You are on page 1of 3

Propostes Habitatge

L’habitatge és un del pilars de l’estat del benestar, Per això, per l’ajuntament
les polítiques d’habitatge tenen i han de tenir un contingut eminentment social i
han d’anar dirigides a aquelles persones que no disposen d’habitatge i en
necessiten, a aquelles que tenen habitatge però el tenen en mal estat i aquelles
que també n disposen però corren el risc de perdre’l.

La construcció d’habitatges és una de les línies de les polítiques d’habitatge,


però és molt important valorar totes aquelles accions que incideixen en els
recursos ja existents: rehabilitació, mobilització d’habitatges buits, ajuts al
pagament de lloguers, estímuls al mercat de lloguer privat i incidència en les
disfuncions de preus del mercat lliure.

Així mateix, creiem que les actuacions en habitatge han de reconèixer les
singularitats especifiques dels entorns on s'insereixen. En el cas de Barcelona,
aquestes singularitats són molt especifiques i condicionen els programes
d'actuació: la singularitat de les dimensions la singularitat de les competències i
la gestió, la singularitat del mercat immobiliari amb mes demanada que oferta,
la singularitat física amb la seva densitat i compacitat i la singularitat de la
influencia relativa a l mercat de producció de nous habitatges en relació al
mercat immobiliari.

Cal fer un especial èmfasi i esforç en la mobilització del sòl de reserva protegit,
tant per a la construcció del parc de lloguer públic com per a l’estímul a la
construcció d'un parc de lloguer per part dels agents privats. Cal trobar un
acord, un veritable pacte per a l’habitatge per intentar reunir tots els esforços
en la mateixa direcció, que és la de satisfer la demanda de tots tipus que ens
genera el problema de l'habitatge: el de l'emergència, el de lloguer a preu
assequible, el de les famílies que necessiten ajuts i els dels promotors que han
de baixar els costos per poder proporcionar un producte a preu ajustat.
Objectius:

 Evitar la pèrdua de l’habitatge a persones en risc d’exclusió i donar resposta


quan es produeix aquesta pèrdua.
 Consolidar i ampliar la propietat publica del sòl destinat a habitatge.
 Ampliar el parc de lloguer assequible.
 Impulsar la rehabilitació: patologies estructurals, accessibilitat i eficiència
energètica.
 Establir un marc de diàleg amb el teixit social i impulsar la col·laboració
publico-privada.

Mesures

 Incrementarem el parc de protecció de lloguer.


o Preferència de l’administració en l’adquisició de sòl davant de
tercers, sobretot grans tinents, l’estat espanyol. Definir àrees de
tanteig i retracte.
o Destinarem l’augment en la taxa turística a adquirir i construir
habitatges de lloguer assequible.
o Expropiar sòls privats que formen part de la reserva per a
habitatges amb protecció oficial i que no hagin esta
desenvolupats pel seus propietaris
o Mobilització del patrimoni municipal de sòl per construir habitatges
de lloguer
o Manteniment de la titularitat pública de sòls públics provinents
d’actuacions urbanístiques
o Obligar a la qualificació per part del planejament d’habitatge de
lloguer.
o Estimular la iniciativa privada en la construcció d’habitatges
protegits: ajuts públics a la promoció, cobertura d’impagaments de
renda i ajuts al pagament del lloguer.
o Destinarem l’augment en la taxa turística a adquirir i construir
habitatges de lloguer assequible.

 Mes instruments per combatre les situacions d’emergència i els


desnonaments
o Definició i construcció mes enllà de les promeses d’un autèntic
parc d’allotjaments de dotació en zones d’equipament d’estada
curta.
o Expropiació aplicant la reducció de preus màxima prevista en la
legislació en habitatges desocupats permanent de persones
jurídiques
 Moderar els preus de lloguer dels habitatges lliure
o Fer normatiu l’índex de referencia de la generalitat d’acord amb el
sector.

Barcelona, 14 de maig de 2019