You are on page 1of 60

MESAČNÍK

APRÍL / 04 / 2019
ROČNÍK 4. / CENA 2,90
www.dennikn.sk

PREČO ZOSTAŤ NA
Merkelová aj po útokoch Navigačná aplikácia HE- Android a iOS, ale aj praktic-
verí, že Nemecko utečencov RE Mpay mení svoj názov, ké funkcie pre pohodlnejšie
zvládne. Nemecká kancelár- funkcie a čiastočne aj di- cestovanie, hlavne v mes-

Takto by mali vyzerať


ka prerušila dovolenku, aby
upokojovala Nemcov po via-
cerých útokoch azylantov.
zajn. Po novom budú HERE
WeGo ponúkať nielen bez-
platnú offline navigáciu pre
tách. Nebude chýbať MHD,
ale ani trasa pre bicykel či
možnosť objednania taxíka

14:51 správy na smartfóne!


Tuniská armáda zabila na
Android a iOS, ale aj praktic-
ké funkcie pre pohodlnejšie
cestovanie, hlavne v mes-
alebo „zdieľanej“ jazdy. Pote-
ší aj integrácia Wikipedie či
Expedie. (techbox)
severozápade krajiny dvoch tách. Nebude chýbať MHD, 14:02 Fotookienko: Pre-
podozrivých radikálov. Vlád- ale ani trasa pre bicykel či miér Robert Fico prijal
ne jednotky sa v posledných možnosť objednania taxíka v Bratislave britskú premié-
mesiacoch pomerne často v alebo „zdieľanej“ jazdy. Pote- rku Theresu Mayovú. Mayo-
hornatej oblasti na západe ší aj integrácia Wikipedie či vá prišla na Slovensko v sú-
krajiny stretávajú s ozbro- Expedie. (techbox) vislosti s polročným pred-
jencami z rôznych extrémis- 14:02 Fotookienko: Pre- sedníctvom našej krajiny
tických skupín. (afp) miér Robert Fico prijal v v Rade EÚ.
Bratislave britskú premiér-
14:47 ku Theresu Mayovú. Mayo- 13:57
Úrady vo Francúzsku za- vá prišla na Slovensko v sú- EÚ zatiaľ nerobí dosť pre
kázali pochody na pamiatku vislosti s polročným pred- riešenie utečeneckej krízy,
obetí atentátov. Z bezpeč- sedníctvom našej krajiny v povedala nemecká kancelár-
nostných dôvodov sa ne- Rade EÚ. ka Angela Merkelová s tým,
uskutoční pochod v Nice, že je sklamaná z toho, že sa
kde v polovici júla zahynulo 14:31 zatiaľ podarilo medzi člen-
84 ľudí, ani v Saint-Étien- Poľská premiérka Beata ské krajiny rozdeliť len nie-
ne-du-Rouvray, kde dvaja Szydlová, ktorej vládu pá- koľko tisíc utečencov. Podľa
teroristi v utorok zavraždili pež František počas náv- nej je však pozitívom súhlas
kňaza v kostole. (čtk) števy Poľska vyzval na súcit všetkých krajín Únie s po-
s utečencami, zostáva kritic- silnením ochrany vonkajšej
14:31 ká k prijatiu väčšieho poč- hranice EÚ. (čtk)
Poľská premiérka Beata tu utečencov. Poľsko podľa
Szydlová, ktorej vládu pá- nej neodmieta pomôcť, ale 13:55
pež František počas návšte- musí predovšetkým chrániť Al-Káida odkázala svo-
vy Poľska vyzval na súcit s bezpečnosť svojich občanov. jej sýrskej odnoži Frontu
utečencami, zostáva kritic- (tvn24) An-Nusra, že s ňou môže
ká k prijatiu väčšieho poč- prerušiť organizačné väzby,
tu utečencov. Poľsko podľa 14:20 ak je to potrebné pre to, aby
nej neodmieta pomôcť, ale V Thajsku zadržali hľada- si front mohol udržať jed-
musí predovšetkým chrániť ných Slovákov Michala G. notu a pokračovať v bojoch
bezpečnosť svojich občanov. a Mariána S (obaja 39 rokov). v Sýrii. Vo zvukovej nahráv-
(tvn24) Miestna polícia ich vypátra- ke to oznámil vodca al-Káidy
la v spolupráci s Národnou Ajmán Zavahrí. (čtk)
14:20 Stiahnite si aplikáciu
ústredňou Minúta
Interpol Bratisla-
V Thajsku zadržali hľada- va. 13:52
ných Slovákov Michala G. a po minúte od Denníka N Intenzita dopravy na bra-
Mariána S (obaja 39 rokov). 14:18 tislavskej D1 stúpla v prvom
Miestna polícia ich vypátra- Navigačná aplikácia HE- polroku oproti vlaňajšku
la v spolupráci s Národnou RE Mpay mení svoj názov, o 5 %, informovala Národ-
ústredňou Interpol Bratisla- funkcie a čiastočne aj di- ná diaľničná spoločnosť. Na
va. zajn. Po novom budú HERE území mesta tvorí diaľnica
2 MAGAZÍN N 06/2018 WeGo ponúkať nielen bez- spojnicu medzi najväč
Oplatí sa odísť,
ale aj vrátiť
D o zahraničia som odišiel na sklonku mečia-
rizmu. Podobne ako u mnohých iných, aj vo
mne ešte doznievala „blbá nálada“. Skončil
som vysokú školu, no napriek diplomu som mal
pocit, že by sa ešte patrilo dovzdelať. Niekoľkoročný
rozvinúť svoje schopnosti, prirodzene vyhľadáva
najkvalitnejšie prostredie. Navyše – ak má človek v
osobnom rebríčku vysoko položenú možnosť seba-
realizácie, ťažko ho z Oxfordu alebo Yale budete lákať
domov.
PATRIK
pobyt na kvalitnej univerzite v Nemecku si spätne Ale. Medzi dôvodmi na odchod sa často objavuje GARAJ
nespájam s množstvom získaných vedomostí. Ale nespokojnosť s politickou situáciou, rast korupcie, reportér
skôr s tým, že som sa naučil viac rozmýšľať a lepšie populizmu či neznášanlivosti. Rovnako ako pri od- a editor
vyjadrovať. To bol hlavný prínos, ktorý som využil chodoch za lepšími študijnými a pracovnými pod-
pri profesnom zaradení po návrate na Slovensko. mienkami, ide o prejav istého nedostatku. Znamená
Náš nový magazín je plný podobných príbehov. to, že ani tridsať rokov po novembrovej revolúcii sa
Jeho názov – Prečo ostať na Slovensku – sa žiada nám nepodarilo spoločenské podmienky vyladiť tak,
trochu doplniť. Určite nepodporujeme nejaké zá- aby prevládal pozitívny pocit. To sa dá vnímať nega-
pecníctvo. V ideálnom prípade by každý človek mal tívne, no zároveň tak, že je tu ešte stále dosť práce.
získať nejakú zahraničnú skúsenosť. Už len preto, Pri motivácii ostať doma alebo sa na Slovensko
aby zistil, že svet nie je jednofarebný a že k veciam vrátiť to nie je triviálna vec. Ak ešte stále pracuje-
sa dá pristupovať rôznymi spôsobmi. S takto občer- me na politickej kultúre, zmysluplne fungujúcich
stvenou mysľou je dobré sa potom vrátiť späť. Preto, inštitúciách a nástrojoch na potieranie negatívnych
aby sa osobný posun človeka mohol preniesť aj do spoločenských javov, tak prispieť k týmto procesom
napredovania spoločnosti. môže byť veľkou osobnou výzvou. To je – popri rodi-
V magazíne sa dočítate, že mladí ľudia často ne a kamarátoch – jeden z hlavných dôvodov, prečo
odchádzajú za lepšími študijnými či pracovnými sa po „výlete“ do zahraničia oplatí vrátiť domov.
podmienkami. Ak chce niekto byť top a čo najviac Príjemné čítanie!

N magazín. Mesačník č. 04/2019, ročník 3. Adresa redakcie: Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Šéfredaktor: Matúš Kostolný. Grafická úprava: Ondrej Ivánek.
Vydáva N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491. Konatelia vydavateľstva: Lukáš Fila, Tomáš Bella. EV 5440/16. ISSN 2453 - 9597.
Informácie o predplatnom a inzercii nájdete na www.dennikn.sk alebo získate na info@dennikn.sk.
Foto na titulke: Fotolia

3
ODCH
SPRAVODAJSTVO

HÁDZAJÚ
ŠTUDOVAŤ, ALE CHCÚ SA
VRÁTIŤ A MENIŤ KRAJINU
Slovensko patrí medzi štáty, z ktorých odchádza
najviac mladých ľudí do zahraničia. Mnohí sa však aj tam
o Slovensko zaujímajú a chcú sa vrátiť
FOTO – STOCK ADOBE
M ôj prvý deň v Londýne ne­
bol podľa očakávaní. Aj keď
som chodila na bilingvál­
ne gymnázium, mala som problém
rozumieť pracovníkovi londýnskeho
metra – mal veľmi silný akcent. Keď VERONIKA
som vyšla zo stanice, mrholilo, ob­ FOLENTOVÁ
reportérka
loha bola tmavá, bolo to celkom pe­
simistické. Hovorila som si: „Čo tu
robím? Bol to dobrý nápad?“ A potom
som si predstavila, koľko to už stálo
a koľko to ešte bude stáť.
Takto opisuje svoj prvý deň vo
Veľkej Británii Eva Országhová. Zo
Slovenska odišla pred piatimi rokmi
na vysokú školu do Londýna. Po­
chádza z malej dediny pri Košiciach,
v ktorej žije okolo 700 ľudí. „Keď som
prišla do Londýna, bol to kultúrny
šok.“
Na University College London
študovala tri roky ekonómiu a biz­
nis s východoeurópskymi štúdiami,
dnes už druhý rok pracuje v Amazo­
ne. Klientom radí, ako môžu zlepšiť
svoj predaj.
Depresívny pocit z Londýna rých­
lo pominul, pomohla jej francúz­
sko-japonská spolubývajúca na in­
ternáte, spolužiaci a veľa kamarátov
zo Slovenska, ktorí začali študovať
v Londýne v tom istom čase.
Na Slovensko sa chce vrátiť, naj­
skôr však o tri roky. Keď bola na
strednej škole, neuvažovala o štú­
diu v zahraničí. „Zvažovala som len
Bratislavu a Prahu, s tými školami Na London School of Economics sa konala Central European Conference, ktorá spája
mali skúsenosti moji blízki a kama­
ráti. Mama ma chcela mať čo najbliž­
šie,“ hovorí Eva. Potom išla na letný rodičia a na stravu a iné položky si koch najviac prekáža – sme podľa nej
kemp, kde sa dozvedela viac o štúdiu zarobila opatrovaním detí v dvoch často uzavretí a negatívni.
v zahraničí, a zmenila názor. Podala rodinách. „Snažila som sa variť a šet­ Chýba jej rodina, za ktorou lieta
si prihlášky na päť škôl vo Veľkej Bri­ riť.“ Bývala pri škole, a tak nemusela raz za tri mesiace, a príroda. „Doma
tánii, skúsila aj Univerzitu Karlovu. denne používať metro ani autobusy. bol pokoj, mohla som ísť kedykoľvek
Prihlášky na školy v Británii stáli do­ Dnes je rada, že do Londýna išla. do lesa. Teraz môžem ísť do parku,
vedna okolo 30 eur. Od prvého ročníka mala prax, chodi­ ale aj tam je ruch.“
la na stáže, v škole sa učili pracovať Na Slovensko sa Eva chce vrátiť,
NA ANGLICKO v tímoch a robiť projekty. „V Anglicku ale nie tak skoro. Chcela by mať prá­
TREBA PENIAZE som spoznala ľudí z viacerých kultúr cu, ktorá by mala pridanú hodnotu aj
Chcela sa osamostatniť, naučiť lepšie a z rôznych prostredí. To je veľmi pre Slovensko ako krajinu, to jej dnes
jazyk a spoznať svet. Školy v zahrani­ obohacujúce.“ Práve voľnosť a slo­ pri práci v Amazone chýba.
čí sú podľa nej lepšie a otvárajú viac bodu považuje za najväčšiu pridanú Ak by sa malo niečo na Slovensku
dverí v zamestnaní. hodnotu, ktorú jej dalo štúdium v za­ zmeniť, boli by to inštitúcie, na ktoré
Odrádzalo ju, že je Anglicko drahé. hraničí. „Začala som žiť mimo malej sa nedá spoľahnúť, a všadeprítomná
Na štúdium si vzala na rok 9000 eur košickej bubliny a o veciach som za­ korupcia. „Keď som chcela výpis z re­
študentskú pôžičku, ktorú už dnes čala uvažovať inak,“ vysvetľuje. Ľudia gistra trestov do práce, mohla som
spláca. Z nej si zaplatila náklady na v Anglicku sú podľa nej pozitívnejší to urobiť elektronicky, ale trvalo by
štúdium. Na ubytovanie jej prispeli ako na Slovensku. To jej na Slová­ to dva týždne a bolo to veľmi kom­

6 MAGAZÍN N 4 /2019
slovenských a českých študentov v Anglicku.  FOTO – VERONIKA FOLENTOVÁ

plikované. Keď som prišla osobne do NÁKLADY NA ŠTÚDIUM V ČESKU SÚ „Ale ani situácia v Británii nie je
Košíc, bolo to na pošte na počkanie.“ OPROTI SLOVENSKU POROVNATEĽNÉ. najlepšia. Politika je podľa mňa teraz
Hovorí, že keď sa takéto byrokra- DÁNSKO A ŠKÓTSKO PONÚKAJÚ ešte horšia ako na Slovensku,“ ho-
tické maličkosti nazbierajú, dokáže vorí. Brexit je veľký chaos. „Nikto si
to ľudí v zahraničí odradiť od návra-
BEZPLATNÉ VZDELANIE A GRANTY NA zatiaľ nevie alebo nechce predstaviť,
tu na Slovensko. Ani teraz v prezi- PODPORU POPRI ŠTÚDIU. BRITSKÉ ŠKOLY čo nastane, ak bude no-deal brexit –
dentských voľbách nemôže voliť zo ZAS MAJÚ POVESŤ ZÁRUKY KARIÉRY ktorý je dosť pravdepodobný,“ hovorí.
zahraničia, a keďže sa z práce nemô- A DOBRÉHO PLATU PRE ABSOLVENTOV. Eva je jednou z tisícov mladých
že uvoľniť, tak nebude voliť. „Mrzí ľudí, ktorí študovali a študujú v za-
ma to, v parlamentných som volila skúsia niekoho poprosiť, ak sa podarí hraničí. Mnohí z nich hovoria, že sa
poštou, ale teraz to nejde.“ operácia, dajú lekárovi darček,“ opi- už nevrátia, časť sa vrátiť chce a svoj
suje, ako vníma korupciu na Sloven- odchod vnímajú len ako zahraničnú
PREKÁŽA IM KORUPCIA sku. A okrem toho vníma veľkú po- skúsenosť predtým, ako sa usadia na
A ZLÉ TENDRE litiku, pri ktorej sa denne píše o tu- Slovensku. Odhady hovoria, že takto
Korupcia je podľa Evy už súčasť uva- nelovaní a pochybne rozdelených do zahraničia odišlo vyše 300-tisíc
žovania ľudí. „Ak sa niekam chcú eurofondoch. Toto sa musí podľa nej ľudí.
dostať, skúsia sa ozvať známemu, zmeniť, aby mladí chceli ostať na Slo- Vzdelanie či skúsenosť sú veľmi
aby to vybavil. Ak sa potrebujú do- vensku, respektíve sa tam vrátiť zo prospešné, dôležité však je, aby sa
stať rýchlo k lekárovi, zaplatia alebo zahraničia. mladí ľudia aj potom na Slovensko

7
vrátili a zúročili ich doma. Podľa
prieskumov Slovensko patrí medzi
krajiny, odkiaľ odchádza do zahrani-
čia najviac ľudí.
Mnohí tam chcú aj ostať, ukazuje
napríklad prieskum Rady mládeže
Slovenska, podľa ktorého až tretina
respondentov vo veku od 15 do 24
rokov sa plánuje natrvalo usadiť v za-
hraničí. Dôvody? Pocit, že nevedia
zmeniť fungovanie krajiny, a nedôve-
ra k nefungujúcim inštitúciám.
Ale – aby sme boli aj trochu po-
zitívni – počet mladých, ktorí od-
chádzajú do zahraničia, sa začína
pomaly znižovať. Inštitút finančnej
politiky vo svojej analýze v apríli
2018 napísal, že ak porovnávame ob-

AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVÁCI ŽIJÚCI


V ZAHRANIČÍ VNÍMAJÚ KORUPCIU,
RODINKÁRSTVO A KLIENTELIZMUS.
ZA DRUHÝ NAJVÄČŠÍ PROBLÉM POVAŽUJÚ
RADIKALIZÁCIU SPOLOČNOSTI A
NETOLERANCIU VOČI MENŠINÁM.

dobia 2010 až 2015 a 2016 až 2017,


tak počet odchádzajúcich klesá a,
naopak, stúpa počet ľudí, ktorí sa zo
zahraničia vracajú. Ale vo veku od 18
do 28 rokov je stále viac ľudí, ktorí
odchádzajú, ako prichádzajú. Ale len
mierne, tvrdia analytici.
Keď sa už Slováci vrátia zo zahra-
ničia, ostávajú tu dlhodobo. Až 70 Jednou z hlavných motivácií mladých ľudí pre odchod je kvalita vysokého školstva. Ni
percent z nich sa usadí na minimál-
ne 5 až 10 rokov. Najčastejšie sa vra-
cajú kvôli rodinným väzbám, chcú stranu zakladá Štefan Kuffa, alebo možnosť, že treba riešiť liberálnu de-
pomôcť spoločnosti na Slovensku aj o tom, ako poraziť Štefana Harabi- mokraciu.
a chcú aj pomalšie pracovné tempo, na. „Neporazíš ho, ak na neho budeš „Ľudia nevnímajú, že by sa niečo
aby sa mohli viac venovať rodine. útočiť,“ hovorí mladé dievča zo sku- zmenilo,“ vysvetľuje jeden z organi-
Nevracajú sa pritom primárne do piny. Je nedeľa poobede, sedíme v ha- zátorov, Jakub Dovčík. Už takmer
Bratislavy, v hlavnom meste ostá- le London School of Economics, kde 12 rokov vládne na Slovensku Smer
va menej ako desať percent z nich. prebieha Central European Confe- s výnimkou krátkej zmeny, keď
„Našinci prichádzajú zo zahraničia rence, ktorá spája slovenských a čes- bola vláda Ivety Radičovej. Smer
späť najmä do okresov Prešov, Žilina kých študentov v Anglicku. Študenti podľa neho nerieši problémy, kto-
alebo Komárno, kde aj predtým žili,“ sú najmä z Bratislavy, Prahy a zo ré Slovensko má. Teória liberálnej
napísali analytici. Žiliny. „Lebo dôležité je nielen dobré demokracie však podľa neho zna-
vzdelanie, ale aj to, aby sme ho vedeli mená, že ľudia volia politikov, aby
STÁLE MYSLIA využiť doma pri riešení problémov,“ krajinu spravovali tak, aby bolo dob-
NA SLOVENSKO hovorí moderátor pri otvorení kon- re. Ak dobre nie je, vymenia ich. Ale
„Bol som ľavičiar, ale už som do- ferencie. u nás sa to nedeje, a tak majú mla-
spel,“ počuť od vedľajšieho stola, kde Na začiatku sa zhruba dvoch sto- dí podľa Dovčíka pocit, že je niečo
v krúžku sedí desať dvadsiatnikov viek študentov pýta, čo je podľa nich v systéme pokazené.
a hovorí o politike. O tom, prečo An- najurgentnejší problém Slovenska či Jakub je v Anglicku už šesť rokov,
na Záborská odišla z KDH a čo za Česka. Jednoznačným víťazom bola ale pri otázke, či sa chce vrátiť, má

8 MAGAZÍN N 4 /2019
75 %
Slovákov žijúcich v zahraničí
ako najväčší problém vníma korupciu,
rodinkárstvo a klientelizmus

22 %
Slovákov žijúcich v zahraničí je pevne
rozhodnutých o tom,
že sa na Slovensko už nevrátia
ie každý sa však dostane na Oxford, čo nesuvisí len s finančnou náročnosťou štúdia v Británii.  FOTO – STOCK ADOBE

jasno – určite áno. Na to má navá- na Filka, a ideálne by som bol rok na zomrie ročne na Slovensku na od-
dzať aj konferencia, má spájať štu- Cambridgei a potom išiel pracovať vrátiteľné úmrtia,“ hovorí Dovčík.
dentov, ktorí by sa mohli neskôr na pre štát,“ opisuje svoje plány. Na Slo- Školstvo, zdravotníctvo a pripra-
Slovensko vrátiť, a bude to pre nich vensko by sa tak chcel vrátiť budúci venosť ekonomiky na technologizá-
jednoduchšie, ak budú mať vytvore- rok alebo v roku 2021. ciu sú podľa neho tri najväčšie výzvy,
nú komunitu. „V Prahe mali v mi- Napríklad by chcel robiť na mi- ktoré Slovensko musí riešiť. Venovať
nulosti študenti spolok Detvan a vo nisterstve, alebo ak by nastúpil nový by sa chcel najmä posledným dvom.
Viedni Tatran, my nemáme taký po- vicepremiér pre informatizáciu, rád „Nehovorím, že keď sa vrátim, všet-
etický názov, ale snaha je podobná – by pracoval tam. Cez leto bude prav- ko vyriešim len preto, že som prišiel
aby ľudia, ktorí sú roztrúsení po An- depodobne stážovať na Inštitúte pre zo zahraničia, ale nechcem žiť s po-
glicku, o sebe vedeli a aby sme vzbu- zdravotnú politiku, mal aj ponuku citom, že s tým nič nerobím,“ hovorí
dili väčší záujem o Slovensko, aby sa pracovať na ministerstve financií, Jakub.
vrátili a menili veci,“ hovorí Dovčík, v minulosti stážoval u prezidenta aj Prínos ľudí, ktorí prišli zo zahrani-
ktorý dnes študuje na London Scho- v SARIO. čia, je podľa neho v tom, že sa na veci
ol of Economics v Londýne. „Pred koncom roka som mal osob- pozerajú inak ako ľudia, ktorí nema-
Aj on by chcel meniť veci a chce nú dilemu, či ísť na PhD. alebo nie. jú zahraničnú skúsenosť. Napríklad
pracovať pre štát. „Prijali ma na Bavia ma veci, ktoré študujem, ale on sa rád inšpiruje Singapurom, kde
druhé magisterské štúdium, kde by nechcem byť ďalších päť rokov mi- majú veľmi profesionalizovanú štát-
som chcel získať štipendium Marti- mo, keď napríklad vidím, koľko ľudí nu službu a pracujú v nej ľudia, ktorí

9
by mohli robiť hocikde na svete, ale
práca pre štát je veľmi lukratívna.
Plat pre neho nie je motivujúci
faktor, ak by chcel zarábať veľa, išiel
by robiť do veľkej firmy konzultanta,
tvrdí.

DO LONDÝNA V ŠESTNÁSTICH
Dovčík sa narodil v Revúcej, na gym-
názium chodil do Spišskej Novej Vsi.
Na strednej hrával basketbal, veľa
cestoval, a preto sa rozhodol, že chce
študovať v zahraničí. „Videl som, ako
veci fungujú inde. Svet bol zrazu väč-
ší ako to, čo som videl v Spišskej No-
vej Vsi,“ hovorí 22-ročný Jakub.
Robil fyzikálne aj matematické
olympiády, ale práve basketbal ho
podľa neho priviedol do Británie.
Z jeho strednej školy nik nešiel na
inú ako slovenskú či českú univer-
zitu. Ak by on nechodil ako basket-
balista do zahraničia, išiel by tiež
študovať medzinárodné vzťahy alebo
medicínu do Prahy. „To bolo jediné,
čo som si vedel predstaviť,“ hovorí.
Ale keď videl, ako to funguje inde,
zmenil názor.
Našiel štipendium Nadácie otvo-
renej spoločnosti, prihlásil sa a zís-
kal ho. Posledné dva roky strednej
školy tak absolvoval na chlapčenskej
internátnej škole pri Birminghame.
Akademicky podľa neho nebola škola
veľmi kvalitná, ale bola to pre neho
dobrá skúsenosť – mal 16 rokov, bol
preč z domu a musel sa o seba starať. Väčšina ľudí za život absolvuje len jednu vysokú školu, a preto mnohí zvažujú, ktorá b
Na vysokú chcel ísť do USA, ale
nakoniec ostal v Británii, lebo našiel
odbor, ktorý chcel študovať – inter- ho veľmi individualistické, a ak má kedy náročné skombinovať s prácou.
national development. problém, musí si nájsť riešenie. „Keď Napríklad Jakub zarábal, odkedy je
„Vždy som vedel, čo chcem robiť. niečo potrebujem vyriešiť doma, v Londýne. Rodičia sú učitelia, pod-
Narodil som sa v Revúcej na ulici, mám v telefóne čísla na známych, porovali ho, ale potreboval viac peňa-
kde sa narodil Rudolf Viest, generál kamarátov či rodinu, ktorí mi vedia zí. Najskôr predával v sieti občerstve-
armád SNP, a bolo tam aj prvé slo- pomôcť a poradiť,“ hovorí Dovčík. nia, potom rozdával letáky a noviny.
venské gymnázium. Dnes na tej ulici Británia je iná aj v nasadení, súťa- „Je to veľká výzva, lebo chcete byť
žijú sociálne vylúčené skupiny, Ró- živosť je tu podľa neho vo všetkom. najlepší, ale máte limitovaný čas, le-
movia. Vždy som si vravel, že chcem Napríklad prejsť na univerzite podľa bo musíte chodiť aj do práce,“ hovorí
robiť niečo, čo bude zlepšovať kvalitu neho nie je problém. Ale len prechá- Dovčík.
života,“ tvrdí jeden z organizátorov dzať už problém je. Je ťažké byť me-
konferencie. dzi najlepšími študentmi. Každý sa POTREBUJEME DOBRÉ ŠKOLY
Aj keď jasne hovorí, že sa chce vrá- podľa neho pozerá na známky a pod- Keď sa rozprávame s mladými ľuď-
tiť na Slovensko, nevie si predstaviť, ľa známok sú odstupňované aj tituly, mi, ktorí odišli študovať do zahrani-
že by žil v Spišskej Novej Vsi. Praco- ktoré na konci dostanú. A ak niekto čia, zhodujú sa na hlavnom dôvode
vať by chcel v Bratislave, kde trávi aj nemal dobré známky, na dobre plate- – doma sú zlé školy. „Ak by boli na
väčšinu prázdnin, domov na východ né miesto sa len tak nedostane. Slovensku kvalitné školy, ostala by
už chodí menej. Na to, aby bol človek medzi najlep- som doma,“ hovorí Lucia Zubaľová,
Anglicko ho zmenilo, je podľa ne- šími, potrebuje veľa času. To je nie- ktorá študuje históriu umenia na

10 MAGAZÍN N 4 /2019
by to mala byť. Massachusettský technologický inštitút (MIT) je určite na horných priečkach. FOTO – STOCK ADOBE

49 %
Courtauld Institute of Art v Londý- „V dejinách umenia ma zaujímali
ne. A podobne sa na to pozerajú aj jej presne veci, ktoré sa prepájajú s an-
kamaráti – nepozná vraj asi nikoho, tropológiou,“ vysvetľuje. Ide naprí-
kto by aspoň nezvažoval vrátiť sa na klad o spôsob, ako prepojiť vedomos-
Slovensko. ti o kultúre s integrovaním menšín.
V rodine majú tradíciu, že v tre- Zubaľová odišla do zahraničia, keď
ťom ročníku strednej školy odchá- mala šestnásť – najskôr na stred-
dzajú do zahraničia, aby sa naučili nú školu v Toronte. Ale nepáčilo sa
Slovákov žijúcich v zahraničí uvádza jazyk. Takto odišli aj jej bratranci
a sesternice.
jej tam. „Išla som tam príliš skoro,
bola som veľmi smutná, chýbal mi
ako hlavný dôvod prípadného „Môj dedko nás vždy podporoval, domov. Bola som ďaleko, a keď som
aby sme šli do zahraničia, ale vždy chcela volať s mamou, ona už išla
návratu do krajiny vzťah k svojim prízvukoval, aby sme sa vrátili,“ ho- spať,“ opisuje.
osobným koreňom a citový vzťah vorí. Má silné rodinné zázemie. Vždy Rodičia chceli, aby sa vrátila na
od nej očakávali, že sa vráti. Aj jej Slovensko, na svoje súkromné gym-
k miestam, na ktorých vyrastali bratranec sa teraz po štúdiu vrátil. názium v Bratislave, ale ona si už
O pár mesiacov Lucia končí baka- zvykla učiť sa po anglicky a mať
lárske štúdium a chce pokračovať na medzinárodných spolužiakov. A tak
magisterskom štúdiu antropológiou. maturovala v Anglicku, odkiaľ moh-

11
la častejšie lietať domov, a ak by sa a vravela som si, že ak všetci utečie- škole, teraz sa má učiť, a tak šla tam,
niečo stalo, tak rodičia mohli rýchlo me do zahraničia, nezostane tu dosť kde to je jednoduchšie, a potom sa
prísť za ňou. ľudí na zmenu,“ hovorí Vargová. z Čiech môže vrátiť, hoci to môže byť
Lucia nikdy nebrala štúdium v za- Košice pre ňu boli od začiatku komplikovanejšie. „Nakoniec som to
hraničí ako odchod zo Slovenska. malé, skoro každý víkend bola preč, aj urobila, hoci skôr, než som si mys-
Plánuje doštudovať na magistra, pár venovala sa rôznym mimoškolským lela,“ hovorí.
rokov skúsiť pracovať v zahraničí aktivitám. „Chýbali mi svetové prí- Aj keď sa na Slovensko chcela vrá-
a potom sa vrátiť. Aj letné stáže máva ležitosti a inšpiratívna konkurencia,“ tiť vždy, pôvodne mala plán, že v Čes-
na Slovensku. Momentálne na diaľ- hovorí. ku ostane tri až päť rokov, vybuduje
ku pracuje v Bangladéši, kde pomáha Zdalo sa jej, že v škole, ale aj v ad- si kariéru v prostredí, kde je viac prí-
napríklad aj s umeleckými projektmi vokátskej praxi sa až príliš často ho- ležitostí a sú tam jasnejšie pravidlá
v oblasti rozvoja. vorilo o vzťahoch: kto koho pozná, kariérneho postupu. A potom sa
Vníma aj situáciu na Slovensku s kým sa háda a priatelí, ale málo z dobrej pozície vráti na Slovensko.
a politiku. V londýnskej komunite o profesionálnych cieľoch alebo am- Cez LEAF získala letnú stáž v kan-
slovenských študentov je podľa nej bíciách. Po dvoch rokoch z Košíc celárii prezidenta, kde už ostala. A to
ťažké sa politike vyhnúť. Niektorí odišla a prestúpila na Univerzitu aj napriek tomu, že v štátnej službe
jej kamaráti už vstúpili do politickej Karlovu do Prahy. predtým pracovať nechcela. A dnes je
strany, ona sama stážovala v Progre- Tam zažila opačný extrém – v ško- rada, že sa vrátila. Aj keď občas zva-
sívnom Slovensku. le aj v práci sa všetci orientovali podľa žuje, či to nebolo príliš skoro.
Na jej rodisku ju odrádza najmä „Mala som šťastie a hneď po ško-
to, že ľudia, ktorí študovali dejiny KEĎ SA UŽ SLOVÁCI ZO ZAHRANIČIA le som našla prácu, ktorá ma baví
umenia, dnes robia v reklamných VRÁTIA, OSTÁVAJÚ TU DLHODOBO. a ktorá mi pomohla si vyjasniť, čo
agentúrach či na administratívnych NAJČASTEJŠIE SA VRACAJÚ KVÔLI chcem v živote robiť,“ hovorí. To je na
pozíciách. Nepáči sa jej ani to, že ľu- jednej strane dobré, na druhej vie, že
dia, ktorí neštudovali na Slovensku,
RODINNÝM VÄZBÁM, CHCÚ POMÔCŤ človek sa najviac učí mimo známeho
majú problém získať stáže ako kurá- SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU A CHCÚ AJ prostredia, teda aj v zahraničí. „Ale
tori, lebo nemajú kontakty. POMALŠIE PRACOVNÉ TEMPO. keď viete, čo chcete robiť a že to chce-
Ale celkovo jej Slovensko chýba. te robiť na Slovensku, na odchod –
Aj kamaráti, s ktorými sa v Londýne kariérnych a profesijných ukazovate- i keď len načas – sa odhodláva ťažšie,“
najviac baví, sú Slováci. Domov cho- ľov, ale často sa tam cítila stratená tvrdí Vargová.
dí na prázdniny, aj keď sa potrebuje v dave. „Napríklad v škole mi chýbal Zo zahraničia jej najviac chýba
učiť. „Rodinné zázemie je pre mňa osobnejší prístup vyučujúcich. V Ko- inšpirácia a profesionalita. Prekáža
dôležité a mám rada, že keď si v Bra- šiciach mali učitelia prehľad o svo- jej, že Slovensko je krajina prieme-
tislave sadnem do kaviarne, stret- jich študentoch, zväčša nás poznali ru, za ktorý sa netrestá, ale ani zvlášť
nem tam piatich známych,“ hovorí aj po mene, v Prahe to tak, až na pár nechváli. „Možno je to veľkosťou kra-
Lucia. výnimiek, vôbec nebolo,“ opisuje. jiny, že sa tu každý s každým pozná
Londýn vie byť podľa nej osamelý. Túto skúsenosť však neľutuje, zís- a rýchlejšie sa ukáže, že nikto z nás
„Ak nebývate s ľuďmi, s ktorými si kala prístup k oveľa väčšiemu množ- nie je dokonalý. Ale mám dojem, že je
rozumiete, ste rýchlo sami,“ hovorí stvu aj kvalite príležitostí – študij- to hlbší problém. Aj v individuálnych
Lucia. Život je tam rýchlejší, a keď si ných, mimoškolských aj kariérnych. profesiách sa príliš často stretávame
chce s niekým dohodnúť kávu, trvá Odišla študovať aj do Dánska, kde s lajdáckosťou, s napĺňaním len mi-
to niekedy aj dva týždne, dodáva. sa venovala špecializácii v zdravot- nimálnych požadovaných nárokov,“
níckom práve. „Takú príležitosť som hovorí. Vo verejnom živote jej chýba-
PREČ Z KOŠÍC PRE ZLÚ ŠKOLU v Košiciach nemala,“ hovorí. jú vzory, ktoré by reprezentovali pro-
U mnohých nie je vrátenie sa na Slo- A čo ju ovplyvnilo pri rozhodovaní fesionalitu, občiansku zodpovednosť,
vensko len teoretická možnosť. Na- odísť? Vargová tvrdí, že ju unavil po- morálku a o ktorých by zároveň ne-
príklad Zuzana Vargová po skončení cit druhoradosti a malosti, ktorý cíti- kolovali chýry o zásadnom nepome-
Univerzity Karlovej v Prahe dostala la vždy, keď sa rozprávala so svojimi re medzi ich reálnou a vykresľova-
ponuku a dnes pracuje v kancelárii kamarátmi študujúcimi v zahraničí. nou osobnosťou. „Ale zdá sa mi, že sa
prezidenta Andreja Kisku a venuje sa „Mali k dispozícii zaujímavé pred- to mení a posúva aj vďaka silnejúcej
zdravotníctvu. Pritom si myslela, že mety venujúce sa aktuálnym témam, generácii ľudí so zahraničnými skú-
sa tak rýchlo na Slovensko nevráti. hovorili už v nižších ročníkoch o vý- senosťami,“ hovorí.
Na Slovensku chcela pôsobiť vždy, skume a rôznych medzinárodných Dôležité podľa nej je, aby títo ľudia
začala študovať právo v Košiciach, súťažiach, a hoci nebolo nepred- dostali príležitosť a dokázali aj ostat-
pretože od strednej školy bola pre- staviteľné robiť väčšinu tých vecí aj ných presvedčiť, že poctivosť a občas
svedčená, že chce ostať na Slovensku. z Košíc, bolo to proste náročnejšie,“ aj nadpráca majú zmysel.
„Už vtedy ma veľa vecí rozčuľovalo, hovorí. Cítila, že ich k tomu nik ne- Dnes je často v kontakte s mladý-
ale zároveň som cítila zodpovednosť vedie. Tak si povedala, že teraz je na mi ľuďmi, ktorí študujú v zahraničí.

12 MAGAZÍN N 4 /2019
Dôvodom, pre ktorý mnohí odchá-
Čo hovorí V trojročnom programe je približ-
dzajú, podľa nej je, že slovenské
školy nemajú dobrú povesť a okrem prieskum ne sto študentov. Každý rok sa k nim
hlási zhruba 200 ľudí, z ktorých vy-
niektorých fakúlt, ktoré sa snažia to berú 40. Neposudzujú známky, ale
zmeniť, necítiť výrazný signál toho,
že by s tým školy niečo robili.
A prečo to je dôležité? Väčšina
ľudí podľa nej za život absolvuje len
jednu vysokú školu, a tak sa snažia
K eď sa na nálady Slovákov
v zahraničí pýtala nezisková
organizácia LEAF, pätina po-
vedala, že sa nechcú vrátiť. Prieskum
medzi 4-tisíc Slovákmi, ktorí žijú v 72
to, čo doteraz robili, aké mali aktivity.
Potom platia 20 percent nákladov na
program. „Zaujíma nás ich potenci-
ál byť nositeľom pozitívnej zmeny
vo svojom okolí. A aj to, či nemajú
maximalizovať pravdepodobnosť krajinách, potvrdzuje trend, že mladí ego, ktoré by im bránilo v službe
úspechu. A dnes to nie je ani zlo- Slováci odchádzajú do zahraničia najmä druhým,“ vysvetľuje výberový proces
žité – náklady na štúdium v Česku kvôli kvalitnejšiemu vzdelaniu. Hasala. Ich program je doplnenie
sú oproti Slovensku porovnateľné. Ako najväčší problém Slováci žijúci v za- štúdia na vysokej škole. Vyučujú ich
Dánsko aj Škótsko ponúkajú bez- hraničí vnímajú korupciu, rodinkárstvo a ľudia z praxe, najmä manažéri.
platné vzdelanie a granty na podpo- klientelizmus. Túto možnosť označilo až Ich absolventi, z ktorých 90 per-
ru popri štúdiu, aby prilákali talen- 75 percent Slovákov. cent ostáva na Slovensku, podľa Ha-
tovaných študentov zo zahraničia. Za druhý najväčší problém považujú salu zakladajú firmy, pracujú v me-
Britské školy zas majú povesť zá- radikalizáciu spoločnosti a intoleranciu dzinárodných firmách, neziskovom
ruky kariérneho úspechu a dobrého voči menšinám, v prieskume organizá- aj verejnom sektore. Mnohí sú aktív-
platu a na Slovensku je už pomerne cie LEAF ich označila štvrtina respon- ni v oblasti vzdelávania. Mladí, ktorí
veľa ľudí, ktorí vedia poradiť, ako sa dentov. Naopak, za jednu z najpozitív- ostanú, podľa neho vedia, že v zahra-
na ne dostať. „Je to jednoducho raci- nejších vecí, ktoré dnes na Slovensku ničí bude ich vplyv malý, doma – na-
onálna a relatívne nenákladná voľ- sú, takmer polovica respondentov opak – môže byť veľký. „Druhý argu-
ba,“ hovorí Vargová. označila masové protesty Za slušné ment je, že nemusia opúšťať rodinu
Keď sa s mladými ľuďmi v zahra- Slovensko. a svoj okruh priateľov,“ hovorí.
ničí rozpráva o ich motiváciách, tak Najčastejším dôvodom odchodu zo Slo- Tak im chcú poskytnúť kvalitné
k návratu ich vedie najmä rodina venska bolo podľa prieskumu kvalitnej- vzdelanie a študenti nemusia preru-
a korene alebo ambícia a chuť pri- šie vzdelanie v zahraničí – túto možnosť šiť kontakty s ľuďmi, na ktorých im
spieť k zmene na Slovensku. označila vyše tretina respondentov. záleží, ani odložiť projekty, na kto-
„Keď študujete v zahraničí, máte Druhý dôvod, prečo sa ľudia rozhodli rých počas strednej a vysokej školy
mnoho priateľov cudzincov. Po pro- odísť do cudziny, bola lepšie platená pracovali. Popri slovenskej vysokej
mócii sa však každý rozbehne iným práca, a to dlhodobá alebo krátkodobá škole a Nexterii im ostáva dosť času,
smerom a vtedy si človek uvedomí, – to označila za dôvod odchodu zhruba aby vo svojich aktivitách pokračovali.
že je v cudzej krajine vlastne sám, štvrtina ľudí. Väčšina maturantov podľa Hasa-
že ho tam nemajú za svojho a on tú Nálada Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, lu odchádza za lepšími školami. „Na
krajinu za svoju. Ak dostane príleži- sa v porovnaní s rokom 2016 veľmi ne- rozdiel od 90. rokov dnes drvivá väč-
tosť, vráti sa,“ hovorí. zmenila. Zhruba polovica ľudí, ktorí sa šina pri odchode povie, že sa chcú
Na druhej strane ich od návratu do prieskumu zapojili, nie je rozhodnu- vrátiť, že idú iba za vzdelaním,“ hovo-
odrádza neprofesionalizmus či neo- tá, či sa na Slovensko vrátia – nevyluču- rí. Nakoniec ich však prevalcuje rea-
chota prijímať nové postupy. „Samo- jú návrat, ale nemajú to ani v pláne. lita – po pár rokoch majú v zahraničí
statnou témou je korupcia, ale aj po- „Len veľmi malá časť – štyri percentá lepšie zázemie, pokiaľ ide o pracovné
treba poznať ľudí. To je na Slovensku – sa plánuje vrátiť do jedného roka. Na príležitosti, a ostávajú tam. „K Slo-
stále veľmi silné asi v každom odvet- druhej strane, pevne rozhodnutých o vensku majú často naďalej pozitív-
ví a ľudia, ktorí tu roky nebudovali tom, že sa na Slovensko už nevrátia, je ny vzťah, ale bez potrebných väzieb,“
väzby, sa niekedy ťažšie zaradia do až 22 percent respondentov,“ vyhod- tvrdí.
takého prostredia,“ dodáva Vargová. nocuje prieskum Viktória Skřivánková Aj sám Hasala bol na študijnom
z LEAF. pobyte v USA. „Nikdy mi nenapadlo,
ABY OSTALI DOMA A čo je pre nich osobne najdôležitejšie, že by som tam mal ostať, hoci škola
A čo robiť, aby mladí neodchádzali ak by niekedy v budúcnosti zvažovali, bola vynikajúca a prostredie veľmi
a ostali doma? „Jeden argument je, že sa chcú vrátiť? Najsilnejšia motivácia prajné,“ hovorí. Na Slovensko sa pod-
že doma majú príležitosti dané práve pre nich je, že majú citový vzťah ľa neho vracal z tých istých dôvodov
tým, že krajina sa mení a rozvíja. Tá- k miestam, kde vyrastali, a mohli by sa – kvôli ľuďom a projektom, ktoré na
to generácia má silnú potrebu anga- tak vrátiť k svojim koreňom. Druhá je Slovensku mal. „Po návrate domov
žovanosti, takže na to počúvajú,“ ho- možnosť pomôcť spoločnosti doma na som založil firmu a po 20 rokoch
vorí šéf združenia Nexteria Tomáš Slovensku. Ako tretia skončila možnosť, podnikania vediem zaujímavú ne-
Hasala. To pripravuje pre mladých že budú mať menej hektický život a zís- ziskovku a nikdy som to neoľutoval,“
ľudí podporné projekty, aby získali kajú viac času pre rodinu. hovorí.
vzdelanie a prax. n

13
Peter Vanya
Chcem pomáhať
riešiť problémy,
ktorým rozumiem

FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ


Slovensko je malá krajina, a aj keby to tu vyzeralo ako vo Švajčiarsku,
ľudia chcú vidieť svet, myslí si Peter Vanya

Vyštudoval
Cambridge, vrátil
sa a pracuje pre štát
O sem rokov pôsobil na pre-
stížnych britských univer-
zitách. Peter Vanya hovorí
o tom, koľko vzdelanie v zahraničí
stojí a aké ťažké je niekedy zapad-
čianskom gymnáziu ma to až tak
netešilo, chcel som niečo viac. Bolo
tam priveľa učiva a nemal som pocit,
že to niekam vedie.
Dávali ste si prihlášky len na
Bolo dobré rozhodnutie ísť na
vysokú školu do zahraničia?
Keď ste na strednej škole, netušíte,
ako to bude prebiehať na našich, ale
ani na zahraničných školách. Väčšina
núť do medzinárodného kolektívu. VERONIKA zahraničné školy? ľudí ani nevie, čo chce v živote robiť,
FOLENTOVÁ Na slovenské školy som si nedá- tak niečo skúsia a dúfajú, že ich to
reportérka
Prečo ste sa rozhodli, že nebu- val, mali skoré termíny a zarazila aj po rokoch bude napĺňať. Ja som to
dete študovať vysokú školu na ma zložitosť podania prihlášok. Ne- tiež nevedel, tak som to skúsil. Ešte
Slovensku, ale odišli ste do zahra- lákalo ma to. Poplatky, ktoré žiadali, pred Londýnom som rok študoval na
ničia? boli vyššie ako na zahraničnej škole. Českom vysokom učení technickom.
Aby som bol úprimný, nemal V Británii zaplatíte jeden poplatok České školstvo je dnes veľmi popu-
som vtedy žiadny pádny argument. – vtedy to bolo asi 20 libier a máte lárne, ale mňa to neoslovilo. Praha je
Medzi mojimi spolužiakmi to bolo v tom päť prihlášok. Na Slovensku skvelé miesto na život, v mnohých ve-
módne, chcel som ísť niekam preč bol poplatok za prihlášku na jednu ciach lepšie ako Londýn, ale rozhodol
a najlepšie ďaleko. Dnes som s tým školu vyšší ako v Británii na päť. som sa, že chcem ísť ďalej, a prijali
rozhodnutím spokojný. Na aké školy ste si dali pri- ma, kam som chcel.
Ste z Trenčína, ale posledné ro- hlášky? Keď ste prišli do Londýna, mali
ky ste študovali na bratislavskom Dával som ich kade-tade, dnes sa ste 19 rokov. Zažili ste kultúrny
gymnáziu Jura Hronca na progra- na tom celkom zabávam. Skúšal som, šok?
me International Baccalaureate samozrejme, USA, tam sa chce dostať Nemyslím si, skôr by som pove-
(IB). asi každý a aj ja som chcel. Keď sa na dal, že každodenná realita bola drs-
Dva roky som bol v Bratislave. Ak to pozriem spätne, tak pomer snahy, ná. Náklady na život sú o dosť vyš-
by som išiel na vysokú školu z Tren- ceny a toho, čo za to získate, je dosť šie, a to bol Londýn 2010, ktorý bol
čína, bol by to väčší skok, ale keď v neprospech USA. Šanca, že sa do- neporovnateľne lacnejší ako dnešný.
človek prežije Bratislavu, je to jedno- stanete na americkú školu (napríklad V Londýne bolo v čase môjho štúdia
duchšie. Prišiel som tam v šestnás- na Harvard), je asi šesť percent, aj to – a pravdepodobne to platí aj dnes
tich, bol som päť dní v týždni mimo je možno veľa. A nik presne nevie, – pomerne málo internátov. Ja som
domu. Potom už nie je problém ísť ako prebieha výber. Nie je to tak, že ho mal garantovaný len prvý rok
kamkoľvek. spravíte test a vezmú vás. Prečítajú a potom som si musel nájsť privát.
Z tohto gymnázia chodí veľká si vaše eseje a nejako posúdia, či sa Nebolo to jednoduché – bol ďaleko
časť žiakov do zahraničia. Bolo to k nim hodíte, či zapadnete. Spýtajú a ešte mi to aj zvýšilo náklady na
tak aj u vás? sa vás, v čom ste dobrý, a ak sa nevie- cestovanie. To je život, ktorý tu štu-
Áno, zhruba polovica spolužiakov te predať, čo som ja vtedy rozhodne denti nezažijú, lebo internáty sú síce
išla na zahraničné školy. nevedel, máte problém. Nebol som často v nie dobrom stave, ale mnohí
Prečo ste išli na IB vy? nadšený, keď som to nedal, ale aspoň ich dostanú a za dostupnú cenu.
Chcel som sa naučiť po anglicky som to skúsil. Dnes by som si to už Ako dlho vám to trvalo do ško-
(program je v angličtine). Na tren- spočítal inak. ly?

16 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR

Peter
Vanya
Pochádza
z Trenčína.
Vyštudoval Im-
perial College
London, dokto-
rát z materiálo-
vej vedy si robil
na Univerzite
v Cambridgei.
V Británii
pôsobil osem
rokov. Vrátil sa
na Slovensko,
kde pracuje ako
analytik Útvaru
hodnoty za pe-
niaze pri minis-
terstve financií.
Počas štúdia
spoluzaložil
stránku Uni-
mak, na nej štu-
dentom radia,
ako sa dostať
na vysoké školy
v zahraničí.
FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Normálne to podľa údajov na ktorú som študoval. V Británii sa dzujú študentov, ostanú tam už len
autobusovej zastávke malo trvať ide do podstaty fyziky. Na Slovensku tí dobrí a potom sa im budú môcť
19 minút. Reálne to bolo 40 až a v Česku do vás prvé dva roky tlačia venovať. Ak v Británii niekto prejde
50 minút a potom ešte 10 minút matematiku, ktorú v drvivej väčšine prijímačkami, tak k nemu majú vy-
chôdze, takže to trvalo aj hodinu. prípadov hneď po skúškach zabud- učujúci aspoň elementárny rešpekt,
Tak som začal jazdiť na bicykli, nete. V Británii je prvý rok prekvapi- správajú sa k nemu ako k človeku.
lebo cesta autobusom v zápchach vo jednoduchší, čo sa mi zdá rozum- Vedeli ste popri škole v Londý-
bola strašná. Doma som až tak nejšie. Potom pritvrdzujú. Je to teda ne aj pracovať?
veľa nebicykloval, tak som vyšiel naopak ako u nás. Prvý rok v Česku Prvý rok bol ľahší, tak som mal čas
do londýnskych ulíc len tak, bez a na Slovensku naberú veľa študen- privyrobiť si v bare. V druhom som
prilby a svetiel. Dnes som prekva- tov a potom sa ich snažia vyhodiť. doučoval. Po druhom ročníku som
pený, že sa mi nič nestalo, a zdese- Teraz je to už možno iné, keďže ma- dostal stáž, cez leto som zarobil pe-
ný z vlastnej hlúposti. jú málo študentov. V Prahe na mojej niaze, takže tretí ročník som prežil.
Aké boli londýnske školy? fakulte sa často k študentom správa- Ale rodina mi veľmi pomáhala. Až ne-
Môžem hovoriť asi len o fyzike, li zle. Mali predstavu, že keď povyha- skôr som dostal nejaké štipendiá.

17
Koľko vás štúdium stálo? VZDELANIE SA NEDEJE LEN NA založili stránku Unimak, kde ste
Prvý rok päť- až šesťtisíc libier PREDNÁŠKACH V ŠKOLE. ŽIJETE VO pomáhali študentom s tým, ako sa
okrem školného. Na to som si bral VEĽKOM MESTE, ĎALEKO OD DOMOVA, dostať do zahraničia. Prečo ste ju
vysokoškolskú pôžičku. Školné bolo zakladali?
tritisíc libier. Ale sú ľudia mimo Eu-
MUSÍTE SAMI RIEŠIŤ, ŽE VÁM NEJDE Založili sme ju s kamarátmi, keď
rópskej únie a tí platili vtedy 21-tisíc, KÚRENIE, ŽE VÁS VYKRADNÚ, RAZ som bol v prvom ročníku. Mali sme
teraz je to asi 24-tisíc. A POTOM DRUHÝKRÁT. VYJDETE pocit, že na to nebude treba veľa ná-
Boli ste pripravený na to, koľko Z KOMFORTNEJ ZÓNY A MUSÍTE SA mahy a mohla by niekomu pomôcť.
to bude stáť? Mnohí ľudia sa ma pýtali, ako sa do-
Trochu. Prvý rok som to mal cel-
O SEBA POSTARAŤ. TO JE PODĽA MŇA stať na zahraničnú školu, a tak sme
kom presne rozpočítané a mal som BONUS ZAHRANIČNÉHO VZDELANIA, to takto spísali na jednom webe,
našetrené, koľko bolo treba. Druhý O KTOROM SA MÁLO HOVORÍ. a postupne pre to nadchli mnohých
rok to bolo omnoho horšie. ďalších ľudí. Ja som na strednej po-
Museli ste sa uskromniť? stupoval rovnako – bombardoval
Mnohí sa museli. Za ubytovanie čiansku stanicu, ktorá je obzvlášť som ľudí, ktorí boli na zahraničných
som platil asi 450 libier mesačne. Po- hnusná. školách, a pýtal sa ich, ako sa tam do-
tom prichádza cestovanie, tam som Je niečo, čo sa za osem rokov, stať.
prešiel z metra na autobus a potom počas ktorých ste boli v Londýne, Na čo ste sa pýtali?
na bicykel. Alkohol veľmi nepripadá na Slovensku výrazne zlepšilo? Je to vtipné, ale na peniaze som
do úvahy. Reštaurácie zoškrtáte, ale Vlaky sú modernejšie, aj keď sa nepýtal. Až relatívne neskoro som
dalo sa to rozpočítať, aby ste si vedeli v mojej práci sa pýtam, či je to pri- si uvedomil, že to je dôležitá otázka.
nakúpiť jedlo v rozumnej kvalite. Ale rodzená obnova alebo je to naozaj Bol som rok v Prahe, takže mi to do-
často rozmýšľate, ako sa najesť lacno niečo nadštandardné. Aj mestská šlo dostatočne včas, aby som s tým
a tak, aby ste neboli hladní. Potom hromadná doprava v Bratislave sa niečo dokázal urobiť. Ale všeobecne
zvažujete cestu domov, lebo aj leten- zlepšila. Ale neviem povedať jednu sa málo hovorí, koľko to stojí a ako sa
ky niečo stoja. vec, kde by som videl prekvapujúce na to pripraviť. Keď som ešte pôsobil
Ako často ste chodili domov? zlepšenie. pre Unimak, tak sa na to ani nepýta-
Štyrikrát do roka. Ako ste sa dostali na Útvar hod- li. Pýtajú sa najmä na to, ako napísať
Celkovo ste boli v Británii osem noty za peniaze? esej alebo motivačný list. Musí to
rokov. Nechceli ste v Londýne zo- Videl som inzerát a aj som tam už byť, samozrejme, v angličtine a to nie
stať? poznal nejakých ľudí. A po pohovore je ľahké. Tak sme o tom zhrnuli in-
Našiel som niečo, čo ma tu chy- ma zobrali. formácie a dali ich na stránku.
tilo za srdce, a rozhodol som sa na Prečo sa mladý človek s dob- Prečo sa študenti nepýtajú na
pár rokov presunúť späť na Sloven- rou zahraničnou školou rozhodne peniaze?
sko. Mám tu veľa kamarátov, rodinu. pracovať pre štát? Asi im to nedôjde, ale neviem to
Prijali ma do práce a na Slovensku Chcem pomáhať riešiť problémy, naisto. Berú to často tak, že keď tam
sa žije v princípe dobre. Uvidím, ako ktorým rozumiem. Vyštudoval som ide tak veľa ľudí, nejako to zvládnu.
dlho ma to bude držať, možno tu fyziku a je to to, čo ma baví – niečo Ale vyžiada si to energiu a študent-
ostanem aj naveky, ťažko predvídať. vidím a pýtam sa, prečo by to ne- ský život nie je taký ako v Prahe
V Londýne som bol dlho a chcel som mohlo byť lepšie. Problémy, ktoré alebo na Slovensku, lebo tie peniaze
zmenu. sa dajú previesť na čísla a následne proste nemáte. Aj v zahraničí môže-
Čo vám z Londýna nechýba? možno aj vyriešiť. A práve vo verej- te ísť na večierok, ale peniaze budete
Jedna z vecí, ktoré ma veľmi iri- nej správe vidím mnoho problémov mať stále v hlave a budete nad tým
tovali, boli domy a ich kvalita. Na- tohto typu. Napríklad prečo vlaky rozmýšľať.
príklad sa tam nekúri, okná netes- meškajú – mám totiž na starosti do- Ako napísať esej, aby ste sa ve-
nia, a keď to aj poviete vlastníkovi, pravu. deli predať?
nevyhovejú vám a neopravia to, Pripravujete sa na to, že možno Treba ukázať, že ste v niečom lep-
dokonca to možno ani nepochopia. spravíte analýzu, navrhnete zlep- ší ako domáci študenti, lebo na tie
Pritom ide o základnú vec, aby ste šenie a nič sa nestane? školy sa hlási veľmi veľa ľudí. Druhá
nemrzli v izbe, za ktorú platíte 500 Som na to pripravený. Idem do to- vec je formálna, a teda ako napísať
libier mesačne. Tu si užívam, že je ho s tým, že viem, ako to je, a že sa to esej tak, aby sa dobre čítala.
teplo. Na druhej strane ma prekva- môže stať. Čo ste tam napísali vy, že ich to
pilo, koľko na Slovensku stojí jedlo. Ak by ste mohli zmeniť jednu presvedčilo?
Je neuveriteľné, že je drahšie ako vec v doprave, čo by to bolo? S odstupom času si hovorím, že
v Británii. A nie je tu taký výber. Jasné procesy rozhodovania nič moc. Ale myslím si, že po obsa-
Ale vedel som, do čoho idem, tak sa a stratégia, kedy a čo stavať alebo hovej stránke mi pomohli medziná-
nebudem sťažovať na hlavnú sta- opravovať. rodné súťaže.
nicu, ktorá ma irituje, alebo tren- Ešte na škole v Londýne ste Hovorili ste, že vtedy bola mó-

18 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
da ísť do zahraničia; teraz je ten CHCEM POMÁHAŤ RIEŠIŤ PROBLÉMY, som v kolektíve, kde som viac komu-
trend ešte väčší. Čím to podľa vás KTORÝM ROZUMIEM. VYŠTUDOVAL nikoval aj s ľuďmi, ktorí ani len ne-
je? SOM FYZIKU A TO JE TO, ČO MA BAVÍ: vedeli, čo je Slovensko, kde leží. Na
Slovensko je malá krajina, a aj ke- Cambridgei som tiež začal veslovať,
by to tu vyzeralo ako vo Švajčiarsku,
NIEČO VIDÍM A PÝTAM SA, PREČO BY a to je veľmi britský šport. Ak nerá-
ľudia chcú vidieť svet. Okrem toho TO NEMOHLO BYŤ LEPŠIE. PROBLÉMY, tam ľudí z Južnej Afriky a USA, teda
mám veľa kamarátov, ktorí študova- KTORÉ SA DAJÚ PREVIESŤ NA ČÍSLA A anglosaského sveta, tak okrem jed-
li na slovenských vysokých školách, NÁSLEDNE MOŽNO AJ VYRIEŠIŤ. PRÁVE ného Nemca som tam bol jediný cu-
a poviem to tak, že si v priemere ne- dzinec. To bolo ťažké.
pochvaľujú.
VO VEREJNEJ SPRÁVE VIDÍM MNOHO Bolo to ťažšie ako s ľuďmi
Hovorili vám študenti cez PROBLÉMOV TOHTO TYPU. NAPRÍKLAD, z Ázie?
stránku Unimak, prečo chcú odísť PREČO VLAKY MEŠKAJÚ. Áno. Dostal som sa do skupiny
na zahraničné školy? Britov, ktorí majú spoločnú kultúru,
Systematicky sme sa to nepýta- tradíciu a ešte sú aj vo svojej domov-
li, takže je to tak medzi riadkami. krajina. Prečo by sme sa však neza- skej krajine, mal som sa tam presa-
Ťažko však oddeliť, čo je hlavný dô- merali aj na to, aby sme prilákali ľudí diť. Je to do veľkej miery sociálna vec.
vod – či je to túžba zažiť zahraničie z iných krajín? Bude tu proti tomu To bola skutočná britská skúsenosť.
alebo jasná neochota študovať na odpor, ale aj v Británii sa pozerajú na Bolo ťažké, aby vás prijali?
Slovensku. Ale často ide podľa mňa cudzincov inak. Ste mimo domova, svojich zná-
aj o to, aké meno škola má, a nie reál- Na vás sa pozerali ako na cu- mych a problémy, ktoré riešite, sú
ne o kvalitu. Lebo časť rozhodovania dzinca? úplne iné ako tie, čo riešili Briti, kto-
je, bohužiaľ, aj o marketingu, a v tom Väčšinou nie. Možno s výnimkou rí boli stále doma. Okrem toho som
naše univerzity zaostávajú. Chcel by prípadu, keď bol som na výlete v ma- bol doktorand a nemalá časť tímu
som vidieť, ako by to vyzeralo, keby lom mestečku, ďaleko od Londýna, bola odo mňa o päť až desať rokov
naše školy mali podobný marketing a niekto s pivom v ruke na mňa kri- mladšia. Aj môj tréner bol odo mňa
ako napríklad v Česku, za ktorým čal, aby som sa vrátil do svojej kra- o päť rokov mladší. Napríklad boli
v tomto ohľade veľmi zaostávame. jiny. Neviem, odkiaľ vedel, že som ochotní za športové oblečenie utratiť
Naše školy nie sú navonok sexy cudzinec. Ale minimálne v Londýne veľmi veľa peňazí, tomu ja asi nepo-
a mrzí ma, že sa s tým nesnažia nič a univerzitných mestách nedávajú rozumiem. Po každom trimestri boli
robiť. Univerzita v Brne sa vie predať ľuďom pocítiť, že sú napríklad z vý- večere – prídete tam v obleku a mo-
a snaží sa chodiť na stredné školy chodnej Európy. Samozrejme, sú týliku, potom idete do baru a opijete
a získavať študentov. Naše školy ne- tam isté kultúrne bariéry. sa v obleku. Je to forma tradície. Dá
robia ani túto základnú vec. Aké? sa do nej ľahko spadnúť, ale reálne
Marketingovo dokáže vyso- Napríklad spôsob komunikácie. to nebolo pre mňa. Je to však miesto,
kému školstvu ublížiť kauza ri- Klasická otázka „ako sa máte“. Ja som kde sa deje socializácia. Ak s niekým
goróznej práce Andreja Danka. si na to nevedel zvyknúť. Možno chodíte na pivo, máte iný vzťah, ako
Ako vnímate tento prípad? keby som tam bol ešte desať rokov, keď s ním na pivo nechodíte.
Nechcel by som byť slovenským zvyknem si. Aj konverzácia bola iná Dbali na škole na to, aby ľudia
akademikom, ktorý si žije svoj vý- – podľa mňa to boli viac monológy z rôznych krajín zapadli?
skumný život, snaží sa robiť najlepší viacerých ľudí ako diskusia. Niekto Univerzite na tom záleží. Veľmi sa
výskum, ako vie, a príde mu do toho sa v tom nájde, niekto nie. snaží, aby sa študenti cítili dobre. Ja
takáto vec. Mrzí ma to za všetkých Ako vyzeral váš kolektív? Bolo som ešte stále Európan, za dve hodi-
tých ľudí. tam mnoho národností? ny som lietadlom doma, ale boli tam
Mnoho mladých ľudí ide štu- Keď som študoval v Londýne ľudia z ďalekých krajín, pre ktorých
dovať na zahraničné školy. Čo by na Imperial College, bolo to veľmi bolo omnoho ťažšie ísť domov. Alebo
mal štát urobiť, aby sa po skonče- medzinárodné, bolo tam veľa ľudí potrebovali víza.
ní zahraničnej školy vrátili na Slo- z Ázie – najmä zo Singapuru a z Čí- Ak by ste sa mali dnes rozhod-
vensko? ny. Ale keď som si našiel ubytovanie, núť, či pôjdete opäť študovať do
Asi neexistuje univerzálna od- pochopiteľne som býval s Poliak- Londýna, išli by ste zas?
poveď. Ak chce niekto zarábať veľa mi. Niekedy som sa cítil ako Číňan Určite. Lebo vzdelanie sa nedeje
peňazí, na Slovensku je o dosť men- v čínskej komunite v USA. Nie tak len na prednáškach v škole. Žili ste
šia šanca, že ich zarobí. Ak chce byť extrémne, ale nedostal som sa úpl- vo veľkom meste, ďaleko od domova,
milionár, môžete start-up založiť tu, ne do „Británie“. Aspoň nie hneď. museli ste sám riešiť, že vám nejde
ale štatisticky máte väčšiu šancu to Keď som prišiel na Cambridge, bolo kúrenie, že vás vykradnú, raz a potom
dosiahnuť, keď budete v USA alebo to tam iné. Majú tam college, ktoré druhýkrát. Vyjdete z komfortnej zó-
inde. Dôležití sú aj kamaráti a rodi- sú ako v Harrym Potterovi, zatriedia ny a musíte sa o seba postarať. To je
na. Ale ľudia budú chcieť ísť do za- vás akoby náhodne. Vtedy som sa podľa mňa bonus zahraničného vzde-
hraničia už len preto, že sme malá ocitol mimo komfortnej zóny – bol lania, o ktorom sa málo hovorí. n

19
20 MAGAZÍN N 4 /2019
SPRAVODAJSTVO

Mariana Derszi
Chcela som svoje
skúsenosti priniesť
domov, na Slovensko

21

FOTO – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ


Mariana Derzsi je úspešná vedkyňa, spolu s ďalšími vedcami publikovala
unikátny objav. Vrátila sa a pôsobí na Slovenskej technickej univerzite

Môj prvý mesiac


po návrate

22 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH

V edkyňa Mariana Derzsi hľa-


dá nové materiály. Výsled-
kom jej skúmania môžu byť
smartfóny, ktoré by v ideálnom prí-
pade nebolo treba dobíjať, všetko by
ako som robila v Poľsku. Mám po-
cit, že sme si sadli a máme podobné
názory na to, ako by sa mala robiť
veda. Tak som si povedala, že idem
do toho.
si pamätali a nikdy sa nekazili. Na Som rozhodnutá tu zostať aj VERONIKA
výskume spolupracuje s poľskými, v prípade, že podmienky nebudú FOLENTOVÁ
reportérka
slovinskými a americkými vedcami. ideálne. Pre mňa je dôležité, aby
Desať rokov pôsobila na univerzi- sme to všetci brali vážne.
tách vo Varšave, v Krakove, Paríži Keď som prišla, čakala ma už
a v Padove. Vrátila sa na Slovensko kancelária s mojou menovkou, po-
na Materiálovotechnologickú fakul- čítač, mala som aj základné vyba-
tu Slovenskej technickej univerzity venie. Prekvapilo ma, ako rýchlo to
v Trnave. Denník N s Derzsiovou vybavili.
komunikoval každý týždeň počas Keď som sa v minulosti občas
prvého mesiaca po jej nástupe na ocitla na Slovensku, počúvala som
univerzitu. len samé náreky a získala som do-
jem, že ľudia sú skeptickí, cynickí
1. TÝŽDEŇ: a ironickí. Prichádzala som s oba-
BRATISLAVA SA NEZMENILA, vou, že tak budú pristupovať aj ku
VARŠAVA BOLA ZA DESAŤ mne, budú sa čudovať, prečo som
ROKOV INÉ MESTO prišla a podozrievať ma, že rýchlo
Vrátila som sa po desiatich ro- opäť zutekám. Ale prijatie bolo veľ-
koch na Slovensko a na prvý po- mi vrelé a všetci okolo mňa sú mi-
hľad nevidím žiadne veľké zmeny. lí, snažia sa, aby som si čím dlhšie
Posledné roky som žila najmä vo udržala svoj optimizmus. Verím,
Varšave a tá je dnes úplne iným že to nie je len preto, lebo som ich
mestom ako pred desiatimi rokmi, sama nakazila svojou pozitívnou
zreteľné je to na prvý pohľad. V Bra- náladou.
tislave to tak nie je. O situácii v slovenskej vede som
Ale niečo sa predsa len zlepšilo, po svojom odchode veľa nevedela,
mám dojem, že vodiči sú civilizo- zaujímala som sa len o svoju prá-
vanejší a viac dodržiavajú rýchlosť, cu. Zachytila som však minulý rok
hoci kolegovia sa môjmu dojmu v médiách problém s eurofond-
smejú. Príjemne ma prekvapilo, mi na vedu (ministerstvo školstva
ako rýchlo som na úradoch vybavila rozhodovalo o eurofondoch na ve-
všetky papiere. Všetci sa tu sťažujú, du a výskum za 600 miliónov eur.
ale napríklad v Taliansku to funguje Veľké univerzity z eurofondov ne-
horšie. Tam som si musela všetko dostali takmer nič, peniaze mali ísť
obehať sama, na Slovensku mi pri aj do pochybných firiem, Európska
vybavovaní sociálneho poistenia komisia reagovala stopnutím pe-
pomohlo personálne oddelenie. Za- ňazí. Jednu z dvoch výziev už štát
tiaľ nebývam v Trnave, ale blízko zrušil, druhá sa ešte kontroluje, zo
Dunajskej Stredy v dedinke, odkiaľ 600 miliónov eur sa nič nevyčerpa-
pochádza môj manžel. lo, pozn. red.).
Zatiaľ som rada, že som tu, ale Vnímala som to ako moment,
je to len prvý týždeň. Na Slovensko keď síce niečo vyšlo na povrch, ale
som sa vždy chcela vrátiť, ale už ako v skutočnosti sa to dialo dlhé roky,
vedkyňa, ktorá vie dať študentom len si to nevšímala verejnosť.
aj škole niečo viac ako bežný pra- A prečo som odišla z Varšavy?
covník – môže vytvoriť tím ľudí, Rozhodne nie preto, lebo by mi
priniesť know-how, ponúknuť nový tam niečo chýbalo. Naše experi-
smer výskumu. mentálno-teoretické laboratórium
Môj návrat sa začal tak, že ma malo špičkové vybavenie, náš tím
ľudia zo Slovenskej technickej uni- bol nezávislý a samostatný, bolo to
verzity v Trnave pozvali prednášať, vysnívané pracovisko každého ved-
FOTO – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ hoci som ich predtým nepoznala. ca. Ale chcela som svoje skúsenosti
Mladý tím robil podobné veci, priniesť domov, na Slovensko.

23
Aj môj manžel sa chce vrátiť,
ak sa naskytne vhodná príležitosť
a obaja v to veríme, inak by sme sa
takto nerozdelili.
Zatiaľ pokračuje vo Varšave, pra-
cuje v úplne inej oblasti, volá sa to
mikrofluidika. Ide o miniaturizá-
ciu biologického alebo chemického
laboratória do pár centimetrových
mikročipov, v ktorom bude možné
odhaliť rakovinové bunky tak efek-
tívne, že do poslednej molekuly by
ste vedeli povedať, či tam je rako-
vina, aj o aký typ ide. Alebo by to
mohlo pomôcť oveľa rýchlejšiemu
a efektívnejšiemu testovaniu no-
vých liekov, či dokonca v reálnom
čase analyzovať DNA na aparatúre
veľkosti mobilného telefónu. Je to
veľmi účinná a všestranná techno-
lógia.
U nás nič také neexistuje. Pre „Na Slovensko som sa vždy chcela vrátiť.“ Mariana Derzsi pri práci. FOTO - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
manžela to bude veľká výzva – pri-
niesť na Slovensko niečo úplne
nové. Ale potreboval by vybudovať 2. TÝŽDEŇ: nápadoch. Sme nadšenci pre to, čo
alebo nájsť také laboratórium či vý- V ZAHRANIČÍ SME MALI robíme, a tak trochu ignorujeme, čo
skumné stredisko, kde je už väčšina MEDZINÁRODNÉ TÍMY, TU NIE sa deje vonku.
prístrojov dostupných. Bol to týždeň plný stretnutí. Cho- Ale všimla som si, že tu nie sú me-
U mňa to bolo jednoduché, le- dila som po kanceláriách a rozprávala dzinárodné tímy, čo je škoda.
bo som teoretička a nepotrebujem som sa s kolegami. Je to tu neformál- V Poľsku sme boli v najužšom
veľmi drahé prístroje, stačí mi su- ne, podobne ako vo Varšave. Tykáme kruhu spolupracovníkov aspoň
perpočítač. Chcem pokračovať vo si, mnohí máme menej ako 45 rokov. traja zo zahraničia, napríklad dok-
svojom výskume, ktorý som robi- Stretla som sa so zdanlivými drob- torand z Veľkej Británie či Bulharska.
la vo Varšave, a aj keď mi povedali, nosťami, ako je založenie bankového Program na lákanie zahraničných
že budem môcť používať slovenský účtu, ktoré by som v zahraničí nerie- vedcov majú v Poľsku už dlho a fun-
superpočítač, využívam ešte ten vo šila. Bola som vo viacerých bankách guje. V laboratóriu môjho manžela,
Varšave. So slovenským zatiaľ ne- a prekvapilo ma, že sú tu veľmi drahé ktorý vedie 11-členný tím, je viac ako
pracujem, lebo ešte nemám licencie služby. Mala som účty vo Francúzsku tretina výskumníkov z cudziny.
na softvéry, ktoré na moje výpočty či v Taliansku a mám dojem, že boli V Taliansku to bolo ešte zmieša-
potrebujem a stoja niekoľko tisíc lacnejšie. Tu mi síce nakoniec radili, nejšie, polovicu času sme hovorili po
eur. Mala by som ich platiť z gran- ako mať účet aj zadarmo, ale musela taliansky a zvyšok po anglicky, lebo
tového programu ministerstva škol- by som si povyberať nejaké služby, tam boli stále zahraniční študenti,
stva „Návrat domov“. Na schválenie čo bolo také unavujúce, až ma z toho výskumníci či stážisti. Keď som si išla
peňazí ešte čakáme. rozbolela hlava. oddýchnuť do spoločenskej miest-
„Návrat“ je projekt štátu, kto- Prekvapilo ma tiež, že odo mňa nosti, bol to vždy zážitok, stretávala
rý chce získať slovenských vedcov chceli výpis z registra trestov. To sa som ľudí z rôznych kultúr a konti-
pôsobiacich v zahraničí a vytvoriť mi v zahraničí nestalo a nechápem, nentov. Ale treba povedať, že Padov-
im podmienky na to, aby pracova- prečo je to potrebné. Vo Varšave som ská univerzita patrí medzi najstaršie
li doma. Univerzita teraz vypísa- učila a nezaujímalo ich, či mám čistý aj najvýznamnejšie v Európe.
la miesto, na ktoré žiadajú tento register. Medzinárodné tímy sú veľmi po-
grant, a o toto miesto sa teraz uchá- Je ale pravda, že nie som vhodný trebné – burcujú k oveľa vyššej tvo-
dzam aj ja. typ na porovnávanie cien a kvality rivosti, pracujete s človekom, ktorý
Môžem ešte istý čas fungovať cez služieb. My vedci sa pohybujeme má iný pohľad na svet, a diskusie sa
počítač vo Varšave, ale nemôžem to v našom vlastnom svete, keď sa ráno vyvíjajú inak, ako keď sa medzi sebou
takto robiť donekonečna. Ak nebu- zobudím, najprv si pozriem svoje vý- zhovárajú dvaja Slováci.
dem vedieť peniaze vyriešiť do ro- počty a až potom si idem umyť zuby A v tímoch by malo byť viac žien.
ka, budem len sedieť a čítať články a najesť sa. Potom idem do Trnavy, V Poľsku ich nebolo veľa, ale v Ta-
iných. začnem s kolegami hovoriť o nových liansku to bolo celkom vyrovnané,

24 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH
hoci zrejme len preto, lebo som bola októbra minulého roku. Súčasťou a viesť ich k vede, aby sa z nej tešili.
v ústave geologických vied, bolo tam projektu je prijatie experta – Slováka Ak nadchnem len jedného, bude to
menej matematiky aj fyziky. zo zahraničia. stáť za to.
Cítiť tu stále predsudky. Keď som Ak ministerstvo projekt schváli, Toto je moja vlasť a keď vidím, ako
kedysi váhala, či ísť na fyziku, hovori- inštitúcia môže vypísať konkurz na to v zahraničí funguje, chcem, aby
la som si, že to nie je pre mňa, lebo experta, ktorého musí do dvoch me- to fungovalo aj tu. Nechcem byť tou,
som nevidela žiadne ženské vzory. siacov nájsť a zamestnať. V mojom ktorá si vyberie ľahšiu cestu a zuteká
Už podvedome dievčatá nevedieme prípade bol tento návrh schválený opäť do zahraničia. Ja som do zahra-
k matematike a fyzike. vlani koncom decembra, experta teda ničia odišla, aby som mohla robiť so
S Poliakmi sa mi výborne pracova- museli schváliť do konca februára. špičkovými vedcami a vyvíjala sa. Na
lo, sú cieľavedomejší ako Slováci. My Keď už inštitúcia experta zamest- Slovensku by som stagnovala, ale tre-
sme síce pracovití, ale dáme sa veľmi ná, musí poslať dokumenty o ňom ba dodať, že som tu získala dobrý zá-
ľahko odradiť a menej si veríme. Po- na ministerstvo, ktoré ich posúdi. klad, inak by ma v zahraničí neprijali.
liaci idú za vyššími cieľmi, my akoby V mojom prípade to malo urobiť do Toľko Slovákov v zahraničí robí
sme sa báli nastaviť si latku vyššie. 20. marca. (ministerstvo projekt po úžasné veci, ale nevieme to robiť do-
Keď zisťujem, ako tu fungujú gran- našich rozhovoroch odobrilo – pozn. ma. Chcela by som, aby sme to vedeli
ty, prekvapuje ma, že nie sú určené red.) zmeniť, aby sme sa začali vracať.
pre rôzne skupiny vedcov. V Poľsku Tento postup nie je ideálny, lep- Keď to porovnám s Varšavou, ne-
mohli získať mladí vedci – napríklad šie by bolo, ak by projekt písal pria- mám pocit, že by boli spiatočníci,
doktorandi – granty zvlášť, aby ne- mo prichádzajúci expert, ten predsa v našom ústave je aj dobré materiál-
museli súperiť so staršími a skúse- ne vybavenie. Rozdiel je v tom, že vo
nejšími, lebo by sa ocitli v nevýhode ČI SA OPLATILO VRÁTIŤ? AK BY BOLA Varšave som robila na projektoch,
a mali by malé šance. Pokiaľ viem, na kde sme nemuseli riešiť peniaze. Ma-
Slovensku to tak nefunguje. MOJA PRÁCA LEN O PLATE, TAK NIE. li sme takmer nekonečný prístup ku
Lenže my potrebujeme, aby mla- JE TO VEĽMI ZLÉ. NA SLOVENSKU SÚ DVA všetkému, čo sme potrebovali.
dí ľudia už počas štúdia robili nielen DRUHY VEDCOV. NA JEDNEJ STRANE TÍ, Na Slovensku boli ešte pred mojím
výskum, ale aby sa aj naučili napísať KTORÍ TÚTO PRÁCU BERÚ AKO POSLANIE. odchodom veľmi ťažké podmienky.
grant a zodpovedali zaň. Získajú tak Museli sme si veľmi dobre rozmys-
skúsenosti a sebavedomie. A POTOM SÚ TU TAKÍ, KTORÍ SA LEN lieť, aké výpočty zadáme, lebo sme ne-
Aj sumy grantov sú tu nižšie ako TVÁRIA, ŽE ROBIA VEDU. mali superpočítač. Mali sme len dva,
v Poľsku, kde sú síce tabuľkové mzdy z ktorých sme mohli spustiť výpočty
podobné ako u nás, ale tam si vďaka najlepšie vie, čo chce priniesť, ako to – a chceli sme ich robiť viacerí.
grantom vedci zvyšujú platy. Takže chce realizovať a čo všetko na to po- Keď som odišla, zrazu som moh-
teraz zarábam menej ako v Poľsku, trebuje. Podobne to funguje v Poľsku, la slobodne rátať, pracovať aj na ná-
čo môže byť časom problém, zatiaľ sa ale aj v Slovenskej akadémii vied, kto- padoch, ktoré neboli úplne stoper-
však snažím na to nesústrediť. rá má aj vlastný program, ktorý je iný centné, ak som si chcela len niečo
ako ten z ministerstva. preveriť, mohla som. Bolo to niečo
3. TÝŽDEŇ: úplne iné. V Poľsku som mohla písať
PODPORA VEDCOV BY MOHLA 4. TÝŽDEŇ: projekty, v ktorých bolo veľa peňazí
BYŤ JEDNODUCHŠIA AK BY MI IŠLO O PLAT, na konferencie, vybavenie, mali sme
Zvykám si na dochádzkový systém TAK SA NEVRÁTIM veľmi drahé laboratórium. Okrem
na univerzite – na vrátnici je počítač Či sa oplatilo vrátiť? Ak by bola základného platu z univerzity sme
a musím doň zapísať svoje číslo pra- moja práca len o plate, tak nie. Je to väčšiu časť sumy z výplaty dostali cez
covníka, aby vedeli, že som v práci. veľmi zlé. Na Slovensku sú dva druhy granty. Na Slovensku vedci zarábajú
V zahraničí som sa s tým nestretla. vedcov – tí, ktorí túto prácu chápu veľmi málo a potom ich frustruje, keď
Chápem dôraz na morálku, ale dôle- ako poslanie, lebo ak by to mala byť sa snažia, ale nie sú ohodnotení.
žitejšie podľa mňa je to, čo urobím, pre nich len práca, tak veda na Slo- Ľudia, s ktorými som sa tu stretla,
a nie to, či som v práci osem hodín. vensku už dávno zanikne. Potom sú sú zaujímaví a robia veci na vysokej
Je však pravda, že univerzita v Tr- tu takí, ktorí sa len tvária, že robia ve- úrovni, je tu tvorivá atmosféra. Žijú
nave sa snaží vychádzať vedcom du, takí sa však nájdu všade na svete. vedou, kolega robí so študentmi po-
v ústrety a môžem pracovať aj z do- Prečo som sa potom vrátila? Vždy sedenia pri víne, kde hovoria o vede,
mu. som robila v špičkových laborató- iný robí v rádiu a snaží sa populari-
Teraz vidím, že postupnosť krokov, riách, kde nebolo treba riešiť nedo- zovať vedu. Mali by sme sa vedieť
ako sa prihlásiť do projektu „Návrat“ statok peňazí. Ale najviac som sa pri viac pochváliť, hovoriť o svojich úspe-
ministerstva školstva, je nelogická. návrate tešila na to, že budem môcť choch. Vidí sa mi, že sme národ, ktorý
Najskôr univerzita podáva na mi- robiť vedu na Slovensku. Že môžem sa nechce konfrontovať s ostatnými,
nisterstvo školstva návrh projektu domov priniesť to, čo som sa nau- chce sa doma zavrieť do obývačky
– v mojom prípade to bolo do konca čila. Chcem inšpirovať študentov a mať pokoj. n

25
Michal Juríček
Každý by mal
mať skúsenosť
zo zahraničia
26 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
Keď sa človeku podarí robiť vedu v lepších podmienkach,
tak zostane tam, hovorí Michal Juríček

Získal prestížny
grant, na Slovensko
ho to neťahá
P ôsobí vo Švajčiarsku, bol na
univerzitách v Holandsku aj
USA. „Kedy by som sa vrátil
na Slovensko? Až keď by som mal
rovnaké podmienky ako v zahraničí,“
piny sa človek dostane. Ja som bol
v asi 35-člennej skupine, boli tam
ľudia z celého sveta. Bolo to prostre-
die, kde sa človek mohol od každého
niečo naučiť, ale zároveň to človeka
Bol to grant pre mladých (SNSF
Ambizione Fellowship, teraz Ecce-
lenza), trval tri roky a bol na začatie
výskumu. V tomto grante ešte nedo-
stanete toľko peňazí, aby ste mohli
tvrdí Michal Juríček. VERONIKA naučilo sa presadiť v súťaživom pro- robiť výskum úplne samostatne. Bol
FOLENTOVÁ stredí. Nie je to pre každého, nieko- som síce vedecky nezávislý, ale pra-
reportérka
Magisterské štúdium ste skon- mu to možno nevyhovuje, ale mne coval som v laboratóriu u profesora
čili na Univerzite Komenského to postupne šlo dobre a tie dva roky Marcela Mayora na univerzite v Ba-
v Bratislave. Prečo ste odišli na som si užil. Veľmi sa mi tam páčilo. zileji, a aj s materiálom a vybavením
doktorandské štúdium na Rad- Nechceli ste tam ostať? mi pomáhal on i univerzita. Potom
boud University Nijmegen v Ho- Zvažoval som to. Bol som tam druhý grant, ktorý som dostal vo
landsku? na postdoktorandskom štúdiu. Po Švajčiarsku, už bol vyšší a postaču-
Počas štúdia v Bratislave som bol ňom treba posielať žiadosti na uni- je na vytvorenie pracovnej skupiny,
v treťom ročníku na bakalárskom verzity o pozíciu asistent-profesora kde sú traja doktorandi a jeden štu-
stupni na Erasme v Holandsku. Pá- (assistant professor). Keď ju získate, dent postdoktorandského štúdia.
čilo sa mi tam, aj oni boli so mnou pôsobíte tam päť, šesť rokov. Potom V čom je to iné vo Švajčiarsku
spokojní a ponúkli mi, aby som na vás zhodnotia, a ak sú spokojní, po- oproti USA?
doktorandské štúdium prišiel tam. núknu vám miesto natrvalo. Ale do- Pracovné nasadenie v Európe je
Bolo to iné ako v Bratislave? stať takú pozíciu na univerzite nie je oproti USA nižšie. To však nemusí
Bolo to prvýkrát, čo som žil v za- ľahké. Ľudia si tam posielajú aj 70 byť zlé. V Spojených štátoch sa veľa
hraničí. Všetko bolo nové, spoznal žiadostí na rôzne univerzity, je to pracuje, ale je otázne, či to je vždy aj
som veľa ľudí aj z iných kultúr. Bo- veľmi náročný proces, zaberie to aj efektívnejšie, ako keď robíte menej
li tam ľudia z celého sveta, najmä pol roka. Vtedy sa človek nevenuje a pokojnejšie. Pre mladých je naprí-
z Európy, ale aj zo Spojených štátov vede, len posiela žiadosti. Ale keď sa klad proces získania trvalej pozície
a z Číny. To je vec, čo študent na to podarí, môže mať o päť rokov už v Európe zdĺhavejší ako v USA. Pre-
slovenských vysokých školách veľ- istú pozíciu. chádzate viacerými štádiami, kým
mi nezažije, lebo väčšina ľudí je tam Ak ste zvažovali ostať v USA, sa dopracujete k trvalému miestu.
stále zo Slovenska. prečo ste požiadali o grant vo Aj na Slovensku je docentúra, po-
Z Holandska ste odišli na stáž Švajčiarsku? tom profesúra. Takto to bolo v Ne-
do Spojených štátov. Teraz ste vo Bol som rozhodnutý, že ak dosta- mecku aj vo Švajčiarsku, ale už sa
Švajčiarsku. Kde vám to najviac nem grant vo Švajčiarsku, pôjdem tento systém začína pomaly meniť
vyhovovalo? tam. Ak by som ho nedostal, tak by na takzvaný tenure-track. Začnete
Všade to bolo iné. V Holandsku som skúsil Spojené štáty. Pri tom ako asistent-profesor, po piatich ro-
som bol dlhšie, v USA dva roky. rozhodovaní zaváži aj to, či chce koch vedca ohodnotia, a ak má dob-
Amerika je dynamickejšia, je tam človek ostať dlhodobo tak ďaleko od ré výsledky, môže dostať miesto, ako
väčšie pracovné nasadenie aj súťaži- domova. je u nás docent, a po ďalších piatich,
vosť. Ale záleží na tom, do akej sku- Aký grant ste dostali? šiestich rokoch trvalú profesorskú

27
pozíciu. Ale sú aj iné prípady, ako som tam študoval ja. Na našej ka- a môže sa s ním presúvať, takže
napríklad teraz môj. tedre sa vynovili laboratóriá, bolo keby som získal nejakú pozíciu na
V čom je iný? tam vidieť pokrok. inej univerzite, mohol by som si ho
Mám švajčiarsky grant, vďaka Vedeli by ste si predstaviť, že tam vziať. Švajčiarsky grant, samo-
ktorému fungujem na univerzite by ste tam robili svoj výskum? zrejme, funguje tak, že ho môžem
ako asistent-profesor. Mám pozí- Momentálne asi nie. mať len vo Švajčiarsku a už dopredu
ciu na štyri až päť rokov, ale potom Prečo? musíte mať dohodnutú univerzitu,
nemám nič isté. Po skončení gran- Infraštruktúra sa nedá porovnať kde ho budete realizovať. V Bazile-
tu pravdepodobne nebudem môcť s tým, čo máme tu. Človek potom ji nešiel môj plat z univerzity, ale
zostať na univerzite v Zürichu a bu- asi nemôže úplne naplno využiť išiel z grantu, a peniaze na jedného
dem sa musieť uchádzať o pozíciu potenciál, ktorý má, a dosahovať vý- doktoranda mi hradila univerzita. Aj
niekde inde, možno aj mimo Švaj- sledky takým tempom ako inde. v Zürichu som platený z grantu, ale
čiarska. Mladí vedci sú tak niekedy Ako často ste na Slovensku? teraz mám granty dva, z toho švaj-
v pozícii, že sa každé štyri roky sťa- Asi päťkrát do roka. čiarskeho som platený aj ja, zvyšok
hujú podľa toho, kde dostanú grant Plánujete, že by ste sa vrátili? peňazí môžem použiť na študentov,
alebo získajú pozíciu. Momentálne zatiaľ nie. chemikálie a ostatné potrebné veci.
Bola iná aj výskumná práca? A v budúcnosti? Aký vysoký grant ste získali?
Ťažko sa to porovnáva, lebo som Neviem. Sám neviem, čo bude Európsky grant bol 1,5 milióna
bol všade v inom štádiu kariéry. o štyri roky. Niektorí ľudia sú takí, eur. Ale z tohto grantu ide pätina
V Holandsku ako doktorand, v USA že chcú žiť na Slovensku, lebo tam univerzite, to je 300-tisíc eur. Pod-
ako postdoktorand a vo Švajčiarsku vyrástli. Ja mám Slovensko rád a rád ľa toho, na ktorej univerzite ste, sa
som ako nezávislý výskumník. Ale časť peňazí vráti vedcovi. Dosta-
vo Švajčiarsku mi veľmi pomoh- nete 1,2 milióna nezávisle od toho,
SLOVENSKO MÁM RÁD A RÁD SA TAM
la skúsenosť z USA. Naučil som sa v akej krajine ste. Aj krajina ovplyv-
získať nezávislosť, spolupracoval VRACIAM, ALE NEMÁM POTREBU ŽIŤ ňuje realizáciu grantu. Na Sloven-
som tam na písaní grantov, veľký PRÁVE TAM. ALE NEMÁM POTREBU ŽIŤ sku s takým grantom zamestnáte
dôraz kládli na prípravu prezentácií, ANI V INEJ KRAJINE. SOM OTVORENÝ omnoho viac ľudí ako v Nemecku.
písanie článkov a tieto skúsenosti VŠETKÉMU, ČO BY MOHLO PRÍSŤ. Vo Švajčiarsku ešte menej. Mne
som potom využil, keď som začal z toho grantu vyjdú traja doktorandi
robiť samostatný výskum. Mal som MOŽNO BUDEM ŽIŤ AJ NA INOM a jeden postdoktorand, možno v Ne-
šťastie na pracoviská, všade bolo vý- KONTINENTE. mecku by boli aj šiesti doktorandi.
borné vybavenie a vynikajúci kolek- Švajčiarsky grant je vo výške 1,5 mi-
tív. sa tam vraciam, ale nemám potrebu lióna eur, ale tam univerzite z tejto
Bolo jedno z tých miest, ktoré žiť práve tam. Ale nemám potrebu sumy nedávate nič, lebo tá dostane
ste mali najradšej? žiť ani v inej krajine. Som otvorený pätinu ešte navyše k danému grantu
V USA som bol na súkromnej všetkému, čo by mohlo prísť. Možno a aj z tej sa vám čosi vráti.
univerzite, študenti tam platia veľmi budem žiť aj na inom kontinente. Na čo konkrétne ste získali
veľa za školné. Takže univerzita má Čo by sa muselo stať, aby ste si grant?
peniaze priťahovať tých najlepších vedeli predstaviť, že by ste sa vrá- Vyvíjame materiály na báze uh-
vedcov. Mali nádherný kampus, asi tili? líka, ktoré by mali niektoré z vlast-
kilometer na dva kilometre. Bol to Musel by som mať podmienky, ností, aké majú kovy. Zaujíma nás
v podstate obrovský park pri Michi- aké mám teraz. Nejde len o platy, ale vodivosť a magnetizmus. Uhlík sa
ganskom jazere. Je odtiaľ krásny vý- človek chce robiť výskum a musí ho v prírode vyskytuje vo viacerých
hľad na Chicago. V rámci kampusu robiť tam, kde sú na to dobré pod- modifikáciách, najznámejšie sú dia-
sú jazierka, staré aj nové budovy, mienky, inak sa to robiť nedá. mant a grafit, ale známe sú už aj iné
všetko je pekne upravené, človek Získali ste prestížny grant Eu- modifikácie. Žiadna z nich však ne-
sa tam veľmi dobre cíti. Napríklad rópskej rady pre výskum (ERC). preukazuje magnetizmus. K vývoju
v Bazileji je univerzita rozdrobená Získať ho je náročné. takýchto materiálov pristupujeme
po celom meste, v Zürichu máme Žiadal som oň ešte pred tým, „molekulovo“ tak, aby sme cez mo-
kampus pre našu fakultu, ale medi- ako som požiadal o druhý grant vo lekulový dizajn vedeli ovplyvňovať
cína či humanitné vedy sú inde. Nie Švajčiarsku, ešte v roku 2015. Ale výsledné vlastnosti toho materiá-
je to všetko spolu, ako to bolo v USA. posudzovanie trvá desať mesiacov, lu. Syntetizujeme molekuly, často
Chodíte sa niekedy pozrieť na a tak mi ho schválili až v roku 2016. ide aj o 15-krokovú syntézu, ktoré
slovenské univerzity, napríklad Vtedy som bol ešte v Bazileji. Výho- transformujeme na finálne mole-
na Univerzitu Komenského? dou tohto grantu je, že si ho v rámci kuly, ktoré sme si nadizajnovali. To,
Na Univerzite Komenského som Európskej únie a Švajčiarska mô- či bude mať vlastnosti, ktoré sme
mal prednášku asi pred štyrmi rok- žete vziať na ktorúkoľvek univer- očakávali, si overíme, až keď ich má-
mi. Bolo to výrazne lepšie, ako keď zitu. Dostane ho konkrétny človek me v rukách. V budúcnosti potom

28 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
budeme študovať, aké vlastnosti s inými skupinami či už tu vo Švaj-
môže mať materiál, ktorý je zložený čiarsku, alebo v zahraničí. Nezáleží
z týchto molekúl. na tom, odkiaľ ste, ale dôležité je, čo
Kde by sa to dalo využiť? robíte.
Má to potenciálne využitie v in- Ako vnímate slovenskú vedu?
formačných technológiách, pri spra- Dnes je veda naozaj medziná-
covávaní a ukladaní informácií. Te- rodná. Aj vo Švajčiarsku je v tímoch
raz sa venujeme molekulám, ktoré väčšinou jedna polovica Švajčiarov
sa z jednej formy na druhú dajú pre- a druhá sú ľudia zo zahraničia. Na
transformovať alebo prepnúť pomo- Slovensku sa hovorí veľa o tom, ako
cou svetla. To by mohlo umožniť, že pritiahnuť naspäť ľudí, ktorí odišli
v konečnom materiáli by sme mohli do zahraničia, ale skôr by sa mali vy-
zapnúť alebo vypnúť magnetizmus tvoriť podmienky, aby aj na Sloven-
pomocou svetla. sku mohli byť medzinárodné tímy.
Keď ste získali ERC grant, oslo- Aby prišli ľudia zo zahraničia. Žiad-
vilo vás výskumné centrum CEI- na univerzita by nemala mať len
TEC v Brne, aby ste aj s grantom vedcov zo svojej krajiny, ale mala by
prišli k nim. Zvažovali ste to? mať medzinárodnú komunitu. To je
Bol som tam na návšteve. Spolu- veľmi dôležité.
pracujú s Masarykovou univerzitou Je slovenská veda kvalitná?
aj s Vysokým učením technickým S profesorom Fraserom Stoddartom, laureátom Veda, ktorá sa robí teraz, je drahá.
v Brne. Nemali tam však infraštruk- Nobelovej ceny za chémiu.  FOTO – ARCHÍV M. JURÍČKA Prístroje aj chemikálie stoja veľmi
túru na výskum, ktorý robíme my. veľa peňazí. Bez peňazí to nejde.
Bolo to viac zamerané na vlastnos- Sú rôzne granty, aj európske, ale aj
ti materiálov ako na chémiu, ktorú
robíme.
Michal Juríček vo Švajčiarsku je hlavná časť vedy
financovaná štátom. Všetky penia-
Spolupracujete so slovenskými Pochádza z Prievidze. V roku 2005 ukončil magisterské ze sa nedajú priviesť zo zahraničia.
univerzitami? štúdium v organickej chémii na Univerzite Komenského v Kvalitných ľudí máme, ale veľkú
Aktívnu spoluprácu nemám. Mal Bratislave. Potom sa presťahoval do Holandska, kde si na úlohu zohrávajú peniaze. A ak nie je
som prednášku na Univerzite Ko- Radboud University Nijmegen urobil doktorát. ­­ podpora od štátu, tí najlepší odchá-
menského asi pred tromi rokmi, raz V roku 2011 získal holandské štipendium a strávil dva dzajú preč. Ale systém slovenskej
som bol aj na konferencii v Smoleni- roky v USA na Northwestern University v Evanstone. vedy nepoznám detailne. Často je to
ciach. Ale okrem toho veľmi nie. Ale V roku 2013 sa vrátil do Európy na univerzitu v Bazileji. o tom, čo počujem od kolegov, a asi
so Slovenskom som v kontakte. Po- Od apríla 2017 je asistentom na University of Zürich, to nie je ideálne.
chádzam z Prievidze, k chémii som kde jeho výskum podporuje Európska rada pre výskum a Oslovili vás, či by ste sa nech-
sa dostal cez chemickú olympiádu Švajčiarska národná vedecká nadácia. celi vrátiť?
a cez jedinečného učiteľa Miroslava Neoslovili. Myslím, že tam je
Kozáka. Doteraz sa aktívne zapájam podpora od štátu 10-tisíc eur, ale
do výučby mladších študentov na verzitou na Slovensku, a aj preto to nie je dlhodobé riešenie. Ak by aj
gymnáziu, robím aj úlohy na che- nezvažujú návrat. Ako je to u vás? človek prišiel s jedným európskym
mickú olympiádu – od domáceho po Bolo by to fajn, ak by sme viac grantom, za päť rokov sa minie –
celoštátne kolo. Pred dvomi rokmi spolupracovali, ale druhá vec je, že a čo potom? Nedá sa spoliehať na
sme, chemici z Prievidze, založili na to treba čas. Napríklad ja svoj to, že by dostal ďalší. Preto treba
neziskovú organizáciu Prievidzská výskum len rozbieham a aj v Züri- mať vytvorenú dlhodobú perspektí-
chemická spoločnosť pre podporu chu budem teraz učiť jednu pred- vu, aby sa vedci chceli vrátiť. To ich
takýchto mladých talentov, tak sa to nášku v semestri. Musím zháňať ľu- môže pritiahnuť, nie jednorazová
snažíme rozvinúť. Robíme finančné dí do tímu a to nie je ľahké. Keď nie ponuka.
odmeny pre úspešných olympioni- ste ešte veľmi známi, tak sa k vám Čím to je, že najlepší vedci od-
kov a postupne by sme chceli, aby nehlási toľko ľudí. Otázka je aj to, chádzajú do zahraničia?
mohli ísť aj na menšie stáže v za- ako by spolupráca vyzerala. Veda je Človek by mal mať medzinárod-
hraničí. Je veľmi dôležité podchytiť medzinárodná, mali by sme spolu- nú skúsenosť. Zo všetkých krajín
motiváciu mladých ľudí, ktorých to pracovať nielen so Slovákmi v za- ľudia odchádzajú do zahraničia.
baví. Preto by bolo dobré, aby videli, hraničí, ale celkovo so zahraničný- Ale naši sa často nevracajú.
ako také veci fungujú aj v zahraničí. mi vedcami. Len málo významných To bude zrejme tými podmienka-
Mohlo by ich to motivovať. výskumov vytvorí jedna skupina, mi. Keď sa človeku podarí robiť vedu
Podľa prieskumu iniciatívy často spolupracujú aj dve či tri rôz- v lepších podmienkach, tak zostane
To dá rozum mnohým vedcom ne pracoviská a každý prispeje svo- tam, kde má na to lepšie podmienky.
v zahraničí chýba kontakt s uni- jou expertízou. Aj ja spolupracujem n

29
Andrej Kluka Štefan Lúčny

Faustína
Viera Bajaníková

Lucia Dupkaničová

Tomáš Škrabák

30 MAGAZÍN N 4 /2019
SPRAVODAJSTVO

Matúš Letko

Nguyenová Nina Vlhová

Daniela Dobrovodská

Katarína Orlovská Martin Hronec

31
FOTO N - PETER KOVÁČ
Stretli sme sa s bývalými študentmi jednej triedy
piešťanského gymnázia. Väčšina z nich odišla zo Slovenska

Exodus:
Osudy jednej triedy
M ajú dvadsať rokov, nedáv­
no zmaturovali, študujú
v zahraničí. Len ťažko
hľadajú odpoveď na otázku, prečo by
sa mali vrátiť na Slovensko. Kritizu­
ako na skupinovej terapii. Na stre­
távku dorazí 11 spolužiakov (s ďal­
šími dvoma sa mi podarí hovoriť
telefonicky). Sedíme za spojenými
stolmi, pijeme víno alebo čaj, štu­
majú zlé skúsenosti so zdravotníc­
tvom a školy sú podľa nich nefunk­
čné a ošarpané.
Výber piešťanskej triedy nebol
náhodný. Zo Slovenska odchádza
jú školstvo a zdravotníctvo a okrem VERONIKA denti hovoria disciplinovane jeden študovať do zahraničia 15 percent
prírody nenachádzajú takmer nič, čo FOLENTOVÁ po druhom a posúvajú si diktafón. maturantov, čo nás radí v rebríčku
reportérka
sa im na tejto krajine páči. Sú sebavedomí a uvoľnení, majú sil­ krajín OECD na tretie miesto (po
né názory a mám pocit, že najväčší Luxembursku a Islande). Z tejto
ŠESŤDESIAT PERCENT stres z celej akcie prežívam ja. triedy je to takmer 60 percent (z 27
Je deň pred Vianocami 2017, „Na Slovensku mi prekáža, že sa maturantov odišlo 16, z toho 14 do
v piešťanskej pivárni, ktorú práve tu kradne, že sú stále nové kauzy,“ Česka). Takému javu sa už dá ho­
otvorili, sedím sama. Čakám na mo­ hovorí Tomáš, študent informatiky voriť exodus. Problém nie je ani tak
jich hostí, absolventov z gymnázia v Brne. Ostatní sa pridávajú. Je to samotné štúdium v zahraničí, ale to,
Pierra de Coubertina, ktorým Den­ tu márne a oni to nedokážu zmeniť. že mnohí sa už domov nechcú vrátiť.
ník N zorganizoval stretávku ich Lenže kto iný by to mal zmeniť, ak Piváreň je ešte stále poloprázdna,
triedy. Prvá prichádza Katka, kto­ nie aktívna mladá generácia? čašníčka nemá veľa práce, a tak si sa­
rá mi pomáhala presvedčiť svojich Keď sa ich pýtam na dôvody, ktoré dá k vedľajšiemu stolu a počúva ich
spolužiakov, aby prišli a rozprávali by ich primali k návratu na Sloven­ príbehy. Keď o štyri hodiny platím
do novín, čo si myslia o Slovensku. sko, nastane dlhé ticho. Potom sa spoločnú útratu pri bare, povie: „Aj
Väčšina z nich odišla študovať do zhodnú, že okrem peknej prírody ja som z Piešťan a tiež som išla štu­
cudziny. žiadne nepoznajú – a tento jeden dô­ dovať do Česka, kde si robím dokto­
Onedlho to už v pivárni vyzerá vod spravidla nestačí. Takmer všetci rát. A nechcem sa vrátiť späť.“

32 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH

Daniela Dobrovodská: Faustína Nguyenová:


K lekárovi som sa dostala Otec je z Vietnamu,
len po protekcii som fanúšik Okamuru
C hcem sa vrátiť do Piešťan, človek má mať rád krajinu, kde
sa narodil. Teraz študujem v Brne na Masarykovej uni-
verzite optiku a optometriu, lebo sa to nedalo študovať
u nás. Ale Brno je na mňa príliš veľké mesto. A Slováci sú oproti
Čechom pohostinnejší.
O tec pochádza z Vietnamu, je spolovice Francúz. Matka
sa narodila tu, ale jej rodičia sú etnickí Nemci. Moji ro-
dičia nemajú radi Slovensko, otec tu nie je šťastný, má
vlastnú komunitu, je dosť samotársky.
Som inej farby pleti. Keď som bola malá, zažila som si rasiz-
Páčia sa mi malé mestá, kde každý každého pozná. Je dobre, mus. Všade, na ulici a dokonca aj učiteľka v škôlke a škole bola
že Slovensko nie je taká významná krajina, že by som sa musela rasistická. Teraz je to už iné, ale necítim, že tu mám korene.
báť tu žiť. Nič sa tu v podstate nedeje. A lepší sa to tu – človek sa Viem si predstaviť, že každých pár rokov by som žila v inej
môže vyjadriť, môže robiť, čo chce. krajine. Ľahko sa učím jazyky, v Brne na Masarykovej univer-
Ale prekáža mi, ako funguje zdravotníctvo a že bez úplatku sa zite študujem japončinu. Mám teraz priateľa, Čecha, ale ne-
človek k lekárovi nedostane, dávajú ho rodičia aj starí rodičia. Ja mienim zostať v nejakej krajine len pre to, že tam mám väzby.
som sa dostala k lekárovi len cez protekciu. Potrebovala som ísť Slováci majú v sebe veľmi silný sexizmus, rasizmus, xenofóbiu,
na gastroenterologické vyšetrenie a objednali ma až o dva mesia- nemám s nimi nič spoločné.
ce. To je veľmi dlho, keď je vám zle. Známa niekoho poznala a šla Nepáči sa mi, že tu ľudí hodnotia cez peniaze. Prvý zárobok
som skôr. Takto by to nemalo fungovať. hneď minú na oblečenie. Majú na sebe Tommy Hilfigera a jazdia
Politika a ekonomika ma nezaujímajú, nebola som ani voliť v drahom aute, ale keď prídu domov, sú chudáci. Ľudská hodnota
v župných voľbách. Ani rodičia nechodia. stúpa úmerne s tým, koľko majú peňazí. V Česku je to podobné.
Keď budú parlamentné voľby, tak asi pôjdem, ale neviem ko- Slováci majú komplex menejcennosti. Sú nevraživí.
ho, len viem, že nie Mariana Kotlebu. Prekážajú mi radikálne ná- Ale prekážajú mi aj bežné veci, napríklad jazdenie vlakom, nie-
zory, som proeurópska, nie som rasistka. kedy ani nepríde a nikoho to netrápi. Máme zlé cesty a nik sa
neozve. Nik sa o nikoho nestará. V ázijských krajinách je veľký
rešpekt voči rodičom aj šéfom. Tu ľudia umierajú v starobincoch.
Chcem sa o rodičov postarať, aj keď s nimi nemám dobré vzťahy.
Dlho som sa považovala za liberála, teraz už ani nie. Prekáža
mi, že najmä liberálne strany na Západe to preháňajú s politic-
kou korektnosťou, riešia gejov a lesby viac ako treba.
Kedysi bol môj obľúbený politik Igor Matovič, kým nezačal
trepať príliš veľké sprostosti. O českú politiku sa teraz zaujímam
viac, páči sa mi Tomio Okamura, aj keď to s tými moslimskými
imigrantmi trochu preháňa. Som dosť konzervatívna, čo sa týka
utečencov, ale väčší problém je s Rusmi, ktorí sa odmietajú začle-
niť. V Tescu ich vidím kričať po sebe po rusky, porušujú pravidlá
slušnosti a proti tomu nikto nič nerobí.

33
Martin Hronec Matúš Letko:
Nechcem robiť v nemocni- Slováci sú rasisti,
ci, ktorá sa rozpadá ale najmä tí starší

Š tudujem medicínu na Karlovej univerzite v Prahe a už sa


nechcem vrátiť na Slovensko, kde je zdravotníctvo v ka-
tastrofálnom stave, a neverím, že sa nasledujúcich desať
rokov niečo zmení. V Piešťanoch mám pocit, že som doma, rád
počujem slovenčinu, ale páči sa mi aj v Česku a bude sa mi páčiť
O d malička som chcel byť pilot, a to sa dá najbližšie štu-
dovať na Žilinskej univerzite, hoci to mesto nemám rád,
pôsobí industriálne, má len jedno námestie. Na škole
nemáme ani knižnicu, kde by sa zmestilo sto študentov. Nemám
žiadneho zahraničného spolužiaka.
aj inde. Pracovať budem zrejme v zahraničí, lebo ako pilot sa veľmi na
Medicína je veľmi ťažká škola a keď ju vyštudujem, chcel by Slovensku a v Česku neuplatním. Ale chcel by som ostať v Euró-
som mať radosť z práce a pracovať v nemocnici, kde sa neroz- pe. Slovensko mám rád skôr iracionálne, je tu moja rodina, je to
padávajú steny a kde sa neporušuje Zákonník práce, lebo lekári krajina, ktorú treba vnímať viac srdcom ako rozumom. Slováci
slúžia samé nadčasy. sú často veľmi konzervatívni a uzavretí, stále sme rasisti, aj keď
Išiel som študovať do Prahy, lebo som presvedčený, že v zahra- to podľa mňa platí najmä pre starších ľudí. Rád by som bol voči
ničí sú lepšie vysoké školy ako u nás. A nejde len o novú budovu, svojej generácii optimistom.
vybavenie či veľkú knižnicu. Asi štvrtina mojich spolužiakov sú V parlamentných voľbách by som sa rozhodoval medzi Ma-
Slováci. Už od gymnázia nám hovorili, že ak z našej školy pôjde tovičom a Sulíkom, hoci si nemyslím, že sú dobrí politici. Takí
viac ľudí do zahraničia, bude sa škola považovať za kvalitnejšiu. tu nie sú vôbec. Nikdy by som nevolil ĽSNS, ale ani Smer, lebo
Ale štát by mal riešiť, prečo mladí odchádzajú. Keby išli na- nerobí veci, ktoré by mal. Chcel by som, aby už vládol niekto iný.
čerpať skúsenosti, je to v poriadku, ale podľa mňa sa väčšina už
nevráti, vonku zostanú najmä tí najlepší.
Vo voľbách by som nedal hlas Kotlebovi. Ale ani Smeru, lebo
Fico je tam už veľmi dlho, mal možnosť so Slovenskom niečo
urobiť, ale ja nevnímam žiadny pokrok.
Sympatický politik je pre mňa Andrej Kiska. Mohol by si pove-
dať, že bude sedieť v paláci, chodiť na poľovačky a občas sa ukáže
na nejakom stretnutí. Ale on sa zaujíma o spoločenské dianie.

34 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH

Katarína Orlovská: Štefan Lúčny:


Je ťažké vybrať si politika Narodil som sa tu,
tak som zatiaľ tu
Š tudujem za nutričnú špecialistku na Masarykovej univer-
zite. Na Slovensku tento odbor nebol, tak som išla do Br-
na. Ale sú tam aj lepšie podmienky, už len kampus v Brne
je neporovnateľný s našimi školami.
Ešte neviem, či sa vrátim na Slovensko, lebo bude ťažké sa O dišiel som zo Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, lebo som mal pocit, že to nikam nevedie. Škola
nemala peniaze – všetko bolo staré, nábytok aj vybave-
uplatniť. V nemocniciach sú len diétne sestry so stredoškolským nie. Doštudovať kvôli titulu zo slovenskej školy nemá zmysel, za-
vzdelaním. Takže hneď po škole asi zostanem pár rokov v Brne, mestnať sa môžem aj bez neho.
aj keď mám radšej Piešťany. Brno je príliš veľké a nemôžem tam Teraz som si dal prihlášku do Glasgowa na filozofiu. Keď bu-
ani veľmi jazdiť na bicykli. dem vedieť plynule po anglicky, prácu si nájdem jednoduchšie, aj
Nemám obľúbeného politika. Určite by som nevolila Kotlebu. keby som mal vonku pracovať manuálne.
Diskriminovať skupinu ľudí kvôli farbe pleti, alebo preto, že nie Neberiem Slovensko ako môj domov, nemám dobré vzťahy
sú Slováci, nie je správne. s rodinou. Ale narodil som sa tu, tak som zatiaľ tu.
Slovensko aj Česko sú strašný zapadákov, hoci mám pocit, že
sa to tu trochu zlepšuje. Ale zatiaľ nie dosť na to, aby som tu zo-
stal.
Nepáči sa mi delenie na názorové tábory. Keď som bol počas
utečeneckej krízy na omši, farár hovoril, že moslimovia prichá-
dzajú brať nám kríže. Snažil som sa namietať, ale bol som za to-
ho, ktorý tomu nerozumie.
Lenže doba aj názory sa dnes menia omnoho rýchlejšie a tá-
to odchádzajúca generácia sa ich snaží zakonzervovať. Napádajú
gejov a lesby, lebo doteraz to tu nebolo vidieť a oni to nechcú ani
v budúcnosti.
V parlamentných voľbách by som volil Miroslava Beblavého.
Naposledy som dal hlas Mostu-Híd, lebo som chcel mať Luciu
Žitňanskú v parlamente. Chcel by som, aby dekriminalizovala
marihuanu. Richard Sulík je pre mňa v rovnakej kategórii ako
Marian Kotleba. Má agresívnu protiutečeneckú kampaň. Ne-
mám ho rád.
Kauzy sa snažím ignorovať, lebo s nimi nič neurobím. Napo-
sledy si pamätám Bašternáka, že Fico žije v byte daňového pod-
vodníka.

35
Tomáš Škrabák: Katarína Gajdošechová:
Ak si nezaplatíte, nedosta- Za štúdium by som doma
nete dobrú starostlivosť zaplatila viac

P rijali ma aj do Bratislavy na STU na informatiku, ale rad­


šej som išiel do Brna na Vysoké učení technické. V Bra­
tislave sa veľmi snažili, bol som aj na dni otvorených
dverí, ale keď som hovoril s ľuďmi, ktorí tam študujú, nehovorili
o škole dobre. Nakoniec aj tak išli do Brna. Mal som pocit, akoby
C hcela som študovať v angličtine. Na Slovensku sú také­
to programy najmä na súkromných školách a v Rakúsku
za ne platím menej a štúdium je kvalitnejšie. Študujem
odbor Business Consultancy vo Wiener Neustadt a na konci zís­
kam titul MBA. Ak by som ho získala na Slovensku, ľudia by si
v Bratislave len trávili rok, kým sa nedostanú inam. mysleli, že som si diplom len zaplatila.
Ešte neviem, či sa chcem vrátiť na Slovensko. Žijú tu rodičia, Rovesníci na podobnom odbore na Slovensku sa učia veľa te­
ale nie je to krajina, kde by som chcel žiť – sú tu nízke platy, a aj órie, my sa sústredíme na to, aby som sa po škole uplatnila. Sme
firmy, v ktorých by som mohol robiť, nie sú na takej úrovni ako nútení robiť množstvo skupinových projektov, pracovať s ľuďmi.
v zahraničí. A je tu skorumpovaná vláda. Moja mama je sestrička Určite som sa rozhodla správne, aj keď v cudzej krajine s množ­
a vidím, aké sú v zdravotníctve problémy. stvom ľudí v triede iných národností je o čosi ťažšie integrovať sa
Ak si nezaplatíte doktora, nedostanete dobrú starostlivosť. a študentský život nie je až taký rozmanitý, ako som očakávala.
Moja sesternica má od narodenia problémy so srdcom, bola na Momentálne som však na Erasme v Portugalsku.
operácii, ktorú lekárovi zaplatila zo svojho. Moja babka predne­ Ešte nie som rozhodnutá, či sa vrátim na Slovensko. Ak by
dávnom spadla z rebríka na chate, prišiel po ňu vrtuľník. Ale po­ som sa mala riadiť len kariérou, určite by som šla niekam do za­
tom sa musela trikrát vracať do nemocnice, kým prišli na to, že hraničia, minimálne do Česka. Ale teraz si myslím, že sa aspoň
mala zlomenú ruku. Ak si nepriplatíte, nedostanete starostlivosť. na čas na Slovensko vrátim, lebo ho mám najradšej na svete, je
Je pravda, že sú tam ľudia, ktorí robia svoju prácu výborne, ale to moja rodná krajina. Ale Slováci by mali začať inak rozmýšľať,
štát im nepomáha. dnes chcú len pokojne dožiť a netrápi ich, čo sa deje s mladými
Ľudia tu často študujú, len aby mali diplom. Poznám mnoho ľuďmi a prečo ich toľko odchádza do zahraničia.
takých, ktorí vyštudovali ekonómiu a potom predávajú v Kauf­
lande za minimálnu mzdu.
Voliť chodím, lebo demokracia je založená na tom, že aj jeden
hlas môže zavážiť. Pri parlamentných voľbách ešte nie som roz­
hodnutý. Sympatický je mi prezident Kiska.
Nevolil by som Smer – manipulujú ľudí. Napríklad chceli pri­
dať učiteľom, ale len výmenou za to, že nebudú štrajkovať.

36 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH

Zuzana Bojnanská: Nina Vlhová:


K lekárovi som išla cez Čítam rada
známosti konšpiračné weby

Š tudujem angličtinu pre komerčnú prax na Univerzite To-


máša Baťu v Zlíne. Hlásila som sa aj na Univerzitu Ko-
menského do Bratislavy, nevzali ma, ale teraz som rada.
Myslím si, že na mojej škole sa venujeme viac praxi, máme tu
najmä projekty a prezentácie.
Z miznúť nie je riešenie. Ako mladý človek môžem Slo-
vensko zmeniť, na rozdiel od mojej babky či otca. Chcela
som ísť študovať do Bratislavy, študujem na Univerzite
Komenského prekladateľstvo, na to nepotrebujem drahé labo-
ratóriá. Viem, aké má školstvo problémy, keďže som z učiteľskej
V Česku neplánujem zostať, chcela by som ísť študovať nie- rodiny, ale môžem to vyriešiť stážami v zahraničí a Erasmami.
kam ďalej. Ak štát nevie ponúknuť adekvátne vzdelanie, mal by Škola je v starej budove, ale mne to neprekáža. Bratislava má
študentom v zahraničí pripraviť podmienky, aby sa mohli vrátiť. síce industriálnu škaredosť, ale ponúka veľa.
Ale spoločnosť kazí rodinkárstvo, úplatnosť a zaslepená konzer- Mám rada konšpiračné teórie. Tie spolu s mainstreamový-
vatívnosť. Mala som zdravotné problémy a lekári si ma skoro tri mi médiami vytvoria bizarnú zmesku, z ktorej si robím názor.
roky posúvali medzi sebou bez toho, aby určili, čo mi je. Až po Ale cítim sa zmätená, lebo mám veľmi protichodné informácie.
známosti som sa dostala k športovému lekárovi, ktorý mi sta- V župných voľbách som volila pravicu. Z politikov na mňa do-
novil diagnózu za pol hodiny. Netvrdím, že všetci lekári sú ne- jem urobila Martina Šimkovičová. Myslela som si, že je hlúpa,
schopní, no pre mňa z toho vyplynulo, že ak človek niečo potre- ale začala prichádzať s názormi, s ktorými som súhlasila, je mi
buje, musí poznať ľudí na tých správnych miestach. Slovensko sympatická.
by sa v tomto malo zmeniť, príležitosti by mali byť rovnejšie. Na druhej strane, nemám rada prezidenta. Zdá sa mi byť
Nemám obľúbeného politika. V posledných parlamentných veľmi jednoduchý človek, ktorý bez papiera nepovie myšlienku
voľbách som volila SaS. Krajine podľa mňa neprospievajú politici hodnú dospelého. Akoby robil len veci, aby bol sympatický, aby
ako Fico, Kaliňák a Kotleba. oslovil masy. Vôbec z neho nejde pravda.
Na Slovensku by som zmenila dane, sú veľmi vysoké. A potom
ide mama rodiť do pôrodnice, kde nemajú ani toaletný papier
a po chodbe sa prechádzajú holuby. Školy sú v hroznom stave, na
gymnáziu sme nemali ani chemické laboratórium, a toľko spolu-
žiakov chcelo študovať chémiu. Štát tu buzeruje malopodnikate-
ľov. Mali by sme mať vlastné fabriky, produkciu, nielen vymysle-
né pozície pre úradníkov.

37
Andrej Kluka: Viera Bajaníková:
Zo zabudnutých peňazí na Chodiť o štvrtej ráno
benzínke som sa smial k lekárovi?

Š tudujem letecko-vesmírne inžinierstvo v holandskom


Delfte. Na slovenské školy som si prihlášku nedával.
Ešte som sa nerozhodol, či sa chcem vrátiť na Sloven-
sko, obávam sa, že si tu nenájdem prácu. V Holandsku však ostať
nechcem. Napríklad verejná doprava je tu asi lepšia, ale zato je
I šla som do Prahy na Univerzitu Karlovu, lebo som chcela
študovať za nutričnú špecialistku a na Slovensku sa to nedá.
Praha je skvelá na pár rokov, ale nechcela by som tam stráviť
celý život. Chcem sa vrátiť do Piešťan, ale možno je to len taký
detský, nostalgický pocit, lebo som sa tu narodila.
10-krát drahšia. Cyklochodníčky sú síce pekné, ale polovicu roka Ale veľa vecí by sa tu malo zmeniť. Napríklad k mojej očnej
aj tak prší. V Holandsku nie sú v mojom okolí žiadne lesy, všade lekárke sa nedá objednať. Človek tam musí prísť o 5:45, a už tam
samá rovina, žiadna príroda. sedia všetky babky a nakoniec mi sestrička povie, že som mala
Na Slovensku je príroda pekná, ale zasa tu funguje rodinkár- prísť skôr a už ma nevezme.
stvo, hoci to sa dá brať aj tak, že ľudia sú si ochotní pomôcť. Na Moja babička chodí o štvrtej ráno na polikliniku, inak by ju
Západe sa musíš vypracovať sám. lekár nevzal. Neviem, či to je chyba systému, alebo o tom rozho-
Na Slovensku mi chýba profesionalita, napríklad v školstve. dujú lekári sami. Na čo študovali školy, keď nevedia objednávať
Chápem, že sú v ňom malé platy, ale naša učiteľka bola náladová pacientov?
a keď mala dobrý deň, bola milá a zaujímala sa o našu budúcnosť, Keď som mala zdravotné problémy, tak ma lekár ani nepočú-
keď mala zlý deň, rozdávala päťky. val. Neviem, či to je jeho chyba, možno má naozaj priveľa pacien-
To, ako naša vláda vládne, je tragikomické, teraz to vidím oveľa tov a nie je schopný sa im poriadne venovať. Sestrička mi išla
viac, lebo môžem porovnávať. Škandály, čo každú chvíľu prepu- robiť EKG a naháňala ma, a potom sa divila, že mám vyšší tlak.
kajú, sú často pre ľudí z iných európskych krajín neuveriteľné. Čakala by som, že cieľom je ma uzdraviť, ale ja som sa cítila, ako-
Najzábavnejšia bola asi historka so zabudnutými peniazmi býva- by som ich obťažovala. Keď som sa na niečo opýtala, povedali mi,
lého štátneho manažéra na benzínovej pumpe. Keď som ju roz- že tomu aj tak nebudem rozumieť. A potom mi dajú podpísať pa-
prával spolubývajúcim z Nemecka, smiali sa na tom so mnou. Je pier, že som bola upovedomená o tom, čo so mnou robili.
to absurdné. Politike sa extra nevenujem. Vnímam kauzy, ktoré sa tu dejú,
Nemám politika, ktorý by mi bol sympatický, volil by som asi naposledy som zachytila kauzu s Plavčanom. Nevolila by som Fi-
OĽaNO. Nie sú úplne super, ale mám pocit, že sú najmenej sko- ca ani Kotlebu.
rumpovaní. SaS je protieurópska, čo ja nie som. Kresťanov, a te-
da KDH, by som nevolil, Sme rodina nepovažujem za poriadnu
stranu.
Nevolil by som Smer, SNS ani konzervatívne strany. Neviem,
ako sa napríklad Andrej Danko mohol dostať do parlamentu.

38 MAGAZÍN N 4 /2019
PRÍBEH
Sme vývozcovia
mozgov
T rieda z piešťanského gymnázia zrkadlí prob-
lém Slovenska. Na niektorých fakultách v Čes-
ku je už viac Slovákov ako Čechov. Príkladom
je Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne,
ktorej rektor Mikuláš Bek je s týmto stavom spokojný,
lebo zo Slovenska prichádzajú podľa neho tí najšikov-
nejší.
Riaditeľka piešťanského gymnázia Pierra de
Coubertina Miroslava Hanková to vidí inak. Vychovať
kvalitných maturantov je „sizyfovská práca“ a keď ich
napokon „krvopotne“ vypiplú, odídu do cudziny. A ak
aj pokračujú v štúdiu na Slovensku, po získaní diplo-

Lucia Dupkaničová: mu aj tak utečú von.


Slovensko sa tak zbavuje tých najschopnejších a na

V cudzine by mi chýbali
dôležité miesta sa potom dostávajú „neschopní, úz-
koprsí poloodborníci“, hovorí riaditeľka. „V budúcnosti
nás to všetko dobehne.“
Vianoce Z jej gymnázia odchádza do Česka asi tretina ma-
turantov, hoci učitelia ich k tomu nenabádajú, na

Š
druhej strane im však ani nezatajujú stav domácich
tudujem informatiku na Masarykovej univerzite v Brne, vysokých škôl.
do úvahy prichádzala aj Bratislava, ale tú nemám rada. Niektorí mladí ľudia, ktorí odišli na zahraničné ško-
Ešte neviem, či sa chcem vrátiť na Slovensko. Brno ly, sa však na Slovensko vrátia. Aj vďaka programu or-
a Česko mi neprídu ako cudzina, žije tam polovica rodiny, aj na ganizácie LEAF sa už takto vrátilo asi 50 ľudí, väčšinou
jazyk som zvyknutá. Je tam veľa Slovákov a necítim sa tam sa- sa snažia uplatniť na analytických pozíciách na minis-
ma, mám tam aj priateľa. Ak by som žila po škole na Slovensku, terstvách, v zastúpení Európskej komisie či na úrade
tak nie v Piešťanoch. Nevedela by som si predstaviť, že by som si prezidenta.
založila rodinu a žila by som 15 minút od rodičov. Mala by som Prieskum, v ktorom oslovili viac ako 4-tisíc Slová-
pocit, že mi stále zasahujú do života. kov v zahraničí, ukázal, že domov sa chcú vrátiť predo-
Ale nevedela by som žiť inde ako na Slovensku či v Česku. všetkým pre vzťah ku krajine a k miestam, kde vyras-
Chýbal by mi jazyk, ľudia, tradície, aj naše Vianoce, ktoré mám tali. Druhým dôvodom je snaha pomôcť Slovensku, na
veľmi rada. Inde by som sa necítila ako doma. treťom mieste je túžba po pokojnejšom živote.
Aj keď politiku veľmi nesledujem, v župných voľbách som vo- Aj napriek tomu sa však problém s únikom mozgov
lila opozičných kandidátov. Ovplyvnili ma sčasti rodičia, lebo si zo Slovenska zhoršuje, hovorí druhý najvyššie posta-
myslím, že majú dobrý politický názor, a čiastočne aj z detského vený Slovák v Európskej komisii, generálny riaditeľ
pocitu, že to bude asi to správne. Spoločného výskumného centra Vladimír Šucha. Slo-
venské univerzity majú podľa neho systémové prob-
lémy, ktoré sa roky neriešia. „Bolo len otázkou času,
kedy sa to prejaví výraznejšie. Zdá sa, že ten čas je tu,”
hovorí Šucha. Ak budúca elita opúšťa Slovensko, je na
mieste otázka, kto ho bude v budúcnosti „posúvať do-
predu“.
Je síce pravda, že Slovensko zvýšilo reálne množstvo
peňazí na vedu v dekáde 2005 až 2015 takmer najviac
z celej Únie, na druhej strane však podľa Šuchu treba
začať tlačiť na kvalitu našich univerzít.
Ministerstvo školstva na odliv mozgov reaguje tým,
že motivácia mladých ľudí študovať v zahraničí je rôz-
na, môže ňou byť aj túžba zdokonaliť sa v cudzom ja-
zyku či získať iné skúsenosti. Ministerstvo tvrdí, že
sa začalo zaoberať aj rozsiahlymi zmenami zákonov
a chce nimi „zvýšiť dôraz na kvalitu poskytovaného vy-
sokoškolského vzdelávania“.

39
40 MAGAZÍN N 4 /2019
SPRAVODAJSTVO

Annamarie Velič
Vidím tu veľký
priestor na
zlepšovanie krajiny

41
FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
Bývalá manažérka švédskej IKEA Annamarie Velič
po návrate zo Švédska: Severania si všetko plánujú,
my musíme zvládať stres

Chýba mi
pozitívny
prístup ľudí,
vládne
tu skepsa
V o švédskej IKEA mala na
starosti koncepciu trvalej
udržateľnosti. Po návrate
na Slovensko si musela opäť zvykať
na to, že pred domom nie sú ani len
v jednom máte hotovo a v druhom
posilnenú skepsu.
Aký je teda najväčší rozdiel me-
dzi nami a Švédmi?
Tých rozdielov je viac. Severania
kontajnery na kovy. Annamarie Velič VERONIKA si veľmi radi všetko naplánujú, sú
však tvrdí, že každý jednotlivec môže FOLENTOVÁ chladnokrvne systematickí a násled-
reportérka
vo svojom živote urobiť zmeny, ktoré ne neradi vidia stresové situácie. My
pomôžu celej planéte. sme flexibilní, čo nie je vždy pozití-
vum, skôr kompenzácia neplánova-
Sedem rokov ste pracovali vo nia, celkom zvládame stres a sme viac
Švédsku pre firmu IKEA, teraz srdciari, keď sa do niečoho pustíme,
ste späť na Slovensku. Čo vám zo robíme to často s oduševnením.
Švédska najviac chýba? Ako vás prijali a aký majú pra-
Chýba mi pozitívny prístup ľudí. covný štýl?
Keď sa vo Švédsku povie, že je príle- Hovorí sa o nich, že sú chladní,
žitosť niečo zlepšiť, ľudia sú pozitív- a je to aj pravda. Sú vo všeobecnosti
ni a vnímajú to tak, že sa to reálne menej družní aj srdeční. Ale v práci
bude dať urobiť. U nás zareagujú, že ma prijali veľmi dobre, bolo pre nich
sa to nebude dať, panuje všeobecná osviežujúce, že nie som formálna, ale
skepsa, že jednotlivec nemôže nič skôr srdečná, a páčilo sa im to. Pre
zmeniť. Navyše mnohí majú skú- mňa bolo veľmi dobré, že som sa na
senosť, že keď sa o niečo pokúsili, nich mohla spoľahnúť. Ohľadom prá-
tak to vyšlo nazmar. Švédi hľadajú ce si vedia veci veľmi dobre napláno-
riešenia, ako to urobiť – my často vať. Aj polovicu svojho pracovného
hľadáme dôvody, prečo sa to nedá. času strávia plánovaním, ale potom
Hoci niekedy miniete porovnateľne to vedia urobiť veľmi efektívne, takže
veľa energie v oboch prípadoch, len všetko dorobia načas a dobre. Nie sú

42 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
takí flexibilní ako my a sú vo veľkom
strese, keď veci nejdú podľa ich plánu.
Keď sa raz už urobil plán práce, ne-
smel sa meniť, pretože to ovplyvňo-
valo všetko ostatné, čo si naplánovali.
Chodili ste na víkendy za rodi-
nou, lebo ste nechceli, aby išli s va-
mi do Švédska. Prečo?
Dávnejšie sme študovali a žili
s manželom v USA, a keď sme sa vrá-
tili na Slovensko, povedali sme si, že
vytvoriť domov nie je zas až taká tri-
viálnosť a chceme ho mať tu. Cesto-
vala som veľa aj s rodinou, ale vždy to
bolo o tom, že doma je doma. Myslím,
že pokiaľ sa to dá, rodina by mala mať
korene, a potom aj jej členovia môžu
cestovať, študovať aj pracovať v za-
hraničí, ale vždy sú spolu spätí, majú
sa kam vrátiť, niekam patria a to je
v živote dôležité. Ja som sa natrvalo
vrátila aj kvôli rodine, aj pre chuť vy-
užiť svoje skúsenosti z IKEA u nás
doma. IKEA riešila sofistikované pro-
jekty a potom doma som ani nevedela
nájsť koše na triedený odpad.
Aké projekty napríklad?
V jednom projekte sme mali po-
mocou biotechnológií vyrobiť krmivo
Annamarie na báze odpadového dreva pre lososy,
ktoré sa predávajú v reštauráciách
Velič IKEA. Existujú huby, ktoré pojedajú
Študovala Che- rozložené drevo a vyrábajú proteín
micko-techno- vhodný ako potrava pre lososy. Bežne
logickú fakultu sa kŕmia makrelami, ktoré sa vylovia
STU a envi- z oceánu a potom v ňom chýbajú pre
ronmentálne ľudí ako potrava, takže je z toho glo-
inžinierstvo na bálny problém. Keď som sa vrátila
Wayne State domov, zistila som, že nemám pred
University v domom ani kontajner na kovy.
USA. Pracovala Na čo sa vám vo Švédsku ťažko
ako manažér zvykalo?
pre životné Je tam veľmi silný individualiz-
prostredie vo mus. Napríklad sme nemali asistent-
firme Warrena ky. Mali sme len jednu, ktorá pomá-
Buffetta Johns hala všetkým, ale nebolo veľmi akcep-
Manville, bola tovateľné, aby robila prácu, ktorú sme
environmen- si mohli urobiť sami. Niekedy, keď sa
tálnou konzul- človek ponáhľa na stretnutie, kde po-
tantkou v USA trebuje skopírovať veľa materiálov, je
a vo Švédsku prirodzené, že sa obráti na asistent-
riadila v IKEA ku o pomoc. Niektorí kolegovia brali
udržateľný roz- aj toto ako istý povýšenecký prejav.
voj. Po návrate Alebo keď som niesla niečo ťažké, tak
na Slovensko mi muži síce otvorili dvere, ale nik mi
pôsobí ako en- s nákladom nepomohol.
vironmentálna Možno vám nechceli pomôcť,
FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
konzultantka. aby ste ako žena nemali zlý pocit.

43
Možno tam je aj tento emancipač­ Čím to je, že sa Švédsko tak veľ- Ako ste znášali, keď ste sa z kon-
ný faktor, ale skôr nie, oni to berú tak, mi stará o životné prostredie? zumných Spojených štátov presu-
že si má každý naložiť len toľko, koľko Príroda im dary nedáva tak jedno­ nuli do striedmeho Švédska?
zvládne – či žena, alebo muž. A všim­ ducho. Teraz som čítala román, ako A potom na Slovensko. Už sa ma aj
la som si to aj na starších ženách. Švédi na severe kedysi nemali ani jab­ deti pýtajú, či sa viem prepnúť podľa
Švédky nechodia naložené s dvomi lone, tie boli len na juhu a to bola ho­ toho, v akej som krajine. V USA sme
taškami ako naše ženy, ktoré vedia, že nosná vec. Keď niečo z prírody chceli rok žili s manželom aj s deťmi v Ka­
im vo vlaku niekto pomôže. Idú s jed­ získať, museli sa o ňu starať, a preto lifornii. Ony tam chodili do školy na
ným kufríkom, ktorý je taký ťažký, si ju viac vážili. A vôbec sa pohybujú bicykloch, ale zato tam boli tínedžeri,
aby to zvládli. Nikoho nebudú prosiť viac vonku, v prírode. Hovoria, že ne­ ktorí jazdili do školy na 5-litrovom
o pomoc. Ale mne sú tie naše ženičky, existuje zlé počasie, len zlé oblečenie. mustangu. Sú tam iné pomery. USA
ktoré sa teperia s koláčmi pre vnúča­ Aj v decembri jazdia na bicykli. Nebo­ je veľmi konzumná spoločnosť a z po­
tá cez pol republiky, veľmi sympatic­ hľadu odpadu to tam je asi najhoršie.
ké. A je mi sympatické, aj keď u nás CHÝBA MI POZITÍVNY PRÍSTUP ĽUDÍ. Patria medzi najväčších znečis-
muž pomôže žene s ťažkou taškou. KEĎ SA VO ŠVÉDSKU POVIE, ŽE JE ťovateľov. Uvedomujú si to bežní
O toto sa v dôsledku prílišnej eman­ PRÍLEŽITOSŤ NIEČO ZLEPŠIŤ, ĽUDIA SÚ Američania?
cipovanosti Švédky ochudobňujú. Na Nie. Bežní Američania si to neu­
druhej strane je tam však vďaka tomu
POZITÍVNI A VNÍMAJÚ TO TAK, ŽE SA vedomujú a sú vedení k tomu, že ich
rodová rovnosť veľmi citeľná v práci TO REÁLNE BUDE DAŤ UROBIŤ. U NÁS krajina je ako dobre nastavená firma
a vôbec všade, kam sa pohnete. Až do ZAREAGUJÚ, ŽE SA TO NEBUDE DAŤ. a tá sa postará o odpad, ktorý vypro­
tej miery, že sa aj v nóbl reštaurácii dukuje. Nie je to u nich za domom,
stretnete s unisex záchodom. ja sa zlého počasia. Bežnému Slová­ tak ich to zatiaľ nezaujíma. Majú ve­
Nevnímali vás v práci ako nie- kovi trvá veľmi dlho, kým si zvykne, ľa voľnej zeme, takže majú kam dať
koho z východného bloku? Nemali že tam stále prší, sneží alebo fúka. skládky. Ale je to šialené, často vezú
predsudky? Druhá vec je výchova, deti sa o príro­ odpad na veľmi dlhé vzdialenosti,
Nie, skôr ma prirovnávali k ne­ de veľa učia. Sú tam veľmi populárne takže odpad má ďalšiu uhlíkovú sto­
meckým manažérom, čo nebolo vždy lesné škôlky, deti sú odmalička často pu z transportu. V Amerike navyše
chápané lichotivo. Švédi nikdy na vonku bez ohľadu na počasie. takmer úplne z dopravy vylúčili vlaky,
stretnutiach nevystupujú rázne. Ak Aké rozdiely medzi Švédskom tovar sa vozí v kamiónoch, veľa elek­
sa stane, že vedúci zvýši hlas, je to a Slovenskom ste si ešte po návra- trární je stále na uhlie, sú naozaj veľ­
jeho hanba. Niežeby som zvyšovala te uvedomili? kým znečisťovateľom.
hlas, ale niektoré veci som vyžadovala Najväčší rozdiel v životnom štýle Švédi si, naopak, uvedomujú,
ráznejšie. To vnímali ako germánsky sú asi vlaky a bicykle. Vlaky sú tam čo sa deje s ich odpadom, ako to
spôsob vedenia. Prvé roky som si zvy­ nádherné, u nás sa veľmi málo pre­ ovplyvňuje ich bežný život?
kala, že sa nesmie tlačiť na zamest­ pravujeme vlakmi, pritom Bratisla­ Veľa o tom čítajú a rozprávajú. Ži­
nancov. Urobia sami, čo sa dohodne, va má koľajnice, ale nevyužíva ich votné prostredie je u nich naozaj té­
a neznášajú, ak na nich niekto tlačí. dostatočne. A Švédi sú veľmi skrom­ ma a objavuje sa denne v mienkotvor­
Žili ste v Malmö. Ako ste tam ní. My si veľmi potrpíme na to, ako sa ných denníkoch. Napríklad každý deň
cestovali? Jazdili ste na bicykli? obliekame, na náš životný štandard, o desiatej idú zamestnanci IKEA do
Chodila som vlakom. V IKEA sme a sme ochotní veľa pracovať, aby sme kuchynky, kde si natrú chlieb s mas­
mali vo firme veľmi veľa bicyklov, kto­ ho mali. Oni ho nemusia mať taký lom a syrom, k tomu si dajú kávu
ré sme si mohli požičiavať, tak som vysoký. Napríklad Švédi majú nao­ a 20 minút sedia s kolegami. A hovo­
z vlaku jazdila na bicykli. V Bratislave zaj nábytok z IKEA doma, nemajú ria často práve o životnom prostredí.
som si rýchlo odvykala. Bratislava je masívnu kuchyňu na mieru, hoci by Napríklad aj o situácii, keď mala IKEA
voči cyklistom veľmi nepriateľská. si ju mohli dovoliť. Navyše, správny problémy s drevom z Ruska – novi­
Jazdiť na bicykli je nebezpečné; ak sa Švéd a Švédka si všetko spravia sami. nár tam vycestoval a zisťoval, či drevo
chce niekto bezpečne prepravovať Ak manželský pár robí hostinu pre nie je z chránených oblastí.
na bicykli, porušuje predpis, lebo ide 40 ľudí, neobjednajú si catering, ale Vedia Švédi viac oddychovať?
často po chodníku. Je to veľká škoda, vezmú si tri dni dovolenky a často ju Nebudú robiť 12 hodín denne. Ro­
a ak sa to rýchlo nezmení, len ťažko pripravia celkom sami aj bez pomoci bia poctivo, efektívne, ale dávajú si
mladú generáciu naučíme na bicyk­ príbuzných. pozor, aby mali aj osobný život, aby
le. Som z Piešťan a tam som chodila Čo u nás funguje lepšie? nevyhoreli. Vyhorenia sú tam napriek
na bicykli všade. Keď som v Bratisla­ Ľudia u nás si navzájom viac po­ tomu časté a je to podľa mňa najmä
ve, sadám na mestskú dopravu alebo máhajú. Ak rodina nemá veľa peňazí pre tie chladnejšie medziľudské vzťa­
aspoň do môjho elektrického auta. a chce napríklad vystrojiť svadbu, po­ hy, ktoré sú potrebné pre komfort
Chcelo by to osvietených komunál­ môžu zväčša členovia rodiny. My to ducha.
nych politikov, ktorí veria v perspektí­ berieme ako samozrejmosť, ale v se­ Vedeli ste sa prispôsobiť v dele-
vu cyklodopravy v mestách. verských krajinách sa to nenosí. ní času na prácu a na oddych?

44 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
Pre mňa to bol veľký problém. tu máme. Aj pravicovejšie nastavené ktorí keď majú informácie, rozhodnú
Mala som prenajatý byt v rodinnom európske štáty sú oproti USA socia- sa pre tú správnu vec. A napríklad
dome, a keď som bola sama, tak som lizmus. Vo Švédsku by bol takýto spô- by kúpili aj o pár centov drahšie fair
pracovala, málokedy som si čítala sob riadenia neprijateľný, u nás sme trade banány, ak by vedeli, že vinou
román alebo pozerala televíziu. Keď asi niekde uprostred. tých lacnejších sa vyklčovali dažďové
som prišla na Slovensko, bola som A kde sa vám žije najlepšie? pralesy a ľudia tam pracujú v zlých
s rodinou. Teraz, keď pracujem ako Mám rada Slovensko, mám tu podmienkach.
konzultant na voľnej nohe, snažím sa korene a som tu spokojná. Veľa vecí Prečo sa ľudia na Slovensku ne-
nájsť si vyrovnané fungovanie. Slová- nám tu ešte nefunguje, ale treba si zaujímajú o životné prostredie ale-
ci s tým majú problém. Sme zvyknutí uvedomiť, že západná Európa má vo- bo o triedený odpad?
pracovať pod stresom a často zabúda- či nám minimálne tých 40 rokov náš- Sú tu dve veci. Nevedia, prečo by
me oddychovať a kompenzovať stres. ho socializmu náskok. A ten sa ťažko to mali robiť, nespoja si to so zme-
Švédi sa na oveľa menší stres skôr sťahuje. Vidím tu obrovský priestor
ozvú a začnú sa tlaku brániť. na zlepšovanie vlastnej krajiny, čo MÁM RADA SLOVENSKO, MÁM TU
Kde sa vám žilo najlepšie – obyvatelia západnej Európy akoby už KORENE A SOM TU SPOKOJNÁ. VEĽA VECÍ
v USA, vo Švédsku či u nás? nemajú, a myslím si, že ich to trocha NÁM TU EŠTE NEFUNGUJE, ALE TREBA
Amerika má neuveriteľne pozitív- oberá o isté ideály a hodnoty. U nás
nych ľudí, sú možno mierne teatrál- sa s tým dá naložiť tak, že frfleme, že
SI UVEDOMIŤ, ŽE ZÁPADNÁ EURÓPA
ni, ale predsa len srdeční a priateľskí. tu nič nefunguje, alebo sa pozeráme MÁ TÝCH ŠTYRIDSAŤ ROKOV NÁŠHO
Európan sa tam cíti veľmi dobre, tam okolo, čo by sme vedeli zlepšiť. Keď SOCIALIZMU NÁSKOK.
vám nik nedá pocítiť, že ste Výcho- nie inak, aspoň podnetmi a kritic-
doeurópan, lebo všetci Európania sú kým myslením. Keď frflať, tak nahlas nou klímy. Začínajú veriť, že sa klíma
tam braní ako tí z kultúrnej mekky, a najlepšie písomne. mení, vidia, že je v lete teplejšie, že je
z Európy. Ale sú veľmi konzumní, Čo sa zlepšilo, kým ste tu nebo- v jednom roku aj sucho, aj povodne.
majú veľmi málo voľného času a to li? Ale nevidia súvis medzi tým, ako sa
málo, čo majú, často strávia nakupo- Telekomunikácie a internetové správajú, a zmenami klímy. Neuve-
vaním. Akoby si prenakupovali život; služby sa veľmi posunuli. Zlepšu- domujú si napríklad, že metán, ktorý
veľmi veľa pracujú – v podstate žijú, je sa pomaly aj cestovanie v MHD vzniká na skládkach, je oveľa horší
aby pracovali, nepracujú, aby žili. Ma- a vlaková doprava. Vidím aj posun skleníkový plyn ako CO2. A keď svoj
jú relatívne vysoké platy z pohľadu to- v komunálnej politike – primáto- biologický odpad nechajú odviezť na
ho, koľko stojí tovar, ale potom často ri a starostovia už nie sú arogantní skládku, tak tam metán vzniká. Pri
nakupujú zbytočnosti. Je tam veľa politici, ale už skôr nadšenci ochotní recyklovaní sa zasa ušetrí energia,
veľmi lacného tovaru, ktorý ľudí láka. pomôcť. Firmy aj jednotlivci tu začí- pri niektorých plastoch a hliníku je
Na druhej strane, keď mladý Ameri- najú s dobrovoľníctvom, čo predtým to až 90 percent, teda 90 percent ma-
čan začne pracovať, tak nemá žiadnu nebolo vôbec. Celý december naprí- teriálu, energie a skleníkových plynov
dovolenku, po pol roku má týždeň klad niektoré firmy varili bezdomov- sa ušetrí. Každý jeden človek tak iba
dovolenky, po dvoch rokoch má dva com polievky u svätého Vincenta de narábaním so svojím odpadom môže
týždne dovolenky, a ak robí pre firmu Paul. Jasné, mohli by tam pracovať aj ovplyvniť, ako sa bude vyvíjať naša
päť rokov, dostane tri týždne dovolen- cez rok, ale tam zasa vypĺňajú miesto planéta.
ky. Spoločnosť sa tak o nich stará, že mnohí dobrovoľníci, čo je super. Aká je tá druhá vec?
majú lacné jedlo, zábavu, ale pracov- Na Slovensku pomáhate firmám Chýba osveta. Nevedia, ako trie-
né podmienky sú často až kruté. s projektmi udržateľnosti. Majú už diť, a je tu aj veľká skepsa, že sa ich
Kde napríklad? pocit, že by mali byť zodpovední? odpad aj tak nezrecykluje. Vždy, keď
Starbucks a podobné reťazce pra- Slovenské firmy ešte stále veľmi robím prednášku, tak sa ma opýtajú,
cujú tak, že keď opadne ranný nával, nevedia, prečo by sa mali udržateľ- či si nemyslím, že smetiari aj tak da-
tak im z centrály zavolajú, že majú nosti venovať, v čom je to pre nich jú vytriedený odpad do jedného auta.
napríklad polovicu ľudí poslať domov. prínos. Majú pocit, že to je len veľmi A potom mi ešte povedia, že oni vide-
Stačí, že počet zákazníkov klesne pod drahá reklama. V zahraničí boli štú- li, ako to dávali dokopy. Viem o firme,
určitú hranicu. Keď robíte v Los An- die, ktoré ukazovali, že 42 percent ktorá triedi svoj odpad, a presne toto
geles, niekedy dochádzate aj hodinu zákazníkov nakupuje podľa toho, či priamo pred dverami firmy smetiari
a pol do práce. O jedenástej vám šéf firmu, ktorá tovar vyrába, vnímajú urobili. Napísali preto zberovej firme
povie, že máte ísť domov, a o štrnás- pozitívne alebo nie. U nás taká štú- dlhý list podpísaný riaditeľom s tým,
tej sa vrátiť. Zároveň neviete vopred, dia nie je a je pravda, že veľa ľudí si že ak to urobia ešte raz, dajú to mé-
koho pošle domov. Ľudia málo zaro- vyberá podľa ceny. Firmy to vedia diám. Ospravedlnil sa im osobne ria-
bia a sú v hroznom strese. Podmien- a majú pocit, že je zbytočné vzdelávať diteľ zberovky a pozval ich pozrieť sa
ky sú tam oproti Európe extrémne zákazníkov, lebo aj tak kúpia to, čo je na triediacu linku, aby sa presvedčili,
kapitalistické. My Európania si ne- najlacnejšie. Ja si myslím, že to nie že to bola nehoda a zlyhanie ľudského
uvedomujeme, ako veľmi dobre sa je čierno-biele a už je u nás veľa ľudí, faktora, a nie pravidlo. n

45
Robím prácu, ktorú by som mohla robiť aj niekde inde,
ale tu je to pre deti na Slovensku, hovorí
prednostka detskej onkológie Alexandra Kolenová

Po návrate
z USA mali
kultúrny šok
aj moje deti
A lexandra Kolenová patrí me-
dzi najlepších detských onko-
lógov na svete. Rok strávila s
rodinou na klinike v USA, bola aj na
niekoľkomesačnej stáži vo Viedni.
Mala som ponuky z Viedne aj
z USA, ale reálne som o tom ešte
neuvažovala. Máme tu veľkú rodinu
a dobré zázemie. Bola by som však
rada, aby naše deti mali možnosť štu-
Dnes je prednostkou Kliniky detskej VERONIKA dovať v zahraničí, poznávať nové ho-
hematológie a onkológie LF UK a Ná- FOLENTOVÁ rizonty, iné kultúry, aby si rozširovali
reportérka
rodného ústavu detských chorôb. obzor a mali otvorenú myseľ.
Ani vy ste neštudovali na Slo-
Nemáte problém nájsť si prá- vensku, medicínu ste vyštudova-
cu v USA, vo Viedni aj inde. Prečo li v Brne, potom ste nastúpili do
ostávate na Slovensku? nemocnice v Dolnom Kubíne. Ná-
Mám Slovensko rada, cítim, že sledne ste prišli do Bratislavy a už
sem patrím. Robím prácu, ktorú by ste išli na onkológiu. Prečo?
som mohla robiť aj niekde inde, ale tu Študovala som v Brne. Pochádzam
je to pre deti na Slovensku. Snažím sa z Oravskej Jasenice, a tak som zača-
meniť a ovplyvniť veci, ktoré môžem. la až do absolvovania prvej atestácie
Ale viem, že niekedy musím akcepto- pracovať na pediatrii v Dolnom Kubí-
vať, že to zmeniť neviem alebo to ne- ne. Detská onkológia ma zaujímala už
pôjde tak rýchlo, ako by som chcela. počas vysokej školy, ale uvedomovala
A nemyslím, že hlavný problém sú som si, že je pre mňa nereálne praco-
iba peniaze. Skôr je to o dobrých, nad- vať na takom úzko špecializovanom
šených a schopných ľuďoch. oddelení.
Čo je najťažšie pre vás akcepto- Ako ste sa dostali do Bratislavy?
vať, čo neviete zmeniť? Po atestácii v Dolnom Kubíne som
Vyhorené, skeptické a zatrpknuté spoznala svojho manžela, ktorý pô-
myslenie. Neschopnosť otvoriť sa no- sobil v Bratislave, a preto som si tu
vým myšlienkam. A najviac nedôveru začala hľadať miesto. V Detskej fa-
a beznádej, že aj tak sa nič nezmení. kultnej nemocnici som sa zaujímala
Nerozmýšľali ste, že pôjdete do o miesto na pediatrii. Nemali žiadne
USA alebo do Viedne? voľné, ale odporučili ma na onko-

46 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR

Alexandra
Kolenová
Pochádza z Oravskej
Jasenice. Študovala
pediatriu na Lekár-
skej fakulte Masa-
rykovej univerzity v
Brne, doktorandské
štúdium absolvo-
vala na Univerzite
Komenského v Bra-
tislave. Jej odborným
zameraním je hema-
tológia a onkológia.
Špecializuje sa na
detské leukémie.
Rok pracovala so
svetovým expertom
na detskú leukémiu
profesorom Stephe-
nom P. Hungerom
vo Filadelfii. Ten v
odporúčaní napísal,

Alexandra Kolenová že patrí medzi 5


percent najlepších
detských onkológov

Je náročné vrátiť na svete. Pôsobila aj


v detskej nemocnici
St. Anna vo Viedni.

sa a vidieť limity, Prednostkou Kliniky


detskej hemato-
lógie a onkológie

ktoré tu máme
bratislavskej Detskej
fakultnej nemocnice
v Bratislave je tretí
rok. Je vydatá a má
tri deti.

47
lógiu, kde hľadali lekára. Tam som
stretla svoju predchodkyňu Emíliu
Kaiserovú, ktorá mi ponúkla miesto.
Je to úžasný človek, veľmi si ju vážim.
Prechod z Dolného Kubína bol nároč-
ný, na Orave je to iné ako v Bratislave.
Aké to bolo, keď vás prijali?
Pôvodne chceli muža, ale mala
som výhodu, lebo som mala atestá-
ciu. Vedela som po anglicky, lebo som
počas vysokej školy každé leto pra-
covala v USA. Robila som v detských
táboroch, kde som spoznala lekárku
z New Yorku, s ktorou som na konci
leta bola dva týždne v nemocnici. Vi-
dela som tam inú medicínu.
Prečo chceli v nemocnici muža?
Kvôli diverzite, bolo tu veľa žien.
A sú stabilnejší. Po nástupe mi pove-
dali, že by som si mala urobiť postgra-
duálne štúdium. Pôvodne som o tom
nerozmýšľala, chcela som byť predo-
všetkým lekárka. Našla som si tému „Snažím sa ovplyvniť, čo môžem,“ tvrdí Alexandra Kolenová.  FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
o minimálnej zvyškovej chorobe pri
akútnej lymfoblastovej leukémii, MÁM SLOVENSKO RADA, CÍTIM, ŽE SEM členila. Keď som nastúpila, mala som
u nás sa to dovtedy nevyšetrovalo. PATRÍM. ROBÍM PRÁCU, KTORÚ BY SOM k dispozícii sekretárku, počítač, kan-
Získala som grant ministerstva zdra- MOHLA ROBIŤ AJ NIEKDE INDE, ALE TU celáriu, parkovacie miesto zadarmo
votníctva, v nemocnici ma veľmi pod- a prístup do všetkých odborných ča-
porovali, bola som pol roka vo Viedni
JE TO PRE DETI NA SLOVENSKU. SNAŽÍM sopisov. Na Slovensku som to nema-
a počas materských som sa tomuto SA MENIŤ A OVPLYVNIŤ VECI, KTORÉ la. Veľmi veľa som študovala. Veci tam
projektu venovala. MÔŽEM. ALE VIEM, ŽE TO NEPÔJDE TAK majú systém. Piati lekári mali jednu
Aké to bolo vo Viedni? RÝCHLO, AKO BY SOM CHCELA. sekretárku, ktorá pre nich zariaďovala
Videla som, ako používajú mini- administratívu. U nás to robia lekári
málnu zvyškovú chorobu v praxi, deli na kongrese v Londýne. Vtedy sami. Úloha lekára je tam iná – stará
a keď som sa vrátila, začali sme to som sa pýtala samej seba, že kto by sa o pacienta, ale má aj premýšľať, čo
zavádzať aj u nás. Po návrate som si dal priestor žene s tromi deťmi. Bol by sa dalo zlepšiť, robiť štúdie. A ses-
urobila 2. atestáciu z pediatrie a ná- to cudzí človek, ale pomohol mi a na- tra robí niektoré veci, ktoré u nás ro-
sledne detskej hematológie a onkoló- koniec som s projektom, ktorý sme bia lekári.
gie, dokončila som PhD. a mala som vymysleli, vyhrala a v roku 2013 sme Aké?
aj tretie dieťa. Potom si začala pani išli do USA. Niektoré mohli zastúpiť lekára,
prednostka hľadať nástupcu. Na od- Na čo ste si v USA ťažko zvykali? rozhodovali, čítali CT a magnetické
delení sme boli štyria, ktorí sme mali Vedela som, čo čakať, pretože som rezonancie. Robili aj rutinné zákro-
blízko k habilitácii. Trochu ma to vy- tam chodila ako študentka. Keď sme ky ako lumbálne punkcie alebo veci,
strašilo. V tom čase som na stránke sa vrátili, pýtali sa mojej dcéry, čo je ktoré postupujú podľa schémy – na-
Lekárskej fakulty našla ponuku na v USA iné ako na Slovensku. Poveda- príklad chemoterapiu, ktorú môžu aj
ročný pobyt v USA pre absolventov la, že tam na ňu boli všetci milí. Od predpísať. U nás všetko toto robí le-
PhD. s možnosťou vycestovať s celou vrátnika až po učiteľku. USA vnímam kár. Sestra je tam súčasťou tímu, a ak
rodinou. Počas školy som túžila zažiť tak, že sa tam človek môže veľmi roz- nie sú komplikácie, stará sa o pacien-
medicínu v USA, aj keď nie nastálo. víjať, ak je ochotný na sebe pracovať. ta. Skupina sestier mala na starosti
Tak som si podala žiadosť. Ako sa k vám správali v nemoc- dáta a monitorovanie pacientov, čo je
Ako to vyzeralo? nici v Denveri? v detskej onkológii veľmi dôležité.
Proces trval takmer celý rok. Na- Prvý víkend po našom príchode Zvládli by to naše sestry alebo
písala som profesorovi Stephenovi P. pozval pán profesor celú našu rodinu by sa muselo zmeniť ich vzdeláva-
Hungerovi, ktorý je špičkovým exper- na večeru. Mala som obavu, ako sa nie?
tom v detskej onkológii v USA. Ne- budú naše deti správať. Veľmi pekne Mnohé sestry by to zvládli. U nás
poznala som ho, ale skúsila som to. nás prijali. Keď bola v nemocnici ak- to však často vnímajú tak, že lekár má
Odpísal mi, že mi pomôže, ale chcel cia, vždy napísal, aby ma nezabudli zodpovednosť, predpíše a ona to vy-
sa so mnou stretnúť. Tak sme sa vi- pozvať. Dával pozor, aby som sa za- koná. Mali by sme to zmeniť, sestry

48 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
majú vysokoškolské vzdelanie, ale ne- napríklad, prečo je na oddelení pa- čiatku potrebujú pomôcť zorientovať
majú kompetencie. V USA fungovali cient dlhšie, ako by podľa štandardu sa, nájsť vonkajšie a vnútorné zdroje,
spoločné vizity, ktoré som presadila mal byť, alebo prečo niekto nepoužil ktoré im pomáhajú zvládať novú si-
aj u nás. O pacientoch tak hovoríme štandardný postup. Okrem toho tam tuáciu. Máme však aj krízové rodiny,
so sestrami, s psychológom aj so so- bol biznis manažér, ktorý mal na sta- ktoré nutne potrebujú pomoc v soci-
ciálnym pracovníkom. Práve sestry rosti ľudí, čo objednávali pacientov. álnej alebo psychologickej oblasti po-
referujú o pacientoch, lebo s nimi Ako to fungovalo? čas celej liečby a aj po liečbe.
trávia najviac času a často majú veľmi Cieľom bolo, aby nik nečakal. Pri liečbe je dôležité aj to, ako
dobré nápady. Rada sa s nimi radím. U nás zvyknú chodiť pacienti rá- nemocnica vyzerá. Keby ste niečo
Chcem, aby sme boli tím, v ktorom no, v USA však bolo bežné, že prišli mohli zmeniť, čo by to bolo?
má každý nezastupiteľnú úlohu. o druhej či štvrtej poobede. Klinický Asi by som postavila úplne novú
Ako prijali spoločné vizity? deň som mala s profesorom Hun- modernú detskú nemocnicu. Moje
Zo začiatku pochybovali, ale teraz gerom každý štvrtok – začali sme deti chodili do nemocnice so mnou
to funguje dobre. Cieľom je, aby sa ráno o 8:30 a o 19:00 sme ešte stále tu aj v USA. Keď sme sa vrátili, moja
o každom pacientovi transparent- vyšetrovali a prijímali pacientov. Nik najmladšia mi povedala: „Mami, keby
ne informovalo. A to aj v prípade, ak tam nerozmýšľal nad tým, či je ráno som ochorela, vezmeš ma do Denve-
vieme, že ho už nevieme vyliečiť, ne- a či večer. Na každom oddelení sa vy- ru?“ Rozdiel je veľmi veľký, ale nedá
hráme sa na skrývačku. Tieto zmeny hodnocovalo, ktorý lekár je najefek- sa to asi tak rýchlo zmeniť. Teraz sa
som priniesla z USA. Veľa vecí by som tívnejší – ktorému trvá diagnóza dve stavajú detské nemocnice kreatív-
však nezmenila, keby ma nepodporil hodiny a komu dva dni –, a všetko sa ne, viem o jednej, ktorá vyzerá ako
riaditeľ nemocnice. Vždy sa bál, či sa to potom analyzovalo na takzvaných strom. Vlani som bola dva týždne vo
vrátim, a keď som sa vrátila, pomáhal prevádzkových stretnutiach. Bolo až Filadelfii, kde mali novú detskú klini-
mi, aby sa veci posúvali. Napríklad neuveriteľné, že mali všetko zmapo- ku. Mala sedem poschodí, každé bolo
som navrhla dennú kliniku a on hneď vané a prepočítané. Lekárov hodnotili kreované v inom type pohybu – jedno
začal hľadať priestor. a platili podľa výkonu a efektivity. bolo plávanie, iné beh a detská onko-
Boli ste v USA rok. Aké to bolo, Pomohol by nám taký systém? lógia bola na treťom poschodí a mala
keď ste sa vrátili? Mali ste kultúr- Určite, ale my tu máme systém, motív lietania. Boli tam zautomatizo-
ny šok? ktorý pretrváva ešte zo socializmu. vané procesy ako na letisku – viete,
Áno, aj moje deti ho mali. Keď sme Máme zvyk, že sa odbery robia ráno, ako máte postupovať, a na konci má
odchádzali do USA, jedna dcéra mala a všetci tak fungujeme. Druhá vec je, lekár potrebné výsledky, aby vedel na-
tri roky, druhá deväť a tretia jedenásť. že Američania nevnímajú pracovný staviť liečbu. Klinika je nezisková or-
Vybrali sme im s pomocou mojich čas. Ráno prišli o ôsmej a o šiestej či ganizácia, a na stavbu vybrali peniaze
známych v Denveri malú súkromnú siedmej hodine večer tam všetci ešte vo veľkej miere v zbierke. U nás sa to
katolícku školu, kam chodili spolu. boli. Doktorky nastúpili po šiestich neraz vníma kriticky, čo je veľká ško-
Veľmi dobre ich tam prijali a videli týždňoch po pôrode naplno do práce. da. V USA mali oddelenia, ktoré robili
iný spôsob výučby. To sa mi zdalo až neľudské. len zbierky. Aj v našej nemocnici sme
Čo bolo pre vás najťažšie po ná- Pracujú tam lekári a sestry viac v tomto smere veľmi aktívni.
vrate? ako u nás? Naše zdravotníctvo podľa mno-
Všetko tu bolo malé. (smiech) Pracujú dlhšie. Fungujú inak ako hých nefunguje. Ako to vnímate?
Bolo ťažké vrátiť sa? my. Majú omnoho menej dovolenky, Pozerám sa najmä na našu klini-
Áno. Je náročné vrátiť sa k práci všetci sa chvália, že nevyčerpali ani ku, žijeme si tu v takom našom svete.
a vidieť, aké limity tu máme. Liečba je minuloročnú. Mladý lekár má každý Snažíme sa o maximum možného.
rovnaká ako v USA, ale treba podpo- štvrtý deň nočnú. Pracujú tam veľmi A ani tak nevyhovieme vždy všetkým.
riť výskum. Druhá vec je, že systém tvrdo. Naše nastavenie je iné, ale člo- Ja osobne mám nedobrú skúsenosť
v USA je úplne iný, zdravie je tam to- vek by mal mať čas na rodinu, v tom- v jednej z našich nemocníc. Ale vôbec
var. Často sa riešilo, kde je dieťa pois- to je naša cesta podľa mňa lepšia. si nemyslím, že to tak je všade.
tené a čo daná poisťovňa zaplatí. Čo sa vám ešte podarilo na od- O čo išlo?
Nemali ste niekedy problém, že delení zaviesť? Nechcem ísť do detailov, ale prí-
ste nemohli liečiť, lebo nemali po- Okrem nových štandardných po- stup bol zlý, stali sa aj chyby. Vždy je
istenie? stupov, nového spôsobu vizít, vedenia priestor na zlepšovanie v procesoch
Nie. Veľmi dobre tam funguje cha- rozhovorov s rodinami, dennej klini- a kontrole kvality. Je tu veľa dobrých
rita, a ak bol problém, nemocnica sa ky aj spôsob práce psychosociálneho lekárov aj sestier, ktorí robia prácu
snažila nájsť charitu, ktorá pomohla. tímu. Máme troch psychológov, pani na vysokej odbornej a ľudskej úrovni.
Mali na to tím ľudí. Iná skupina ľu- učiteľky zo škôlky a školy, špeciálne Snažím sa ovplyvniť to, čo môžem,
dí sa napríklad starala, aby sme mali pedagogičky, sociálneho pracovníka. teda chod našej kliniky. Ale zatiaľ som
všetko, čo na prácu potrebujeme. Na Oni v spolupráci so zdravotným tí- sa do hĺbky nezamýšľala nad tým, čo
vizity chodila manažérka kvality, kto- mom nastavia, čo ktoré dieťa a rodina všetko by bolo treba urobiť a zmeniť
rá kontrolovala naše postupy. Riešila potrebujú. Niektoré rodiny len na za- v zdravotníctve na Slovensku. n

49
Niekedy môžete zvonku krajine pomôcť viac ako z domu,
tvrdí Mária Friedmannová. Vo Švajčiarsku založila akadémiu,
ktorá pomáha mladým Slovákom kriticky myslieť

Odchod ľudí do zahranič


nemusí byť vždy zlý

Karlova univerzita v Prahe. 

50 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR

M ária Friedmannová štu-


dovala v Oxforde, teraz
pracuje pre Google. Počas
štúdia založila s ďalšími zahraničný-
mi študentmi letnú akadémiu Dis-
jom prostredí. Napríklad, keď sa im
zdá, že na ich škole nemajú vhodné
podmienky, aby sa mohli lepšie učiť
dejepis, nech si sami urobia krúžok
a pozývajú si naň hostí. Preto na
KATARÍNA cover, ktorá sa snaží sprostredkovať Discoveri organizujeme workshopy

čia
KIŠŠOVÁ
stredoškolákom atmosféru najlep- o občianskej angažovanosti, startu-
redaktorka
ších svetových univerzít. poch a podnikaní, alebo o starostli-
vosti o duševné zdravie. Teraz sa už
Ako ste sa dostali na Oxfordskú v Discoveri neangažujem, prebrali
univerzitu? ho mladšie generácie, čo je skvelé.
Na Oxford som sa hlásila dvakrát. Postupne sa rozrástol aspoň trojná-
Prvýkrát hneď po maturite, ale ne- sobne a máva už aj medzinárodný
prijali ma. Preto som nastúpila na turnus.
medicínu v Prahe. Pokazila som pri- Čím je atmosféra na top sveto-
jímačky, ale malo to aj svoje pozitíva. vých univerzitách výnimočná?
Uvedomila som si, v ktorých veciach Vzdelávanie v každej oblasti by
mám na sebe zapracovať, aby sa to mala byť cesta, počas ktorej sa štu-
o ďalší rok podarilo. Keď sa mi tam dent učí pýtať a objavovať hlavné
o rok podarilo dostať, ďalším prob- princípy, ako tá oblasť funguje. Ne-
lémom boli peniaze. Vtedy bolo štú- mala by to byť len prednáška, na kto-
dium vo Veľkej Británii veľmi drahé. rej študentom niekto naservíruje, čo
Ešte boli koruny a kurz bol veľmi vy- majú vedieť. Hlavnou črtou týchto
soký. Libra stála skoro šesťdesiat ko- univerzít je učiť, ako zhodnocovať
rún. Na naše pomery to bolo veľmi informácie, ako si utvoriť názor, na
drahé a neboli žiadne štipendiá. U. S. základe informácií, ktoré sú okolo
Steel v Košiciach vtedy dával štipen- nás, a naučiť sa, ktoré otázky sú dô-
diá, ktoré som dostala aj ja, ale nebo- ležité a ktoré menej. Vo všeobecnosti
lo to dostatočné, stačilo to na jeden sa tomu hovorí analytické a kritic-
trimester. Takže som vycestovala do ké myslenie. Nezameriavajú sa na
Anglicka, kde som pracovala zhruba memorovanie faktov, ale na to, ako
pol roka pred začiatkom školy. Moji k faktom dospeli a či sa medzitým
rodičia mi síce držali palce, ale ne- neobjavili nové informácie, ktoré
mohli to celé finančne pokryť, takže ukážu, že tie fakty nemusia byť plat-
som pracovala aj počas štúdia. Bolo né.
to dosť náročné. Sú to hlavné veci, ktoré sloven-
Prečo ste chceli odísť do zahra- skému školstvu chýbajú a pre kto-
ničia? ré ste odišli?
Zaujal ma predmet Human Scien- Ťažko sa mi hodnotí slovenské
ces. Spájal v sebe spoločenské vedy školstvo, pretože som z neho dlho
a biológiu, čo ma veľmi bavilo, a na preč. Úprimne, na začiatku som vô-
Slovensku ani v Česku sa nedal štu- bec nevedela, do čoho idem, a keď
dovať. Zároveň som veľmi chcela ísť som nastupovala na Oxford, také-
na skvelú univerzitu, lebo škola ma to vzdelávanie som si ani nevedela
veľmi bavila, nuž a tie najlepšie ne- predstaviť. Vedela som, že Oxford je
boli na Slovensku. dobrá škola, ale nevedela som, čo to
Počas štúdia v Oxforde ste za- znamená. Na Oxforde ma skôr ťaha-
ložili letnú akadémiu Discover. Čo lo to, že sú tam ľudia, ktorých baví
to je? to, čo študujú. Chcela som byť medzi
Je to letná škola pre českých a slo- ľuďmi, ktorí chcú o svojom odbore
venských stredoškolákov, ktorá im diskutovať. Až tam som objavila ten-
umožňuje vyskúšať si, čo by chceli to spôsob vzdelávania.
študovať na vysokej škole a to takou Lektormi Discoveru sú aj štu-
formou, akou sa to učí na najlepších denti alebo absolventi prestíž-
svetových univerzitách. Sústreďuje nych univerzít. Aká je ich motivá-
sa na inovatívnu výučbu a kritické cia venovať sa našim stredoškolá-
myslenie. Ďalším cieľom je, aby stre- kom?
FOTO - KARLOVA UNIVERZITA doškoláci začali byť aktívni vo svo- Myslím, že majú dva hlavné dôvo-

51
dy. Všetkých spája láska k poznaniu, Mária
vzdelávaniu a k tomu, aby to odo-
vzdali ďalej. Jednak pomôžu stredo-
Friedman-
školákom rozhodnúť sa, čomu by sa nová
chceli ďalej venovať, a zároveň im Pochádza z
ukážu, že skutočné vzdelávanie je Košíc. Baka-
o kladení si otázok a skúmaní, ako lársky stupeň
fakty do seba zapadajú, o kreativite vyštudovala
a o predstavách, kam ďalej by sme sa na univerzite
v tejto oblasti mohli posunúť. Druhý v Oxforde v
dôvod, prečo to robia, je občiansky odbore Human
aktivizmus. Veria, že mladí ľudia ma- Sciences (kom-
jú významnú úlohu v spoločnosti. binácia evo-
Chcú ich motivovať k tomu, aby bo- lučnej biológie,
li aktívni a aby sa pričinili o zmenu antropológie a
pomerov, ktoré okolo seba vidia, čím genetiky), ma-
skôr. gisterský titul
Sú mladí v Oxforde viac občian- a Phd. získala
sky aktívni ako na Slovensku? na rovnakej
Na Oxforde boli študenti extrém- univerzite zo
ne aktívni. Tam som nenašla asi ani psychológie.
jedného študenta, ktorý by sa neve- Počas štúdia
noval niečomu popri škole. Tých ak- založila s ďalší-
tivít, ktoré sa dajú robiť, je veľmi veľa. mi zahraničný-
Napríklad charita, environmentálne mi študentmi
aktivity, alebo práca s ľuďmi bez do- letnú akadé-
mova, alebo s ľuďmi zo znevýhodne- miu Discover, „Mladým ľuďom záleží na stave krajiny,“ myslí si Mária Friedmannová.
ného prostredia. Boli tam študenti, ktorá sa snaží FOTO - ARCHÍV M.F.
ktorí rozbiehali malé podnikanie. sprostredkovať
To znie ako niečo, na čo netre- stredoškolá- dia, ktorých to nebaví a robia to len tika zlá, tak tiež. Cieľom letnej aka-
ba systémovú zmenu. Nechýba kom atmosféru z núdze. Zároveň majú dobrí učitelia démie Discover je aj vštepovať mla-
slovenským študentom len entu- najlepších sve- často zviazané ruky množstvom ne- dým ľuďom, že podmienky miesta,
ziazmus? tových univer- zmyselnej administratívnej práce, v ktorom žijú, sa ich týkajú. Čiže
S tým nesúhlasím. Ani anglické zít. Angažuje sa predpisov, čo a ako majú učiť, alebo ak je škola zlá, môže študent uro-
školstvo nevyzerá ako Cambridge aj v neziskovej vedením škôl, ktoré nechce podpo- biť niečo, čo ju aspoň v malej mie-
a Oxford. Dobré britské školy po- organizácii rovať nové učebné metódy a spôso- re zlepší. To isté platí pre dedinu,
vzbudzujú študentov k aktivite. Na Nevypusť dušu, by – to nie sú interaktívne tabule. mesto a krajinu. Socializmus vypes-
to, aby študenti mohli niečo robiť, ktorá bojuje Sú to hlavne spôsoby, ktoré naučia toval v ľuďoch bezmocnosť, že my
musia mať vhodné podmienky, a tie proti mýtom človeka pracovať s informáciami, so nemôžeme aj tak nič zmeniť, mu-
musí nastaviť dobrý systém. Naprí- o duševnom samým sebou, s ostatnými ľuďmi síme všetko vydržať a môžeme len
klad, keď študent potrebuje na ne- zdraví. Pracuje v kolektíve. Idú oveľa širšie, než čo si nadávať. Určite takto hneď nezme-
jakú aktivitu vycestovať, škola mu ako výskumníč- bežne pod vzdelávaním v škole pred- níme celý systém. Ale keď si jeden
môže vyjsť v ústrety a uvoľniť ho ka v Googli v stavíme. Pre taký rýchlo sa meniaci povie, že sa ho to týka, niečo urobí,
z vyučovania. Alebo škola poskytne Zürichu. trh a spoločnosť, akú teraz máme, sú postupne sa k nemu pridajú ďalší
priestory študentom, ktorí chcú zor- tieto metódy potrebné ako soľ. a menia sa aj veľké veci. Nemôžeme
ganizovať filmový festival. Alebo im Akú spoločnosť teraz máme? čakať, že niekto zhora príde a upra-
poskytne malé finančné prostriedky. Keď sme zakladali Discover, tak ce nám školu či krajinu.
Takže ten postoj školy je veľmi dôle- sme sa zamerali na spoločenskú Chceli ste cez Discover lákať
žitý. Ale toto nie je najväčší problém klímu. Česko aj Slovensko majú študentov do zahraničia?
slovenského školstva. zaujímavý paradox. Na jednej stra- Nikdy to nebolo cieľom, aj keď to
Čo ním je? ne majú relatívne silný tretí sektor. asi bol jeden z jeho vedľajších účin-
Podľa mňa je veľkým problémom Máme veľa neziskových organizá- kov. Discover predstavuje vzdelanie,
slovenského školstva spoločen- cií a tretí sektor je aktívny. Ale na ktoré sa na Slovensku a v Česku dá
ský štatút a odmeňovanie učiteľov. druhej strane sa do neho zapája dosť ťažko dostať, aj keď napríklad
Učenie by malo byť prestížnym po- málo ľudí. Ľuďom chýba pocit, že počúvam veľmi dobré veci o Ma-
volaním s patričným finančným môžu niečo zmeniť. Napríklad keď sarykovej univerzite v Brne. Ale je
ohodnotením a spoločenským sta- je škola zlá, tak študenti si povedia, prirodzené, že účastníci Discoveru
tusom. U nás, žiaľ, často idú učiť ľu- že čo s tým oni majú. Keď je poli- chcú zažiť štúdium v zahraničí. My

52 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
sa snažíme vytvoriť v týchto študen­ Určite nejaká frustrácia je, ale kazmi sú všetky medzinárodné tes­
toch pocit, že aj keď sú preč, týka sa asi to nebude hlavný dôvod, prečo tovania žiakov, publikačné činnosti
ich to, čo sa deje v ich domovskej odchádzajú. Ak sa človek chce stať našich univerzít či kvalita študentov
krajine. Discover funguje už sedem špičkou vo svojom odbore, pozrie prijímaných na vysoké školy.
rokov a doteraz sledujem, že ľudia, sa, kde sa tá špička nachádza. Žiaľ, Uvažujete, že sa vrátite na Slo-
ktorí sa do Discoveru zapojili a sú na Slovensku nie je špička skoro vensko?
v zahraničí, stále javia záujem o Slo­ v ničom, tak preto odíde do zahra­ Áno. Chcela som ešte po štúdiu
vensko a chcú niečo dať krajine na­ ničia. Takže si myslím, že tie dôvo­ získať viac zahraničných skúseností
späť. Niekedy musí človek odísť do dy, prečo ľudia odchádzajú, sú často z pracovnej oblasti, ale teraz o návra­
zahraničia, aby videl, ako sa dajú veci pragmatické. te uvažujem dosť vážne.
robiť inak. Potom sa môže vrátiť a do Viete si predstaviť, že po týchto
niečoho sa zapojiť. Alebo aj keď sa VO VŠEOBECNOSTI NIE JE ODLEV pracovných skúsenostiach nájde-
nevráti, môže sa zapojiť na diaľku. te miesto na Slovensku, s ktorým
Veľa sa hovorí o tom, aký máme od­ MOZGOV TAKÝ HROZNÝ, POKIAĽ SI by ste boli spokojná?
lev mozgov, ale veľa ľudí sa o Sloven­ ĽUDIA UDRŽIA VZŤAH K SVOJEJ KRAJINE Určite by som sa nevracala pre
sko zaujíma aj zo zahraničia a chcú A ANGAŽUJÚ SA V NEJ Z DIAĽKY. KEĎ SA peniaze. Skôr je mojou motiváciou
pomôcť. A o tom by sa malo hovoriť PÍŠE O TÉME SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ, zužitkovať všetky skúsenosti, ktoré
viac. To, že nám odchádzajú ľudia do som nabrala, na zlepšenie vecí doma,
zahraničia, nie je len zlé.
TAK BY TO NEMUSELO BYŤ LEN V ZLOM. alebo robenie niečoho, čo ma veľmi
Takže odlev mozgov sa len dra- baví a vidím v tom zmysel.
maticky prezentuje? Zároveň sa stávajú také prí- Aká je motivácia ostatných Slo-
Ja momentálne žijem vo Švajčiar­ pady ako slovenskému vedcovi vákov z Googla vrátiť sa domov?
sku a pracujem v Googli a je tu veľká Róbertovi Bidulskému, ktorý sa Hlavne rodinné a spoločenské
komunita Slovákov. Niektorí robia vrátil na Slovensko zo zahraničia vzťahy. Napríklad umožniť svo­
dobrovoľnícke projekty v IT sfére na a univerzita mu nepredĺžila zmlu- jim deťom tráviť viac času so sta­
Slovensku a dosť peňazí posielajú vu a vedec skončil na úrade práce. rými rodičmi. Rodinné puto bolo,
slovenským mimovládkam. Hovorí Neodrádzajú takéto prípady ľudí myslím, najsilnejšou motiváciou aj
sa tomu efektívny altruizmus. Je to od návratu na Slovensko? v prieskume pre Slovákov pracujú­
koncept, podľa ktorého nemusíte byť Toto je trochu iná vec. Ja hovorím, cich v zahraničí, ktorý robili orga­
nevyhnutne zamestnancom chari­ že vo všeobecnosti odlev mozgov nie nizácie Leaf a Trend. Ale poznám aj
tatívnej organizácie, aby ste jej po­ je taký hrozný, pokiaľ si ľudia udržia ľudí na výborných pozíciách v zahra­
mohli. Keď chcem napríklad pomôcť vzťah k svojej krajine a angažujú sa ničí, aj keď nie priamo v Googli, ktorí
ľuďom bez domova, nemusím sa za­ v nej aj z diaľky. To, že nejaké veci na chcú ísť do štátnej správy, aby robili
mestnať v organizácii Proti prúdu, Slovensku nefungujú, najmä vo ve­ systémové zmeny.
ale ako programátorka spoločnosti de, je úplná pravda. Keď chceme, aby Vidíte v niečom zmenu k lep-
pomôžem viac tak, že jej dám tri per­ naši najšikovnejší ľudia neodchádza­ šiemu na Slovensku, odkedy ste
centá zo svojho platu. Za tie peniaze li preč, musíme vybudovať špičku odišli do zahraničia?
urobí organizácia viac, ako keby som doma. Prípady ako tento sú určite Určite vidím viac ľudí, ktorí chcú
bola v ich organizácii zamestnaná. deprimujúce a demotivujúce pre na­ prísť na Slovensko a pracovať v štát­
A toto je oblasť, o ktorej sa v médi­ šich vedcov aj šikovných študentov. nej správe. Na príklade študentských
ách veľa nehovorí. Ľudia môžu mať Určite to nie je jediný prípad. Ale bo­ protestov zase vidím, že sú tu mladí
dosah na domovskú krajinu aj zo za­ lo by fajn prinášať viac správ o prípa­ ľudia, ktorých zaujíma, čo sa okolo
hraničia. Ale ťažko sa mi hodnotí do­ doch, keď návrat fungoval. O tom sa nich deje. Za desať rokov sa nepamä­
sah odlevu mozgov zo Slovenska. Ja tak často nehovorí. tám, že by stredoškoláci robili proti­
sa pohybujem v komunite ľudí, ktorí Je to teda len nevyvážený medi- korupčné pochody. Vyzerá to tak, že
majú v zahraničí dobrú prácu a stále álny obraz? mladým ľuďom záleží na stave tejto
ich to na Slovensko ťahá. Chcú nájsť Náš štát má obrovské problémy krajiny a chcú sa aktívne podieľať
niečo, čím by Slovensku pomohli aj a niektoré veci vôbec nefungujú. Je na zmene. Tiež sa to určite zlepšilo
zo zahraničia. Niektorí premýšľajú, dobré, že na to médiá poukazujú. Po­ v technologickej oblasti. Na Sloven­
že sa aj vrátia, alebo aspoň na neja­ kiaľ sa o tom prestane hovoriť, stratí sku sú zaujímavé firmy a startupy.
ký čas. Myslím si, že to, že naši naj­ sa tlak, aby sa niečo zmenilo. Ak by Ale školstvo a zdravotníctvo sa k lep­
šikovnejší ľudia odchádzajú, nie je slovenské školstvo dokázalo vytvá­ šiemu nezmenili. Ekonomicky sa
jednoznačne zlé. Jednoznačne zlé by rať špičkové odbory, tak by menej krajine za posledných desať rokov
bolo, keby sa títo ľudia prestali o Slo­ ľudí odchádzalo. Skôr by som chcela, veľmi darí, ale tiež neviem, či to cí­
vensko zaujímať. že keď sa píše o téme Slovákov v za­ tia aj ľudia v menej rozvinutých re­
Vidíte na Slovákoch v zahraničí hraničí, tak sa to nemusí písať len giónoch. Niektoré veci sú na tom asi
frustráciu z toho, ako to vyzerá na v zlom. Ale to, že máme obrovské horšie, napríklad dôvera v súdnictvo
Slovensku? problémy v školstve, je pravda. Dô­ či políciu. n

53
Zuzana Palovic sa stala sa odborníčkou na migráciu,
dnes sa téme venuje v občianskom združení

Ľuďom sa v zahraničí
zmení myslenie
J ej rodičia odišli zo Slovenska
tesne pred revolúciou, ona tu
však stále cíti korene a skúma
podobné príbehy Slovákov, ako je ten
jej. Zuzana Palovic získala doktorát
Deti migrantov sú zvyknuté v ži-
vote usilovnejšie bojovať. To je dôvod,
prečo majú následne veľký vplyv na
cieľovú krajinu. Keď sme vstúpili do
Európskej únie, zistila som, že môj
Zuzana Palovic
Je odborníčka na migráciu. Skúma
vplyv migrácie ľudí pri návrate do
k téme migrácie vo Veľkej Británii a RIA bratranec začal pracovať v Londýne. svojich rodných krajín, presun moz-
získané poznatky rozšírila do knihy GEHREROVÁ Ľudia mohli zrazu ľahko odísť aj sa gov a ich rozvoj. Bola doktorandkou
reportérka
Veľký návrat. Tá sa venuje príbehom vrátiť späť domov. V tom čase som na britskej University of Surrey, kde
ľudí, ktorí sa po pobyte v zahraničí žila v Južnej Kórei, ale inšpirovalo ma pracovala na projekte o Slovákoch,
vrátili na Slovensko. A tiež názorom to presťahovať sa do Londýna. Záro- ktorí sa po čase v cudzine vrátili
osobností, ktoré situáciu okolo od- veň som pochopila, že Slováci a Česi späť na Slovensko. Vyrastala v Bra-
levu našich ľudí do zahraničia hod- začali vnímať cestovanie ako niečo tislave, ale keď mala štyri roky, jej
notia. Publikácia vyšla v rámci Zuza- plynulé a cyklické. Chceli chvíľu skú- rodina spolu s ňou emigrovala do
ninho občianskeho združenia Global siť pracovať v Londýne, potom v Ber- Kanady. Žila, pracovala alebo študo-
Slovakia, ktoré sa snaží zviditeľniť líne, zrazu mali otvorené dvere, ktoré vala v ôsmich krajinách, no korene
Slovensko na medzinárodnej úrovni. chceli využiť. stále cíti na Slovensku. To je pred-
Súvisí to aj s tým, že sa už necí- metom jej výskumu a projektov.
Ste autorkou projektu o ľuďoch, tili byť Slovákmi, ale Európanmi?
ktorí nejaký čas žili v zahraničí Áno. Otvorenie hraníc posúva
a vrátili sa na Slovensko. Prečo sú vnímanie toho, čo to znamená byť
pre vás títo ľudia zaujímaví? Európanom. Dnes máme možnosť
Som dcérou slovenských imigran- zažiť rôzne európske krajiny a cítiť
tov, ktorí rok pred Nežnou revolúciou sa európsky. Zároveň si uvedomíme,
emigrovali do Kanady. Vyrastala som že Španiel, Francúz, Nemec alebo
v zahraničí, kde sme boli stále v kon- Angličan nie je od Slováka tak veľmi sú horší, ale dokonca omnoho lepší.
takte s ďalšími slovenskými a český- odlišný. Slováci boli vždy Európanmi. Chcela som spísať príbehy úspešných
mi imigrantmi. Spoznala som veľa Zmenilo sa to akurát vtedy, keď sme Slovákov za hranicami. Zvlášť tých,
mladých ľudí, ktorí sa, rovnako ako sa stali súčasťou východného bloku. ktorí sa vrátili na Slovensko a majú
ja, narodili na Slovensku alebo v Čes- Vtedy sme začali mať pocit, že sme vďaka svojim znalostiam zo zahrani-
ku. Všimla som si, že Slovensko takto akosi mimo nej. Geograficky je však čia významný vplyv na spoločnosť.
stratilo dve generácie. Prišlo o mojich Slovensko v srdci Európy. Ako sa ľuďom v zahraničí mení
rodičov, ktorí boli vzdelaní a šikovní, Slovensko je mladá krajina a so myslenie?
a prišlo aj o mňa a mojich rovesní- západnými krajinami máme mož- Začali inak vnímať sami seba aj
kov. Ako som dospievala, všimla som nosť zoznamovať sa len niekoľko svoju krajinu. Uverili tomu, že to, o čo
si, že množstvo mojich slovenských rokov. Nie je pre ľudí zo Slovenska sa snažia, je skutočne možné. Získa-
a českých rovesníkov v Kanade bolo stále ťažké za hranicami uspieť? li dve veci: sebadôveru a nezávislosť.
úspešných – podnikali, získavali dok- Svoj projekt som robila aj preto, Slováci majú medzi sebou veľmi silné
toráty, mali veľký vplyv na krajinu, aby som ukázala, že Slováci sú sku- väzby. Ak niekto zháňa ubytovanie
kde žili. Títo ľudia pritom mohli mať točne veľmi talentovaní a zruční. alebo prácu, vždy to najprv skúsi cez
veľký vplyv aj na Slovensko, ak by so Kým sú na Slovensku, často nevedia, sieť svojich známych. Spýtajú sa svo-
svojimi rodičmi neodišli. akí sú dobrí, ale keď prekročia hranice jej rodiny a priateľov. Keď však človek
Prečo je to tak? Odchádzajú a začnú súťažiť v rámci medzinárod- z tejto siete odíde, je nútený spoľah-
z krajín naozaj tí najšikovnejší? ných štandardov, uvedomia si, že nie núť sa len na seba, zohnať si prácu,

54 MAGAZÍN N 4 /2019
SPRAVODAJSTVO

Zuzana Palovic so svojou knihou


Veľký návrat, ktorá vyšla
v slovenskej i anglickej verzii.
FOTO - JULIE KORENKO
55
bývanie a podobne. Niekedy sú tieto
skúsenosti aj zlé, ale na druhej strane
vedia byť veľmi obohacujúce. Mnohí
zistili, že veľa vecí dokážu urobiť sa-
mi, a uvedomia si, že svoj osud majú
vo vlastných rukách.
Vo vašom projekte ste skúmali
najmä Slovákov, ktorí mali vyššie
ciele. V Británii je však množstvo
tých, ktorí si tam neprišli budovať
kariéru, ale jednoducho si chceli
zarobiť a vrátiť sa domov.
Skúmam najmä vysokokvalifiko-
vaných migrantov. Čiže ľudí s uni-
verzitným vzdelaním. Je však pravda,
že mnohí ľudia s vysokoškolským
diplomom v Británii roznášajú ká-
vu alebo pracujú na recepciách. Deje

CHCELA SOM UKÁZAŤ, ŽE SLOVÁCI


SÚ SKUTOČNE VEĽMI TALENTOVANÍ
A ZRUČNÍ. KÝM SÚ NA SLOVENSKU,
ČASTO NEVEDIA, AKÍ SÚ DOBRÍ, ALE KEĎ
PREKROČIA HRANICE A ZAČNÚ SÚŤAŽIŤ V
RÁMCI MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV,
UVEDOMIA SI, ŽE NIE SÚ HORŠÍ.

sa to z dvoch dôvodov. Po prvé, noví


imigranti sa automaticky dostávajú
do najnižších zamestnaní. Po druhé,
ľudia, ktorí do zahraničia odchádzajú,
tam chodia len nakrátko. Nie sú to ľu-
dia, ktorí si chcú robiť kariéru pripra-
vovaním burgrov v McDonalde. Chcú
najmä peniaze. Ak architekt servíru-
je kávu, tak mu to síce profesionál- Masarykova univerzita v Brne je vysokou školou, na ktorú prúdi veľa študentov zo Slo
ne nepomáha, ale vie mu to pomôcť
inak. Keďže bol v inom prostredí, viacerí si v sebe nosili patriotizmus ľudí do zahraničia chodí iba načerpať
nútilo ho to klásť otázky, ktoré by sa a chceli Slovensku nejako pomôcť. skúsenosti.
doma nepýtal. Ak totiž celý život pre- Niektorým ľuďom z vyspelých krajín, Čo všetko ľuďom zo zahraničia
žijete na Slovensku a socializujete sa ako je Anglicko alebo Nemecko, sa to bráni vrátiť sa späť? Úrady, zákony
iba v jednom prostredí, tak svet okolo zdalo až smiešne. Vždy som sa im to alebo samotní ľudia?
seba vnímate ako fakt a realitu. Ak sa ale snažila vysvetliť tým, že máme Je tu viacero dôvodov. Po prvé sa
však dostanete do inej krajiny, vidí- veľmi mladú krajinu. Stovky rokov stále boríme s dedičstvom komuniz-
te aj inú realitu, ktorú môžete s tou sme boli súčasťou Uhorska, potom mu. Ak za totality niekto zo Slovenska
predchádzajúcou porovnávať a kon- Československa, štyridsať rokov tu odišiel, bol označený za zradcu a toto
frontovať. Pobyt v zahraničí ľuďom bol totalitný režim. Nikdy sme nema- vnímanie odídencov stále prežíva
otvára oči. li možnosť sami sa nejako realizovať. v hlavách Slovákov. Opustil nás, od-
Keď Slováci takto načerpajú Slovensko sa nám teraz môže zdať strihol sa od nás. Ďalší z dôvodov je,
skúsenosti a rozšíria si obzory, ako jeden veľký startup. Keď sa však že ekonomická prosperita je pre nás
majú nejakú morálnu povinnosť niekto v zahraničí rozhodne Sloven- pomerne nová vec. Rada to vysvetľu-
vrátiť sa domov a tieto poznatky sku pomôcť, zistí, že realita je tu tro- jem pomocou metafory o koláči. Ľu-
priniesť späť? cha iná, než očakával. Slováci sú k cu- dia na Slovensku si myslia, že všetky
Nemajú žiadnu povinnosť. Ale keď dzincom uzavretí a stále majú pocit, ich príležitosti sú súčasťou jedného
som po svete stretávala Slovákov, že ak niekto zo Slovenska odíde, tak koláča, o ktorý sa musíme deliť. Ak
navždy. Pritom to nie je pravda a veľa k nám príde nový člen, tak začneme

56 MAGAZÍN N 4 /2019
ROZHOVOR
a vysokou školou, keď cestujú, pra-
cujú, spoznávajú svet. Univerzity od
svojich študentov očakávajú, že majú
v životopise aj referenciu zo zahrani-
čia, inak to môže zastaviť ich kariér-
ny postup. Veľké mestá ako Londýn
alebo New York však majú výhodu,
že lákajú ľudí z celého sveta, takže ak
sa aj nerozhodnú vycestovať, nemajú
núdzu o tých najbystrejších ľudí.
Vnímajú Briti slovenských imig-
rantov aj pozitívne? Pred brexito-
vou kampaňou sa zdalo, že nás vi-
dia najmä v zlom svetle.
Brexit ukázal, že v Británii existujú
rozdiely rovnako, ako aj v mnohých
iných bohatých krajinách. Regióny
a veľké mestá ako Londýn hlasovali
najmä za zotrvanie v EÚ, lebo chcú
zostať globálnym mestom, kde žijú
ľudia z celého sveta. Ale potom tu
máte aj provinčnejšie regióny, ktoré
nemajú také pozitívne skúsenosti
s migráciou a kde žijú najmä nevzde-
laní a neskúsení migranti, s ktorými
sa prakticky nestretávajú a vymedzu-
jú sa voči nim. Ale takéto skupiny má-
te v každej spoločnosti.
Briti teda majú vo zvyku cesto-
vať, ale Slováci nie. Mnohí z nich
prežili celý život na Slovensku a do
zahraničia šli iba na dovolenku do
Chorvátska. Ako dlho môže trvať,
kým si z toho aj my urobíme tra-
díciu?
Pred prvou svetovou vojnou bolo
Slovensko druhou krajinou hneď po
ovenska.  FOTO - MASARYKOVA UNIVERZITA Írsku, ktorá sa v pomere k počtu oby-
vateľov najviac podieľala na migrácii
byť nervózni, lebo máme pocit, že sa mozgov. Je to dôležité napríklad z Európy. Tisíce ľudí vtedy odchádzali
o ten koláč musíme podeliť aj s ním. aj pre Veľkú Britániu, ktorá má zarobiť si do Ameriky. Môj pradedko
Ale realita je iná, pretože žiaden jeden skvelé univerzity a vysoký životný bol tiež viackrát v Amerike. Mobili-
koláč neexistuje, ľudia, ktorí prichá- štandard? ta bola vždy súčasťou našej kultúry.
dzajú na Slovensko, sa na ekonomiku Briti sú zvyknutí cestovať. Žijú na V období komunizmu sme boli ume-
často pozerajú z globálnej perspek- malom ostrove, z ktorého neustále lo zadržaní na svojom území. Teraz
tívy, myslia viac medzinárodne. Bu- cestovali do sveta a snažili sa vybudo- je veľmi dôležité prelomiť tú izoláciu
dúcnosť Slovenska nie je v izolácii, vať impérium. Po stáročia boli vysta- a začať vnímať svet ako našu súčasť.
na to sme príliš malí. Žije tu len päť vení rôznym myšlienkam, kultúram Európska únia nebola vytvorená len
miliónov ľudí, nehovoríme svetovým alebo jedlám. Vďaka svojmu pasu pre voľnosť obchodovania, ale aj na
jazykom, nesedíme na rope ani na majú veľmi privilegované postavenie. posilnenie interakcie medzi ľuďmi
plyne. Jedinou cestou dopredu je skrz Volá sa green light passport, podľa to- z rôznych krajín. Znižuje to šancu, že
naše mysle, vedomosti, služby a pro- ho, že pri prechode cez každú hranicu sa raz začneme nenávidieť natoľko, až
dukty, ktoré môžeme ponúknuť sve- vám zasvieti zelené svetlo a vy ňou sa budeme chcieť zabiť.
tu. A toto vieme dosiahnuť len vtedy, môžete prejsť. Využívajú možnosť Chceli sa vaši rodičia niekedy na
ak budeme fungovať medzinárodne. kúpiť si lístok kamkoľvek chcú bez to- Slovensko vrátiť?
Pre Slovensko je dôležité, aby ho, aby si museli vybavovať imigračné Tým, že odišli ešte za totality, ve-
sa ľudia so skúsenosťami do kraji- víza. Veľa mladých ľudí tam využíva deli, že keď raz odídu, tak už sa nebu-
ny vrátili, pretože sme zažili odlev gap year, teda rok medzi strednou dú môcť vrátiť. V ich hlave aj v duši

57
ROZHOVOR
sa teda rozhodli pre úplný rozvod so odišli zo Slovenska. Je to na päťmi- Mali títo ľudia pocit, že na Slo-
Slovenskom. Nesnažili sa vychová- liónovú krajinu vysoké číslo? vensku dokážu väčšie veci než
vať ma ako patriotku, ale ja som mala Áno, štatisticky je to vysoké číslo. v zahraničí?
k Slovensku úplne iný vzťah, než oni. Znamená to, že desať percent našej Vracali sa z altruizmu, ale aj z pro-
Trocha boli zmätení z toho, prečo ma aktívnej pracovnej sily je v zahrani- fesionálnych dôvodov. V zahraničí by
Slovensko tak veľmi zaujíma, ak sa čí. Je to veľká strata časti populácie, možno mohli pracovať ako vedci na
nik­dy nebudem môcť vrátiť. to však neznamená, že je to tragédia, univerzite, ale na Slovensku môžu
Vy sa na Slovensko neplánujete mnohí odchádzajú, pretože je tu pre- byť poradcom ministra. Na pracov-
vrátiť? bytok mozgov. Ako keď sa vám voda nom trhu máme stále veľké medzery,
Žijem medzi Slovenskom a zahra- v pohári prelieva cez okraje pohára. vďaka ktorým tu ľudia môžu urobiť
ničím. Každý mesiac sa sem vraciam. Čo by ste povedali tým zahra- rýchlu kariéru. Máme tu „strate-
Keď sa Slováci vracajú späť na ničným Slovákom, ak by sme ich nú generáciu“, ktorá žije v mnohých
Slovensko, zvyčajne ich veľa vecí chceli pritiahnuť späť na Sloven- postsocialistických krajinách. Sú to
hnevá. Čo hnevá vás? sko? ľudia, ktorí vyrástli za socializmu
Som smutná z toho, že si sami se- Povedala by som im, že Slovensko a v čase, keď padol režim, nemali skú-
ba vôbec nevážime a ľahko sa vzdáva- ich potrebuje a je plné príležitostí. Že senosti a nevedeli, ako konkurovať
me. Hneď ako sa stretneme s prvou sú v jedinečnej pozícii, pretože rozu- zahraničiu. Nevedeli po anglicky, iba
prekážkou, vzdáme sa. Celý život je po rusky. Trh sa ale otvoril smerom
pritom o prekážkach a je normál- ÍSŤ DO ZAHRANIČIA NIE JE LEN na Západ a vznikla obrovská diera,
ne, že sa v živote objavia a my sa ich pretože nám chýbali ľudia, ktorí by
O ODCHODE NIEKAM ZA HRANICE
musíme naučiť zvládať. Niekedy sme vedeli so Západom komunikovať
vďační za to, že vôbec žijeme, pretože A ZÍSKAVANÍ NOVÝCH SKÚSENOSTÍ, ALE a spolupracovať. Existuje tu však aj
sme toho museli veľa prekonať. Ne- AJ O ZMENE MYSLENIA. JA TVRDÍM, ŽE „zlatá generácia“, sú to deti stratenej
malo by nám ale stačiť iba prežívanie. JE TO POZITÍVNA SKÚSENOSŤ, PRETOŽE generácie. Keďže trh nie je naplnený
Slovensko má strategickú pozíciu ĽUDIA VĎAKA NEJ ZISŤUJÚ, AKÁ JE ICH staršími a skúsenejšími ľuďmi, vedia
v srdci Európy a bolo po stáročia veľmi rýchlo kariérne stúpať a rozví-
strategickou baštou. Prečo nám Rusi CENA, A ZÍSKAVAJÚ SEBAVEDOMIE. jať sa. V strednej a východnej Európe
nedovolili odpútať sa od Sovietskeho majú mladí ľudia oveľa lepšie mož-
zväzu počas Pražskej jari? Pretože mejú domácemu prostrediu, vedia, nosti a príležitosti, než mladí v západ-
naša pozícia bola príliš dôležitá, geo- ako tu fungujú inštitúcie, akú máme nej Európe. Tí totiž musia súťažiť so
graficky aj politicky, boli sme bránou mentalitu, ale rozumejú aj tomu, ako staršou generáciou vo svojej krajine
do Európy. Navyše, kvalita nášho to funguje globálne. Keď k nám príde a čakať, kým odíde do dôchodku.
života patrí k najlepším na planéte. cudzinec, ktorý o nás nič nevie, vzni- Urobili ste si doktorát na tému
Milióny ľudí môžu len snívať o nie- ká množstvo nedorozumení, ktorým migrácie. Čo bolo záverom vašej
čom, čo každodenne dostávame by títo zahraniční Slováci mohli za- práce?
zadarmo. Máme byť na čo pyšní. brániť. Takže peniaze, ktoré by sem Snažila som sa v nej dokázať, že
Ale keď sa sústredíme len na svoje potenciálne mohli prúdiť zo zahrani- skúsenosť s medzinárodnou mo-
problémy, zabúdame na to, akí sme čia, sú blokované. Zahraniční Slováci bilitou je vlastne akýmsi procesom
v skutočnosti šťastní. by tieto bariéry vedeli prelomiť a stať osobnej transformácie. Nie je to len
Aké sú vlastne najčastejšie dô- sa akýmsi mostom s okolitým sve- o odchode kamsi za hranice a o zís-
vody migrácie ľudí v Európe? tom. kavaní nových skúsenosti, ale aj
Tým, že je Európa ekonomicky Kvôli čomu sa Slováci z vášho o zmene myslenia ľudí. Ja tvrdím,
stabilná a bohatá, ľudia nie sú moti- projektu najčastejšie vracali späť? že je to pozitívna skúsenosť, pretože
vovaní cestovať len kvôli práci, ako je Štatisticky sa domov vracia veľmi ľudia vďaka nej zisťujú, aká je ich ce-
to napríklad pri mobilite z Mexika do málo ľudí. Z tých 200- až 300-tisíc na, a získavajú sebavedomie, ktorého
Ameriky. Ak sa pozrieme na dôvody Slovákov je to len asi desať percent. máme na Slovensku všeobecne veľmi
mladých ľudí, cestujú zvyčajne kvôli Nie je tu pre nich toľko možností, ako málo. Ak sa toho zbavíme, zistíme, že
tomu, že chcú objavovať, skúsiť nie- v zahraničí. Pred revolúciou v Turec- veľmi ľahko môžeme súperiť s oko-
čo nové alebo študovať. Nerobia to ku sa veľmi veľa tureckých Nemcov litými krajinami. Súvisí to aj s tým,
len pre peniaze. Je však jasné, že Slo- z druhej generácie migrantov sťaho- že nám dlho vládli komunisti, ktorí
vensko je na tom ekonomicky stále valo späť do Istanbulu, pretože tam nám upierali ľudské práva a trestali
horšie ako bohatý Západ, takže mo- vznikol ekonomický boom a krajina nás za sebadôveru a individualizmus.
tiváciou zostávajú aj peniaze. Slováci týchto ľudí potrebovala. To však nie je Svojím projektom, ktorý z tejto štú-
majú napríklad viac študentov na prípad Slovákov. Tí sa vracajú najma die vychádza, chcem upozorniť na
európskych univerzitách než ktorá- preto, že chcú niečo zmeniť. Hovorí- výhody, ktoré nám mobilita prináša.
koľvek iná krajina EÚ. me pritom o tých, ktorí v zahraničí Ešte pred pár rokmi nás za pokus
V Európe žije 200- až 300-tisíc niečo dosiahli a vidia u nás medzery, o prekročenie hraníc strieľali. Dnes
Slovákov, ktorí z rôznych dôvodov ktoré by dokázali zaplniť. môžeme ísť takmer kamkoľvek. n

58 MAGAZÍN N 4 /2019
BALÍČEK PRVEJ POMOCI
PRI PREZIDENTSKÝCH
VOĽBÁCH OD DENNÍKA N
Tri za
n i hy
k
2 3 , 5 0
Obsahuje:
Výstraha 2ks
Návod na použitie 1ks

obchod.dennikn.sk
ĎAKUJEME
VÁM!
Dodanie tohto časopisu stredným školám podporili desiatky darcov,
ktorí dokopy prispeli sumou 3400 eur.

Za podporu ďakujeme aj
Nadácii EPH

Magazín bezplatne získa


14 000 študentov na vyše 370 školách.

MAGAZÍN

You might also like