SWOT analiza

SWOT-ANALIZA SEMINARSKI RAD

SADRŽAJ

1. UVOD..................................................................................................................3 2. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU.......................................................... 5 3. SVRHA SWOT ANALIZE................................................................................7 3.1. Jake strane biznisa.........................................................................................7 3.2. Slabe strane biznisa.......................................................................................8 3.3. Šanse okruženja.............................................................................................9 3.4. Opasnosti okruženja za biznis........................................................................9 4. SWOT MATRICA I VIRO OKVIR................................................................ 11 5. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LIČNOST.............................................. 13 6. VOĐSTVO U UPRAVLJANJI PROJEKTIMA............................................ 15 7. PRIMJER - SWOT ANALIZA FIRME ECONOMIC D.O.O VITEZ......... 19 8. ZAKLJUČAK......................................................................................................21 9. LITERATURA......................................................................................................22

1. UVOD
2

Može se koristiti u procjeni podobnosti prostornih i tržišnih preduvjeta za turistički razvoj nekog prostora ili podobnosti i stanja postojeće ponude u odnosu na tržište potražnje. njem. Weaknesses – slabosti. pogodnosti i problemi razmatranog predmeta ili pojave. Kod toga treba respektirati činjenicu da se radi o subjektivnoj procjeni elemenata analize. Opportunities – prilike. mogućnosti. bez korištenja potrebnog analitičkog i metodološkog instrumentarija. SWOT analysis. slabosti (weakness). dok šanse i prijetnje dolaze iz okruženja. Threats – prijetnje Struktura SWOT analize je slijedeća: SNAGE (STRENGTHS) Koje su jake strane proizvoda / usluge? Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga? Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene? SLABOSTI (WEAKNESSES) Koje su slabosti proizvoda/usluga? U čemu je proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu? PRILIKE (OPPORTUNITIES) PRIJETNJE (THREATS) Koji vanjski faktori mogu biti iskorišteni Koji vanjski faktori mogu biti prijetnja u ako se ukaže prilika i nađu resursi? smanjivanju udjela na tržištu? SWOT analizom se nastoji identificirati poslovna strategija kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. nedostaci. Drugim riječima možemo reći da je cilj swot analize da se minimaliziraju 3 . Ona se temelji na prikupljenim i analiziranim podacima za vrijeme istraživanja tržišta. nedostaci) procjenjuju jake i slabe strane.SWOT analiza (engl. kao i za određena marketinška istraživanja i sl. Pomoću SWOT analize se identificiraju i uzimaju u obzir ključni faktori u trenutku plasiranja novog proizvoda/usluge na tržište. prednosti. Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike poduzeća (biznisa). Strength – snage. SWOT-Analyse) je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru 4 polja analize (mogućnosti. Namijenjena je vrednovanju usklađenosti sposobnosti poduzeća sa uvjetima u okolini poduzeća. SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths). prednosti. ograničenja. šanse (opportunities) i prijetnje (threaths).

2.slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća. Ona može biti od velike pomoći prilikom planiranje i ocjene određenog posla. KAKO KORISTITI SWOT ANALIZU 4 . te kako što bolje iskoristiti šanse uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja.

najbolje je podijeliti jedan kvadrat na četiri manja. W 5 . pomaže osobi da razvije svoju karijeru na način da iskoristi svoje talente. sposobnosti i mogućnosti koje mu se pružaju. Treba što objektivnije ocjeniti sebe. usavršavaju se i razvijaju posebni talenti i sposobnosti koje mogu pomoći da se ubrza vlastita karijera. Ono što SWOT analizu čini izrazito efikasnom jeste što. ali i perspektive ljudi. Svaki kvadrat predstavlja jednu od kategorija koja se ispituje.SWOT (ili TOWS) analiza je moćna tehnika za identifikovanje Prednosti i Slabosti. upravljaju se i eliminišu izazovi. poznanstva)posjeduju u odnosu na druge? * Šta drugi vide kao prednost (posebno poslodavac)? Odgovore na ova pitanja treba sagledati iz svoje. pomaže da se otkriju šanse koje se mogu iskoristiti. Kao pomoć pri odgovoru na ova pitanja može se poslužiti lista nekih vlastitih pozitivnih osobina. U svaki od njih se upisuju pitanja: S * Koje se prednosti (npr sposobnosti. Ukoliko se koristi u ličnom kontekstu. kao i ispitivanje Prilika i Prijetnji koje se susreću. uz malo razmišljanja. Potrebno je uporediti svoje osobine sa osobinama ljudi iz okruženja. znanja. SWOT analiza je osnovni alat koji se koristi u strateškom planiranju organizacija. A razumjevanjem slabosti. Za sprovođenje analize. Sprovođenjem SWOT analize.

sve su to šanse da se bude bolji od drugih. Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kritične tačke kod pojedinca. Ona ne pruža konkretne odgovore..* Šta se može poboljšati kod sebe? * U čemu je osoba slabija od drugihod drugih (šta treba da izbjegava)? * Šta drugi. Promjene u tehnologijama. tržištu. SVRHA SWOT ANALIZE 6 . T * Na koje se sve prepreke nailazi? * Šta čini konkurencija (saradnici)? * Da li se mjenjaju zahtjevi pozicije posla koji se obavlja? * Koje slabosti mogu da ugroze položaj? Ovaj dio analize ističe šta treba raditi direktno postavljajući probleme pred sebe. 3. da bi se te slabosti u budućnosti ispravile. zakoni koji regulišu područje profesije i sl. potrebno je gledati to i kroz oči saradnika. ali je potrebno biti iskreni prema sebi. efikasna i brzo i lako se sprovodi. vjerovatno. Ovo su teška pitanja za odgovoriti. kod osobe vide kao slabosti? Kao i kod S osobine. Jednostavna je. U čemu se konstantno kaska za ostalima? Treba navesti što više svojih slabosti. Oni možda primjećuju osobine koje sami ne vidimo ili nesvjesno zanemarujemo. Sve prednosti mogu da izrode neku šansu. O * Koje su šanse otvorene? * Koji trendovi se mogu iskoristiti? Ovdje se govori o svim trendovima okruženja kojih je osoba svjesna. ali upućuje na lične karakteristike i mogućnosti na koje treba paziti u razvoju karijere.

Prvo je potrebno da se pronađu jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti biznisa). Trenutna situacija se brzo mijenja i prilike na tržištu se mogu u sekundi promijeniti. specifičan proizvodni ili tehnološki know-how.Strenghts) su neke pozitivne unutarnje okolnosti i distinktivna svojstva organizacije koja joj osiguravaju ili mogu osigurati konkurentsku prednost. U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti organizacije i vanjski prilika i prijetnji sa kojima se ta ista organizacija suočava. odnosno najboljom upotrebom unutarnjih snaga u korištenju prilika u okolini. prilike i prijetnje određene pojave ili situacije. Bitna je pretpostavka analiza suglasja unutarnjih i vanjskih faktora. Jake strane biznisa Prednosti (engl. a zatim identifikuju šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije). Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrat od četiri polja u kojima se definiše svaki od ova četiri faktora. U kontekstu vremena.SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se manadžer može poslužiti u kreiranju strategije. motivirano i sposobno osoblje. Ona omogućava manadžementu da razvije strategiju na temelju relevantnih informacija o organizaciji i okolini.1. treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. slabosti. Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz 4 faktora nastoji prikazati snage. Svako poduzeće mora voditi računa o unutrašnjem i vanjskom okruženju. To može biti jako kvalitetan manadžement. Ovo predstavlja veoma jednostavan i poznat način identifikacije ključnih osobina i komunikacije sa različitim osobenostima. SWOT analiza je analitički okvir manadžementa za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti sa svrhom utvrđivanja strategijskih prilika i prijetnji u okolini i vlastitih strategijskih snaga i slabosti. 3. dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. Zapravo. unutarnje snage i slabosti treba promatrati u kontekstu vanjskih prilika i prijetnji i obrnuto. te utvrđivanje njihovih implikacija za strategiju. Temelji se na pretpostavci da će organizacija postići najveći strategijski uspjeh maksimiziranjem vlastitih snaga i prilika u okolini uz istodobno minimiziranje prijetnji i slabosti. SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje. ekskluzivno vlasništvo patenata. To je sve ono što organizacija radi posebno dobro i u čemu je bolja ili može postati bolja od konkurenta. snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti. jak imidž i 7 . Međutim.

propusta i nedostataka kako bi djelovali u cilju otklanjanja ovih destrukcija.reputacija. Sve to uz mnoštvo drugih činitelja može voditi i držati organizaciju ispred konkurenata. neprilagođenost tržištu. slab imidž i čitav niz drugih činitelja. 3. To mogu biti loši manadžeri. kvalifikovan menadžment tim itd. Šta je potrebno poboljšati u vezi biznisa – izlazak na tržište. visoki troškovi radne snage. partnerski odnosi s dobavljačima ili kupcima. resursi. U nekim slučajevima pokušajte da sebe stavite u poziciju kupca ili trećeg lica i odgovorite na pitanje: koje jače strane preduzeća vide korisnici? Jake strane firme mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo. Slabe strane biznisa mogu biti zastarjela tehnologija. posebni. budi realan. odnosno osiguravati joj konkurentsku prednost. kontrola? Šta je potrebno promijeniti? Gdje postoje ''rupe'' u poslovanju? Šta treba uraditi da se poboljšaju performanse? Šta konkurenti rade bolje? Savetujet je da se definiše što više slabosti.3. loš dizajn i pakovanje proizvoda. utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa. optimalna upotreba resursa. nekonkurentan proizvod. Weaknesses) su unutarnja svojstva organizacije koja smanjuju njezinu uspješnost i šanse u konkurentskoj utakmici. nepostojanje svega onoga navedenog kao potencijalna prednost. slabosti (engl. birokratska kultura. nedostatak vizije i okrenutost prema unutra. Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performanse biznisa. 3. visok kvalitet proizvoda. kvalitetnih ljudi ili drugih resursa. sposobnosti i mogućnosti. posebna organizacijska kultura i odnos prema promjenama. poseban marketing i jake marketinške sposobnosti. širok asortiman proizvoda. Slabe strane biznisa Nedostaci. već da se napravi lista grešaka. Ukratko. renome na tržištu. kvalitetan servis. negativan odnos prema promjenama. razvijena saradnja sa distribucionom mrežom. visok stepen iskorištenja kapaciteta. Šanse okruženja 8 . upravljanje. stabilna poslovna aktiva. visoki troškovi energije. dobri distribucijski kanali.2. te bavljenje aktuelnim problemima. kvalitetni materijali i proizvodi. da se ne prelazi preko njih. niski troškovi itd. U okviru prvog polja u SWOT analizi se daju odgovori na sljedeća pitanja: Zašto ste uspješni? Šta je to što radite dobro? Zašto kupci kažu da su prezadovoljni saradnjom? Koje prednosti kompanija ima u odnosu na druge? Osnovna premisa u ovom dijelu – ne pretjeruj. nedostatak potrebnih znanja. zastarjela tehnologija. loš sistem kvaliteta itd. mali proizvodni kapaciteti.

samozadovoljstvu konkurenta itd. Threats) su ona sadašnja ili buduća svojstva i uvjeti okoline koji imaju ili će u budućnosti imati negativan utjecaj na organizacijsku uspješnost i konkurentski položaj. promjenama propisa. Opportunities) su svi oni sadašnji ili budući uvjeti i promjene u organizacijskoj okolini koje ona može iskoristiti za poboljšanje svoje uspješnosti i konkurentske prednosti sada ili/i u budućnosti. promjena ukusa i potreba potrošača. Postavljaju se pitanja: Šta konkurencija čini da bi istisnula konkurenta sa tržišta ili da bi onemogućila rast i razvoj? Kako konkurenti reaguju na svaki potez koji se napravi? Koji su trendovi i strategije na tržištu koji štete poslovanju? Da li će promjena tehnologije ugroziti proizvode/servise ili posao? Opasnosti okruženja mogu se ogledati u nepovljnim trendovima aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće. Svaka promjena nudi neke nove šanse. prema povećanju sigurnosnih. kao uostalom svaki strah. blokira i sužava pogled. Opasnosti okruženja za biznis Opasnosti (engl. zakonska regulativa. 9 . porastu broja potrošača specifičnih potreba. nelojalna konkurencija itd. postojanje sivog tržišta. pojava nove tehnologije i drugo. Strah od promjena. Ove opasnosti predstavljaju ključ protiv koga treba da se usmjere svi napor održanja biznisa i napredovanja na tržištu.Mogućnosti (engl. 3. ali ih treba uočiti. nepovoljna vladina politika i zakonske mjere. Uspješne i neuspješne organizacije ili poduzetnici razlikuju se upravo po svojoj sposobnosti uočavanja prilika u promjenama.4. pojava supstituta za proizvode. inflacija. jačanja poslovne snage privrednih subjekata. nepostojanje strategije razvoja – nacionalne i regionalne. konkurencije itd. a ne dobijaju od konkurenata? Otvoreno tržište za posebne proizvode? Potrebno je da se u smislu iskorištenja šanse na tržištu poznaju trendovi u sektoru biznisa – u pogledu tržišta. To može biti jačanje sadašnjih ili ulazak novih domaćih i inozemnih konkurenata na tržište. ekoloških ili standarda kvalitete). Šanse biznisa se mogu ogledati u procesu oživljavanja privredne aktivnosti. to općenito po onom u čemu drugi vide prijetnju i opasnost. u novim tehnologijama. jačanje kupovne snage stanovništva itd. odliv kvalitetnog kadra. tendenciji porasta konzumiranja proizvoda. Najlakše će se uspjeti ako se odgovori na pitanja: Koje su šanse za razvoj biznisa? Šta kupci žele. tehnologija. nelikvidnost kupaca. Prilike se mogu nalaziti u promjeni zakonskih uvjeta (primjerice. oživljavanja aktivnosti u grani. nedostatak ili visoka cijena finansijskih sredstava. jačanje domaće strane konkurencije.

4. SWOT MATRICA I VRIO OKVIR 10 .

a postojeće slabosti će nastojati pretvoriti u snagu. SWOT (TOWS) matrica predstavlja konceptualni okvir za sistemsku analizu. opportunities (prilike). Svaki od ovih 11 . Organizacija koja je suočena sa brojnim vanjskim prijetnjama i unutrašnjim slabostima mora se boriti za preživljavanje. odnosno pretvaranje slabosti u snage koje će odgovoriti na prepoznate šanse. ST i WO) u ovaj položaj na matrici. rareness (rijetkost). Naziv predstavlja početna slova riječi: value (vrijednost). Ovoj strategiji teže sve organizacije i osnovni cilj je preći iz ostalih (WT. a u lijevi prilike. kao što su SWOT matrica i VRIO okvir. SWOT matrica je konceptualni okvir za sistemsku analizu koja olakšava uspoređivanje vanjskih prijetnji i prilika sa unutrašnjim slabostima i snagama organizacije. spajanje. sužavanje poslovanja ili likvidaciju. U gornji lijevi ugao matrice stavljaju se snage. javljaju različiti pojavni oblici svake od ovih komponenti. za izgradnju poslovne strategije potrebno je i korištenje određenih strateških alata. 2. u odnosu na BCG matricu. weaknesses (slabosti). U praksi se.Pored top menadžerskog znanja. SO strategija je najpoželjnija strategija koja koristi snage organizacije da ostvari šanse iz okruženja. 4. WO strategija akcenat stavlja na prevazilaženje sopstvenih slabosti u cilju iskorištenja vanjskih šansi. zavisno od organizacije. Ovaj oblik strateške analize je veoma rasprostranjen jer predstavlja dobar pokazatelj da li je u osnovi biznis organizacije zdrav ili ne. Ova matrica olakšava poređenje između vanjskih prilika i prijetnji sa unutrašnjim snagama i slabostima. Na osnovu SWOT matrice mogu se odrediti četiri alternativne strategije: 1. Naziv ovog strateškog alata potiče od početnih slova engleskih riječi: strengths (snage). Ako postoje prijetnje borit će se sa njima da bi se usmjerili na prilike. prilika i prijetnji što rezultira zaključcima o optimalnom zapošljavanju resursa organizacije u svjetlu interne i eksterne situacije kao i mogućnostima izgradnje buduće baze resursa organizacije. Međutim. Vrlo bitna dimenzija SWOT matrice je vrednovanje snage. SWOT matrica.a u desni slabosti. imitability (imitiranje). 3. slabosti. threats (opasnosti-prijetnje). ST strategija koristi snage unutar organizacije da bi se reducirao ili izbjegao utjecaj eksternih prijetnji. iskustva i mogućnosti zapažanja. VRIO okvir je strateški alat na osnovu kojeg se stvaraju preduslovi za održivu konkurentsku prednost i omogućava top menadžerima da se opredjele koji od identificiranih resursa (sposobnosti) će predstavljati organizacijske konkurentske prednosti. organization (organizacija). ima širi opseg i drugačije naglaske. prva ne zamjenjuje drugu. WT strategija koja je usmjerena ka reduciranju internih slabosti i izbjegavanju prijetnji iz okruženja. dok u donji desni ugao stavljaju prijetnje.

jer se SWOT matricom određuju budući strateški fokusi. 4. PRIMJENA SWOT ANALIZE NA LIČNOST 12 . Nakon identifikacije ključnih sposobnosti top menadžment provodi sljedeće korake: 1. tj. Pitanje vrijednosti: da li odgovarajuća organizacijska sposobnost ili resurs omogućava organizaciji da odgovara na vanjske opasnosti i šanse? 2. da li je ta sposobnost rijetka? 3. 3. U žiži interesovanja top menadžera su ključne sposobnosti iz razloga što svaka ključna sposobnost ima relativno ograničeno vrijeme trajanja. Pitanje organizacije: da li je sama organizacija organizovana tako da može iskoristiti date resurse na optimalan način? Za svaki organizacijski resurs i sposobnost se postavljaju ova pitanja i oni resursi kod kojih su svi odgovori na postavljena pitanja pozitivni mogu predstavljati izvor konkurentske prednosti. Pitanje mogućnosti imitiranja: da li konkurenti koji ne posjeduju datu sposobnost (resurs) mogu bez većih troškova i ulaganja dostići te sposobnosti? 4.pojmova se odnosi na pitanja koja top menadžeri koriste u ocjeni organizaciskih sposobnosti. 2. Pitanje rjetkosti: da li neko od konkurenata već posjeduje određenu sposobnost ili resurs. Neophodno je održati balans između postojećih ključnih kompetencija i razvijanja novih. 5. U procesu izgaradnje poslovne strategije uporedo se koriste SWOT matrica i VRIO okvir. a uz VRIO okvir temelji za organizovanje poslovnih procesa koji su u službi ostvarenja odabrane strategije. ustrojavanje plana za razvoj ključnih sposobnosti izgradnja novih ključnih sposobnosti raspoređivanje ključnih sposobnosti zadržavanje vodstva u održavanju ključnih sposobnosti. 1.

poduzetnici se vrlo lahko mogu usmjeriti na područja u kojima su jaka. treba prepoznati. U okviru navodimo kako bi mogla izgledati SWOT analiza jednog privrednog subjekta. pri čijoj procjeni treba biti hrabar i što prije suočiti se s neugodnom istinom. SWOT analiza može biti prilično subjektivna i rijetko dvoje ljudi analizira preduzeće na isti način. Neke od standardnih prijetnji privrednim subjektima jesu aktivnosti konkurenata. Treba biti kratka. Po mišljenju svih poduzetnika osoba mora znati koje su njene vrline. Snage se ne bi smjele procjenjivati samo s individualnog gledišta nego i sa gledišta ljudi sa kojima se sarađuje. 13 .opportunities) i prijetnje (T . u čemu je SWOT analiza od velike pomoći. U procjeni ovoga područja obavezno se treba upitati šta se radi loše. svi konkurenti lansiraju na tržište proizvode visokog kvaliteta. onda visok kvalitet proizvoda privrednog subjekta nije prednost nego očita potreba poslovanja na samom tržištu. Pri analizi prijetnji treba biti posebno dalekovidan. Pri procjeni snaga ne treba biti skroman. novi porezi. kao unutrašnje faktore. npr. možemo za sebe reći da smo kompletna ličnost. jednostavna i uvijek napravljena u poređenju sa konkurencijom. SWOT analiza jedno je od marketinških pomagala koja privredni subjekti imaju na raspolaganju. Isto se odnosi i na slabosti. a omogućuje im da izbjegnu kratkovidnost i da budu spremni na buduće izazove. a SWOT analiza omogućava privrednim subjektima da identificiraju svoje snage (S-strenghts) i slabosti (W .weaknesses). Ako..threats) kao vanjske faktore poslovanja. Mogućnosti se mogu vrlo lahko pronaći i u identificiranim snagama privrednih subjekata. koja se potom pokušavaju objektivno procijeniti. kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti. Da bi to ostvarili trebaju biti svjesni svojih mogućnosti. također.Primjena SWOT analize na ličnosti poduzetnika ili lica je vrlo jednostavno izvodljiva. šta se može poboljšati i šta ubuduće treba izbjegavati. a koje su joj mane. One mogu ležati u promjeni tehnologije. Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. Planiranje poslovanja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju gotovo je uzaludno bez 'pogleda u sebe' i 'pogleda oko sebe'. promjeni u socijalnim uzorcima ili u promjenama životnog stila neke grupe potrošača. državne politike. itd. Uvijek treba procjenjivati preduzeće u poređenju s konkurencijom kako se ne bi stekao pogrešan dojam. koje. Uobičajen postupak koji privredni subjekti koriste jeste izrada jednostavne tabele s relevantnim područjima. Identificiranjem i eliminisanjem slabosti automatski se pružaju nove mogućnosti poslovanju. loši kanali distribucije. Tek kada smo u potpunosti upoznati sami sa sobom. Koristeći SWOT analizu. Poslovati mudro znači znati gdje se stoji danas i gdje biste se može naći u budućnosti. nego realan. rat cijena. te mogućnosti (0 .

nepotrebne službe. Mentalna inertnost i odbojnost prema daljnjem obrazovanju. nego životarenje iz mjeseca u mjesec. neplaćanje doprinosa . nego se najčešće čeka kupac. prevladava mentalitet neodlučnosti i oklijevanja.neiskorišteni kapaciteti.nema pravog uvida u sve finansijske poslove preduzeća: posljedica nelikvidnost. Niski etički standardi i osobno poštenje .plana razvoja privrednog subjekta. znanja i spremnosti za brzo donošenje važnih odluka. Nepovjerenje prema svim oblicima saradnje ili kooperacije.neizmirene obaveze prema dobavljačima. Nepovoljna starosna struktura . Nema marketinga ili promocije vlastitih proizvoda.Potpuno zanemareno praćenje cash-flowa (tok gotovine.još uvijek nedovoljno mladih poduzetnika.nema duge tradicije uspješnih privatnih poduzetnika . Nema tradicije. pregled kretanja stanja na računu) . nema strategije nego se proizvode proizvodi koji su se tradicionalno proizvodili . 6. neisplaćivanje plaća. višak nekretnina. Uporno čekanje nekakve strane pomoći umijesto hvatanja u koštac sa vlastitim problemima. Nema prakse izrade poslovnog plana . nema dugoročnije vizije. VOĐSTVO U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA 14 .umjesto orijentacije na iskorištavanje postojećeg kapitala i pronalaženje tržišne niše. Nepoznavanje strukture troškova . svi novčani priljevi i odljevi.

aktivira i iskoristi snaga svih resursa u organizaciji od kojih su ljudi najvažniji resurs. moraju konstanto unapređivati svoje sposobnosti za vođstvo. Kako to Vijay Verma objašnjava u svojoj knjizi „Human Resources Skills for Project Managers“.Upravljanje projektom je izazovan posao i potrebno je da osoba ima širok raspon vještina i znanja da bi bila uspješan poduzetnik ili manadžer.PMI ®. Pozicija manadžera zahtjeva. U projektnom okruženju. izvještava o statusu projekta i problemima i ostvari postavljene ciljeve. posredno unapređivati i sposobnosti i vještine svojih projektnih timova. . Vođstvo na projektu se može definisati kao sposobnost da se stvari urade kako treba. također. onda ima smisla fokusirati se na zadovoljenje njihovih potreba ukoliko želimo da osiguramo uspjeh projekta. Na ovaj način. Batten-a. definisano kao razvijanje jasnog i cjelovitog sistema očekivanja sa ciljem da se identifikuje. L = Treba slušati šta govori projektni tim i stakeholderi 15 . od Vijay Verma. oni će. da se ispune očekivanja i da se ostvari traženi proizvod i sve to zahvaljujući radu projektnog tima. Ako identifikujemo ljude kao najznačajniji resurs. također. zapravo. „Tought Minded Leadership“ – AMACOM. D. manadžer se oslanja na svoj tim da obavi posao. Većina manadžera bi se složila da je manadžer. kako bi se održao traženi nivo efektivnosti tokom upravljanja i vođenja projektnog tima. projekt manadžer ima nekoliko uloga: Kao Vođa: Određuje pravac rada i definiše viziju Inspiriše timski rad Usklađuje zaposlene Motiviše i pruža podršku Kao Manadžer: Planira i određuje sredstva Organizuje radne grupe Određuje članove projektnog tima Kontroliše projekat Da bi manadžeri ostvarili veći nivo efektivnosti i napredovali u svojoj kompaniji. dvojna uloga – Vođe i Menadžera. Ovaj koncept je pruzet iz knjige „Human Resources Skills for Project Managers“. visok nivo energije. Vođstvo je od strane J.Evo jednog lahko razumljivog načina na koji se može posmatrati fenomen vođstva.

E = Treba Ohrabriti srca članova tima (motivisati ih kroz akciju i davanje ovlaštenja) A = Treba djelovati (Demonstrati svoje sposobnosti. SWOT analiza liderskih sposobnosti SNAGE . onda se treba odvojiti još neki trenutak da se razmisli šta je to što tu odluku čini ispravnom. uzbunu. konflikt i nizak moral možda bi se trebalo zapitati „Kako to bolje uraditi?“ Unapređenje efektivnosti i stručnosti projektnog tima počinje sa menadžerom projekta. identifikuju mjesta za poboljšanja i djeluju u skladu sa stečenim saznanjima. slabosti. Svaki projekt manadžer bi trebao da ima lični plan razvoja. posebno ako projekt manadžer teži da ostvari veći stepen odgovornosti unutar svoje organizacije.Koje su to vještine koje se posjeduju i koje pomažu da se ostvare ciljevi? Primjeri: • • • • • • • • Komunikativnost Prezentacija Planiranje Organizacija Slušanje Sposobnost pomaganja Rješavanje problema Inovativnost i preduzimljivost 16 . analiziraju šta je to ostvareno. Ovo se. Samoprocjena uz pomoć SWOT analize može da pruži dobru polaznu osnovu za razvoj programa unapređenja. Vođe bi trebalo da se osvrnu unazad. također. Procenjujući svoje snage. Treba razmisliti na koji način saopštiti neku. stavljaju naglasak na učenje i podjelu znanja sa drugima. inspirisati tim. na odluke koje su donosili. Da li se ta odluka jasno prezentovala? Ako odluka ima za rezultat negativnu reakciju. ako prihvatimo definiciju koju daje Project Management Institute®. Profesionalizam i socijalna odgovornost su domeni upravljanja projektima koji. raditi onako kako se priča) D = Treba proizvoditi (isporučiti ono što je rečeno da se treba isporučiti i treba ispunjavati data obećanja) Vođe projekata bi trebalo kontinuirano da traže načine za unapređenje svojih liderskih sposobnosti. šanse i pretnje. Nakon donošenja neke odluke se treba zapitati – „ Da li je zaista ostvareno ono što je nemjeravano?“ Ako je odgovor Da. može primjeniti na vođstvo. može pomoći da se uspostave prioriteti.

Koje su primjećene slabosti ili na koje slabosti su drugi ukazali? Primjeri: • • • • • • • • Ne poštovanje zadanih obećanja Ograničeno tehničko znanje Sporo odgovaranje na zahtjeve članova tima Mala transparentost Neuspjeh da se redovno daje povratna inforamcija Slaba dostupnost članovima tima Mikro-upravljanje timom Neuspjeh da se jasno definišu očekivanja PRIJETNJE .Koje su to prijetnje koje postoje i koje treba otkloniti? Primjeri: • • • • • Neuspjeh projekta uslijed lošeg vodstva Gubitak radnih zaduženja Gubitak ključnih članova projektnog tima Odlaganje projekta Gubitak ličnog kredibiliteta i integriteta 17 .ŠANSE .Koje su to šanse koje postoje na nivou projekta i na ličnom nivou? Primjeri: • • • • • • Dodatni prihod i prodaja nakon okončanja projekta Novo i izazovnije zaduženje na projektu Djeliti znanje sa drugima u organizaciji Unapređenje članova tima Unapređenje na višu poziciju Povećanje zadovoljstva klijenata SLABOSTI .

SWOT analiza liderskih sposobnosti će pomoći projekt manadžeru da identifikuje koji su mu to dodatni treninzi. otklone slabosti. Aktivnosti kojima se planira ovo ostvariti. Sličan pristup se može primjeniti i na projektni tim. Ključ je da se iskoriste snage. 18 . podrška i mentorstvo potrebni. iskoriste šanse i otklone ili minimizuju prijetnje. kada su doslijedno realizovane će rezultovati u većem stepenu efikasnosti i generalno boljim rezultatima kako na nivou tima tako i za samog projekt manadžera.

preko svojih kvalifikovanih tehničkih trening obukatora.SWOT ANALIZE FIRME ECONOMIC D. septembra 1997. Vrijedno je spomenuti da se namještaj proizvodi od vrhunski kvalitetnog materijala. kancelarijski materijal.O. ponovo se pristupa izgradnji i konačnom završetku.o.o.o. Vitez kao privredog subjekta možemo doći do sljedećih zaključaka: Kapital uložen u kompaniju dolazi iz realnih izvora. Vitez. Poduzeće danas posluje u reprezentativnom objektu za koji je kamen temeljac postavljen 06. Kada su proizvodi u pitanju. kao što su: sva vozila. itd. 1992.7. čija je osnovna misija unapređenje znanja na polju prodaje i proizvodnje. o mladom i školovanom kadaru koji ima iskustva u ovoj vrsti djelatnosti ili načinu poslovanja. Vrši se i konstantna obuka od strane principala. Vitez raspolaže sa vrhunskim proizvodnim programom za izradu kupaoničkog namještaja. Vremenom radionica prerasta u privatno trgovačko poduzeće "Rajković". po europskim normama i kvaliteti koja zadovoljava zdravstvene standarde za upotrebu u domaćinstvu. Ratna događanja zaustavljaju njezinu izgradnju. radi se.o. Ova obuka koja je konstantna vrši se minimum jednom mjesečno bilo u trening centru u Austriji ili Njemačkoj. uredskog namještaja i trgovačke opreme. Korijeni današnjega poduzeća datiraju još od 1987. Sam Economic «Kupaonički namještaj» je premium brend BiH i Hrvatskoj. Kada su u pitanju kadrovi zaposleni u kompaniji Economic d. PRIMJER . kompanija Economic d. poslovni objekti. godine. aprila 1999. Jedan od najprodavanijih brendova po kvalitetu i vrhunskog dizajna za proteklu godinu.o. i implementiranje istih u poslovanje kompanije Economic d. Mogućnost uzimanja bilo kakvih kredita je dostupna jer je kompanija samo u prvoj godini svoga poslovanja poslovala sa ostvarenom dobiti od nekoliko miliona KM što dokazuje po završnom računu i bilansu stanja i bilansu uspjeha. VITEZ Kod analize Economic d. ali nedugo po završetku ratnih djelovanja. vlastitog kapitala koji je stečen dugogodišnjim radom. 19 . mašine za proizvodnju. Navike ovih ljudi su stalna razmjena iskustva i pronalaženje novih informacija.o. a devedesetih mijenja ime u "ECONOMIC". Radila se jedna vrsta zaptivača za potrebe energetike na staroj ekscentar presi i elektrorazvodni ormari. godine kada je od nadležnih organa Općine Vitez izdato rješenje za obavljanje domaće radinosti. uglavnom. poslovni centri – zgrade. Kupaonički namještaj zauzima 90% proizvodnog programa.o. nalaze se u vlasništvu kompanije. nameštaj. napredak same kompanije i što bolja zarada.O. a koji je svečano otvoren 23. kuhinjskog namještaja. Što se tiče fizičkih sredstava. magacinski prostor. godine počinje izgradnja poslovne zgrade u centru Viteza koja je u to vrijeme jedna od prvih privatnih poslovnih zgrada. Vitez.o. godine..

kao i samu uslugu. Economic d. što je i logično. piksle. čime će dio konkurencije biti eliminisan Weaknesses .o. Strenghts .kvalitetan proizvod i materijal . Što se tiče ulaganja u reklame. tj. Economic d.cijena .o Virez kao firma ulaže jako mnogo u reklamu. Vitez je sljedeća: Biti jedna od vodećih kompanija u ponudi kupaoničke opreme i kuhinja u zemljama regije. Osnovni i jedini nedostatak ovog proizvoda je cijena.) Prednosti ovog proizvoda su na prvom mjestu vrhunski kvalitet što dokazuje broj kupaca za prošlu godinu.dobra promocija proizvoda Opportunities .distribucija van granica Threats . povoljnom cijenom i kompletnim servisom sačuvati postojeće i pridobiti povjerenje novih klijenata. najkvalitetnije proizvode. itd.o. najveću ponudu materijala i opreme. uvijek su dostupne informacije o novim proizvodima i cijenama koje se menjaju jednom godišnje i ne više od 3% do 4%. šolje za kafu. što omogućava najlakšu kupovinu i opremu bilo koje vrste poslovnog objekta pri izradi. Eventulne prijetnje ili opasnosti mogu se predvideti u nedovoljnom broju otvaranja prodajnih mjesta. Vitez je sljedeća: Kvalitetom proizvoda. putem malih poklona (olovke. kako u štampanim medijima tako i na TV medijima i elektronskim medijima (internet). Reklamiranje ovog proizvoda se upravo vrši u prodajnim centrima. Vitez sa proizvodnim programom za kupaonički namještaj ima najširu ponudu. i nedostatak kupaca u drugim državama.uvođenje standarda i pooštravanje kontrola. kačketi.Misija firme Economic d. majice. jer da bi se ostvarile sve prednosti koje posjeduje ovaj proizvod nemoguće je imati cijenu konkurencije. Vizija firme Economic d. Ciljana grupa ovih proizvoda jesu široke narodne mase. Preko nekoliko hiljada proizvoda u samom centru. Pored konstanog lagera. Ovom proizvodu to i ne smeta jer kvalitet koji nude svi proizvodi iz kupaoničkog programa daju vrhunske i najkvalitetnije rezultate u trajnosti. Economic d. satovi. približavaju se sami proizvodi direktno potrošačima koji ih kupuju.o.o. čaše.o. Vitez je kompanija koja uvijek raspolaže stalnim (konstantim) lagerom robe. upaljači.očekuje se ukidanje carina na uvoz ove vrste proizvoda čime će proizvod izgubiti na konkurentnosti 20 . USB priključci za računare. Vrše se konstantne promocije u svim segmentima.o.o.o. izvoz.o.

Na primjeru ove firme. Po mome mišljenju. ZAKLJUČAK U cilju određivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva ključna pitanja: 1. Koji je trenutni učinak kompanije na tržištu. Prva slova naziva ovih faktora čine i naziv ove analize SWOT. jer ova kompanija ima stručan i kvalitetan kadar. Kompanija “Economic” dobro koristi svoje šanse i prednosti i rješava prijetnje i slabosti. slabosti (Weaknesses). firma “Economic” koristi SWOT analaizu. SWOT analiza je analitički okvir managementa za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj djeluje sada i u budućnosti sa svrhom utvrđivanja strategijskih prilika i prijetnji u okolini i vlastitih strategijskih snaga i slabosti. počela da razvija franšizni sistem prodaje. pored maloprodaje i veleprodaje. Ona omogućava managementu da razvije strategiju na temelju relevantnih informacija o organizaciji i okolini. Odgovori na pitanja dobijaju se analizom četiri ključna faktora: snage (Strenghts).8. te kvalitetan materijal i prozvode. pokazalo se da je SWOT analiza dobar alat za prikazivanje uspješnosti poslovanja neke firme. Koji faktori okruženja kompanije mogu bitno utjecati na njezinu budućnost. mogućnosti (Opportunities) kompanije i opasnosti (Tretas) koje joj prijete. jer je “Economic”. 2. 21 .

2. god.ekapija.9. hr. www. SWOT analiza). LITERATURA 1. Garača. N.wikipedia. STRATEGIJSKI MENADŽMENT (pojam strategijskog menadžmenta. konkurentska prednost.com 3.org 22 . Zagreb 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful