You are on page 1of 11

Υποψήφιος

Δήμαρχος
Λουτρακίου Περαχώρας
Αγίων Θεοδώρων

προγραμμα
2019
Αυτό το πρόγραμμα
είναι η δική μου
δέσμευση.

Για να μετασχηματίσουμε το Δήμο Λουτρα-


κίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε ένα
Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό, αναπτυξι-
ακό. Σε ένα Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο,
που θα προστατεύει και θα αναδεικνύει το
φυσικό μας πλούτο, που θα περιφρουρεί τα
δημόσια αγαθά, που θα λειτουργεί με δια-
φάνεια και θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλες
τις δημοτικές ενότητες και τους πολίτες.

Για να περάσουμε μαζί στην επόμενη μέρα,


με αισιοδοξία και σχέδιο, αφήνοντας πίσω
την εγκατάλειψη, τη στασιμότητα και
όσους έχουν την ευθύνη και την συνευθύνη
για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ο Δήμος μας.

Αυτό το πρόγραμμα είναι η δέσμευση της πα-


ράταξής μας «Με τους Πολίτες Μπροστά».

Για να υλοποιήσουμε το συλλογικό μας όρα-


μα, συνθέτοντας τις καινούριες ιδέες με την
εμπειρία, στη βάση της αγάπης για τον τόπο
μας και της ισχυρής πολιτικής μας βούλησης
να τον αλλάξουμε.

Αυτό το πρόγραμμα είναι


η δική σας εντολή.
Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά!
Δήμος Δήμος
με δημοκρατική με κοινωνική ευαισθησία &
& διαφανή αλληλεγγύη προς
Διοίκηση τους αδύναμους
πολίτες

Η αποκέντρωση, η ισότιμη αντιμετώπιση Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι δομές


των δημοτικών ενοτήτων και η δημοκρα- κοινωνικής στήριξης είναι δείκτες κοινω-
τική λειτουργία είναι οι εγγυήσεις για τη νικής συνοχής και μέγιστες υποχρεώσεις
συμμετοχή των πολιτών και τον κοινωνι- της δημοτικής Αρχής.
κό έλεγχο.
„„ Δημιουργία Δημοτικού Δικτύου
„„ Καθιέρωση λαϊκών συνελεύσεων με Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο την
χαρακτήρα ελέγχου από τους πολίτες και πλήρη ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-
λογοδοσίας προς αυτούς. πωλείου και τη δημιουργία Κοινωνικού
Φαρμακείου.
„„ Αξιοποίηση του θεσμού του δημοψη-
φίσματος για κρίσιμο και μείζον θέμα. „„ Κοινωνική τιμολόγηση για τις οικονο-
μικά ασθενείς ομάδες.
„„ Στενή συνεργασία με τους συλλόγους,
τους φορείς του Δήμου και τις εθελοντι- „„ Ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης και
κές ομάδες των πολιτών. Υποστήριξης Ανέργων.

„„ Ανάπτυξη Κοινωνικών Συμπράξεων


„„ Καθιέρωση του συμμετοχικού προϋ-
(μέσω Μνημονίων Συνεργασίας, Προ-
πολογισμού για την κοινωνική πολιτική,
γραμματικών Συμβάσεων κ.α.) με φορείς
με στόχο η διανομή πόρων να είναι δια-
(Περιφέρεια, άλλοι Δήμοι, Ανώτερα Εκ-
φανής και να υπηρετεί τις ανάγκες των
παιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα,
πολιτών.
Επιμελητήρια, δίκτυα Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης και Επιχειρηματικότητας,
„„ Ανάδειξη του ρόλου των Τοπικών
δίκτυα Μ.Κ.Ο., Κοινωφελή Ιδρύματα, κ.α.)
Συμβουλίων.
που μπορούν να ενισχύσουν πολλαπλασι-
αστικά την κοινωνική δράση του Δήμου.
„„ Πραγματοποίηση δημόσιας διαβού-
λευσης για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις „„ Ενίσχυση της δυναμικότητας των Βρε- „„ Δημιουργία Κέντρου Ημερησίας Θε-
του Δήμου. φονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. ραπείας Ηλικιωμένων (ΚΗΘΗ) εντός του
ΚΑΠΗ για την παροχή νοσηλευτικής φρο-
„„ Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης „„ Θέσπιση επισκέπτη γιατρού μία φορά ντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.
ολικής ποιότητας και δέσμευσης για τον την εβδομάδα στα ΚΑΠΗ.
τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης „„ Αναβάθμιση υποδομών και παροχών
των πολιτών και ικανοποίησης των αιτη- „„ Εξασφάλιση κινητής μονάδας του των Κέντρων Υγείας σε Λουτράκι και
μάτων τους. ΕΚΑΒ που θα εξυπηρετεί όλο το Δήμο. Αγίους Θεοδώρους.
4 5
Δήμος Δήμος
με οικιστική & με ορθολογική διαχείριση των
αναπτυξιακή Υδάτινων Πόρων &
οργάνωση προστασία του
Υδροφόρου
Ορίζοντα

Η οικιστική οργάνωση είναι ο πυλώνας Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, το οποίο η


για την ήπια ανάπτυξη, για την οργάνω- Δημοτική Αρχή οφείλει να το προστατεύ-
ση των πόλεών μας, για την ποιότητα ει, να περιφρουρεί το δημόσιο χαρακτή-
ζωής των πολιτών. ρα του και να εγγυάται την παροχή του σε
όλους τους πολίτες.
„„ Άμεση αποπεράτωση των εγκρίσεων
από τις υπηρεσίες της περιφέρειας της „„ Εφαρμογή των προδιαγραφών και
Β2 φάσης του γενικού πολεοδομικού των απαιτήσεων της σημαντικής Οδηγίας
σχεδίου του Λουτρακίου και της Περαχω- Πλαίσιο για μείωση της υδατικής ρύπαν-
ρας το οποίο έχει ψηφιστεί από το 2014 σης, για την εντατική παρακολούθηση και
στο δημοτικό συμβούλιο. αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτινων
σωμάτων, για την προστασία του υδρο-
„„ Άμεση ψήφιση και έγκριση του γενι- φόρου ορίζοντα.
κού πολεοδομικού σχεδίου των Αγίων
Θεοδώρων από το δημοτικό συμβούλιο „„ Διενέργεια νέας υδρογεωλογικής μελέ-
και έγκριση της Β2 φάσης από της υπη- της για τη διαπίστωση και τον καθορισμό
ρεσίες της περιφέρειας. της ποσότητας και της ποιότητας των
υδροφόρων κοιτασμάτων.
„„ Σύνδεση των δυο παραπάνω γενικών
πολεοδομικών σχεδίων. „„ Δημιουργία υδάτινων φραγμάτων για
την ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα
„„ Άμεση επίλυση όλων των προβλημά- και ταυτόχρονος εμπλουτισμός των γε-
των για την εφαρμογή του σχεδίου πό- ωτρήσεων στους Αγίους Θεοδώρους και
λης του 1979 στο Λουτράκι. λειτουργία συστήματος αφαλάτωσης,
τηρώντας όλους τους απαραιτήτους περι-
„„ Ανάθεση των πολεοδομικών μελετών, βαλλοντικούς όρους.
μετά την έγκριση του γενικού πολεοδομι-
κού σχεδίου στο σύνολο του Δήμου, για „„ Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων
τις εκτός σχεδίου οικιστικές περιοχές. πόρων με μοναδικό φορέα διαχείρισης
τον Δήμο και την ΔΕΥΑ.

„„ Εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας


του πόσιμου ύδατος στην οικιστική ζώνη
των Αγίων Θεοδώρων.

6 7
Δήμος „„ Επέκταση της οδού Σαρωνικού και
σύνδεσή της με τα Πευκάκια.
„„ Κατασκευή μουσείου ναυτικής τέχνης
στην περιοχή της διώρυγας.
που αναδεικνύει τα συγκριτικά „„ Επαναλειτουργία όλων των τουριστι- „„ Αλλαγή του τρόπου διέλευσης των
πλεονεκτήματα & κών εγκαταστάσεων του Δήμου. οχημάτων από την διώρυγα με σκοπό
την συνεχή και μη διακοπτόμενη διασύν-
τα ταυτοτικά Σουσάκι: δεση όπως γίνεται μέσω των δυο βυθιζό-
χαρακτηριστικά „„ Παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας για
μενων γεφυρών.

μας την επιμήκυνση της τουριστικής περι-


Λίμνη Βουλιαγμένης:
όδου ενισχύοντας το λουτροτουρισμό,
βοηθώντας στη θέρμανση πισινών και „„ Ανάπλαση της περιοχής με έμφαση
χώρων, αλλά και στα τεράστια προβλή- στις ναυταθλητικές δραστηριότητες.
Ο ορεινός όγκος, το θαλάσσιο μέτωπο, η ματα ύδρευσης της περιοχής, με τη λει-
τουργία μονάδων αφαλάτωσης θαλασσι- „„ Παρόχθια διαμόρφωση για πεζοπορία
Διώρυγα, το Ηραίο, η λίμνη Βουλιαγμέ-
νού νερού. και ποδηλατοδρομία.
νης, το Σουσάκι, τα Πευκάκια, οι Υδάτινοι
Πόροι, αποτελούν αναμφισβήτητα δη-
„„ Προκαταρκτική μελέτη για την αξιο- „„ Σύνδεση της λίμνης με τον αρχαιολο-
μόσια αγαθά που τελούν κάτω από την
ποίηση και ανάπτυξη του γεωθερμικού γικό χώρο του Ηραίου.
απόλυτη προστασία μας.
πεδίου.
Ηραίο:
Γεράνεια: „„ Μελέτη για βιοτεχνικό πάρκο στην
„„ Ανάπλαση της περιοχής και ανάδειξη
περιοχή του Σουσακίου.
„„ Ανάπτυξη χώρων ειδικής διέλευσης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και
ποδηλατιστών και πεζοπόρων, με τη του χώρου του Φάρου.
„„ Ένταξη για κατασκευή του αλιευτικού
χάραξη μονοπατιών σε συνεργασία με καταφυγίου στους Αγίους Θεοδώρους.
το Δασαρχείο και τη Διεύθυνση Δασών. Πίσια - Σχίνος:
Έκδοση ειδικών χαρτών. „„ Ανάπλαση, με βάση τις μελέτες που „„ Συνέχιση της προσπάθειας υδροδότη-
συντάθηκαν το 2011-2014 για την ανά- σης όλης της περιοχής.
„„ Δημιουργία Πρότυπου Οικολογικού πλαση της ανατολικής και της δυτικής
πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποί- εισόδου των Αγίων Θεόδωρων και ανά- „„ Προστασία της παραλιακής ζώνης.
ησης. δειξη τους ως πύλη της Πελοποννήσου.
„„ Δημιουργία νέου κοιμητηριού.
Θαλάσσια Μέτωπα: Διώρυγα:
„„ Πλήρης λειτουργία των βιολογικών „„ Αναμόρφωση πλατείας Παυσανίας,
„„ Ισχυρή συμμετοχή του Δήμου
καθαρισμών τόσο στους Αγίους Θεοδώ- ώστε να μην υπάρχει μόνον πάρκιγκ.
σε οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας
ρους όσο και στο Λουτράκι με ταυτόχρο- της Διώρυγας. Η πράξη παραχώρησης
νη επέκταση και σε άλλες περιοχές του της Διώρυγας από το κράτος από το 2001
Δήμου αλλά και τον εκσυγχρονισμό τους στην εταιρία «Περίανδρος» υπήρξε ατυ-
σε τριτοβάθμια επεξεργασία με ταυτό- χής και απαράδεκτη.
χρονη χρήση του νερού για άρδευση.
„„ Αξιοποίηση της περιουσίας και ανά-
Πευκάκια: πλαση της περιοχής αναδεικνύοντας την
ιστορικότητά της.
„„ Ανάπλαση ολόκληρης της έκτασης, ως
υπερτοπικού πόλου πρασίνου και ανα-
„„ Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου
ψυχής.
Δίολκου.

8 9
Δήμος
Αναπτυξιακός με
«έξυπνες» υπηρεσίες

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας με την „„ Αξιοποίηση του Προγράμματος «Ψη-


οργάνωση «έξυπνων» υπηρεσιών αποτε- φιακή Σύγκλιση» για τη δημιουργία e
λεί βασική αναπτυξιακή προϋπόθεση και -ΚΕΠ, για την on line διασύνδεση όλων
ταυτόχρονα εργαλείο για την εξυπηρέτη- των δημαρχείων και κοινοτήτων, για την
ση του πολίτη. εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου.

Τουριστική Προβολή
«Έξυπνη πόλη» για τον πολίτη και
„„ Σύμπραξη του Δήμου με επισιτιστές,
το επιχειρηματία
ξενοδόχους και όλους όσους εμπλέκο-
„„ Ανάπτυξη στρατηγικής έξυπνης πό- νται με το τουριστικό προϊόν για την
λης (Smart city) ώστε κάθε πολίτης ή υλοποίηση ενός σχεδίου τουριστικής
επιχείρηση να αλληλοεπιδρά με κάθε ανάπτυξης.
υπηρεσία δημιουργώντας έτσι πολλαπλά
σημεία επαφής. „„ Ανάπτυξη του συνεδριακού τουρι-
σμού που αποτελεί μέρος του Τουριστι-
„„ Ανάπτυξη μίας ενοποιημένης πλατ- κού Προτύπου.
φόρμας έξυπνης πόλης που θα ολοκλη-
ρώνει δεδομένα και λειτουργίες από „„ Άνοιγμα σε νέες και αναδυόμενες του-
επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπη- ριστικές αγορές με στόχο τον τουρισμό
ρεσίες στους πολίτες, στους επισκέπτες, όλο το χρόνο.
στις επιχειρήσεις και σε στελέχη του
Δήμου. Οι «έξυπνες» εφαρμογές αναφέ- „„ Εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ρονται: για την παροχή υπηρεσιών και χρηστι-
κών πληροφοριών στους επισκέπτες,
• Στην αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και την αξιοποίηση του διαδικτύου
και των social media στην προβολή και
• Σε περιβαλλοντικά δεδομένα
στην προώθηση του τουριστικού προϊό-
• Στο δημόσιο ηλεκτροφωτισμό ντος.
• Στην κατανάλωση ρεύματος σε
δημόσια κτίρια „„ Αξιοποίηση του Ευρωπαικού Προ-
• Σε δεδομένα πολεοδομικού γράμματος Civitas Destninations για την „„ Επέκταση συνεργασίας με την περιφέ-
ενδιαφέροντος ανάπτυξη έξυπνων πράσινων ολοκλη- ρεια Πελοποννήσου για την συνέχιση και
ρωμένων μεταφορών σε μικρές πόλεις. αναβάθμιση του τουριστικού περιπτέ-
• Στην υποδομή καινοτόμων εφαρμογών
σωματεία (ενώσεις). ρου στον Ισθμό.
(social media)
10 11
Δήμος Δήμος
με σεβασμό στο περιβάλλον με Δράσεις για την
& με διασυνδεδεμένες Αντιμετώπιση
συγκοινωνίες της ανεργίας

Ό,τι μας περιβάλλει δεν το κληρονομή- Στη δύσκολη εποχή της κρίσης, ο Δήμος
σαμε από τους προγόνους μας, αλλά το οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Το και να πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση
φροντίζουμε, το αναβαθμίζουμε, το προ- του φαινόμενου της ανεργίας και της δι-
στατεύουμε. Διευκολύνουμε τον πολίτη αρκούς φυγής κυρίως των νέων μας στο
στις μετακινήσεις, με διασυνδεδεμένες εξωτερικό.
συγκοινωνίες.
„„ Υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώ-
πισης ανεργίας σε επίπεδο εκπαίδευσης,
Βιομηχανική δραστηριότητα και επιμόρφωσης ή δια βίου κατάρτισης.
προστασία
„„ Λειτουργία Γραφείου Εργασιακής Μέ-
„„ Αυστηρή οριοθέτηση της περιοχής ριμνας και Απασχόλησης, το οποίο στο
της βιομηχανικής δραστηριότητας. πλαίσιο της έξυπνης πόλης θα αναπτύξει
ψηφιακή πλατφόρμα και θα διασυνδεθεί
„„ Οργάνωση περιμετρικής ζώνης προ- με τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
στασίας, μέσα στην οποία βρίσκεται η
παράκτια ζώνη και οι ζώνες των ρεμά- „„ Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμμα-
των. τα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ
με χρηματοδότηση από αυτόν, για όλες
„„ Συνεργασία για την άρτια οργάνωση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και με έμ-
των τεχνικών υποδομών της βιομηχανι- φαση στους ανέργους με χαμηλά τυπικά τηση, να απασχοληθούν και να προσφέ-
κής ζώνης. προσόντα. ρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους
στο Δήμο.
„„ Δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης „„ Παροχή κινήτρων, συμβατών με την
κρίσεων η οποία επεξεργάζεται και κατα- ισχύουσα νομοθεσία, για τις τοπικές επι- „„ Λειτουργία θεσμού της Κοινωνικής
θέτει σχέδιο για την Αντιμετώπιση Τεχνο- χειρήσεις που προσλαμβάνουν δημότες, Οικονομίας, για την ανάπτυξη οικονομι-
λογικών Ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. ως υπαλλήλους με εξαρτημένες σχέσεις κών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνο-
εργασίας πλήρους απασχόλησης. νται από επιχειρήσεις και οργανισμούς,
„„ Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου
κυρίως συνεταιρισμούς, και σωματεία
για την Πολιτική Προστασία, με τη συμ- „„ Ένταξη στο Πρόγραμμα Απασχόλησης (ενώσεις). Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
μετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ση η Κοινωνική Οικονομία αντιπροσω-
(Πυροσβεστική, Αστυνομία, Τροχαία, ετών, μέσω του οποίου δίνεται η ευκαι- πεύει το 6% της συνολικής απασχόλησης
Περιφέρεια, Λιμενικό, Εθελοντές) σε όλες ρία σε συμπολίτες μας που είχαν λίγα με περισσότερους από 11.000.000 εργα-
τις περιοχές του Δήμου. υπολειπόμενα χρόνια για συνταξιοδό- ζόμενους.
12 13
Δήμος Δήμος
με καθαρές παραλίες & με Φροντίδα
ορθολογική διαχείριση Αδέσποτων ζώων
απορριμμάτων

Διαχείριση απορριμμάτων Τα αδέσποτα ζώα και ο τρόπος διαχεί-


ρισης του προβλήματος αντανακλά το
„„ Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρι-
δείκτη πολιτισμού μας, αλλά ταυτόχρονα
σης απορριμμάτων, όπου περιγράφονται
και την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής για
οι υποχρεώσεις του Δήμου και το μοντέ-
την ασφάλεια των πολιτών.
λο ενεργειών των υπηρεσιών του.

„„ Σύνταξη νέου Κανονισμού Καθαριό- „„ Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και


τητας που περιγράφει τις υποχρεώσεις των μαθητών για την αντιμετώπιση των
όλων των εμπλεκομένων, υπηρεσιών και ζώων.
πολιτών.
„„ Καταγραφή των αδέσποτων και δημι-
„„ Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου ουργία ηλεκτρονικού μητρώου.
αποβλήτων.
„„ Διαφανής διαχείριση των δημόσιων
„„ Ετήσια Συντήρηση και ανανέωση του κονδυλίων και των κρατικών πόρων.
συνόλου των οχημάτων του Δήμου και
του στόλου των απορριμματοφόρων. „„ Δημιουργία σε κάθε ενότητα μηχανι-
σμού διαχείρισης αδέσποτων.
„„ Μείωση των σύμμεικτων απορριμμά-
των. „„ Συνεργασία με Διαδημοτικά Καταφύ-
Παραλίες για αδέσποτων ζώων και με ΜΚΟ που
„„ Συμβάσεις με εγκεκριμένα συστήματα ασχολούνται με τα αδέσποτα.
„„ Οργάνωση σχεδίου για τον τακτικό
διαχείρισης για περισυλλογή ηλεκτρικών
καθαρισμό των παραλιών ειδικά τους
και ηλεκτρονικών συσκευών. „„ Ενεργοποίηση των συλλόγων εθελο-
καλοκαιρινούς μήνες αιχμής.
ντών και συστηματική συνεργασία με τα
„„ Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με φιλοζωικά σωματεία και κτηνιάτρους
„„ Συνδιοργάνωση μαζικων εθελοντικών
ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών. για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων
δράσεων για τον καθαρισμό των ακτών
Let΄s Do It Greece κ.α. με συστηματικά προγράμματα εμβολια-
σμού, στείρωσης και ηλεκτρονικής σή-
„„ Εγκατάσταση μηχανισμών αυτόνομης μανσης.
πρόσβασης ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων.
„„ Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας και
φροντίδας των αδέσποτων στους Αγίους
Θεοδώρους
14 15
Δήμος Δήμος
με υποδομές & για τον Πολιτισμό
δράσεις για τον & την Παιδεία
Αθλητισμό

Με δράσεις για τον Πολιτισμό και με στή-


Ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα όλων
ριξη της δημόσιας παιδείας αναδεικνύου-
ανεξαιρέτως των πολιτών. Η στήριξη του
με το παρελθόν μας και προετοιμάζουμε
μαζικού και του σωματειακού αθλητι-
την επόμενη μέρα.
σμού αποτελεί μέγιστη υποχρέωση.

„„ Κατασκευή Γηπέδου στην Περαχώρα


Για τον Πολιτισμό
„„ Μετατροπή των κτιρίων του πρώην
„„ Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστά- εργοστασίου Θρουβάλα σε πολιτιστικό
σεων του Λουτρακιου, της Περαχώρας, πολυχώρο.
των Ισθμίων, των Πισσίων και των Αγίων
Θεοδώρων, αλλά και των σχολικών ανοι- „„ Δημιουργία ανοικτού θεάτρου 2.000
κτών αθλητικών εγκαταστάσεων. θέσεων στο Λουτράκι στο πάρκο Μάτση
με ταυτόχρονη αναβάθμιση του χώρου
„„ Βελτίωση των εγκαταστάσεων του του πάρκου σε χώρο αναψυχής, άθλησης
κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου και πολιτισμού.
Λουτρακίου.
„„ Επαναλειτουργία του ενιαίου Πνευματι-
„„ Δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου κού Κέντρου Λουτρακίου - Περαχώρας και
αθλητισμού (motocross) στην Περαχώρα. Αγίων Θεοδώρων τόσο στο Λουτράκι όσο
και στους Άγιους Θεοδώρους με ταυτόχρο-
„„ Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων του νη ενίσχυση όλων των τμημάτων του.
νέου Δήμου και διαμόρφωση γηπέδων
για την άθληση των δημοτών στις γειτο- „„ Κατασκευή και επαναλειτουργία του
νιές. Μουσείου της Περαχώρας για τη στέγα-
ση της αρχαίας κληρονομιάς μας.
„„ Συνεργασία και υποστήριξη των
αθλητικών συλλόγων του Δήμου για την „„ Αναβίωση των Ισθμίων ανά δύο χρό-
στους Αγίους Θεοδώρους για τη δημι-
ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού. νια με αγώνες γυμναστικής, δρόμου,
ουργία πάρκων και πνευματικού κέ-
πάλης, πυγμαχίας, παγκράτιου και πέ-
ντρου.
„„ Προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητι- νταθλου. Αλλά και διαγωνισμό μουσικής
σμού με εφαρμογή στο σύνολο του πλη- και ποίησης. „„ Οριοθέτηση και ανάδειξη του Αρχαι-
θυσμού.
ολογικού χώρου της «Ρωμαϊκής βίλας
„„ Περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου
Λουτρακίου».
και του κτιρίου του παλιού σταθμού ΟΣΕ

16 17
„„ Αποπεράτωση του ανοικτού θεάτρου
«Νότης Περγιάλης» στους Αγίους Θεοδώ-
ρους.

„„ Ετήσιο φεστιβάλ Τέχνης και Λόγου για


νέους από 15 έως 25 ετών στους Αγίους
Θεοδώρους.
Κάνουμε τη
διαφορά!
„„ Δημιουργία ανοικτού θεάτρου στο
Ηραίον με ταυτόχρονη αναβάθμιση του
χώρου για ασφαλή λειτουργία του θεά-
τρου.

Για την εκπαίδευση


„„ Κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών
και νηπιαγωγείων σε συνεργασία με την
Περιφέρεια σε όλες τις διοικητικές μονά-
δες για την κάλυψη των διογκούμενων
αναγκών.

„„ Ένταξη σε χρηματοδότηση του έργου


κατασκευής νέου Λυκείου στους Αγίους
Θεοδώρους.

„„ Ανάπλαση των προαύλιων χώρων και


αξιοποίηση από τους μαθητές για εκδη-
λώσεις αθλητισμού και πολιτισμού.

„„ Συνεργασία με τους Συλλόγους Κα-


θηγητών και Γονέων καθώς και με τα
15μελή συμβούλια για την ενίσχυση του
έργου των σχολείων και την υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη.

18
Κάνουμε τη διαφορά!

εκλογικα κεντρα

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΠΕΟΑΚ & Δαμασκηνού 2 Ελευθερίου Βενιζέλου 81
(εναντι εκκλησίας Ευαγγελιστρίας)

https://metouspolitesmprosta.gr info@metouspolitesmprosta.gr

Κώστας Λογοθέτης-με τους πολίτες μπροστά polites-mprosta Με τους Πολίτες Μπροστά