You are on page 1of 1

หน้า 18 - เยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2558 แรม 6 ค�่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม

แต่ ล ะประเทศยั ง มี
ปั ญ หาภายในที่ อ าจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
พัฒนาประชาคม ไม่ว่า
จะเป็ น มุ ม มองทางการ
เมืองหรือผลประโยชน์
ที่แตกต่างกัน การรวม
คิง ควน ตง
ประชาคมอาจมีอปุ สรรค วัย 23 ปี มาเลเซีย
ในเรื่องมาตรฐานของแต่ละประเทศ เช่น การพัฒนา
ในแต่ละประเทศ ระบบการศึกษา ภาษา การสื่อสาร
ที่ไม่เหมือนกัน ที่อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

ใ นที่สุด 10 ชาติอาเซียนก็ได้ฤกษ์เปิด
ประตูร ่ ว มเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนหรือเออีซใี นคืนวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เป็น
ผมคิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะปรับวัฒน
ธรรมที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต
ศาสนาหรือภาษา ประเทศมาเลเซียมี
ความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีความพร้อม

มุมมอง‘เด็กAEC’
1 ใน 3 เสาหลักอาเซียนทีเ่ ปิดตัวเป็นเสาแรก ในการช่วยเหลือประชาคม
ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด การรวม
เยาวชนยุคเออีซีนับเป็นพลังขับเคลื่อน ประชาคมในแง่เศรษฐกิจ แต่เราต้องคิด
ส�ำคัญและเป็นอนาคตของประชาคม ถึง ถึงปัญหาทีแ่ ต่ละฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ดว้ ย
วันนีพ้ วกเขาคิดว่าชาติสมาชิกพร้อมหรือยัง
กับการก้าวสู่อาเซียน ยุคอาเซียนจะ

ความพร้อมอาเซียน
มีหน้าตาเป็นอย่างไร มีสงิ่ ใดทีต่ อ้ ง
ปรับและท�ำร่วมกันเพื่อความแข็ง
แกร่งของ “เออีซี”

สันวา แซ่พัน เทพชัย ปานเจริญ เออีซีมากกว่านี้


ส่ ว นประเทศไทยจะได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
วัย 26 ปี สปป.ลาว วัย 20 ปี ไทย เออีซีมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแต่ละ
รัฐบาลลาวส่งเสริมเรื่องเออีซีมาก และคน สถานการณ์ อย่างเช่นตอนนี้ เรามีแรงงานพม่า
ในมุมมองของผม ผมคิดว่าคนไทยมองว่าเออีซี
ลาวก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี ในโทรทัศน์ก็พูด กัมพูชาอยูเ่ ยอะ ถ้าวันหนึง่ แรงงานต่างชาติพากัน
เหมือนเป็นงานมอเตอร์โชว์ คือเรารอจนวันที่
ถึงเรื่องนี้ตลอด คนลาวจ�ำนวนมากต่างอยาก กลับไปประเทศตัวเองเราจะเสียเปรียบเขาได้ แต่
31 ธ.ค. แล้วเปิดตัวเลย ทั้งที่จริงๆ ควรเตรียมตัว
ก้าวไปข้างหน้า ผมคิดว่าคนลาวจะได้รับ ขณะเดียวกันคนเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ก็อาจ
มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการท�ำให้คนไทย
ประโยชน์และเรียนรู้จากอาเซียนได้อีกมาก ไหลเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้น ขณะที่
ตระหนักเพียงพอว่าเราควรต้องเรียนรู้มากกว่านี้
แต่ถา้ ถามว่าลาวพร้อมไหม มีทงั้ ทีพ่ ร้อม แรงงานทีม่ ที กั ษะของไทยก็อาจไหล
คนส่วนมากในประเทศเรารอจนกระทัง่ วันเปิด
และไม่พร้อม ที่ไม่พร้อมเช่นเรื่องการคมนาคม ถนนหนทางอาจยังไม่ ไปประเทศอื่นได้เช่นกัน
ตัวแล้วค่อยเรียนรู้ หลายภาคส่วนจัดสัมมนา
สะดวก ผมคิดว่าคนลาวจะได้รับประโยชน์ในเรื่องการศึกษา เมื่อเปิด ในทีส่ ดุ แล้วผมคิดว่าคนไทยยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เราอาจ
ให้ความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการลงทุนในพม่าหรือ
เออีซจี ะท�ำให้คนลาวไปเรียนในประเทศอืน่ ๆ ในเออีซี ต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนหลังการเปิดเออีซีจึงจะ
เวียดนาม แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เป็นแค่บางส่วน
มากขึ้น เช่น สิงคโปร์ ที่มีความก้าวหน้า เข้าใจเออีซีมากขึ้น
เท่านั้น เราจึงต้องท� ำให้คนตระหนักเกี่ยวกับ

ยู สุเธียร วัย 23 ปี กัมพูชา นูร์ นาวิราห์ อัซมิน ทาคูมิ ซาซากิ


ผู้คนและรัฐบาลกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะรวมกันเป็นประชาคม ใน วัย 20 ปี บรูไน วัย 23 ปี ญี่ปุ่น
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่แข็งแรง ส่วนเยาวชนในประเทศ การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ การรวมเป็นเออีซ
กัมพูชายังมีทักษะที่ใช้ในการท�ำงานน้อย ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ มันเป็น ประเทศอื่นๆ ในอ ีเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะ
าเ
กัมพูชาเท่านั้น แต่เกิดในอีกหลายประเทศในอาเซียน พัฒนา ยกเว้นสิงค ซียนเป็นประเทศก�ำลัง
เรื่ อ งที่ ดี ม ากๆ ที่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยของ ประชากรมาก ขณ
โปร์ และในภูมิภาค
นี้ก
หากมีการเปิดเสรีด้านการท�ำงาน ผู้คนแต่ละประเทศจะเดินทางไปมาระหว่างกัน แรงงานมากขึ้น เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ะเดียวกันประเทศ ็มี
ก�ำลังขยายตัวขึ้นม จีนก็
ได้ง่าย แต่ประเด็นคือในประเทศสิงคโปร์หรือไทยที่ทรัพยากร า จี
ระหว่างกัน หากอาเซียนไม่รว นนั้นมีประชากรมาก
บุคคลมีทกั ษะสูง ขณะทีใ่ นกัมพูชา ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะท�ำให้เราได้เรียนรู้ มตัวก็ไม่สามารถรั
กับจีนได้ บมือ
ยังท�ำงานที่ใช้ทักษะน้อย นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อกัมพูชา วัฒนธรรมใหม่ๆ การรวมกลุ่มกันจะท�ำให้เราได้รับ จึ ง น ่าจะเป็น
เหมือนสหภาพยุโรป
จะได้รับประโยชน์จากการรวมประชาคม แต่เรายังไม่มีการ ประโยชน์มากขึ้น หรืออียู 10 ชาติอาเ เรื่องดีหากอาเซียนรวมตัวกัน
ผมเลยตื่นเต้นมาก ซียน
พัฒนาแบบนั้นในตอนนี้ ต่อญี่ปุ่นด้วยครับ ที่จะได้เห็นประเทศ จะมีอิทธิพลต่อโลกนี้มากขึ้น
ในเอเชียเติบโต ซึ่ง
อีกเรื่องคือภาษา ในกฎบัตรอาเซียนก�ำหนดให้ภาษาอังกฤษ จะเป็นผลดี
เป็นภาษาที่ใช้ในอาเซียน แต่ชาวกัมพูชายังพูดภาษา
อังกฤษไม่ได้ ถ้ากัมพูชาอยากได้ประโยชน์ร่วมกัน
จากประชาคมเราต้ อ งพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลโดย
เฉพาะเยาวชน

วิษณุ สปูตรา
วัย 22 ปี อินโดนีเซีย
ประเทศในอาเซียนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม แต่ละประเทศต้อง
สนับสนุนทรัพยากรบุคคลของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลผลิตของประเทศตัวเอง เพราะว่าจากนี้เราจะสามารถน�ำสินค้าไป
ขายในเขตอาเซียนได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าชาวอินโดนีเซียจะพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร ประชาคม
เศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้ว เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือ
ต้องเตรียมตัว รัฐบาลของเราก�ำลังเตรียมตัวแบบเป็นขัน้ เป็นตอน เมือ่
มยิ้น โม ตัน จ็อบ ทาบาโม บาราลลัส
เปิดประชาคมแล้วจะท�ำให้แข่งขันได้ง่ายขึ้น วัย 26 ปี พม่า วัย 20 ปี ฟิลิปปินส์
เราไม่สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้ในชัว่ อึดใจเดียว แต่ตอ้ งท�ำไปทีละขัน้ ในทีส่ ดุ แล้ว ก า ร ร ว ม เ อ อี ซี
ทั้งอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ส� ำ หรั บ ประเทศพม่ า อย่างแรก ผมตืน่ เต้นส�ำหรับการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิด
มี ทั้ ง ที่ พ ร้ อ ม และ ขึ้นมาก เพราะเออีซีจะช่วยเพิ่มการแข่งขันระหว่างสมาชิก
ไม่ พ ร้ อ ม แต่ ต อนนี้ อาเซียน เพิ่มความสะดวกในการไหลของสินค้าและบริการ มี
นโยบายของพม่าเน้น การเชื่อมกันของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละที่
เรื่องเศรษฐกิจและการ ผมเชื่อว่าเออีซีจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อการเจริญ
พัฒนาสังคมเป็นส�ำคัญ เติบโตในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
พม่าจะได้รบั ประโยชน์
ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ แต่ผมไม่คิดว่าชาวฟิลิปปินส์ทุกคนจะรู้เกี่ยวกับ
จากการรวมกลุ ่ ม ทาง
เศรษฐกิจหรือไม่ ผม
การรวมกลุ่มนี้เป็นอย่างดี หลายคนรู้แค่ผิวเผินเท่านั้น
คิดว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย ตอนนี้บริษัท อย่างไรก็ตามผมคิดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะได้ประโยชน์จากประชาคม
ใหญ่ๆ ในพม่าอยากจะร่วมเออีซมี าก เพราะอยากสร้าง แน่นอน ตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มจะท�ำให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความร่วมมือกับบริษทั อืน่ ๆ ในอาเซียน แต่บริษทั เล็กๆ ของฟิลปิ ปินส์เท่าเทียมกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน นอกจากนีย้ งั ท�ำให้สนิ ค้า
ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับ ของฟิลิปปินส์ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น