You are on page 1of 10

anexa 1 la Metodologie

Metoda pentru calculul de eficienta a lucrarilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a en

Calculul de eficienta a lucrarilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

1. Datele de intrare
Valoarea investiției Itotal se stabilește in baza devizului general al lucrarii care se întocmește conform machetei „Devizul genera

2. Cheltuielile cu lucrarile pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei elect
a) durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare, prevăzută în Metodolo
b) cheltuielile anuale specifice de mentenanta se considera egale cu cheltuielile înregistrate în contabilitatea operatorului si
c) costul cu CPT se consideră egal cu suma costurilor cu pierderile pe elementele de rețea realizate, care se determină pe b
d) numărul de utilizatori este numarul final de locuri de consum din zonă solicitat de autoritatea locala, cu esalonarea in func
e) consumul mediu anual al locurilor de consum este egal cu consumul mediu înregistrat în anul anterior pentru fiecare tip d

3. Veniturile se calculează conform machetei „Venituri”, astfel:

a) numarul de utilizatori este cel prevăzut la pct. 2) litera d);


b) consumul mediu anual al locurilor de consum este cel prevăzut la pct. 2 litera e)
c) tariful de distributie pentru fiecare nivel de tensiune este tariful aprobat de ANRE în pentru anul în care se realizează calc

d) În macheta „Venituri” se înregistrează veniturile datorate beneficiilor specifice estimate ale investiției eficiente (reducere C

4. Calculul de eficienta se realizează conform machetei “Calcul de eficienta”, in care:

· RRR reprezintă rata reglementată a rentabilității capitalului aprobată de ANRE, în vigoare în anul în care se realizează c
· durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viață reglem
· impozitul pe profit se consideră egal cu cel aflat în vigoare în anul în care se realizează calculul;
· indicatorii EBITDA, EBIT, VAN, IRR, DRI se calculeaza conform formulelor din macheta.
eţelelor de distribuţie a energiei electrice

ibuţie a energiei electrice se face de către operatorul de distriobuție concesionar conform prezentei metode de calcul

machetei „Devizul general lucrare”

stribuţie a energiei electrice se vor calcula conform machetei „ Cheltuieli”, astfel:


are, prevăzută în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul al preşedintelui A
tabilitatea operatorului si raportate la ANRE în anul calendaristic anterior pentru fiecare tip de mijloc fix, iar costurile anuale cu mentenanța
e, care se determină pe baza procentului de CPT recunoscut pe fiecare nivel de tensiune și fiecare an al perioadei de reglementare curent
ala, cu esalonarea in functie de data previzionata de racordare la rețea;
nterior pentru fiecare tip de consumator (casnic, noncasnic mic și noncasnic mare) și fiecare nivel de tensiune;

în care se realizează calculul.

tiției eficiente (reducere CPT, reducerea energiei nelivrate clientilor îmbunătățirea indicatorilor de performanță etc).

ul în care se realizează calculul;


a duratelor de viață reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiții, dar nu mai mică de 25 de ani;
n Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
le anuale cu mentenanța se consideră 5% din valoarea cheltuielilor anuale specifice cu mentenanta, și vor creste anual începând cu anul 6
ei de reglementare curente și a prețului de achiziție a CPT recunoscut de ANRE în anul anterior.
anual începând cu anul 6 cu cate 5 % in fiecare an, pana la valoarea de 100%, care se pastreaza apoi constanta pe perioada de analiza
pe perioada de analiza
OD

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Nr. Valoarea* (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)


crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii Lei Mii Lei Mii Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului


1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajari pentru protectia mediului
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total Cap.1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului
Total Cap. 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice


Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,
3.2. acorduri și autorizații
3.3. Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al
3.4. clădirilor
3.5. Proiectare (TP, SF, PT, DDE, etc)
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție
3.7. Consultanță
3.8. Asistență tehnică
Total Cap.3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii (C+I)


LEA 20 kV
Materiale LEA 1-20kV
LEA 0.4 kV
Materiale LEA 0,4kV
LES 1-20 kV
Materiale LES 1-20kV
LES sub 1 kV
Materiale LES 1kV
Total 4.1
1 2 3 5 6
4.2. Montaj utilaje tehnologice inclusiv reţele aferente (M)
Utilaj LEA
Cladire PT
Echipament PT/PTA
Transformatoare

Total 4.2
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale cu montaj-procurare
Utilaj LEA
Cladire PT
Echipament PT/PTA
Transformatoare

Total 4.3
4.4. Utilaje fără montaj şi echipam. de transport
4.5. Dotări
4.6. Active necorporale
Total Cap.4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier


5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. - Cote, taxe
5.2.2. - Costul creditului
Total 5.2
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate
Total 5.3
Total Cap.5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare


6.2. Probe tehnologice
TO TAL G ENERAL
Din care C + M

*) În prețuri la data de . . . . . . . . . .; 1 euro = . . . . . . . . . . lei.


Denumirea lucrării : 0
Solicitant:

Date intrare:
numar de clienti JT X

numar de clienti MT Y

CALCULUL CHELTUIELILOR ANUALE


Cheltuieli cu exploatare-intretinere si amortismentele Lei/an
Volum instalatii Valoare Cheltuieli
Durata de Amortizare Cheltuieli de
Cod clasificare Denumirea instalatiilor conform DG specifice de
amortizare anuala mentenanta
UM Cant. (lei) mentenanta
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
0 #DIV/0! 0.00

2015
anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25
Cheltuieli cu
amortizarea #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Procent CPT JT [%]
Cost unitar CPT
JT[lei/MWh]
Numar de
consumatori jt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Energie anuala
consumata/consumat
or jt (MWh/an)
Procent CPT MT [%]
Cost unitar CPT
MT[lei/MWh]
Numar de
consumatori MT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Energie anuala
consumata/consumat
or MT (MWh/an)

Cheltuieli cu CPT [lei] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Inflatia [%]
Cheltuieli anuale de
mentenanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli anuale
totale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cheltuieli anuale fara
amortizari #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OD
Denumirea lucrării :
Beneficiar :
VENITURI ANUALE
Venituri din vanzarea de energie Lei/an

2015
anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25

Numar de consumatori jt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Numar de consumatori MT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Energie anuala consumata/consumator jt


[MWh/client] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Energie anuala consumata/consumator


MT [MWh/client] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tarif de distributie la joasa tensiune

Tarif de distributie la medie tensiune

Venit total din distributia energiei in zona


noua [lei/an] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Alte venituri conf. Metodologie

se introduc date
#DIV/VALUE formule
PARAMETERS Calculul de eficienta
WACC 6.66%
Durata de viata a investitiei 25
Impozit 16.0%

Index Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Year anul 0 anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12

RON parameters
CPI
1 + CPI
CPI cumulated
All calculations in RON
Investment I 0
VENITURI, din care: #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Venit provenit din tarif JT + MT corectat total clienti (lei) VEDC #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Alte venituri conf Metodologie (care se detaliaza) - - - - - - - - - - - -

CHELTUIELI:
EBITDA Venituri inainte de amortizari si taxe #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Amortizari #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EBIT Venituri dupa amortizari #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Taxes #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Venituri dupa impozit #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Adaugare amortizari #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Free Cash Flows (RON, nominal) Venituri nete anuale neactualizate - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Free Cash Flows (RON, real) Venituri nete anuale actualizate - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Cummulative Cash Flow (RON, real) Valoare neta cumulata neacualizata #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Cummulative Cash Flow (RON, nominal)Valoare neta cumulata actualizata #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

NPV, Valoare neta cumulta actualizata VNA #VALUE!


IRR% #VALUE!

Durata de recuperare a investitiei DRI 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

INVESTITIE TOTALA lei -


INVESTITIE EFICIENTA Ief lei #VALUE!
CONTRIBUTIE ADMINISTRATIE LOCALA lei #VALUE!

se introduc date
#DIV/VALUE formule
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - - - - - - - - - - -

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!