You are on page 1of 24

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ 7

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

TIMSEL
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

26 Μαΐου

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
2
TIMSEL

Γιώργος Νταντάμης
«Ο ρόλος του Δημάρχου είναι να
λύνει προβλήματα, όχι να εξυπη-
ρετεί τους δικούς του»

«Ζω από το επάγγελμά μου και αυτό μου


δίνει την ελευθερία να επιλέγω τον τρόπο
που θα πολιτευτώ», υπογραμμίζει στη συ-
νέντευξή του στην Timsel, ο υποψήφιος
δήμαρχος Κατερίνης και επικεφαλής του
συνδυασμού «Ανανέωση Τώρα» Γιώργος
Νταντάμης.

Αρχιτέκτονας, οικογενειάρχης, με αξιό-


λογη επαγγελματική διαδρομή αλλά και με
σημαντική εμπειρία και γνώση στα κοινά
του τόπου, ο Γ. Νταντάμης είναι φαβορί
στη διεκδίκηση της δημαρχίας. Βαθιά δη-
μοκράτης, ενεργός πολίτης και οραματι-
στής κομίζει μια νέα φιλοσοφία διοίκησης
για το Δήμο Κατερίνης με ίσους όρους για
όλους.

Η πρώτη ερώτηση είναι τυπική αλλά ίσως και η πιο ουσιαστική: επίσης το γεγονός ότι ο Δήμος Κατερίνης ακόμη και σήμερα δεν έχει
Γιατί να σας ψηφίσουν οι Κατερινιώτες; ταυτότητα. Το πρόγραμμά μας, που έχει ολοκληρωθεί, είναι το αποτέ-
λεσμα της διαβούλευσης με φορείς, δημότες και τους υποψήφιους συμ-
Εμπλέκομαι σ’ αυτές τις εκλογές γιατί με έχει αγανακτήσει – αν όχι θυ- βούλους του συνδυασμού μας. Είναι μια ξεκάθαρη και υλοποιήσιμη
μώσει – η κατάσταση που επικρατεί. Ο Δήμος Κατερίνης χρειάζεται έναν πρόταση για τον Δήμο που πηγάζει από τους ίδιους τους δημότες. Οι
δήμαρχο με διάθεση υπηρεσίας, που να λύνει προβλήματα, να δίνει προ- προτάσεις μας παρεμβαίνουν σε όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα,
οπτικές και όχι απλά να εξυπηρετεί τους δικούς του. Όπως γνωρίζετε, δίνουν άμεσα λύσεις εφαρμόζοντας τη συμμετοχική δημοκρατία. Στη νέα
δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής, δεν είμαι αναμεμειγμένος σε συ- σελίδα του Δήμου Κατερίνης δεν θα χρειάζονται μεσάζοντες.
στήματα. Ζω από το επάγγελμά μου και αυτό μου δίνει την ελευθερία
να επιλέγω τον τρόπο που θα πολιτευτώ. Κάθε μου λέξη, κάθε δέσμευση Η οικονομική κρίση μας έφερε σε ένα τέλμα. Πολλοί δήμοι, όπως
που αναλαμβάνω την εννοώ. Δεν είναι λόγια του αέρα με στόχο τη δη- και η Κατερίνη, είναι υπερχρεωμένοι. Σε τι είδους αναπτυξιακά
μιουργία εντυπώσεων και φρούδων ελπίδων για την υφαρπαγή της εγχειρήματα αναφέρεστε;
ψήφου. Συμμετέχω σ’ αυτές τις εκλογές με μοναδικό γνώμονα να πα-
ράγω ουσιαστικό έργο, να ανεβάσω τον πήχη των προσδοκιών, να στη- Η οικονομική κρίση δεν θα μας καθήλωνε αν είχαμε τη διάθεση να εφαρ-
ρίξω την τοπική ανάπτυξη. μόσουμε ρεαλιστικούς αναπτυξιακούς στόχους και αν δίναμε χρόνο στην
κατάρτιση και εφαρμογή ολιστικών λύσεων. Η οικονομική κρίση θα
Πως αξιολογείτε την υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο; έπρεπε να μας ενεργοποιήσει. Οι έλληνες είμαστε πολυμήχανοι, ικανοί
και μάχιμοι. Τι ενέργειες άραγε έχουν γίνει για την απορρόφηση κονδυ-
Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η οικονομική κρίση, η μετα- λίων και επενδύσεων για αναπτυξιακά έργα; Το πρώτο έργο που θα ξε-
νάστευση, η έλλειψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μας έχουν οδηγήσει κινήσουμε είναι η αξιοποίηση μέρους της δημοτικής παραλιακής ζώνης
στη στασιμότητα. Είμαστε παρατηρητές της καθημερινότητάς μας. με τη μετατροπή της σε πλαζ ΑΜΕΑ διεθνών προδιαγραφών. Μια μονα-
Έχουμε περιοριστεί να εξιστορούμε πόσο προνομιακή περιοχή είμαστε δική πανευρωπαϊκά ακτή. Ένα έργο που είναι άμεσα υλοποιήσιμο, χωρίς
χωρίς να καταφέρουμε να αναλάβουμε δράση για την αξιοποίηση των υψηλά κόστη και με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Προσανατολιζόμαστε σε
συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Ως εδώ. Η διοίκηση του Δήμου Κα- έργα που θα μας προσφέρουν υπεραξία, που θα δημιουργήσουν πλούτο
τερίνης δεν είναι πεδίο πολιτικής καριέρας, ούτε στοίχημα. Κάθε μας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε ορθές πρακτικές κοι-
απόφαση καθορίζει τη ζωή 86.000 ψυχών. νωνικής πολιτικής.

Είστε σε επαφή με τους δημότες. Τι σας ζητούν; Οι πόροι των δήμων αντλούνται συνήθως από το δημόσιο και από
τα τραπεζοκαθίσματα. Ποιες πηγές χρηματοδότησης πιστεύετε
Καθημερινά συνομιλώ με συνδημότες μας σε κάθε γωνιά του δήμου. Φο- ότι μπορείτε να βρείτε;
ρείς, σύλλογοι, απλοί δημότες. Μου μιλούν για τις ελλείψεις σε υποδο-
μές, για τα αυτονόητα που εκλείπουν σε έναν τουριστικό δήμο, για την Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή προγράμματα
εγκατάλειψη της υπαίθρου, την υπανάπτυξη, την έλλειψη εργασιακών προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μια από τις κύ-
θέσεων και προοπτικής στους νέους. Για παράδειγμα, η έλλειψη πόσιμου ριες προτάσεις – δεσμεύσεις του προγράμματός μας είναι η ίδρυση δια-
νερού και άρδευσης, η απουσία διαδικτύου σε κάποιες περιοχές, το κυ- πιστευμένου στην Ε.Ε γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την
κλοφοριακό πρόβλημα, η έλλειψη θέσεων πάρκινγκ, η εγκατάλειψη και έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
οι κακοτεχνίες στην παραλιακή ζώνη, τα αδέσποτα, η ανεργία. Με λυπεί για την κοινωνική πολιτική και την τοπική ανάπτυξη. Θα επαναλάβω ότι
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ 7
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

TIMSEL
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Π Λ ΑΤ Ω Ν

Γιώργος Γαρυπίδης
οινοποιείο

ΠΙΤΣΙΑΣ
M A R K E T

PieriaFire