You are on page 1of 8

SULIT

PENGURUSAN
DIRI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2019 PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS
MASALAH PEMBELAJARAN
SK GRAN STUMBIN 95000 SRI AMAN SARAWAK
____________________________________________________________

PENGURUSAN DIRI
TAHUN 4
1 Jam 30 Minit

NAMA MURID : ___________________________________


KELAS : ____________
TARIKH : ____________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.


2. Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.
3. Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan.

SILA SEMAK BILANGAN SOALAN DI DALAM BUKU SOALAN INI.

1
SOALAN 1
Tandakan ( / ) pada makanan dan minuman yang cukup bersih dan selamat

SOALAN 2 9

Suaikan gambar pakaian di bawah mengikut jantina masing-masing.

2
5
SOALAN 3
Suaikan perabot pada ruang yang sesuai di dalam rumah.

3
Ruang Dapur
tamu

10

SOALAN 4

Warnakan pakaian kebangsan orang Melayu di bawah.

4
3

SOALAN 5

Padankan anggota dengan jawapan yang sesuai.

5
Melihat

Merasa

Mendenga
r

Menghidu

Menyentu
h

SOALAN 6 5

Warnakan jawapan mengikut emosi yang betul dalam gambar tersebut.

6
3
SOALAN 7

Padankan gambar dengan objek yang bersesuaian

7
5