You are on page 1of 1

ANG BAGONG UTOS

34
”Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa
inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Kung paano
KO Kayong inibig, gayundin naman, mag-
ibigan kayo. 35 Kung kayo’y mag-iibigan,
makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad
ko.”