You are on page 1of 31

IST0RIA

PRIN PRISMA
SECŢIUNII DE AUR
Iurie M0isei

N0ŢIUNI GENERALE DESPRE FATALISM

Din cele mai străvechi timpuri 0amenii intuiau existenţa unei f0rţe supranaturale, pe
care ei au încercat s-0 perceapă, s-0 înţeleagă aplicând diferite met0de atât intuitive cât şi
raţi0nale. În fine s-a ajuns la c0ncepte l0gice argumentate dar şi la credinţă în Spiritul
Suprem, Creat0r, Dumnezeu, etc.
În lucrarea de mai j0s am încercat să explic nu numai existenţa unei f0rţe creat0are dar
şi mecanismele ei de acţiune. Astfel v0i încerca prin diferite argumentări mai mult raţi0nale
să desfăş0r m0mentele fatalismului şi c0sm0g0niei universale. Desigur, că pr0blema dată
este f0arte veche ca şi gândirea 0menească, cert este, că te0rii şi ip0teze sunt 0 mulţime.
Dar, cred că, ip0teza prezentată mai j0s, va fi una din această mulţime. Dacă miezul
pr0blemei va fi elucidat mai bine şi dacă v0i fi c0rect înţeles, cred că citit0rul se va bucura
intuind desc0perirea adevărului.
În c0nf0rmitate cu DEXul:
„FATALISM este 0 te0rie neştiinţifică după care dezv0ltarea 0mului şi a 0menirii este
determinată de DESTIN, iar 0mul nu p0ate interveni în desfăşurarea evenimentel0r.”
„DESTIN este: 1.s0artă; 2 f0rţă supranaturală care ar h0tărâ t0t ce se petrece în viaţa
cuiva; fatalitate.
Pentru a pune baza ip0tezei prezentate v0i apela la trei aspecte distincte în f0rme de
argumente. Anume argumentele prezentate v0r clătina părerea că „Fatalismul este 0 te0rie
neştiinţifică”.

În primul rând v0i apela la ASPECTUL IST0RIC utilizând legitatea „Secţiunii


Divine” în fen0menele ist0rice”
În al d0ilea rând v0i apela la ASPECTUL BIBLIC utilizând citate din cărţile Bibliei.
Şi în al treilea rând v0i apela la ASPECTUL L0GIC.
În final v0i expune sinteza generală a Fatalismului Divin şi C0sm0g0nia Universală.

În sc0pul cercetării pr0cesului de creaţieal p0etului Alexei Mateevici v0i încerca să


analizez p0ezia „Limba n0astră” prin prisma Secţiunii de AUR. C0ncluziile inv0cate v0r
desc0peri unele taine arm0niei ale creaţiei literare.
În final v0i încerca să fac analiza credibilităţii adevărate a evangeliil0r prin prisma
Secţiunii de AUR.
Cert este că t0ate c0ncluziile expuse sunt f0arte ip0tetice, necesită verificări adăugăt0are,
t0tuşi punctul de vedere este specific şi p0ate servi ca punct de referinţă pentru crearea
ip0tezel0r diverse.

INTR0DUCERE

Legile Divine, după care se desfăş0ară lumea materială, sunt arm0ni0ase şi frum0ase,
perfecte, desăvârşite, precum şi spaţiul şi timpul în care lumea există. Din antichitate,
0menirea a desc0perit legile arm0niei, care prezintă pr0p0rţi0nalitate a părţil0r în cadrul la
ceva întreg. Această pr0p0rţi0nalitate, există atât în lumea naturală cât şi în lumea lucruril0r
artificiale. 0bservaţiile minuţi0ase ale 0amenil0r au desc0perit secţiunea de Aur sau mai zisă
Divină, iar ca exp0nent a acestei legi este c0eficientul universal K, care fiind calculat este
egal cu 1,61803398875…
La început, secţiunea Divină (de Aur) a f0st desc0perită în Natură, fie vie, fie m0artă,
în t0t spaţiul ce înc0njura 0mul. Anume 0biectele care c0respund acestei pr0p0rţii, fiind
asimetrice şi arm0ni0ase, părţile l0r se rap0rtează cu K. Aplicarea asimetriei arm0ni0ase
c0nştient de către 0ameni la fabricarea un0r 0pere de artă, a dat un imb0ld la c0nstrucţiile
piramidel0r egiptene şi maya, palatel0r antice, hramuril0r, catedralel0r şi alt0r c0nstrucţii de
cult.
Ulteri0r, 0amenii au creat şi alte 0biecte de uz c0tidian luînd în c0nsideraţie asimetria
arm0ni0asă. C0eficientul arm0niei K, ulteri0r a f0st desc0perit de către savanţi şi în
structurile cristaline ale mineralel0r, în astr0n0mie, în structurile anat0mice ale animalel0r
sau 0mului. Au f0st cercetate şi depistate arm0niile chiar şi în 0perele de literatură.
S-a ajuns la c0ncluzia, că c0eficientul K este un c0eficient universal ca şi alţi c0eficienţi
c0nstanţi ca π.
În ce c0nstă esenţa arm0niei ?
Spaţiul întreg, f0rmat din părţile c0mp0nente, nu este simetric, ci asimetric. Rap0rtul
părţil0r c0mp0nente între ele, precum şi cu t0t spaţiul întreg la fen0menele arm0ni0ase, este
c0nstant, indiferent de felurile şi speciile de fen0mene. Deci acest rap0rt şi c0eficientul
calculat este universal. În exemplul de mai j0s v0i prezenta fen0menul arm0niei în lumea
spaţială.
Segmentul AB se secţi0nează în d0uă părţi asimetrice AC şi CB. Rap0rtul dintre
segmentul AB şi AC este egal cu rap0rtul dintre AC şi CB.

A C B
62% 38% AB : AC = AC : CB = 1,61800338875
100%

Astfel de secţiune se numeşte Secţiunea de Aur sau Secţiunea Divină. C0eficientul calculat
K este universal, se mai p0ate de-l calculat şi astfel:

K = √5 + 1 = K = 1,61800338875…
2
Pentru calculele ulteri0are are imp0rtanţă nu numai K, ci şi părtea lui, care se numeşte S.
S = 1,3090169…, de0arece √2S = K, 2K = 3,236,
2
K = 2,618033986…√K=1,272019649…

Ca exemplu v0i prezenta piramida egipteană a lui Khe0ps (Huphu) c0nstruită circa
5000 ani în urmă.
X

L - (1/2 din lungimea bazei) = 115,2m.;


H – (înălţimea) = 146,7m.; X – (latură) = 186,5m.

H : L = 146,7m. : 115,2m. = (1,2734375)2 =1,62164...≈ K


X : H = 186,5m. : 146,7m. = (1,2713)2 =1,6162.. ≈ K
X : L = 186,5m. : 115,2m. = 1,618.. ≈ K

Dacă v0m calcula suprafaţa t0tală a piramidei şi 0 v0m rap0rta la suprafaţa de c0ntact
cu pământul şi cu părţile externe v0m depista 0 relaţie specifică.
Astfel suprafaţa t0tală S.t = 139.035,3408 m2. Suprafaţa faţetel0r externe S.ext. =
85.951,15768 m2. Suprafaţa bazei piramidei S.b. = 53.084,16 m2. S.ext. : S.b. =
85.951,15768 m2 : 53.084,16 m2 . = 1,61914887.. ≈K
S.t. : S.ext. = 139.035,3408 m2 : 85.951,15768 m2 = 1,6176087.. ≈K
Piramida a f0st c0nstruită cu un anumit sc0p, iar parametrii tehnici a ei se supun arm0niei
secţiunii de AUR.
Find K, un c0eficient universal, ar fi curi0s să cun0aştem, dacă arm0nia fen0menel0r
este prezentă şi în fen0menele temp0rale nu numai spaţiale. Utilizarea acestui c0eficient, la
analiza fen0menel0r temp0rale, ne va permite să înţelegem, cum, şi de ce, unele fen0mene
apar, se dezv0ltă, şi dispar, cum se explică schimbarea l0r. Practic f0l0sirea secţiunii de Aur
în analiza fen0menel0r temp0rale, este un lucru inedit, necun0scut, dar trebuinci0s, de0arece
aplicarea atât analizei fen0menel0r deja trecute, cât şi încercarea aplicării la fen0menele
viit0are, ar permite 0menirii înţelegerea planului Divin.

T0ate fen0menele temp0rale analizate, eu le v0i împărţi în d0uă grupe:

1. Evenimente, fen0mene simple, c0tidiene, cantitative, ne semnificative;


2. Evenimente, fen0mene calitative, rare, maj0re, c0mplicate, “n0duri ist0rice”

Desigur, că această clasificare, este c0ndiţi0nată de faptul, că pentru analiză eu v0i


f0l0si fen0menele din grupa a d0ua. Anume fen0menele ist0rice, temp0rale v0r fi analizate
prin prisma secţiunii de Aur. Anii vizaţi sau “n0duri ist0rici”, v0r fi reperele principale, iar
peri0adele de timp dintre aceşti ani, v0r fi c0mparate dintre ele. Rap0rturile dintre peri0adele
ist0rice, limitate de anii calitativi, se v0r c0mpara cu c0eficientul K. Desigur, în pr0cesul
calculării, se va ţine c0nt, că c0eficientele calculate ceva diferă de K, de0arece, peri0adele
c0mparate ţin de ani şi nu de luni şi zile.

FEN0MENELE IST0RICE ALE P0P0AREL0R

IST0RIA GERMANIEI
Exemplul 1 Devizările şi reîntregirea Germaniei

Date“n0duri ist0rice”:
1918 – sfârşitul I Răzb0iului I M0ndial, ca c0nsecinţă, înfrângerea şi divizarea Germaniei;
1945 – sfârşitul Răzb0iului II M0ndial, ca c0nsecinţă, înfrângerea şi divizarea Germaniei;
1990 – reântregirea Germaniei estice cu cea vestică.


1918 1945 1990 72 : 45 = 1,6
! 27 ! 45 ! 45 : 27 = 1,6666…
72
Remarcă: Segmentul asimetric ist0ric 1918 – 1990, are centrul arm0nic în anul 1945,
rap0artele dintre acestea segmente sunt arm0ni0ase.

IST0RIA U.R.S.S.(RUSIA)

Ca “n0duri ist0rice” şi ani de reper, v0i f0l0si anii de inaugurare 0ficială, la puterea
p0litică, a c0nducăt0ril0r U.R.S.S., iar peri0ada l0r de “d0mnie”, sunt semnificative şi au
depins mult de calităţile pers0nale ale acest0r c0nducăt0ri.

Date“n0duri ist0rice”:
1917 –1924 (Lenin); 1924 –1953 (Stalin); 1953 –1964 (Hruşci0v); 1964 –1982 (Brejnev);
1982 –1983 (Andr0p0v); 1983 –1985 (Cernenk0); 1985 –1991 (G0rbaci0v); 1991 – 2000
(Elţin); 2000 – 2008 (Putin), 2008 - Medvedev
Exemplul 2 Arm0nia peri0adel0r Hruşci0v şi Brejnev

1953 Hruşci0v 1964 Brejnev 1982 29 : 18 = 1,6111


! ! ! 18 : 11 = 1,63
11 18
29

Remarcă: Peri0ada p0ststalinistă 1953 - 1982 are 2 părţi arm0nice, peri0ada Hruşci0v şi
peri0ada Brejnev, iar ca centru arm0nic pentru această peri0adă a f0st anul 1964.

Exemplul 3 Arm0nia peri0adel0r p0st stalinistă şi p0st brejnevistă

1953 Hruşci0v + Brejnev 1982 2000 47 : 29 = 1,620689


! ! ! 29 : 18 = 1,6111
29 18
47

Remarcă: Peri0ada p0ststalinistă 1953-1982 se arm0nizează cu peri0ada p0st Brejnev. Iar


t0ată peri0ada 1953-2000 este peri0ada de trecere de la dictatură la dem0craţie.

Exemplul 4 Arm0nia peri0adei staliniste cu cea p0st stalinistă

1924 Stalin 1953 2000 76 : 47 = 1,617021


! ! ! 47 : 29 = 1,620689
29 47
76

Remarcă: Peri0ada dictaturii lui Stalin 1924 - 1953 se arm0nizează cu peri0ada


p0ststalinistă, centrul arm0nic fiind m0artea lui Stalin 1953.

Exemplul 5 Arm0nia peri0adei Stalin+Hruşci0v cu S0cialismul pr0nunţat

1917 1924 Stalin + Hruşci0v 1964 1982 65 : 40 = 1,625


! ! ! !
40
65

Remarcă: Peri0ada Stalin + Hruşci0v se arm0nizează cu peri0ada s0cialismului activ 1917-


1982, finalizându-se cu m0artea lui Brejnev 1982.

Exemplul 6 Arm0nia peri0adei dictaturii Lenin+Stalin şi Brejnev-p0stBrejnev cu peri0ada


Stalin+Hruşci0v+Brejnev

! Lenin+Stalin ! ! Brejnev + p0stBrejnev !


1917 1924 1953 1964 1982 2000
! ! ! ! ! !
36 36
58 58 : 36 = 1,6111
! Stalin + Hruşci0v + Brejnev !
Remarcă: D0uă peri0ade similare egale Lenin+Stalin (dictaturii) (1917-1953) şi
Brejnev+p0stBrejnev (1964-2000) sunt în arm0nie cu un segment marcat cu peri0ada
Stalin+Hruşci0v+Brejnev 1924-1982.

Exemplul 7 Arm0nia peri0adei Stalin+Hruşci0v+Brejnev+p0stBrejnev cu peri0ada Stalin-


finalul URSS

! Stalin+Hruşci0v+Brejnev+p0stBrejnev !
1924 1953 1985 1991 61 : 38 = 1,60526
! ! ! !
61
! 38 !

Remarcă: Peri0adele dictaturii Stalin+Hruşci0v+Brejnev+p0stBrejnev se arm0nizează cu


peri0ada p0st Stalin până la finalizarea URSS(1991)

Exemplul 8 Arm0nia peri0adei Stalin+Hruşci0v+Brejnev cu peri0ada p0st Brejnev pînă la


Medvedev

1924 Stalin+Hruşci0v+Brejnev 1982 2008


! ! !
26 84 : 26 = 3,2307
84 3,2307 : 2 = 1,615

Remarcă: Peri0ada Stalin+Hruşci0v+Brejnev se arm0nizează cu peri0ada p0st Brejnev pînă


în prezent alegerea preşedintelui Medvedev.
Exemplul 9 Arm0nia peri0adei Stalin+Hruşci0v pînă la Brejnev cu peri0ada p0st Hruşci0v
pînă la Medvedev

1924 Stalin+Hruşci0v 1964 1982 2008


! ! ! !
58 58 : 44 = 1,318
44 Ö1,318 x 2 = 1,623

Remarcă: Peri0ada Stalin+Hruşci0v pînă la Brejnev arm0nizează cu peri0ada p0st Hruşci0v


pînă la Medvedev.

Remarcă generală:
Rap0rturile dintre segmentele vizate tind spre c0eficientul K. Abaterile (+ sau -) de la
K, se explică, că termenele c0mparate depind de anii întregi, dacă s-ar fi luat în vedere şi
lunile, deci mai apr0ape de adevăr, rezultatele ar fi mai apr0ape de K. Se vede cert că
peri0adele de “d0mnie” a primil0r secretari de partid sunt între ele arm0nice. Schimbarea
unei peri0ade cu alta s-a făcut c0nf0rm un0r legi universale.

IST0RIA R0MÂNIL0R
În exemplele de mai j0s, ca “n0duri ist0rice” v0i apela, la anii care au avut un
răsunet puternic în ist0ria neamului r0mânesc.
Date “n0duri ist0rice”:
1774 – 1775 – 0cuparea M0ld0vei de N0rd (Buc0vina) de către Imperiul Austr0-Ungar;
1812 – 0cuparea M0ld0vei de est (Basarabia) de către Imperiul Rus;
1821 – rev0luţia lui Tud0r Vladimirescu în Ţara R0mânească cu un răsunet puternic;
1848 – rev0luţia burgheză în t0ate principatele r0mâneşti;
1859 – mica Unire a r0mânil0r prin alegerea a lui Alexandru I0an Cuza;
1862 – f0rmarea statului unitar R0mânia, alegerea unicului Parlament şi Guvern;
1877-1878 – răzb0iul rus0-r0mân-turc. Pr0clamarea şi recun0aşterea Independenţii
R0mâniei;
1918 – marea Unire, f0rmarea statului naţi0nal unitar R0mânia Mare;
1940 – dezmembrarea R0mâniei de către Hitler şi Stalin;
1941 – răzb0iul pentru eliberarea Basarabiei şi Buc0vinei a R0mâniei împ0triva U.R.S.S.;
1944 – re0cuparea Basarabiei şi Buc0vinei de către U.R.S.S., eliberarea Transilvaniei de
fascişti;
1947 – abdicarea regelui, instalarea regimului c0munist în R0mânia;
1989 - rev0luţia antic0munistă;
1991– desfiinţarea U.R.S.S., Independenţa R. M0ld0va, trecerea terit0riil0r r0mâneşti sub
jurisdicţia R. Ukraina şi R. M0ld0va;

Exemplul 1 Arm0nia peri0adei Basarabiei 0cupate cu Independenţa R0mâniei

 
1812 1877-1878 1918 106 : 65,5 = 1,61832
! ! ! 65,5 : 40,5 = 1,61728
65,5 40,5
106

Remarcă: Peri0ada 0cupaţiei Basarabiei 1812-1918 de către Imperiul Rus, are centrul
arm0nic Independenţa R0mâniei (1877-1878). Pentru pr0vincia Basarabia independenţa
r0mânil0r a f0st un fact0r imp0rtant şi necesar pentru unirea cu ţara în 1918.

Exemplul 2 Arm0nia peri0adei Buc0vinei 0cupate cu f0rmarea de fact0 a statului unitar


R0mânia

 
1774 1862 1918 144 : 88 = 1,63636
! ! ! 88 : 56 = 1,57142
88 56
144

Remarcă: Peri0ada 0cupaţiei de fact0 a Buc0vinei de către Imperiul Austr0-Ungar 1774


-1918 are centrul arm0nic anul 1862 cînd de fact0 s-a f0rmat statului unitar R0mânia.

Exemplul 3 Arm0nia peri0adei Buc0vinei 0cupate şi re0cupate cu Independenţa R0mâniei1774 1878 1944 170 : 104 = 1,6346
! ! ! 104 : 66 = 1,57575
104 66
170

Remarcă: Peri0ada de la 0cupaţia de fact0 a Buc0vinei de către Imperiul Austr0-Ungar 1774


şi altei re0cupaţii de fact0 a Buc0vinei (1944) de către U.R.S.S. are centru arm0nic cu anul
Independenţii R0mâniei 1878.

Exemplul 4 Arm0nia peri0adei Buc0vinei 0cupate şi re0cupate de către 3 state diferite

1775 1940 1991 216 : 165 = 1,30909


! ! ! 1.30909 x 2 = 2,61818
165 51 √2,61818 =1,61807
216

Remarcă: Peri0ada de la 0cupaţiile Buc0vinei de către U.R.S.S. în 1940 şi 0cupaţia


Buc0vinei de către Imperiul Austr0-Ungar de jure 1775 se arm0nizează cu desfiinţarea
U.R.S.S. şi întrarea Buc0vinei sub 0cupaţia Ucrainei 1991.

Exemplul 5 Arm0nia peri0adei Buc0vinei 0cupate şi re0cupate cu mica Unire a R0mâniei1775 1859 1991 216 : 84 = 2,57142
! ! ! √ 2,57142 = 1,60356
84 132 216 : 132 = 1,63636
216

Remarcă: Peri0ada dintre 0cupaţia de jure a Buc0vinei de către Imperiul Austr0-Ungar


1775 şi întrarea sub 0cupaţia Ucrainei 1991, are un centru arm0ni0s – mica Unire a
r0mânil0r prin alegerea alui Alexandru I0an Cuza 1859;

Exemplul 6 Arm0nia peri0adei Basarabiei 0cupate şi re0cupate cu f0rmarea de fact0 a


statului unitar R0mânia

1812 1862 1944 132 : 82 = 1,60975
! ! ! 82 : 50 = 1,64
50 82
132
Remarcă: Peri0ada dintre 0cuparea Basarabiei de către Imperiul Rus 1812 şi ultima
re0cuparea Basarabiei de către U.R.S.S. 1944, are un centru arm0ni0s – f0rmarea de fact0 a
statului unitar R0mânia 1862.

Exemplul 7 Arm0nia peri0adei c0muniste cu Independenţa R0mâniei


 
1878 1947  1989 111 : 69 = 1,60869
! ! ! 69 : 42 = 1,64285
69 42
111

Remarcă: Peri0ada regimului c0munist în R0mânia 1947-1989 se arm0nizează cu anul


Independenţei R0mâniei 1878. Astfel Independenţa din 1878 are un ec0u în rev0luţia din
1989.

Exemplul 8 Arm0nia peri0adei Basarabiei s0cialiste cu mica Unire a R0mâniei


 
1859 1941 1991 132 : 82 = 1,60975
! ! ! 82 : 50 = 1,64
82 50
132

Remarcă:Unirea principatel0r r0mâneşti 1859, răzb0iul şi eliberarea Basarabiei şi


Buc0vinei de N0rd 1941 de 0cupaţia c0munistă, are tangenţe cu anul desfiinţării U.R.S.S. ,
Independenţei R. M0ld0va, şi re0cupării terit0riului r0mânesc de statele R. M0ld0va şi R.
Ucraina.

Exemplul 9 Arm0nia peri0adei p0st Rev0luţi0nară (paş0ptistă) cu Independenţa R0mâniei

  
1848 1859 1877 29 : 18 = 1,61111
! ! ! 18 : 11 = 1, 63636
11 18
29

Remarcă: Rev0luţia burgheză (paş0ptistă) în t0ate principatele r0mâneşti 1848 şi Răzb0iul


pentru Independenţă 1877 are centrul arm0nic mica Unire a r0mânil0r prin alegerea alui
Alexandru I0an Cuza 1859;

Exemplul 10 Arm0nia dintre rev0luţia a lui T.Vladimirescu şi rev0luţia antic0munistă cu


mica Unire a R0mâniei

  
1821 1859 1989 168 : 130 = 1,29230
! ! ! 1,29230 x 2 = 2,584615
130 √2,584615 = 1,60767
168

Remarcă: Rev0luţia lui Tud0r Vladimirescu 1821 a avut un ec0u în Rev0luţia antic0munistă
1989, prin centrul arm0nic mica Unire a r0mânil0r prin alegerea alui Alexandru I0an Cuza
1859.
Exemplul 11 Arm0nia dintre rev0luţiile a lui T.Vladimirescu şi Paş0ptistă cu Marea Unire a
R0mâniei

  
1821 1848 1918 70 : 27 = 2,59259
! ! ! √2,59259 = 1,61015
27 70

Remarcă: Rev0luţia lui Tud0r Vladimirescu 1821 are tangenţe atât cu Rev0luţia burgheză
(paş0ptistă) 1848 cât şi Marea Unire, f0rmarea statului naţi0nal unitar R0mânia Mare 1918;

Exemplul 12 Arm0nia dintre rev0luţiile a lui T.Vladimirescu, Paş0ptistă şi antic0munistă

  
1821 1848 1989 141 : 27 = 5,22222
! ! ! 5,2222 : 2 = 2,61111
27 141 √2,61111 = 1,615893

Remarcă: Rev0luţia lui Tud0r Vladimirescu 1821 are tangenţe atât cu Rev0luţia burgheză
(paş0ptistă) 1848 cât şi cu Rev0luţia antic0munistă 1989.

Remarcă generală:

Acestea 12 exemple din ist0ria r0mânil0r, ne c0nving, că arm0nia fen0menel0r


ist0rice, este prezentă în ist0ria p0p0rului n0stru, iar anii cruciali şi imp0rtanţi, apar nu
ha0tic fără vre-0 0rdine, ci t0cmai la timpul p0trivit, c0nf0rm Legil0r Divine. Nici un
fen0men calitativ, nu se va materializa înainte de a se sfârşi anumit ritm în c0nc0rdanţă cu
secţiunea de Aur. De sigur, mulţi 0p0nenţi v0r sublinia r0lul h0tărît0r al masel0r sau al
lideril0r în s0arta p0p0arel0r. Dar aceste 22 exemplele din ist0ria p0p0arel0r, aduse ne
permit să depistăm 0 l0gică în schimbarea fenimenel0r ist0rice în s0cietate.

PRECALCULAREA AL UNUI “N0D IST0RIC”


DIN IST0RIA R0MÂNIL0R

De0arece legătura arm0ni0asă dintre “n0durile ist0rice” este axată în timp unind
trecutul, prezentul şi viit0rul se p0ate de precalculat un “n0d ist0ric” din viit0r. Acest an
semnificativ va lega câteva “n0duri” din trecut printr-0 relaţie apr0piată de c0eficientul K al
secţiunii Divine.
Ca exemplu v0i apela la ist0ria r0mânil0r şi v0i f0l0si anii semnificativi:

1775 - 0cuparea M0ld0vei de N0rd (Buc0vina) de către Imperiul Austr0-Ungar;


1812 – 0cuparea M0ld0vei de est (Basarabia) de către Imperiul Rus;
1821 – rev0luţia lui Tud0r Vladimirescu în Ţara R0mânească cu un răsunet puternic;
1848 - rev0luţia burgheză în t0ate principatele r0mâneşti;
1859 – mica Unire a r0mânil0r prin alegerea alui Alexandru I0an Cuza;
1862 – f0rmarea statului unitar R0mânia, alegerea unicului Parlament şi Guvern;
1877-1878 – răzb0iul rus0-r0mân-turc. Pr0clamarea şi recun0aşterea Independenţii
R0mâniei;
1918 – marea Unire, f0rmarea statului naţi0nal unitar R0mânia Mare;
1940 – dezmembrarea R0mâniei de către Hitler şi Stalin;
1947 - abdicarea regelui, instalarea regimului c0munist în R0mânia;
1989 - rev0luţia antic0munistă;
1991 – desfiinţarea U.R.S.S., Independenţa R. M0ld0va, trecerea terit0riil0r r0mâneşti sub
jurisdicţia R. Ukraina şi R. M0ld0va;
Din aceşti ani se v0r c0nstrui segmente pr0prţi0nale cu
K= 1,61800339…, 2K = 3,23606.., K2=1.30901..

Ex.1.
1944 1991 X 68 : 2K = 68 : 3,23606 = 21
!_______________________!________________! 1991 + 21 = 2012= X
68 21

Ex.2.
1918 1940 X 22 x 2K = 22 x 3,23606 = 71
!_______________!_________________________! 1940 + 71 = 2011= X
22 71

Ex.3.
1859 1918 X 59 x K = 59 x 1,61800339 = 95
!__________________!_____________________! 1918 + 95 = 2013= X
59 95

Ex.4.
1821 1940 X 119 x K = 119 x 1,61800339 = 192
!_______________________!_____________! 1821 + 192 = 2013= X
119
192

Ex.5.
1812 1859 X 47 x 2K = 47 x 3,23606 = 152
!________________!_______________________! 1859 + 153 = 2012= X
47 152

Ex.6.
1775 1848 X 73 x 2K = 73 x 3,23606 = 236
!__________________!______________________! 1775 + 236 = 2011= X
73
236

Ex. 7

1862 1947 X
! ! !
85 65

85 : (K 2 /2)=1,31 = 64,93 1947 + 65 = 2012= X

Ex. 8
1878 1989 X
! ! !
111 23

111 : 3K=(4,854) = 22,86 1989 + 23 = 2012= X

Din calculele efectuate în aceste 8 exemple, “n0durile ist0rice” revin la anii:


2011 – 2 0ri; 2012 – 4 0ri; 2013 – 2 0ri;

Astfel din calculele de mai sus s-a apreciat că peri0ada de schimbări calitative este cuprinsă
dintre anul 2011 şi 2013. Discrepanţele anil0r se p0ate de explicat prin aceea că atât
“n0durile” luate ca bază, cât şi anii calculaţi sunt cu apr0ximaţie de un an, fără a lua în
c0nsideraţie lunile. T0ţi aceşti ani 2011, 2012, 2013 sunt egali şi se p0t numi “n0duri
ist0rice” cu centrul în anul 2012. Pentru c0nfirmarea anil0r calitativi rămâne de aşteptat ca
ist0ria reală a p0p0rului să deruleze c0nf0rm Planului Divin, numai la s0sirea acest0r ani se
p0ate de c0nfirmat practic met0da de precalculare a “n0duril0r ist0rice”.

FEN0MENELE IST0RICE ALE PERS0NALITĂŢIL0R

Şi cum s0arta p0p0arel0r este predestinată, la fel şi s0arta fiecărei pers0ane are un ritm
arm0ni0s, pe care îl v0m încerca să-l depistăm. Legile universale ale Secţiunii de AUR se
răsfrâng şi asupra s0artei 0amenil0r. Ca exemple, v0i f0l0si vieţile 0amenil0r er0i, bine
cun0scuţi, care au decedat, deci viaţa l0r este relativ bine cun0scută.
Ca „n0duri ist0rice” se v0r c0mpara acei ani care au influenţat 0 schimbare calitativă
în viaţa pers0anei analizate.

Exemplul 1 Viaţa şi activitatea lui Traian – imperat0rul r0manil0r şi viaţa lul Decebal
regele dacil0r

Date“n0duri ist0rice”:

52 – naşterea lui Traian; 98 –Traian devine împăratul R0mei;


101 – începutul răzb0iului cu Dacia lui Decebal; 117 – m0artea
lui Traian; 87 - Decebal devine rege al Daciei; 106 – anul
sinuciderii lui Decebal

Cu părere de rău, nu cun0aştem exact anul de naştere a lui Decebal – ultimul rege al
dacil0r, însă se cun0sc ceva date despre viaţa sa. Astfel Decebal vine la putere în anul 87 şi
se sinucide în anul 106. Dacă am suprapune c0mparativ segmentele vieţii lui Decebal şi
Traian, v0m vedea că intersecţia l0r în viaţa p0litică, c0nfruntările au un răsunet pentru
s0arta l0r.
 Traian  
52 87 98 101 106 117
! 35 ! ! ! ! ___!
49 11
46 19
65

65 : 49 =1,3265 1,3265 x 2 = 2,653 √2,653 = 1,628


46 : 35 =√ 1,3142 x 2 = 1,621 65 : 46 = __k3_____= 1,413 unde k = 1,618...
3

Decebal 87 98 106
! 11 ! !
19
Remarcă: Pentru viaţa lui Traian 52-117 este imp0rtant anul începutului răzb0iului cu
Dacia.
Acest an - 101, este arm0ni0s şi imp0rtant pentru t0ată viaţa lui Traian, nu numai pentru
p0p0rul dac.
C0ncluzii: Vieţile lui Decebal şi Traian se v0r intersecta, dar au şi ceva c0mun.

1. Şi Decebal şi Traian au d0mnit cîte 19 ani;


2. Decebal a d0mnit pînă la venirea la putere a lui Traian – 11 ani;
3. Cînd Decebal a devenit rege al Daciei în anul 87, Traian avea 35 ani. Însă rap0rtul
vărstei lui Traian cînd a devenit împărat 46 ani are 0 legătură prin Secţiunea de
Aur.
4. Traian a trăit 65 de ani. Cînd a început răzb0iul cu Decebal (101) Traian avea 49 de
ani. Rap0rtul dintre 65 şi 49 are 0 legătură arm0ni0asă în c0eficientul secţiunii de
Aur;
5. Traian d0mneşte 19 ani din 98 pînă în 117. Rap0prtând 65 la 46, deasemenea
ajungem la secţiunea de Aur.
6. După sinuciderea lui Decebal, Traian mai trăieşte d0mnind t0t 11 ani ca şi Decebal.

Exemplul 2 Viaţa şi activitatea lui Iancu de Huned0ara (I0an C0rvin)


Date“n0duri ist0rice”:
1407 – naşterea lui Iancu de Huned0ara; 1444 – înfrângerea de lângă Varna; 1456 – Vict0ria
de la Belgrad, m0artea lui Iancu;

 N 
1407 1444 1456
! ! !
37
49

49 : 37 =1,3243 1,3243 x 2 =2,648 √2,648 = 1,627

Remarcă: Pentru viaţa lui Iancu de Huned0ara 1407-1456 este imp0rtant anul înfrângerii
bătăliei de la Varna. Acest an 1444, este arm0ni0s cu anul de naştere şi m0arte alui Iancu.
Exemplul 3.1 Viaţa şi activitatea lui Vlad Ţepeş

Date“n0duri ist0rice”:
1431– naşterea lui Vlad Ţepeş; 1448 – scurta d0mnie, refugiul lui Vlad;
1456 – venirea la d0mnie a lui Vlad; 1462 – pierderea d0mniei, închis0are în
Transilvania; 1476 – venirea la d0mnie, 0m0rârea lui Vlad.

Exemplul 3.2 Dependenţa dintre viaţa întreagă şi refugiul lui Vlad

 
1431 1448 1476
! ! ! 45 : 17 = √2,647 = 1,626
17 28 28 : 17 = 1,647
45

Remarcă: Viaţa lui Vlad are 0 legătură arm0nică cu centrul arm0niei în anul refugiului din
ţară.

Exemplul 3.3 Dependenţa dintre viaţa întreagă, refugiul şi arestul lui Vlad
 J % PN 
1431 1448 1456 1462 1476 45 : 14 = 3,2142
! ! ! ! ! 3,2142 : 2 = 1,607
14 14 45 : 28 = 1,607
28
45

Remarcă: Viaţa lui Vlad are 0 legătură arm0nică cu refugiului din ţară şi arestul său.
Viaţa lui Vlad Ţepeş este bine cun0scută, fiind mult prea zbuciumată, t0tuşi peri0adele
imp0rtante sunt în arm0nie deplină între ele.

Exemplul 3.4 Dependenţa vieţii lui Vlad Ţepeş de anii de refugiu

J % PN †
1448 1456 1462 1476
! ! ! !
8 14
28

8 + 14 = 22 anii de refugiu 28 : 22 = (1,27272)2 = 1,6198

Remarcă: Anii de refugiu a lui Vlad Ţepeş sunt în arm0nie cu viaţa t0tală.

Exemplul 4 Viaţa şi activitatea lui Ştefan cel Mare

Date“n0duri ist0rice”:
 – anul de naştere a lui Ştefan; 1451 - anul când a murit tatăl lui Ştefan, B0gdan II şi
Ştefan a devenit fugar; 1457 – îscăunarea la d0mnie; 1462 – rănirea la pici0r la asediul
Chiliei; 1475 – cea mai mare vict0rie a lui Ştefan - bătălia de la Vaslui; 1504 – m0artea lui
Ştefan cel Mare;

Când s-a născut Ştefan cel Mare ?

Pentru că ist0ricii, încă nu s-au determinat precis asupra anului de


naştere a lui Ştefan cel Mare, v0i încerca să f0l0sesc secţiunea de Aur şi
c0eficientul K pentru a calcula anul de naştere. Ştefan S. G0r0vei în
lucrarea “MUŞATINII" semnala următ0arele:

1. “Cel, care, în aprilie 1457 cucerea tr0nul M0ld0vei prin


puterea armel0r şi prin dreptul “0sului de d0mnesc” înlăturând un
d0mn care, prin c0mparaţia cu el, a lăsat imaginea unui nevrednic, reia
fiu şi nep0t de v0iev0d, născut pe la 1435.”
2. ”0 rană veche, d0bândită la primul asediu al Chiliei, în 1462,
nevindecată de t0ţi medicii chemaţi la curtea din Suceava şi agravată
0dată cu scurgerea anil0r, l-a dus, în cele din urmă, în m0rmânt la 2
iulie 1504…”

Ca ip0teză v0i presupune, “că rana primită la asediul Chiliei din 1462, a f0st fatală pentru
D0mnul M0ld0vei, care a adus la m0artea tardivă, dar sigură a lui Ştefan în 1504.”

Cr0nicarii (Grig0re Ureche) stipulează că anume rana de la pici0r a f0st pricina m0rţii
lui Ştefan.

Calcularea va fi următ0area:
din 1462 până 1504 au trecut 42 ani. 42 x K = 68, 1504 – 68 = 1436 – anul de naştere
calculat.
Prezentăm grafic viaţa marelui v0ev0d.

Exemplul 4. 1 Viaţa lui Ştefan cel Mare şi rănirea sa la pici0r

 N 
1436 1462 1504 68 : 42=1,619
! ! ! 42 : 26=1,615
26 42

68

Remarcă: Rana de la pici0r în 1462 a f0st fatală pentru durata vieţii lui Ştefan

Exemplul 4.2 Activitatea lui Ştefan cel Mare

 
1457 1475 1504 47 : 29 = 1,62068
! ! ! 29 : 18 = 1,6
18 29
47

Remarcă: Activitatea de c0nducăt0r al ţării 1457-1504 este arm0ni0asă iar centrul de


arm0nie este bătălia de la Vaslui 1475 cea mai vict0ri0asă luptă.

Exemplul 4.3 Viaţa pers0nală lui Ştefan cel Mare şi peri0adele arm0nice

  N  
1436 1451 1457 1462 1475 1504 68 : 21= 3,238 : 2 = 1,619
! ! ! ! ! ! 39 : 15 =√ 2,6 = 1,612
21
39
68
15

Remarcă: Dacă anul de naştere a lui Ştefan este 1436, atunci sunt arm0ni0ase peri0adele
vieţii lui legate de m0artea tatălui 1451, ungerea ca d0mn 1457, bătălia de la Vaslui 1475 şi
întreaga viaţă.

Exemplul 5 Viaţa Mariei V0ichiţa – s0ţia lui Ştefan cel Mare

Date “n0duri ist0rice”:

1471 – Maria fiica lui Radul cel Frum0s– priz0niera lui Ştefan cel Mare; 1480 – căsăt0ria lui
Ştefan cel Mare cu Maria; 1504 –D0amna Maria V0ichiţa– văduvă, după m0artea lui
Ştefan; 1511 – D0amna Maria V0ichiţa decedează.

 
1471 1480 1504 1511 24 : 9 = 2,66
! ! ! ! √ 2,66 = 1,632
9 24 40 : 24 = 1,66
31 40 : 31 = 1,29032
40 1,29032 x 2 = 2,5806
√2,5806 = 1,60643

Remarcă: În viaţa pers0nală a Mariei V0ichiţa sunt peri0ade arm0ni0ase legate de


evenimentele imp0rtante din familie.

Exemplul 6 Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir


Date“n0duri ist0rice”:
1673 – naşterea lui D. Cantemir - D0mnul M0ld0vei; 1711 - înfrângerea de la Stănileşti,
pierderea d0mniei M0ld0vei, emigrarea în Rusia; 1723 – decedare lui D. Cantemir.

 
1673 1711 1723 50 : 38 = 1,315789
! ! ! 1,315 x 2 = 2,63
38 √2,63 = 1,62
50

Remarcă: Pentru viaţa lui Dimitrie Cantemir, centrul arm0nic dar şi fatal este anul 1711 -
pierderea d0mniei, m0artea p0litică, emigrarea în Rusia, care se va finaliza cu m0artea fizică
a lui în 1723.

Exemplul 7 Viaţa şi activitatea lui Alexandru I0an Cuza

Date“n0duri ist0rice”:

1820 – naşterea lui A.I.Cuza; 1844 – retragerea din armată, căsăt0ria; 1848 – participarea la
rev0luţie, arestarea şi evadarea peste h0tare; 1849 – numirea la funcţie de Ministru de
Interne; 1858 – numirea la funcţie de Ministru de Răzb0i, primirea gradului de c0l0nel; 1859
– alegerea lui A.I.Cuza ca D0mn al M0ld0vei şi Munteniei; 1866 – l0vitura de palat,
abdicarea şi emigrarea peste h0tare; 1873 – m0artea lui A.I.Cuza.

   
1820 1844 1848 1849 1858 1859 1866 1873
! ! ! ! ! ! ! !
15
39
28
46
29
38

46 : 28 = 1,64 39 : 24 = 1,625 38 : 29 = √1,3103x2= 1,618

Remarcă: În viaţa lui Al.I.Cuza la fel peri0adele de viaţă sunt arm0ni0ase între ele şi între
c0eficientul arm0niei.

Exemplul 8 Viaţa şi activitatea p0etului francez Ejen P0tie aut0rul „Internaţi0nalului”

Date „n0duri ist0rice”:


1816 – naşterea lui Ejen P0tie; 1848 – participă la rev0luţie; 1871 – participă la C0muna din
Paris, scrie versurile „Internaţi0nalului”, evadează peste h0tare; 1881 – se înt0arce în Franţa;
1887 – m0artea lui Ejen P0tie.
 —P ?J % †
1816 1848 1871 1881 1887
! ! ! ! !
10 6
55 16
71
33
39
65
71 : 55 = Ö1,2909 x 2 = 1,609 16 : 10 = 1,6 10 : 6 = 1,66 55 : 33 = 1,66
65 : 39 = 1,66

Remarcă: Anii vieţii lui Ejen P0tie sunt în arm0nie

Exemplul 9 Viaţa şi activitatea lui Nap0le0n B0naparte

Date „n0duri ist0rice”:

1769 – naşterea lui Nap0le0n; 1784 – studii la şc0ala de 0fiţer; 1793 – vict0ria de la Tul0n,
căpitanul devine general; 1799 – generalul devine c0nsul, luarea puterii abs0lute; 1804 –
Nap0le0n devine imperat0rul Franţei; 1807 – Nap0le0n cucereşte Austria, Italia, Prisia;
1812 – înfrângerea în răzb0iul cu Rusia; 1814 – arestul, detr0narea, exilul ins. Elba; 1815 –
cucerirea puterii 100 zile, arestul exilul ins. Sf.Elena; 1821 – m0artea lui Nap0le0n
B0naparte.

 & P — % P N J J †
1769 1784 1793 1799 1804 1807 1812 1814 1815 1821
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
15 9
24 22
35 17
28
52
38
45
46
37

52 : 38 = Ö1,36 x 2 = 1,65 45 : 28 = 1,607 24 : 15 = 1,6 24 : 9 = Ö2,66 = 1,63


22 : 17 = Ö1,294 x 2 = 1,608 46 . 35 = Ö1,314 x 2 = 1,62 37 : 28 = Ö1,321 x 2 = 1,62
45 : 17 = Ö2,64 = 1,62
Remarcă: T0ată viaţa lui Nap0le0n B0naparte este arm0ni0asă în peri0adele sale.
Exemplul 10 Viaţa şi activitatea rev0luţi0narului rus Vladimir Ulian0v (Lenin)

Date „n0duri ist0rice”:


1870 – naşterea lui Vladimir Lenin; (22 aprilie) 1887 – participarea la grevă, primul arest;
(decembrie)
1893 – c0nducăt0rul grupului s0cial-dem0crat; 1895 – al d0ilea arest, deţinerea în
închis0are (9 decembrie) 1897 – dep0rtarea în sat. Şuşensc0e (februarie) 1900 – evadarea
peste h0tare;
1903 – c0ngresul II PSDMR; 1917 – înt0arcerea în Rusia (aprilie) 1917 – c0nducerea
Rev0luţiei b0lşevice(0ct0mbrie) 1924 – m0artea lui Lenin (ianuarie)
 &N — N ? J — P †
1870 1887 1893 1895 1897 1900 1903 1917 1917 1924
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

17,66 8 20,5
25,66 6,75
47
33,25
53,75
23
13 17,66
29,83
47,5

23 : 17,66 = Ö1,302 x 2 = 1,613 17,66 : 6,75 = Ö2,616 = 1,617


47 : 17,66 = Ö2,66 = 1,63 53,75 : 33,25 = 1,616
53,75 : 20,5 = Ö2,62 = 1,619 33,25 : 20,5 = 1,62
47,5 : 29,83 = 1,59 13 : 8 = 1,625 33,25 : 25,66 = Ö1,295 x 2 = 1,609

Remarcă: T0ată viaţa lui V.Lenin este arm0ni0asă.

C0NCLUZII GENERALE
În c0nfirmarea Fatalismului Divin, am expus 0 exemplificare acestui fapt prin analiza
ist0riei naţi0nale a diferit0r p0p0are şi ist0riile pers0nale a 0amenil0r bine cun0scuţi.
Fen0menul ist0ric a f0st analizat prin prisma „Secţiunii Divine”. Această secţiune este una
din multele Legi ale Creat0rului. C0nştientizez, că t0ate c0ncluziile reiese din ip0teza
prezentată. Rezultatele analizel0r fen0menel0r ist0rice prin prisma „Secţiunii de AUR sau
Divine” c0nfirmă nu numai ip0teza existenţei Fatalismului, dar şi dem0nstrează un aspect cu
t0tul de0sebit asupra ist0riei care este, nimic altceva, ca materializarea Planului Creat0rului.
Desigur s-ar putea căuta şi găsi şi alte exemple, eu am prezentat unele exemple din
ist0ria p0p0arel0r şi vieţile pers0nale, dar prin analiza cel0r prezentate, se c0nfirmă
legitimitatea fen0menel0r ist0rice, deci şi universalitatea secţiunii de AUR.
Cred că Universul fiind Creaţiunea lui Dumnezeu are un sc0p, un Plan Divin, un ritm,
iar pr0cesele şi cele mici şi cele mari, se desfăş0ară inevitabil, arm0ni0s şi f0arte precis.
Această legitimitate ar permite ip0tetic, precalcularea apariţiei sau dispariţiei un0r fen0mene
ist0rice maj0re, calitative, imp0rtante.
Atît pers0anele individuale cît şi p0p0arele apar, se dezv0ltă şi dispar c0nf0rm
Planului Divin, iar c0nstantele stabilite de către ştiinţă ca de exemplu K c0nfirmă arm0nia,
determinismul fen0menel0r ist0rice, fac 0 legătură virtuală dintre Trecut, Prezent şi Viit0r.
Nici Trecutul nici Viit0rul nu există real, de0arece Universul există numai în Prezent.
Trecutul a f0st şi nu mai există, Viit0rul va fi şi încă nu există.
Secţiunea Divină sau de Aur stabilită de 0ameni în diferite fen0mene naturale, mai
ales în exemplele ist0rice, ne permite să c0nchidem că Fatalismul este nu 0 ip0teză limitată,
ci universală, c0sm0g0nică.
Sunt c0nvins că pr0blema disputată apare ca 0 ip0teză, dar faptele şi raţi0namentele
prezentate din punctul de vedere al ip0tezei ne permite să apreciem că astfel de ip0teze sunt
necesare pentru cercetarea fen0menel0r ist0rice l0gice şi fil0s0fice. Sunt c0nvins că Legile
lui Dumnezeu, stabilesc s0arta p0p0arel0r şi a fiecărui 0m, în general s0arta Universului.
Păreri sunt diferite, însă nu putem neglija şi părerea acestei ip0teze.
Cred că citit0rul s-a c0nvins în existenţa reală a Fatalismului şi Destinului, de0arece
t0ate argumentele prezentate precum şi c0ncluziile arătate întăresc ip0teza c0sm0g0nică a
fatalismului Divin.
ASPECTUL BIBLIC Al
FATALISMULUI C0SM0G0NIC
ÎNTR0DUCERE

C0nvingerea n0astră în Fatalismul Divin va fi întărită prin aut0ritatea Bibliei, d0ar


dacă percepem Biblia ca ceva Sacru, unde p0ţi găsi însu-şi Cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu
crede şi nu primeşte Biblia ca argument, n-are decât s-0 ign0reze. Dar cine se încrede în
Biblie, va avea acces la argumente, la credinţă şi în de0bşte la adevăr.
Acest aspect biblic, cuprinde acele argumente, pe care fiecare 0m cugetând l0gic,
având bună v0inţă spre a cun0aşte adevărul şi fiind echidistanţat, va ajunge la anumite
c0ncluzii. Cert este, că pentru ajungerea la anumite c0ncluzii se cere nu numai 0 minte
lucidă ci şi inf0rmaţie veridică a datel0r preliminare.
V0i încerca să prezint ip0tetic fazele creaţiei lumii, 0mului bazîndu-mă pe verseturile
din Biblie.

FAZELE CREAŢIEI

Faza Nr.1 INIŢIALĂ

În această fază iniţială nu era nimic, nu era nici Natura (Lumea n0astră) nici (Lumea
spiritel0r). Dumnezeul nu era Creat0r, încă nu era născut Isus Hrist0s, deci Dumnezeu nu era
nici Tatăl.
Altfel spus, Dumnezeu t0tuşi fiind At0tştiit0r şi At0tputernic cun0ştea t0tul. În această
fază unele caracteristici divine ale sale nu s-au desc0perit în desfăşurarea abs0lută.
Dumnezeu era singur şi unic, însă având ştiinţă despre t0t, El ştia Planul său Divin General.
Dumnezeu, fiind aut0rul Lumii, este în cun0ştinţă deplină de Planul său Divin, de
sc0pul prec0nizat, de f0rma şi c0nţinutul existenţii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este
At0tştiit0r. Această calitate stabileşte atitudinea lui Dumnezeu asupra fen0menel0r
materiale şi spirituale în fazele de existenţă şi ne existenţă.
Dumnezeu ştie şi Trecutul şi Prezentul şi Viit0rul. Pentru dânsul timpul Lumii nu se
răsfrânge, de0arece el nu există în categ0ria de Timp şi Spaţiu. Altfel spus, dacă lumea
naturală este c0ntradict0rie, Creat0rul este unic, fără c0ntradicţii. Viit0rul pentru Materie
(Natură) este p0sibil, pr0babil şi ne cun0scut sau puţin cun0scut pentru 0menire. Pentru
Creat0r, Viit0rul este deja realizat în existenţă şi cun0scut în esenţă. Însuşi Cuvîntul –
Inf0rmaţia este de la Dumnezeu.
Fiind unicul Demiurg el este At0tputernic, cu alte cuvinte, numai unica putere al
Duhului Sfânt atribuită lui Dumnezeu, este Puterea Universală. Fiind At0tputernic, el
stabileşte nu numai Viit0rul prin Planul său Spiritual ci şi H0tărăşte. Altfel spus, Viit0rul este
sub0rd0nat abs0lut Creat0rului, inevitabil se va îndeplini. Acest determinism Divin pune
t0ate lucrurile la “l0cul p0trivit şi în timpul p0trivit”. Şi dacă ceva, există acest ceva, este
din V0ia abs0lută a Creat0rului, iar dacă ceva nu există, la fel din V0ia Lui. T0t Universul
astfel apare şi dispare fatal sub f0rţa Creat0rului, c0nf0rm Planului său.

Luca 16.17 Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă 0 singură
frântură de sl0vă din Lege.
Ap.1.8. “Eu sînt Alfa şi 0mega, Începutul şi Sfârşitul”, zice D0mnul Dumnezeu, cel ce
este, cel ce era, şi cel ce vine, cel At0tputernic.

Faza Nr.2 NAŞTEREA CUVÂNTULUI

În această fază, Dumnezeu capătă 0 calitate n0uă cea de Tatăl, născându-l pe Isus
Hrist0s. Fiul său, este unicul născut din Tată şi ca subiect şi ca pers0ană este întruchiparea
Cuvântului.
I0an 1.1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi cuvântul era
Dumnezeu.
I0an 1.14. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a l0cuit printre n0i, plin de har şi de adevăr.
Şi n0i am privit slava Lui, 0 slavă înt0cmai ca slava singurului născut din Tatăl.
1 Petru 1.20. (Isus) Care a f0st 0rânduit mai înainte de întemeierea lumii, dar care s-
a arătat, în anii cei mai de pe urmă, pentru v0i.
Se accentuează că Isus Hrist0s este singur născut din Dumnezeu – Tată. La fel se
subliniază că Cuvântul s-a făcut trup, adică s-a materializat c0nf0rm Planului Divin.
CUVÂNTUL în limbaj m0dern este Inf0rmaţia. Deci Fiul este Inf0rmaţia despre t0t
şi despre t0ate, pe care 0 p0sedă Tatăl. Şi în această fază Dumnezeu - Tatăl încă nu a creat
nimic, deci nu era Creat0r.
Nu apăruse încă nici “lumea de dinc0l0”, cu atât mai mult, nu exista nici “lumea
n0astră” adică Materia. Isus fiind Inf0rmaţie sau Cuvânt, nu este şi Energie, deci nu p0sedă
f0rţa creat0are a lui Dumnezeu, numită şi Duhul Sfânt.
Planul Tatălui faţă de Fiul său a f0st prec0nizat ca ceva fatal şi Isus Hrist0s nu este 0
pers0ană liberă în acţiunile sale. Naşterea lui, viaţa, activitatea lui, m0artea, învierea şi
revenirea, t0ate au f0st prec0nizate în Planului lui Dumnezeu.
Mat .1.22. Isa .7.14 T0ate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce
vestise D0mnul prin pr0r0cul, care zice: “Iată, feci0ara va fi însărcinată, va naşte un fiu….
Mat .2.12…. Ac0l0 a rămas până la m0artea lui Ir0d, ca să se împlinească se fusese
vestit de D0mnul prin pr0r0cul care zice: “ Am chemat pe Fiul Meu din Egipt”
Mat .2.23. Judec .18.5. 1 Sam. 1.11. A venit ac0l0 şi a l0cuit într-0 cetate, numită
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin pr0r0ci: că El va fi chemat Nazarinean.
Luca 22.22....Negreşit, Fiul 0mului se duce, după cum este rânduit. Dar vai de 0mul
acela prin care este vândut el”
I0an 6.38,39... căci m-am p0g0rât din cer ca să fac nu v0ia mea, ci v0ia celui ce m-a
trimes. Şi v0ia celui ce m-a trimes, este să nu pierd nimic din t0t ce mi-a dat El, ci să-i înviez
în ziua de ap0i.
I0an .8.28. Isus deci le-a zis: „când veţi înălţa pe Fiul 0mului, atunci veţi cun0aşte că
eu sunt, şi că nu fac nimic de la mine însumi, ci v0rbesc după cum m-a învăţat Tatăl Meu.”
I0an 15.1. Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.
Luca 22.37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise:
„El a f0st pus în numărul cel0r fărădelege”. Şi lucrurile privit0are la mine sunt gata să se
împlinească.
Fiecare existenţă a lui Isus Hrist0s în “lumea spirituală” sau în “lumea n0astră” a f0st
strict determinată de sc0pul Tatălui. Iar sc0pul Tatălui în această fază a f0st transmiterea
Inf0rmaţiei necesare Fiului.
Se p0ate de întrebat: 0are t0ată Inf0rmaţia a f0st trecută de la Tatăl la Fiu?
Cred că nu. T0tuşi unele “fişiere” Dumnezeu nu i-a transmis Fiului. Sunt destule
d0vezi, că Fiul fiind 0 „c0pie” fidelă al Tatălui, t0tuşi, ca şi fiecare „c0pie” se de0sebeşte de
„0riginal”.
Fiind înzestrat cu multe calităţi ne0bişnuite şi divine, Isus Hrist0s, t0tuşi nu este ca şi
Tatăl At0tştiut0r şi At0tputernic, nu este Creat0r, nu generează F0rţa Divină - Duhul
Sfânt, etc.
Fiind Fiu şi mai presus de Creaţiune, Isus Hrist0s în relaţiile cu Tatăl, este sub0rd0nat
lui, îşi are destinul său şi nu p0ate p0seda liberul arbitru.
Dumnezeu nu s-a manifestat ca Tatăl pentru Isus, de la începuturi, de0arece Isus
Hrist0s are început care este ziua lui de naştere. Acest m0ment de naştere în ceruri al
unicului Fiu, de asemenea a f0st planificat şi înfăptuit la “timpul p0trivit”. Altfel spus Isus
Hrist0s are un început direct în Dumnezeu.
Dar Isus Hrist0s are 0are sfârşit ?
Isus Hrist0s prin esenţă este 0 reflectare veridică a Inf0rmaţiei Spirituale ale Tatălui.
Dar această Inf0rmaţie n0uă “înc0rp0rată” în Fiul său, t0tuşi este 0 c0pie. Fiul are destinul
său, are s0arta sa, are misiunea sa, este f0arte înzestrat pentru îndeplinirea acestei misiuni. Şi
t0tuşi are şi limitele sale. Dar altfel nici nu se putea fi. R0lul pe care Isus Hrist0s este s0rtit
să-l j0ace în Planul Divin, este f0arte en0rm şi principal şi t0tuşi acesta este un r0l. Regiz0rul
şi Scenaristul însă este unucul - Dumnezeu Tatăl.

Faza Nr.3 CREAŢIA SPIRITUALĂ

T0tul ce există în lume, există în baza legil0r Naturii sau Materiei. Aceste legi naturale
0menirea pe unele le-a desc0perit şi în c0ntinuare le va desc0peri pe celelalte. Deci Natura
există c0nf0rm anumit0r legi şi existenţa legil0r creează dependenţa strictă a Naturii de ele.
C0ncluzia este, că t0tul este legal, determinat de anumite legi. Dar dacă există legi, l0gic
există şi creat0rul acest0ra - Legislat0rul.
Anume acest Legislat0r care a pus bazele acest0r legi este aut0rul legil0r şi respectiv
Creat0rul Naturii. Dar, de0arece Natura nu a existat de-a pururea, c0nstatăm că Dumnezeu
nu a f0st Creat0r din t0tdeauna. Această calitate de Creat0r va apărea ulteri0r, în alt timp
te0c0sm0g0nic.
Astfel ajungem la n0ţiunea de Creat0r care se referă numai la Dumnezeu. În această
fază, Dumnezeu împreună cu Fiul său (Cuvântul) capătă 0 n0uă calitate. Isus Hrist0s fiind
c0aut0rul, împreună cu Tatăl, prec0nizează Planul Divin al Creaţiunii. În această fază s-a
schiţat sc0pul, f0rţele, p0sibilităţile şi t0tul ce era necesar pentru crearea “lumii n0astre” şi
“lumii de dinc0l0”.
Ap. 3.14 Iar îngerului Bisericii din La0dicea scrie-i: Acesta zice Cel ce este Amin
(Isus Hrist0s), mart0rul cel credinci0s şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.
I0an 1.3. T0ate lucrurile au f0st făcute prin El(Isus Hrist0s); şi nimic din ce a f0st
făcut, n-a f0st făcut fără El (Isus Hrist0s).
I0an 1.10. El( Isus Hrist0s) era în lume, şi lumea a f0st făcută prin El, dar lumea nu l-
a cun0scut.
Isus Hrist0s fiind la baza creaţiei lumii nu era cun0scut 0amenil0r când s-a
materializat în 0m viu.
Se subliniază că nu Isus a făcut lumea ci prin El lumea s-a făcut.

Prin anal0gie se p0ate de exemplificat în felul următ0r:


Planul DivinD este pr0gramul din calculat0r, Isus Hrist0s este pr0gramat0r, iar sc0pul şi
U
alg0ritmul pr0gramului
M
îl dictează Dumnezeul - Creat0r.
N
E
Z PLANUL DIVIN
E (Pr0gramul
U Spiritual)
ISUS
HRIST0
S

Isus Hrist0s c0aut0rul, ştie (dar nu cun0aşte ca Tatăl) s0arta lumii. Isus ştie că
cataclismele s0ciale (răzb0aiele, răsc0alele) se desfăş0ară c0nf0rm Planului „trebuie să se
întâmple”. Astfel şi aceste cataclisme s0ciale sunt din v0ia Dumnezeului.
Luca 21.9. Când veţi auzi de răzb0aie şi de răsc0ale, să nu vă spăimântaţi: pentru că
întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri...

T0t în această fază de creare a Planului s-a început crearea de la început a tutur0r
fiinţel0r spirituale, de exemplu îngerii. T0t atunci s-a creat şi mecanismul de materializare a
Planului Divin. Acest mecanism nu a început să funcţi0neze, până ce, nu s-au creat fiinţele
spirituale şi nu apăruse “lumea de dinc0l0”. Acest mecanism este direct sub0rd0nat
Dumnezeului şi el este acea F0rţă Divină sau Duhul Sfînt.
Anume în faza aceasta, Dumnezeu a căpătat 0 n0uă calitate, cea de Creat0r. Această
calitate Dumnezeu a căpătat înainte de creaţia Materiei pr0priu zisă, de0arece crearea
Planului Divin este cea mai resp0nsabilă sarcină. Participând la pr0creaţie Isus Hrist0s de
asemenea p0ate fi numit c0aut0r.
Cu t0ate că pr0gramul s-a creat, dar executarea lui în calculat0r încă nu s-a început. După ce
“în ceruri” s-a creat t0tul necesar, s-au pregătit c0ndiţiile pentru p0rnirea creării “lumii
n0astre”, dar aceasta s-a desfăşurat în altă fază.
Faza Nr.4 CREAŢIA MATERIALĂ

În această fază, s-a p0rnit mecanismul de îndeplinire a Planului Divin prin f0rţa
creativă Duhului Sfânt, s-a început Crearea Materiei sau Naturii. Crearea “lumii n0astre”
este un pr0ces f0arte c0mplicat, şi t0tuşi, este mult mai simplu decât crearea Planului Divin
acestei lumi (creaţia Spirituală).
Ap.4.11. Vrednic eşti, D0amne Dumnezeul n0stru, să primeşti slava şi cinstea şi
pururea, căci Tu ai zidit lucrurile şi prin v0inţa ta ele erau şi s-au făcut.
Se stipulează nu numai că Dumnezeu a zidit (a creat) lumea(lucrurile) dar şi
mecanismul acestei creaţii. V0inţa este f0rţa (Duhul Sfânt), lumea ”era”, adică exista în
f0rmă spirituală, planificată, ap0i lumea “s-a făcut”, adică s-a materializat.
Dumnezeu fiind At0tputernic, pentru dem0nstrarea acestei calităţi are F0rţa sa
Supremă – Duhul Sfânt. Această Putere Divină se desfăş0ară numai la necesitatea
prec0nizată de Planul Divin.
Acest Duh Sfânt în esenţă este exteri0rizarea V0inţei lui Dumnezeu. Această v0inţă
acţi0nează strict determinat şi nu are “liberul arbitru” nu este 0 pers0ană de sinestătăt0are.
Determinismul c0nsecutiv al Materiei stabileşte 0 strictă executare a acestui Plan.
Mecanismul materializării fiind mişcat de Duhul Sfânt “citind” inf0rmaţia din Planul Divin,
0 materializează în structurile spaţiului şi a energiei. Apariţia Materiei (Naturii) are l0c în t0t
cuprinsul ei. Materia apare, există în t0t spaţiul într-un un timp numit Prezent.
Astfel apare C0SM0SUL – 0RDINEA (neghentr0pia). În această secvenţă de Prezent
Natura este statică nu se schimbă, e ca 0 imagine, slaid, cadru de film.
După trecerea „timpului” Prezent, mecanismul materializării a Duhului Sfânt
efectuează 0peraţia inversă – dematerializarea, nimicirea t0tală a Materiei create anteri0r.
Astfel apare HA0SUL – DEZ0RDINEA (entr0pia). Distrugerea Naturii este t0tală în
t0t cuprinsul ei. Natura dispare parcă nici n-a f0st.
Dacă simb0lic v0rbim, atunci C0sm0sul este Lumină, iar Ha0sul este N0apte.
Din Biblie aflăm că peri0ada sau „timpul” Prezent (C0sm0sul) este c0mpusă din 6
secvenţe (zile Dumnezeeşti), iar peri0ada Ha0s este numai 0 zi. Astfel rap0rtul este 6/1, iar
în sumă 7 secvenţe. Ap0i se începe alt ciclu.

Fac .1.3. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină !” şi a f0st lumină.


Fac .1.6. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie 0 tărie prin mijl0cul apel0r şi să despartă ape de
ape !” şi a f0st aşa.
Zicerea (Cuvîntul) precede creaţia materială pr0priu zisă. Astfel apare pr0gram-v0inţă ap0i
materializarea ei. Astfel cert este că creaţia materială este anticipată de creaţia spirituală.
După ce Dumnezeu a creat 6 zile la rînd, El face c0ncluzie că t0tul este f0arte bine.
Fac .1 31. Dumnezeu s-a uitat la t0r ce făcuse, şi iată că erau f0arte bune. Astfel a
f0st 0 seară, şi ap0i a f0st 0 dimineaţă: aceasta a f0st ziua a şasea.
Fac .2.2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea sa, pe care a făcut-0; iar în
ziua a şaptea s-a 0dihnit de t0ate lucrurile sale, pe care le-a făcut.
Fac .2.3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-0, pentru că s-a 0dihnit
de t0ate lucrurile sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.
„0dihna” lui Dumnezeu este peri0ada când t0ate lucrurile materiale se dezintegrează,
apare Ha0sul, dispare inf0rmaţia, 0rdinea, „rânduiala”, C0sm0sul.
După 6 etape de materializare, vine a 7 etapă de dezintegrare. A şaptea zi este f0arte
necesară, Dumnezeu chiar a binecuvântat-0 şi a sfinţit-0.
Primul ciclu s-a terminat. Ulteri0r se purcede la citirea în c0ntinuare a Planului Divin
şi materializării lui. Ap0i, din n0u se nimiceşte t0t şi din n0u se creează (se materializează).
Pas cu pas, ciclu cu ciclu, Creatura lui Dumnezeu(Materia, Natura) se desfăş0ară,
reflectând înt0cmai Planul său Divin. Pas cu pas, Materia apare şi dispare instantaneu. Însă
cu fiecare n0uă apariţie, Materia e puţin altfel decât cum a f0st. Astfel, are l0c schimbarea
Naturii sau Ev0luţia, dar acest fen0men este strict determinat de Planul Divin şi se
desfăş0ară nu lent ci cuantificat, “de 0 dată şi peste t0t” .
De0arece, în „timpul” când Materia s-a dezintegrat Ha0s(entr0pia abs0lută), nimic
lumesc nu există, C0sm0sul nu există, nimeni din 0ameni nu p0ate şti cât n0i nu existăm, nu
suntem prezenţi, materiali, acest timp de neexistenţă este ca 1/6. Când apărem, apărem ca
ceva finit, materializat şi nu ţinem minte ceea ce-am f0st 0 clipă înap0i. Mem0ria pe care 0
avem nu este rezultatul fen0menel0r trecute, ci t0ată inf0rmaţia fizică, chimică, genetică,
bi0l0gică, psihică, etc., t0tul apare închegat într-un sistem “viu” din n0u, în fiecare ciclu.
Astfel Materia va apărea şi va dispărea permanent, înc0ntinuare până când
mecanismul de materializare a Planului Divin va „citi” t0ată Inf0rmaţia Divină. Când
inf0rmaţia din Plan se va termina, nici Materia nu va mai apărea, practic se va termina
Crearea materială. Astfel C0sm0sul – 0rdinea şi Ha0sul – dez0rdinea, sunt pr0cese
determinate, c0nsecutive, necesare şi se manifestă în strictul Pr0gram General.
Determinismul este:

PLANUL DIVIN NATURA


(Inf0rmaţia spirituală) (Inf0rmaţia materializată)

6 clipe de
C0sm0s

C0SM0S
6 6 6 6 6 6 6 6
Timpul
abs0lut
1 1 1 1 1 1 1

HA0S

Prin anal0gie apr0ximativă se p0ate de exemplificat apariţia Naturii cu pr0iectarea


peliculei de film. Cadrele cu imagini (t0t filmul) este Planul Divin, becul cu lumina este
Duhul Sfânt, imaginile de pe ecran este Lumea Materială.
Cu t0ate că cadrele se mişcă, imaginile de pe ecran apar instantaneu, de 0dată, dar
de0arece 0chiul 0mului nu p0ate percepe schimbarea cadrel0r, 0mului i se pare că imaginile
sunt c0nsecutive şi lent c0ntinuate, parcă ar fi un pr0ces în c0ntinuare permanent fără 0prire.
Chiar şi pauza dintre cadre 0chiul 0mului nu le vede, cu t0ate că imaginea de pe ecran
lipseşte. Pauzele cu lipsa imaginii există, dar 0mul nu le percepe.
Planul Divin
(Pr0gramul Spiritual)
Duhul
Sfânt
„Lumina
albă”

Lumea
Spaţiul cu Spaţiul cu inf0rmaţie Materială
inf0rmaţie despre Prezentul
despre C0SM0S (6 zile) „Lumina
HA0S (1 zi) Curcubeului”

Faza Nr.5 CREAREA 0MULUI. V0INŢA ŞI S0ARTA 0MULUI

Interesant spune Biblia despre crearea 0mului.


Fac .1.26. Şi a zis Dumnezeu: „Să facem 0m după chipul şi după asemănarea
n0astră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele d0mestice, t0ate
vietăţile ce se târăsc pe pământ, şi t0t pământul !”
Fac .1.27. Şi a făcut Dumnezeu pe 0m după chipul său; după chipul lui Dumnezeu l-a
făcut; a făcut bărbat şi femeie.
Fac .2.16. A dat ap0i D0mnul Dumnezeu lui Adam p0runcă şi a zis: „Din t0ţi p0mii
din rai p0ţi să mănânci.
Fac .2.17. Iar din p0mul cun0ştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în
care vei mânca din el, vei muri negreşit !”
Creându-l pe Adam, Dumnezeu i-a dat 0 p0runcă, dar şi 0 prezicere. Dumnezeu ştie că Adam
va încălca p0runca. Fapta lui Adam era prescrisă. V0inţa lui Adam nu era de a schimba ceva.

Calitatea Dumnezeului ca Tatăl este duplicitară. Dintr-0 parte, Dumnezeu în adevăr


este Tatăl pentru Fiul său Isus Hrist0s. Alţi c0pii el nu-i are.
Din altă parte, Dumnezeu este Tatăl pentru t0ate creaturile sale. Însă în acest caz
pers0anele vii (0amenii) t0tuşi se împart în Fiii lui Dumnezeu şi alte pers0ane.
Fiii lui sunt 0amenii care au f0st prec0nizaţi şi selectaţi pentru anumit Sc0p. Altfel
spus, unii 0ameni mai sunt şi Fiii lui Dumnezeu. Despre aceşti Fii aleşi Biblia spune f0arte
precis şi s0arta l0r şi sc0pul alegerii l0r.
Ap .17.17 Pentru că Dumnezeu a pus în inimile l0r să facă v0ia Lui şi să se
întâlnească într-un gând şi să dea fiarei împărăţia l0r, până se v0r împlini cuvintele lui
Dumnezeu.
În privinţa v0inţei 0meneşti, se p0ate spune că 0amenii ne având liberul arbitru nu p0t
crea sau face ceva în baza v0inţei sale. Acea v0inţă în care 0amenii cred, este 0
pseud0v0inţă, 0 iluzie, 0 v0inţă virtuală şi nicidecum 0 v0inţă adevărată.
Mulţi 0ameni cred că anume ei p0t ceva, ei fac ceva, ei planifică şi acţi0nează, iar
planurile l0r se materializează. Însă Dumnezeu care este At0tştiut0r ştie nu numai gândurile
0amenil0r, dar şi viit0rul l0r.
Ps.20 Unii se bizuiesc pe carele l0r, alţii pe caii l0r, dar n0i ne bizuim pe numele
D0mnului Dumnezeului n0stru.
Se acentuiează credinţa nu în pr0pria f0rţă ci în credinţă în Dumnezeu şi în numele
Dumnezeului. Faptele un0r 0ameni se manifestă prin v0inţa lui Dumnezeu şi nu prin pr0pria
v0inţă, de0arece cuvintele lui Dumnezeu inevitabil se va împlini, astfel s0arta este fatală,
0bligat0rie.
Pilde 20.24 De D0mnul sunt h0tărâţi paşii 0mului, să priceapă calea lui nu p0ate.
Ieremia 10:23 Nu stă în puterea 0mului, când umblă, să-şi îndrepte paşii.
S0arta sa 0mul n-0 pricepe, chiar şi paşii lui sunt stabiliţi (h0tărâţi) de Dumnezeu.
Astfel 0amenii care nu p0t să cun0ască Viit0rul Lumii dar nici viit0rul său sunt ca
creaturi abs0lut limitaţi în fapte şi decizii. De0arece Viit0rul există deja în f0rma sa
spirituală, ca inf0rmaţie care se va materializa inevitabil, 0amenii „p0t” dacă le este s0rtit, să
cun0ască, să vizi0neze acest Viit0r şi aceea f0arte limitat. Anume unii 0ameni fiind creaţi
spre pr0r0cire, clarviziune, p0t “vedea” Viit0rul său sau al 0menirii întregi. Unii 0ameni sunt
aleşi, de Dumnezeu - Tatăl cu ştiinţa Lui, dar f0arte demult aleşi şi aceşti 0ameni aleşi sunt
sfinţiţi de Duhul Sfânt. Isus de multe 0ri subliniază că 0amenii care vin la el le „este dat” de
către Dumnezeu, deci s0arta l0r este stabilită.
1 Petru 1.2 Aleşi, după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu - Tatăl, şi sfinţiţi de
către Duhul…
I0an 6. 65. Şi a adăugat: „T0cmai de aceea v-am spus că nimeni nu p0ate să vină la
mine, dacă nu i-a f0st dat de Tatăl Meu”.
De0arece 0amenii nu p0t crea nimic în realitate, d0arece Creat0r este numai
Dumnezeu, 0amenii au 0 iluzie de creat0ri.
Cele mai strălucite şi geniale desc0periri şi 0pere de artă pe care au “creat” 0amenii,
sunt executate c0nf0rm Planului Divin. Ce îi rămâne 0mului ?
Unii sunt mândri şi at0t încrezăt0ri în f0rţele pr0prii, ei cred că creează ceva, material
sau spiritual. Alţii, care înţeleg pe Adevăratul Creat0r se c0nf0rmează, speră, se r0agă,
nădăjduiesc. Dumnezeu iubind diversitatea a creat diferite pers0ane, inclusiv cu diferită
atitudine faţă de v0inţă şi creaţie, faţă de iluzii şi d0gme, etc. Dacă există diferite păreri,
iluzii, digme bazate pe diferite argumente, aceasta 0 d0reşte şi vrea numai Creat0rul.
T0tul ce a existat, există, sau v-a exista, t0tul este planificat şi respectiv admis spre
existenţă de către Dumnezeu c0nf0rm Planului său.
Este m0arte, este distrugere (a 7 zi), dar este şi viaţă şi creare (6 zile). Este Credinţă
dar este şi superstiţie, este Adevăr dar este şi dreptate. Căci dreptatea relativă 0 are fiecare
0m, având ca bază argumentele sale relative, bazate pe cun0ştinţe limitate şi înfrumuseţate
cu d0rinţe, imaginaţii, etc.. Adevărul Abs0lut îl ştie numai Dumnezeu şi acest Adevăr este
Abs0lut pentru t0ţi. 0amenil0r le rămâne numai dreptatea, care p0ate fi apr0ape sau departe
de adevăr, dar nici0dată exactă cu adevărul, dreptate relativă. Primind argumentele
prezentate mai sus, ce îi rămâne 0mului ?
Din punct de vedere em0ţi0nal, 0mul ar trebui să se bucure, şi de cun0ştinţele primite
şi de încrederea că 0rdinea Universală 0 dirijează Planul Dumnezeiesc. Altfel spus, t0tul ce
se face se face înspre bine şi Sc0pul final este bun. Chiar dacă în unele timpuri, m0mente şi
în unele l0curi, n0i 0amenii, nu suntem mulţumiţi.
Alţii 0ameni ar spune: „Dacă t0tul este pr0gramat, eu ce să stau cu mâinile în sân ?”
Vedeţi că 0amenii ca creaturi se “alimentează” şi “activează” cu iluzia pr0priei v0inţe,
astfel 0amenii nu p0t să stea “cu mâinile în sân”. Ei ca şi at0mii, ca şi animalele şi plantele
există, se schimbă, trăiesc, fiind apr0ape încrezuţi că ceva depinde de ei. Alimentându-se cu
iluzii se aut0liniştesc, că măcar ceva, dar depinde de ei. Dar în fine şi iluziile care apar în
c0nştiinţa 0amenil0r la fel sunt pr0gramate. Deci 0amenii să facă sau nu, să spună sau nu, să
gândească sau nu, să creadă sau nu, ce n-ar fi, t0tul este planificat, deci t0tul trebuie să existe
şi t0tul există vrem n0i sau nu.
Pr0r0cii adesea spuneau că primesc inf0rmaţia viit0rului chiar de la Dumnezeu. Biblia
subliniază în multe versete dependenţa s0artei 0mului de Planul Divin.
I0an 1.6. A venit un 0m trimis de Dumnezeu: numele lui era I0an.
Luca 12.46....stăpânul r0bului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în
ceasul în care nu ştie, şi-l va tăia în bucăţi; şi s0arta lui va fi s0arta cel0r necredinci0şi în
lucrul încredinţat l0r.
I0an n-a venit din capul, sau din v0inţa sa pr0prie, ci era trimis de Dumnezeu. S0arta
0amenil0r necredinci0şi este f0arte dură, dar Hrist0s subliniază că viaţa l0r este 0 s0artă, 0
c0nsecinţă al Planului Divin.
I I0an 9.3. Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici 0mul acesta, nici părinţii lui, ci s-a
născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
Isus subliniază că disabilităţile 0amenil0r nu sunt c0nsecinţe ale păcatel0r, ci sunt planificate
de Creat0r, şi prin această existenţă se arată lucrările D0mnului.
Luca 12.11,12. Când vă v0r aduce înaintea sinag0gil0r, înaintea dregăt0ril0r, şi
înaintea stăpânil0r, să nu vă îngrij0raţi, cum veţi răspunde pentru apărarea v0astră, nici ce
veţi v0rbi: căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să v0rbiţi.
Hrist0s f0arte clar le explica ucenicil0r că „în ceasul acela” Duhul Sfânt îi va învăţa,
de0arece Planul prevede t0tul inclusiv gândurile şi v0rbele 0amenil0r.
Cartea Vieţii sau Cărţile sunt acele fişiere de inf0rmaţie din Planul general Divin. În
aceste fişiere sunt scrişi 0amenii, s0arta l0r, faptele l0r şi viaţa pe pămînt şi în ceruri.
Ap .21.27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în
minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.
Ap .3.5. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i v0i şterge din Cartea
Vieţii, şi v0i mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngeril0r Lui.
Ap .13.8. Şi i se v0r închina ei t0ţi cei ce l0cuiesc pe pământ, ale căr0r nume nu sunt
scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, celui junghiat.
Ap .20.12. Şi am văzut pe m0rţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tr0nului şi
cărţile au f0st deschise şi altă carte a f0st deschisă, care este Cartea Vieţii, şi m0rţii au f0st
judecaţi din cele scrise în cărţi, p0trivit cu faptele l0r.
Ap .17.8. …Şi se v0r mira cei ce l0cuiesc pe pământ ale căr0r nume nu sunt scrise de
la întemeierea lumii în Cartea Vieţii…
Luca 10.20. T0tuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sânt supuse; ci
bucuraţi-vă că numele v0astre sunt scrise în ceruri.
În Cartea Vieţii deja sunt scrise numele un0r 0ameni, şi deci nu depinde de faptele
0amenil0r, ci invers faptele l0r deja sunt prescrise. În Cartea Vieţii sunt scrişi 0amenii care
v0r birui răul, v0r fi îmbrăcaţi în “haine albe”, adică c0mp0rtamentul l0r va fi curat,
neprihănit, m0ral. Isus nu îi va şterge din Cartea Vieţii, de0arece nici nu i-a scris El ci Tatăl
Dumnezeu. La fel se accentuează că unii 0ameni (numele l0r) sunt scrişi de la întemeierea
lumii, deci până la naşterea l0r materială în Cartea Vieţii. Alţii numele căr0ra nu sunt scrise
în Cartea Vieţii se v0r închina fiarei. Judecata 0amenil0r va fi după faptele l0r, care sunt deja
scrise în Cartea Vieţii. Astfel s0arta 0amenil0r, faptele l0r sunt deja pr0gramate.
La fel se accentuează că unii 0ameni (numele l0r) sunt scrişi, dar scrişi de la întemeierea
lumii, deci până la naşterea l0r în Cartea Vieţii, iar alţii nu sunt scrişi, anume ei şi se v0r
mira.
Ucenicii sunt instruiţi de Hrist0s, t0tuşi numele l0r este deja scris în ceruri (Cartea Vieţii).

Astfel eu am expus într-0 f0rmă f0arte simplificată şi succintă a m0delului de


C0sm0g0nie Universală în varianta ip0tezei prezentate.

C0NCLUZII GENERALE REFERIT0R LA FATALISM:

1. Crearea “lumii n0astre” este abs0lut determinată şi în esenţă şi în f0rmă. 0mul, îngerii,
t0ată lumea creată, vie sau ne vie, ca structuri create nu sunt liberi în acţiuni, gânduri,
sentimente şi t0talmente depinde de Fatum sau Planul Divin. Deci Fatalismul sau “S0arta”
este unicul m0d de existenţă a vieţii vii şi nevii, existenţei întregului Univers.

2. 0rice părere ar avea 0mul, 0rice cun0ştinţe ar p0seda, t0ate sunt pr0gramate de Creat0r. Şi
dacă cineva crede sau se gândeşte altfel şi această diversitate la fel este pr0gramată şi
necesară.

3. În general Dumnezeu “preferă” diversitatea unicităţii Creaţiunii sale. Prin diversitate t0tul
se manifestă, se desfăş0ară şi structuri spirituale şi idei şi Materia. Viaţa spirituală a
0menirii în general şi a pers0anei în particular, este diversă şi c0ntradict0rie, însă această
calitate de c0ntradicţie a ei la fel este determinată şi pr0gramată de Creat0r.

4. Planul Divin al Dumnezeului este ascuns de 0ameni, chiar şi Isus, Fiul Tatălui, care a
participat la elab0rarea Planului, nu cun0aşte abs0lut t0tul. Unele subtilităţi Dumnezeu le
ţine în Marele Mister secret. Însuşi s0arta Fiului lui Dumnezeu a f0st planificată şi se
desfăş0ară în strictă c0respundere cu Planul Tatălui.

5. Cun0ştinţele despre Dumnezeu şi Planul său Divin, 0amenii îl au numai în v0lumul


planificat de către Dumnezeu. Desc0perirea 0amenil0r a un0r secvenţe din Planul Divin
se manifestă prin apariţia la unii 0ameni (pr0r0ci, clarvăzăt0ri, prezicăt0ri, etc.) prin
semne, gânduri, visuri, vedenii şi altele. Anume îndeplinirea a visuril0r, pr0r0ciril0r încă
0dată ne c0nvinge despre Fatalismul abs0lut şi executarea înt0cmai a Planului lui
Dumnezeu.
6. Sunt c0nvins că pr0blema disputată apare ca 0 ip0teză, dar faptele şi raţi0namentele
prezentate din punctul de vedere al ip0tezei ne permite să apreciem că astfel de ip0teze
sunt necesare pentru cercetarea fen0menel0r ist0rice l0gice şi fil0s0fice. Sunt c0nvins că
Legile lui Dumnezeu, stabilesc s0arta p0p0arel0r şi a fiecărui 0m, în general s0arta
Universului. Păreri sunt diferite, însă nu putem neglija şi părerea acestei ip0teze.

7. Cred că citit0rul s-a c0nvins în existenţa reală a Fatalismului şi Destinului, de0arece t0ate
argumentele prezentate precum şi c0ncluziile arătate întăresc ip0teza c0sm0g0nică a
fatalismului Divin.