You are on page 1of 4

APLIKASI SENI POP UP SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN

KREATIVITI MURID DALAM BIDANG MENGGAMBAR

PENYELIDIK :

NUR ATIQAH BT MAT SABERI

PENYELIA :

EN.OTHAYAKUMARAM A/L KANDASAMY

NAMA JABATAN :

JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA INSTITUSI :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

TARIKH HANTAR ;

3 APRIL 2012
PENGHARGAAN

Alhamdulillah…Bersyukur Ke Hadrat Yang Maha Esa, dengan kurnia dan izin-Nya, maka
dapatlah saya menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.

Penghargaan terima kasih buat Tuan Pengarah Tuan Haji Mustafa Bin Abd.Hamid, dan
Timbalan Pengarah,Tuan Haji Sobri Bin Saad yang yang telah memberi dan menyediakan
kemudahan kepada saya dan rakan-rakan untuk menyiapkan tugasan ini.

Penghargaan setulus hati ditintakan buat mereka yang terpenting dalam Penyelidikan
Tindakan I iaitu, pendidik berjasa Madam Chin soo Fong dan penyelia yang dedikasi iaitu
En.Othayakumaran A/L Kandasamy untuk semester tujuh sesi 2012. Ilmu yang dibekalkan oleh
tuan amat berguna untuk saya amalkan dalam usaha penyempurnaan tugasan ini.

Apresiasi seterusnya saya tebarkan buat rakan-rakan seperjuangan; Kumpulan P7B –


Pendidikan Seni Visual, atas usahasama mencari maklumat, menganalisis, dan menjana
kesempurnaan idea untuk penghasilan satu tugasan yang mempunyai tuntutan besar terhadap
profesion keguruan.

Terakhirnya untuk kali ini, saya utuskan kiriman terima kasih buat kedua ibupa,pihak-
pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung; pihak Pusat Sumber IPG Kampus
Sultan Abdul Halim, Ketua Jabatan serta barisan pensyarah dan individu perseorangan yang
tidak sangsi berkongsi ilmu bersama saya dan rakan-rakan.

Jasa baik dan sumbangan pihak-pihak tersebut saya panjangkan dengan ucapan
PENGHARGAAN dan TERIMA KASIH.
KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

1.0 PENDAHULUAN i

1.1 PENGENALAN 1
1.2 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELARAN MASA LALU 3
1.3 REFLEKSI NILAI PENDIDIKAN 5

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 ISU KAJIAN 8


2.2 TINJAUAN LITERATUR BERKAITAN ISU KAJIAN 10

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 OBJEKTIF UMUM 15


3.2 OBJEKTIF KHUSUS 16
3.3 PERSOALAN KAJIAN 17

4.0 KUMPULAN SASARAN 17

5.0 CADANGAN TINDAKAN

5.1 PERANCANGAN LANGKAH TINDAKAN MENGGUNAKAN 18

MODEL KURT LEWIN


6.0 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA 25

7.0 PERANCANGAN CARA ANALISIS DATA

7.1 PEMERHATIAN 28

7.2 SOAL SELIDIK 30

7.3 UJIAN AWAL DAN UJIAN AKHIR 31

8.0 KOS KAJIAN 32

RUJUKAN 33

LAMPIRAN