mediante cláusulas sociais e discriminación positiva na

aportación de axudas, bolsas e subvencións.

Cangas pola integración:

● Promocionaremos competicións para persoas con diversidade funcional


en colaboración con outros concellos e os colectivos que traballen neste

eido, coa participación en todos os deportes, así como a formación e


información da importancia do deporte como principio integrador.

● Adaptación das cotas de acceso ás actividades deportivas en función dos


ingresos familiares como mecanismo de integración e non discriminación.

22
- PISCINA MUNICIPAL “A BALEA”:

Para conseguir un funcionamento eficaz, sostible e a plena participación da


veciñanza nas instalacións deportivas, debe ser xestionada de forma directa por
parte do Concello: Apostamos pola municipalización.

Dado o balance de ingresos e gastos, resulta factible aplicar a xestión directa ou


municipalización da prestación deste servizo público, xa que permitiría un
importante aforro e unha óptima xestión que revertería como inversión no propio
servizo, así como na mellora da eficiencia enerxética.

A) Aforrar para reinvestir.

Na actualidade o custo que lle supón dito servizo as arcas do concello ascende
a 336.796,75 € anuais e se este servizo se municipalizara suporía un custo as
arcas do concello de 278.344,42 €, o que nos permitiría co seu remanente
(39.000€/anuais) poder utilizalo para investimentos, principalmente para atallar
o grave problema desta instalación en materia enerxética.

B) Solucionar problemas estruturais

A Piscina “A Balea” dende a súa construción sufre problemas tanto


estruturais como de xestión idónea.

Durante estes últimos anos comezamos un proceso de Estudio de


Viabilidade para emendar os vicios de construción, polo que procedeuse a
estudar a incautación do aval. Con dita incautación poderíase levar a cabo o
arranxo dos erros na construción.

É precisa tamén unha reestruturación do espazo. Apostaremos por un


acondicionamento óptimo dos vestiarios e o ximnasio, xa que é unha das

23
instalacións clave que máis usan as persoas usuarias. Faremos un estudo
de necesidades do mesmo.

C) Optimizar a xestión do servizo

Conseguiriamos un aumento de quendas na mesma franxa horaria


optimizando o uso do espazo.

Para nós son prioritarias as medidas de marcado carácter social dende as


que, as persoas e as familias con menos ingresos poidan tamén acceder ao
deporte como unha medida de benestar social. Por iso propoñemos un
reaxuste de cotas da piscina en función dos ingresos económicos mediante
bonificacións. É prioritario para aquelas crianzas e adolescentes con baixos
recursos ou en perigo de exclusión, co obxectivo de darlles unha
oportunidade a través do deporte.

D) Mellorar as condicións laborais.

Outro dos puntais fundamentais desta municipalización sería a mellora nas


condicións laborais do cadro de persoal, que ademais participarían na
xestión da mesma. Adaptaranse as xornadas de cara á conciliación da vida
laboral e familiar.

24
7. TURISMO, LECER E CULTURA: SENTINDO A TERRA
a) TURISMO

O turismo é un dos principais motores do comercio e da prosperidade da nosa vila.


Potenciar e darlle preferencia ao noso patrimonio cultural e natural é o elemento do
presente e do futuro con amplas posibilidades cocioeconómicas para a nosa vila.

Cangas non só ten praias e sol, senón tamén un patrimonio cultural e social que
debemos promover, e que se pode desfrutar en calquera estación do ano; desexamos
un turismo sostible que conserve o noso medio natural.

Son realmente os cartos a principal chave para conseguir un destino turístico de


calidade e comprometido? Son os cartos os que solucionan que un destino sexa
sostible? Nós non o creemos, polo que apostamos por un novo modelo de turismo:

- MEDIOS DE PROMOCIÓN:

1) Desenvolver unha boa Web, onde as persoas interesadas poidan descargar a


oferta incluso por temáticas, ou nas oficinas de turismo. Promocionar que se
subscriban a unha lista de correo ou redes sociais onde se lles poidan enviar os

percorridos do seu interese. Accesible a persoas con diversidade funcional.

2) Inserir códigos QR que amplíen e ofrezan información de utilidade.


3) Xeolocaliza “tesouros” como ferramenta sostible para facer vivir unha
experiencia única dirixida a todo tipo de públicos.

- CANGAS A DÚAS RODAS:

1) Bicicangas: Levar a cabo un servizo público de aluguer de bicicletas que


permita a calquera persoa coñecer e percorrer a nosa vila nun medio de

transporte lúdico e que respecta o medio ambiente.

2) Rutas Cicloturísticas: unha forma sostible e diferente de visitar a nosa vila,


achegarse ó noso medio e facer deporte na natureza.

- NOVAS INICIATIVAS TURÍSTICAS:

Creación de Experiencias: na natureza, co mar, gastronómicas e enoturísticas,


culturais e históricas, deportivas e de lecer.

25
b) LECER:

O lecer debe fomentar o hábito saudable do consumo do tempo libre para todas e todos,
todas as xeracións e como vínculo social. Ademais de seguir promocionando as festas
actuais tamén queremos buscar outro tipo de lecer como:

● FESTAS TEMÁTICAS: organizar percorridos culturais pola historia de Cangas


(teatralizadas).

● LUDO VERÁN: actividades para as crianzas en datas estivais.


● ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS: colaboracionismo e cooperación con
organizacións para o fomento de actividades medioambientais (rutas
sendeirismo, busca de enigmas, batidas de limpeza no noso patrimonio natural,

cultura da economía circular).

● AS NOITES DE CANGAS: levar a cabo múltiples actividades por toda a vila :


Exposicións, música, contacontos, teatro, maxia .

● CANTOS DE TABERNA: como parte da nosa historia e da nosa cultura,


queremos recuperar o son da música polas nosas rúas, e así axudar a dinamizar

a hostalería local, con pequenos concertos.

Transversalmente a todas estas propostas pularemos pola normalización


lingüística do noso idioma: o galego, así como da etnografía e cultura propia da

nosa vila.

c) CULTURA:
- Potenciar a Cultura como un ben público ao servizo da cidadanía, garantindo
o acceso aos bens culturais de todas as persoas sen distincións.
- Apoiar a creación e divulgación dos bens culturais producidos polas persoas
e agrupacións do Municipio, promovendo a súa chegada a públicos de dentro e
de fóra.
- Potenciar unha programación cultural estable tanto no Auditorio Municipal
como noutros contedores culturais das distintas parroquias ou da propia vila.
- Darlle pulo a aquelas manifestacións que nos identifican como pobo e nos
sitúan no mapa cultural: Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo,
Festivais de Música e Danza, Semana de Cinema, Salón do Cómic, Xornadas

26
Etnográficas do Morrazo, Celebración histórica “A Defensa da Vila. María
Soliña”, etc.
- Xa comezamos co Plan de Actuación en materia de Patrimonio Histórico que
leve consigo a conservación e posta en valor paulatina da nosa riqueza
patrimonial e seguir na mesma liña.
- Memoria Histórica e Social : Desenvolver políticas de memoria social no noso
municipio que poñan en valor a nosa historia dende mediados do S.XIX ata finais
do XX. Unha Historia Social e de loita polas liberdades democráticas. Con
especial atención ao período da Guerra Civil e á Ditadura Franquista. Neste eido
xa logramos nesta lexislatura unha das grandes tarefas pendentes da vila: a
eliminación da homenaxe franquista na fachada da Igrexa de Cangas.

Mediante a organización ou apoio a actos conmemorativos ou homenaxes a persoas,


entidades e acontecementos relacionados coa represión da democracia, a resistencia
contra a ditadura e a loita polas liberdades, os dereitos sociais e laborais. Con especial
recoñecemento ao papel das mulleres.

Potenciando actuacións de conversación e recuperación do patrimonio democrático e


social, material e inmaterial. Accións destinadas á creación de datos biográficos, de
testemuños, especialmente audiovisuais e catalogación de lugares, vestixios e
documentos sobre a temática.

Apoiando ou xerando investigacións sobre a represión, o exilio, a resistencia, os valores


democráticos, o asociacionismo, o movemento obreiro e o patrimonio industrial e
cultural. Actuacións de difusión e divulgación mediante a organización de xornadas,
exposicións temporais ou creación de produtos audiovisuais, edición de publicacións e
proxectos educativos sobre a temática referida. Unha posta en valor da Historia Social
de Cangas, dirixida ao recoñecemento, á investigación académica e ó coñecemento
para as xeracións máis novas.

27
8. MOCIDADE: SEMENTANDO FUTURO
Queremos una vila nova, onde a nosa mocidade teña espazo non só no deporte e no
mundo laboral, senón tamén no lecer e na creación; un espazo que fomente a arte e a
cultura, a cooperación e o asociacionismo, onde se favorezan o criterio, o debate, a
comunicación e o entendemento.

- CENTRO SOCIOCULTURAL: NAVES DE OJEA:

Consecución da cesión das Naves de Ojea para levar a cabo un centro


sociocultural, coa vocación de apoiar:

● Os procesos de construción da cultura e expresión artística, escénica,


cinematográfica, musical etc.

● Estimular e difundir o traballo artístico creado no pobo de Cangas.


● Fomentar a produción de obra nova.
● Espertar o interese pola cultura e xerar novos públicos para a arte.
● Establecer unha rede de colaboración con outros espazos similares para pór en
marcha proxectos conxuntos.

● Ser un espazo para o encontro crítico da mocidade.

✓ Distribución do espazo, consensuando coa mocidade da nosa vila:

● Cineteca
● Factoría cultural: espazo lector e espazo artístico.
● Concertos
● Sala insonorizada de ensaio/usos múltiples.
● Sala de locutorio para crear unha radio canguesa.
Será, en definitiva, un espazo de libre uso para a mocidade, pois o uso excesivo de
medios electrónicos pode ter importantes efectos negativos sobre a conducta, a saúde
e o rendemento escolar. Por esta última razón, tamén queremos incentivar as
actividades ao aire libre, independentemente da idade.

- AVENTURA NO NOSO MEDIO NATURAL: Mediante cursos e campamentos


dirixidos.

● Escalada.

28
● Trekking.
● Circuíto mountainbike.
● Rutas de Sendeirismo. Circuítos de Enigmas.
● Pesca deportiva, mergullo, etc..
Ademais, seguiremos potenciando o emprego xuvenil, a inclusión e a formación
mediante a escola taller, así como a iniciativa e a innovación coa axuda da axencia
de desenvolvemento

29
9. MOVEMENTOS SOCIAIS E ASOCIACIÓNS

Os movementos sociais e asociacións seguen configurando a nosa sociedade cada


día con máis forza.

As protestas dos movementos que xurdiron en resposta aos recortes e ás privatizacións


que se levaron a cabo polos gobernos de dereitas e a cobertura por parte das
asociacións en determinados eidos que as institucións foron incapaces de abordar,
están conseguindo que os recortes se paralicen, que a nosa veciñanza poida tirar cara
adiante e incluso comecemos a recuperar pequenos dereitos xa perdidos.

Por todo iso, agradecémosvos moi sinceramente a vosa loita social en defensa da
Sanidade Pública, do Sistema de Seguridade Social e Pensións, a dos movementos
estudantís, feministas do 8M, e LGTBI, de ONGs, e a das asociacións sociais, culturais,
educativas, veciñais, deportivas que mantedes viva a nosa vila.

Dende ACE deixamos claro que continuaremos coa defensa:

- Da sanidade pública: Seguiremos loitando pola consecución do Centro de Saúde


de Aldán – O Hío e o Centro de Alta Resolución, así como por todas as melloras
que se reivindican na atención primaria.
- Do feminismo: como eixo fundamental de cara onde debemos camiñar coa
sociedade: non é avance se non é feminista.
- Da cultura e etnografía canguesa e galega: como elementos fundamentais da
nosa identidade como pobo.
- Do deporte como motor de valores e principios sociais.
- Do tecido veciñal como chave imprescindible para as reivindicacións das
necesidades e inxustizas, goberne quen goberne.

Así como de todas as reivindicacións populares que defendan os valores democráticos,


a xustiza social e os dereitos humanos.

E pedímosvos a todas as que facedes parte do tecido asociativo e dos movementos


sociais que non cesedes na vosa loita, porque nela está a ilusión e a esperanza de todas
e todos nós. Xuntas seguiremos avanzando.

30