You are on page 1of 8

1. Koliko ima vrsta reči u srpskom jeziku?

• 8
• 5
• 10

2. Nepromenljive vrste reči su:

• prilozi, predlozi, zamenice, uzvici, rečce


• prilozi, predlozi, rečce, uzvici, veznici
• prilozi, predlozi, pridevi, rečce, veznici

3. Koje su gramatičke kategorije svih imenskih reči?

• rod, broj, lice, padež


• rod, broj, padež, vid, komparacija
• rod, broj, padež

4. Reči sa deklinacijom su:

• imenice, zamenice, pridevi, brojevi


• glagoli
• nepromenljive vrste reči

5. Koliko ima padeža u srpskom jeziku?

• 7
• 8
• 9
6. Nezavisni padeži su:

• lokativ i dativ
• nominativ i akuzativ
• nominativ i vokativ

7. Koji padež se uvek upotrebljava sa predlogom?

• dativ
• lokativ
• vokativ

8. Kojoj vrsti imenica pripada reč PESAK?

• apstraktnoj
• gradivnoj
• zbirnoj

9. Koje reči imaju konjugaciju?

• imenske reči
• nepromenljive reči
• glagoli

10. Komparativ prideva ''zao'' glasi:

• gori-najgori
• zliji-najzliji
• lošiji-najlošiji

11. Imenice ''staklo, drvo, pesak, voda'' po značenju su:


• apstraktne
• gradivne
• zajedničke

12. Kojoj vrsti zamenica pripada zamenica ''nekakav'' ?

• neodređenoj
• odričnoj
• opštoj

13. Koje su vrste prideva sledeći primeri: ''srpski, niški, španski'' ?

• prisvojni
• opisni
• gradivni

14. Kojoj vrsti zamneica pripada zamenica "nikoji"?

• ličnoj
• pokaznoj
• odričnoj

15. Kako glasi prezentska osnova glagola "plesti"?

• plet
• plete
• pletem
1. Заокружи слово испред правилно написаног примера:

а) ни по чему;
б) од никога;
в) ни зашта;
г) с никим.

2. Заокружи слово испред реченице у којој је подвучени падежни облик правилно


употребљен:

а) Јуче сам био у град да купим нове ципеле.


б) Нећу бити кући цело поподне.
в) Деда је за доручак изнео сира, јаја и свежег хлеба.
г) Сваким даном вежбам своју рецитацију за наступ.

3. У датој реченици подвучени су приде и заменица. Упиши у табелу назив подврсте


подвучених речи и називе њихових граматичких категорија у тој реченици:

Никола Тесла припада изузетним људима који су својим делом обележили


доба у којем су живели.

врста речи подврста речи род број падеж

4. Заокружи слово испред реченице у којој је подвучени глаголски облик правилно


употребљен:

а) Позвао би те да сам био код куће.


б) Могли би да одете до игралишта.
в) Помогао би ти да је знао одговор.
г) Јавили би ти да смо имали телефон.

5. У датој реченици подвучени су придев и заменица. Упиши у табелу назив подврсте


подвучених речи и називе њихових граматичких категорија у тој реченици:

Стари Словени веровали су да невидљиве руке богова управљају њиховим


животима и природним појавама.

врста речи подврста речи род број падеж


6. Одреди подврсту и облик речи које су подвучене у следећој реченици:

Обузе је нека чудна радост.

врста речи подврста речи род број падеж

7. Одреди врсту подвучених речи у реченици:

Некада давно, пре два века, моји преци прешли су преко Дрине и настанили се у
Србији.

Подвучене речи су:

а) прилози;
б) везници;
в) предлози;
г) речце.

8. Напиши одговарајући облик речи које се налазе у загради.

Књигу које је већ дуго стајала на ____________ преместио сам на _____________.


(клупа) (полица)

9. Поред сваког броја напиши подврсту главних бројева којој тај број припада:

број врста броја


шест
шесторо
шесторица

10. Прочитај реченицу, па подвуци у њој нероменљиве речи.

Не пада ивер далеко од кладе.

11. Одреди врсте речи у реченици:

Те мисли су ево сада преда мном.

ТЕ: ____________________; МИСЛИ: ________________________;


СУ: _____________________; ЕВО: ___________________________;
САДА: __________________; ПРЕДА: _________________________;
МНОМ: ________________________.
12. Одреди врсте речи:

ЛУТАМ: __________________; ЈОШ: _________________________;


ВИТАК: __________________; СА: ___________________________;
СРЕБРНИМ: _______________; ЛУКОМ: ______________________.

13. Одреди којим врстама редчи припадају подвучене речи:

О, како пахне снежни бехар шљива!


Да ли ће сликар на свом платну знати
Уз боје и тај мирис да ухвати?

О: ______________________; КАКО: ________________________;


СНЕЖНИ: _______________; ДА: ___________________________;
СВОМ: __________________; ЗНАТИ: _______________________;
УЗ: _____________________; МИРИС: ______________________;
ДА: _____________________.

14. Којим врстама припадају следеће речи?

ЛЕПОТА: _________________; ИЗ: ____________________________;


ЈЕР: ______________________; ЕТО: __________________________;
ЈЕСЕНАС: _________________; КАКАВ: ________________________.

15. Којим врстама именских речи припадају следеће речи:

ПЕВАЊЕ: _________________; ИКАКАВ: _______________________;


ДВОЈЕ: ___________________; ЛЕПОТА: _______________________;
ШЕЋЕРНИ: _______________; СВАКАКАВ: ____________________.

16. Именске речи речи из наведеног одломка разврстај на:

Са леве стране, један уз други, налазила су се два кратка кревета, а изнад њих
икона Светог Николе, рад неког примитивног сликара:

ИМЕНИЦЕ: _____________________________________________________;
ПРИДЕВЕ: ______________________________________________________;
ЗАМЕНИЦЕ: ____________________________________________________;
БРОЈЕВЕ: _______________________________________________________.

17. Одреди врсту сваке именице према значењу:

УЧЕНИЦИ: _________________; ТЕЛАД: _______________________;


МАСТИЛО: _________________; ИЗВОР: _______________________;
НИКОЛА: __________________; ВУНА: ________________________.
18. Подвуци именице које имају само множину (pluralia tantum):

ПУТНИЦИ, КАРЛОВЦИ, ЉУДИ, МЛЕКО, КОЛА, НЕДРА, ЗНАКОВИ,


ЈАСЛЕ, БРИГЕ, МАКАЗЕ, ВРАТА, ШЉИВЕ.

19. Наведене придеве упиши у одговарајуће врсте:

СУСЕДОВ, ЖУТ, ПРОШЛИ, ОВДАШЊИ, ПАМЕТАН, ПЕШЧАНИ,


ЂАЧКИ, БАКАРНИ, ПРОЛЕЋНИ, ДОЊИ, ГОРЊИ, ДАНАШЊИ.

а) описни: _______________________________________________;
б) присвојни: ____________________________________________;
в) градивни: _____________________________________________;
г) временски: ____________________________________________;
д) месни: _________________________________________________________________.

20. Какви су следећи придеви по свом значењу:

ПОНОСАН: ______________; ПЕЋКИ: __________________;


ПЛАСТИЧНИ:_____________; СВИЛЕН:_________________;
САДАШЊИ:_______________; ПЛАВИЧАСТ: ______________.

21. За сваку заменицу напиши којој врсти према значењу припада:

МА КАКАВ: ______________; ТОЛИКИ: _________________;


НИКАКВА: _______________; ЊЕН: _____________________;
ОНА: _____________________; НЕЧИЈИ: __________________.

22. У наведеној реченици одреди падеж подвучених речи:

Немојте се смејати своме другу.


___________________________.

23. У следећој реченици подвуци све градивне придеве:

Ови занимљиви колажи у дрвеним рамовима израђени су од пољског цвећа,


комадића свилених и памучних тканина, ситних шкољки и делова пластичних
играчака.

24. У наведеној реченици одреди падеже подвучених речи:

Он се шеретски насмеја, одмахну руком и забаци капу за потиљак.

РУКОМ: _________________________;
КАПУ: __________________________;
ПОТИЉАК: ______________________.

25. Заокружи слово испред правилних облика супертлатива придева ТЕСАН и БЛАГ:

а) најтешљи, најблажји;
б) најтешњи, најблажи,
в) најтеснији, најблажији;
г) најтеснији, најблажи.

26. У следећој реченици подвуци све непрменљиве речи:

Збиља нисам очекивао да те данас овде сретнем.

27. У следећој реченици подвуци придев који нема облик компаратива:

На уским планинским стазама неспретан корак може бити опасан.

28. У следећој реченици подвуци све непроменљиве речи:

Кад дође аждаја, питај је куда иде и где је њена снага.

29. У следећој реченици подвуци све предлоге:

Кад сам ушао, затекао сам га како седи у удобној фотељи испред телевизора и геда
један стари филм на првом програму.

30. Одреди према значењу следеће прилоге:

ДОСТА: ____________________; КУДА: _____________________;


СТОГА: ____________________; КАСНО: ____________________;
КАКО: _____________________; ДОВДЕ: ____________________.