You are on page 1of 4

„yuri daugdeT, aspinZis adgilis deda CurCulobs...

” ლადო ასათიანი

ასპინძის
2019 წელი, მაისი ასპინძის სიახლენი 1

სიახლენი
aspinZis municipaliteti * maisi . 2019 * (3)50

საქართველოს პრეზიდენტი სამცხე-ჯავახეთს 26 მაისი საქართველოს


ესტუმრა დამოუკიდებლობის დღეა!

26 მაისი
გიორგი ლეონიძე – დღევანდელი მზე საქართველოს
ისევ მოიტანს.
ვამაყობ, როგორც გულზვიადი მეისრაბარი, ნელდება ცეცხლის კოშმარები ოდრიკალები –
დასისხლულ მარჯნით იჭედება ჩემი სახელი. თეთრი ფიქრები მახვევია მადრიგალებად…
ცხელ არმაზიდან ატირდება შავი ძახილი… და გორგასლანის მელანდება შავი სურათი.
აცეცხლებული ტოპაზებით ამაყი სახლი. მისრეთი…ჰინდი... ბაბილონი და ასურეთი.
მზე პერანგს იცვამს ყირიმზისას – მთებში ჩემსკენ მოჰქრიან იალქნებით:
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორი- საქართველოს პრეზიდენტი ასპინძასაც სპარსი, აბაში,
ნაფარი;
აში, პირველად, რეგიონის გაცნობის მიზნით, ეწვია და მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობა- რკინის კვნესაში ხმალსა ჰფერავს ჩემი სახელი დაიხევა აღტაცებაში.
სამცხე-ჯავახეთს საქართველოს პრეზიდენტი რეთში მესხური ტენილი ყველის წარმოების მეისრაბარი!.. დღეს სიხარული – ვით ცეკვაში
სალომე ზურაბიშვილი ეწვია. თავდაპირვე- პროცესს დაესწრო. აღსანიშნავია, რომ სა- საწყალ აჩრდილებს, რომ სდიოდათ მთვრალი სალომე,
ლად იგი დაინტერესდა სოფლის მეურნეობის ქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სუნი მიწისა, როგორც ეთერის სარეცელზე აბესალომი!..
განვითარების საკითხებით და პროდუქციის მინისტრის ბრძანებით, 2013 წელს ტენილი აღარ აცვიათ ტურნირებზე თეთრი რძიანა; ქართლოსის ლანდი ბრწყინვალებით
ვეღარ ანახლებთ ხმა სოლომონ ლეონიძისა – გამეთარეშა – არმაზისაკენ!
მწარმოებლებით. გაეცნო ადგილობრივი მე- ყველის დამზადების ტექნოლოგიას არამატე-
დგებიან როგორც კეისარი ვესპასიანე… ნუღარ წავალთ ლეგა ზამთარში.
წარმის – ზაზა ივანიძის ბიომეურნეობაში ეკო- რიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგ-
ლოგიურად სუფთა პროდუქციის დამზადების ლის სტატუსი მიენიჭა. შვინდის დროშებით გავაგიჟებ ყომრალ
მოედანს…
ტექნოლოგიას. საპატიო სტუმარმა ტენილი ყველის სა-
საქართველო პრეზიდენტის განცხადე- წარმოსთან ერთად, სამსაუკუნოვანი „მესხუ-
ბით, მისი მიზანია წარმატებული ოჯახების
მაგალითზე, ახალგაზრდობას დაანახოს სოფ-
რი ოდა” და მესხური ფურნეც დაათვალიერა.
დღის ბოლოს ქალბატონი სალომე ზურა-
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა
ლის მეურნეობაში დასაქმებულთა უდიდესი ბიშვილი ახალგაზრდა მეღვინის, გიორგი ნა-
პერსპექტივები. ადგილობრივი მეწარმე ზაზა თენაძის მესხურ ტერასებს ესტუმრა, რომლის
ივანიძე ბიომეურნეობაში პროდუქტს ენდემუ- აღდგენაც რამდენიმე წელია მიმდინარეობს
რი ჯიშის ხეხილისაგან იღებს, მესხური, უნი- და შედეგებიც სახეზეა, გასულ წელს პირველი
კალური ჯიშის თუთისგან აწარმოებს ბაქმაზ- მოსავალიც იქნა მიღებული. გიორგი ნათენა-
სა და ტყლაპს, მოჰყავს სელი, ჰყავს ადგილობ- ძემ 24-მდე მესხური ყურძნის ჯიშს მიაკვლია
რივი, მესხური ჯიშის ფუტკარი და აწარმოებს და მათგან ჯერ მხოლოდ რამდენიმე სახეობის
თაფლს. ივანიძეების ოჯახი სოფელ ღრელში ღვინოს აწარმოებს. მან 8 ჰექტარზე მესხური
ბიომეურნეობის განვითარებას და აგროტუ- ტერასები აღადგინა და მესხური ვაზის სხვა-
რისტულ ცენტრად გადაქცევას გეგმავს. დასხვა ჯიშები გააშენა..

ღირსეული პატივი მიაგეს


მოსახსენიებელი პანაშვიდი
გადაიხადა. 
პანაშვიდის დასრულების
შემდეგ, ვაჟთა ფოლკლო-
რულმა ანსამბლმა „წუნდამ” 17 აპრილს, ასპინძის საკრებულოს თავ- ლებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური
რამდენიმე ქართული ხალ- მჯდომარის მამუკა მელიქიძის ხელმძღვა- პროცედურების წარმოებისას ინფექციების
ხური სიმღერა და საგალობე- ნელობით, მუნიციპალიტეტში საკრებულოს პრევენციის და კონტროლის სანიტარული
ლი შეასრულა. სიმღერების მორიგი სხდომა გაიმართა. ნორმების დაცვის შემოწმების აქტის ფორ-
ფონზე კი ახალგაზრდებმა საკრებულოს სხდომის ფარგლებში დე- მის და შემოწმების აქტის ფორმის შევსების
წაიკითხეს ცნობილი ქართ- პუტატებმა, დღის წესრიგით გათვალისწი- მეთოდური რეკომენდაციის დამტკიცების
ველი პოეტების ლექსები. ნებული შემდეგი საკითხები განიხილეს. თაობაზე” ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკ-
ღონისძიება ასპინძის 1. ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 რებულოს 2019 წლის 15 თებერვლის N9
მუნიციპალიტეტის მერიის წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოც-
კულტურის, განათლების, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხადების შესახებ;
9 აპრილი საქართველოს ტის მერმა როსტომ მაგრაქ- სპორტის, ძეგლთა დაცვის, 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილე- 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის
ისტორიაში ორ უმნიშვნელო- ველიძემ და ადგილობრივი ახალგაზრდულ საქმეთა და ბაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმე-
ვანეს მოვლენას -- 1989 წლის თვითმმართველობის წარ- ტურიზმის განვითარების 2.,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სა- ბული ხელშეკრულებების დამტკიცების შე-
ტრაგედიასა და 1991 წლის მომადგენლებმა 1989 წლის სამსახურისა და ა(ა)იპ ას- მართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 სახებ (N13-N36);
დამოუკიდებლობის აღდგე- 9 აპრილს დაღუპული გმირე- პინძის სახელოვნებო და სა- მუხლებით გათვალისწინებული სამართალ- 5.ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთ-
ნას აერთიანებს. ბი გაიხსნეს და მემორიალი მუზეუმო დაწესებულებათა დარღვევისას, ადმინისტრაციული სამარ- რებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო და-
ამ თარიღთან დაკავში- გვირგვინით და ყვავილებით გაერთიანება - კულტურის თალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსე- ნიშნულების მიწის ნაკვეთზე ხელშეკრულე-
რებით, დროშებით მსვლე- შეამკეს. ცენტრის ორგანიზებით ჩა- ბის, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა - ბის ვადაზე ადრე გაუქმების შესახებ;
ლობა მოეწყო ხვილიშის ასპინძის წმინდა გიორ- ტარდა. ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” დეპუტატებმა წარმოდგენილი საკითხე-
წმინდა გიორგის სახელობის გის სახელობის ხვილიშის ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბი ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.
ღონისძიებას ესწრებოდა
ეკლესიის ეზოში მდებარე 9 ეკლესიის მღვდელმსახურმა 2019 წლის 15 თებერვლის №10 დადგენი- საკრებულოს თავმჯდომარემ მამუკა
და სიტყვით გამოვიდა მუნი-
აპრილის მემორიალამდე.  მამა დავითმა მემორიალ- ლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; მელიქიძემ სხდომა დახურულად გამოაცხა-
ციპალიტეტის მერი როსტომ
ასპინძის მუნიციპალიტე- თან, 9 აპრილს დაღუპულთა 3.„ასპინძის მუნიციპალიტეტში საზო- და.
მაგრაქველიძე.
გადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებუ- მაკა ბერიძე
2 ასპინძის სიახლენი 2019 წელი, მაისი

დასუფთავების აქცია მუნიციპალიტეტში დავიცვათ კულტურული


თანამშრომლები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთე-
ულის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ების თანამშრომლებთან მემკვიდრეობა
ერთად. დასუფთავების აქცია 10 საათზე დაიწყო, რომე-
ლიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა.  კულტურული
აღნიშნული აქციის მსვლელობისას მობილიზებული მემკვიდრეობის და
ცვის დღესთან და-
იყო შპს ,,კეთილმოწყობის’’ სამსახურის სპეც.ტექნიკა,
კავშირებით ამა წლის
რომელიც დროულად ახდენდა შეგროვილი ნარჩენების 18 აპრილს მუნიცი-
გატანას. პალიტეტის მერიის
აქციის მონაწილეებმა დაასუფთავეს ასპინძის მუნი- კულტურის, განათ-
ციპალიტეტის ცენტრალური მაგისტრალი. ასევე წუნდის ლების, სპორტის, ძეგ-
ტბისა და ვარძიამდე მისასვლელი გზა. ლთა დაცვის, ახალ-
 ყოველი წლის 22 აპრილს, მსოფლიოს 175 ქვეყანაში გაზრდულ საქმეთა
დედამიწის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. და ტურიზმის განვი-
საქართველო ამ ქვეყნების სიას 1990 წლიდან შეუერ- თარების სამსახურის
ინიციატივით, ა(ა)იპ
თდა.
ასპინძის სახელოვნე-
ყოველწლიურად, ღონისძიებას უერთდება მრავალი ბო და სამუზეუმო და-
22 აპრილს, დედამიწის საერთაშორისო დღეს, ასპინ- ორგანიზაცია და მოხალისე, რომლებიც მთელი ქვეყნის წესებულებათა გაერ- აქციის ფარგლებში დასუფთავ-
ძის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების აქცია მოეწყო. მასშტაბით სხვადასხვა ტიპის გარემოსდაცვით საქმიანო- თიანებასთან ერთად მოეწყო აქცია და ასპინძის ციხისა და ხვილიშის,
აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობას ღებულობდნენ ბას ახორციელებენ. დევიზით: ,,მოვუფრთხილდეთ კულ- წმინდა გიორგის სახელობის ეკლე-
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ტურულ მემკვიდრეობას!’’ . სიის მიმდებარე ტერიტორიები.

საჩუქრად გადასცეს
გმირებს არ ივიწყებენ საკუთარი ლექსი, რომელმაც დიდი შთა-
ბეჭდილება მოახდინა საზოგადოებაზე. ,
მემორიალთან ღონისძიების დასრულების
შემდეგ ვაჟთა ფოლკლორულმა ანსამბლ-
მა „წუნდამ” რამდენიმე ქართული ხალხური
სიმღერა და საგალობელი შეასრულა. 
ასპინძის ბრძოლის დღესთან დაკავშირე-
ბით, ასპინძის კულტურის ცენტრში საზეიმო
კონცერტი გაიმართა.
აღნიშნულ ღონისძიებაზე მონაწილე-
ობას ღებულობდნენ ადგილობრივი შე-
მოქმედებითი ჯგუფები. ა(ა)იპ ,,ასპინძის
სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-
ასპინძა ერთ-ერთი მდიდარი ისტორიული წარსუ- ლებათა გაერთიანება - კულტურის ცენ-
ლის მქონე მუნიციპალიტეტია საქართველოში, მისი
სახელი განსაკუთრებით გაბრწყინდა ასპინძის ომის
შემდეგ, როდესაც დიდმა ქართველმა მეფე-სარდალმა
ერეკლე მეორემ მცირე რაზმით სძლია რიცხობრივად
მრავალათასიან თურქთ-ლეკთა გაერთიანებულ ჯარს
და მცირე დანაკარგით გრანდიოზულ გამარჯვებას
მიაღწია. სწორედ ამიტომაა, რომ მადლიერი შთამო-
მავლობა ყოველწლიურად აღნიშნავს ამ სადღესას-
წაულო დღეს. არც ამა წლის 20 აპრილს უღალატა
დაბის მოსახლეობამ ტრადიციას, ასპინძის ომის ამ-
სახველ მემორიალურ კომპლექსთან კიდევ ერთხელ
შეიკრიბა, ღირსეული პატივი მიაგო და დიდების შა-
რავანდედით შემოსა ჩვენი გმირი წინაპრები.
ასპინძელებთან ერთად საზეიმო ცერემონიალს
25 აპრილს ასპინძის მუნიციპა- ნის საერთაშორისო დღესთან დაკავ-
ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები რეგიონის მუ-
ლიტეტის მერი როსტომ მაგრაქვე- შირებით გამართული აქციის „აჩუქე
ნიციპალიტეტებიდან. ასპინძისა და ბორჯომის მუ-
ლიძე, მერის მოადგილე ლევან ბე- წიგნის”-ს ფარგლებში შეგროვებუ-
ნიციპალიტეტების მერებმა როსტომ მაგრაქველი-
რიძე და კულტურის, განათლების, ლი წიგნები საჩუქრად გადასცეს.
ძემ, ლევან ლიპარტიამ, ასპინძისა და ახალციხის
სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალ- აქციაში მონაწილეობა მიიღეს
მუნიციპალიტეტების საკრებულოს თავჯდომრებმა
გაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის ასევე მუნიციპალიტეტის მერიის,
მამუკა მელიქიძემ და გელა ნოზაძემ ადგილობ-
განვითარების სამსახურის უფროსი საკრებულოსა და ადგილობრივი
რივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან
ოთარ ცინაძე სოფელ საროს სამრევ- თვითმმართველი ერთეულის მიერ
ერთად გვირგვინითა და ყვავილებით შეამკეს ას-
ლო სკოლას ესტუმრნენ და ასპინძის დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების თანამშ-
პინძის ომის მემორიალური კომპლექსი, ხოლო
მუნიციპალიტეტში 23 აპრილს წიგ- რომლებმა. ტრი”, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,სამცხე,"
ასპინძის წმინდა გიორგის სახელობის ხვილიშის წი-
ნამძღვარმა – დეკანოზმა, მამა ზოსიმემ ასპინძის ფოლკლორული ანსამბლი ,,წუნდა." ვალერიან

„დედაენის” დღე აღნიშნეს ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნის მოსახსენი-


ებელი პანაშვიდი გადაიხადა.
მაღრაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის პედაგო-
გები აღსაზრდელებთან ერთად და ასპინძისა და
სოფელ ივერიის საჯარო სკოლის მოსწავლეები.
„დედაენის” დღე საქართვე- იყვნენ ჩართულები ბიბლი- დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა ასპინ-
ძის მუნიციპალიტეტის მერი, ხოლო დამსახურე- ღონიძიებას ორგანიზება ასპინძის მუნიციპალიტე-
ლოში ყოველი წლის 14 აპრილს ოთეკის პატარა მკითხველები, ტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაც-
ტარდება და, ეს დღე ასპინძის რომლებმაც წარმოადგინეს ბულმა პედაგოგმა და რეგიონში ცნობილმა სა-
ხალხო მთქმელმა როლანდ აბულაძემ წაიკითხა ვის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზ-
მუნიციპალიტეტშიც განსაკუთ- სასცენო ეპიზოდები და „დე- მის განვითარების სამსახურმა გაუწია.
რებულად აღინიშნება. იმ დღე- დაენაზე” დაწერილი ლექსები
საც ა(ა)იპ ასპინძის ვ. მაღრაძის წაიკითხეს. 
სახელობის სამუსიკო სკოლის ღონისძიებას ესწრებოდნენ არხების გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო
სააქტო დარბაზში მთავარი ბიბ- ასპინძის მუნიციპალიტეტის
ლიოთეკის საბავშო განყოფილე- მერი როსტომ მაგრაქველიძე, 18 აპრილს, ა(ა)იპ ასპინძის
ბის ორგანიზებით ჩატარდა ღო- საკრებულოს თავმჯდომარე მა- მელიორაციის ცენტრის მიერ
ნისძიება თემაზე „სხივთა კონა მუკა მელიქიძე და ადგილობრი- გაწმენდითი სამუშაოები ჩა-
დედაენა”. ვი თვითმმართველობის წარმო- უტარდა ასპინძის ,,ზედა არხს’’. 
ღონისძიებაში აქტიურად მადგენლები. აღნიშნული სამსახურის მიერ გაიწ-
მინდა ვარნეთის სატუმბი სადგურის
სადერევაციო არხი და სოფელ ნიჯ-
გორის სარწყავი არხი. 
 ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციის
ცენტრის მიერ აქტიურად მიმდინა-
რეობს მუნიციპალიტეტის ტერიტო-
რიაზე არსებული სარწყავი არხების
გაწმენდითი სამუშაოები.

ტრადიცია, რომელიც უნდა გაგრძელდეს


ჩუქების დღედ გამოცხადებას გულისხმობს.
 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისკულტურის, გა-
ნათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ
საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ინიცი-
ატივით, ასპინძის მუნიციპალიტეტი შეურთდა ეროვნუ-
ლი ბიბლიოთეკის არაჩვეულებრივ წამოწყებას სახელწო-
დებით „აჩუქე წიგნი, აჩუქე თავგადასავალი”.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს
თანამშრომლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომ-
ლების მიერ, აქციის ფარგლებში შეგროვებული წიგნები
საჩუქრად გადაეცემა სოფელ საროს სამრევლო სკოლას.
ინიციატივის მთავარი მიზანი, ქვეყანაში წიგნისა და
წიგნიერების პოპულარიზაციაა, იდეის ავტორები ფიქ-
„აჩუქე წიგნი'' – ასე ჰქვია კამპანიას, რომელიც სა- რობენ, რომ კარგი იქნება თუ წიგნების ჩუქების ტრადი-
ქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ და ცია სწორედ ამ დღეს დამკვიდრდება.
,,ანაგრამამ'' წამოიწყო და რომელიც 23 აპრილის წიგნის
2019 წელი, მაისი ასპინძის სიახლენი 3

ლ ები ჩვენებმა დიდი პატივი სცეს და მოუქცევიათ ანდრიაწმინდა და ხი- და ჩვენების გადაცემა მოუთხო-
ი ს ფურც
წარსულ აჩუქეს ერთი ხბოანი ძროხა. რაც ზაბავრა. მართალია ორივეგან ქარ- ვიათ, მაგრამ ქურთებმა თავიანთ
შეეხება დიდ ვაკეს, მიუხედავად თველებს გაუმარჯვიათ და ხიზა- ქალ-რძალს იარაღი დაურიგეს და
ჩვენი წინაპრები ცხოვრობ- მუსხელების წინააღმდეგობისა, ბავრის ქარაფებთან ბევრი თათარი ისეთი სროლა აუტეხიათ, რომ თათ-
დნენ სოფელ დადეშში, ეს სოფე- მაინც ჩვენს ოჯახს დარჩა და დღე- ჩახოცილა, მაგრამ ამას, პირიქით. რები გაქცეულან, ამასობაში ვანში
ლი ამჟამად ნასოფლარია და მისი საც ჩემი ძმისშვილების ხელშია ეს თათრები უფრო გაუმწარებიათ და ამბავი მოსულა, რომ ხიზაბავრაში
მოსახლეობა გადასახლდა სოფელ მიწები. სასტიკად უსწორდებოდნენ ქართ- გამაგრებულ ქართველებს ბევ-
აწყვიტაში. ჩვენ ვართ აწყვიტელი ჩვენებს შემდეგნაირათ ჰქო- ველებს. ჟორდანიას ჯარი ისე გაქ- რი თათარი აუყვანიათ ტყვედ და
ივანიძეების ,,კაკიეენთ” განაყრე- ნიათ მოვალეობები განაწილე- ცეულა, რომ არც უფიქრიათ, რა ქართველებში სცვლიან ტოლოშის
ბი, ჩვენი დიდი პაპა სიმონ ივანიძე ბული: თედე პაპას ერთი შვილი მოელოდა ქართველ მოსახლეობას. ხიდთანო. ევგენ პაპას დაუჯერებია
თავის ოჯახთან და ძმისშვილთან – ევგენ პაპაი, მიწათმოქმედი ყო- ჩვენი სოფლები – ჭობარეთი, ზვე- ეს ამბავი და წასულა ტოლოშში, იქ-
პეტრესთან ერთად აიყარა და- ფილა და მას მიწები ებარა, ნიკოი ლი, მუსხი და ანდრიაწმინდა, ისეთ ნება მოვილაპარაკოთ, ჩვენი ოჯა-
დეშიდან და დასასახლებლად გა- ოჯახის უფროსი იყო, ხოლო იობ ადგილას მდებარეობს, რომ გარ- ხი გავიყვანოთო აქედანო, მაგრამ
ემართა დღევანდელი ახალციხის პაპას (ტოროლა) ებარა ვაჭრო- შემორტყმული იყო თათრებით და უკან აღარ დაბრუნებულა. შემდეგ
რაიონის სოფელ ანდრიაწმინდაში. ბა. მას ჰყოლია ერთი აჭარელი მათი სხვა ქართული სოფლებივით გაუგიათ, რომ ტოლოშთან თათ-
მაშინ გზა გადადიოდა სოფელ ჭო- და ერთი ბაღდადელი მეგობარი, ბაკურიანის ტყეებში გახიზვნა გა- რებ დაუჭერიათ და მოუკლიათ.
ბარეთზე და ზველზე. დღესაც ამ რომლებთან ერთადაც გადადიოდა მორიცხული იყო და ამის გამო ჩვე- ორი წელი ჩვენი ოჯახი ქურთებთან
გზას დადეშის გზიებს უწოდებენ, თურქეთში, გადმოჰქონდათ ათა- ნი ოჯახიც აყრილა ჭობარეთიდან, იმყოფებოდა. შემდეგ, როცა ქართ-
როცა ჭობარეთს მოახლოებიან, სი რამე და ჰყიდიდნენ დასავლეთ ღამით ჯერ გადასულან ხეოთში, ველი შემოსულა, დაბრუნებულან
გზაში შეხვედრია მწყემსი – ჭობა- თავიანთ სახლებში. აღმოჩნდა, რომ

ჩვენი ოჯახის ისტორია


რეთში მცხოვრები გათათრებუ- ის, ვინც ვერ გაიხიზნა, დიდი უბე-
ლი ქართველი, სახელად იაღმური დურება შეემთხვათ, ბევრი ხალხი
(იაღმურიენი). მან ჰკითხა სიმონ დაეხოცათ თათრებს, სრულიად
პაპას – სად მიემართებოდა ოჯახ- უმიზეზოდ, არაფრის გამო, მხო-
თან ერთად. პაპამ უთხრა, რომ ან- უწოდებენ. იქ არის ზამთრის სა- ლოდ იმიტომ, რომ ქართველები
დრიაწმინდაში ვარ კაცთან შეთან- ძოვარი, რომელსაც „თედიეენთ საქართველოში. ნიკო პაპას იყვნენ, სხვა მიზეზი არ არსე-
ხმებული, მაძლევს მამულებს და იქ ყიშლას” უძახიან. მთაში, ჩვენი ჰყავდა ორი შვილი – არჩილი ბობდა, ამიტომაც ქართველის
უნდა დავსახლდეო. იაღმურას უთ- ოჯახის მეზობლად, ცხოვრობდნენ და ლადოი. არჩილაი ნიკო პა- შემოსვლის შემდეგ ქართველებ-
ქვამს: – ჩვენს სოფელში – ჭობა- ქურთები, რომლებსაც ჩვენებთან პასავით მაგარი კაცი ყოფილა მა დაიწყეს შურისძიება თათ-
რეთში ვცხოვრობთ სამი ოჯახი – ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონ- მან მონაწილეობა მიიღო 1905 რებზე, ბევრი ჟოტო ვანოსთან
ჩემი, ინასარიძეების და გათათრე- დათ. წლის რევოლუციაში და იყო და მუსხელ ეგოსთან გაერთიან-
ბული ქართველები – ჭიანურიენი. ჭობარეთის ტერიტორიაზე გურიაში ერთობის წევრი, ნიკო და და დაიწყეს დამნაშავე თათ-
ისენი ერთად არიან, მე მარტო და არის ადგილი, რომელსაც „დიდ ვა- პაპამ იგი იძულებით ჩამოიყვა- რების დახოცვა, ზოგი საბჭოთა
მოსვენებას არ მაძლევენ, მტრო- კეს” უწოდებენ. ეს ადგილი გამო- ნა დასავლეთ საქართველოდან მილიციაში გაწევრიანდა და ისე
ბენო. ოღონდაც ჩემთან დასახლ- იყენებოდა ხარების მოსასვენებელ და აღარ გაუშვა. არჩილაი ერ- იძია შური თათრებზე, ჩვენი
დით, ჩემს სახლში გაცხოვრებთ, ადგილად და მუსხის, ჭობარეთისა თხელ რევოლვერს სწმენდდა ოჯახიდან ჟოტო ვანოს ჯგუფ-
საუკეთესო მიწებს მოგცემთო და და ღობიეთის მოსახლეობა იყე- და მოულოდნელად გაუვარდა ში შევიდა ევგენ პაპას შვილი –
გვერდში ამომიდექითო. ბევრი ლა- ნებდა. იობ პაპა შეუთანხმდა ღო- ტყვია, მოხვდა მუხლში, რის პავლე ივანიძე, რომელმაც ერთი
პარაკის შემდეგ სიმონ პაპაი დას- ბიეთის თათრებს, რომ დიდ ვაკეს გამოც განგრენა დაემართა და ტოლოშელი თათარისაგან გა-
თანხმებია, იაღმურიენთ მისთვის მოხნავდა და ხორბალს დათესავდა, გარდაიცვალა. იგო, ვინ მოკლა მამამისი – ევგენ
მართლაც მიუციათ საუკეთესო რაზეც მათ თანხმობა განაცხადეს, ამასობაში ნიკოლოზი ჩა- პაპაი და ის თათარი დაიჭირა,
მამულები. ერთი ყანა, რომელიც ავიდნენ ჩვენები დიდ ვაკეზე, იობ მოუგდიათ ტახტიდან დაიწყო აიყვანა გუბიებზე და კარაბინით
ყველაზე ახლოს იყო და ყველა- პაპას გაუშალეს ჯეჯიმი. დაჯდა თალანობა. თათარი აირია და მოკლა.
ზე კარგი, მდებარეობს იქ, სადაც და წამოისხა პაფუნჯა, რომელსაც გახშირდა ქართველებზე თავ- გავიდა დრო. ქვეყანა დამშ-
დღეს ჭობარეთის კლუბი და ძვე- გრძელი კალთები ჰქონდა, ხოლო დასხმები, ჭობარეთში ჩვენს ვიდდა. სოფელში კოლმეურ-
ლი სკოლაა გაშენებული. ჩვენები მეხრემ და მეჯილღემ დაიწყეს პაპას, რომელიც იმ დროს 90 ნეობა ჩამოყალიბდა, შემდეგ
დიდხანს ცხოვრობდნენ ამ კაცის ხვნა. მუსხელებმა ეს გაიგეს თუ წლისა იყო, შემოეხვივნენ თათ- ომიც დაიწყო. მუსხში და ჭო-
სახლში, როცა სიმონ პაპას სტუმ- არა, არ მოეწონათ და ამოვიდნენ რები (მაჰმადიანი-მესხები) გა- ბარეთში ჩამოყალიბდა კონტრ-
რები მოსდიოდნენ და სუფრას დიდ ვაკეზე. ისენიც ივანიძეები იყ- ხადეს ტანსაცმელი და შიშველი რევოლუციური ორგანიზაცია –
გაშლიდნენ, მოსულები სადღეგრ- ვნენ, დაიჭირეს მუსხელებმა ერთი გაუშვეს. როცა პაპაი სახლში „ახალგაზრდა მესხთა კავშირი”,
ძელოებს ამბობდნენ და ლოცავ- ღობიეთელი თათარი და მიგზავნეს მისულა, ცოლს უთქვამს: – წა- რომლის მეთაური იყო მუსხელი
დნენ ოჯახის კერას. სიმონ პაპას ჩვენებთან, რომ გაერკვიათ – იარა- ვიდეთ, კაცო, საქართველოში, პორფილე ოქრომელიძე. მათ
ჰყავდა ერთი შვილი – თევდორე ღით იყვნენ თუ არა. როცა მუსხე- აქ დავიხოცებითო. პაპას სიმწრით მეტი სიფრთხილის გამო თავიანთი უნდა მოეწყოთ ქვეყანაში დივერ-
და მის ჩამომავლებს დღეს ,,თე- ლები დარწმუნდნენ, რომ იარაღი მიწაზე დაურტყია ჯოხი და უთქ- მეგობარი თათრებისათვის ორი მა- სია აეფეთქებინათ მინაძის ხიდი
დიეენთ” გვეძახიან, ხოლო სიმონ არ ჰქონდათ, მივიდნენ იობ პაპას- ვამს: – ჩემი საქართველო აქ არის, მიდა ჩაუბარებიათ, ხოლო თვითონ და გზები, რათა გერმანელების
პაპას ძმის შვილის – პეტრეს შთა- თან და გვერდებიდან პაფუნჯის არსად არ წავალ, თუ სიკვდილია, აქ ხეოთიდან ხევ-ხევ აუვლიათ და შემოსვლისას საბჭოთა ჯარებს გა-
მომავლებს – „პეტიეენთს”. სწო- კალთებზე დაუჯდნენ, რომ ვერ მოვკვდე, მირჩევნია, ვიდრე სხვა- ირმისრქის მთების გავლით, ერთ დაადგილებაში ხელი შეშლოდათ.
რედაც სიმონ პაპას შვილს თედეს ამდგარიყო. ერთი მუსხელი უკნი- გან., ამ ამბავიდან რამდენიმე დღის ღამეში გადასულან ვანში და თავი ამ ჯგუფში ძალიან ბევრი ჭობარე-
არ მოსწონდა ასეთი ცხოვრება და დან მიეპარა იობ პაპას და თავში შემდეგ, ნიკო პაპამ, ჩვეულებისა- ქურთებისათვის შეუფარებიათ. ლი ახალგაზრდა გაერთიანდა, მათ
იაღმურიენთ მეზობლად დაიწყო ორჯერ ჩასცა ხანჯალი. ამტყდარა მებრ, საქონელი გამოუშვა ბოსლი- გზად ნიკო პაპას შვილის შვილი შორის ბიძაჩემიც – მირიან ივანი-
სახლის საძირკველის გაჭრა. თავი- ყვირილი და ჩხუბი. ევგენ პაპაი დან წყაროზე. მას ერთი ჭობარელი რომანაი, რომელიც პატარა იყო და ძეც. 1942 წელს ჩეკამ ამ ჯგუფის
დან, როცა ეკითხებოდნენ, რატომ კეტით იგერიებდა მუსხელებს. თათარი ზურგიდან მიეპარა და ტიროდა, გადაწყვიტეს მინდორში ყველა წევრი დააპატიმრა, ციხი-
თხრიდა მიწას, პასუხობდა: – სიზ- ბედად, ახლოს, ერთი ჭობარელი მოულოდნელად ნიკო პაპას ხან- დაეტოვებინათ, რომ ბავშვის ტი- დან ჭობარლების ნახევარზე მეტი
მარი ვნახე და რაღაცას ვეძებო. თათარი ეიბაი აძოვებდა ცხვარს ჯალი ჩასცა ზურგში. ნიკო პაპაი რილის ხმაზე თათრები არ მოსუ- არ დაბრუნებულა, დახვრიტეს ეს
ბოლოს, როცა გაირკვა, რას აკე- და როცა დაინახა რა ხდებოდა, ადგილზე გარდაიცვალა. ეს რომ ლიყვნენ და ჩვენები არ დაეხოცათ, ბიჭები თუ რა დაემართათ, არავინ
თებდა, ყველა დაეხმარა და სახლი სოფელს დაუძახა – მოგვეშველეთ, დაინახა გიგოლ პაპამ, რევოლვე- მაგრამ პეტე პაპას შვილის შვილს, არ იცის. ბიძაჩემი გვიან დააპატიმ-
თავისი ოდა-დარბაზებით, დადგეს ჭობარლებს ხოცავენო, იქეთ მუს- რით გამოეკიდა თათარს, ესროლა, გიორგ პაპას ეს ბავშვი გულში რეს და შვიდი წელი ციხეში გაატა-
და საცხოვრებლადაც ცალკე გა- ხელებს დაუყვირა – გაიქეცით, მაგრამ იარაღმა არ გაისროლა. ისეთი ფორმით ჩაუკრია, რომ ტი- რა. 1944 წელს სტალინმა ჩვენს
დავიდნენ. თედე პაპას ჰყავდა სამი ნიკოი მოდის თოფითო. ამასობა- თათარმა გაასწრო. ამასობაში ძა- რილის ხმა აღარ ისმოდაო და ასე ქვეყანას დიდი ჭირი მოაშორა, გა-
ბიჭი: ნიკოი, იობაი და ევგენაი. ში სოფლიდან ხალხი წამოეშველა ლიან მძიმე მდგომარეობა შექმნი- უვლიათ ვანამდე. შესაბამისად ბავ- ასახლა თათრები და დღეს ჩვენი
ცოტა ხნის შემდეგ პეტე პაპამაც ჩვენებს, ზოგი თოფის სროლით ლა – ახალციხიდან მაკაევი გვარ- შვიც გადარჩენილა და თვითონაც. მხარე ყველაზე მშვიდობიანი და
ცალკე გაიშენა სახლი და ისაც, თა- და ზოგი ხმაურით და ყვირილით, დიასთან ერთად გაქცეულა, მთელი ვანში ქურთების ოჯახში დახვდათ ბარაქიანია.
ვისი ოჯახით, ცალკე ცხოვრობდა. მუსხელებმა ხმა რომ გაიგეს, ფოცხოვის, ქვაბლიანის, ურავლის სამი რძალი და მამამთილი, ვაჟე-
ჩვენი ოჯახები ეწეოდნენ მიწათ- გაიქცნენ. იობ პაპაი დაჭრილი ჩა- ხეობის, აბასთუმნის და ხერთვი- ბი სადღაც ყოფილან წასულები. მთქმელი ტარიელ ივანიძე,
მოქმედებას და მესაქონლეობას, მოიყვანეს საკაცით სოფელში, მას სის თათარი, თოკის ბეგები, ყვე- როცა თათრებ (მაჰმადიანი მესხე- 78 წლის,
მთაში, საყევრის იქით, ჰქონდათ მკურნალობდა ერთი ხეოთელი თა- ლა ერთად ქართველებს შესევიან, ბი) გაუგიათ, რომ ქურთებმა ჩვენი ჩაიწერა
საძოვრები, რომელსაც „ყიზილს” თარი ქალი, რომელმაც სიკვდილს დაუკავებიათ ახალციხე, ალყაში ოჯახი შეიფარეს, მისულან ვანში გიორგი ჯვარიძემ
გადაარჩინა იობ პაპაი. ამ ქალს 2017 წელს სოფელ ჭობარეთში

ისინი ჩვენი მიწის საამაყო შვილები იყვნენ!


პროფესორი გიორგი წითლანაძე
ძვირფასო ასპინძელებო, საქართველოში სამეცნიერო კურორტოლოგიის და ქართველოს ერთ-ერთი ბიოქიმიური ლაბორატორიის ხელმ-
უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენმა მხარემ და, განსაკუთრე- საკურორტო საქმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, რევმატო- ძღვანელად.
ბით, ასპინძის რაიონმა, ბევრ სასიქადულო მამულიშვილი ლოგი, ექიმი და პედაგოგი, მეცნიერების დამსახურებული მისი სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა მრავალფეროვ-
მისცა მშობლიურ საქართველოს, რომელთა ღვაწლი ფას- მოღვაწე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესო- ნებით გამოირჩეოდა. 1927 წელს იგი ბორჯომის კლინი-
დაუდებელია მისი კულტურული განვითარების საქმეში. რი გიორგი წითლანაძე დაიბადა ასპინძის რაიონის სოფელ კურ სანატორიებში სწავლობდა ბორჯომის მინერალური
ასპინძის მიწის ფესვებზე აღიზარდნენ დიდი მეცნიერე- საროში ღარიბი რკინიგზელის ლადო წითლანაძის ოჯახში წყლის გავლენას ნახშირწყლოვან ცვლაზე და ჟანგვით
ბი, საზოგადო მოღვაწეები, მამულიშვილები. მათ შესახებ 1902 წელს. მამამისს ოთხი კლასის განათლება ჰქონია, პროცესებზე კლინიკისა და ექსპერიმენტის პირობებში.
არაერთი მონოგრაფია, სტატია თუ სამეცნიერო ნაშრომი დედა – აღათი მოსიძე, უსწავლელი გლეხის ქალი იყო. მამის მის მაღალკვალიფიციურობას ისიც ამტკიცებს, რომ იგი
შექმნილა, რომელიც ჩვენმა მკითხველმა საზოგადოებამ ნაადრევი გარდაცვალების შემდეგ მას კისერზე დააწვა სამი სპეციალურად არაერთხელ მიუწვევიათ კრემლში მარშალ
კარგად იცის, მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებ- და-ძმის აღზრდა. იგი სწავლასთან ერთად, პარალელურად, ვოროშილოვის სამკურნალოდ, ასევე იგი პირადად მკურ-
მაც ასევე დიდი წვლილი შეიტანეს ქვეყნის განვითარების მუშაობას იწყებს სხვადასხვა მძიმე სამუშაოზე. სწავლობდა ნალობდა წყალტუბოში დასასვენებლად მყოფ პრეზიდი-
საქმეში და, სამწუხაროდ, ნაკლებად ჩანან. ამიტომ გადავ- თბილისის რეალურ სასწავლებელში. იგი გატაცებული იყო უმის თავმჯდომარეს მიხეილ კალინინს, მარშალ ტუხაჩევ-
წყვიტეთ, ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას მათ ცხოვ- საქართველოს ისტორიით, ლიტერატურითა და პოეზიით. სკის და პაპანინს. მის სახელთან მჭიდროდაა დაკავშირე-
რებასა და მოღვაწეობაზე, ჩვენს ხელთ არსებული მცირე შემდეგ სწავლას აგრძელებს თბილისის სახელმწიფო ბული კურორტ წყალტუბოს განვითარებაც.
მასალები წარმოგიდგინოთ და, იმედი ვიქონიოთ, რომ მათი უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე, რომელიც წარ- გიორგი წითლანაძე დიდხანს მუშაობდა გულსისხლძარ-
ბიოგრაფიებით ვინმე დაინტერესდება და მომავალში შესაძ- ჩინებით დაამთავრა 1929 წელს. გარდა ამისა, გარკვეული ღვთა პათოლოგიის საკითხებზეც. მას ხანგრძლივი და დიდი
ლებლობა მიეცემათ უფრო ღმად ჩასწვდნენ მათ ნამოღვა- პერიოდი სწავლობდა ქალაქ მოსკოვშიც. მეგობრობა აკავშირებდა ქართველ კლასიკოს პოეტებთან
წარს და ფართო სპექტრით წარუდგინონ საზოგადოებას დიდი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის რჩევით მას კუ- გიორგი ლეონიძესთან და იოსებ გრიშაშვილთან, მსახიობებ-
თითოეული მათგანის ღვაწლი და დამსახურება ქვეყნის რორტოლოგიის მიმართულებით აურჩევია შემდგომი კვლე- თან – ემანუიელ აფხაიძესთან, თამარ ციციშვითან, კრიტი-
წინაშე, რამეთუ, მომავალმა თაობებმა უნდა იცოდნენ მათ ვითი საქმიანობა, რის გამოც კურორტოლოგიისა და ფიზი- კოს შალვა რადიანთან და სხვებთან. ასევე იგი დიდად იყო
შესახებ უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე იციან. ამჯერად გვინდა ოთერაპიის ინსტიტუტში ამ მიმართულებით გაუვლია დიდი დაკავშირებული ცნობილ ისტორიკოსებთან, განსაკუთრე-
დიდებული ასპინძელის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტო- შემოქმედებითი გზა პრეპარატორის თანამდებობიდან ინს- ბით ა. აფაქიძესთან, გ.გობეჯიშვილთან და სხვებთან.
რის, პროფესორ გიორგი წითლანაძის შესახებ მცირე მასა- ტიტუტის ერთ-ერთი წამყვანი ფილიალის დირექტორობამ- მისი დამსახურება ქვეყნის წინაშე მრავალი სახელმწიფო
ლა შემოგთავაზოთ: დე. ჯილდოთი აღინიშნა.
ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ექიმი დაინიშნა სა- რობერტ ბერიძე
4 ასპინძის სიახლენი 2019 წელი, მაისი

შეხვედრა ახალგაზრდა პოეტთან აქტიური მკითხველი


ახლახან, ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის ძემ, ოთარ ცინაძემ, გაიხსენეს გივი ყველასათვის კარგადაა ცნობილი, რომ
საბავშვო განყოფილებამ ბიბლიოთეკის სამკით- ნემსაძის სკოლისდროინდელი თავ- უკანასკნელი ათწლეულია, განსაკუთრებით
ხველო დარბაზში შეხვედრა მოაწყო ახალგაზრ- გადასავლები, მისი მოსწავლეობის იკლო წიგნისადმი ახალგაზრდების ინტერეს-
და ასპინძელ პოეტთან გივი ნემსაძესთან. პერიოდი. მა, რადგან კომპიუტერის ეპოქამ დააკარგვინა
საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარ- სიტყვაში გამოვიდნენ აგრეთვე მათ წიგნისადმი ინტერესი. ჭეშმარიტად უთქ-
მა ნელი გოგოლაძემ დამსწრე საზოგადოებას სახალხო მთქმელები ელზა ლეკიშვი- ვამს დიდ მწერალს: „უწიგნოდ თვალთახედვის
წარუდგინა ახალგაზრდა პოეტი და ვრცლად ლი, მარინე კუბლაშვილი და სხვები, არეალი ძალზედ მოკლეა და რომ ყველა გო-
ისაუბრა მისი განვლილი შემოქმედებითი გზის რომლებმაც წაიკითხეს საკუთარი ნიერი კაცი იგივე წიგნია, რომ კაცობრიობას
შესახებ. აქვე აღინიშნა, რომ პოეტი ადრეულ ლექსები. წიგნიერების გარეშე მომავალი არ აქვს.” ეს
წლებში ბიბლიოთეკის ხშირი სტუმარი იყო, მაგ- გაზეთ „ლიტერატურული მეს- რწმენა ღრმად აქვს სულსა და გულში გამჯდა-
რამ, ბოლო დროს, რატომღაც, ურთიერთობები ხეთის” რედაქტორმა ავთანდილ ბე- რი სოფელ ხიზაბავრის საჯარო სკოლის წარ-
მინავლდა, მისი პოეზიის თაყვანისმცემლები კი რიძემ შეაფასა რა პოეტის შემოქმე- ჩინებულ მოსწავლეს, ბიბლიოთეკის აქტიურ
ყოველთვის მოუთმენლად ელიან მის ახალ პო- დება, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გიგი მკითხველს, შორენა ქუქჩიშვილს.
ეტურ ქმნილებებს. ნემსაძე დღითიდღე სულ უფრო იზრ- მისი ინტერესი წიგნის მიმართ მრავალმხ-
გივი ნემსაძემ მკითხველებს გააცნო თავისი დება, როგორც შემოქმედი და იმედი რივია, იგი დაინტერესებულია როგორც მხატვ-
ახალი ლექსები, ისაუბრა სამომავლო გეგმებ- გამოთქვა, რომ მისი სახით ქართულ რული, ასევე ისტორიული და სათავგადასავლო
ზე. ბოლოს გაიმართა დისკუსია მსმენელსა და სიყვარულისთვის, რასაც იგი გრძნობს თავისი მწერლობას კიდევ ერთი საიმედო ლიტერატურით. სწორედ წიგნისადმი დიდმა
პოეტს შორის. ღონისძიება კითხვა-პასუხის რე- პოეზიის თაყვანისმცემლებისაგან. პოეტი შეემატება და გამოთქვა სურვილი, უახ- ინტერესმა განაპირობა ის წარმატებები, რაც
ჟიმში გადაიზარდა. პოეტის შემოქმედების შესახებ საინტერე- ლოეს მომავალში მისი შემოქმედება ფართო მან, მიუხედავად მცირეწლოვანებისა, მიაღწია.
გივი ნემსაძემ მადლობა გადაუხადა დამსწ- სოდ ისაუბრეს მისმა ყოფილმა პედაგოგებმა სპექტრით წარუდგინოს გაზეთის მკითხველებს. იგი სისტემატურად მონაწილეობს როგორც სას-
რე საზოგადოებას მისი, როგორც პიროვნებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა: დიანა, კოლო, ასევე საბიბლიოთეკო ღონისძიებებში.
და შემოქმედისადმი დიდი ყურადღებისა და იმ მარეხ და რობერტ ბერიძეებმა, მეგი გურგენი- ნინო ბერიძე ყოველივე ამის გამო, შორენამ, როგორც წარჩი-
ნებულმა მოსწავლემ, არაერთ მუნიციპალურ და
რეგიონულ ღონისძებაში მიიღო მონაწილეობა,
გამოფენამ ყველა კმაყოფილი დატოვა რითაც საზოგადოების ყურადღებაც მიიქცია.
საილუსტრაციოდ იმ სიგელებისა და ჯილდო-
ვე სკოლის სპეც.მასწავლებელი თეონა და სკოლის პედკოლექტივთან ერთად უზ- ების ჩამონათვალიც კმარა, რომელიც ჩვენი
ინასარიძე, რომელიც ამ თანამდებობაზე რუნველყოფს ამ მიმართებით სათანადო ბიბლიოთეკის აქტიურმა მკითხველმა შორენამ
გასული წლის ოქტომბერში დაინიშნა და მიმართულებით მუშაობის წარმართვას და მოიპოვა: 2014 წელს მიიღო სერტიფიკატი კომ-
პიუტერულ უნარ-ჩვევებში, სიგელი – მშვილ-
მას შემდეგ აქტიურადაა ჩართული რო- მათ ადაპტაციას თანატოლებთან. დოსნობის ღია პირველობაში პირველი ადგილის
გორც შსსმ მოსწავლეებთან მუშაობით, ამჯერადაც, როგორც გასულ წელს, გა- მოპოვებისათვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმ-
ასევე მთლიანად სასკოლო ცხოვრებაში მოფენაში მონაწილეობა მიიღო შსსმ ოთხ- წიფო უნივერსიტეტმა მათემატიკის რეგიონულ
მა მოსწავლემ, მე-6 კლასიდან – ქრისტინე ოლიმპიადაში საპრიზო ადგილის დაკავებისათ-
ვის ასევე დააჯილდოვა საპატიო სიგელით, 2017
ივანიძემ, მე-9 კლასიდან – ხატია ივანიძემ და 2018 წლებში „ეტალონში” მეორე ტურში
და ნინო ბერიძემ, მე-7 კლასიდან – მერაბ გასვლის გამო და „ანაკლიის მომავლის ბანაკში”
ივანიძემ თავიანთი კლასის ხელმძღვანე- მონაწილეობისათვის გადაეცა საპატიო სიგელი.
ამა წლის 25 აპრილს ასპინძის მუნი- ლებთან – ნანა გოგრიჭიანთან, გოგი ივა- გასულ წელს საქართველოს მეცნიერე-
ნიძესთან და ლაურა ბერიძესთან ერთად. ბისა და განათლების სამინისტროს მიერ იგი
ციპალიტეტის სოფელი აწყვიტის საჯარო დაჯილდოებული იქნა ფასიანი საჩუქრით –
სკოლაში გაიმართა წინასააღდგომო ღო- აღნიშნულმა გამოფენამ დიდი ინტე- „ლეპტოპით” – მე-7-მე-9 კლასების წარჩინებით
ნისძიება „საზოგადოებაში სამოტივაციო რესი გამოიწვია როგორც მოსწავლეებს, დამთავრებისათვის, ხოლო ამავე წელს მუნი-
ცნობიერების ამაღლება” შსსმ მოსწავლე- ასევე პედაგოგებსა და მშობლებს შორის. ციპალიტეტის მერიამ მიღწეული წარმატე-
სკოლის ადინისტრაცია მადლობას უხ- ბებისათვის დააჯილდოვა ილუსტრირებული
ების შესახებ. „ვეფხისტყაოსნით”.
წარმოდგენილი იქნა ამავე სკოლის დის ღონისძიების ორგანიზატორს თეონა ახლახან კი, სოფლის ბიბლიოთეკაში ჩა-
შსსმ მოსწავლეების ნახატების და თიხაზე ინასარიძეს და ყველა მონაწილეს ამ ლამა- ტარდა საინტერესო ღონისძიება – „მოწინავე
ნამუშევრების გამოფენა.. ზი დღისათვის. მკითხველი” და შეხვედრა მოუწყეს შორენა
ღონისძიების ორგანიზატორია ამა- ნოდარ ბერიძე ქუქჩიშვილს. აღსანიშნავია, რომ შორენა პო-
ეტური ნიჭითაც არის დაჯილდოებული და
არაერთი ლექსის ავტორია. ამ შეხვედრაზე მან
საქართველო წაიკითხა საკუთარი ლექსი „საქართველო”.
დაბოლოს. დარწმუნებული ვარ, რომ შო-
ჩემს მესხეთიდან ვეფერები მთელ საქართველოს, შენით ვსულდგმულობ, ჩემი ქვეყნის ყველა ღურდანო რენა ქუქჩიშვილი თავისი დაუღალავი შრომი-
იმ მესხეთიდან, სადაც მრავლობს ძველი აკვნები, თქვენ სიყვარულში, უფალს შევსთხოვ, არ გადამღალო. თა და სწავლით კვლავაც მრავალ წარმატებას
სადაც ქვეყანას ეგულება სამშობლოსათვის, მიაღწევს.
გულანთებული, შეუდრეკი ახალგაზრდები. შენც კი მახსოვხარ, გადღეგრძელებ დიდო აჭარავ,
„მუხის ფესვებო, საძირკველო, შენ ქვეყნის ძირო, ფატი ისაკაძე
ღმერთო, მადლობა, გამაჩინე, მქვია ქართველი, ლეჩაქში მყოფო, დაფარულო, ნენეს ჭაღარავ,
თან ამაყი ვარ, – შენს მიწაზე მერგო ვიარო, ხულო, ბეშუმო, საამაყო შენ ლოდიძირო. ახალი ლიტერატურის
საქართველოზე უსასრულოდ შეყვარებულმა
მინდა სტროფებით ყველა კუთხე შემოვიარო. შენ აფხაზეთო, ჩემი ქვეყნის გულის ნაწილო,
საინფორმაციო სია
ქვეყნის ცრემლებო, შეუშრობო დიდო ტკივილო, ასპინძის მთავარმა ბიბლიოთეკამ
ჩემო თბილისო, გადღეგრძელებ, ლექსით გადიდებ, სისხლის წვეთებით წართმეულო, მტრის ხელში მყოფო, ახლახან მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი
ყველას იზიდავ სიყვარულით, ჩემო ქალაქო დაგვიბრუნდები, ჩვენო გულო, ჩვენო ღიმილო. წიგნები და შეგიძლიათ ისარგებლოთ:
ბევრი ვაების გამოვლელო, არა და, მაინც, ბექაური ი. – ანას მომენტი. თბ.: ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა, 2017 – 211 გვ.
უდრეკად მდგარო, ქვეყნის გულო, დედაქალაქო. ჩემო გურიავ, შენც გახსენებ, შენც გადღეგრძელებ, ბურჭულაძე ზ – ტურისტის საუზმე. თბ.:
ლანჩხუთის ცენტრში, შენც მახსოვხარ გურულის ძეგლო, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2018
აქეთ კახეთო, სიყვარულის ალაგო წმინდავ შენს სიყვარულში დავიხარჯე, სტროფს ვერ ვაგრძელებ , –158 გვ.
მინდა შეგიმკო შენი ბოდბე, შენი იყალთო ადათ-წესების ქართულ მოდგმის მარად დამცველო. ზარქუა ჯ. – ბოლოს იყო სიტყვა. თბ.:
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017 –
და დაგილოცო შენი მცველნის ბოლო სიტყვები
122 გვ.
„აჰა კახეთი, გაუფრთხილდით, ჩვენ კი მივალთო” ჩემო სვანეთო, ჩემი ქვეყნის სულის სიწმინდევ, კილასონია ლ. – სილვერი. თბ.: ბაკურ
მინდა დაგლოცო, გიდღეგრძელო მრავლად კოშკები, სულაკაურის გამომცემლობა, 2017 –160 გვ.
შენ, იმერეთო, გახარებავ, ტაბიძის ბუდევ მინდა გადმოვცე სიყვარული, რასაც განვიცდი, ლადარია ნ. – ქარის გამორჩევა. თბ.:
და საამაყო წერეთელის დიდო გამზრდელო, ამ სიყვარულში არასოდეს არ დავმარცხდები. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017
–360 გვ.
ასათიანის შენი მადლით გაცისკროვნებავ, პაპასქუა ბ. – ფოსტალიონი. თბ.: ბაკურ
გაფრინდაშვილის ალალ კაცად შენ გამომზრდელო. ჩემს მესხეთიდან მოვეფერე ჩემს ტკბილ ქვეყანას, სულაკაურის გამომცემლობა, 2018 –184 გვ.
იმ მესხეთიდან, სადაც მრავლობს ძველი აკვნები, სამნიაშვილი დ. –MМОX. თბ.: ბაკურ
ფშავ-ხევსურეთო, მთიულეთო, რაჭა-ლეჩხუმო სადაც ქვეყანას ეგულება სამშობლოსათვის, სულაკაურის გამომცემლობა, 2017 –210 გვ.
ტოგონიძე ე. – ქარიშხალი მარგო. თბ.:
და სიყვარულით გაჟღენთილო შენ „სამარგალო”, გულანთებული, შეუდრეკი ახალგაზრდები.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017
–127 გვ.
თორნიკე ბერიძე ტურაშვილი დ. – ტყეების მეფე.
(ლეგენდები დავით აღმაშენებელზე) თბ.:
განცხადება ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2013
–240 გვ.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ ,,ვაიოს ველი – 2017”-ის წევრთა საერთო კრების ქართველი მოღვაწეები. – თბ.:ЕТ
მოწვევის შესახებ. СЕТЕРА 2018. 415 ­გვ.
ქართული ხელოვნების ისტორია. ЕТ
2019 წლის 14 მაისს 14.00 საათზე, ის გამგეობის თავმჯდომრის ანგარიში ჩევა და მისთვის ხელმძღვანელობითი და СЕТЕРА. 2018. 316 გვ;
ცხვედიანი ც. – მაიაკოვსკის თეატრი.
კოოპერატივის იურიდიულ მისამართზე: 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ; წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა,
ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრაში ბ). სასოფლო-სამეურნეო რეგისტ- მინიჭება. 2016 –136 გვ.
ტარდება სასოფლო-სამეურნეო რეგისტ- რირებული კოოპერატივის ,,ვაიოს ველი ე). სასოფლო-სამეურნეო რეგისტ- ცხვედიანი ც. – ქალაქი და წმინდანები.
რირებული კოოპერატივი ,,ვაიოს ველი – 2017”-ის პრიორიტეტების განსაზღვრა. რირებული კოოპერატივის ,,ვაიოს ველი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2014
2017”-ის წევრთა საერთო კრება. დ). სასოფლო-სამეურნეო რეგისტ- – 2017”-ის ელექტრონული ფოსტის –136 გვ
ჰაგიოგრაფიის ანთოლოგია. თბ. ЕТ
დღის წესრიგი: რირებული კოოპერატივის ,,ვაიოს ველი მისამართის განსაზღვრა. СЕТЕРА. 2018. 366 გვ.
ა). სასოფლო-სამეურნეო რეგისტრირე- – 2017”-ის ” გამგეობის თავმჯდომრის კოოპერატივ ,,ვაიოს ველი – 2017”-ის საინფორმაციო მეთოდურ–
ბული კოოპერატივის ,,ვაიოს ველი 2017”- გადარჩევა და ახალი თავმჯდომრის არ- გამგეობა ბიბლიოგრაფიული განყოფილება

ინფორმაციები მოგვაწოდა ასპინძის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსმა ეკა კალაიჯიშვილმა redkolegia