PENGENALAN Florence Nightingale yang dikenali sebagai µwanita dengan lampu¶ menjadi seorang pelopor dalam kejururawatan moden

.Dia juga mengubahkan kejururawatan kepada kerjaya yang dihormati dan sebagai motivasi para jururawat di seluruh dunia. Sejak dari itu, kejururawatan terus berkembang dari tahun ke tahun. Ia telah menjadi sangat penting kepada masyarakat dan terutamanya dalam organisasi kesihatan. Justeru itu, perkhidmatan kejururawatan amat penting bagi membantu para pesakit semasa mendapatkan rawatan dan perkhidmatan di dalam sesebuah hospital. Seseorang jururawat yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi terhadap kerja-kerja yang dilakukan akan mampu menyediakan perkhidmatan yang baik bagi para pesakit di hospital memandangkan kepuasan kerja jururawat itu yang banyak mempengaruhi kualiti perawatan, keselamatan pesakit dan prestasi kerja yang dihasilkan. Kepuasan kerja juga komponen penting terhadap produktiviti dan perlaksanaan kerja,komitmen kepada organisasi dan profesyen. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya (Moh As¶ad,1978). Menurut Hoppock (1997), kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja bahawa seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan ketubuhannya. Kepuasan kerja adalah penting dalam setiap jenis pekerjaan kerana ia adalah fakto r kritikal yang mempengaruhi pekerja samada untuk kekal atau meninggalkan

pekerjaannya(Sekaran,1992). Dari segi psikologi, kepuasan kerja mempunyai kaitan dengan sikap seseorang pekerja terhadap pekerjaannya samada pekerja itu suka atau tidak suka dengan kerja yang dilakukan.(Norihan, 1995). Apabila seseorang individu berpeluang melibatkan diri secara menyeluruh dalam pekerjaannya, individu itu akan menjadi lebih produktif, merasa keseronokan dan kepuasan serta kurang kemungkinan untuk berhenti kerja. Ini seterusnya akan mendorong individu untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi (Jaafar,1996) dan mewujudkan suasana kehidupan yang memberikan kegembiraan kepada pekerja (Robbins,1996).

pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkait dengan kepuasan kerja adalah relevan untuk memperbaiki salah satu aspek pentingkehidupan sejumlah besar individu. berminat berkomunikasi dengan pesakit dan keluarga pesakit.Walaubagaimanapun. minat dengan tugasan yang dilakukan. berkeyakinan menjalankan kerja. kepuasan kerja berpasukan. peluang melanjutkan pelajaran dan sebagainya. beban kerja yang banyak dan sebagainya. kerja yang dilakukan dihargai oleh rakan sekerja. Istilah kepuasan kerja diketengahkan oleh Hoppock apabila beliau membuat kajiansemula terhadap 32 kajian tentang kepuasan kerja yang dijalankan sebelum 1933. berpuashati dengan lokasi kerja. sikap individu sebagai pekerja boleh berubah apabila individu merasa tidak puas hati dengan organisasi tempat kerjanya. bergembira dengan jadual giliran kerja. Dengan itu. majikan dan pesakit. Populariti bidang ini sebagai sebagai satu bidang kajian mungkin tidak rumit untuk dijelaskan. MASALAH KAJIAN . gembira dengan kerjaya yang diceburi. misalnya dari segi gaji. Beliau mendapati bahawa kepuasan kerja adalah kombinasi psikologi.1935). Kebanyakkan individu menghabiskan tempoh alam pekerjaan dan usia mereka ditempat kerja. peluang peningkatan ilmu. fisiologi dan persekitaran yang menyebabkan seseorang berkata ³saya berpuashati dengan kerja saya¶(Hoppock. Beberapa faktor yang dikatakan sebagai penyumbang kepada kepuasan kerja para jururawat seperti faktor berbangga dengan kerjaya jururawat.

Kebolehan menyesuaikan diri dengan kerja mereka. OBJEKTIF KAJIAN . selagi itulah kepuasan kerja tidak akan tercapai. Peningkatan beban tugas menyebabkan bilangan jururawat berbanding pesakit semakin berkurangan. Zuraidah(1994) menyebabkan bahawa tekanan hidup dan tekanan kerja boleh menyebabkan tekanan jiwa dan tekanan fizikal seperti sakit jantung. kepenatan dan perasaan yang tidak menyeronokkan. Manakala faktor keperluan persekitaran berkaitan dengan persekitaran kerja itu sendiri. faktor-faktor pekerjaan dan hubungan social individu di luar kerja (Moh. Oleh itu. keadaan ini menunjukkan wujudnya rasa tidak puas hati terhadap perkerjaannya. tidak semua jururawat berpandangan positif terhadap pekerjaan yang begitu mulia ini. ia dibahagikan kepada dua kumpulan initu keperluan dorongan (motivator) dan faktor keperluan persekitaran(hygine). suasana yang menjemukan. Faktor keperluan dorongan berkaitan dengan perasaan positif terhadap kerja dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja. Blum mengemukakan bahawa kepuasan kerja merupakan sikap umum dari beberapa sikap khusus terhadap penyesuaian diri. Menurut Vroom (1973). manakala sikap negative terhadap kerja boleh menyebabkan ketidakpuasan kerja. Sebenarnya. kebimbangan. Menurut Herzberg(1959). kemalangan dan penyakit yang berkait dengan tekanan. tekanan darah tinggi dan sakit kepala dan seterusnya menjejaskan prestasi kerja.As¶ad. Cara hidup dan tuntutan kerja boleh menyebabkan pekerja berasa tertekan. Terdapat juga kejadian di mana berlakunya kes-kes ponteng kerja. sikap positif terhadap kerjaya seseorang jururrawat selalunya akan membawa kepada peningkatan prestasi kerja dan kepuasan kerja. Kes ini boleh dikaitkan dengan satu teori kepuasan kerja iaitu Teori Dua Faktor oleh Herzberg dan Rakan-rakan(1959).1981).1978). faktor yang memberikan kepuasan kerja yang dapat membantu dalam mewujudkan kehidupan yang sempurna dan tenteram kepada individu berkenaan perlulah dikenalpasti (Gruneberg. Mengikut faktornya.Profesyen kejururawatan masakini menghadapi perbagai cabaran untuk memenuhi keperluan ke atas perkhidmatan kepada pelanggan. kekecewaan. Mereka juga berkemungkinan mengalami kesan-kesan negative semasa menjalankan tugas seperti mengalami tekanan perasaan.

Untuk mengenal pasti tahap kepuasan kerja jururawat Pediatrik Hospital Tuanku Jaafar. penyelidik berusaha mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan seperti di bawah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam objektif kajian iaitu: (i) Apakah faktor demografi yang terpilih seperti umur. kelulusan akedemik) . 2) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut gaji yang diterima. jantina. PERSOALAN KAJIAN Dalam kajian. umur. keturunan. 5) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut rakan sekerja. Seremban. taraf perkahwinan. bangsa. iii) Untuk mengenal pasti faktor kepuasan kerja yang paling mempengaruhi kepuasan kerja.Objektif kajian ini adalah seperti berikut: i) ii) Untuk mengenal pasti faktor demografi yang mempengaruhi kerja. 3) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut kenaikan pangkat. 4) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut penyeliaan. status perkahwinan. pengalaman mengajar dan kelayakkan akedemik dalam mempengaruhi kepuasan kerja? (ii) (iii) Apakah tahap kepuasan kerja para jururawat Hospital Tuanku Jaafar? Apakah faktor kepuasan kerja yang paling mempengaruhi kepuasan kerja? HIPOTESISI KAJIAN 1) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut suasana kerja. 6) Tiada perbezaan tahap kepuasan kerja mengikut faktor demografi (jantina.