You are on page 1of 8

eu hírlevél

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának hírlevele


w w w. f i d e s z - e u . h u

2018. december

Boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag
új évet kívánunk!
A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség Európai Parlamenti
Képviselőcsoportja

A magyar modell kiváló


A gyermekeken keresztül komoly családfejlesztést is
véghez lehet vinni, így nem csak a legkisebbeket tud-
juk kivezetni a szegénységből, hanem esélyt adunk a
felnőtteknek is. A magyar modell kiváló, ezt kellene
átvennie Európának is – nyilatkozta Járóka Lívia
fideszes EP-képviselő, az Európai Parlament alelnöke.

– November közepén Angela Merkel részt A jelenleg érvényben levő uniós roma stra-
vett az EP plenáris ülésén. Ön arra kérte a tégia az EU28 legnagyobb válságmegelőző
kancellár asszonyt, hogy segítsen a sze- eszköze a szegénység elleni küzdelemben.
génység elleni küzdelemben. Hány Bár a roma stratégia elegendő tapasztalatot
embert érint a szegénység az Unióban és gyűjtött össze a következő 10 éves stratégia
hogyan lehetne felszámolni az európai megvalósításához, tekintettel arra, hogy a
szegénységet? mélyszegénység nem csak a romákat érinti,
– A 2011-es adatok 43 millió szegényről hanem sokkal szélesebb körben elterjedt, a
beszéltek. A legújabb kutatási eredmények roma stratégiát át kell alakítani egy összeuró-
viszont már 120 millióra teszik az Unióban élő pai szegénység elleni stratégiává, mert csak
szegények számát, akik közül sokan különbö- egy ilyen fellépés tud megfelelő válaszokat
ző kisebbségekhez tartoznak. Ebből a hátrá- adni a mostani kihívásokhoz. – Egy szegénységben felnövő gyermek
nyos helyzetű romák száma körülbelül 15 – A Gyermekjogok Világnapján a sze- sajnos hátránnyal indul, de szerencsére létez-
millió, a bevándorló hátterű szegények száma génységben élő gyermekek helyzetére nek olyan programok, amelyek nagyban meg-
minimum 10 millió, a többi pedig a szegény hívta fel a figyelmet. Milyen kitörési növelik a nehéz körülmények között élő gyer-
sorsba került vagy szegény családba szüle- pontjai lehetnek egy szegénységben mek kitörési lehetőségeit.
tett európai. felnövő gyermeknek? folytatás a 2. oldalon »

A HÓNAP Témája A HÓNAP HÍRE

Brüsszelben elnyomnák
A bevándorláspárti
a bevándorlásellenes
többség áterőszakolta
hangokat
a migránsvízumot
Újabb terrortámadás rázta meg Európát.
Az Európai Palament bevándorláspárti December 11-én este a strasbourgi karácsonyi
többsége folytatta ámokfutását, ami- vásár közelében késsel és lőfegyverrel támadt
kor nagy többséggel elfogadta a a járókelőkre Cherif Chekatt muszlim terrorista,
humanitárius vízumokról szóló López aki a támadás során Alláhu akbart kiáltva ron-
Aguilar-jelentést. folytatás a 5. oldalon » tott a járókelőkre. folytatás a 4. oldalon »
folytatás az 1. oldalról » get teremtsünk arra, hogy később felnőttként tudná oldani a néhány ezres cigánytelepek
a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. sorsát. Ne feledjük, e telepek többsége erdők
A magyar modell Emellett nem elhanyagolható célunk a kiváló mellett és vidéken helyezkedik el, a fejlesztés-
kiváló sporttehetségek nevelése, érvényesülésükhöz sel pedig annyira felértékelődhet szerepük,
lehetőség biztosítása, illetve egészséges élet- hogy megtartaná az ott lakókat. Ehhez agrár-
Magyarországon a családi, munkahelyi napkö- módra való nevelésük. Úgy gondoljuk, hogy a alapú, szövetkezeti, önellátó gazdaságok létre-
zik és a kötelező óvodai integráció 3 éves kitűzött céljainknak megfelelően programunk hozására van szükség
kortól, a Biztos Kezdet Gyerekházak tökélete- sikeres. Erre bizonyítékul szolgál, hogy jelen- – Ön nemrégiben hangsúlyozta az
sítése, a Kedves Ház program kezdeti lépései, leg ötven 8 és 16 év közötti gyermeket és innováció kulcsfontosságú szerepét
a 16 éves korra leszállított tankötelezettségi közvetlen családját, azaz összesen közel 600 Európában. Olybá tűnik, hogy Európa
korhatár csupa olyan jó példa, amely tényleges főt patronálunk, mindezt saját forrásból és innováció tekintetében erős lemaradás-
változást hoz. külső támogatásokból. A fiúk mellett lány gyer- ban van a Távol-Kelettel vagy Amerikával
A legnagyobb sikerünket talán abban értük mekek tanulmányait is kísérjük, valamint sze- szemben. Ön szerint mit lehetne tenni az
el, hogy megvalósult a kisgyermekek 3 éves retnénk az országra kiterjeszteni a kezdemé- európai innováció erősítéséért?
kortól való beóvodáztatása és a felzárkózási nyezést. – Meggyőződésem, hogy a digitalizálás
stratégia, amely a születéstől az egyetemi éve- Fontos, hogy ezek a gyermekek megkapják nagyban segítené a leszakadó térségek felzár-
kig támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat, a segítséget, a korrepetálást, tehetségfejlesz- kózását és a szegénységből való kiutat. Épp
az életútjukat folyamatosan végig követve. tést. Kutatások szerint ugyanis a gyermekek egy pilot projekt tesztelését végezzük. A RITA
Ehhez viszont felkészült és szakképesített korai fejlesztése a tehetséggondozás egyik egy hátrányos helyzetű társadalmi rétegek szá-
pedagógusokra, mediátorokra, mentálhigiéni- legfontosabb eleme, melynek mára fejlesztett mobil alkalmazás, amely
kus szakemberekre van szükségünk, akik sze- célja, hogy minden gyermek a mindennapi élethelyzetekhez
mélyre szabott módszerekkel tudják elősegíte- kellő időben megkapja a „
A legnagyobb kapcsolódó ügyintézésben
ni a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózá- megfelelő segítséget. sikerünket talán abban nyújt segítséget a célcsoport
sát. A gyermekeken értük el, hogy megvalósult részére. Jelenleg szinte
Konkrét példával szolgálva hadd említsem keresztül komoly csa- mindenki rendelkezik okos
a kisgyermekek 3 éves kortól
meg a szívemhez közel álló Járóka Lívia ládfejlesztést is vég- telefonnal, ennek előnyeit
Tehetségmentő Egyesületet (JALTE), melyet hez lehet vinni, így való beóvodáztatása és a pedig érdemes kihasznál-
2014-ben segítő szándékú társaimmal alapí- nem csak a legkiseb- felzárkózási stratégia, ni különböző információk
tottunk. Egyesületünk elsősorban hátrányos beket tudjuk kivezetni amely a születéstől az eljuttatására. Az alkalma-
helyzetű családokban nevelkedő, tehetséges a szegénységből, zás lehetővé teszi, hogy
egyetemi évekig támogatja
gyermekek mentorálásával foglalkozik, főként hanem esélyt adunk a akár funkcionálisan vagy
a hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetű kistérségekre fókuszálva. 6
évvel ezelőtt tehetséges fiatalok számára
felnőtteknek is. A magyar
modell kiváló, ezt kellene fiatalokat.
„ részlegesen analfabéta sze-
mélyek is hozzájuthassanak a
elkezdtük szervezni a ma már Farkas János átvenni Európának is. A csalá- számukra megfelelően feldolgozott
Fociprogram néven futó projektünket, melynek dok felkarolásának egyik alapfeltétele, információkhoz. Ennek érdekében a RITA első-
keretében huszonöt 14 éves korú gyermek hogy a szülőknek munkahelyeket biztosítsunk. sorban mozgóképes és grafikus tartalmakon
kapott lehetőséget arra, hogy szervezett kere- Az integrációnak alulról kell építkeznie, ehhez keresztül kommunikál, melyek szereplői a cél-
tek között, napi két futballedzéssel, bentlaká- pedig a strukturális változások elkerülhetetle- csoport által hitelesnek elfogadott személyek.
sos kollégiumi elhelyezéssel és szaktanárok nek. Be kell vonni a helyi vállalatokat, gyárakat, Az alkalmazás keretrendszerét egy közismert
felügyelete mellett folytathassák tanulmányai- ki kell aknázni a zöld és megújuló energia, személyiség (Segítő) jeleníti meg, a helyi tartal-
kat Szolnokon. Célunk az volt, hogy az egyesü- illetve a mezőgazdaság adta lehetőségeket. makat pedig a lokális közösség résztvevői,
lethez csatlakozó fiatalok számára a sport Támogatni kell a családi vállalkozásokat és a szakemberei (védőnő, pedagógus, ügyintéző,
keretein belül ható szocializáció által lehetősé- kkv-kat. Kisebb gyárak létesítése például meg családsegítő) mutatják be. »
2

w w w. f i d e s z - e u . h u
Amennyiben a magyar tesztelés beváltja a
hozzá fűzött reményeket, akkor az európai
szintre is emelhető.
– Ön az Európai Parlament nyugat-
balkáni régióért felelős alelnöke. Hogy
látja, milyen esélyei vannak az EU bőví-
tésnek a Balkánon?
– Nagyon fontosnak tartom a régió csatla-
kozását az Európai Unióhoz. A stabilitás és a
geostratégia miatt is elengedhetetlen, hogy a
Nyugat-Balkán az Unióhoz tartozzon.
Ez év elején az Európai Bizottság megemlí-
tette annak lehetőségét, hogy a legjobban tel-
jesítő országok, akár már 2025-ben csatlakoz-
hatnak az EU-hoz. Ez az ígéret egyfajta bizonyí-
tási kedvet adott a régió országainak. Viszont
tapasztalataim, és a régióban tett utazásaim
azt mutatják, hogy nagyon sokat kell még fej-
lődnie az élen járó országoknak is.
Épp a Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottságban vagyok árnyékjelentéstevője a nem kizárólag nyugat-balkáni probléma. Egyes – A karácsony közeledtével feltennénk
„Nők jogai a nyugat-balkáni régióban” elneve- uniós országok is hadilábon állnak az alapok egy személyesebb kérdést is. Mit jelent Ön
zésű határozatnak. A nők elleni erőszak a tér- hatékony felhasználásával. számára az adventi készülődés és hogyan
ségben nagyon elterjedt, sajnos az áldozatok Az összeurópai szegénységi stratégiát ki tölti majd a karácsonyi ünnepeket?
nem kapják meg a megfelelő segítséget, nem kell terjeszteni a Nyugat-Balkán országaira, – Idén nagyon sűrű a karácsony előtti idő-
bíznak a hatóságokban, ezért számos ügy beje- hogy azok már a csatlakozás előtt megkezd- szak és emiatt sajnos nem jut elég időm az
lentés nélkül marad. Amennyiben mégis beje- hessék a felzárkózást és a szegénység elleni adventi készülődésre. Épp most dolgozunk a
lentik az esetet, nincs hozzáférésük az igazság- harcot. Egy jól működő rendszer alapja a tisz- következő roma stratégián és egy határozaton,
szolgáltatás eszközeihez, nem garantálják a tán lefektetett célok, az átlátható és hatékony amelyet az EP januári plenáris ülésének kelle-
megfelelő eljárást, az elkövető pedig szabadon ellenőrző rendszer, meghatározott mutatók, és ne jóváhagyni. Ennek következtében most
garázdálkodhat. További gond, hogy az öröklé- a vállalások szigorú ellenőrzése. nagy a hajtás. Az ünnepek előtt mindenképp el
si jogot a nők nem tudják gyakorolni, ezt is A többéves pénzügyi keretben, amely épp kell készülnünk az anyaggal. Viszont emiatt a
orvosolni kell. A béke-folyamatokból a nőket most van kidolgozás alatt, a Bizottságnak sok- karácsonyi ünnepek végre a megérdemelt fel-
sorra kizárják, ami szintén sajnálatos tény. kal szakmaibb alapon kell fellépni, az eredmény- töltődéssel és pihenéssel telhetnek. Nagyon
Természetesen nem csak nőket érintő orientáltság a cél. Meggyőződésem, hogy a várom már, hogy a családdal körbe üljük a fát.
problémák vannak a Nyugat-Balkánon. A sze- rendszer leggyengébb láncszeme, hogy magu- Ilyenkor minden lecsendesül és átadhatjuk
génység széles körben elterjedt; nincs elég kat az érintetteket nem vonták be a programok magunkat a karácsony meghittségének. Ennél
munkahely, az emberek elvándorolnak. A csat- kivitelezésébe, így a programok nagy hányada nagyobb csodát nem is kívánhatunk.
lakozási pénzforrásokat (IPA) nem hatékonyan nem hatékony. Költségvetési szempontból sem Kívánok mindenkinek meghitt, békés és
használják fel, bár hozzá kell tenni, hogy ez teljesíti az elvárásokat és eredményeket. boldog ünnepeket!

Az európai emberek
biztonsága az első

Az Európai Parlament ma
jóváhagyta a terrorizmussal
foglalkozó különbizottság
jelentését. A téma fontossá-
gát sajnos különösen idő-
szerűvé teszi a decemberi
strasbourgi terrorcselek-
mény. A Fidesz-KDNP képvi-
selőcsoportja szerint min-
dent meg kell tenni azért,
hogy az európai emberek
visszakapják biztonságukat.

Az elfogadott jelentés kiemelt jelentőségű,


mert benne az Európai Parlament először
ismeri el az illegális migráció és a terrorizmus sége azonban nem támogatta egy állandó foglalkozó bizottság létrehozását is támogatja
közötti összefüggést, és végre kimondja a terrorizmussal foglalkozó bizottság létrehozá- az Európai Parlamentben. Azonban a baloldali
nyilvánvalót, hogy az európai terrorcselekmé- sát, annak ellenére, hogy nem egy átmeneti magyar EP-képviselők közreműködésével a
nyek elkövetői számos esetben az illegális problémáról van szó. plénum elvetette ezt a javaslatot, bizonyítva
migrációs útvonalakon keresztül jutottak be az A Fidesz-KDNP EP-delegációja a jelentés ezzel, hogy számukra továbbra sem az európai
Unió területére. Az EP bevándorláspárti több- mellett szavazott és egy állandó terrorizmussal emberek biztonsága az első.
3

w w w. f i d e s z - e u . h u
óta Európában, de Guy Verhofstadt mégis azt
folytatás az 1. oldalról » állítja, nincs bevándorlási válság. Ez őrültség!"
Brüsszelben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról szá-
elnyomnák molt be közösségi oldalán, hogy a belga rend-
a bevándorlásellenes őrök állították meg a kisteherautót, és arra
hangokat kényszerítették a sofőrjét, szerelje le a feliratot,
és az esetről még felvételt sem lehetett készí-
teni.
Újabb terrortámadás rázta
Brüsszelben tehát cenzúra van, a kormány
meg Európát. December plakátját pedig be akarják tiltani. Guy
11-én, kedden este a stras- Verhofstadt elmondhatta a véleményét, de
bourgi karácsonyi vásár nekünk, magyaroknak ezt meg akarják tiltani –
közelében késsel és lőfegy- tudatta Dömötör.
verrel támadt a járókelőkre A parlamenti államtitkár szerint ez teljeség-
Cherif Chekatt muszlim terro- gel elfogadhatatlan. A plakátos autó a véle-
ménynyilvánítás jogszerű és fontos eszköze, és
rista, aki a támadás során
a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a magya-
Alláhu akbart kiáltva rontott a rok véleménye is megjelenjen ebben a vitában
járókelőkre. A támadásban – tette hozzá.
három embert meghalt és Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikáci-
tizenkettő megsebesült. A óért és kapcsolatokért felelős államtitkár az
halálos áldozatok száma Európai Parlament (EP) székháza előtt tartott
sajtótájékoztatót december 12-én. A helyszí-
azóta ötre emelkedett.
nen ott volt a Magyarországról Brüsszelbe
érkezett, kisteherautóra szerelt mobil óriáspla-

A
terrortámadás idején pont a város- különféle támadások miatt – jelentette ki kát is. Az államtitkár az Európai Parlament
ban tartotta plenáris ülését az Szijjártó. székháza előtt tartott rövid sajtótájékoztatóján
Európai Parlament. Így sok képviselő A magyar kormány a bevándorlást támogató továbbá együttérzését fejezte ki az előző esti
és munkatárs a brüsszeli merénylet után politika negatív következményeire, így a terror- strasbourgi lövöldözés áldozatainak hozzátar-
Strasbourgban is közelről élhette át a terror támadásokban meghalt európaiakra akarta fel- tozóival, valamint ezzel párhuzamosan kiemelte,
nyugat-európai jelenlétét. A merénylőt két hívni a figyelmet egy kisteherautón elhelyezett a támadás rámutat, hogy a terror a migrációval
nappal a merénylet után, Strasbourg Neudorf plakáton. Brüsszelben a helyi hatóságok azon- együtt beköltözött Európába. „A magyar kor-
negyedében tűzharcban lelőtték a francia ban megakadályozták ezt. mány nem hajlandó tudomásul venni, hogy a
rendőrök. Magyarország kormányának a kisteherautó- terrorizmus a tömeges migrációval a minden-
A terrortámadás másnapján Szijjártó Péter ja az Európa Unió és Belgium fővárosában egy napok részévé vált Európában" – jelentette ki
külügyminiszter is a biztonság fontosságára plakátkampány keretén belül hívta fel a helyi Kovács Zoltán.
hívta fel a figyelmet. Mint mondta, Magyarország közvélemény figyelmét a brüsszeli elit elhibá- Mint fogalmazott, „a migrációpárti többség
biztonságát a kormány minden eszközzel meg- zott migrációs politikájára, illetve Guy a veszélyekkel mit sem törődve mindenáron
védi, de az uniós intézményeknek is meg kell Verhofstadt volt belga miniszterelnök, a intézményesíteni és rendszeresíteni akarja az
tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európába irányuló bevándorlást". A kormány
Európa, az európai emberek visszakapják a Európáért (ALDE) nevű EP-csoport jelenlegi azonban Magyarország továbbra is minden
biztonságukat. Jó lenne, ha egyszer egy olyan vezetőjének a felelőtlen kijelentéseire. eszközzel megpróbálja megakadályozni ezen
adventi időszakot élhetnénk meg, amikor nem A plakáton az áll angol nyelven, hogy: „eszement, a valósággal semmilyen kapcsolat-
kell Európában karácsonyi vásárokat bezárni „Százak haltak meg terrortámadásokban 2015 ban nem lévő politikát" – tette hozzá.

Biztonságosabbá
válik az uniós
sürgősségi úti
okmány

Az EP Állampolgári, Jogi, Bel-


és Igazságügyi Bizottsága
(LIBE) szavazott Gál Kinga
uniós sürgősségi úti okmány-
ról szóló jelentéséről. A nép-
párti jelentéstevő kiemelte,
21. századi technológiák-
hogy a javaslat révén bizton- nak és kihívásoknak meg-
ságosabbá és használhatób- „Ha egy uniós állampolgár az Unió terültén felelő kiadási rendszerre
bá válik az az uniós eszköz, kívül bajba jut és úti okmányok nélkül marad, van szükség” – jelentette ki
amellyel gyors segítséget kap- akkor minden tagállam konzulátusának köteles- Gál Kinga. A fideszes
hatnak a hazajutáshoz a kül- sége elősegíteni hazajutását. A sürgősségi úti jelentéstevő javaslata eze-
földön bajba jutott, kiszolgálta- okmány kiadása azonban csak akkor működhet ket a szempontokat veszi figyelembe. A nép-
megfelelően, ha nem élnek vissza azzal sem párti politikus szerint „ez a javaslat az uniós
tott helyzetbe került uniós
szervezett bűnözés, sem terrorizmus, sem ille- polgárainkat segíti visszajutni hazájukba épp
állampolgárok. gális migráció céljával. Ehhez biztonságos, a akkor, amikor leginkább rászorulnak”.
4

w w w. f i d e s z - e u . h u
folytatás az 1. oldalról »
A brüsszeli bevándorláspárti többség
áterőszakolta a migránsvízumot
Az Európai Palament bevándorláspárti többsége folytatta
ámokfutását, amikor nagy többséggel elfogadta a huma-
nitárius vízumokról szóló López Aguilar-jelentést. A
Fidesz-KDNP képviselőcsoportja a veszélyes javaslat ellen
szavazott.

A
döntés azért veszélyes, mert kiveszi a mására a már leszavazott előterjesztés vis�- Ez azt jelenti, hogy milliós-tízmilliós nagy-
tagállamok kezéből a döntés jogát, és szakerült az EP illetékes bizottsága elé – fej- ságrendben az Európai Unióba beengednék az
közvetlenül, gyorsítottan szállítaná a tette ki a politikus. A testület többsége az illegális bevándorlási szándékkal érkezőket,
bevándorlókat az Unió területére. előterjesztést elfogadta, így az indítvány újra ahelyett, hogy megvédenék az unió külső hatá-
A jövő évi európai parlamenti választás visszakerült az EP decemberi plenáris ülésé- rait. Ez olyan biztonsági kockázatot jelent több
tétje az, hogy lesz-e a mostani bevándorlás- re. mint 500 millió európai polgár számára, amire
párti testület helyett egy olyan bevándorlást Több mint visszatetsző az a képmutatás, nehéz szavakat találni, ezt az „ámokfutásszerű
ellenző többség, ami megakadályozza a javas- ahogy a demokrácia szabályaihoz az európai őrületet" akarják az EP bevándorláspárti több-
lat megvalósulását. balliberális képviselők viszonyulnak – jelentette ségéhez tartozó politikusok, politikai erők
Deutsch Tamás a ki Deutsch Tamás. áterőltetni – fejtette ki.
Kossuth Rádió Vasárnapi A politikus hangsúlyozta: a migránsvízum Deutsch Tamás a műsorban elképesztőnek
újság című műsorában bevezetése azt jelentené, hogy azok, akik az nevezte, hogy Brüsszel „hallgat” a migránskár-
emlékeztetett, hogy az EP Európai Unióba szeretnének jönni, hazájuk tyák ügyében.
néhány héttel ezelőtt már európai uniós képviseletén, illetve bármelyik A politikus kifejtette: az Európai Bizottság
tárgyalt a migránsvízum európai uniós ország képviseletén kaphatná- előszeretettel „csuklóztatja” jogállamisági kér-
bevezetéséről szóló előterjesztésről, ami a nak egyszeri beutazásra jogosító vízumot anél- désekben elsősorban a közép-európai orszá-
végszavazásnál nem kapta meg a szükséges kül, hogy a menedékkérelmi igény megalapo- gokat, ugyanakkor a saját működésére vonat-
többséget. Az ügynek le kellett volna kerülnie zottságát vizsgálnák vagy bármilyen biztonsági kozó egyértelmű szabályokat figyelmen kívül
napirendről, de a „demokrácia legalapvetőbb ellenőrzésen átmennének. Így érkeznének az hagyja.
szabályait megerőszakolva” a szocialista, Európai Unió területére és itt indulna el a Példaként elmondta: minden európai parla-
kommunista, zöld és liberális képviselők nyo- menedékkérelem elbírálása. menti képviselő havonta egyszer nyújthat be
sürgősségi írásbeli kérdést, amire három héten
belül az Európai Bizottság elnökének vagy
tagjainak válaszolniuk kell. Dimitrisz
Avramopulosz migrációs kérdésekért felelős
uniós biztos „elszabadult hajóágyúszerű”
működéséről már több mint három hónappal
ezelőtt nyújtott be sürgősséggel írásbeli kér-
dést, és azóta sem kapott választ az Európai
Bizottságtól – fogalmazott Deutsch Tamás.
Hozzátette: a migránskártyával kapcsolatban
öt hete adta be kérdését, de a bizottság hallgat
az ügyben.
A politikus hangsúlyozta, az európai polgá-
rokat joggal érdekli, ki döntött arról, hogy az
európai adófizetők pénzéből anonim bankkár-
tyákra egyelőre nem tudható mértékű, de mil-
lió-tízmillió eurós összegű pénzeket utalnak,
amit illegális körülmények között az Európai
López Aguilar Unióba érkező migránsok ezrei, tízezrei, szá-
zezrei használhatnak.
5

w w w. f i d e s z - e u . h u
Brexit: az EU-ra is kihat az Egyesült
Királyság politikai és alkotmányos válsága
„Mindegy, hogy lesz-e megegyezés vagy sem, Brexit lesz
vagy elhalasztott Brexit, az EU-nak elemi érdeke, hogy
Nagy-Britannia stabil és kiszámítható harmadik állam
legyen” – hívta fel a figyelmet Schöpflin György
EP-képviselő Strasbourgban.

Az EU ne költsön Jelenleg azonban nehéz részek közötti politikai különbözőségek feszül-


uniós forrásokat meghatározni, mit jelent a nek egymásnak – különösen Skócia és Észak-
„harmadik állam” kategóri- Írország esetében. Szintén fontos ebben a
bevándorlást
ája, mert Svájctól Tuvaluig vitatott helyzetben az egyre szélesedő kultu-
elősegítő célokra széles a skála. Schöpflin rális, politikai és gazdasági távolság London
szerint sokat segítene és a nem-londoni periféria között” – elemezte
Az Európai Parlament plená- azonban, ha ezt az érintettek alaposan átgon- a belső alkotmányos és gazdasági feszültsé-
ris ülése megszavazta a dolnák. geket a néppárti politikus.
2019. évi uniós költségvetést. A fideszes képviselő kiemelte, hogy az Schöpflin felhívja az EU-t, hogy nem hagy-
Egyesült Királyság egybenmaradása jelenti a hatja figyelmen kívül az Egyesült Királyság
2019-ben 165 milliárd másik kihívást, ami az EU szempontjából is belső válásgát, mert hatással lesz mindkét
eurónyi kötelezettség vál- fontos tényező. „Jelenleg az országot alkotó félre, sőt, a világpolitikára is.
lalható és 148 milliárd euró
fizethető ki az uniós progra-
mok végrehajtására. A
Fidesz európai parlamenti
képviselői nem támogatták a migrációs forrá-
sok növelését, ugyanakkor megerősítették a
Tanács magyar kezdeményezésű javaslatát:
460 millió eurót zárolni kell a migráció kezelé-
séhez kapcsolódó forrásokból. Ezt az össze-
get csak akkor lehet majd elkölteni, ha az
állam- és kormányfők egyhangúlag megálla-
podtak az uniós migrációs politika jövőjéről.
Deutsch Tamás, a Költségvetési Bizottság
fideszes tagja emlékeztetett: „A tagállami kor-
mányok képviselői a Tanácsban zárolták a mig-
ráció kezeléséhez kapcsolódó forrásokat. Ez
teljes mértékben tükrözi a magyar érdekeket,
így az Európai Parlamentben is támogattuk ezt
az álláspontot. Ne költhessenek uniós forráso-
kat a bevándorlást elősegítő célokra”.

Fideszes EP-képviselők a magyar


vállalkozások védelmében
Az Európai Parlament plenáris ülése megszavazta a szociális
koordinációs rendelet új szabályait tartalmazó Balas-jelentést.
Kósa Ádám fideszes EP-képviselő a dokumentum kapcsán
hangsúlyozta: a Fidesz európai parlamenti delegációja a
magyar állampolgárok és magyar vállalkozások védelme érde-
kében nem támogatta a jelentést.

Kósa szerint a Balas- szabad mozgás terén, ezzel nehéz helyzetbe


jelentés alkalmazandó hozva a magyar fuvarozókat.
jogra vonatkozó része a „A jelentés ráadásul ellentmondásos, sőt
munkavállalók kiküldetésé- kaotikus azáltal, hogy beavatkozik más
ről szóló irányelvnél irányelvek szabályozásába” – emlékeztetett
(posting irányelv) tapasztalt Kósa. Mindeközben a tagállamok egyre
protekcionista elveket követi. A dokumentum szélesebb köre gondolja úgy, hogy nincs
célja az Unió más tagállamaiban történő mun- szükség új szabályokra, mert azok csak
kavégzés adminisztratív akadályokkal és jog- tovább erősítik a protekcionizmust
vesztést előidéző intézkedésekkel történő elle- Európában, amely a versenyképesség ellen
hetetlenítése. A fideszes politikus szerint a hat és különösen hátrányos a kis- és közép-
rendelet új szövege visszalépést jelent a jelen- vállalkozások számára, ezért a Néppárt is a
leg érvényben lévő szabályokhoz képest a szöveg ellen szavazott.
6

w w w. f i d e s z - e u . h u
Újabb politikai nyomásgyakorlást
tervez Brüsszel

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző és


Költségvetési Bizottsága december közepén szavazott a
tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általá-
nossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének
védelméről szóló jelentéstervezetről.

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a löző „gumiszabályt” hoz


szavazást követően rámutatott: „Az EP a jog- létre, ami a kötelezettség-
államiság legalapvetőbb elveit figyelmen kívül szegési eljárások és a 7-es
hagyva fogadott el egy olyan tervezetet, mely cikkely szerinti eljárás meg-
egy tisztázatlan eljárási rendszert hoz létre és lévő rendszerével párhuza-
a tagállamok uniós forrásainak megvonását mos, de a jogállamisági
célozza az Alapszerződés rendelkezéseinek elvekkel összeegyeztethetetlen új eszköz.
figyelmen kívül hagyásával. Így tehát a jogálla- A javaslat alapján a rendelet alkalmazható
miság védelmének jelszavával a nyílt politikai lenne olyan esetekben is, amikor egy tagállam
nyomásgyakorlás rendszerét akarja Brüsszel adópolitikája, adórendszere nem tetszik
létrehozni”. Brüsszelnek. Így annak ellenére, hogy az adó-
A parlamenti bizottságok egy olyan jelentés- politika kizárólagos tagállami hatáskör, a rende-
A törvénytelen tervezetet fogadtak el, mely egy bürokratikus, let a közösségi források megvonását vonhatja
migrációt le kell működésképtelen, minden normativitást nélkü- maga után.
állítani!

Az Európai Parlament idei


utolsó ülésszakának máso-
dik napján tűzte napirendjére
az emberi jogok és a demok-
rácia világbeli helyzetéről
szóló 2017. évi jelentést. A
határozathozatalt előkészítő
vitákban Tőkés László euró-
pai képviselő is részt vett. Az EP elnöke kiállt a kárpátaljai kisebbségek
védelme érdekében
Az emberi jogok és a
demokrácia helyzetéről Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke megküldte
szóló jelentésben a migrá-
válaszlevelét Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes
ció kérdése is teret nyert,
éspedig abban a megfo-
EP-képviselőnek, melyben tájékoztatást nyújtott a kárpátaljai
galmazásban, hogy az magyar közösség érdekében tett lépésekről. Az EP elnöke
Uniónak „a migránsok és menekültek védel- beszámolt november végi találkozójáról Andrij Parubijjal az
mére vonatkozó kereteket kell kidolgoznia és Ukrán Legfelsőbb Tanács házelnökével.
jobban végrehajtania, többek között biztonsá-
gos és legális migrációs útvonalak biztosítása Bocskor Andrea EP- Andreát a közte és Andrij Parubij, ukrán házel-
és humanitárius vízumok kiadása révén”. Ezzel képviselő és Brenzovics nök között, 2018. november 27-én tartott
együtt a jelentés „üdvözli a biztonságos, ren- László, a Kárpátaljai kétoldalú találkozóról. Az EP elnöke felhívta az
dezett és szabályos migrációra vonatkozó Magyar Kulturális Szövet- Ukrán Legfelsőbb Tanács elnökének figyelmét
globális megállapodással kapcsolatos ENSZ- ség elnöké és az Ukrán arra, hogy számos EP-képviselő komoly aggo-
kezdeményezést”. Hozzászólásában Tőkés Legfelsőbb Tanács képvi- dalommal kíséri figyelemmel az Ukrajnában élő
László a hivatalos magyar álláspontot képvi- selője 2018. október 10-én tárgyalást folyta- kisebbségek helyzetét. Kiemelte, hogy egy
selte, mely szerint a nevezett ENSZ- tott Antonio Tajanival. A találkozón tájékoztat- Európai Unióba törekvő és annak tagállamai-
dokumentum, valamint az aznap délelőtt ták az elnököt a kárpátaljai magyarság egyre nak támogatását élvezni kívánó országnak
áterőltetett EP-határozat elfogadása egyaránt nehezebb helyzetéről, a nemzetiségek ellen biztosítania kell az ott élő kisebbségek alapve-
azt tükrözi, hogy az ENSZ és Brüsszel akarata elfogadott hátrányos intézkedésekről és zakla- tő jogait. Továbbá ismételten hangsúlyozta,
ugyanaz, éspedig: az illegális bevándorlás tásokról. Ezt követően Bocskor Andrea levél- hogy Ukrajnának teljes mértékben végre kell
minden áron való legalizálása. A világszervezet ben tájékoztatta Antonio Tajanit az Ukrán hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait az
és az Unió eme diktátumát Magyarországgal Legfelsőbb Tanács által első olvasatban elfo- oktatási törvény 7. cikkelye kapcsán. Az ukrán
egyetemben tíz ország – köztük az Egyesült gadott, „Az ukrán, mint államnyelv funkcionálá- házelnök biztosította az EP elnökét arról, hogy
Államok és a V4-ek – eleve nem hajlandók sának biztosításáról” című nyelvtörvényről, az elkövetkező jogalkotási intézkedések vég-
elfogadni. „Meg kell védenünk Európát és mely drasztikusan korlátozná az Ukrajnában élő rehajtása előtt konzultálnak a kisebbségi kép-
országainkat a népességi összetételüket és nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait. viselőkkel, és nagy jelentőséget tulajdonítanak
szuverenitásukat, kultúrájukat és identitásukat Antonio Tajani levélben válaszolt a kárpát- a kisebbségek védelmének Ukrajnában” –
fenyegető illegális migrációtól!” – zárta szavait aljai magyar közösség helyzetével kapcsolatos tájékozatott a levél tartalmáról Bocskor
Tőkés. megkeresésekre és tájékoztatta Bocskor Andrea.
7

w w w. f i d e s z - e u . h u
Nyugat-Balkán: határozott uniós
szerepvállalás szükséges

„Egyre nyilvánvalóbbá válik az Európai


Unió egyértelmű és meghatározó szerep-
vállalásának hiánya a nyugat-balkáni tér-
ségben” – emelte ki Deli Andor vajdasági
fideszes EP-képviselő a 2018-as szerb
országjelentés plenáris vitája során
Brüsszelben.

„A nyár folyamán láthattunk bizonyos biztató jeleket a Belgrád és


Pristina közötti párbeszédben. Azonban az elmúlt hetek történései,
Pristina gazdasági intézkedései és egyéb provokációk olyan folya-
matokat indítottak el, melyek aláássák a kétoldalú viszonyokat és az
EU közös gazdasági térség létrehozására irányuló törekvéseit
egyaránt” – mondta felszólalásában a néppárti képviselő.
„Legfőbb ideje, hogy a Tanács is reagáljon a csatlakozási folya-
matokra, ugyanis a határozott európai szerepvállalás hiánya egyre
nyilvánvalóbbá és égetőbbé válik. Az Európai Bizottság fontos
szerepet játszik a nyugat-balkáni viszonyok irányításában, de politi-
kai döntéseket csak politikai testületek fogadhatnak el. Ilyen a
tagállamok kormányait tömörítő Tanács, ami nem bújhat a Bizottság
technokrata és bürokratikus rendszere mögé. Naiv és illuzórikus
abban bízni, hogy a jogharmonizáció és az európai standardok
elérése automatikusan maga után vonja a nyugat-balkáni politikai
konfliktusok megoldását. Muszáj komolyan venni a kialakult helyze-
tet, egyébként, mint ahogy az sok esetben megtörtént, az Egyesült
Államokra és Oroszországra marad az európai problémák rendezé-
se” – hangsúlyozta felszólalásában Deli.

eu hírlevél
XIV. évfolyam, 10. szám,
2018. december, megjelenik havonta
· Felelős kiadó: Európai Parlamenti Magyar Néppárti Delegáció Titkárság
· Postacím: Vajna Márton, delegációs titkárság, Parlement Européen
– ASP09 E151, 60 Rue Wiertz, B–1047, Bruxelles
· ·
Telefon: +32 2 28 37544; Fax: +32 2 28 49871
·
E-mail: epp-hundeleg@europarl.europa.eu
·
A szerkesztőbizottság elnöke: Tavasz Petra

w w w. f i d e s z - e u . h u