You are on page 1of 76

MESAČNÍK

MÁJ / 05 / 2019
ROČNÍK 4. / CENA 2,90
www.dennikn.sk

Mýty
o EÚ

+ príručka pre stredné školy

Ako funguje EÚ
VOJNA
JE BLÍZKO
Spoznajte konflikt na východnej
Ukrajine z oboch strán frontovej línie

Kúpte si knihu Tomáša Forroá


v obchode Denníka N
Ako vidíte
Európu
N acionalisti vidia v Európskej únii bruselský diktát, prí-
valy imigrantov, vládu byrokratov alebo ľavičiarov, ale-
bo liberálov, alebo Nemcov a Francúzov, koniec rodiny
a pochody homosexuálov, rovné uhorky a zlé žiarovky.
Ja vidím slobodu, Európu bez vojen, hraníc a zmenární peňa-
zí, vidím príležitosť konkurovať najsilnejším na svete v ekono-
mike, vývoji, technológiách, ale napríklad aj v záchrane Zeme, MATÚŠ
vidím záruku, že naši politici nemôžu vrátiť Slovensko späť do KOSTOLNÝ
šéfredaktor
Ruska, že nezávislý súd uvidí zločin aj tam, kde naši policajti,
prokurátori, sudcovia aj ministri a premiéri tvrdia, že skutok sa
nestal.
Nacionalisti vidia v Európskej únii koniec dejín, ja vidím
budúcnosť. Nacionalisti majú z Únie strach, ja mám nádej, že
o mojom živote nebudú rozhodovať naši politici.
Európska únia je téma, na ktorej sa dá pohádať, a to dokonca
tak vážne, že vďaka nej sa vyhrávajú voľby. Ešte nikdy nebola
taká ohrozená a rozkývaná ako dnes. Aj preto sme sa o nej roz-
hodli pripraviť celý magazín.
Jeho cieľom nie je presvedčiť, že ten môj pohľad je správny.
Pokúsili sme sa zhrnúť fakty, pomenovať najčastejšie mýty, kto-
ré z Únie robia nepriateľa.
Magazín sme pripravovali v spolupráci s euractiv.sk a v stre-
de je aj príručka pre stredné školy.
Súčasťou európskej tradície je viera v silu vzdelania a dis-
kusie. Mám k nim veľkú úctu a nádej, že ak ľudia budú vedieť,
nebude ich môcť nikto len tak ľahko oklamať. Že ak budú vedieť,
budú môcť aj nesúhlasiť, presviedčať, kritizovať, ale aj uznať, že
som sa mýlil. Jednoducho, celá debata sa nestratí v kriku a cha-
ose, ktorý vyvolávajú klamstvá a strach.
Časopis aj s príručkou sme nepísali s túžbou presvedčiť čo
najviac ľudí, ale s vierou, že o Únii sa dá písať zaujímavo a pri-
tom pravdivo. Za Európsku úniu sa oplatí bojovať, lebo tak bo-
jujeme za Slovensko, za nás.
Príjemné čítanie, Európania.

N magazín. Mesačník č. 05/2019, ročník 3. Adresa redakcie: Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Šéfredaktor: Matúš Kostolný. Grafická úprava: Soňa Ševčíková.
Vydáva N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491. Konatelia vydavateľstva: Lukáš Fila, Tomáš Bella. EV 5440/16. ISSN 2453 - 9597.
Informácie o predplatnom a inzercii nájdete na www.dennikn.sk alebo získate na info@dennikn.sk.
Infografika na titulke: Soňa Ševčíková, Adobe stock

3
Európska únia nie je dokonalá, keď však budete
počuť o diktáte z Bruselu, zákaze vysávačov,
či o hrozbe migrantov, spozornite. Dajte pozor
na hoaxy o EÚ

10 mýtov
o Európskej
únii

4 MAGAZÍN N 5 /2019
5
1. Slovensko je pod nejších návrhoch, napríklad v oblasti
bezpečnosti alebo ekonomiky, zase
diktátom z Bruselu hlasujú príslušní ministri – naprí-

N
klad ministri vnútra, financií, poľno-
iektorí politici sa držia hospodárstva a podobne – to je Rada
jednoduchého hesla: Čo VLADIMÍR EÚ.
ŠNÍDL
sa nám podarilo, tým sa Veľká časť rozhodnutí musí prejsť
reportér
pochválime; čo sa nám nepodarilo, jednomyseľne. Inými slovami: mô-

1 747 261
to zvalíme na „nikým nevolených že prejsť až vtedy, keď ich schváli aj
úradníkov v Bruseli“. Európska únia slovenský premiér alebo slovenský
občas slúži ako fackovací panák, na minister, o ktorých rozhodli doma
ktorého sa dá zvaliť takmer čokoľ- slovenskí voliči.
vek, čo Slovákov trápi. V obchodoch
sú nekvalitné potraviny? Môže za to AKO TO BOLO S MIGRAČNÝMI
Brusel. Podnikateľom pribudli pa- KVÓTAMI
pierovačky? Určite je za tým Brusel. Časté sú aj hlasovania, pri ktorých
Vo facebookových komentároch si stačí, aby za nejaký návrh hlasovali
dokonca môžete prečítať, že Európ- zástupcovia 55 percent členských
ska únia je vlastne ďalší Sovietsky krajín EÚ, ktorí zastupujú 65 per-
zväz, novodobý „žalár národov“, kto- cent obyvateľov celej EÚ. Hovorí sa
rý nám prikazuje, čo môžeme a čo tomu aj hlasovanie kvalifikovanou
nemôžeme. väčšinou. Hoci aj v týchto prípadoch
Ako to je v skutočnosti? sa snažia štáty dosiahnuť jednomy-
V prvom rade je dobre si pripo- seľnú zhodu, môže dôjsť k situácii,
menúť, že Slovensko sa pre členstvo že väčšina európskych štátov prehla-
v EÚ rozhodlo dobrovoľne. V máji suje menšinu štátov. Inými slovami:
2003 hlasovalo 1 747 261 občanov môže sa stať, že Európska rada prij-
v referende za vstup do Únie. A po- me rozhodnutie aj vtedy, keď Sloven-
kiaľ by sa Slovensko rozhodlo z EÚ sko bude proti.
odísť, môže podobne ako Veľká Bri- Takáto situácia už reálne nastala
tánia využiť známy článok 50 Lisa- v roku 2015, keď sa hlasovalo o tak-
bonskej zmluvy: „Každý členský štát zvaných utečeneckých kvótach. Ke-
sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie ďže utečenci a migranti sú veľkou
v súlade so svojimi ústavnými požia- témou aj na Slovensku, necháme si
davkami.“ ich na neskôr. Na tomto mieste si
povedzme toľko, že Rada EÚ v sep-
AJ NÁŠ PREMIÉR, NAŠI tembri 2015 rozhodla, že členské
MINISTRI štáty si majú medzi seba rozdeliť
Európska únia teda nie je dikta- 120-tisíc utečencov.
túrou, kde by niekto niekoho držal Niektoré členské štáty, vrátane
násilím. Je to spolok demokratických Slovenska s takýmto mechanizmom
štátov, ktoré sa rozhodli, že pre nich nesúhlasili, väčšina iných štátov ich
bude lepšie čo najtesnejšie spolupra- však prehlasovala. Pre Slovensko to
covať. Práve slovíčko „demokratic- malo znamenať, že prijme 1500 ľudí.
kých“ je kľúčové. O Európskej únii Na prvý pohľad to teda vyzeralo ako
rozhodujú v prvom rade politici, kto- „diktát Bruselu“, v skutočnosti došlo
rých si doma vyberajú ľudia v demo- k tomu, že menšina členských štátov
kratických voľbách. občanov sa mala prispôsobiť väčšine. Dôleži-
té je však povedať aj to, že Slovensko
AKO TO FUNGUJE V PRAXI? Slovenska využilo možnosti, ako sa voči tomu-
Zásadné rozhodnutia musia to rozhodnutiu brániť, a podalo ža-
schváliť demokraticky zvolené vlády hlasovalo lobu na Súdny dvor Európskej únie.
členských štátov. Tie vôbec najdôle- Hoci súd žalobu zamietol, aj pre od-
žitejšie – strategické veci – dostávajú v máji 2003 por Slovenska a niektorých ďalších
na stôl premiéri naprieč EÚ, ktorí
sa aspoň dvakrát za pol roka stretá- za vstup štátov Slovensko napokon rozhod-
nutie o dočasných kvótach nikdy ne-
vajú v Bruseli. Takéto zasadnutia sa
nazývajú Európska rada. O podrob- do Únie vykonalo, a to vypršalo. Štáty potom
zmietli zo stola trvalé kvóty a žiad-

6 MAGAZÍN N 5 /2019
nych 1500 utečencov na Slovensko politici sú „bruselskejší než Brusel“.
neprišlo. Majú za úlohu zapracovať nejaký
predpis do svojich zákonov, ale za-
„NIKÝM NEVOLENÍ“ pracujú ho v prísnejšej podobne, ako
Ďalšou dôležitou inštitúciou, kto- ho Európska únia schválila. Takáto
rá sa podieľa na fungovaní EÚ, je prax má dokonca vlastný termín,
Európsky parlament. Z historických hovorí sa jej „gold-plating“ (pozlaco-
dôvodov sídli v Bruseli aj vo fran- vanie).
cúzskom meste Štrasburg. Európsky Suma sumárum: pokiaľ aj zistíte,
parlament musí schváliť veľkú časť že na Slovensku platí nejaká európ-
rozhodnutí, na ktorých sa dohodnú ska smernica, nejaký predpis, voči
premiéri na Európskej rade. Funguje ktorému máte výhrady, nehádžte V roku 2018
to pomerne jednoducho. Do Európ-
skeho parlamentu si voliči vyberajú
hneď vinu na Brusel. Najprv sa spý-
tajte slovenských politikov, prečo
si u nás o azyl
poslancov vo voľbách, ktoré sa ko- s ním v Bruseli súhlasili, alebo čo ro- požiadalo
najú každých päť rokov. Slovensko bili proti jeho prijatiu.
má (po brexite) nárok na 14 euro- 178 ľudí,
poslancov. Tí však v parlamente ne-
2. Slovensko bude pričom úrady
tvoria svoj vlastný, „slovenský klub“,
ale sú rozhodení podľa toho, k aké- kvôli EÚ zaplavené vyhoveli
mu programu sa hlásia – či sú skôr
konzervatívni, sociálnodemokratic- migrantmi piatim z nich

S
kí, liberálni a podobne. Nejaký návrh
parlament schváli vtedy, keď ho pod- lovensko onedlho zaplavia
porí väčšina poslancov. hordy migrantov, namiesto a Ukrajinci tvoria najväčšiu skupinu
Asi najviac sa k „nikým nevole- kostolov postavia mešity, Slo- migrantov u nás – Ukrajincov u nás
nému Bruselu“ prirovnáva inštitú- venky sa budú musieť povinne za- pracuje zhruba 14-tisíc, Srbov okolo
cia zvaná Európska komisia. V nej haľovať. Poznáte to. Ak ste na Face- 12,5 tisíca.
pracuje viac než 30-tisíc úradníkov booku, podobné typy komentárov A potom sú tu utečenci, čo je úpl-
zo všetkých členských štátov, ktorí ste už možno neraz čítali. Nad tým ne iná kategória. Utečencami sú ľu-
sedia v presklených budovách po ce- všetkým čnie len jedno vysvetlenie: dia, ktorí museli odísť zo svojej kraji-
lom Bruseli. Ich úlohou je dolaďovať môže za to Európska únia. ny, pretože tam je vojna, alebo by im
konkrétne podoby smerníc a naria- Je to skutočne tak? tam hrozilo prenasledovanie. Kon-
dení. Odmietať migráciu a považovať krétne do Európy prichádzali v po-
Týchto úradníkov skutočne nikto ju za hrozbu je legitímny názor, na sledných rokoch utečenci hlavne zo
nevolí, väčšina však musí prejsť ná- ktorý má každý právo. Táto podka- Sýrie, z Iraku či Afganistanu, čo sú
ročným výberovým konaním, v kto- pitola nemá slúžiť na to, aby prípad- krajiny, kde je vojna už niekoľko ro-
rom už uspelo aj mnoho Slovákov ného odporcu migrácie presviedčala kov (v Afganistane už takmer štyrid-
a Sloveniek. Často sa zabúda na to, o opaku. Jej cieľom je len poskytnúť sať). Pokiaľ teda čítate nejakú správu
že volení sú šéfovia týchto úradní- fakty o migrácii a Európskej únii. napríklad o Maročanoch v Taliansku
kov. V čele Európskej komisie totiž alebo Senegalčanoch vo Francúzsku,
stoja takzvaní eurokomisári, ktorých AJ SLOVÁCI SÚ MIGRANTI ide zväčša o migrantov, a nie o ute-
navrhujú vlády ich vlastných štátov A KTO SÚ UTEČENCI čencov. Utečenec je totiž konkrétne
– slovenská vláda od roku 2009 no- V prvom rade treba odlíšiť medzi človek, ktorému je priznaný azyl ale-
minovala na tento post nedávneho dvoma pojmami, ktoré mnoho ľudí, bo iný typ medzinárodnej ochrany.
prezidentského kandidáta Maroša zvlášť v internetových diskusiách, Azyl a štatút utečencov zasa v mi-
Šefčoviča. Než sa eurokomisári uj- často nerozlišuje: migranti a utečen- nulosti dostávali v zahraničí aj ľu-
mú funkcie, musia prejsť ešte hla- ci. dia utekajúci zo Slovenska – počas
sovaním poslancov v Európskom Migrantom je každý, kto sa pre- druhej svetovej vojny či aj pred ko-
parlamente. sťahuje do inej krajiny. Najčastejšie munistami.
Ani po nástupe do funkcií však sú to ľudia, ktorí sa sťahujú kvôli
títo úradníci nemajú neobmedzenú práci a kvôli tomu, že v inej kraji- MIGRAČNÁ KRÍZA
vládu nad Európskou úniou. Smer- ne je vyššia životná úroveň (hovorí Teraz prejdime k Európskej únii.
nice, ktoré Európska komisia pripra- sa im aj ekonomickí migranti). Do Štáty Európskej únie nepovažujú
vuje, musia v nejakej fáze schváliť aj tejto skupiny spadajú napríklad aj migráciu ako takú za problém. Sťa-
europoslanci a tiež volení ministri Slováci pracujúci v Nemecku či vo hovanie za prácou, za vzdelaním
alebo politici členských krajín. Nie- Veľkej Británii, ale aj Srbi a Ukrajinci či za partnerom môže byť ku pro-
kedy sa dokonca stáva, že domáci pracujúci na Slovensku. Práve Srbi spechu všetkých strán. Za problém

7
(alebo ako sa v diplomacii hovorí „za zvala Angela Merkelová, čo je však tim z nich úrady vyhoveli. Za minulý
výzvu“) sa považuje nekontrolovaná ďalší mýtus. Nemecká kancelárka rok sme teda prijali piatich utečen-
a nelegálna migrácia. do celej veci významne vstúpila cov, o ktorých sa Slovensko rozhodlo
Slovákov tento fenomén začal trá- až v septembri 2015, keď státisíce postarať – po dvoch z Iraku a z Afga-
piť pred štyrmi rokmi, hoci reálne sa žiadateľov už boli dávno v Európe. nistanu a jedného zo Sýrie. Ďalším
nás dotkol iba okrajovo. V prvej po- Merkelovej vláda vtedy rozhodla, že 37 sme poskytli takzvanú doplnkovú
lovici roku 2015 vypukla utečenecká konkrétne žiadatelia zo Sýrie môžu ochranu, ktorá spočíva v tom, že na
kríza. Do Európskej únie vtedy pri- prísť priamo do Nemecka, hoci pod- Slovensku môžu zostať dočasne.
šlo viac než milión ľudí z mimoeu- ľa pravidiel ich Nemecko malo vra-
rópskych krajín, ktorí žiadali o azyl.
V najväčšej miere išlo o ľudí zo Sý-
cať iným členským krajinám. Čo je
teda podstatné: Merkelovej rozhod- 3. EÚ nám vnucuje
rie, medzi nich sa však zamiešalo aj nutie sa vzťahovalo len na Sýrčanov homosexuálov
množstvo občanov iných krajín. a len na tých, ktorí už v tom čase boli
Migrácia sa v tom čase stala eu- v iných európskych krajinách. Mer- na úkor „tradičnej
rópskou témou číslo jeden. Prvým
dôvodom boli tragické úmrtia, ku
kelová týmto opatrením, ktoré trvalo
štyri mesiace, pomohla iným člen-
rodiny”

Ď
ktorým dochádzalo počas plavby ským štátom, ktoré si s náporom
utečencov cez Stredozemné more. utečencov nevedeli rady. alší obľúbený mýtus hovorí
Len za prvých šesť mesiacov roka o tom, že pokiaľ Slovensko
2015 sa takto utopilo viac než 3000 UTEČENCI NA SLOVENSKU nezaplavia migranti, tak ho
ľudí. Ako to má Európska únia s migrá- zaplavia homosexuáli. A opäť za to
Ďalším dôvodom bolo, že európ- ciou dnes? môže Brusel, ktorému vraj prekáža
ske krajiny neboli na takýto nápor V prvom rade treba povedať, že tradičná rodina v zložení muž – že-
pripravené. Štáty ako Grécko a Ta- nikto z Bruselu nediktuje členským na – deti. Zástancovia tejto teórie ob-
liansko, cez ktoré títo ľudia vstupo- štátom, koho majú na svoje územie vykle ignorujú fakt, že za rozpad tra-
vali na územie EÚ, nemali kapacitu prijať. O ekonomických migrantoch dičných rodín väčšinou môžu úplne
ich všetkých skontrolovať ani vyba- si rozhoduje každý štát sám. Slo- iné fenomény. Na každé tri manžel-
vovať ich žiadosti o azyl. Žiadatelia venská vláda sa napríklad rozhodla, stvá pripadá na Slovensku jeden roz-
tam navyše odmietali zostať a snaži- že umožní tisícom ľudí z Ukrajiny vod, s tým má však členstvo v EÚ len
li sa (bez povolenia) dostať na sever a Balkánu pracovať v automobilkách pramálo spoločného.
do krajín ako Nemecko či Švédsko. a v priemysle. So vzťahom ku komunite LGBT
Európske inštitúcie na to reago- Európska únia má isté slovo len (lesby, gejovia, bisexuálni a transro-
vali rôznymi spôsobmi. Napríklad v otázke utečencov. Členské štáty doví ľudia) je to o niečo zložitejšie.
europoslanci vyzvali na jar 2015 musia dodržiavať jednotné postupy Európska únia sa LGBT ľudí zastáva,
Európsku komisiu, aby pripravila napríklad pri posudzovaní žiadostí avšak nie preto, aby tým nahradzo-
návrhy na povinné rozdelenie žiada- o azyl alebo pri ich vracaní do do-
teľov naprieč krajinami EÚ. Neskôr movských krajín v prípade, že im
tento plán dostali na stôl premiéri azyl neudelia. Čo je však podstatné:
na Európskej rade a tá prijala tento EÚ nediktuje členským štátom, koľ-
plán za svoj, ale hovorila o dobro- ko takýchto utečencov majú prijať.
voľnosti. Ministri (Rada EÚ) potom Ako to vyzerá v slovenskom prí-
rozhodli o povinnom presídlení cel- pade?
kovo 120-tisíc žiadateľov, ktoré sa Aj Slovensko každý rok udelí azyl
malo udiať do dvoch rokov. Ako sme malej skupine žiadateľov. Vychádza
už uviedli v prvej kapitole, niektoré to však zo slovenského rozhodnutia.
krajiny s týmto mechanizmom ne- Počet prijatých utečencov sa obvykle
súhlasili, Slovensko a Maďarsko pre pohybuje medzi ôsmimi až tridsia-
to dokonca podali žalobu na Súd timi ľuďmi ročne, pričom takto to
Európskej únie. Aj keď žaloba nebola funguje bezo zmeny už od konca 90.
úspešná, nikto napokon neprinútil rokov minulého storočia. Slovensko
Slovensko prijať utečencov, ktorých udeľuje jeden z najmenších počtov
nechcelo. azylov v celej EÚ. Výnimkou bol len
rok 2016, keď sme jednorazovo pri-
ČO UROBILA ANGELA jali 150 kresťanov z Iraku (veľká časť
MERKELOVÁ z nich neskôr odišla do iných krajín
V tejto súvislosti sa môžete EÚ alebo sa vrátila domov).
stretnúť aj s často opakovaným tvr- Naposledy v roku 2018 si o azyl
dením, že utečencov do Európy po- u nás požiadalo 178 ľudí, pričom pia-

8 MAGAZÍN N 5 /2019
vala manželstvo muža a ženy, ako to
tvrdia rôzne dezinformačné weby.
napríklad v práci, v škole, v nemocni-
ci, v obchode či pri hľadaní bývania.
4. EÚ môže za to, že
EÚ sa v prvom rade stará o to, aby jej Podľa tohto zákona by gej alebo lesba Slovensko zaplavujú
občania neboli diskriminovaní pre
svoju sexuálnu orientáciu. O tom sa
nemali byť odmietnutí napríklad na
pracovnom pohovore alebo po zavo-
nekvalitné výrobky

B
píše napríklad v Charte základných laní na pracovný inzerát len preto,
práv Európskej únie, ktorú musia že sú gejovia alebo lesby. olo to už dávno. Na pultoch
rešpektovať všetky členské krajiny Martin Macko z iniciatívy Inakosť sme mali hlavne slovenské
vrátane Slovenska. „Zakazuje sa aká- však hovorí, že v reálnom živote sa potraviny a chutili lepšie. Po-
koľvek diskriminácia najmä z dôvo- už horšie dodržiavanie týchto pra- tom ich nahradili menej kvalitné vý-
du pohlavia, rasy, farby pleti, etnické- vidiel vymáha – napríklad súdnou robky zo zahraničia, ktoré by Nemec
ho alebo sociálneho pôvodu, genetic- cestou. „Celkom dobre fungujú tieto alebo Rakúšan nekúpil, nám ich však
kých vlastností, jazyka, náboženstva zákony aspoň v oblasti služieb. Po- vnucujú. Takto znie jedna z najčas-
alebo viery, politického alebo iného kiaľ nás nejaká firma odmietne ako tejších výhrad voči Európskej únie.
zmýšľania, príslušnosti k národnost- zákazníkov, môžeme to okamžite
nej menšine, majetku, narodenia, riešiť cez obchodnú inšpekciu. Takže
zdravotného postihnutia, veku alebo v tejto oblasti nastal posun k lepšie-
sexuálnej orientácie,“ uvádza článok mu,“ poznamenal Macko.
21. Diskrimináciu zakazuje aj slo-
venská ústava. ŽIADNE UČEBNICE Z BRUSELU
Medzi viacerými ľuďmi sa ujal
O MANŽELSTVÁCH mýtus, že Európska únia sa snaží za-
ROZHODUJE KAŽDÁ KRAJINA vádzať témy okolo LGBT do sloven-
Rovnako je však nutné dodať, že ských škôl. Niektorí dokonca tvrdia,
Európska únia nijak nenúti členské že „pod tlakom z Bruselu“ vznikajú
štáty, aby napríklad zavádzali man- učebnice, ktoré údajne propagujú
želstvá pre páry rovnakého pohlavia. homosexuálne zväzky. Pokiaľ začu-
Takéto rozhodnutie necháva na ich jete podobné vyjadrenia, vedzte, že Existuje reálny
vlastnom uvážení, čo ukazuje aj od- stoja na vode. Európsky parlament
lišný príbeh Česka a Slovenska. alebo Komisia síce môžu dávať ne- problém, ktorý sa
Susedné Česko schválilo v roku
2006 registrované partnerstvá pá-
jaké podnety, aby sa v školách viac
riešili aj aktuálne témy spoločnosti,
nazýva „dvojitá
rov rovnakého pohlavia. V Česku tak ale hlavné slovo majú vždy členské kvalita“.
môžu páry uzavrieť zväzok, ktorý štáty. Aj základná Zmluva o fungova-
nie je manželstvom, a umožňuje im ní EÚ hovorí, že oblasť vzdelávania V zahraničí
napríklad po sebe dediť. Naopak, Slo- patrí do ich výlučnej kompetencie. môžete kúpiť
vensko nič podobné nezaviedlo, čo je „Inštitúcie Európskej únie neo-
z pohľadu EÚ jeho plným právom. vplyvňujú žiadnym spôsobom obsah výrobok, ktorý
Desať rokov po vstupe do Únie do-
konca v symbolickej rovine posilnilo
vzdelávania na slovenských školách
v akejkoľvek oblasti. Žiadne európ-
má rovnaký názov
heterosexuálne zväzky. V júni 2014 ske predpisy ani neupravujú obsah aj obal ako
slovenský parlament odhlasoval
zmenu Ústavy a vložil do nej vetu, že
učebných osnov,“ uvádza slovenské
ministerstvo školstva.
výrobok na
manželstvo uzatvárajú len muž a že- Na záver tejto kapitoly je vhod- Slovensku, ale má
na. „Manželstvo je jedinečný zväzok né dodať aj to, že Európska únia sa
medzi mužom a ženou. Slovenská zďaleka nevenuje len podpore sexu- iné zloženie
republika manželstvo všestranne álnych menšín. Okrem iného sa sna-
chráni a napomáha jeho dobru,“ píše ží podporovať rodiny, vrátane tých,
sa odvtedy v Ústave. ktorým sa hovorí „tradičné“. COCA-COLA, RYBIE PRSTY
Čo teda Európska únia od Sloven- Napríklad Európska komisia v ro- V prvom rade treba povedať, že
ska vyžaduje? ku 2017 predstavila balík návrhov existuje reálny problém, ktorý sa
Slovensko muselo po svojom na zlepšenie sociálnej situácie rodi- nazýva „dvojitá kvalita“. V zahraničí
vstupe zapracovať do svojich záko- čov s deťmi. Podľa nich by mal naprí- môžete kúpiť výrobok, ktorý má rov-
nov paragrafy, podľa ktorých ľudia klad každý otec po narodení dieťaťa naký názov aj obal ako výrobok na
nemôžu doplácať na sexuálnu orien- dostať minimálne desať dní platené- Slovensku, ale má iné zloženie.
táciu v bežných životných situáciách. ho voľna v práci, ktoré by mohol trá- Asi najznámejším príkladom je
Takzvaný antidiskriminačný zákon viť so ženou a s čerstvo narodeným Coca-Cola. V rakúskych obchodoch
vyžaduje rovnaké zaobchádzanie potomkom. si môžete kúpiť Coca-Colu, ktorá

9
Cenzúra internetu
EÚ nebude nič cenzurovať, nová
smernica len vyžaduje väčší rešpekt
RA
k autorským právam. CENZÚ

Rozvrat poľnohospodárstva
IE
Za to, že naši farmári sa
majú horšie než farmári C
v iných štátoch EÚ,
nemôže Brusel. TÁ

DO
RO
AG


OSEXUÁLI
Homosexuáli

O
EÚ nevnucuje žiadny
„gender“, dbá však o to,
aby ľudia s inou orientáciou

M
neboli diskriminovaní.

Y HO
Banány a uhorky Á N UH
N OR
EÚ nediktuje ich tvary, v minulosti BA KY
určovala, aké kritériá musí
DI
spĺňať ich najkvalitnejšia trieda.
KT
ÁT

ŽIA
Diktát z Bruselu ROV
"Brusel sme aj my", o predpi- PO KY
soch EÚ hlasujú aj slovenskí MAZ
politici, ktorých si volíme ÁNKO
doma. VÉ MA
10 MAGAZÍN N 5 /2019
Noví Európania/Slováci
EÚ nerieši, ako hrdo sa hlásime
A k Slovensku, peniazmi pomáha
obnovovať naše pamiatky.
NO
VÍ E
UR
ÓP
AN Zmena času
IA Či skončí zimný alebo
letný čas, alebo či zostane
doterajšie striedanie,
si rozhodnú štáty samé.
S
ČA

MIG
RA
NT
Migranti
I

Počet migrantov u nás


si určuje Slovensko samo,

ÝTY
od ich prerozdeľovania
(kvót) sa upustilo.

EÚ COC
A-C
O LA
Y

Coca-Cola, rybie prsty


ČE
R ST

Za to, že u nás majú inú kvalitu,


A
S ÁV môžu obchodníci a nie EÚ.
IE P

VY
Tá ponúka priestor, kde to riešiť.
B
RY

Vysávače, žiarovky
EÚ tlačí na to, aby boli
úspornejšie, robia to
aj viaceré štáty mimo EÚ.

K Y
R UM Č Rum, zabíjačky
Í JA Rum musí byť skutočný
ZAB rum, zabíjačky nikto
nezakazuje – ošípané
však musia byť evidované.
ASLO 11
obsahuje čistý cukor (sacharózu),
zatiaľ čo Coca-Cola z našich obcho-
Sladovník vidí problém v tom, že
veľa ľudí si nečíta menšie písmenká
5. Európska únia
dov má fruktózovo-glukózový sirup uvedené na obaloch a nepozná svoje zlikvidovala naše
(izoglukóza), ktorý o niečo viac pod-
poruje priberanie.
práva. Pomohlo by podľa neho, keby
štát, médiá či organizácie na ochranu
poľnohospodárstvo

V
Neznamená to však, že by jedna spotrebiteľov viac zákazníkom vy-
alebo druhá Coca-Cola bola viac zdra- svetľovali, čo si majú všímať a podľa  internetových diskusiách si
viu škodlivá. A tiež treba povedať, že čoho sa majú pri nákupe rozhodovať. občas môžete prečítať: „Bru-
iné zloženie neznamená vždy horšie „Aby vysvetlili, ktoré ‚éčka‘ môžu byť sel pripravil Slovensko o po-
zloženie. škodlivé a ktoré nie. Potom by ľudia travinovú sebestačnosť.“ Je to narážka
Pri niektorých výrobkoch je však vedeli, že keď je na balenej vode na- na to, že Slovensko dnes nedokáže
na mieste tvrdiť, že zahraničné firmy maľovaná napríklad jahoda, tak to eš- vyrobiť ani zďaleka toľko potravín, že
na Slovákoch šetria. Napríklad rybie te neznamená, že obsahuje skutočné by v prípade potreby nimi dokázalo
prsty predávané v Rakúsku a Nemec- jahody,“ hovorí. nakŕmiť svojich obyvateľov.
ku obsahujú 65 percent mäsa, zatiaľ Jednu podstatnú zmenu však člen- Pred tridsiatimi rokmi bolo Slo-
čo rybie prsty konkrétnej značky pre- stvo v Európskej únii spôsobilo: vý- vensko v potravinách úplne sebestač-
dávané u nás (ale i vo Veľkej Británii) razne obmedzilo možnosti Slovenska né. V súčasnosti je naša potravinová
obsahujú 58 percent mäsa. zakázať, čo sa do jeho obchodov vozí. sebestačnosť na úrovni 37 percent.
Najpodstatnejšia otázka však znie Základ Európskej únie totiž tvorí Za jednu generáciu sme sa teda do-
takto: môže za fenomén dvojitej kva- pravidlo, že firmy môžu dovážať a vy- stali do situácie, že Slovensko väčšinu
lity Európska únia? vážať tovar v rámci Európskej únie druhov potravín dováža – mäso, zele-
Krátka odpoveď znie, že Európska bez obmedzení (voľný pohyb tovaru). ninu, ovocie i ďalšie výrobky. Analy-
únia určite nie je hlavným vinníkom. Členské štáty si teda nemôžu určiť, čo tička Eva Sladovská vlani upozornila,
Problém s dvojitou kvalitou bol zná- sa na ich územie bude a nebude do- že sa to týka dokonca aj jabĺk a hru-
my už v prvej polovici 90. rokov mi- vážať. šiek, ktoré patria medzi „slovenskú
nulého storočia, desať rokov pred Príklad: médiá z času na čas infor- klasiku“. Slovensko časť potravín aj
naším vstupom do EÚ. Slováci a Slo- mujú o tom, že na Slovensko sa do- vyváža, predovšetkým obilie.
venky začali v tom čase vďaka pádu viezlo nakazené mäso z inej krajiny. Keď to vyčíslime v peniazoch, roz-
komunistického režimu voľne cesto- Slovenské úrady v takomto prípade diel medzi dovozom a vývozom bol
vať na dovolenky na Západ. Tam si nemôžu preventívne nariadiť, že vlani 1,65 miliardy eur v prospech
kupovali napríklad kozmetiku, ktorú z danej krajiny sa už žiadne mäso vo- dovozu. Pokiaľ to niekto označuje za
poznali aj zo slovenských obchodov, ziť nebude. Zakázať môžu len dovoz problém, dá sa s ním súhlasiť. Slo-
odrazu sa im však zdala iná. konkrétnej šarže (série) mäsa z kon- vensko napriek tomu, že je to pre-
„Kúpili si ten istý telový krém aj na krétneho bitúnku, kde sa problémy važne hornatá krajina s lesmi, má
Slovensku a bol iný, nevoňal tak výraz- objavili. bohatú poľnohospodársku tradíciu,
ne, nepôsobil tak priaznivo ako krém Na druhej strane: Európska únia má úrodnú pôdu na Žitnom ostrove
kúpený v zahraničí,” spomínal Albín poskytuje aj priestor, kde si členské a na Východoslovenskej nížine, a lú-
Sladovník, bývalý šéf Slovenskej ob- štáty môžu problémy okolo kvality ky a pasienky v horách nevhodné na
chodnej inšpekcie. Na Slovensku tieto výrobkov vydiskutovať. V roku 2017 pestovanie plodín vie využiť na chov
dovezené krémy preskúmali odborníci požiadali politici zo strednej Európy zvierat.
v laboratóriách a zistili, že skutočne úradníkov Európskej komisie, aby
mali iné zloženie. „Napríklad pleťové s fenoménom dvojitej kvality niečo AKO KOMUNISTI NASILU
krémy alebo saponáty, ktoré boli ur- robila. ZAVÁDZALI DRUŽSTVÁ
čené pre východný trh, nemali toľko Výsledkom je smernica, ktorú na Opäť sa však dostávame k zásad-
účinných látok, ako tie isté výrobky ur- jar 2019 schválili poslanci v Európ- nej otázke: môže za tieto problémy
čené pre Západ,“ hovorí Sladovník. skom parlamente. Podľa nej budú Európska únia?
môcť slovenské úrady pokutovať Odpoveď sa dá vydedukovať už
VŠETKO POĽSKÉ MÄSO firmy, ktoré by na slovenský trh z toho, aké krajiny k nám vo veľkom
NEZAKÁŽU vozili výrazne horšie výrobky, než dovážajú potraviny. Medzi prvé tri
Vstup Slovenska do Európskej predávajú inde. Na druhej strane, patria Česko a Poľsko. To sú kraji-
únie v tomto zmenil len málo. To, aké viacerí poslanci smernicu kritizovali ny, ktoré tiež kedysi patrili do ko-
výrobky sa na Slovensko vozia, závisí ako nedostatočnú, pretože obsahuje munistického bloku a v roku 2004
hlavne od dvoch vecí: od rozhodnutia viacero výnimiek pre firmy. Smer- spoločne so Slovenskom vstúpili do
obchodníkov takéto výrobky predá- nica je tak zatiaľ len kompromisom Európskej únie. Napriek tomu sa ich
vať a od rozhodnutia zákazníkov ich medzi politikmi, ktorí chceli dvojitú poľnohospodárstvu vo všeobecnosti
kupovať. Inými slovami: obchodníci kvalitu úplne zakázať, a niektorými darí lepšie než nášmu. Za stav slo-
predávajú to, čo sú zákazníci ochotní firmami, ktorým doterajší stav vy- venského poľnohospodárstva môže
kupovať. hovoval. v prvom rade Slovensko.

12 MAGAZÍN N 5 /2019
sa dostalo do veľkých problémov už jiny. V Česku sú to napríklad výhod-
dlho pred vstupom do Európskej né štátne pôžičky alebo pomoc pri
únie. splácaní pôžičiek od bánk. V Poľsku
zase štát odpúšťa farmárom časť od-
AGRODOTÁCIE vodov, ktoré musia platiť za zamest-
Čo sa zmenilo členstvom v EÚ? nancov. „Poľský farmár za každého
Poľnohospodárstvo v Európskej svojho zamestnanca platí za celý rok
únii je do značnej miery založené na na odvodoch iba dvesto eur. A to je
dotáciách (hovorí sa im aj agrodotá- zásadná pomoc,“ povedal pre Trend

37 %
cie). Farmári ich môžu dostať na rôz- predseda Slovenskej poľnohospodár-
ne aktivity – na to, že obrábajú pôdu, skej a potravinárskej komory Emil
na to, že chovajú kravy na mlieko, na Macho.
to, že pestujú rajčiny, jablká, chmeľ Slovensko väčšinu z takýchto pod-
či ďalšie typy produktov. Keď krajiny pôr farmárom zrušilo pred desiatimi
je úroveň strednej a východnej Európy vstupo- rokmi po príchode hospodárskej
Slovenskej potravinovej vali v roku 2004 do EÚ, museli sú-
hlasiť s tým, že ich poľnohospodári
krízy, znovu ich zavádza až teraz.
Slovenská vláda napríklad tento rok
sebestačnosti budú dostávať nižšie dotácie než oznámila novinku, že farmárom
poľnohospodári v starých členských bude odpúšťať časť spotrebnej dane
štátoch. Tento argument dodnes z nafty, ktorú potrebujú pre trakto-
používajú kritici ako dôkaz toho, že ry alebo kombajny (takzvaná Zelená
Európska únia slovenské poľnohos- nafta). Slovenské vlády doteraz ve-
podárstvo poškodila. novali peniaze skôr na rozvoj iných
Ako tento stav vznikol? K tomu však treba dodať dve po- odvetví, než je pôdohospodárstvo, čo
Počiatky treba hľadať v novodobej známky. Po prvé: podmienky, ktoré je tiež možné považovať za legitímne
histórii. Po nástupe komunistické- si jednotlivé krajiny dohodli, závise- rozhodnutie. Podporovali napríklad
ho režimu v roku 1948 sa rozbehol li aj od šikovnosti ich vyjednávačov. zahraničných investorov, ktorí u nás
proces, ktorému sa veľmi jemne ho- Napríklad Poľsko bolo pri vyjedná- otvárali fabriky, zvlášť v automobilo-
vorilo „kolektivizácia“. Komunistic- vaní tvrdšie a na poslednú chvíľu si vom priemysle, alebo investovali do
ká strana začala šikanovať väčších dohodlo väčšie výhody pre farmárov, rozvoja energetiky.
sedliakov, nechala im zhabať pôdu, než si dohodlo Slovensko. Po druhé: Pri rozprávaní o problémoch slo-
ktorú potom pripojili do takzvaných pri vstupe sa dohodlo aj to, že plat- venského poľnohospodárstva nie je
Jednotných roľníckych družstiev by pre farmárov z nových a starých možné obísť ešte jednu tému a tou
(JRD). Tieto družstvá sa stali hlav- krajín sa budú postupne vyrovnávať, je korupcia a podvody. Na jar mi-
ným pilierom poľnohospodárstva čo sa aj v ďalších rokoch dialo (hoci nulého roka upozornili novinári
a s podporou štátu fungovali nasle- úplne sa doteraz nevyrovnali). Potra- na problémy menších farmárov na
dujúcich 40 rokov. Potom prišiel veľ- vinová sebestačnosť Slovenska však východnom Slovensku. Namiesto
ký náraz. napriek tomu klesala aj naďalej. toho, aby sa venovali svojej práci,
Po Nežnej revolúcii sa značná Keď týždenník Trend tento fe- museli farmári zápasiť s rôznymi
časť pozemkov vracala pôvodným nomén analyzoval, zistil, že väčším špekulantmi, ktorí sa ich snažili pri-
vlastníkom, družstvá menili štruk- problémom než výška dotácií je praviť o pôdu i dotácie, často ich aj
túru i vlastníkov, štát ich prestal efektivita slovenského poľnohospo- bili na vlastných poliach. Ich príbehy
podporovať. Do toho prišiel úpadok dárstva. Iné krajiny, vrátane sused- ukázali, že platby z Európskej únie
ekonomiky, ceny rástli, zato ľudia ných, dokážu z agrodotácií vyrobiť sa veľakrát nedostali k skutočným
mali menej peňazí na nákupy potra- väčšiu hodnotu. „Európsky farmár farmárom, ale končili u špekulantov,
vín. Podnikatelia, ktorí chceli inves- v priemere vyprodukuje trojnásob- ktorí ani nevlastnili polia. Zrejme
tovať do nových technológií a rozví- ne vyššiu hrubú pridanú hodnotu európskym unikátom boli prípady,
jať zastarané družstvá, si nemali kde ako slovenský roľník,“ poznamenal keď sa tieto agrodotácie vyplácali aj
požičať, pretože banky im neposky- Trend. za plochy, kde stálo malé letisko ale-
tovali pôžičky. Výroba dramaticky bo záhradky rodinných domov, ktoré
klesla. Napríklad v roku 1990 sa na KEĎ BILI FARMÁROV si obrábal každý sám a nie jeden veľ-
Slovensku chovalo 2,5 milióna oší- NA POLIACH ký farmár.
paných, v roku 2000 to už bolo len Ďalšou kapitolou je takzvaná ná- Za tieto kauzy, ktoré brzdili rozvoj
1,5 milióna. Chov dobytka klesol za rodná pomoc. Členské štáty sa ne- poľnohospodárstva, však už nezod-
toto obdobie z 1,6 milióna zvierat na musia spoliehať len na dotácie, ale povedal Brusel, ale konkrétni úrad-
650-tisíc. Rapídne klesala aj produk- môžu farmárov podporiť aj samy. níci a politici na Slovensku. Európ-
cia obilia, vajec či zemiakov, jedno- Robí to Česko, robí to Maďarsko, ska komisia i poslanci Európskeho
ducho slovenské poľnohospodárstvo robí to Poľsko, robia to i ďalšie kra- parlamentu naopak opakovane žia-

13
dali Slovensko, aby tieto problémy si povedali, že hlavné slovo v Európ- 2013 titul Európske hlavné mesto
riešilo a pomohlo vlastným farmá- skej únii majú vlády členských kra- kultúry (spoločne s Marseille). Vďaka
rom dovolať sa ich práv. jín, teda politici z národných štátov, tomu si mohli s prispením eurofon-
ktorých volia ich vlastní občania. dov opraviť svoje najvýznamnejšie
6. Európska únia V základnej Zmluve o Európskej
únii sa tiež píše, že pokiaľ ide na-
budovy v meste – za viac než šesť
miliónov eur napríklad opravili Dóm
nechce, aby sme boli príklad Európska komisia navrhnúť sv. Alžbety alebo Malú scénu Štátne-
nový predpis, musí pred tým zohľad- ho divadla.
Slovákmi niť aj špecifiká európskych regiónov K takýmto zdrojom je možné eš-

V
(doslova „regionálny a miestny roz- te prirátať takzvané Nórske fondy.
stup do EÚ si pred pätnás- mer”). To sú peniaze, ktoré platia Nórsko
timi rokmi mohol všimnúť Európska únia dokonca nediktu- a niektoré menšie štáty, ktoré nie
každý už z toho, že pred bu- je ani to, kde všade má visieť vlajka sú členmi EÚ, ako kompenzáciu za
dovami úradov začali naraz visieť Európskej únie. To, že visí napríklad to, že majú prístup na spoločný trh
modré vlajky so žltými hviezdami. pred slovenskými školami alebo Európskej únie. Z týchto peňazí už
Dnes na internete občas môžete do- úradmi, vyplýva z odporúčania slo- Slovensko získalo napríklad 3,5 mi-
čítať, že toto bol iba začiatok. venského ministerstva vnútra. Píše lióna eur na obnovu záhrad v Ruso-
EÚ sa údajne snaží dosiahnuť, sa v ňom napríklad o tom, že pri vlaj- veckom kaštieli alebo milión eur na
aby už neboli Slováci, Česi či Maďari, ke EÚ by za každých okolností mala záchranu Červeného Kláštora.
namiesto toho má vraj vzniknúť len visieť aj slovenská vlajka.
bezfarebná masa „nových Európa-
nov“.
Osobitným prípadom sú len fir-
my a inštitúcie, ktoré čerpajú európ- 7. EÚ nám nanúti
Je to, prirodzene, úplne inak. Eu- ske dotácie. Tie majú povinnosť na zimný čas

T
rópska únia nijak nezasahuje do to- viditeľnom mieste zverejniť oznam,
ho, ako veľmi sa hlásime k tomu, že že takúto dotáciu čerpajú, a tam je aj áto téma vzbudila prvýkrát
sme Slováci. Už v prvej kapitole sme symbol Európskej únie. rozruch na jeseň 2018. Mé-
Práve pri téme dotácií sa oplatí diá vtedy informovali, že
trochu pristaviť. Niektoré konšpi- sa chystá zrušenie striedania let-
račné teórie hovoria o tom, že EÚ sa ného a zimného času. Predbežný
snaží zlikvidovať Slovensko skryto, návrh znel: zachovať zimný čas. To
práve cez dotácie: údajne veľkoryso by v praxi znamenalo, že v lete sa
dotuje len tie organizácie, ktoré pre- začne rozvidnievať už o tretej ráno,
sadzujú multikulturalizmus a pod- zato tma príde už okolo ôsmej večer.
porujú migrantov na úrok „sloven- „Koniec letných večerných posedení
ských“ organizácií. Ide o poloprav- na terase,“ písali niektorí Slováci na
divé tvrdenie. Faktom je, že v rámci Facebooku. A v hmlistej pamäti im
EÚ funguje takzvaný Fond pre azyl, zostalo, že s touto zmenou má niečo
migráciu a integráciu, ktorý by sa spoločné Brusel.
mal dokonca v najbližšom čase vý- O čo teda šlo? Striedanie času je
znamne navýšiť. Peniaze z neho sú v Európe realitou už desiatky rokov,
určené napríklad na pomoc ľuďom, na území Československa funguje
ktorí získali azyl v členských štátoch, nepretržite od roku 1979. Pravidel-
aby sa mohli lepšie včleniť do spo- ne sa však objavujú debaty, či takýto
ločnosti. Slúži však aj na podporu systém neškodí ľudskému organiz-
návratu tých cudzincov, ktorí v EÚ mu. Keďže nápady zrušiť striedanie
Európska únia azyl nezískali. časov sa pravidelne vracali, euro-
Kritici tohto systému však často poslanci vyzvali úradníkov Európ-
nediktuje, kde má visieť zabúdajú na to, že z iných európ- skej komisie, aby sa touto témou
jej vlajka. To, že visí skych fondov je zase možné čerpať zaoberali.
podporu na aktivity podporujúce Európska komisia ponúkla obyva-
napríklad pred slovenskými slovenské tradície – napríklad na or- teľom možnosť, aby sa k tomu sami
školami alebo úradmi, ganizovanie folklórnych podujatí.
A hlavne: peniaze z Európskej
vyjadrili. Počas roka 2018 prebieha-
la takzvaná verejná konzultácia, do
vyplýva z odporúčania únie v posledných rokoch zásadne ktorej sa zapojilo 4,6 milióna ľudí zo
pomohli Slovensku opravovať jeho všetkých členských krajín. Výsledok?
slovenského ministerstva pamiatky, ktoré sú dôležité pre za- Až 84 percent zúčastnených hlaso-
vnútra chovanie slovenskej histórie i kul- valo za možnosť, aby bol len jeden
túry. Napríklad Košice mali pre rok čas po celý rok. Až na základe tohto

14 MAGAZÍN N 5 /2019
sov si vyžiadal biznis. Totiž: banány
a uhorky sa bežne dovážajú z jedné-
ho štátu do druhého a vozia ich aj
z mimoeurópskych krajín do Euró-
py. Členské štáty sa tak v 80. a 90. ro-
koch minulého storočia dohodli, že
by bolo fajn zaviesť jednotné normy,
podľa ktorých sa budú uhorky a ba-
nány posudzovať.
Konkrétne pri banánoch zavied-
li tri kategórie kvality (výberové,
1. akosť a 2. akosť). Zohľadňovali

84 %
napríklad to, či sú banány poškode-
né, ale aj to, aký majú tvar. Podobné
to bolo s uhorkami: najkvalitnejšie
uhorky sa mohli kriviť maximálne
o dvadsať stupňov, pri tých menej
zo 4,6 milióna ľudí, ktorí kvalitných stačilo, aby boli iba pev-
sa zúčastnili veľkého európskeho né a neboli poškodené.
Voľne preložené: Európska únia
prieskumu, hlasovalo za možnosť, nediktovala farmárom, aký tvar
majú mať uhorky či banány. Štáty
aby bol po celý rok jeden čas sa len dohodli na tom, ako odlíšiť
uhorky a banány, ktoré budú vo
vyššej triede, od tých, ktoré budú
v nižšej triede.
názoru Európska komisia navrhla hranice museli hodiny posúvať späť. Načo to bolo dobré?
ukončiť striedanie časov. Pokiaľ by hrozili takéto zmätky na- Po prvé: obchodníci sa mohli do-
Za rok zmeny stanovili 2021, čo prieč krajinami EÚ, nie je vylúčené predu rozhodnúť, či si objednajú
následne potvrdil aj Európsky par- ani to, že nakoniec sa radšej žiadne vyššiu alebo nižšiu triedu, a pod-
lament. Konečné rozhodnutie však zmeny robiť nebudú a všetko zosta- ľa toho kalkulovať cenu. Po druhé:
nechali európske inštitúcie na člen- ne ako doposiaľ. uľahčovalo to prepravu. Čím sú
ské štáty. Vlády členských štátov ma- uhorky či banány rovnejšie, tým
jú teraz samy rozhodnúť, aký variant viac sa ich zmestí do prepravky.
si zvolia: či zachovajú zimný čas,
alebo letný čas, alebo ponechajú na- 8. Európska únia Farmárov to motivovalo, aby pes-
tovali hlavne rovnejšie produkty,
ďalej striedanie časov, ktoré funguje diktuje tvar banánov ktorých je možné v jednom aute od-
doteraz. viezť viac. „Do jednej debny zmes-
Slovenské ministerstvo práce a uhoriek títe zhruba dvakrát toľko rovných

K
a sociálnych vecí na jeseň predbežne ako krivých uhoriek. So zahnutými
odporučilo zachovanie zimného ča- eď Ladislav Miko, vedúci za- uhorkami teda musíte vyslať dvoj-
su – ten u nás platil aj pred rokom stúpenia Európskej komisie násobný počet kamiónov,“ hovorí
1979. Politici však následne začali na Slovensku, dostal otázku, Miko.
hovoriť, že by sa prikláňali skôr k za- čo je najbizarnejší mýtus o EÚ, spo- Predpisy o kvalite uhoriek a ba-
chovaniu letného času, ktorý by si menul rovné banány a uhorky. „Baví nánov sa napriek tomu stali pre
podľa prieskumu priala aj väčšina ma na tom najmä to, že nikto už ne- mnohých kritikov hlavným sym-
Slovákov. pátra po pôvode a každý len povie, že bolom Európskej únie. „Ohnuté
Na rozuzlenie tejto otázky si bu- idioti schválili rovné uhorky,“ hovorí banány a uhorky. Bláznivé pravidlá
de treba ešte počkať. Brusel totiž Miko. O tomto mýte už počul prav- EÚ, od ktorých sa teraz môžeme
odporučil členským štátom, aby sa depodobne každý. Hovorí o tom, že oslobodiť,“ písal britský bulvárny
vzájomne koordinovali. Predstavme európska byrokracia dosiahla také denník The Sun deň po britskom
si totiž situáciu, že napríklad Česi absurdné rozmery, že prikazuje far- referende o vystúpení z Únie.
a Slováci sa rozhodnú, že celý rok bu- márom už aj to, aký tvar majú mať V skutočnosti tieto údajne bláz-
de u nás platiť letný čas, ale Maďari ich uhorky či banány. nivé pravidlá už v tom čase ani
si radšej ponechajú striedanie časov. Teraz čo hovoria fakty: európske neplatili. Smernicu o banánoch
To by znamenalo, že v lete by u nás predpisy sa v minulosti skutočne medzičasom zjednodušili a smerni-
platil rovnaký čas ako v Maďarsku, venovali aj tvaru banánov či uho- cu o uhorkách v roku 2009 zrušili
ale v zime by sme si pri prekročení riek, avšak zavedenie týchto predpi- úplne.

15
9. Európska únia a mrazničky, čo vtedy prešlo takmer
bez povšimnutia. Podľa ich zástan-
Európsku úniu, že si vymyslela ďal-
šie zbytočné papierovačky.
zakazuje žiarovky, cov môže priemerná domácnosť pri Jedna zo slovenských televízií
vysávače, zabíjačky, používaní úspornejších spotrebičov
ušetriť až 500 eur ročne.
dokonca divákov strašila, že časom
môžu skončiť aj domáce zabíjačky.
rum... Toto opatrenie pritom so zabíjač-
ZAKAZUJÚ ZABÍJAČKY

T
kami vôbec nesúvisí. Jeho cieľom je
áto kapitola nebude vylo- Nie. Na tradičné domáce zabí- zabrániť šíreniu nebezpečnej cho-
žene o mýtoch. Prebehne- jačky nikto nesiahol. Pokiaľ gazda roby zvanej africký mor ošípaných,
me si pár známych „záka- zabíja prasa, aby ho rozporcoval pre ktorú môžu roznášať napríklad aj
zov“, ktoré vyplynuli z európskych svoju rodinu alebo kamarátov, eu- voľne žijúce diviaky.
predpisov – či už sú pravdivé, ale- rópske predpisy sa ho netýkajú. Po- Napríklad v Rusku na túto choro-
bo nie. Na úvod si len pripomeň- kiaľ však gazda chce mäso z takých- bu už zahynuli státisíce ošípaných.
me to, čo sme si v tomto časopise to zabíjačiek predávať, aby na tom Veterinári preto potrebujú vedieť,
hovorili už niekoľkokrát: akýkoľ- zarábali, tak musí spĺňať hygienické kde všade sa ošípané chovajú, aby
vek z predpisov mohol prejsť až po normy či normy na humánne zabi- v prípade hroziacej epidémie mohli
tom, ako sa k nemu vyjadrili alebo tie zvierat. zakročiť.
ho odsúhlasili aj vládni politici zo Gazdom, ktorí chovajú prasiatka,
Slovenska. však nedávno pribudla nová povin- ZAKÁZALI RUM
nosť, ktorá vyvolala značný odpor. Áno aj nie. Tento príbeh pochá-
ZAKÁZALI KLASICKÉ Od jesene minulého roka musia dza ešte z „dávnych dôb“. Na Slo-
ŽIAROVKY slovenským úradom hlásiť každú vensku i v Česku sa dlhé desaťročia
Áno, v septembri 2012 sa skonči- ošípanú, ktorú chovajú – aj keď len vyrábal alkohol, ktorému sa hovori-
la výroba klasických žiaroviek (vyrá- jednu a hoci aj pre vlastnú potrebu. lo „tuzemský rum“. Pred vstupom
bali svetlo vďaka vláknu zo špeciál- Viacerí slovenskí chovatelia s tým do EÚ ho obe krajiny museli pre-
nej zliatiny kovov). Ich nevýhodou majú problém a začali obviňovať menovať, pretože podľa európskych
bolo, že bývali rozpálené, keďže časť noriem rumom môže byť len alko-
energie spotrebovali na teplo. Ten- hol, ktorý sa destiluje z cukrovej
to krok sa nestretol so všeobecným trstiny. Pri výrobe našich „rumov“
pochopením, kritici vyčítali európ- sa využívali väčšinou zemiaky (či
skym inštitúciám, že berú zákazní- zemiakový škrob), ktoré boli oveľa
kom možnosť voľby. Český server dostupnejšie. Išlo teda len o lacnú
Aktuálně.cz nedávno pripomenul, domácu náhradu skutočného rumu
že niektoré náhrady žiaroviek sú z Karibiku.
nepopulárne, lebo svietia nepriro- S novou situáciou sa liehovary
dzeným ostrým svetlom. „Citlivej- vyrovnali celkom kreatívne. Na-
ších ľudí z toho môžu aj bolieť oči,“ miesto tuzemského rumu začali
napísalo Aktuálně.cz. v obchodoch predávať „Um“ alebo
Cieľom tejto novinky bola snaha „Tuzemák“. Podobné vtipné názvy
šetriť elektrickú energiu, žiarivky sa objavili aj pri iných výrobkoch,
sú úspornejšie, než boli klasické ktoré tiež nespĺňali európske nor-
žiarovky. Nešlo o čisto európsky ná- my. Napríklad „Bratislavské bran-
pad, podobné rozhodnutie urobili dy“ premenovali po vstupe do EÚ
v rovnakom čase napríklad aj Aus- na „Bratislavské hradby“, „Kláštorné
trália alebo Kanada. brandy“ zase na „Kláštorné brány“.
Predpisy EÚ Tým sa však problémy tuzemské-
ZAKÁZALI DOBRÉ VYSÁVAČE ho rumu neskončili. Európski kon-
Nie. Smernica z roku 2014 za- sa týkajú prípadov, keď trolóri pred pár rokmi konštatovali,
kazuje len výrobu vysávačov, kto- mäso zo zabíjačiek že esencia, ktorá tomuto alkoholu
ré spotrebujú príliš veľa elektriny. dodáva typickú „rumovú“ arómu,
Predpisy určili maximálny príkon, chce gazda predávať. obsahuje potenciálne rakovinotvor-
ktorý môžu mať, avšak nie výkon,
teda to, ako vysávajú.
Ak chce zarábať, nú látku furán. Únia tak požiadala
liehovary, aby jeho výrobu zmenili.
Cieľom bolo primäť výrobcov tak musí Slovensko a Česko si napokon vyro-
ponúkať vysávače, ktoré budú rov- kovali výnimku, ktorá bude trvať do
nako výkonné, ale zároveň budú spĺňať hygienické roku 2023. Dovtedy majú liehovary
úspornejšie. Podobné pravidlá v mi- normy čas, aby furán buď z „tuzemáku“ vy-
nulosti prijali aj pre chladničky pustili, alebo presvedčili Európsku

16 MAGAZÍN N 5 /2019
úniu, že keď túto látku používajú už Najväčší odpor vyvolal článok
150 rokov, tak nie je dôvod tradíciu 13 tejto smernice. Ten vyžaduje
meniť. od správcov sociálnych sietí, aby
sa postarali o to, že ich používate-
ZÁKAZALI NÁTIERKOVÉ lia nebudú nahrávať a šíriť naprí-
MASLO klad pirátske kópie diel. To môže
Tento príbeh sa týka hlavne Čes- byť technicky náročné hlavne pre
ka, ale na dokreslenie fungovania menších internetových hráčov. Fir-
EÚ sa hodí ho pripomenúť. V roku my totiž budú potrebovať špeciálny
2012 rozhodol Súd Európskej únie, softvér, ktorý vie odlíšiť legálne ší-
že českí mliekari nemôžu predávať rené obrázky či hudbu od nelegál-
obľúbenú nátierku pod názvom nych.
„Pomazánkové máslo“ – mimocho- Kritici upozorňovali aj na to, že
dom aj na podnet ich slovenských správcovia sociálnych sietí teraz
konkurentov. Podľa súdu tento nebudú púšťať do svojho priestoru
názov miatol zákazníkov, pretože diela tých autorov, s ktorými sa ne-
v skutočnosti nejde o maslo. Sku- dohodnú na licenčných podmien-
točné maslo má mať podľa pred- a ktorú v prvej polovici tohto roka kach. Internet, ako ho poznáme
pisov aspoň 80 percent mliečneho schválil Európsky parlament. dnes, týmto skončí, varovali odpor-
tuku, zatiaľ čo nátierkové maslo ob- Aj seriózni novinári túto smerni- covia smernice.
sahuje len 30 percent tejto prísady. cu označujú za kontroverznú. Proti Naopak, jej autori sľubujú, že
Českí mliekari protestovali, niek- jej prijatiu protestovalo v uliciach tento predpis pomôže v prvom ra-
torí spočiatku odmietli zákaz reš- miest dvestotisíc, zvlášť mladých, ľu- de tvorcom – umelcom i médiám
pektovať. Nakoniec ustúpili a začali dí. Päť miliónov Európanov zároveň – ktorých výtvory sa dnes šíria in-
túto nátierku predávať pod označe- podpísalo internetovú petíciu proti ternetom bez toho, aby na to mali
ním „Tradiční pomazánkové“ (bez jej prijatiu. V Európskom parlamen- dosah. Po novom by im majitelia
slova maslo). Novinári si neskôr te prešla smernica len vďaka pár hla- sociálnych sietí a ďalších interne-
všimli, že v slovenských obchodoch som. tových služieb mali vyplácať férovú
sa „pomazánkové máslo“ paradox- Ani cieľom tohto textu nie je ur- odmenu. „Cieľom je zaviazať firmy
ne predávalo aj ďalej. Z pohľadu čiť, či nová smernica je dobrá alebo ako YouTube alebo GoogleNews,
slovenských úradov to bol totiž ná- zlá; jej dosahy sa aj tak budú dať aby umelcom, hudobníkom, her-
zov v cudzom jazyku, na ktorý sa zhodnotiť až po čase. Povieme si len, com, novinárom a ďalším tvorcom
súdne rozhodnutie nevzťahovalo. prečo prirovnávanie k „novodobej vyplácali spravodlivú odmenu,“ pí-
Ďalšie fámy sa objavujú naprí- cenzúre“ neobstojí. še sa na stránkach Európskej ko-
klad o údajnom zákaze hranoliek, Cenzúra v minulosti fungovala misie.
hriankovačov, fénov, vreckových tak, že štátny úrad rozhodoval, čo sa Tvorcovia smernice teda hovo-
nožíkov a ďalších vecí, ktoré patria smie a čo sa nesmie dostať do mé- ria: ak napríklad užívateľom sociál-
ku každodennému životu. Zalo- dií. Pokiaľ sa mal objaviť napríklad nych sietí začne na nich niečo chý-
žené sú väčšinou na zle pochope- náznak kritiky vtedajšej vlády alebo bať, majú si to vybaviť s majiteľmi
ných predpisoch alebo na úplných pravdivý opis zaostalosti krajiny, týchto sietí. Internetové firmy ma-
nezmysloch. Viac informácií k tým cenzúra to okamžite vyškrtla. S tako- jú podľa nich urobiť také opatrenia,
a ďalším fámam je možné nájsť na uto praxou nemá európska smernica ktoré nenaštvú užívateľov a záro-
stránke euromyty.sk. nič spoločné. Nikomu neprikazuje, veň nebudú okrádať tvorcov.
čo môže písať alebo zdieľať na inter- V súvislosti so smernicou sa ob-
10. Európska únia nete. Nevznikne teda žiadny „cen-
zor“, ktorý by ľuďom hovoril, ktorý
javila aj jedna pomerne zábavná fá-
ma, ktorá hovorila o tom, že nové
bude cenzurovať názor alebo informáciu majú dovo- pravidlá sa dotknú takzvaných me-
lené šíriť. mečiek. Meme sú obrázky, na kto-
internet Ako aj názov smernice hovorí, rých je napríklad politik alebo zná-

V
týka sa hlavne ochrany autorských ma osoba a k tomu pridaný viac či
 posledných mesiacoch ste práv na internete. Má dosiahnuť, aby menej vtipný text. Tento mýtus sa
mohli zachytiť obavy, že sa internetom nešírili fotky, články, dá vyvrátiť jednoznačne: smernica
Európska únia údajne pri- hudba či videá, ktoré vytvoril niekto obsahuje výnimku, podľa ktorej sa
chystala cenzúru internetu. Môže iný, a na ktorých šírenie nedali ich štandardné autorské práva nevzťa-
vraj za ňu nová smernica „o autor- autori súhlas. Smernica teda nerieši, hujú na prípady, keď niekto prerobí
ských právach na jednotnom digi- či niekto chce napríklad kritizovať cudziu fotku za účelom satiry. Me-
tálnom trhu“, na ktorej sa dohodli vládu alebo Európsku úniu, venuje mečká či Gifká tak bez ujmy prežijú
členské štáty i Európska komisia sa výlučne autorskému právu. aj novú smernicu.

17
Pliagou
bol vzdy
nacional
a je nou a
Európy
y
lizmus
aj dnes
L eto roku 1913 strávil ruský
skladateľ Sergej Prokofiev po-
stupne v Berlíne, Paríži, Lon-
dýne a dovolenku ukončil vo Švajčiar-
sku. Bol jedným z mnohých turistov,
ochranou proti vypuknutiu vojny.
Európania sa poučili z 20. storočia,
v ktorom vojny a hranice úzko súvi-
seli.
Úspech EÚ je však paradoxný: tak
sa nesmie prehlbovať, naopak, že tre-
ba vrátiť časť suverenity členským
štátom, že treba obnoviť hranice, aby
sa k nám nedostali imigranti, že EÚ
je skazená, lebo potláča tradičnú ro-
ktorí na svoje cesty nepotrebovali MARTIN M. dlho žijú vďaka nemu ľudia v mieri, dinu a obhajuje práva homosexuálov,
žiadne víza ani pas, len peniaze. ŠIMEČKA že hovoriť dnes o vojne je ako hovo- a tak ďalej.
komentátor
Európa bola vtedy takmer doko- riť o invázii mimozemšťanov – pre Paradox súčasných nacionalistov
nale priechodná a rakúsky spisovateľ väčšinu Európanov sú obe možnosti spočíva v tom, že ich hlavným cieľom
Stefan Zwieg nadšene písal: „Zrodil sa rovnako nepredstaviteľné. Lenže tak nie je rozbiť EÚ – chcú najmä vyhrať
duch európskej komunity. Aké zby- to bolo aj 1. augusta v roku 1914. Pre voľby a získať moc –, ale dejinami
točné a umelé sú hranice, keď duch drvivú väčšinu Európanov, ktorí vyše overeným faktom je to, že ak budú vo
našich čias hľadá jednotu a svetové 40 rokov žili v mieri, bola správa o vy- väčšine, EÚ nemôže prežiť. Európska
bratstvo!“ puknutí vojny v tento deň bleskom únia a nacionalizmus sú ako oheň
O rok neskôr vypukla prvá svetová z jasného neba. a voda.
vojna a s miliónmi jej obetí zahynul „V ruskej dedine nastalo ohromené
aj duch európskej komunity. Takmer ticho, prerušované len plačom mu- PROTI VLASTNÝM ZÁUJMOM
celé 20. storočie určovali životy ľudí žov, žien a detí,“ píše historik Chris- Ďalším paradoxom je, že EÚ sa
na našom kontinente dva javy: vojny topher Clark vo svojej slávnej knihe môže rozpadnúť napriek tomu, že 70
(horúce alebo studené) a hranice. Ja „Námesačníci“. V malej dedine v ju- percent jej obyvateľov je s ňou podľa
som do svojich 32 rokov podnikal vý- hovýchodnom Francúzsku zvon pri- prieskumov spokojných. A že na roz-
lety len do slovenských hôr, lebo som volal ľudí pred kostol, ženy objímali diel od Európy pred rokom 1914, kto-
nemal pas. Ale aj keby mi ho komu- svojich mužov, deti plakali a všetci sa rá bola ihriskom nedemokratických
nistické Československo vtedy vydalo, pýtali: „Čo sa deje? Čo s nami bude?“ štátov bez volebného práva pre väč-
bol by mi prakticky nanič, lebo s ta- šinu, má dnes každý dospelý človek
kým pasom sa dalo cestovať akurát AKO SPOZNAŤ NACIONALISTU právo voliť. Problém spočíva v tom,
tak do Maďarska. Zásadný rozdiel medzi vtedajšou že voliči napriek tomu často dávajú
Ten môj slovenský dnes patrí a dnešnou Európou spočíva v tom, že z rôznych dôvodov svoj hlas vo voľ-
k najsilnejším na svete. Bez víz mô- kým existuje Európska únia, máme bách nacionalistom. Robia to z neve-
žem cestovať do 121 štátov, kým istotu, že na našom kontinente vojna domosti.
Američan do 116, Rus do 80, Číňan nebude. Toto poznanie však súvisí Lenže dejiny sú plné príbehov,
do 28 a Ind do 25. Nie je to preto, lebo s inou istotou: ak sa Európska únia keď sa ľudia rozhodovali proti svojim
Slovensko je také obľúbené vo svete, rozpadne, nevyhnutným dôsledkom vlastným záujmom – najmä z neve-
ale preto, lebo je členom Európskej bude skôr či neskôr vojna medzi eu- domosti.
únie. rópskymi národmi. Keď v Londýne v 14. storočí vypukol
Dôvod tohto tvrdenia je jednodu- mor, ľudia si všimli, že sa rozmnožili
HRANICE A MIER chý. Európska únia sa rozpadne len mačky a psy a žiadali vedenie mesta,
Dnešná Európa je síce opäť prie- vtedy, ak v jej členských štátoch zvíťa- aby ich zlikvidovalo, lebo ich považova-
chodná ako v roku 1913, ale táto po- zia nacionalisti. (Už dnes v niektorých li za príčinu moru. Lenže to bolo nao-
dobnosť je mätúca. Sloboda pohybu vládnu, ako napríklad v Maďarsku, pak: mačky a psy sa rozmnožili preto,
bola vtedy aj dnes do istej miery lu- Poľsku či v Taliansku, ale ešte nemajú lebo chytali potkany, ktoré sa premno-
xusom a mnoho ľudí si radšej kúpi dosť síl na rozbitie EÚ.) A základnou žili vďaka množstvu obetí moru, kto-
nové topánky než za tie isté peniaze príčinou dvoch svetových vojen, kto- rých telá sa im stali potravou.
letenku do Paríža. Oveľa dôležitejšie ré sa v minulom storočí zrodili práve
je samotné miznutie hraníc. v Európe, bol nacionalizmus.
Zásadný rozdiel medzi Európou Nacionalistu poznáte ľahko: hovo-
v roku 1913 a tou dnešnou spočíva rí, že Brusel útočí na našu národnú
v tom, že dnešné miznutie hraníc suverenitu, že integrácia štátov v EÚ
je dôsledkom členstva štátov
v EÚ, ktoré je najúčinnejšou
Mesto poslúchlo svojich naivných strojmi lži. Za každou lžou nasleduje hlasovali za vystúpenie z EÚ. Britská
obyvateľov, dalo vystrieľať mačky úklad a násilie, každá lož je útokom spoločnosť je rozdelená na dva zne-
a psy, takže potkany, ktoré boli sku- na bezpečie sveta.“ Čapek zomrel priatelené tábory a rysujú sa línie
točnými prenášačmi moru, sa roz- o niekoľko mesiacov neskôr, uštva- konfliktov. Jedným z nich môže byť
množili ešte rýchlejšie a počet obetí ný nenávisťou českých nacionalistov obnovenie násilia v Severnom Írsku,
moru dramaticky vzrástol. a fašistov. ktoré trápilo Britániu celé minulé
Nacionalisti dnes tvrdia, že Euró- Svetoznámym spisovateľom treba storočie.
pa je zamorená škodcami v Bruseli – veriť, ak varujú pred katastrofou. Sú Mnohí Briti pochopili, že bo-
európskymi byrokratmi a že by mali oveľa citlivejší na lož a znásilnenie li oklamaní a že v referende v ro-
byť zlikvidovaní (našťastie nie fyzic- jazyka ako obyčajní ľudia. Začiatkom ku 2016 hlasovali nevedomky
ky). Skutočnosť je taká, že európski marca 2019 publikovali význam- proti svojim vlastným záujmom.
úradníci (vrátane slovenských) pat- ní spisovatelia ako Milan Kundera, Prieskumy ukazujú, že keby dnes
ria k tým najschopnejším a sú to Adam Michnik, Salman Rushdie, bolo nové referendum, väčšina by
často oni, kto chráni obyvateľov EÚ Orhan Pamuk alebo Ian McEwan hlasovala za zotrvanie v EÚ. Lenže
pred zlými rozhodnutiami národ- spoločný text pred voľbami do Eu- už je neskoro.
ných vlád. Ozajstnými škodcami sú rópskeho parlamentu, ktoré budú Voľby do Európskeho parlamen-
skorumpovaní politici v národných koncom mája. Okrem iného píšu: tu budú 25. mája 2019. Bude to
štátoch, ktorí ľuďom klamú do očí. „Ak sa niečo nezmení, tieto voľby deň, keď zistíme, či sa opakuje sta-
Lenže voliči to nevedia a mnohí budú najväčšou kalamitou, akú sme rý príbeh o tom, že ľudia sa niekedy
z nich veria nacionalistom. Idú tak kedy poznali... dôjde k explózii xeno- nevedomky rozhodujú proti svojim
proti svojim vlastným záujmom – fóbie a antisemitizmu.“ vlastným záujmom. Ak bude priveľa
z nevedomosti alebo preto, lebo uve- tých, ktorí dajú svoj hlas nacionalis-
rili lžiam. KĽÚČOVÉ VOĽBY tom, bude to koniec Európskej únie.
Prieskumy naozaj ukazujú, že Ale možno to bude naopak deň,
VEDEL TO UŽ ČAPEK nacionalisti môžu v Európskom keď zistíme, že Európania sa v kri-
Ak sa Európska únia rozpadne, parlamente získať toľko kresiel, že tickom okamihu dokážu rozhodnúť
historici budú raz hľadať príčiny budú mať dosť síl na rozbitie EÚ. správne. To by znamenalo, že dejiny
a prídu nepochybne na to, že na Čo sa stane potom, vidíme už dnes sa nemusia vždy opakovať, naopak,
počiatku katastrofy bola lož. Nacio- na príklade Veľkej Británie, kde na- môžu byť lekciou, z ktorej sa vieme
nalisti, populisti či fašisti používajú cionalisti oklamali časť voličov, ktorí učiť.
lož ako nástroj na ovládnutie myslí
svojich voličov.
Nie je to po prvý raz – dejiny sa
naozaj často opakujú. V septembri
1938, rok pred vypuknutím druhej
svetovej vojny, napísal český spi-
sovateľ Karel Čapek toto: „Nikto,
žiaden národ, žiadny štát si nebude
istý svojou existenciou, ak
môžu byť ľudské vzťahy ke-
dykoľvek korumpované ná-
Rusko a Čína chcú rozbitú Európu, domáci politici
sú ich spojencami na jedno použitie, hovorí pred
eurovoľbami Ladislav Miko, zástupca EÚ u nás

Deštruktívne
a extrémistické
sily cítia
príležitosť
22 MAGAZÍN N 5 /2019
SPRAVODAJSTVO

23
V edúci Zastúpenia Európ-
skej komisie na Slovensku
rozpráva o tom, ako to je so
zákazom „brokovnice do každej rodi-
ny“, čo sa deje po ceste europoslan-
rozhoduje o nás bez nás. Neexistuje
žiadna primárna legislatíva uvalená
na ľudí z moci úradnej, že si niečo
úradníci vymysleli. Tak to nefungu-
je. Toto je najzažratejší mýtus. Roz-
Určite napríklad Rusko, no aj iné
veľmoci ako Čína a ďalší. Keď sa
pozrieme na globálnu hru, svet už
nie je bipolárny. Máme tu USA, EÚ,
Rusko, Čínu, Brazíliu, Indiu, hráčov
cov na východ Slovenska po vražde JURAJ hodujú ministri, premiéri a Európ- začína byť viac. A všetci vnímajú, že
Jána Kuciaka a akí rozdielni sme KONÍK sky parlament, úradníci to zavádzajú Európa bola vždy veľká sila, keď bo-
reportér
s Rakúšanmi pri rúbaní lesov. do praxe. Kritizujeme úradníkov, ale la zjednotená. Rozbitá nie je silná.
nejdeme voliť europoslancov, ktorí Existuje veľa logických, strategic-
Aký najhlúpejší, najbizarnejší v skutočnosti rozhodujú. kých záujmov na rozbití Európskej
mýtus o Európskej únii počúvate? A nie je tých úradníkov priveľa? únie, na rozkladaní aj prostredníc-
Najčastejšie sú uhorky a banány. To je ďalší mýtus. Je ich asi 40-ti- tvom mýtov.
Baví ma na tom najmä to, že nikto síc a ľudia pri tom čísle prevracajú Zjavne ste však presvedčený,
už nepátra po pôvode a každý len po- oči. Veľká časť sú prekladatelia, pre- že to nie je len hra veľmocí.
vie, že idioti schválili rovné uhorky. tože všetci trváme na tom, aby sme Som presvedčený, že to má aj
Keď sa spýtate ľudí, či im prekáža ve- mohli používať svoju reč, aby sme vnútorné zdroje: predovšetkým ide
ľa kamiónov na cestách alebo drahé mali dokumenty a zákony v našom o ľudí, ktorí nie sú schopní presadiť
potraviny, každý povie áno. Nikomu jazyku. My chceme, aby to niekto svoje myšlienky na európskej úrov-
nenapadne, že rovné a drahšie uhor- zariadil. Navyše, taká radnica Paríža, ni. Neobstoja napríklad vo svetle
ky a kamióny sú z tej istej rovnice. Londýna, Viedne, Prahy, ale aj Bra- európskych hodnôt. Viete zmanipu-
Ako to súvisí? tislavy má takisto tisíce zamestnan- lovať malú skupinu ľudí, malý štát.
Väčšina ľudí v EÚ už chce mať cov. Vo Viedni asi 70-tisíc ľudí ob- Pre takýchto ľudí je jednoduchšie
zeleninu, aj šalátovú uhorku, po ce- sluhuje dvojmiliónovú aglomeráciu vytvoriť si enklávu a vybudovať si
lý rok. Vozia sa z južnej Európy. Do a 35-, možno 40-tisíc ľudí obsluhuje v nej dominantné postavenie. To sú
jednej debny sa zmestí zhruba dva- 500-miliónovú Úniu. prakticky všetci ľudia, ktorí vykri-
krát toľko rovných ako krivých uho- Uhorky aj úradníci, to môže byť kujú o odchode z Európskej únie.
riek a musíte teda vyslať dvojnásob- debata o tom, či EÚ funguje dob­ Povedzte mená tých politikov.
ný počet kamiónov s tými zahnutý- re a efektívne. Vidíte šírenie dez­ Nebudem ich menovať, ale sú aj
mi. Odrazí sa to aj na cene. informácií, ktoré majú poškodiť u nás.
Čo sa stane s tými krivými a zničiť Úniu? A majú vplyv?
uhorkami? Tie vyhodia? Nedávno som si prečítal veľ- Majú, nepochybne. Využívajú
Šalátové uhorky dnes už veľmi mi diskutovaný blog o brokovnici frustrovaných ľudí, ktorým ukážu
krivé nebývajú, kedysi boli. Keď sa do každej rodiny a o tom, ako nám domnelých vinníkov ich problémov.
štáty dohodli, že budú preferovať chce EÚ zakázať obranu so zbraňou Vždy sa nájde niekto, kto si po tieto
rovné, to nebol zákaz, ale označenie v ruke. To je zámerne šírený hoax. hlasy siahne. Verím, že títo politici
rovných uhoriek za 1. akosť. Vy- Európska únia prišla so špecifickou sú mimoriadne inteligentní, nemu-
tvorili tlak na šľachtiteľov a tí zača- reguláciou poloautomatických zbra- sia si tie veci ani myslieť, no vedia,
li šľachtiť rovné. Môžeme sa baviť ní s konkrétne veľkými zásobníkmi. že im prinesú hlasy a podporu. Na-
o tom, či to bolo treba regulovať a či Nehovorí nič o tom, že nemôžete príklad v Česku sú rýchlo vznikajú-
by to nevyriešil trh. Na to hovorím, mať poľovnícku zbraň, pištoľ, športo- ce strany postavené presne na tom-
že tá norma nevznikla preto, že to vú zbraň, len to musí mať pravidlá. to princípe.
tak chcel Brusel. Všetky normy v EÚ Zbrane ako tému do prezident­ A ako je to s vplyvmi z cudzi­
vznikajú tak, že členské štáty niečo skej kampane ťahal aj Štefan Ha­ ny? Nájdu si týchto politikov
žiadajú a Európska komisia má za rabin. vonkajšie sily, ako sú Rusko a Čí­
úlohu to vyriešiť. Niekto to navr- Veľmi často sa to zneužíva, preto- na, a spoja sa?
hol a všetci ostatní povedali, že to je že na to sú ľudia citliví. Keď to spojí- Samozrejme. To nie je nevyhnut-
dobré, a schválili to. Bol som v Eu- te s mýtom, že Komisia chce zaplaviť ne aliancia vnútorne spriaznených
rópskej komisii zodpovedný aj za Európu migrantmi a nechce, aby ste ľudí, funguje na princípe nepriateľ
bezpečnosť potravín a ako prvú vec sa mohli brániť, vzniká príbeh od za- môjho nepriateľa je môj priateľ.
som chcel zrušiť „tie idiotské krivé čiatku nepravdivý. Neviem si predstaviť, že záujmom
uhorky a krivé banány“. Dozvedel Kto má záujem vymýšľať také­ z vonku by bolo zmeniť vládu v kra-
som sa, že bolo niekoľko pokusov tú to príbehy o zbraniach a migran­ jine. Tým záujmom je rozbitie jed-
normu zrušiť a podarilo sa to až po toch? noty a keď bude rozbitá, vnútorní
viacerých pokusoch. Často sa hovorí, že to je externé. spojenci už nebudú potrební. To si
Aké mýty a dezinformácie Eu­ Myslím, že to prichádza od tých tí vnútorní spojenci často neuvedo-
rópskej únii škodia? hráčov, ktorí nie sú radi, keď je Eu- mujú.
Rozhodne mýtus o nikým nevole- rópa silná. Bol by možný slovenský
nej bande úradníkov, ktorá v Bruseli To je kto? brexit?

24 MAGAZÍN N 5 /2019
SPRAVODAJSTVO
Verím, že nie. Ľudia, čo pracujú znamné krízy. Veľmi sa teším, čo ako dopadnú vo voľbách dve naj-
so slovenskou populáciou, vedia, že budeme o dvadsať rokov hovoriť silnejšie frakcie ľudovcov a socia-
Slováci sú veľmi konzervatívni, ne- o migračnej kríze. Európa nebola listov?
radi menia názory, postoje. Populis- pripravená, ale keď sa pozrieme na Jedným z dôsledkov nárastu
tické a rozbíjacie štruktúry sa tlačia veľkosť toho prúdu a na to, že za okrajových síl bude, že tieto dve
do tém, kde má Európa modernej- štyri roky sú už počty nižšie ako frakcie veľmi pravdepodobne už
šie, liberálnejšie postoje. Slováci pred krízou, s odstupom sa ukáže, spolu nebudú mať väčšinu a budú
však nie sú hlúpi, vidia síce, že nie- že tento komplikovaný organizmus potrebovať tretiu frakciu. Tá výraz-
kto pár kilometrov za našou hrani- dokázal vlastne zareagovať pomer- ne ovplyvní výslednú podobu Ko-
cou má dvoj-, trojnásobný plat, ale ne rýchlo. misie. Môžu to byť liberáli, Zelení,
zároveň si pamätajú, aký plat mali Ako sa to odrazí teraz vo voľ- ľavičiari. Toto bude asi najviditeľ-
pred 15 rokmi. Vedia, že mimo EÚ bách? nejší rozdiel v novom parlamente.
nemáme šancu byť úspešní. Deštruktívne, populistické a ex- Vlani europoslanci prišli na
Ovplyvňujú takéto sily aj slo- trémistické sily teraz cítia svoju Slovensko po vražde Jána Ku-
venské voľby? príležitosť. Kapitalizujú problémy ciaka skontrolovať prideľovanie
Skôr nepriamo. Stačilo počúvať z posledných pár rokov a s určitou agrodotácií, o ktorých Kuciak
v prezidentskej kampani. Jeden zotrvačnosťou sa drží ich verejná tiež písal. Vtedajší premiér Ro-
z kandidátov hovoril, že ako prezi- podpora. Nemusíme mať súčasnú bert Fico im povedal, že na vý-
dent vypovie všetky medzinárodné podobu Európskej únie radi a mô- chode nič nie je, a tak tam nemô-
dohody. To je klasická manipulácia, žeme ju chcieť zmeniť. Môžeme to že byť ani mafia. Ako táto misia
ten človek vedel, že by to takto ne- však urobiť len vtedy, keď sa na tom zmenila prístup EÚ k Slovensku?
mohol urobiť. Nemám samozrejme dokážeme dohodnúť – napríklad aj Slovensko ukázalo jednu dôleži-
žiadnu tajnú službu, môžem sa len na návrate k čisto ekonomickej spo- tú vec: aj keď veľmi precízne audi-
domnievať, a myslím si, že to vzni- lupráci. A to bez Európskeho parla- ty neukazujú žiadne pochybenie vo
ká vnútri a zvonku je to len využité mentu nepôjde. Teraz sa bude roz- fungovaní systému, chyba môže byť
alebo podporované. hodovať o tom, či vôbec dokážeme na inej úrovni. Treba sa zaoberať aj
Prečo sa oplatí sledovať euro- zvoliť Európsky parlament schopný vnútornými štrukturálnymi problé-
voľby? Nie sú to len ďalšie oby- o niečom rozhodnúť. Keď ho posta- mami.
čajné nudné voľby, na ktoré u nás víme len na deštruktívnych silách, Kontrola EÚ teda nebola pri-
chodí len 13 percent ľudí? ktorých jedinou snahou je rozvoľniť pravená na typ podvodov na Slo-
Konečne si ako slovenská popu- zväzok a vytvoriť si ostrovčeky, na vensku?
lácia uvedomme, že rozhodnutia sa zlepšení stavu Únie sa nedohodne. Môžeme to povedať aj takto. Ale
robia v Rade, kam nepriamo volíme Ladislav Budú po voľbách tieto sily sil- to je trochu pritiahnuté za vlasy.
svojich ministrov, a v Európskom
parlamente, kam priamo volíme
Miko nejšie?
Myslím si, že budú silnejšie, ale
Európsky systém musíte nastaviť
pre 28 krajín s rôznou históriou aj
poslancov. Vôbec neprekáža, že má- (58) verím v to, že to nebude až také zlé, štruktúrou. Na Slovensku je veľa
me len 13 a po voľbách možno 14 ako sa to javí. Verím v silu kolektív- pozemkov s neznámymi vlastník-
poslancov. Ten parlament však fun- Vedúci zastú- neho rozumu voličov. Ten proces je mi. Peniaze prideľujeme tým, ktorí
guje vo frakciách a poznám iks prí- penia Európ- v jednotlivých krajinách rýchlejší na pôde hospodária, hoci aj nie sú
padov, keď bol jeden europoslanec skej komisie na ako na európskej úrovni. Získajú vlastníci. Problém spočíval v nakla-
dostatočne silný vo svojej téme, stal Slovensku je aj možno okolo desiatich, pätnástich daní s vlastníckymi právami.
sa jej spravodajcom a naraz hovo- vedcom, pôd- percent. Môže byť výsledkom to, že Slo-
ril stovkami hlasov svojej alebo aj nym biológom Skúste vysvetliť, načo sú nám vensko dostane na agrodotáciách
dvoch frakcií. Takto to funguje. Ten a ekológom. voľby do Európskeho parlamen- menej ako doteraz?
poslanec musí byť naozaj dobrý, ex- V Košiciach tu, keď si eurokomisárov aj tak Určite nie z tohto dôvodu. Slo-
pert, a musí byť vnímaný ako človek sa podieľal vyberajú vlády jednotlivých kra- vensko podľa mňa dostane na poľ-
so silným mandátom. Aj ten naj- na revolúcii jín, ktoré sú práve pri moci. nohospodárstvo menej, ale pre inú
silnejší europoslanec zo Slovenska v roku 1989. To je pravda, ale moc eurokomi- štruktúru rozpočtu.
mohol mať po posledných voľbách V Komisii bol sárov je preceňovaná. Môžu navr- Stane sa teda to, čo žiadajú
mandát len od 13 percent ľudí, ke- riaditeľom pre hovať agendu a predkladať návrhy. protestujúci farmári: aby dotácie
by ho aj všetci volili. Vôbec si neu- biodiverzitu Pri každom návrhu však musia pomohli skôr malým farmárom
vedomujeme, že keď sme poslancov a zástupcom presvedčiť poslancov a Radu. Pri- a nie veľkým finančným skupi-
zvolili pár desiatkami tisíc hlasov, riaditeľa zod- pomínam, že v posledných dvoch nám, ktoré skupujú polia?
v očiach kolegov sú slabší. povedným za obdobiach parlament poslal niekto- Komisia navrhuje určitú hrani-
A prečo budú zaujímavé kon- potraviny. Bol aj rého z navrhnutých eurokomisárov cu, od ktorej už farmári nedosta-
krétne tieto eurovoľby? českým minis- domov, neprešiel grilovaním. nú viac. Na prvé stovky hektárov
Európa je na rázcestí. Máme za trom životného Aký vplyv bude mať na výsled- dostane farmár vyššiu podporu, od
sebou a prebiehajú niektoré vý- prostredia. nú podobu Európskej komisie to, určitej úrovne to bude menej pe-

25
ňazí na hektár a potom bude hra- To, že EÚ chce zakázať obranu Čo si vy osobne myslíte o vý-
nica, keď už farmár nedostane nič. so zbraňou v ruke, je zámerne rube lesov na Slovensku?
Takýto systém je férový. Slovensko Systémový problém je v tom,
a Česká republika majú históriu
šírený hoax. Európska únia že lesy v územiach s najsilnejšou
veľkých družstiev a otázka je, ako prišla so špecifickou reguláciou ochranou, v národných parkoch,
sa ten problém vyrieši, či bude pro- poloautomatických zbraní stále spravuje ekonomický rezort
ti tomu odpor. Návrh prišiel preto, s konkrétne veľkými zásobníkmi. a ekonomická organizácia. Nedá-
že celoeurópsky 20 percent poľno- va zmysel, aby niekto postavený na
Nehovorí nič o tom, že nemôžete mať
hospodárskych podnikov dostáva ekonomickom fungovaní bol zodpo-
80 percent podpory. Veľkí hovoria, poľovnícku zbraň, pištoľ, športovú vedný za ochranu lesov v národnom
že oni sú tí, kto kŕmi národ. Z toho zbraň, len to musí mať pravidlá. parku. Kým sa to nevyrovná, rozpor
vyžaruje starý prístup, že jedinou zostane.
funkciou poľnohospodárstva je vy- Aj inde má ministerstvo pôdo-
produkovať čo najviac potravín. vidiel je možné dotovať aj spaľova- hospodárstva pod sebou aj lesy
A ako to je? nie dreva z národných parkov. Keď v národných parkoch?
Európske pokrytectvo je, že mu- som ešte v rámci Európskej komisie Nenapadne mi iný štát, kde by
síme vyrábať viac potravín. Nemu- robil na ochrane prírody, na mno- to tak bolo. Sú však aj štáty, kde to
síme. Nie je nič zlé chcieť to, len hých miestach západnej Európy ne- je zlúčené. V Rakúsku je ochrana
by sme to mali poctivo pomenovať: dokázali pochopiť, ako môže niekto prírody a pôdohospodárstvo v jed-
sme najväčší exportéri potravín brať stromy z najviac chránených nom rezorte. Je to v poriadku, keď
a zarábame na tom. Netvárme sa, častí národných parkov. To im ani spoločnosť dospeje k tomu, čo chce
že musíme, inak by bol u nás hlad. nenapadne a preto to ani špecificky chrániť. My tam ešte nie sme. Tre-
Zmyslom poľnohospodárskej po- neriešia v legislatíve. Považujú za ba myslieť aj na to, že zvlášť v menej
litiky je nielen umožniť vyrábať samozrejmé, že tieto stromy sú pod rozvinutých regiónoch je lesníctvo
potraviny. To by sme zvládli aj bez ochranou. Áno, môžeme povedať, jediným zdrojom príjmov. Máme
dotácií, systém by sa preskladal že sme boli v Európskej únii slepí tu aj reštitúcie, kedysi ľuďom lesy
a fungoval ďalej. Máme napríklad a mali sme to dať do pravidiel. No ukradli a teraz im v národných par-
najprísnejšie pravidlá pri produkcii v časti tohto kontinentu také niečo koch v nich zakazujú čokoľvek robiť.
potravín a dotáciami túto nevýhodu ľuďom ani nenapadne. To všetko vyžaduje nejaké systémo-
pre farmárov vyrovnávame. Navyše, A na Slovensku sa to dialo. vé, dlhodobé riešenie.
vyľudňuje sa nám vidiek a poľno- Nielen na Slovensku, preto ho- Ako zástupca EK na Slovensku
hospodárska politika má ľudí udržať vorím všeobecnejšie. Na Slovensku veľa cestujete po krajine a nakrú-
na vidieku. Treťou vecou je, že naša sa to deje vo väčšej miere a viditeľ- cate videá z hradov či z miest, kde
krajina ekologicky krváca a jediní, ne, pretože je tu príroda zachovaná niečo pomohla vybudovať Únia.
ktorí sa o ňu plošne môžu starať, sú a národných parkov tu máme veľa. Čo vás na týchto cestách prekva-
lesníci a poľnohospodári. A dotácie Podobné to je v Rumunsku či Bul- pilo?
sú na to, aby to prežili. Potrebujeme harsku. Nie sú to len hrady či mestá,
ich tam udržať. Napríklad aj v hor- Európska komisia vedie kona- ale aj cesty, mosty, turistické cie-
ských a menej úrodných oblastiach. nie voči Slovensku pre chráne- le – ako rozhľadne, infraštruktúra,
Dotácie zároveň deformujú ného hlucháňa. Rozumiem tomu cyklotrasy či skanzeny. Asi najväč-
trh. Idú napríklad aj na spaľo- správne, že takto nám Komisia ším prekvapením je, koľko takých-
vanie biomasy, a teda napríklad hovorí, že nesúhlasí s tým, ako to investícií na Slovensku nájdete.
aj zdravých stromov. Európski rúbeme lesy? V médiách sa opakovane pretriasa-
ochranári vrátane slovenského To je interpretácia, ale v zásade jú hlavne kauzy, keď boli európske
Vlka zažalovalil európske inštitú- sedí. Európska legislatíva hovorí, peniaze zneužité, ukradnuté. To je
cie za pravidlá dotácií. Ako sú za že tetrov hlucháň ako dáždnikový určite správne, ale vytvára to dojem,
to zodpovedné? druh je európsky významný druh, akoby iné projekty neboli. Je ich však
Som veľmi rád, že tento proces ktorý má byť chránený a chráne- väčšina, stovky po celom území aj
pred Súdnym dvorom EÚ prebeh- né majú byť biotopy, kde žije. Na v tých najzapadnutejších oblastiach.
ne, pretože presne rozkryje, ako Slovensku dramaticky klesá počet Keď sme niektoré z nich hľadali na
to vzniká. A aj to, ako sa európske hlucháňov a neklesá tam, kde sa do filmovanie, neraz sme museli hľa-
pravidlá uplatňujú napríklad na lesov nezasahuje. S najväčšou prav- dať spomedzi niekoľkých, ktoré boli
Slovensku. Ja sám nie som priaz- depodobnosťou to súvisí s tým, ako v danej lokalite označené. Navyše,
nivcom spaľovania biomasy a drev- sa hospodári v lesoch. Únia hovorí: väčšinu z nich si ľudia naozaj cenia,
nej štiepky. Živý systém organickú robte niečo tak, aby hlucháň v Zá- považujú ich za dobré. Len nie vždy
hmotu potrebuje, spáliť ju a urobiť padných Karpatoch prestal ubúdať. to majú spojené s európskymi pe-
z nej popol a energiu nie je naj- Implikatívne to znamená: nerúbte, niazmi – preto sa snažíme vybrané
správnejšie. Ukáže sa, či podľa pra- vytvárajte pokojové zóny. projekty ukázať a pripomenúť.

26 MAGAZÍN N 5 /2019
PRÍRUČKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

Ako
funguje

Plusy
a mínusy
Európskej
únie
Írsko

Veľká
Británia Holand

Belgicko

Luxemburs

Francúuzsko

Španielsko
Portugalsko
Fínsko

Členské štáty EÚ

Štáty, kde sa dá platiť eruom


Estónsko

Švédsko Lotyšsko

Litva
Dánsko

Poľsko

dsko Nemecko

sko Slovensko

Rakúsko Maďarsko
Rumunsko

Slovinsko

Chorvátsko
Bulharsko

Taliansko

Grécko

Cyprus

Malta
A
C
esta Slovenska do Európskej únie bola
komplikovaná. V druhej polovici 90. rokov
minulého storočia za Vladimíra Mečiara 1990
to vyzeralo, že z integračného procesu na
dlhší čas vypadneme. Až zmena vlády v ro-
RADOVAN ku 1998 (nástup prvej vlády Mikuláša Dzurindu) opäť SLOVENSKO
GEIST otvorila dvere do EÚ. Slovensko dobehlo ostatné kandi-
euractiv.sk

73,60 76,56
dátske krajiny a členmi EÚ sme sa stali už v roku 2004.
Ako sme na tom po pätnástich rokoch? Môžeme pove-
dať, že sa nám vstup „oplatil“? 70,93
Účtovná operácia
Hodnotenie plusov a mínusov nášho členstva v Európ-
skej únii nie je jednoduchou účtovnou operáciou, pri
ktorej by sme spočítali prínosy, odčítali od nich náklady,
a výsledok by ukázal, nakoľko sa nám to celé „oplatí“. Dô-
vodov je niekoľko.

Prvým je, že neexistuje jasná hranica medzi „nami“


a „Bruselom“. Slovensko je súčasťou Európskej únie. Na-
še inštitúcie, politici, sa podieľajú na tvorbe európskych
rozhodnutí a ich uplatňovaní na Slovensku. Vytvárajú MAĎARSKO
podmienky, ktoré pomáhajú využívať príležitosti (alebo

72,30 75,57
bránia ich využívaniu), ktoré európska integrácia prináša.

Príkladom môžu byť peniaze, ktoré Slovensko dostáva 69,32


zo spoločného európskeho rozpočtu. Slovenskí pred-
stavitelia (vláda, naši zástupcovia v Európskom parla-
mente, slovenský parlament) sa podieľajú na tvorbe
a schvaľovaní pravidiel určujúcich veľkosť európskeho
rozpočtu, zdrojov financovania a toho, na čo budú eu-
rópske peniaze určené.
Budeme z eurofondov stavať cesty? Alebo podporíme
železnice? Investujeme do školstva? Či obnoviteľných
zdrojov energie? Aj o tom rozhodujú v rámci spoločne
schválených pravidiel slovenské inštitúcie. Kontrolujú
tiež, či sú peniaze použité efektívne, a mali by ich tak-
tiež ochrániť pred korupciou. EÚ PRIEMER
Druhým dôvodom je, že EÚ sa neustále vyvíja. Musí
reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia (klimatickú
zmenu, bezpečnostné hrozby či napríklad ekonomickú 74,87 77,69 80,62
krízu), ako aj požiadavky členských krajín a občanov. Ak
dnes tvrdíme, že nám niečo na EÚ nevyhovuje, môže-
me sa ju pokúsiť zmeniť.
V roku 2016 bolo Slovensko medzi krajinami, ktoré pri-
niesli na pôdu EÚ tému dvojakej kvality potravín: výrob-
ky rovnakej značky predávané v rôznych krajinách mali
rôzne zloženie. Výrobcovia sa bránili, že rôzne zloženie
ešte nemusí znamenať nižšiu kvalitu. Vlády nespokoj-
ných krajín však tvrdili, že to tak je – a dokladali to aj
testami výrobkov.
Európska únia nemala na riešenie tohto problému
nástroje. Situácia sa však postupne mení. EÚ vytvorila
výskumné centrum, ktorá má bojovať proti potravino-
vým podvodom a dvojakej kvalite, bola schválená nová
európska legislatíva.

4 PRÍRUČKA N
5 /2019
Ako dlho žijeme Švajčiarsko
2003, pred vstupom do EÚ 2016 alebo Moldavsko?
Problémom je aj porovnávanie. Ak chceme poznať prí-
nosy a mínusy členstva, mali by sme porovnávať s hy-
ČESKÁ REPUBLIKA potetickou situáciou: Čo ak by dnes Slovensko nebolo
v EÚ? Niekto si možno myslí, že by sme dnes boli „stre-

75,17 78,33 doeurópskym Švajčiarskom“ – bohatou, neutrálnou


71,39 krajinou, ktorá môže ťažiť z výhod európskej integrácie,
ako je prístup na jednotný trh, no nemusí prijímať zá-
väzky. Mohli by sme však dopadnúť aj ako Moldavsko.
Chudobná, ekonomicky i politicky nestabilná krajina,
ktorá sa snaží dostať aspoň šancu na budúce členstvo,
no zatiaľ bezúspešne.

Takže Švajčiarsko, či Moldavsko? Definitívna a presná


odpoveď neexistuje. Môžeme však odpovedať približne:
členstvo v Európskej únii prispelo k stabilizácii Slo-
venska i hospodárskemu rastu. Bez neho by sme boli
omnoho menej atraktívni pre zahraničných investorov,
slovenské firmy by sa ťažšie presadzovali na jednotnom
európskom trhu, mladí ľudia by mali menej možností
POĽSKO študovať na prestížnych európskych univerzitách, Slo-
váci pracujúci v zahraničí by čelili väčším prekážkam,

70,89 74,60 77,45 a tak ďalej. Ak to spočítame: bez vstupu do EÚ by sme


možno neskončili úplne ako Moldavsko. No ani zďaleka
by sme sa nepriblížili k Švajčiarsku.

Po vstupe do Európskej únie hospodárstvo Slovenska


rástlo. Celkom dobre sme prečkali aj hospodársku
krízu, ktorá zasiahla celý svet v roku 2008. Môžeme
to pripísať nášmu členstvu v Európskej únii či prijatiu
eura? Z výraznej časti áno. Zahraniční investori k nám
prichádzajú aj preto, že výrobky, ktoré u nás vyrobia,
môžu voľne predávať na jednotnom európskom trhu.
Euro znížilo náklady a riziká spojené s konverziou mien.
Členstvo v menovej únii chráni ekonomiku pred náhly-
mi krízami – najmä pri malej krajine, akou je Slovensko.
RUSKO A nakoniec, tie najdôležitejšie prínosy európskej in-
tegrácie nemožno vyčísliť v „eurách“. Mier, politická
stabilita, otvorené hranice a mnoho ďalších výsledkov
európskej integrácie prispievajú k tomu, že vedieme
kvalitnejší, šťastnejší život. Ich porovnávanie s vecami,

68,89 71,59 ktoré môže niekto vnímať ako mínusy členstva v EÚ, je

65,05 však subjektívne.

Podľa prieskumov verejnej mienky oceňujú Slováci,


podobne ako iní Európania, najmä „nehmatateľné“ vý-
hody a prínosy európskej integrácie: slobodu cestovať,
študovať a pracovať v zahraničí, mier či silnejšie slovo
vo svete.
Presné účtovanie pätnástich rokov členstva v Európ-
skej únii je teda prakticky nemožné. Aj keby sme sa oň
pokúsili, narazíme na nevyhnutnosť subjektívneho po-
hľadu: to, akú hodnotu pripíšeme „otvorenosti hraníc“,
závisí od našich vlastných plánov, možností cestovať,
študovať či pracovať v zahraničí (a tie sa, navyše, časom
Zdroj: Svetová banka
menia).

5
Dôležitosť „mieru“ vnímame aj podľa toho, ako veľmi sa
Aké siln
cítime byť ohrození vojnou. Prípadne, čo vieme o živote
ľudí počas vojny – sprostredkovane, z rozprávania sta-
rých rodičov, z médií či z toho, čo sa učíme v škole.
Skúsme sa preto na Európsku úniu a naše členstvo
v nej pozrieť z iného uhla.

Príležitosti a riziká
Európska únia nie je niečo tam vonku, čo nám niečo
„dáva“ a niečo zas „berie“. Je v procese, jej podoba sa
mení, a túto zmenu môžeme ovplyvňovať, pretože
sme jej súčasťou. Namiesto plusov a mínusov hovorme
radšej o príležitostiach a rizikách, ktoré členstvo v EÚ

US
prináša.
Aj v tomto prípade platí, že nejde o nejaké dané,
nezvratné fakty. Príležitosti môžeme premeniť na
plusy: vďaka dobrým rozhodnutiam našich zástupcov
v inštitúciách EÚ, dobrým vnútroštátnym zákonom

20 4
a pravidlám, vďaka našej vlastnej iniciatíve. Šance však
možno aj premeškať, premrhať.
Riziká sa môžu zmeniť na mínusy: ak nebudeme konať,
ak sa politici alebo my všetci rozhodneme nesprávne.
Zvládnuté riziko sa zas môže zmeniť na výhodu, prínos
pre nás i celú EÚ. Povedzme si aspoň pár príkladov.

1. Možnosť študovať v zahraničí


Program Erasmus patrí medzi najúspešnejšie európske
programy. Funguje už približne 30 rokov. Za ten čas
mohli vďaka nemu študovať na univerzite či vysokoškol-
skej inštitúcii v inej európskej krajine viac ako 4 milióny
mladých ľudí. Ďalších päť miliónov zamestnancov, stážis-
tov, učiteľov či dobrovoľníkov získalo skúsenosti v zahra-
ničí – aj mimo Európy.
Erasmom sa to však nekončí. Vďaka princípu nediskrimi-
nácie môžu mladí Slováci študovať na európskych univer-
zitách za rovnakých podmienok ako domáci. A hojne to
využívajú: Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším
podielom ľudí študujúcich v zahraničí. Pre väčšinu štu-
dentov je takáto skúsenosť prínosom: zlepšuje im šance
nájsť si dobré zamestnanie, rozširuje obzor vedomostí,
podporuje znalosť cudzích jazykov, posilňuje osobnú
samostatnosť...
Kritici by mohli namietať, že Slovensko tak prichádza
o najkvalitnejších študentov, z ktorých mnohí (podľa nie-
ktorých prieskumov až polovica) sa už neplánujú vrátiť.
Odborne sa takýto proces nazýva „brain drain“ – únik
mozgov.
Porovnávanie plusov a mínusov nemá zmysel. Možnosť
študovať v zahraničí (a po štúdiu tam ostať) nesie riziká.
Je však predovšetkým príležitosťou, aj pre celú krajinu.
Mladí ľudia, ktorí sa vrátia z kvalitných zahraničných uni-
verzít, prinášajú nové vedomosti, zručnosti. A kontakty,
ktoré môžu neskôr zužitkovať v práci či ďalšom štúdiu.
Aj Slovensko môže prilákať študentov zo zahraničia.
Najmä v odboroch, v ktorých patria naše vysoké školy
medzi špičku.

6 PRÍRUČKA N
5 /2019
né sú krajiny sveta a Slovensko
Hrubý domáci produkt (2018, v mld. USD)

Nemecko
SA 4000

494 Veľká Británia


EÚ 2829

18 750 Slovensko
107

Čína
Japonsko
13 407 4972

Zdroj: MMF
Nórsko
Belgicko 44
48
Česká Švédsko
republika 56
Island Veľká 225 014 Fínsko Ukra
Kanada 7
63 Británia 51 41
1431 Dánsko
Spojené štáty Írsko 1143
339 25 Poľsko Estónsko
516 8

Luxembursko
10 Maďarsko 2015
Rakúsko Rumunsko 5
Švajčiarsko 1099
131 Taliansko Srbsko 21
Slovinsko 5 Turecko 21
Francúzsko 164
364 Malta Grécko 17
6

Portugalsko
8
Španielsko
76

Juhoafrická
republika
5

Dôležité je, ako tieto príležitosti využijeme. Napríklad Môžeme investovať viac do podpory výskumu, inovácií,
investovaním do vysokého školstva tak, aby ponúklo aby konkurenčnou výhodou Slovenska nebola len lacná
konkurencieschopné podmienky. Podporou návratu slo- pracovná sila. A môžeme skvalitňovať zákony, vymoži-
venských absolventov zo zahraničia. Alebo širšie, vytvára- teľnosť práva, aby rast ekonomiky či inovácií nebrzdili
ním krajiny, ktorá ponúkne ľuďom podmienky na rozvoj korupcia a klientelizmus.
ich talentov.
3. Jednotný európsky trh
2. Voľný pohyb pracovnej sily
Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu.
Podobne možno vnímať aj možnosť pracovať v zahraničí. Výrobky zo Slovenska tak možno predávať takmer bez
Slovensko je, dlhodobo, krajinou ekonomickej emigrácie. obmedzení v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. To výrazne
Možnosti hľadať si prácu za hranicami však zásadne na- rozširuje možnosti odbytu pre slovenských výrobcov či
rástli po našom vstupe do EÚ. Niektoré „staré“ členské poskytovateľov služieb, pomáha rastu našej ekonomiky.
krajiny si chránili trh práce takzvanými prechodnými Platí to však aj opačne. Na náš trh prichádzajú výrobky
opatreniami, no tie sa skončili najneskôr v roku 2011. z iných európskych krajín. Slovenské inštitúcie majú málo
Dnes má každý občan Slovenska právo zamestnať sa možností tento tok obmedziť – clami či inými nástrojmi.
kdekoľvek v EÚ za rovnakých podmienok ako „domáci“. Slovenskí výrobcovia sú vystavení konkurenčnému tlaku
Približne 300-tisíc ľudí zo Slovenska to aj využíva – krát- zo zahraničia, pred ktorým ich nedokážu „ochrániť“.
kodobo, na niekoľko týždňov, alebo aj na roky. Štatisticky Čo zaváži viac? Účasť na jednotnom trhu alebo ochrana
sú to väčšinou mladší ľudia s vyššou kvalifikáciou či vzde- vlastného? V tomto prípade je výsledok porovnania po-
laním. V zahraničí hľadajú vyššie platy či lepšie podmien- merne jednoznačný. Na jednotnom európskom trhu je
ky na profesionálny rozvoj. približne pol miliardy spotrebiteľov, jeho hrubý domáci
Slovenská ekonomika tak prichádza o množstvo kvali- produkt (HDP – ukazovateľ sily, veľkosti ekonomiky) je
fikovaných pracovníkov. V niektorých sektoroch, ako sú asi 15 biliónov eur. Teda pätnásťtisíc miliárd eur.
automobilový priemysel či informačné technológie, už Slovenský trh má asi päť a pol milióna spotrebiteľov
cítiť nedostatok pracovnej sily. Ak to nedokážeme riešiť, (90-krát menej), HDP asi 88 miliárd eur (170-krát me-
môže to ohroziť hospodársky rast. nej). Možnosti, ktoré poskytuje našim firmám jednotný
Voľný pohyb pracovnej sily však zároveň vytvára tlak na európsky trh, sú teda mnohonásobne väčšie, než aké by
zvyšovanie miezd na Slovensku, zlepšovanie pracovných mali v uzavretej slovenskej ekonomike.
podmienok. Ak si chceme ľudí udržať, vláda by mala vy- Aj tu platí, že závisí od nich, ako ich dokážu využiť. A od
tvárať podmienky pre vznik kvalitných pracovných miest. našej vlády, ako im s tým pomôže: napríklad podporou

8 PRÍRUČKA N
5 /2019
Kde študujú študenti zo Slovenska
ajina
(UNESCO, 2019)
Ruská
federácia Kórea
39 12
Japonsko
26

Austrália
307
Nový
Zéland
Spojené arabské 11
emiráty
9

Hongkong
5

hľadania partnerov v zahraničí, efektívnou hospodárskou Európsku komisiu. Kritici niekedy tvrdia, že tým strácame
diplomaciou, lepšími zákonmi, a podobne. Okrem toho, možnosť vyrokovať si lepšie podmienky. No EÚ ako celok
uspieť na jednotnom európskom trhu často neznamená má v takýchto rokovaniach jednoznačne silnejšie posta-
poraziť konkurentov, vytlačiť ich z trhov. Je v tom aj vy- venie. Vo všeobecnosti tak platí, že nám dokáže zabezpe-
hľadávanie partnerov, spoločný vývoj nových výrobkov, čiť lepšie podmienky.
spolupráca. Ako sa to prejaví v praxi, závisí aj od nás. Európska ko-
misia dostáva mandát na rokovanie – podmienky, za
4. Silnejšie slovo vo svete ktorých môže uzavrieť dohodu – od členských krajín.
Každá vláda, vrátane slovenskej, tak môže ovplyvniť po-
Hovorí sa, že v Európskej únii existujú len dva druhy krajín: dobu budúcej obchodnej zmluvy. Rokovania trvajú dlhý
malé krajiny a krajiny, ktoré si nechcú priznať, že sú malé. čas, zvyčajne niekoľko rokov. Za ten čas sa môže každá
Pozrime sa napríklad na globálnu ekonomiku. Dnešné- členská krajina pripravovať na to, aby dokázala čo naj-
mu svetu dominujú veľké hospodárske bloky: Spojené lepšie využiť budúcu obchodnú dohodu a minimalizovať
štáty americké, ktoré majú asi 24-percentný podiel na prípadné riziká.
celosvetovom HDP, Európska únia s 22 %, Čína s 15 %
a Japonsko so 6 % (zvyšok sveta sa delí o 33-percentný Aj my sme Brusel
podiel HDP). Európska ekonomika čelí silnému konku-
renčnému tlaku, najmä rastúcej Číny, no zatiaľ sa udržiava V každom z menovaných príkladov sa opakuje jeden mo-
na druhom mieste. Dve najväčšie ekonomiky súčasnej tív: to, či dokážeme využiť prínosy a minimalizovať riziká,
EÚ – Nemecko a Veľká Británia – by skončili až za Japon- ktoré prináša naše členstvo v Európskej únii, závisí v mno-
skom. Slovensko na 61. mieste. Pred Portorikom, no za hom od nás samých. Od toho, akých zástupcov si zvolíme
Angolou. do národných a európskych inštitúcií. Ako kontrolujeme,
Hrubý domáci produkt je len približným ukazovateľom či presadzujú naše záujmy. A ako ich, v prípade potreby,
sily ekonomiky, no na porovnanie stačí: Európska únia voláme na zodpovednosť.
ako celok je, v celosvetovom meradle, silnejším hráčom, Neexistuje totiž žiaden „Brusel“, proti ktorému by sme sa
než ktorákoľvek členská krajina osamote – určite silnejšia museli brániť. Ktorý by sme museli nútiť, aby si vypočul
než Slovensko. „hlas Slovenska“. Ktorému by sme mali, či mohli, počítať
Sila ekonomiky ovplyvňuje pozíciu vo svetovom obcho- plusy a mínusy.
de. Napríklad, aké výhody a ústupky si krajina dokáže Európska únia, to sme aj my. Je to priestor, kde v spolu-
vyrokovať v obchodných dohodách. Členovia Európskej práci s inými krajinami hľadáme riešenia problémov, na
únie preniesli právomoc uzatvárať obchodné dohody na ktoré by sme sami nestačili.

9
Európske zákony
Legislatíva
je
hvaľu
sc
Parlament m e ní a
europoslanci

európsk
od
po e voľby

an
č

ia

Komisia
eurokomisári nominovaní
členskými štátmi
Hlavné postavy Európskej únie

Jean-Claude Donald Tusk Antonio Tajani Frans Timmermans


Juncker predseda Európskej predseda Európskeho prvý podpredseda
predseda Európskej rady (Poľsko) parlamentu (Taliansko) Európskej komisie
komisie (Luxembursko) pre právo (Holandsko)
Ako funguje EÚ
me
ní a
sch
vaľu
je Rada
členské štáty
náro
dné
voľb
y

n ia Verejnosť
o r úča občania, záujmové
odp
skupiny

odporúčania

Maroš Šefčovič Angela Emmanuel Theresa Mayová


podpredseda Európskej Merkelová Macron britská premiérka, ktorá
komisie pre energetickú nemecká kancelárka francúzsky prezident vyjednáva brexit
úniu (Slovensko)
Ako by ste hlasovali v referende
o odchode vašej krajiny z EÚ?
za odchod za zotrvanie neviem
Čo si myslíme
o Európskej únii
Česko
Rakúsko Európska únia robí prieskumy
verejnej mienky v eurobaro-
Francúzsko
metri a pýta sa obyvateľov, ako
Grécko vnímajú situáciu vo svojej
Cyprus krajine, v EÚ všeobecne, do
Taliansko akej miery dôverujú európ-
skym inštitúciám, či aký je ich
Chorvátsko
názor na budúcnosť Únie.
EÚ 28 Posledný zber údajov prebehol
Maďarsko na jar 2019. Výrazná väčšina
Lotyšsko obyvateľov Slovenska nechce
odísť z Únie a väčšina považuje
Slovinsko
členstvo za dobrú vec. Aj tak sa
Fínsko nechystajú voliť do Európske-
EÚ 27 ho parlamentu.
Bulharsko
Dánsko
Malta
Belgicko Budete voliť
Slovensko v eurovoľbách? (v %)
Nemecko Odpovedali ľudia, ktorí zachytili akúkoľvek
správu o podpore účasti vo voľbách
Španielsko
Švédsko
Estónsko ur

Poľsko
čit

neviem

Rumunsko 2%
no 3
1%

Litva
5
určite nie 3

Holandsko
Írsko CELÁ EÚ
Portugalsko
Luxembursko
Veľká Británia
%

14 skô
ôr nie r án
sk o 18
12 PRÍRUČKA N %
5 /2019
určit

no
20 Členstvo mojej krajiny
v EÚ je dobrá/zlá vec

%
neviem
3%
dobrá vec zlá vec ani dobrá ani zlá
neodpovedali/nevedeli
e nie 42 %

SLOVENSKO EU28

skôr áno 19
EU27
Belgicko
určit

%
Bulharsko
Česko
Dánsko
skôr
% nie 16 Nemecko
Estónsko
určite á
no 1 Írsko
0 %
Grécko
sk

neviem španielsko
ôr
án

3%
o 13

Francúzsko
%

Chorvátsko
Taliansko
ČESKO Cyprus
skôr nie

Lotyšsko
1%

13 %

Litva
nie 6

Luxembursko
te
rči

u
Maďarsko
Malta
Holandsko
2%
te nie 1
i Rakúsko
urč
Poľsko
%

Portugalsko
12
nie

Rumunsko
skôr

Slovinsko
HOLANDSKO Slovensko
(kde chcú ľudia ísť
0%

Fínsko
určite

najviac voliť)
áno 1

Švédsko
án
r

o6
ô

Veľká Británia
sk

2%

13
14 PRÍRUČKA N
5 /2019
Európsky
parlament

15
v Európskom p

Európsky Čo je Európsky parlament Ako rozhoduje Európsky


Európsky parlament je jediným parlament
parlament priamo voleným nadnárodným Európsky parlament hlasuje o eu-
parlamentom na svete. Jeho rópskych zákonoch, ktoré navr-
Akí Európania, taký úlohou je zastupovať záujmy huje Európska komisia.
ZUZANA občanov na európskej úrovni, bez Európsky parlament nemôže na-
GABRIŽOVÁ
Európsky parlament
ohľadu na to, čo chcú vlády člen- vrhovať zákony. To robí Európska
euractiv.sk
Europarlament je miesto, kde pô- ských štátov alebo európski úrad- komisia, ktorá si ich nevymýšľa
sobia napríklad aj bývalí premiéri níci. Občania všetkých členských podľa ľubovôle. Najprv konzultuje
a ministri, budúce premiérky aj úplní krajín EÚ si doň každých 5 rokov s verejnosťou, Európskym parla-
politickí nováčikovia. Stretne sa tam môžu voliť poslancov. mentom a členskými štátmi. Keď
89-ročný francúzsky nacionalista pripraví návrh zákona, posunie ho
s 28-ročným poslancom z Bulhar- Koľko poslancov? Európskemu parlamentu a člen-
ska. Vystupuje tam poslanec, ktorý ským štátom (Rada EÚ – ministri
vyhlásil, že ženy sú menej inteligent- Momentálne v Európskom par- členských štátov) na schvaľo-
né ako muži, aj europoslankyňa, kto- lamente zasadá 751 europoslan- vanie. Obe inštitúcie ho môžu
rá vedie kampaň taškou s nápisom cov. Po brexite (odchode Veľkej meniť, nakoniec sa však musia
„feminist as fuck“. Zápasia tam rôzne Británie z EÚ) počet poslancov dohodnúť na rovnakom znení. Ak
názory na slobodu internetu alebo klesne na 705. Najviac ich má majú iný názor, musia vyjednávať.
na migráciu. Niektorí by chceli mať Nemecko 96, najmenší počet je Európsky parlament a Radu EÚ si
z EÚ superštát a sú aj takí, ktorí by 6 (Malta, Cyprus, Luxembursko, možno predstaviť aj ako dve ko-
boli radšej, keby nebola. Pri bližšom Estónsko). Slovensko má 13 mory jedného parlamentu.
pohľade je Európsky parlament veľ- poslancov, po odchode Veľkej Slovensko teda ovplyvňuje každý
mi zaujímavé miesto. Británie 14. európsky zákon cez hlasovanie

16 PRÍRUČKA N
5 /2019
parlamente zasadá 751 europoslancov

Po brexite (odchode Veľkej Británie z EÚ)


počet poslancov klesne na 705

slovenských europoslancov aj cez Europoslanec nezávislý (nezaradený). Má rov-


rokovanie a hlasovanie sloven- naké práva a možnosti, jeho vplyv
ských ministrov. Títo môžu mať Politické skupiny však býva spravidla menší.
a často aj majú na vec veľmi rôzne
pohľady. Mohlo by sa zdať, že jeden Z výborov ku všetkým
poslanec, alebo aj 14, vo viac ako poslancom
Čo sú smernice 700-členom parlamente toho
a nariadenia veľa neovplyvní. Poslanci sa však Podobne ako v slovenskom par-
spájajú do politických skupín. Sú to lamente, hlavná práca poslanca
Ak hovoríme o zákonoch (legisla- európske politické „rodiny“, ktoré sa deje vo výboroch. Výbory sú
tíve) EÚ, máme na mysli dva typy: združujú europoslancov z národ- dôležité, lebo umožňujú poslan-
smernice a nariadenia. ných politických strán s podobným covi špecializovať sa. Nikto nie je
Kým nariadenie platí po prijatí na politickým programom. Dve naj- odborník na poľnohospodárstvo,
úrovni EÚ priamo, smernica urču- väčšie skupiny sú ľudovci (Európ- zahraničie, ústavné právo a ener-
je len základné ciele a musí dostať ska ľudová strana, EPP) a socialisti getiku zároveň. Europoslanci sú
podobu slovenského zákona pri- (Socialisti a Demokrati, alebo Stra- rozdelení do tematicky rôzne za-
jatého v slovenskom parlamente, na európskych socialistov PES). meraných výborov, kde sa detailne
ktorý rozhodne, akým spôsobom Slovenskí europoslanci a euro- venujú napríklad ochrane životné-
sa ciele dosiahnu. poslankyne preto nesedia v par- ho prostredia, spravodlivosti, prie-
Okrem zákonov môže Európsky lamente spolu, ale so svojimi myslu a podobne. Pri odborných
parlament prijímať takzvané európskymi spolustraníkmi z iných témach poslanci konzultujú s od-
iniciatívne správy a uznesenia členských štátov. Vo väčšine prí- borníkmi a zvažujú škálu názorov
o ľubovoľnej téme. Tie nie sú pre padov tak aj hlasujú. Poslanec a vedeckých dôkazov. Po tom, čo
členské štáty záväzné. samozrejme môže fungovať aj ako sa skončí práca vo výboroch, zákon

17
sa dostane do pléna, kde o ňom
diskutujú všetci poslanci a násled-
Slovensku v súvislosti s podvodmi
s poľnohospodárskymi dotáciami, Rozloženie síl
ne aj hlasujú. o ktorých písal Ján Kuciak.

Aj jeden poslanec Prijíma petície


môže mať veľký vplyv
Každý európsky občan má právo po-
Schopnosť poslanca alebo poslan- dať petíciu Európskemu parlamentu.
kyne presadiť sa vo svojej politickej Ak sa týka oblasti, ktorá spadá pod
skupine ovplyvňuje, aké zodpo- právomoci EÚ, europoslanci sa Európska
vedné úlohy a zákony dostane na petíciou musia zaoberať. Tie najváž- zjednotená ľavica
starosť. Vedenie politických skupín nejšie petície môžu viesť k vypočutiu a Severská zelená
rozhoduje napríklad o tom, kto sa v Európskom parlamente, k zmene ľavica (GUE/NGL)
stane spravodajcom alebo tieňo- národných alebo európskych pravi-
vým spravodajcom ku konkrétnej diel alebo k postihu členského štátu.
legislatíve alebo uzneseniam. Výbor sa týmto spôsobom zaoberal
Spravodajca je autor správy, kto- napríklad témou dvojakej kvality po-
rá opisuje zmeny k európskym
zákonom navrhnuté Európskym
travín a tovarov, ktoré sa predávajú
v západných a východných člen-
49
parlamentom. Ak nejde o zákony, ských štátoch.
obsahujú tieto správy právne nezá-
väzné uznesenia. Vypočúva
Tieňoví spravodajcovia sú spra-
vodajcovia poverení ostatnými Výbory často organizujú híringy,
politickými skupinami, aby rokovali po slovensky vypočutia. Za posled-
s hlavným spravodajcom a pred- ných 5 rokov ich bolo viac ako 400.
nášali mu v mene svojej skupiny Europoslanci pozývajú hostí, ktorí krajná ľavica,
návrhy zmien. vedia prispieť svojou expertízou
do diskusie o dôležitých témach.
komunisti
proti kapitalizmu
Sila slova Takto sa poslanci vzdelávajú aj
a globalizácii,
v technických problémoch, ktoré si
feminizmus,
Europoslanec môže upozorňovať možno vyžiadajú európske pravidlá,
antifašizmus, proti
na akýkoľvek problém vystúpením napríklad umelá inteligencia alebo NATO
v pléne. ovplyvňovanie demokratických vo-
lieb cez sociálne siete. V slovenskom
Kontroluje Eurokomisiu parlamente sa takéto niečo nedeje
a poslanci sa spoliehajú len sami
Europoslanci kontrolujú prácu na seba. V januári 2019 sa v euro-
a postupy Európskej komisie parlamente konal híring k údajným
a jednotlivých eurokomisárov. finančným a daňovým zločinom
V krajnom prípade môžu odmiet- na Slovensku. V júli 2018 sa riešila
nuť nomináciu eurokomisára alebo ochrana novinárov na Malte a na
vynútiť si odstúpenie Komisie,
čo je niečo podobné, ako keď na
Slovensku.
Predpoveď po
Slovensku padne vláda. Stalo sa to Oceňuje
v roku 1999, keď Európska komisia
podala demisiu. Každý rok oceňuje Európsky par-
lament osobnosti cenou Andreja
Kontroluje míňanie peňazí Sacharova (Sacharov bol ruský vedec GUE/NGL
v členských štátoch a disident). Cena sa udeľuje ľuďom
z celého sveta, ktorí preukázali vý-
Europarlament má špeciálny vý-
bor (Výbor na kontrolu rozpočtu),
nimočnú odvahu v obrane ľudských
práv a slobody myslenia. Minulý rok 46
ktorý kontroluje, ako sa využívajú ju získal ukrajinský režisér Oleg Sen-
európske peniaze. Poslanci z tohto cov, ktorého navrhol slovenský eu-
výboru cestujú do členských krajín roposlanec Eduard Kukan. Po anexii
a zaujímajú sa o konkrétne pro- ukrajinského Krymu Ruskom Sen-
jekty. V roku 2018 boli viackrát na cova zatkli a ruský súd ho odsúdil

18 PRÍRUČKA N
5 /2019
v apríli 2019
Európsky parlament
Socialisti Aliancia liberálov Európski Európa
a demokrati a demokratov pre konzervatívci národov
(S&D) Európu (ALDE) a reformisti a slobody
(ECR) Európa (ENF)
slobody
Európska a priamej
Zelení / Európska ľudová strana demokracie
slobodná aliancia (EPP) Nezaradení
(EFDD) poslanci
(Greens/EFA)

186 52 68 217 76 41 37
751
kresiel

sociálna Zelení, Piráti, liberálne, stredopravé pravica, populistické, krajná


demokracia regionálne stredové strany umiernený euroskeptic- pravica
sociálne veci, strany strany ekonomická euroskpetici- ké strany suverenita
ekologická ľudia a príroda reforma EÚ pri stabilita, konku- zmus národná suvereni- národných
a digitálna pred ziskom, posilňovaní rencieschopnosť, menej angažova- ta, podpora štátov, rešpekt
spoločnosť, rovnosť žien a spolupráce, bezpečnosť využívania
nia EÚ, nie pre rôzne sociálne
rovnosť mužov, daňová liberálna demo- (Most-Híd, KDH,
prehlbovaniu referend, tradícia a kultúrne
a férovosť spravodlivosť kracia, fungujúci Spolu, SMK)
(Smer) integrácie, a kultúrne modely, sloboda
jednotný trh
(Progresívne zodpovedné dedičstvo vyjadrovania
Slovensko) rozpočty (v minulosti (Sme rodina)
(SaS, OĽaNO) SNS)

o eurovoľbách z apríla 2019 Nové strany


Nezaradení (môžu sa
poslanci pridať
k rôznym
S&D Greens/EFA ALDE EPP ECR EFDD ENF skupinám)

149 57 76 180 66 45 62 62
751
kresiel

19
na 20 rokov väznenia za vymyslené
Sl
obvinenie z plánovania teroristických
akcií. V roku 1989 dostal Sacharovu
cenu slovenský politik Alexander
2014 – 2019
Dubček.

Čo prijíma Európsky
parlament

Rozpočet
Monika Boris Zala
Silná kompetencia europoslancov Flašíková-Beňová (Smer)
je spolurozhodovanie o rozpočte (Smer)
EÚ. Jeho súčasťou sú aj peniaze,
ktoré dostáva Slovensko z rôznych
európskych fondov. O rozpočte na
roky 2021 – 2027 bude hlasovať
až parlament, ktorý zasadne po
májových eurovoľbách. Euro-
poslanci napríklad zvyčajne tlačia
na to, aby sa na štipendiá v progra- Anna Záborská Miroslav Mikolášik Eduard K
me Erasmus vyčlenilo viac peňazí. (KDH) (KDH) (SDK
Aktuálne žiadajú strojnásobenie
jeho rozpočtu.

Životné prostredie
Europoslanci sa zaoberajú veľkým
množstvom environmentálnych
pravidiel. Predovšetkým sú to opat-
renia, ktoré majú zmierniť zmenu
klímy (podpora obnoviteľných Pál Csáky Branislav Škripek
zdrojov energie zo slnka, z vody či (SMK) (OĽaNO)
vetra; znižovanie spotreby energií
vďaka zatepľovaniu alebo vyspelej-
ším spotrebičom). Veľkou témou
je aj zaobchádzanie s odpadom
čo najekologickejším spôsobom.
Europoslanci prijali zákaz jednora-
zových plastových výrobkov, najmä
Ako dop
tých, ktoré tvoria väčšinu odpadkov
v moriach a na európskych plážach 2014 (účasť 13,05 %)
ako igelitky, plastové riady a po- Smer (4) 24,1 %
dobne.
KDH (2) 13,2 % 2009 (úča
Bezpečnosť
SDKÚ (2) 7,8 % Smer (5)
Európsky parlament hlasoval aj
o nových pravidlách, ktoré obme- OĽaNO (1) 7,5 % SDKÚ (2)
dzili predaj strelných zbraní. Problé- Nova/KDS/OKS (1) 6,8 % SMK (2)
mom boli najmä najnebezpečnejšie
strelné zbrane, aké v posledných SaS (1) 6,7 % KDH (2)
rokoch teroristi použili pri viacerých
útokoch v Európe. Zaviedlo sa po- SMK (1) 6,5 % HZDS (1)
vinné označovanie zbraní a ich častí,
aby sa dal rýchlo vypátrať ich pôvod.
Most-Híd (1) 5,9 % SNS (1)

20 PRÍRUČKA N
5 /2019
lovenskí europoslanci Zo Slovenska odchádzalo veľké
množstvo znefunkčnených zbra-
ní, ktoré sa dali znovu aktivovať.
Takéto zbrane použili pri útokoch
na redakciu satirického týždenníka
Charlie Hebdo v Paríži v roku 2015
alebo pri masových streľbách pri
nákupnom centre Olympia v Mní-
chove v roku 2016.

Digitálna doba
Vladimír Maňka Monika Smolková Europoslanci schvaľovali posilnenie
(Smer) (Smer) autorských práv (copyright) na
internete alebo pravidlá ochrany
súkromia ľudí v online prostredí.
Hlasovali o konci geoblockingu, čo
umožnilo kdekoľvek pozerať služby
ako Netflix, prenosy športových zá-
pasov a zrušilo obmedzenia online
nákupov. Definitívne zrušili roamin-
gové poplatky za hovory, esemesky
Kukan Ivan Štefanec József Nagy a dáta.
KÚ) (SDKÚ) (Most-Híd)
Ako ešte rozhodovali
o Slovensku
Európsky parlament sa uplynulý
rok výrazne zaoberal situáciou
na Slovensku, najmä v súvislosti
s vraždou Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej a podozreniami, ktorým
sa Ján Kuciak venoval vo svojich
Jana Žitňanská Richard Sulík článkoch. Prijal viacero uznesení
(Nova) (SaS) k ochrane právneho štátu, ochrane
novinárov a podozreniam zo zne-
užívania poľnohospodárskych do-
tácií. Slovenských poľnohospodárov
prijala šéfka výboru pre kontrolu
rozpočtu Ingeborg Gräßleová,
padli eurovoľby od roku 2004 stretla sa s nimi aj koncom roka
2018 na Slovensku.
(v zátvorke za stranou počet europoslancov)
Ako rozhodovali o našich
susedoch
asť 19,64 %) 2004 (účasť 16,96 %) Koncom roka 2018 Európsky
parlament spustil proti Maďar-
32,0 % SDKÚ (3) 17,1 % sku článok 7. Je to procedúra pre
prípad, že niektorý členský štát
17,0 % HZDS (3) 17,0 %
porušuje základné hodnoty EÚ,
11,3 % Smer (3) 16,9 % ako je demokracia, ľudské práva či
princípy právneho štátu. Maďar-
10,9 % KDH (3) 16,2 % sku teoreticky hrozí, že stratí právo
hlasovať v EÚ. Podobný postup
9,0 % SMK (2) 13,2 % sa momentálne deje proti Poľsku,
v tomto prípade ho začala Európ-
5,6 %
ska komisia.

21
EUROVOĽBY Zaujímavosti administratíva europarlamentu sídli

25. mája 2019 V akom jazyku?


v Luxemburgu.
Každomesačné sťahovanie poslan-
cov, asistentov, zamestnancov
Európsky parlament je najväčším a dokumentov, ktoré sa prepravujú
zamestnávateľom tlmočníkov na v špeciálnych zelených kufroch, sto-
svete. Všetky zasadnutia a doku- jí 114 miliónov eur ročne.
menty Európskeho parlamentu sa
prekladajú do 24 oficiálnych jazykov Je Europarlament drahý?
EÚ. Poslanci môžu hovoriť v mate-
rinskom jazyku, o zrozumiteľnosť sa Európsky parlament ako taký stojí
Voľby do Európskeho parlamentu im stará 72 tlmočníkov potrebných jedného občana EÚ 3,5 eura roč-
sa na Slovensku budú konať v sobotu na jednu schôdzu. Do všetkých ja- ne, čo je výrazne menej, ako stojí
25. mája 2019. V celej EÚ prebehnú zykov prekladajú aj dokumenty, do- Nemcov nemecký parlament alebo
počas 4 dní. Oficiálne celoeurópske výsledky konca aj prepisy diskusií poslancov, Francúzov ten francúzsky. Rozpo-
sa zverejňujú až v nedeľu neskoro večer. ktoré sú zverejnené online. čet Európskeho parlamentu pritom
zahŕňa aj náklady na tlmočenie
Brexit chaos Má Slovensko málo a preklady do a z 24 jazykov.
europoslancov?
V roku 2019 sa malo zvoliť 705 poslancov. Kde sa dá zistiť,
Pravda, iba za predpokladu, že Veľká Slovensko má teraz 13 poslancov, čo europoslanci robia?
Británia naozaj opustí EÚ. Ak sa tak po brexite by ich malo mať 14. Ak
nestane, zvolených bude 751 poslancov. by sa počet poslancov určoval iba Európsky parlament vedie portál
Pre Slovensko to znamená, že zvolených podľa počtu obyvateľov, Slovensko s profilmi europoslancov, kde sa
bude 14 europoslancov. Kým brexit nebude by ich malo menej – osem. Platí dajú nájsť všetky vystúpenia, uzne-
definitívny, do europarlamentu ich nastúpi však pravidlo, že menšie krajiny sú senia a správy, na ktorých pracovali,
len 13. Slovensko „dostane“ jedného poslan- o niečo zvýhodnené. alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré
ca navyše len vtedy, ak sa prerozdelí časť „vy- predložili. Ako poslanci hlasovali,
prázdnených“ britských kresiel. Sú europoslanci preplatení? sa dá prehľadnejšie zistiť na portáli
Votewatch.eu.
Volebné právo Plat europoslanca pred zdanením
je 6 800 eur. Europoslanci sami Dá sa s europoslancami
Volebné právo má každý občan EÚ nad nerozhodujú o svojom plate, je stretnúť?
18 rokov. Väčšina členských krajín umožňuje, určený dohodou s členskými štátmi
aby svojich národných europoslancov mohli a definovaný ako 39 percent z platu Väčšina slovenských europoslancov
voliť aj ľudia, ktorí sú v tom čase v zahraničí. sudcu Súdneho dvora EÚ. Okrem prevádzkuje jednu alebo viacero
Pre Slovensko (Českú republiku, Írsko a Mal- základného platu dostávajú aj poslaneckých kancelárií na Sloven-
tu) to neplatí. Platí však, že každý občan EÚ príplatky určené na chod poslanec- sku. Program Európskeho parla-
môže voliť v krajine, kde má trvalý pobyt. Ak kých kancelárií či cestovanie. mentu počíta s týždňami, ktoré sú
teda Slovák žije vo Francúzsku, nemôže voliť vyhradené na stretávanie sa euro-
„slovenských“ europoslancov, môže si však Prečo sa Európsky parlament poslancov s voličmi a prácu v do-
vybrať z francúzskej ponuky. stále sťahuje medzi movských krajinách. Europoslanci
Štrasburgom a Bruselom? majú rozpočet na pozývanie väčších
Ako volí Slovensko skupín ľudí na prehliadku štrasbur-
Lisabonská zmluva hovorí, že ského sídla europarlamentu.
Na Slovensku sa volia poslanci len zo stra- sídlom Európskeho parlamentu je
níckych zoznamov. Volič si vyberie jednu Štrasburg. Vybrali ho ako symbol Ak hovoríš, hovor rýchlo
stranu a na jej kandidátke môže dať dva zmierenia medzi Francúzskom
preferenčné hlasy (krúžky) ľubovoľným a Nemeckom, keďže sa nachádza Europoslanci majú na pomery
kandidátom. Na Slovensku kandiduje 31 v pohraničí, o ktoré sa v minulosti iných parlamentov pomerne ob-
strán (koalícií), dokopy s 352 kandidátmi. Ich viedli vojny. Každomesačné zasada- medzený čas na vystúpenie pred
zoznam je napríklad na stránke ministerstva nia sa odohrávajú tam, všetka os- svojimi kolegami v pléne, často len
vnútra. tatná práca europoslancov sa deje 2 alebo 1 minútu. Ak to poslanec
Naposledy sa eurovolieb zúčastnilo na Slo- v Bruseli. Väčšina poslancov Európ- nerešpektuje, predseda ho zastaví
vensku len 13 percent voličov, v kategórii skeho parlamentu by chcela, aby sa vypnutím mikrofónu. V slovenskom
prvovoličov len 6 percent. V krajinách ako sídlo ustálilo v Bruseli. Francúzsko parlamente je toto menej prísne,
Belgicko, Luxembursko, Cyprus alebo Grécko však každý pokus opustiť Štrasburg poslanci majú k dispozícii aj 10, 20
je voliť povinné pod hrozbou pokuty. vetuje. Aby to nebolo jednoduché, alebo 30 minút.
PREHĽADNÉ INFORMÁCIE
O ZÁSADNÝCH TÉMACH NAŠEJ DOBY.
NAJNOVŠIE PUBLIKÁCIE NÁJDETE
NA HTTP://CZ.BOELL.ORG/CS/PUBLIKACE

ATLAS UHLÍ
ATLAS ENERGIE
Příběhy a fakta o palivu, které změnilo svět i klima 2015

Fakta a čísla o obnovitelných zdrojích v Evropě 2018

JAK SI
ME
OHŘÍVÁ
U
PLANET

ATLAS UHLÍ 2015 1

ATLAS MASA
ATLAS PŮDY
Příběhy a fakta o zvířatech, která jíme

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě 2018

Hnutí DUHA
Friends of the Earth Czech Republic
Príručka Ako funguje EÚ určená pre stredné školy
je spoločným projektom Denníka N a portálu EURACTIV Slovensko.

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou prostredníctvom


grantu Európskeho parlamentu č. COMM/SUBV/2019/M/0036.

Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov.


Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii.

V spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung.


Hrozí aj
Slovensku
brexit?

51
Budúcnosti by sme mali Čo pre nás EÚ znamená?
radšej čeliť mimo EÚ (slexit) (v %) Slovensko priemer EÚ
(v %) súhlasím nesúhlasím neviem Mier

Ekonomickú prosperitu

Demokraciu

61 57 55 51 Sociálnu ochranu
60 55
Slobodu cestovať, študovať
a pracovať kdekoľvek v EÚ
Kultúrnu rôznorodosť

Silné slovo vo svete

Euro

Nezamestnanosť
41
34 36 Byrokraciu
30 33
Plytvanie peniazmi
26
Stratu našej kultúrnej identity

Zvýšenú kriminalitu

Nedostatočnú kontrolu nad vonkajšími hranicami


Priemer EÚ SR ČR HU PL AT

K rátko po britskom referen-


de o vystúpení z Európ-
skej únie oznámila ĽSNS
Mariana Kotlebu, že sa pokúsi zor-
ganizovať rovnaké referendum na
mestských a dedinských jarmokoch
a kultúrnych akciách.
V tomto texte sa pozrieme najmä
na argumenty, ktoré ĽSNS na vystú-
penie z Európskej únie používa.
Problematické by zrejme na Slo-
vensku bolo aj referendum o vystú-
pení z EÚ. Slovensko má pravidlo, že
referendum je platné len v prípade,
že v ňom hlasuje nadpolovičná väč-
Slovensku. Ako prvá politická stra- VLADIMÍR šina všetkých voličov. To sa stalo iba
na tak začala robiť konkrétne kroky ŠNÍDL VYSTÚPIŤ MÔŽE KAŽDÝ raz v slovenskej histórii – keď v roku
reportér
k tomu, aby Slovensko opustilo Eu- Prípad brexitu ukazuje, že samot- 2003 obyvatelia krajiny odsúhlasili
rópsku úniu. né rozhodnutie krajiny o vystúpení vstup do Európskej únie. Iné refe-
O vystúpení z NATO hovorili už z Únie môže padnúť v ktoromkoľvek rendá skončili ako neplatné, pretože
viacerí a medzi nimi aj fašisti zo členskom štáte. V Spojenom kráľov- neprišlo dosť ľudí.
slovenského parlamentu. Kotleba stve o tom síce tesne, ale rozhodli Na Slovensku nie je s výnimkou
a jeho ľudia však prví spustili kam- občania v referende v roku 2016. ĽSNS žiadna významnejšia politická
paň o „slexite”. Majú bilbordy so slo- Veľká Británia zároveň ukazuje, sila, ktorá by žiadala odchod z Únie.
ganom Najvyšší čas vystúpiť z EÚ! že problém nastáva, keď sa na de- Netriafa sa ani do názorov väčšiny
a pred takmer tromi rokmi začali aj tailoch odchodu majú dohodnúť obyvateľov Slovenska. Keď sa v Eu-
so zberom podpisov za referendum. domáci politici. Britská premiérka robarometri vlani na jeseň ľudí pý-
Nie je jasné, koľko podpisov majú, nedokázala mesiace predsvedčiť ani tali, či by videli budúcnosť Slovenska
veľmi o tom nehovoria. Na vyhlá- svojich straníckych kolegov a nie to radšej mimo Únie, nesúhlasilo s tým
senie referenda ich potrebujú až ešte opozíciu o dohode, ktorú s člen- 60 percent opýtaných. Zhruba štvrti-
350-tisíc, s čím môžu mať problém. skými krajinami EÚ vyrokovala, na povedala, že by boli za „slexit“.
Vlani hovorili o desiatkach tisícov a dátum brexitu sa niekoľkonásobne V čerstvom Eurobarometri sa na
podpisov, zbierali ich aj na rôznych posúval. jar 2019 zasa ľudí pýtali, ako by hla-

52 MAGAZÍN N 5 /2019
Názor na budúcnosť EÚ
– Slováci sú optimisti
34 (v %) optimistický pesimistický neviem
33
23
18 37 32 42 38 19 38
19
26
15 73
13 65
53
56
58 55 57 58
26
30
32
27
54
37
11 Priemer EÚ SR ČR HU PL AT
10

24
27
Ako dopadlo hlasovanie o brexite
22
29
(jún 2016)
13
13
za vystúpenie proti vystúpeniu

15
25 51,89 % 48,11 %
25
20

sovali v referende o odchode z EÚ: V niektorých oblastiach – ako Aj líder Sme rodina Boris Kollár,
iba 11 percent zúčastnených zo Slo- bezpečnosť či hospodárska politika ktorý sa pred eurovoľbami spájal
venska povedalo, že by hlasovali za – potrebujeme v Európe užšiu s extrémistickými a protieurópsky-
odchod, 69 percent by bolo za zotr- mi stranami, presviedča, že nie sú
vanie v Únii. Najčastejšie by za od-
spoluprácu. Posilňovanie právomocí rusofili, fašisti anechcú odísť z Únie.
chod hlasovali v Česku (24 percent). by malo ísť ruka v ruke s posilnením „Tvrdíme, že v EÚ musíme zostať, že
legitimity inštitúcií. chceme mať euro, ale keď ho máme,
PROTIEURÓPSKE SILY  Zuzana Čaputová, sme vlastne v strede Únie. Len hovo-
NA SLOVENSKU  zvolená prezidentka ríme, že chceme pri všetkom použí-
Zároveň však treba povedať, že vať zdravý rozum,“ povedal Kollár.
Kotlebova ĽSNS je rastúca sila, v nie- Výrazným politikom spochybňu-
ktorých prieskumoch verejnej mien- znamenať dva mandáty v europarla- júcim Európsku úniu je Štefan Ha-
ky z jari 2019 bola dokonca druhou mente. rabin, ktorý môže do parlamentných
najsilnejšou stranou za Smerom so Viaceré slovenské strany kritizujú volieb viesť svoju vlastnú stranu.
ziskom okolo dvanásť percent. Úniu, napríklad aj líder SaS Richard Sudca Najvyššieho súdu označoval
Kotlebovu popularitu potvrdili aj Sulík, ktorý bol v posledných piatich v prezidentskej kampani za „haneb-
prezidentské voľby, v ktorých získal rokoch europoslancom. Ani on a ani né“, ako slovenskí politici prijímajú
viac ako 220-tisíc hlasov, a jeho reál­ iné demokratické strany však ne- „diktatúru príkazov a zákazov z Bru-
na sila sa môže teraz prejaviť vo voľ- chcú odchod z EÚ, žiadajú skôr jej selu“. Aj on však na priame otázky
bách do Európskeho parlamentu. Aj zmeny a zdôrazňujú proeurópsku odpovedal, že Slovensko by malo
v tých mu prieskumy verejnej mien- orientáciu Slovenska – naprieč spek- v Únii určite zotrvať. Harabin skon-
ky predpovedali druhé miesto a zisk trom od Smeru a SNS až po opozič- čil v prezidentských voľbách tretí
okolo dvanásť percent, čo by mohlo né strany OĽaNO či PS/Spolu. s vyše 300-tisíc hlasmi.

53
54 MAGAZÍN N 5 /2019
11 %
obyvateľov
Slovenska
by hlasovalo
za odchod
z Únie

55
V čom kotlebovci pri slexite
klamú a čo zamlčali
T eraz ukážeme päť argumen­
tov, ktoré používa ĽSNS
v kampani za vystúpenie
z Európskej únie, postupne ich všet­
ky vysvetlíme, ukážeme, čo kotlebov­
Slovensko sa tiež slobodne roz­
hodlo nahradiť slovenskú korunu
európskou menou euro, ktorou pla­
tíme od januára 2009. Vtedajšie vlá­
dy usúdili, že to bude výhodnejšie
klamstvo. Fakty sú také, že po vstupe
do Európskej únie rástla slovenská
ekonomika rekordným tempom,
v roku 2007 dosiahla dokonca jeden
z najväčších rastov na svete (sloven­
ci zamlčali a v čom zavádzajú. VLADIMÍR pre slovenskú ekonomiku, ktorá ex­ ský HDP vtedy za rok narástol o viac
Všetkých päť tvrdení je uvedených ŠNÍDL portuje väčšinu výrobkov do krajín než 10 percent).
v petícii za vyhlásenie referenda, reportér Európskej únie. Keby si však Sloven­ Po príchode hospodárskej krízy
ktorú ĽSNS zverejnila v júli 2016. sko ponechalo národnú menu, Eu­ na jeseň 2008 sa tento rast zastavil.
rópska únia by to akceptovala. Rov­ Neskôr sa obnovil, hoci už v nižšom
nako akceptovala, že si Česko naďalej tempe. Aj napriek tomu dosahuje

1. Právo Európskej únie


je v Ústave Slovenskej
republiky nadradené
ponecháva českú korunu, Poľsko
svoj zlotý a Maďarsko svoj forint.
Právny záväzok prijať euro sí­
ce formálne vyplýva z prístupovej
súčasná nezamestnanosť na Sloven­
sku vôbec najlepšie čísla od vzniku
krajiny (v roku 2018 klesla na úro­
veň piatich percent). Pre porovnanie:
slovenským zákonom zmluvy bez EÚ, no tento záväzok je v roku 2003, v roku pred vstupom
bez termínov a Únia ho nevynucuje. do EÚ dosahovala nezamestnanosť
Toto tvrdenie je pravdivé, aj v slo­ Realitu popiera aj ďalšie tvrdenie, na Slovensku 15,6 percenta. To zna­
venskej ústave sa píše, že „právne že Slovensko „nemá vlastné hranice“. mená, že pred vstupom do EÚ, keď
záväzné akty Európskych spoločen­ Slovensko má hranice rovnaké, aké sa na Slovensko nevzťahovali žiadne
stiev a Európskej únie majú pred­ má od svojho vzniku, skončili sa iba „nezmyselné príkazy Bruselu“, bol
nosť pred zákonmi Slovenskej re­ hraničné kontroly (vstupom do tak­ bez práce takmer každý piaty Slovák.
publiky.“ ĽSNS však už nedodala, že zvaného Schengenského systému S potravinárstvom a poľnohos­
aj Slovensko sa podieľa na vzniku v decembri 2007). Zvlášť kamionisti podárstvom je to už horšie, podrob­
európskeho práva. Všetky európske museli v minulosti na hraničných nejšie sme si o tom písali v mýtoch
pravidlá vznikajú tak, že sa na nich priechodoch čakať aj niekoľko hodín, o Európskej únii. Kotlebova strana
musia dohodnúť členské štáty. Väč­ kým ich skontrolovali a pustili ďalej, však voličom zamlčiava, že slovenskí
šinu z nich schvaľujú jednomyseľne, teraz ich už nezastavuje nikto. Čakať poľnohospodári sa dostali do veľ­
teda aj hlasom Slovenska. sa musí len na hraniciach s Ukra­ kých problémov už dlho pred vstu­
jinou, ktorá nie je ani v Schengen­ pom do EÚ. Hlavnú zodpovednosť

2.
skom systéme, ani v Európskej únii. za to vtedy aj dnes nesú primárne
Stratili sme slovenské vlády.
štátnu suverenitu
a samostatnosť, 
nemáme vlastné hranice
3. Nezmyselné
príkazy, zákazy 
a obmedzenia Bruselu 4. Ročne do Európskej
únie odvádzame viac
Nie to pravda, Slovensko je naďa­ rozvrátili slovenské ako 800 miliónov eur
lej suverénnym štátom. Slovensku hospodárstvo, najmä
vládnu politici, ktorých si volia sami poľnohospodárstvo Toto číslo s prižmúrením očí se­
Slováci. Títo volení politici následne dí. Rozpočet Európskej únie funguje
zodpovedajú za fungovanie sloven­ a potravinárstvo tak, že sa naň skladajú všetky člen­
ských úradov, školstva, polície, ar­ ské štáty. Následne sa tieto peniaze
mády, diplomacie a ďalších oblastí. Niektoré smernice Európskej rozdelia pre jednotlivé krajiny podľa
To, že Slovensko napríklad koordi­ únie môžu byť naozaj pre Slovensko dohodnutých priorít. Napríklad v ro­
nuje svoju zahraničnú politiku so nevýhodné, avšak tvrdenie, že roz­ ku 2015, krátko pred tým, ako ĽSNS
spojencami, je vecou jeho vlastného vrátili slovenské hospodárstvo, poľ­ zverejnila svoju petíciu, prispelo Slo­
rozhodnutia. nohospodárstvo a potravinárstvo je vensko do európskeho rozpočtu su­

56 MAGAZÍN N 5 /2019
Nezamestnanosť pred
a po vstupe do EÚ
mou 608 miliónov eur. V čom je teda O 120-tisíc migrantoch pre Slo-
zádrhel? (v %) vensko sa ani nikdy neuvažovalo.
Kotlebova strana už voličom ne- V roku 2015 bol na stole plán, aby
hovorí, že oveľa viac peňazí z Eu-
rópskej únie na Slovensko priteká. 15,6 sa takýto počet ľudí rozdelil naprieč
všetkými krajinami EÚ, Slovensko
Napríklad v spomínanom roku 2015 malo podľa tohto plánu prijať 1502
Slovensko vyčerpalo z Európskej utečencov. Vtedajšia slovenská vláda
únie 3,73 miliardy eur, „čistý zisk“ to však odmietla a členské štáty na-
teda dosiahol 3,1 miliardy. pokon od tohto systému takzvaných
Európska únia totiž funguje na povinných kvót upustili.
princípe súdržnosti (kohézie), ktorá Tému migrantov sa však ĽSNS,
spočíva v tom, že bohatšie štáty do podobne ako niektoré ďalšie stra-
nej odvádzajú viac peňazí než chu-
dobnejšie (v prepočte na obyvateľa). 5,0 ny, nevzdala a naďalej ju využíva na
oslovovanie voličov. Napríklad na jar
Slovensko doteraz patrilo k chudob- 2019 zverejnila strana video, v kto-
nejším, takže viac dostávalo, než rom sa opäť snaží zveličovať dosa-
dávalo – bolo takzvaným „čistým hy migrácie na Slovensko. Poslanci
príjemcom“. V období 2014 až 2020 2003 2018 ĽSNS v ňom rozprávajú o uznesení
môže Slovensko vyčerpať z európ- Európskeho parlamentu „o základ-
skeho rozpočtu o 13,5 miliardy eur ných právach ľudí afrického pôvodu
viac, ako doň pošle. Financovanie Únie v Európe“ z konca marca 2019.
Pravdou je, že všetky tieto peniaze
vyčerpať nedokáže, za to však už ne- a čerpanie peňazí z nej Toto uznesenie podľa politikov
ĽSNS údajne znamená, že „Európska
môže Európska únia. Opakovane sa
totiž stáva, že slovenské úrady alebo
(v mld. eur) únia žiada, aby sa naše deti namiesto
slovenskej histórie učili o histórii
firmy si nestihnú pripraviť projekty, Slovensko Afričanov“. Vo videu ďalej rozprávajú
ktoré môžu byť z európskych zdro- o tom, že Európska únia údajne po-
jov preplatené. Bežne sa stáva aj to,
vyčerpalo žaduje vytvoriť miliardový fond na
že slovenské ministerstvo či štátna
z Únie bývanie Afričanov v Európe. „To zna-
firma urobí neférovú súťaž na dodá- mená, že občania Slovenskej republi-
vateľov, a európski úradníci potom
odmietnu peniaze uhradiť. Ani na
3,7 ky sa budú musieť zbierať svojimi da-
ňami na bývanie černochov v Európe
tieto súvislosti už ĽSNS voličov ne- aj na Slovensku,“ zaznie vo videu.
upozorňuje. Vďaka týmto a ďalším tvrdeniam
malo video na Facebooku 450-tisíc

5. Európska únia nás


chce zničiť nielen
3,1 spustení. V skutočnosti v ňom ĽSNS
nehovorila pravdu. V citovanom
„čistý zisk“ uznesení sa nepísalo nič o tom, že by
ekonomicky, ale aj Slovenska sa namiesto slovenských dejín mali
sociálne. Pod hrozbou učiť dejiny Afričanov, ani o posielaní
sankcií nám už teraz peňazí na byty pre Afričanov. Hlav-
núti viac ako 120-tisíc nou myšlienkou dokumentu bol apel,
aby členské štáty zabránili diskrimi-
imigrantov z Afriky a Ázie! nácii obyvateľov afrického pôvodu.

Prvá časť tejto vety je vyložený 0,6 Slovensko


ĽSNS však v prvom rade zamlčala
to, že vo videu rozprávajú o nezáväz-
nezmysel. Ako sme si povedali vyš- nom uznesení Európskeho parla-
šie: práve vstup do Európskej únie 2015 prispelo mentu. Takýchto uznesení prijmú
slovenskú ekonomiku naštartoval. do európskeho poslanci aj desiatky za rok. Sloven-
Naopak, väčšinu 90. rokov minulé- rozpočtu sko k ničomu nezaväzujú, na roz-
ho storočia domáca ekonomika buď diel napríklad od európskych smer-
stagnovala alebo upadala. níc (hovorí sa im aj „nelegislatívne
Migrácia je už komplikovanej- o Európskej únii sme uviedli, že uznesenia“). Pre niektorých politikov
šia téma. Isté je, že poplašné sprá- migračnú i azylovú politiku si riadi sú však takéto dokumenty veľkým
vy o „120-tisíc migrantoch z Afriky Slovensko samo. Na svojom úze- lákadlom, aby ich využívali v kam-
a Ázie“ sa nenaplnili ani po troch mí akceptuje hlavne ekonomických pani. Stačí len povedať „toto nám
rokoch, odkedy ĽSNS svoju petí- migrantov z Balkánu, ktorí na Slo- vnucuje Brusel“ a časť voličov to bez
ciu zverejnila. Už v texte o mýtoch vensku pracujú ako robotníci. ďalšieho overovania prijme ako fakt.

57
Dlhoročný europoslanec Eduard Kukan
v Bruseli končí. Rozpráva o rozpore
v zahraničnej politike Smeru a aj o Kiskovi

Prečo sa Danko
objíma s Rusmi
zo sankčného
zoznamu?
A ndrej Kiska ma sklamal, proti
Dankovi by sa malo zakročiť
a opozícia svoj moment pre­
spala, vraví bývalý minister zahranič­
ných vecí Eduard Kukan.
viceprezident. Čo by to znamenalo,
keby sa ukázalo, že našu pozíciu
diktovala Havana?
Bola by to veľká hanba a diskvali­
fikácia Slovenska v očiach partnerov
Prekáža vám, že Danko lobuje
proti ruským sankciám?
Rusko je obchodný partner mno­
hých členských krajín EÚ, ale platia
určité pravidlá, ktoré ako členský štát
MIREK medzi členskými krajinami EÚ. Veď musíme dodržiavať. Ak je niekto na
TÓDA
Čo vám bude najviac chýbať po vidíme, že dnes je spoločná európska sankčnom zozname, tak sa s ním ne­
reportér
návrate z Bruselu? pozícia voči Venezuele narušená iba môžeme baviť a stretávať, objímať
Všetko. (smiech) Do Bruselu som Talianskom, Rumunskom a Sloven­ a vymieňať si telefónne čísla. Niektoré
išiel so zmiešanými pocitmi, myslel skom. Naozaj sa dostávame do veľmi Dankove vyhlásenia po jeho ostatnej
som si, že je to celé veľmi byrokratické, pochybného postavenia. Ak by to malo ceste do Moskvy, kde už hovoril, že
pomalé a ťarbavé v porovnaní s OSN. pokračovať a vyplávali by na povrch by sme sa mali stať aj členmi širších
Tam som štyri roky pracoval, bol som podobné fakty, že za našimi rozhod­ organizácií, ktorých autorom alebo
osobitným zmocnencom generálneho nutiami sú skryté obchodné záujmy zakladateľom je Ruská federácia, sú
tajomníka pre Balkán v čase kosov­ podmienené našou politickou pozí­ úplne nepredstaviteľné pre vysokého
skej vojny. Tam mi to pripadalo rýchle ciou v rámci EÚ, tak potom by sme sa predstaviteľa krajiny EÚ. Najviac ma
a dynamické. Bolo treba sa rozhodovať prepadali do suterénu. Stále však ho­ hnevá to, že nikto proti tomu u nás
niekedy rýchlo aj bez dostatočných in­ vorím ak. výrazne a dramaticky nevystupuje.
formácií. Podobne sa zachovala Pellegri- To by si zaslúžilo veľmi jasnú a ostrú
V europarlamente to tak nebolo? niho vláda aj pri kauze Skripaľ, keď kritiku z oficiálnych radov našich po­
Myslel som si, že nebude, ale nako­ sme sa tiež nepridali k väčšine spo- litických strán aj ústavných činiteľov.
niec som mal výhodu, že som dostal jencov a nevyhostili sme ruských Je pozoruhodné, že stále nemá-
všetko, čo som chcel. Dostal som sa do špiónov z našej krajiny. Ako ste to me schválenú bezpečnostnú stra-
zahraničného výboru, chcel som viesť vnímali? tégiu, a je to pre odpor SNS, ktorá
delegáciu pre spoluprácu s krajinami Veľmi jasne som kritizoval sta­ v tomto dokumente namieta proti
západného Balkánu. Všetko, čo ma za­ novisko Slovenska ako politicky ne­ pár vetám o ruskej hrozbe.
ujímalo, som dostal. A z titulu týchto správne. Aj naša argumentácia, že to Už to nejaký rok čaká, je to vážna
funkcií som potom získal ďalšie a bol ešte nie je dokázané a máme čakať: to vec. Každý štát má svoje základné dok­
som taký zaangažovaný, že to bola jed­ bolo alibistické stanovisko, ktoré nám tríny alebo dokumenty v zahraničnej
noducho paráda. Stále sa niečo dialo. v kontexte našich zahraničnopolitic­ a bezpečnostnej politike. Obzvlášť to
Keď som si niekedy porovnal svoj den­ kých záujmov a postavenia prinieslo platí v dnešných medzinárodných
ný rozvrh s tým, aký som mával ako mnoho negatívnych bodov. vzťahoch, ktoré začínajú byť kompli­
minister, tak sa to niekedy aj vyrovna­ Proti vyhosteniu ruských dip- kovanejšie než v minulosti aj preto,
lo. Mám už aj dosť rokov (v decembri lomatov bol najmä predseda SNS že v Bielom dome je Donald Trump.
bude mať 80 rokov – pozn. red.), ale Andrej Danko. Nezdajú sa vám čud- Transatlantické spojenectvo je iné.
inak to vôbec nepociťujem, mám ape­ né jeho časté návštevy u politika Európa sa musí viac spoliehať na se­
tít a myslím, že aj energiu a elán, aby zo sankčného zoznamu Viačeslava ba a v takýchto časoch by sme mali
som nejako pokračoval. Volodina, ktorý pripravoval s Puti- mať viac vyhranené stanovisko. A my
Predseda európskeho výboru nom anexiu Krymu? Tento týždeň ho nemáme. V minulosti bolo silnou
parlamentu Ľuboš Blaha zo Smeru bol uňho znovu a v máji aj v júni stránkou Slovenska v zahraničných
by o vás povedal, že ste starý de- pôjde opäť do Moskvy. vzťahoch, že sme boli čitateľní. Je to
duško. Pripadá mi to veľmi čudné a už dl­ plus, keď partneri vedia, na čom sú
Blaha nech radšej zalezie a neroz­ ho. Sú to neprípustné veci z pohľadu v rokovaniach alebo pri spolupráci
širuje tieto hlúposti, pretože veľmi oficiálnej zahraničnej politiky Slo­ s nami, keď vedia, čo od nás očakávať.
škodí. venskej republiky. Pánovi Dankovi Keď sú takéto otvorené otázky v zá­
Nevyzerá to však, že má niekedy neberiem jeho názor, môže ho mať sadných dokumentoch, tak to oslabuje
väčší vplyv v diplomacii ako Miro- akýkoľvek výrazný a robiť si, čo chce, naše postavenie ako rovnocenného
slav Lajčák? lenže nemôže byť predsedom sloven­ partnera.
Niekedy to tak vyzerá. Napríklad ského parlamentu. Keby ním nebol, Ako v zahraničnej politike obstál
pri našom stanovisku voči Venezuele, mohol by si pokojne chodiť a rozprá­ prezident Andrej Kiska?
kde sa presadil Blaha. Keby som bol na vať v Moskve, čo chce. Z titulu funk­ V otázkach zahraničnej politiky má
Lajčákovom mieste, veľmi by sa ma to cie druhého najvyššieho ústavného správne stanoviská. Snažil sa nimi
osobne dotklo a urazilo. Smeráci ho činiteľa to na Slovensko prináša veľmi dostať slovenskú pozíciu na správne
ponižujú. mnoho nejasností a nepochopenia miesto. No ak by som mal hodnotiť
Za to, aby sme neuznali opozič- u našich zahraničných partnerov. Do­ celkovo jeho prezidentskú činnosť, bol
ného lídra Juana Guaidóa za dočas- chádza k porušeniu zásadných dohôd by som rozpačitý.
ného prezidenta Venezuely, v Bra- o spoločnom postupe EÚ v zahranič­ V čom vás Kiska sklamal?
tislave údajne loboval aj kubánsky nopolitických otázkach. Mal byť smelší a rozhodnejší, keď

60 MAGAZÍN N 5 /2019
dochádzalo k rôznym ostrým sporom ľom a métam. Vtedy to opozícia pres- proti Maďarsku a Poľsku. Asi ich ani
medzi Ficom, Kaliňákom a ním pri vy- pala a premrhala situáciu, ktorú budú nečítali. Tvrdia, že cieľom je, aby sme
menovaní nového ministra. Osobne si ťažko sami vyvolávať. ich netrestali, a že by sme s nimi ma-
tiež myslím, že ak by pred niekoľkými Aký má podpredseda Európ- li viesť dialóg. To sa však presne deje.
mesiacmi vyhlásil, že bude kandidovať skej komisie Maroš Šefčovič imidž Keď sa spustí mechanizmus článku
za prezidenta, tak by vyhral a všetky v Bruseli? Ako Ficov človek alebo sedem, prvé je, že sa najskôr pošle do-
tieto problémy, čo tu máme dnes na profesionál? tazník tým vládam a spustí sa dialóg.
Slovensku, by neboli. V tom ma skla- Ako profesionál. Keď ho prvý raz V prípade Poľska dokonca už ta-
mal. vypočúvali ako komisára, prešiel ťaž- mojšia vláda ustúpila.
Vyčítate mu, že keď už chcel byť kou skúškou. Tri hodiny tam sedel, Áno, ukázalo sa, že to bolo oprávne-
prezidentom, mal ísť aj do druhého nikoho nesmel mať pri sebe, aby mu né, a ustúpili v justičnej reforme. Hlá-
volebného obdobia? nepomáhal. Tie tri hodiny sú presne siť sa dnes na Slovensku k Orbánovi
Áno. Navyše, jeho osobné dôvody rozpísané minúta po minúte, kto sa a Kaczyńskému, ako to robí Danko, to
ma vôbec nepresvedčili. Dokonca si opýta a koľko sekúnd môže odpovedať. je ústup z moderného vývoja Sloven-
myslím, že keď išiel do prezidentských Obstál veľmi dobre. Len naši maďarskí ska o niekoľko kilometrov dozadu.
volieb a vedel, že bude prvý muž, tam priatelia našli naňho jeden výrok, kto- Ako vnímate Fica, ktorý začal
sa predpokladá oficiálna úloha pre je- rým ho chceli diskvalifikovať. Nepá- útočiť Sorosom a novinárov po-
ho manželku a to, že tam vôbec nebo- čilo sa im, že mali len komisára a my važuje za najväčších nepriateľov
la, to nebola iba protokolárna chyba, to podpredsedu Komisie. Raz Šefčovič štátu, a do toho otvorene povie, že
bola politická chyba. Nebolo to tak, ako povedal, že naši rómski spoluobčania nechce byť len radový sudca, ale
to má byť. Zrejme aj tieto osobné prob- zneužívajú sociálny systém. Ja by som predseda Ústavného súdu?
lémy zabránili, aby znovu kandidoval. to podpísal, keby povedal, že niektorí. Hovorí to o ňom, že je na sklonku
Ak už do toho išiel a vyhral voľby so Za to ho najviac kritizovali, že diskva- svojej politickej dráhy. Vyvíja sa opač-
skvelým výsledkom, skoro 60 percent lifikoval celú jednu skupinu. Dokázal ným smerom, ako by mal. Objektívne
proti Ficovi, ale prerušil to v dôležitej to však vysvetliť a v predchádzajúcej si povedzme, že predsa len niečo do-
fáze, keď bolo veľmi dôležité, aký bude Komisii bol za hviezdu a získal si au- kázal, vyhral viacero volieb. Lenže te-
vývoj, a veľmi záležalo na jeho postoji toritu. Pretože slovinská komisárka raz takým postupom maže a ničí veci,
a mnohí ľudia a politické strany naňho nezložila skúšku, jej agendu mu Jun- ktoré v minulosti dokázal. Na mnohé
čakali – tak toto nezvládol. cker pridelil a znovu prešiel nečaka- z nich nemá byť čo hrdý, ale dokázal
Keď hovoríte, že mal byť razant- ným vypočúvaním brilantne. Hovoril vytvoriť vládu. Niečo sa v ňom zlomilo
nejší pri výmene ministra vnútra som mu, že by si mohol urobiť živnos- a začal používať deštruktívne metó-
– mal zablokovať Denisu Sakovú? tenský list na vypočutia nových eu- dy. Je na zostupnej krivke vo svojom
Mal by na to manévrovací priestor Eduard rokomisárov. Jeho silnou stránkou je, politickom živote a v snahe udržať sa
v rámci ústavy?
No, odmietol Joža Ráža. To bolo ľah-
Kukan že sa rýchlo učí. Keďže má na starosti
energetickú úniu, má plus navyše, že
používa veci, ktorými sa definitívne
zhadzuje.
šie, pri Sakovej to bolo iné. Ale práve (79) hovorí po rusky. Skôr ho za to chvália. Aký má imidž v EÚ? Za jeho vlá-
pri takých situáciách sa rodia veľké Ako sa pozeráte na to, že zatiaľ dy sme zrejme pomohli uniesť viet-
osobnosti. Viem, že som náročný, keď u nás nefunguje Orbánovo zaklí- namského občana a došlo k vražde
toto hovorím, ale mohol to skúsiť. Poslanec eu- nadlo, že za všetko môže Soros? Fi- novinára, ktorý spájal jeho úrad
Ako posunuli Slovensko protesty roparlamentu, co s tým narazil. vlády s mafiou.
po vražde Jána Kuciaka a Martiny bývalý trojná- Chvalabohu, to je dobré, v tom sa Na pôde EÚ sa príliš o Vietname
Kušnírovej? sobný minister mi páčia naši občania. Pamätám sa, nehovorí. O Slovensku sa na pôde
Prínos demonštrácií bol jasný, po- zahraničných keď Fico hovoril, že všetko organizuje hovorilo takmer každý deň po vražde
sunuli Slovensko ďalej, aj keď nedošlo vecí Slovenska Soros a že sa Kiska stretol v Amerike Jána Kuciaka, bola to už druhá vražda
k zmene celej vlády, ale len k odstúpe- a kandidát na so Sorosom. Vtedy ministerstvo za- novinára, krátko po Malte. Vtedy po-
niu premiéra Fica a ministra Kaliňáka. prezidenta, bý- hraničných vecí vyhlásilo, že s protes- stavenie Slovenska veľmi kleslo a boli
To už samo osebe znamenalo veľké valý podpred- tmi nemá Soros nič spoločné. To bolo sme predmetom rozhovorov takmer
politické posuny. To, že mohli byť eš- seda SDKÚ. veľmi dobré. Ak sa pozriete do Maďar- všade. Fico, aj keď bol premiérom, mal
te väčšie, by som nekomentoval. Keď Vyštudoval ska, to je šialené, kde je za všetkým So- veľmi zlé postavenie vo svojej vlastnej
sa konali masívne demonštrácie, naj- Moskovský ros. Sme vyspelejší. frakcii. Smiali sme sa našim socialis-
väčšie od revolúcie, nepáčilo sa mi, že štátny inštitút Danko o Orbánovi hovorí, že je tickým kolegom, že nemajú veľa vlád,
opozícia tu sladko spinkala. medzinárod- preňho politický vzor. kde stojí na čele ich člen, ale vo svojej
Premeškala moment? ných vzťahov To neviem komentovať bez toho, politickej skupine sa Fico vždy stretol
Mám ten pocit. Aj keď by to bolo cit- (MGIMO). Je aby som sa nerozčúlil. Je to naozaj s obrovskou kritikou. Najmä Taliani
livé, že by sa do toho nejakým spôso- predsedom šialené a ďalšia šialená vec je, že slo- boli naňho zlí, nechodil tam rád. Ne-
bom zapojili, ale ľudia boli v uliciach, delegácie pre venský parlament prijíma uznesenia, počul som, že by mu niekedy ako za-
videli ste tú náladu a organizátori to Srbsko a západ- ktorými sa dištancuje od európske- slúžilému členovi niečo ponúkli. To
ťažko mohli doviesť k politickým cie- ný Balkán. ho parlamentu, ktorý prijal rezolúcie svedčí o mnohom.

61
Dlhoročný europoslanec Smeru Boris Zala hovorí, prečo
v prezidentských voľbách nevolil eurokomisára Maroša
Šefčoviča, a že v Únii berú Petra Pellegriniho a Petra Kažimíra

Ak Fico potiahne
Smer k Orbánovi,
dostane
konkurenta
B oris Zala (64) pôsobil po-
sledných desať rokov v Eu-
rópskom parlamente, kam
ho zvolili za Smer. Po májových eu-
rovoľbách ako europoslanec skončí.
teľov konceptu sociálnej Európy je
v Bruseli šéf Európskej komisie Jean
Claude Juncker pochádzajúci z pra-
vicovej Európskej ľudovej strany.
Čiže, keď to zjednoduším, Zuza­
kde tiež došlo k postupnej mar­
ginalizácii.“ Tvrdí, že ani Pellegri­
ni nebude záchranou, lebo voliči
Smeru zvyknutí na Fica sa s ním
nestotožnia. Nemá pravdu?
V roku 2000 spolu s Robertom Fi- DUŠAN na Čaputová nie je Ivan Mikloš? Podľa môjho názoru nie. Poznám
com stranu Smer zakladal, v roku MIKUŠOVIČ Presne tak, Zuzana Čaputová nie členskú základňu aj voličskú štruk-
reportér
2016 z nej vystúpil. je Ivan Mikloš. Napokon, už Iveta túru Smeru. Nie je taká, ako si ju
Radičová zo svojich skúseností na predstavuje Marek Maďarič. Viem,
Šestnásť rokov ste boli členom ministerstve práce a sociálnych vecí ako ju vidí on, a bolo to dôvodom,
Smeru, post europoslanca ste zís­ postavila akúsi opozíciu voči mik- prečo ťahal Smer v parlamentných
kali na kandidátke, ktorú viedol lošovsko-kaníkovskému pohľadu, voľbách v roku 2016 aj v prezident-
Maroš Šefčovič. V komentári pre ktorý dovtedy v slovenskej pravici ských voľbách v roku 2014 do tradi-
Denník N ste však napísali, že dominoval. Už za Radičovej bolo vi- cionalisticko-konzervatívnych vôd.
v druhom kole budete voliť Zuza­ dieť, že miklošovská neoliberálna or- No podľa môjho názoru to, že Robert
nu Čaputovú. To je trochu para­ todoxia neobstojí. Fico je dnes záťažou, výrazne vníma
dox, nie? Ktorý Maroš Šefčovič je ten veľká časť členskej základne Smeru,
Nie je to paradox. Vždy volím ľu- skutočný? Ten, ktorý v decembri najmä starostovia a primátori. Veľká
dí podľa svojho politického profilu. na sneme európskych socialistov časť strany si myslí, že výmena by
Pokladám sa za sociálneho demokra- predstavoval ich manifest, alebo mala nastať, a že do čela Smeru by
ta a snažím sa presadzovať sociál- ten, ktorého sme počúvali v prezi­ mal nastúpiť Peter Pellegrini.
no-demokratickú politiku na Sloven- dentskej kampani? Skúsim oponovať. Markíza si
sku od roku 1989. Témy, s ktorými Ani jeden. Maroš Šefčovič je vý- vlani na jeseň urobila prieskum
vstúpil do volieb Maroš Šefčovič, borný manažér, ktorý sa v Európskej s otázkou, či bol lepším premié­
sú z môjho pohľadu od sociálnej komisii jednoznačne osvedčil a vie- rom Fico alebo Pellegrini. V celej
demokracie veľmi ďaleko. Názory dol si veľmi dobre. Je technokratic- populácii vyšiel lepšie Pellegrini,
Zuzany Čaputovej sú bližšie k soci- ký typ. Keby hovoril o tom, že chce no až 60 percent voličov Smeru
álno-liberálnym a humanistickým pomôcť Slovensku, aby sa v technic- povedalo, že lepší bol Fico.
postojom, ktoré vnímam ako súčasť kých, technologických či energetic- Pamätám si tento prieskum. Bo-
sociálno-demokratickej vízie. kých oblastiach dostalo na špičku lo to pred pol rokom a odvtedy sa
V čom je Čaputová bližšia so­ sveta, tak by bol absolútne uveriteľ- situácia zmenila. V politike má všet-
ciálno-demokratickej vízii, ako ju ný. V tejto oblasti je doma a vedel by ko svoj čas. Ak sa Pellegrini nechytí
vy vnímate? našu krajinu ťahať dopredu aj z pre- šance a včas, teda v krátkom čase po
Napríklad v otvorenosti k men- zidentskej pozície. prezidentských voľbách neprejaví
šinovej politike, či už sa to dotýka V akej kondícii je strana Rober­ vôľu vymeniť Roberta Fica, dopadne
národnostných, alebo LGBT menšín, ta Fica dnes? to so Smerom tak ako s SDKÚ. Po-
ale aj k utečencom. Tu nejde o žiad- „Strana Roberta Fica“, ak ste to tom aj Peter Pellegrini prestane byť
ne vítanie migrantov, ale o schop- takto nazvali, je vo veľmi zlej kon- dôveryhodný, prestane byť nádejou.
nosť rozlíšiť utečenca a migranta. dícii. Som presvedčený, že ak by na Neviem, do akej miery poznáte
Zuzana Čaputová to citlivo rozli- čele strany nastala výmena, o ktorej Petra Pellegriniho, ale má na to,
šuje. A oceňujem, že sa prihlásila aj som hovoril už pred dvomi rokmi – aby sa postavil Ficovi?
k väčšine sociálnych balíčkov, ktoré keď som vyzval Roberta Fica aj Ro- Má na to politické a ideologické
priniesol Smer od roku 2006. Pove- berta Kaliňáka, aby uvoľnili miesto schopnosti. Či má na to aj odvahu?
dala, že keby mala o nich rozhodovať, iným – tak by Smer ako strana bol V tejto chvíli sa mi skôr zdá, že nie.
nezruší ich. v oveľa lepšej kondícii. Robert Fico Určite ju dostatočne neprejavuje, aj
Možno chcela trochu nadbeh­ dnes svojím kreditom ťahá Smer keď to môže byť aj vecou taktiky. Ak
núť ľavicovo orientovanejším vo­ dole a ideovými postojmi od sociál- by to ale urobil, v Smere by nastal
ličom. nej demokracie dosť doprava. Ak sa ozdravný proces a strana by sa moh-
Nemyslím si, povedal by som, že Smer drží na percentuálnej úrovni, la nielen udržať na dvadsiatich per-
je to jej názor. Nakoniec, takýto po- na ktorej sa drží, tak je to vďaka pre- centách, ale možno aj stúpnuť.
hľad vidím aj v Progresívnom Slo- miérovi Petrovi Pellegrinimu. Môže na Slovensku ešte uspieť
vensku. Vnímam posun, ktorý je Ste si istý? Váš bývalý straníc­ nová ľavicová strana, ktorá by
poučením z negatívnych dosahov ky kolega Marek Maďarič nedáv­ konkurovala Smeru?
neoliberálnej politiky. Veľká časť no povedal: „Smer pomaly slabne Veľmi hypotetická otázka, ale po-
slovenských aj európskych strán, si a ak bude Robert Fico stále pred­ tenciál na vznik sociálno-demokra-
osvojila koncept sociálnych istôt – sedom strany, Smer čaká osud tickej strany je vždy. Záleží na tom,
alebo ak chcete – sociálneho štátu. HZDS. Ak by Fica niekto nahradil, čo sa stane v Smere. Ak tam nenasta-
Jedným z najväčších presadzova- vidím to skôr na príbeh SDKÚ, ne zmena a Smer pôjde líniou, ktorú

64 MAGAZÍN N 5 /2019
ideologicky presadzuje Robert Fico v Európskej rade, teda na samitoch Veríte aj tomu, že najbližších
– a ktorá sa viac podobá línii Viktora premiérov. Jeho vystúpenia v našej desať rokov prežije aj eurozóna?
Orbána ako sociálnej demokracii – politickej skupine, ale aj jeho po- Jasné. Dnes sú trendom projekty,
tak nejaká alternatíva vznikne. Buď sledné vystúpenie v parlamente bo- ktoré posilňujú geopolitickú úlo-
to bude samostatná strana, alebo bu- li veľmi dobre prijaté. Pellegrini má hu eura vo svete. Euro má ambície,
de súčasťou iného zoskupenia, kde dobrú povesť, aj keď je tam veľmi a správne, plniť aspoň tie funkcie
bude tvoriť jej ľavé krídlo. No to sú krátko. No a potom minister finan- ako americký dolár. Táto koncepcia
hypotetické úvahy. cií Peter Kažimír. Jeho manažment je na stole komisie. Práve preto mám
Europarlament má dnes 751 slovenských financií, ale aj aktivity rád Junckera, je to jediný komisár,
poslancov, po máji ich počet kles- pri tvorbe európskych finančných ktorý presadzoval vizionárske veci,
ne na 705, no stále je to obrovská inštitúcií a pravidiel sú široko akcep- ktoré posilňujú EÚ ako celok. Posil-
masa. Čo reálne dokáže ovplyvniť tované. nenie eura ako medzinárodnej meny
jeden europoslanec zo Sloven- Ako sa vám počúvali výhrady je v tomto smere veľmi významné.
ska? niektorých europoslancov, ktorí Čo urobí s Úniou a so Sloven-
Veľa, už len tým, že hlasuje. Kaž- po poslednom vystúpení Petra skom brexit?
dý z poslancov je zaradený vo svojej Pellegriniho v parlamente vyzý- Krátkodobo zaťaží časť pracovní-
politickej skupine, nie sme teda roz- vali, aby sa odpútal od Roberta kov v Bruseli aj v národných vládach,
delení podľa národnej príslušnosti, Fica? Vtedy sa ho dokonca zastal budú musieť riešiť drobné negatívne
ale podľa politickej orientácie. Ja teda Richard Sulík. dosahy. No sú riešiteľné vo veľmi
zastupujem všetkých občanov EÚ. Richard Sulík to povedal len pre- krátkom čase, do troch rokov. Brexit
V našej sociálno-demokratickej sku- to, aby demonštroval svoj protieu- v kontinentálnej Európe otvorí
pine je 186 poslancov a každá téma rópsky postoj. Richard nechápe, že priestor na oveľa efektívnejšiu integ-
sa v nej prerokúva. Do tejto debaty sme občanmi EÚ a poslanci Európ- ráciu, ktorej Británia bola vždy pre-
môžete vstúpiť a navrhovať vlastné skeho parlamentu sa v mene obča- kážkou. Briti si vždy žiadali výnimky
opatrenia, prichádzať s pozmeňova- nov celej EÚ môžu pýtať na čokoľvek a osobitné riešenia. Británia mala
cími návrhmi, pre ktoré môžete zís- a kohokoľvek. K tým odkazom pre a má pre EÚ nenahraditeľnú úlo-
kavať spojencov. Je to taká istá práca, Petra Pellegriniho si to povedzme hu v bezpečnostnej a spravodajskej
ako v ktoromkoľvek národnom par- presne. Poslankyňa Sophie in ‚t Vel- oblasti. Bolo by chybou túto spolu-
lamente. dová viedla niekoľko delegácií Eu- prácu roztrhnúť. Verím, že Británia
Keby ste mali povedať konkrét- rópskeho parlamentu na Slovensku v priebehu troch-štyroch rokov zistí,
ny príklad, čo ste ovplyvnili vy? v súvislosti s vraždou novinára Jána že predstavy o vytvorení svetových
Mnoho vecí: od formulovania po- Kuciaka. V ľudskom slova zmysle po- obchodných zmlúv či oživení Com-
stojov EÚ ku krízovým oblastiam, užila metaforu, ktorou vlastne Pelle- monwealthu boli nereálne. A potom
ako sú Náhorný Karabach, Sýria či griniho ocenila. Povedala mu, že je sa začne približovať späť k EÚ naprí-
Lýbia, cez pokusy oživovať spolu- predstaviteľ moderného Slovenska klad podľa nórskeho modelu.
prácu so severnou Afrikou cez Me- a novej Európy, kým Robert Fico je Od májových eurovolieb sa
diteránsku úniu až po upevňovanie predstaviteľom starého Slovenska očakáva posilnenie antieurópsky
vzťahov s Juhoafrickou republikou. a starej Európy. A preto by sa mal od orientovaných strán.
Som podpredsedom Delegácie EÚ – Fica odpútať. Toto tam zaznelo a ja Som presvedčený, že tieto strany
Južná Afrika a podarilo sa mi pozvať to vidím rovnako. nezískajú väčšinu a ostatné stra-
aj nového juhoafrického prezidenta
– inak bojovníka proti korupcii a do-
Boris Viete si predstaviť, že by Slo-
vensku mohol hroziť odchod
ny to potlačí k užšej spolupráci ako
doteraz. Sociálni demokrati a ľu-
mácej oligarchii – rečniť do Európ- Zala z EÚ? dovci mali vždy takzvanú technic-
skeho parlamentu… Ale všeličo sa mi
aj nepodarilo. Inicioval som diskusie
(64) Nie. Pozrime sa napríklad na tak­
zvanú finančnú krízu, ktorú sme
kú koalíciu, teda zmluvu, ktorá ich
neviazala v konkrétnych veciach, ale
o zriadení Európskej spravodajskej prežili. EÚ jasne ukázala, ako je zaručovala, že budú hlasovať za spo-
služby, konkrétne návrhy som ad- Po revolúcii za- schopná v spolupráci 28 štátov raci- ločné projekty. Posledné tri roky sa
resoval aj premiérovi Ficovi počas kladal Sociálno- onálne a efektívne vyriešiť aj tie naj- to rozvoľnilo. No ak antieurópske
slovenského predsedníctva EÚ – ale demokratickú zložitejšie problémy. strany budú úspešné, tak to ľudov-
neuspel som. Aj keď myšlienka sa stranu Slo- Richard Sulík by nesúhlasil. cov, sociál­nych demokratov a libe-
hlbšie zakorenila. venska, s Ro- Richard Sulík je premýšľavý, rálov pritlačí k spolupráci. Priestor
Ktorého slovenského politika bertom Ficom ale politicky nielen neskúsený, on na to otvára aj pozastavenie členstva
v Bruseli dobre poznajú a uznáva- v roku 1999 proste nemá talent pochopiť kom- maďarského Fideszu v Európskej ľu-
jú ho? Ktoré meno má váhu? zakladal Smer, plexnosť politiky ako riadenia štátu. dovej strane. A Macronovi centristi
Zo súčasne pôsobiacich poli- kde už nie je Preto ten zjednodušený libertaria- môžu tiež zohrať pozitívnu rolu. Nie
tikov si veľmi dobrý kredit získal členom. V euro- nizmus – ak môžem nejako politolo- som vystrašený, lebo posilnenie pro-
Peter Pellegrini. Nepočul som ani parlamente je gicky označiť jeho postoje. Ale skvele tieurópskych strán posilní spoluprá-
jednu výhradu voči jeho pôsobeniu desať rokov. kuchtí, má talent. cu tých proeurópskych.

65
Tlmočník Matúš Németh a politická poradkyňa Karolína Koščová Stach
hovoria, aké je to pracovať pre Európsku úniu. Kým Matúš za prácou
cestuje len na pár dní, Karolína často pracuje od rána do večera v tmavých
kanceláriách európskych inštitúcií.

Čo robia
Slováci, ktorí
pracujú pre EÚ

66 MAGAZÍN N 5 /2019
SPRAVODAJSTVO

67
N ajprv som chcela mrnčať,
ako tu o pol jedenástej čí-
tam pozmeňováky, ale po-
tom som si povedala, ty kokos, ja tu
čítam pozmeňováky!“ napísala na
TLMOČNÍK MATÚŠ PREKLADÁ
ŠPANIELOV AJ FRANCÚZOV
V zozname tlmočníkov pre Eu-
rópsky parlament je okrem iných
zapísaný Matúš Németh. Na Slo-
ciach, ktoré sa týkajú ich krajiny,
a vtedy môže chvíľku trvať, kým sa
človek chytí,“ opisuje Matúš.
„Tlmočenie je náročné, lebo ak to
chcete robiť dobre, musíte sa sústre-
RIA
Instagram nadšene Karolína Koščo- vensku robí najmä manažéra kapely diť každú minútu. Istým spôsobom
GÉHREROVÁ
vá Stach, keď opäť raz trávila večer reportérka Korben Dallas a približne dva týždne je to stále výzva,“ hovorí Matúš. Tl-
v kancelárii v Európskom parlamen- v mesiaci pracovne strávi v Bruseli močníci nikdy nevedia, kto ich práve
te v Bruseli. „Politika je super a práca alebo v Štrasburgu. počúva. Môžu to byť poslanci v sále,
v politike môj splnený sen od malé- „Volajú nám podľa toho, koho alebo aj zamestnanci v kanceláriách
ho mala, dodala pod fotkou, na ktorej práve potrebujú,“ vysvetľuje Matúš. Európskeho parlamentu či ktokoľ-
je pracovný stôl s niekoľkými doku- Väčšinu času presedí v tlmočníckej vek, kto si na webe zapne živé vy-
mentmi a dvoma počítačmi. kabíne s ďalšími kolegami a tlmočí sielanie schôdze Európskeho parla-
Pred takmer piatimi rokmi sa schôdze Európskeho parlamentu. mentu.
presťahovala do Bruselu a začala Spolu s ním za mikrofónmi sedia
pracovať ako politická poradkyňa aj ďalší dvaja alebo traja kolegovia BRUSEL: MENEJ SLNKA,
pre európskych poslancov. Predtým a striehnu, v akom jazyku začne ho- VIAC INŠTITÚCIÍ
prešla niekoľkými výberovými ko- voriť nasledujúci rečník. „Keď som odchádzala zo Sloven-
lami. Dnes hovorí, že by nemenila Matúš tlmočí angličtinu, fran- ska, počúvala som hororové príbehy
a prácu v Európskom parlamente cúzštinu, španielčinu a češtinu do o bruselskom počasí a o tom, ako to
by vzala opäť, aj keby vedela, do čo- slovenčiny. Alebo slovenčinu do an- na ľudí zle vplýva,“ spomína si Karo-
ho ide. gličtiny. „Najlepšie je, keď človek tl- lína. Brusel má o čosi menej slneč-
Chápe, že to nie je práca pre kaž- močí do svojho rodného jazyka, ale ných dní v roku ako napríklad Brati-
dého, no v jej prípade platí, že sa na- nie vždy je to možné, pretože nie je slava, a preto sa mnohým zdá akýsi
šla. „Ľudia ako ja pracujú veľa hodín toľko Angličanov, ktorí vedia po slo- sivší. Karolína však hovorí, že to nie
denne, väčšinou v tmavých kancelá- vensky,“ vysvetľuje. Ak sa schôdza tý- je len nevýhoda, pretože v takomto
riách. Sú odlúčení od rodiny, ktorú ka konkrétnej témy, dostane vopred počasí sa veľmi dobre pracuje.
nechajú na Slovensku alebo v iných dokumenty, ku ktorým je potrebné Brusel nie je len hlavným mestom
krajinách. Veľa ľudí to zle znáša, ale pripraviť si špecifickú slovnú záso- Belgicka. Mnohí ho považujú tiež za
mne to až tak neprekáža,“ hovorí bu. hlavné mesto Európy, keďže tu sídli
Karolína. „Ak je naplánovaná téma poľno- Európska komisia, schádzajú sa tam
Poznáte fotografie unavených hospodárstvo a rybolov a očakáva aj poslanci Európskeho parlamentu
štátnikov, ktorí o štvrtej nad rá- sa, že debata sa bude točiť okolo a premiéri a prezidenti na pravidel-
nom robia tlačovky pre novinárov desiatich druhov rýb, tak sa musím ných stretnutiach Európskej rady.
čakajúcich napríklad na to, ako to poriadne pripraviť, aby som nebol Brusel je miesto, kde zástupcovia
dopadne s pôžičkou pre zadlže- zaskočený. Ale takéto odborné témy štátov prijímajú vážne rozhodnutia
né a krachujúce Grécko? Áno, sú sú skôr výnimkou,“ hovorí Matúš. – napríklad o ďalšom odklade brexi-
z Bruselu a hodia sa k pracovnej at- Najľahšie sa podľa neho tlmočia tu alebo Európska komisia o milió-
mosfére tohto mesta. dobrí rečníci a najťažšie poslanci, nových pokutách pre také firmy ako
Karolína v Bruseli žije s manže- ktorí prejav čítajú z papiera a veľmi Google a MasterCard.
lom. Domov však pre ňu Belgicko sa ponáhľajú. „Ale ťažké sú aj jed- Práve preto má povesť úradnícke-
nepredstavuje. „Domov, to je predsa nominútové vystúpenia politikov. ho mesta s množstvom cudzincov,
Banská Bystrica,“ odpovie so samo- Počas nich sa môže ktokoľvek pri- ktorí doň dochádzajú len za prácou.
zrejmosťou. Odtiaľ pochádza ona aj hlásiť so svojím krátkym prejavom. Karolína hovorí, že „európska štvrť“
jej rodina. Poslanci vtedy často hovoria o ve- tak skutočne môže na ľudí pôsobiť.

68 MAGAZÍN N 5 /2019
„Je tam veľa betónu a výškové budo- V niečom mi Brusel pripomína pomerne nízke a rozumiem, ak je
vy, po uliciach chodia úradníci v ob- Bratislavu, pretože je tak príjemne to pre ľudí aj trocha strašidelné,“
lekoch a ženy vo veľmi podobných dezorganizovaný. No cítim tam uznáva.
šatách. Je to trocha uniformné. Ale ak
si nájdete čas a idete ďalej, uvidíte aj
trocha menej medziľudskej agresie STRAŠIAK, KTORÝ CHCE
trochu iné mesto,“ hovorí Karolína. než na Slovensku. POMÔCŤ
Napríklad historické mesto, blšie tr- Karolína Koščová Stach, Aj preto Karolína svoju prácu
hy alebo modernú architektúru. politická poradkyňa pre európskych poslancov a fungovanie Európskej únie viac
„V niečom mi Brusel pripomína predstavuje na svojom Instagrame
Bratislavu, pretože je tak príjemne a vytvorila sériu blogov s názvom
dezorganizovaný,“ smeje sa Karolí- KAROLÍNA: CHÁPEM, Bruselo, v ktorých na pravú mie-
na. V Bruseli je podľa nej pomalá ve- ŽE EÚ VNÍMAJÚ AKO ru uvádza mýty a poplašné správy
rejná doprava a každú chvíľu sa tam BYROKRATICKÝ KOLOS o Európskej únii. Vysvetľovala naprí-
čosi opravuje. „Na druhej strane Karolína vyštudovala európske klad údajný zákaz kebabov, zakrivené
tam ale cítim trocha menej medzi- štúdiá a vždy verila, že raz bude uhorky aj nahlasovanie domácich
ľudskej agresie než na Slovensku,“ pracovať pre niektorú z medziná- zabíjačiek.
dodala. rodných inštitúcií. Predtým, než „Dlhodobo som veľmi ťažko nies-
Matúš, ktorý striedavo pracuje odišla do Bruselu, pracovala ako la, ak médiá alebo politici prekrútili
v Bruseli a v Štrasburgu, hovorí, že asistentka pre poslanca Miroslava niečo, čo je pre fungovanie inštitúcií
ako turistovi by sa mu zrejme viac Beblavého (Spolu), kde robila po- a pre Brusel normálne. A najmä ak
páčilo v tom druhom. „Štrasburg je dobnú prácu ako dnes. to využili na zavádzanie. Zdalo sa mi
krásne historické mesto s obcho- Čo to znamená byť politickou to byť veľmi nefér,“ hovorí Karolína.
díkmi a reštauráciami a je príjem- poradkyňou v europarlamente? Podľa nej je v poriadku, ak majú
né sa tam pohybovať,“ hovorí. Na „Teraz je mojou úlohou robiť spoj- ľudia na niektoré veci rozdielne ná-
druhej strane, Brusel má s Bratisla- ku medzi poslancom a výborom, zory, ale nepáči sa jej, ak sa všetko
vou oveľa lepšie dopravné spojenie, lebo veľká časť práce sa deje práve bez argumentov hádže do jedného
cesta do Štrasburgu zvyčajne trvá vo výbore,“ vysvetľuje. „Pomáham vreca s tým, že Európska únia sa
o pár hodín dlhšie. poslancom pripraviť sa na rokova- opäť stará do niečoho, do čoho ju nič
Tlmočníka robí od roku 2007, nie a viem ich na ňom aj zastúpiť. nie je.
v Bruseli zo začiatku približne päť Alebo im po dohode pripravujem „Ak sa komisia do niečoho stará,
rokov býval. Ani on sa v Bruseli ni- hlasovacie lístky,“ dodala Karolína. tak to robí preto, že jej to dáva zmy-
kdy necítil ako doma. „Môžem to Väčšinu času spolupracuje sel a má štúdie na to, že ten zásah je
porovnať už len s Bratislavou a New s europoslankyňou Janou Žitňan- na niečo dobrý. Navyše to robí z toho
Yorkom, kde som žil rok a pol po skou (Nova), ale pomáha aj ďalším dôvodu, že si to demokraticky volení
vysokej škole. Z týchto miest mi poslancom a poslankyniam vo vý- poslanci vyžiadajú. Inak to nejde,“
Brusel najmenej prirástol k srdcu,“ bore pre zamestnanosť a sociálne hovorí Karolína.
priznáva. „Možno je to aj francúz- veci a vo výbore pre práva žien. A kto je to vlastne ten Bruselo?
štinou, ktorá nie je mojím prvým Karolína potvrdzuje, že fun- „Vymyslela som si ho podľa rozpráv-
jazykom,“ hovorí. govanie európskych inštitúcií je kového strašiaka Gruffala, ktorý sí-
Ako tlmočníčka už roky pracuje veľmi zložité a na mnohých mô- ce naháňa strach, ale v skutočnosti
aj jeho priateľka. Do Bruselu často žu pôsobiť ako byrokratický kolos. chce pomôcť.“
cestujú spolu. „Aj dnes poobede le- „Ale tie procesy majú svoj zmysel, Ona aj Matúš sa chystajú voliť aj
tíme. Večer ideme do malého japon- sú transparentné a sú demokra- v najbližších eurovoľbách, lebo veria,
ského podniku na ramen a od rána tické,“ hovorí. „Občianske povedo- že to má zmysel. „Diktát z Bruselu?
pracujeme,“ hovorí Matúš. mie o tom, ako to funguje, je však To sme my všetci,“ povie Karolína.

69
Vďaka projektu Erasmus cestujú do zahraničia tisíce
študentov. Ide o jeden z najväčších projektov
Európskej komisie, do ktorého investuje miliardy eur.
Zahraničných aj slovenských študentov sme
sa pýtali, čo pre nich znamená

Čakajú rozbitú
postsovietsku
krajinu a sú
prekvapení

70 MAGAZÍN N 5 /2019
ERASMUS

71
2,6 miliardy 797 000 3
bol rozpočet študentov vyso
Európskej únie a ostatných a stáž
na Erasmus 2017 účastníkov na
sa zapojilo zo

B olo to ako za Rakúsko-Uhor-


ska, keď si slovenskí študenti
odskočili študovať do cisár-
skej Viedne, smeje sa Juraj Kačur (25),
ktorý pred dvoma rokmi vďaka Eras-
absolvoval aj Juraj, odišlo zo Sloven-
ska za štúdiom viac ako 3700 ľudí,
a naopak, k nám ich prišlo viac ako
2000.
Erasmus patrí k jedným z najväč-
západnej Európy,“ opisuje predsudky
niektorých zahraničných študentov
Mária Gajarská Kučerová z Univer-
zity Komenského v Bratislave. Štu-
dentom pomáha práve s byrokraciou
mu odišiel študovať politológiu na RIA ších a najúspešnejších programov týkajúcou sa Erasmu. „Často očaká-
Viedenskú univerzitu. GÉHREROVÁ Európskej komisie, na ktorý ročne vajú, že prichádzajú do postsoviet-
reportérka
A hoci je semester v zahraničí pre minie viac ako dve miliardy eur. skej krajiny s rozbitými budovami
mnohých študentov najmä o zábave, Sľubuje si od toho lepšie vzdelanie a cestami. Nie, že by to tu vyzeralo
cestovaní a spoznávaní nových ľudí a vyššiu zamestnanosť mladých ľudí fantasticky, ale ich očakávania sú
a kultúry, pre Juraja to boli najťažšie a tiež to, že pomôže „zlepšiť ich zruč- nižšie.“
mesiace z celého jeho štúdia. Školu nosti, spoznať iné kultúry a urobiť Slovensko je podľa nej pre mno-
si vyberal podľa rebríčkov najlepších z nich aktívnejších občanov“. Znie hých študentov destináciou, v ktorej
univerzít a niekoľko mesiacov ho uči- to ako fráza, ale keď hovoríte so štu- skončia len preto, že už im nezostala
li ľudia, ktorých mená poznal z kníh. dentmi, ktorí Erasmus absolvovali, lepšia možnosť . „Je to často druhý
„Nemal som čas žúrovať. Veľa času v podstate s touto úradníckou defi- alebo tretí výber,“ hovorí úprimne.
som strávil na internáte a v knižnici, níciou súhlasia. „Veľmi často sa stretávame s tým, že
lebo týždenne som musel prečítať asi keď sem prídu španielski alebo fran-
tristo strán podkladov,“ opisuje svoj OD SLOVENSKA OČAKÁVAJÚ cúzski študenti, tak sú prekvapení,
Erasmus Juraj. Navyše, dva alebo tri ROZBITÚ POSTSOVIETSKU že je to tu vlastne úplne v pohode,“
razy do týždňa cestoval do Bratisla- KRAJINU hovorí Gajarská Kučerová.
vy, kde pracoval v Inštitúte pre dobre „Očakávania zahraničných štu- Na Slovensko podľa nej prichá-
spravovanú spoločnosť. Tam pôsobí dentov, ktorí prichádzajú do Bra- dzajú cielene len tí, ktorí študujú
dodnes. tislavy, sú vo všeobecnosti veľmi slovanské jazyky alebo strednú a vý-
Pred dvoma rokmi, keď Erasmus nízke, najmä ak ide o študentov zo chodnú Európu.

72 MAGAZÍN N 5 /2019
Erasmus – jeden rok
stretávam so študentmi medicíny,“
hovorí pobavene Alessandro.

UNIVERZITY DOBIEHAJÚ
DOPYT PO ANGLIČTINE
Pred desiatimi rokmi bol Eras­
mus trocha iný, než je teraz. Romana
Blašková bola v roku 2009 jednou
z prvých študentiek medicíny, ktorá
vyrazila na výmenný pobyt do slo­
vinskej Ľubľany.
„Bolo to veľmi zvláštne, lebo sa
tvárili, že je v pohode, ak neviem po
slovinsky,“ spomína si Romana. Pre
istotu sa však pár mesiacov pred
odchodom prihlásila na hodiny slo­
vinského jazyka. „Celé vyučovanie
som nakoniec mala v slovinčine.

3769 2149
Našťastie je ten jazyk podobný, tak­
že som na prednáškach rozumela.“
Po slovinsky hovorila s vyučujúcimi,
s lekármi aj s pacientmi počas stáže.
Podľa Gajarskej Kučerovej je vy­
okoškolákov vysokoškolákov učovanie v angličtine jednou z vecí,
ktorú sa snažia zlepšiť aj na Univer­
žistov odišlo a stážistov prišlo zite Komenského. Odhaduje, že na
a Erasmus na Erasmus na Filozofickej fakulte, kde pôsobí, sa
počet predmetov ponúkaných v an­
Slovenska Slovensko glickom jazyku zvýšil asi o tretinu.
„Už sa to stáva tradíciou aj v kraji­
nách, ktoré s tým mali v minulosti
väčší problém, ako napríklad Talian­
sko alebo Francúzsko, kde bolo veľa
V BRATISLAVE SI POCHVAĽUJÚ Henryho Acordu, ktorý zomrel vlani predmetov v národných jazykoch,“
MESTSKÚ DOPRAVU po útoku v centre mesta. Oni žiadne hovorí o situácii v zahraničí.
AJ NOČNÝ ŽIVOT podobné skúsenosti nemajú. Aj podľa Pietra začína čoraz viac
Talianski študenti Alessandro V Bratislave sú spokojní aj s mest­ talianskych univerzít ponúkať ce­
a Pietro sú teda skôr výnimkou. Na skou dopravou. „A aj taxi je tu pomer­ lé programy v angličtine. „Keď sme
Slovensko neprišli preto, lebo sa na ne lacné,“ pochvaľuje si Pietro. Spolu pred piatimi rokmi začínali, Pavia
lepšiu univerzitu nedostali, ale preto, so spolužiakom sa radi chodia zabaviť bola jednou z piatich univerzít, ktoré
lebo sem chceli prísť. do KC Dunaj, do Eurovey alebo na v Taliansku mali aj štúdium v anglič­
„Pred piatimi rokmi som tu dva nábrežie Dunaja. „Všímam si, že ľu­ tine. Teraz ich je asi pätnásť,“ hovorí.
mesiace študoval, pretože v Talian­ dia tu robia veľa rôznych športov, ako Anglicky chcel študovať najmä preto,
sku je dosť ťažké dostať sa na medi­ medik hovorím, že je to super,“ hovorí že si tak dokáže nájsť ľahšie miesto
cínu,“ hovorí Alessandro. Po dvoch Pietro. „Niekedy mám pocit, že každý v zahraničí a jednoduchšie bude dr­
mesiacoch zistil, že sa na univerzite tu má perfektnú stavbu tela a chodí žať krok s najnovšími informáciami
v meste Pavia uvoľnilo miesto a vrátil do posilňovne,“ smeje sa. a štúdiami z oblasti medicíny.
sa späť do Talianska. V Bratislave sa So Slovákmi sa inde než na ulici „V Miláne alebo v Ríme už je na­
mu však zapáčilo a prehovoril spolu­ veľmi nestretávajú. Ako Erasmus štu­ vyše viac turistov než domácich, tak­
žiaka Pietra, aby sa s ním po piatich denti sú v triede len s ďalšími zahra­ že je dobré vedieť cudzí jazyk,“ hovo­
rokoch vďaka Erasmu vrátil do Brati­ ničnými študentmi, prípadne s pár rí Pietro.
slavy. Slovákmi, ktorí si platia štúdium
Považuje ju za príjemné, moderné v angličtine. NEPEKNÉ, ALE LACNÉ
mesto. A navyše je tu rušnejší noč­ Slovenských študentov opisujú INTERNÁTY
ný život, než v malom univerzitnom ako „veľmi ambicióznych“. „Veľmi tvr­ „Dobrý deň, áno, nie, koľko máš
meste Pavia, kde obaja študujú. do študujú a robia všetko preto, aby rokov,“ vymenúva Alessandro, čo vie
Cítia sa tu bezpečne aj napriek medicínu zvládli. Možno aj to je dô­ povedať po slovensky. „Je to veľmi
tomu, že počuli o prípade Filipínca vod, prečo sa ani vo voľnom čase ne­ ťažký jazyk,“ dodáva.

73
Predtým, ako sa po desiatich me- Slovensko je často druhý alebo tretí Môže sa stať aj to, že napríklad
siacoch štúdia vráti domov do Ta- výber. Španielski alebo francúzski v Poľsku sa stretnú študenti z rôz-
lianska, plánuje si pozrieť Vysoké študenti sú často prekvapení, nych krajín, a keď si porovnajú gran-
Tatry, pretože o nich veľa počul. ty, zistia, že každý má na mesiac iný
Z Bratislavy je však pomerne
že je to tu vlastne úplne v pohode. rozpočet. Tieto rozdiely vznikajú tak,
jednoduché vycestovať do všet-  Mária Gajarská Kučerová, že každá krajina k základnému gran-
kých kútov Európy. Podľa Gajarskej  Univerzita Komenského tu z Európskej komisie pridáva ešte
Kučerovej je to jedna z vecí, ktorú ďalšiu dotáciu, napríklad z minister-
si zahraniční študenti na Bratislave Potom nastúpil na politológiu na stva školstva.
pochvaľujú. Navyše, náklady na ži- Masarykovej univerzite v Brne, kde
vot sú na Slovensku pomerne nízke sa učil aj o histórii a inštitúciách ERASMUS NIE JE LEN
a študentom tak zostáva veľa peňazí Európskej únie. „Prečítal som aj veľa PRE ŠTUDENTOV
na výlety. kníh o histórii a o 20. storočí v Eu- V súvislosti s Erasmom sa hovorí
Prichádzajúci študenti sa pravidel- rópe a nakoniec som zmenil pohľad najmä o vysokoškolákoch, no vyu-
ne sťažujú na kvalitu internátov. „Na na to, ako EÚ funguje a či je to dobrý žiť ho môže oveľa väčší okruh ľudí
začiatku sú veľmi nepríjemne prekva- alebo zlý projekt,“ hovorí Juraj. – učitelia, žiaci základných a stred-
pení, do akých podmienok ich ubytu- „Pred desiatimi rokmi som si ných škôl, firmy alebo pracujúci
jú,“ hovorí. „V spätnej väzbe ale potom neuvedomovala, že môžem ísť do ľudia, ktorí chcú získať skúsenosti
píšu, že internát je veľmi lacný a za Slovinska aj vďaka Európskej únii,“ v zahraničí.
tú cenu je to vlastne primerané. Ve- hovorí Romana, ktorá pred desiatimi „Univerzity môžu napríklad ro-
dia, že ak by bol lepší, bol by zároveň rokmi vycestovala do Ľubľany. „Te- biť aj výskum, výsledkom ktorého
drahší,“ dodáva Gajarská Kučerová. raz už to tak ale vnímam, a som za to by bola zmena politiky na národnej
Pietro a Alessandro si prenaja- vďačná,“ dodala. Vďaka Erasmu do- úrovni. To sú projektové schémy,
li byt. Hovoria, že v septembri, keď kázala porovnať, ako funguje vzde- ktoré zatiaľ nie sú veľmi prebádané,“
prišli do Bratislavy, už pre nich bolo lávanie a zdravotníctvo v Slovinsku hovorí Gajarská Kučerová. Učitelia
ťažké zohnať si bývanie, pretože veľ- a zdalo sa jej, že sa v mnohom môže- z Univerzity Komenského napríklad
kú časť bytov už si rozchytali sloven- me inšpirovať. spolupracujú na vytvorení online
skí študenti. kurzov holandského jazyka, ktoré
Ani prestížnejším univerzitám, PENIAZE Z ERASMU OBČAS robia v spolupráci so zahraničnými
než sú tie slovenské, sa nevyhýbajú NESTAČIA LEN NA BÝVANIE univerzitami.
problémy s internátmi. Juraj, ktorý Keď sa Pietra s Alessandrom spý- Granty nie sú obmedzené ani hra-
šiel študovať do Viedne, hovorí, že tame, či im Erasmus grant stačil na nicami Európskej únie a univerzity
internát mal v Rakúsku krajší, než pokrytie všetkých nákladov, začnú môžu nadviazať partnerstvo praktic-
sú tie v Mlynskej doline v Bratislave, sa smiať. „Ani zďaleka,“ hovoria. ky s ktoroukoľvek krajinou vo svete.
ale aj on mal niekoľko problémov. Grant nestačil ani Jurajovi a Roma- Najviac študentov zo Slovenska
„Našli mi v izbe ploštice a museli to ne. do zahraničia vysiela Univerzita
tam viackrát vystriekať, takže som Gajarská Kučerová hovorí, že to Komenského, po nej Ekonomická
mal mesiac rozobratý nábytok, lebo ani nie je cieľom grantu, aj keď to univerzita a Žilinská univerzita. Zo
sa im to neoplatilo zakaždým skladať tak študenti často vnímajú. „Európ- Slovenska študenti najčastejšie sme-
späť.“ Dlhšie ako mesiac preto spával ska komisia jasne deklaruje, že ide rujú do Česka, Poľska a Španielska.
na matraci na zemi. o podporu,“ hovorí. Počet ľudí, ktorí vďaka Erasmu vy-
Komisia rozdelila krajiny zapoje- cestujú zo Slovenska do zahraničia,
EURÓPSKU ÚNIU SOM né do Erasmu do troch skupín pod- sa za posledných desať rokov takmer
VNÍMAL AKO SOVIETSKY ZVÄZ ľa výšky životných nákladov a podľa zdvojnásobil a podobný trend je v ce-
Juraj má na profilovej fotke na toho študentom uzná rôznu výšku lej Európe.
Facebooku fotografiu s vlajkou Eu- podpory. Slovensko patrí spolu so A hoci Európska komisia dáva na
rópskej únie. Uvedomuje si, že vďa- susednými krajinami, balkánskymi Erasmus v súčasnosti milióny eur,
ka nej mohol cez Erasmus študovať a pobaltskými krajinami k tým, kto- minulý rok navrhla, aby ďalší projekt
na prestížnej zahraničnej univerzi- ré majú najnižšiu dotáciu, 420 eur Erasmus pracoval s dvojnásobným
te. Nie vždy bol jej fanúšikom. „Na mesačne. Najvyšší grant je o stovku rozpočtom a mohlo sa doň zapojiť až
strednej škole som veľmi fičal na vi- vyšší a získajú ho tí, ktorí plánujú 12 miliónov ľudí. „Vyzývam všetky
deách Nigela Faragea z Európskeho vycestovať do krajín severnej Eu- členské štáty a Európsky parlament,
parlamentu, lebo som sa ešte len za- rópy alebo do štátov Beneluxu. „Ak aby nás podporili a aby sme mohli
čínal orientovať vo svete a páčila sa idete so 420 eurami do Česka, ne- investovať do toho najvzácnejšieho
mi kritika, že Európska únia je kolos máte problém vyžiť. Vo Fínsku vám zdroja, ktorý máme – do ľudí,“ ob-
ako Sovietsky zväz a snaží sa všetko však 520 eur pokryje akurát nákla- hajoval zvýšenie rozpočtu pre Eras-
prehnane regulovať,“ krúti dnes hla- dy na ubytovanie,“ hovorí Gajarská mus minulý rok eurokomisár pre
vou Juraj. Kučerová. vzdelávanie Tibor Navracsics.

74 MAGAZÍN N 5 /2019
Naše príručky
pomáhajú študentom
Spoločenský zodpovedné firmy
pomáhajú príručkám.

Pridajte sa k podnikateľom, ktorí podporili naše


oceňované magazíny a pomôžte študentom
zorientovať sa vo vo svete.

Kontaktujte nás na adrese


marianna.varjanova@projektn.sk.
Ďakujeme vopred.
ĎAKUJEME
400 škôl
a 20 000
študentov

dostane bezplatne tento magazín


len vďaka podpore EPH a Euractiv

You might also like