You are on page 1of 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN ANH 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 PHẠM VŨ THU HƯƠNG 11/6/2003 Nữ 10 ANH 1


2 LÊ TRẦN NGỌC DIỆP 4/5/2003 Nữ 10 ANH 1
3 TRỊNH VŨ LONG HẢI 11/21/2003 Nam 10 ANH 1
4 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 6/14/2003 Nữ 10 ANH 1
5 NGUYỄN DIỆU LINH 1/2/2003 Nữ 10 ANH 1
6 MAI THÀNH HƯNG 4/13/2003 Nam 10 ANH 1
7 LÊ MAI PHƯƠNG 9/19/2003 Nữ 10 ANH 1
8 ĐINH GIA VINH 6/10/2003 Nữ 10 ANH 1
9 NGUYỄN TÚ ANH 5/8/2003 Nữ 10 ANH 1
10 LÊ HÀ PHƯƠNG 1/30/2003 Nữ 10 ANH 1
11 ĐỖ THỊ THANH BÌNH 11/28/2003 Nữ 10 ANH 1
12 VŨ THỊ CHÂU ANH 12/1/2003 Nữ 10 ANH 1
13 ĐINH HÀ MI 11/10/2003 Nữ 10 ANH 1
14 LÊ THU HƯƠNG 10/23/2003 Nữ 10 ANH 1
15 PHẠM PHÚ KIÊN 11/10/2003 Nam 10 ANH 1
16 NGUYỄN MINH THƯ 10/29/2003 Nữ 10 ANH 1
17 PHAN THU HÀ 12/22/2003 Nữ 10 ANH 1
18 TRỊNH THỊ YẾN NHI 10/29/2003 Nữ 10 ANH 1
19 HOÀNG TUẤN ANH 9/9/2003 Nam 10 ANH 1
20 PHẠM KHÁNH HUYỀN 8/17/2003 Nữ 10 ANH 1
21 VŨ HÀ MY 7/31/2003 Nữ 10 ANH 1
22 PHẠM THU THẢO 9/25/2003 Nữ 10 ANH 1
23 NGUYỄN HOÀNG LINH 3/10/2003 Nữ 10 ANH 1
24 HỨA MINH PHƯƠNG 2/5/2003 Nữ 10 ANH 1
25 PHẠM LÊ KHÁNH 12/24/2003 Nữ 10 ANH 1
26 NGUYỄN DƯƠNG THÙY LINH 5/26/2003 Nữ 10 ANH 1

GVCN

HÀ THỊ THANH THỦY