1.0-PENGENALAN 1.1 TAKRIF TAYAMMUM DARI SEGI BAHASA Menurut pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Tayammum dari segi bahasa ialah ‫القصصصد‬ (sengaja). Pengertian ini diambil dari firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah: 267 Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. " TAKRIF TAYAMMUM DARI SEGI ISTILAH SYARAK Manakala dari segi istilah syarak menurut Al-Syeikh Hassan Ayub, tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. TAKRIF TAYAMMUM DARI ISTILAH FIQH Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat, yang berfungsi sebagai pengganti wuduk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. TAKRIF TAYAMMUM MENGIKUT PANDANGAN EMPAT IMAM MAZHAB IMAM MALIK Imam Malik pula mentakrifkan tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. IMAM HANAFI Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih.

1

IMAM SYAFIE Manakala Imam Syafie pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. IMAM ABU HANIFAH Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu.Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wuduk dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. 1.2 HADIS RASULULLAH S.A.W YANG MENUNJUKKAN ANGGOTA

Sebagaimana yang diketahui cara tayammum adalah amat sederhana kerana cukup dengan niat, lalu menepukkan kedua tapak tangan ke tanah yang suci dari najis. Lalu disapukan ke wajah dan kedua tangan sampai batas pergelangan. Pernyataan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w ketika Ammar bertanya tentang perkara ini melalui keterangan hadis di bawah dan beberapa pernyataan dari ulama fiqh yang berikut: ‫وع صن عم صار ق صال: أجنب صت فل صم أص صب الم صاء ، فتمعك صت ف صي الص صعيد‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫وصليت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنما يكفيك‬ ‫هكذا ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيصه الرض ونفصخ فيهمصا‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ثم مسح بهما وجهه وكفيه - متفق عليه. وفي لفظ: إنما ك صان يكفي صك‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهم صا وجه صك‬ ‫ص‬ ‫ص‬ )‫وكفيك إلى الرصغين (رواه الدارقطني‬ Ammar r.a. berkata: “Suatu ketika, aku telah berjunub.Kemudian, aku tidak menemui air lalu aku berguling di atas tanah. Seterusnya, aku menunaikan solat. Setelah menemui Rasulullah s.a.w. aku ceritakan hal itu kepada baginda. Lalu baginda bersabda: Sebenarnya, memadai engkau hanya melakukan begini lalu baginda menepuk tanah dengan kedua-dua belah tapak tangannya serta meniup kedua-duanya. Kemudian, baginda menyapu muka dan tapak tangan hingga ke pergelangan tangannya dengan debu itu.” (Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim) 2

Terdapat banyak hadis Rasulullah s.a.w yang menunjukkan anggota tayammum diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi:

ّ ّ َ ّ ‫عن عمار فضرب الن ّب ِي صلى اللهم عل َي ْه وسل ّم ب ِي َده الرض‬ ِ ِ َ َ َ َ ٍ ّ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ ‫الرض فمسح وجهه وك‬ )‫ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ في ْه )رواه البخارى‬ ِ ّ
Ammar berkata: Nabi saw menepukkan tangannya ke tanah lalu mengusap (wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Bukhari

Berikut contoh hadis yang menunjukkan perkhabaran oleh Rasulullah s.a.w terhadap .anggota tayammum yang menjadi rukun apabila seseorang itu melakukan tayammum

ّ ّ َ ّ َ َ ‫قال الن ّب ِي صلى الله عل َي ْه وسل ّم إ ِن ّما كان ي َك ْفيك هك َذا فضرب‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ِ َ ّ ّ َ ّ ‫الن ّب ِي صلى اللهم عل َي ْه وسل ّم ب ِك َفي ْه الرض ون َفخ فيهما ث ُم‬ ِ ّ ّ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ )‫مسح ب ِهما وجهه وك َفي ْه )رواه البخارى‬ ِ ّ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ َ
Nabi saw bersabda: sesungguhnya cukup bagimu seperti ini, nabi saw menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah lalu meniupnya kemudian mengusapkan keduanya ke wajahnya dan kedua telapak tangannya Sebenarnya selain contoh dari Rasulullah s.a.w, dalil anggota tayammum dan tata cara tayammum sudah dijelaskan Allah s.a.w di dalam al-Quran berdasarkan surah an-nisa ayat 4:43 yang berbunyi:

َ ْ ‫يا أ َي ّها ال ّذين آمنوا ْ ل َ ت َقربوا ْ الصل َةَ وأنت ُم سكارى حت ّى ت َعل َموا‬ ُ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ‫ما ت َقولون ول َ جن ُبا إ ِل ّ عاب ِري سبيل حت ّصى ت َغت َسصلوا ْ وإن كنت ُصم‬ ‫ُ ص‬ َ ٍ ِ َ ً ُ َ َ َ ُ ُ ِ َ ِ َ َ َ ْ ُ ّ ‫مرضى أ َو على سفر أ َو جاء أ َحدٌ منكم من ال ْغ صآئ ِط أ َو ل َمس صت ُم‬ ‫َص‬ َ ْ ّ َ َ ْ ٍ َ َ ْ َ ُ ّ ْ ِ ْ ‫الن ّسصصاء فلصصم ت َجصصدوا ْ مصصاء فت َي َممصصوا ْ صصصعيدا طَي ّبصصا فامسصصحوا‬ َ ُ َ ْ َ ً ً ِ َ ُ ِ َ ُ ّ َ ْ َ َ ‫ب ِوجوهك ُم وأ َي ْديك ُم إ ِن الل ّه كان عفوا غفورا‬ ِ َ ْ ِ ُ ُ ّ ْ ً ُ َ ّ ُ َ َ َ َ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik,sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah 3

Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w., anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wuduk atau bagi menggantikan mandi) iaitu: 1. Muka 2. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak kerana keseluruhan kawasan muka adalah anggota yang wajib dibasuh ketika mengambil wuduk, maka ketika tayammum kawasan muka tersebut juga wajib diratai dengan debu. Adapun tangan, terdapat perbezaan pandangan para ulamak tehadap had kawasan yang wajib disapui debu. PERBEZAAN PANDANGAN ULAMA TERHADAP HAD PENYAPUAN DEBU DITANGAN Pertama:Mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina Ali, Ibnu Umar, al-Hasan al-Basri, as-Syabi, Salim bin Abdullah, Imam Malik, al-Laits, Imam Abu Hanifah dan Syafie kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wuduk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Mereka berdalilkan antaranya sabda Rasulullah s.a.w, “Tayammum itu dua kali tepukan, sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku”. Kedua:Sekumpulan ulamak yang terdiri dari Atho, Makhul, al-Auzaie, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Syafiie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan,kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja.Mereka berdalilkan hadis kisah Ammar di mana Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: “Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)”. Kesimpulannya adapun hadis yang dijadikan hujah oleh jumhur iaitu pandangan pertama tadi ia adalah dhaif. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar, bukan sabda

4

Rasulullah s.a.w.Menurut Imam Nawawi; pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. 2.0 SEJARAH PENSYARIATAN TAYAMMUM DAN DALIL.

Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyariatkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah s.a.w mengutus orang mencarinya, kemudian masuk waktu solat sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat berkaitan tayammum.Ini berdasarkan hadis Riwayat al-Bukhari, Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah s.a.w mengutus seseorang untuk mencarinya,akhirnya kalung tadi ditemui. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mereka solat tanpa wuduk dan memberitahukan kepada Rasulullah s.a.w..Maka Allah menurunkan ayat-ayat berkaitan tayammum". Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin. Ayat al-Quran mensyariatkan tayammum dalam Islam berdasarkan dalil Al Quran, dan disepakati oleh As Sunnah dan Ijmak kaum muslimin berdasarkan firman Allah dalam surah Al Maidah 5 : 6 yang berbunyi: ‫وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا‬ ً ّ َ ً ِ َ ُ ّ َ َ َ ً َ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ‫فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه‬ “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”. Al Maidah 5 : 6). Manakala dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air dipetik dalam hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang

5

menceritakan: Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya:“Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)”. Umar menjawab; “Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)”. Namun Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; “Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat”. Apabila diceritakan kepada Rasulullah s.a.w maka baginda berkata:“Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)”. Dan satu lagi dalil keharusan tayammum kerana cuaca yang sangat sejuk ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; “Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ‘Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?’. Lalu aku menjawab; ‘Aku teringat firman Allah; “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu”. (an-Nisa’; 29).Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat’. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa”. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia berjunub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina Ali; “Hendaklah ia bertayammum”. Begitu juga pandangan Imam Ahmad

6

pernah menceritakan; “Beberapa orang sahabat melakukan tayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka”. Adapun dalil dari As Sunnah adalah sabda Rasulullah s.a.w dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman r.a,

َ « َ‫» وجعل َت ت ُرب َت ُها ل َنا طَهورا إ ِذا ل َم ن َجد ال ْماء‬ َ ِ ِ َ ْ ْ ِ ُ َ َ ْ ً ُ
“Dijadikan bagi kami (ummat Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi was sallam ) permukaan bumi sebagai thohur/sesuatu yang digunakan untuk besuci (tayammum) jika kami tidak menjumpai air”.

Dalil lain Pensyariatan tayammum sabit dengan dalil al-Quran iaitu firman Allah dalam surah alMaidah; ‫فلم تجدوا ماء‬ Begitu juga Rasulullah s.a.w. bersabda; ‫جعلت لي الرض مسجدا‬ "Dijadikan untukku muka bumi (tanah) sebagai masjid dan penyuci (yakni bahan untuk bersuci). Maka sesiapa dari ummatku bertemu dengan solat, maka hendaklah ia menunaikan solat (di mana saja dia berada di atas muka bumi ini)". Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. Firman Allah S.W.T: (An-Nisa': 43) Tulis ayat

7

Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Manakala dalil Ijmak pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 562) Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah ialah daripada Allah Taala berfirman dalam surah an-Nisa ayat 43 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang

(mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun." (An-Nisa: 43). Dan satu lagi ayat al-quran dari surah al-Maidah ayat 6 yang berbunyi: "[6] Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih, iaitu: Sapulah 8

muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maaidah: 6) Dan dalil dari hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Jabir r.a: (Riwayat Abu Daud, (b) 336: 239) yang menunjukkan pensyariatan tayammum ialah yang bermaksud: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu, lalu luka kepalanya, kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau, sedang engkau masih boleh menggunakan air. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi s.a.w diceritakan peristiwa itu kepada Baginda, lalu Nabi s.a.w bersabda: Mereka bunuh dia, Allah akan membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. Sesungguhnya ubat keraguan itu ialah bertanya. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain."

3.0

RUKUN TAYAMMUM

Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. 1. Niat:

Ertinya:"Sahaja aku tayamum kerana menguruskan sembahyang ".

9

Sabda

Rasulullah

s.a.w

melalui

hadis

yang

sahih

Maksudnya:"Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat".(Riwayat al-Bukhari) Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wuduk juga, iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama yang empat, manakala menurut golongan Hanafi dan sebahagian Hambali, ianya merupakan syarat. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit, sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 134) Ini bermakna, seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat, dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas, kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w. kepada Amru bin al-Ash yang sedang berjunub, kerana Amru bin al-Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya, lalu Nabi Muhammad Maksudnya: " Wahai 'Amru, Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau, padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Maliki dan Syafie maksudnya: "Wahai Abu Zarr, sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air, sekalipun dengan sepuluh tahun. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau".(Riwayat Abu Daud). Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi Muhammad s.a.w tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat, bukan untuk melenyapkan hadas. Oleh itu dalam masalah ini, jika seseorang tersebut tayammum s.a.w. bertanya: (Riwayat Abu Daud,)

10

berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan) berikut: i. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. ii. Berniat untuk membolehkan solat fardu, samada solat lima waktu atau solat nazar. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardu tersebut, kerana mereka berniat dengan niat fardu. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardu atau sesudahnya, kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardu. iii. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat, tidak berniat untuk membolehkan solat fardu. Dalam masalah ini, pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardu, kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardu. Contohnya, jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf, atau orang junub berniat untuk i'tikaf, maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardu menurut mazhab yang kuat.Perkara ini dipetik dari Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad pada 1414H/1993: 123. iv. Berniat untuk membolehkan solat sahaja, tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardu. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Maka dalam masalah ini, tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardu, tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja.(Abu Muhammad. t.th: 187) 2. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum, berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6)

11

Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". ‘Ammar bin Yasir r.a. berkata: “Aku telah bertanya Nabi s.a.w. tentang cara bertayammum lalu baginda memerintahkanku menepuk ke tanah sekali tepukan lalu menyapu muka dan tangan hingga ke pergelangan.” (Hadis Riwayat abu Daud, al-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi, Ibn Khuzaimah, dan al-Baihaqi. Al-Albani r.h. mengklasifikasikan hadis ini sebagai sahih dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas, iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke pergelangan tangan sahaja.Sekiranya disyariatkan sapuan hingga ke siku pasti Allah telah mengaitkannya dalam ayat sepertimana bagi perbuatan wuduk.(Taisir al-Karim ar-Rahman ms 223) 3. Tertib (berurutan): Tertib dalam perkara fardu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafie dan Hambali. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Namun, golongan Hambali mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan ketertiban.Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wuduk). Bilamana pada wuduk ditertibkan, maka demikian juga halnya pada tayammum. 2.1 CARA BERTAYAMMUM

i. Menepuk dua tapak tangan pada debu kali pertama untuk menyapu muka.

12

ii. Berniat : Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta’ala . Masa niat : Ketika mula memindahkan debu dan sehingga menyentuh sebahagian muka.

iii. Menyapu muka.

iv. Selesai menyapu muka.

v. Menepuk dua tangan ke debu pada kali kedua untuk menyapu tangan .(Sebelum menepuk kedua tapak tangan kali kedua,hendaklah dibersihkan kedua tapak tangan terlebih dahulu.dari debu tanah yang telah digunakan).

vi. Menyapu tangan kanan dari belakang tapak tangan kanan dengan empat perut jari tangan kiri dari hujung jari (selain ibu jari) hingga naik ke siku.

13

vii. Menyapu tangan kanan dari siku hingga ke hujung ibu jari. viii. Menyapu tangan kiri dari belakang tapak tangan dengan empat perut jari tangan kanan (selain ibu jari) dari hujung jari hingga ke siku.

ix. Menyapu tangan kiri dari siku hingga ke hujung ibu jari. Catatan: (a) Untuk menyapu tangan , wajib ditanggalkan cincin , jam tangan dan gelang sekiranya debu tidak sampai di bawahnya. Jika sampai debu,maka sunat sahaja menanggalkannya. (b) Sunat menipiskan debu tanah pada tapak tangan sebelum disapukan ke anggota tayammum.

3.1

PERKARA-PERKARA YANG MENGHARUSKAN TAYAMMUM

Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air Para Fuqaha menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " …lalu tidak kamu peroleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. Selain itu, termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup untuk wudu' atau 14

mandi, dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Termasuk juga, adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi, kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Abu Hurairah r.a berkata, bersabda Rasulullah S.A.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan, jauhilah ia, dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan, maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air, lantas dia bertayammum, kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat, maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah, Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha', kerana dia telah memperoleh air. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha', kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat, lalu mengingat bahawa air ada, maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada, kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat, kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah,

15

sunat atau wajib. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai, dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air, (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum, meskipun air ada disekitarnya. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan, iaitu: i. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu, khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Boleh disamakan dengan hal tersebut, iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Ibnu 'Abbas r.a. berkata, bersabda Rasulullah S.A.W: (Riwayat Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul, lalu berjunub, maka ia takut mati jika mandi, hendaklah ia bertayammum". al-Daruqutni, (b) 666 : 413)

16

ii. Khawatir sakitnya akan bertambah, meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. Atau khawatir lambat sembuhnya, meskipun sakitnya tidak bertambah. Atau khawatir sakitnya semakin parah, iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk, seperti kulit badan menjadi hitam, seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Qaul yang rajih, membolehkan tayammum. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk, iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. iii. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit, seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam, atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja); atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air, walaupun ketika itu ia merasa kesakitan, seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim, demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. (Dr. A. Rahman Ringota, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi, tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan, maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum, meskipun dia memiliki air. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi, bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan, seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara'

17

memeliharanya. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak, untuk dimasak, dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian, hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain, dan solat tersebut tidak perlu diulangi. 5) Takut kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari, tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan, dibolehkan tayammum. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim, tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh, pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri, harta, keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. 6) Keadaan sangat dingin Dari 'Amru bin 'Ash r.a berkata: (Riwayat Abu Daud, (b) 334: 238)

18

Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil, jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati), sebab itu aku bertayammum, kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S.A.W, maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr, apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau, alasanku yang membuat aku tidak mandi, dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". Maka Rasulullah S.A.W. tertawa tidak bersabda sesuatu pun." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi, dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 139) Maka, jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan, dibolehkan tayammum. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. Sebagaimana golongan Hanafiyyah, golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan

19

alat-alat tertentu, sementara alat itu tidak ada padanya, seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam, jika terus diusahakan waktu akan habis. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah, bila seseorang tidak memiliki alat, dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu', kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Lain halnya bagi orang yang musafir, dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat, baik untuk solat jenazah, solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Seperti golongan Syafi'iyyah, mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat, akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Berbeza pula dengan golongan di atas, golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu, kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Pertama, kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 139) Kedua, kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at, solat wajib lima waktu dan solat witir. 20

Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air, kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. (Dr. A. Rahman Ringota, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 80-84) 4.0 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TOPIK TAYAMMUM

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU Matapelajaran Tahun Tarikh Masa Bil. Pelajar Bidang Tajuk Pelajaran Sub Topik Pengetahuan Sedia Ada Pendidikan Islam Tingkatan 1 1 Gemilang 12 Oktober 2010 9.00 pagi – 10.00 pagi 30 Orang Ibadah Taharah Tayammum 1.Murid telah mengetahui tentang pentingnya taharah/kebersihan didalam Islam dan dalam kehidupan seharian. 2.Murid pernah didedahkan cara-cara bertayammum dalam tahun 5 dan di dalam Program Kem Bestari Solat di sekolah Rendah Hasil Pembelajaran /Objektif dahulu. Di akhir pembelajaran,murid dapat: 1.Menyebut pengertian tayammum dengan betul. 2.Melaksanakan cara-cara bertayammum dengan betul. 3.Membaca lafaz niat tayammum dan dalil tayammum dengan Isi Pelajaran fasih dan lancar. 1. Pengertian tayammum dari segi bahasa dan istilah. 2. Cara-cara melaksanakan tayammum dengan debu tanah. 3. Membaca lafaz niat tayammum dan dalil di haruskan Kemahiran bertayammum. 1.Menjana idea 21

Berfikir

2.Mengklasifikasi 3.Mengenal pasti 4.Menilai

Penerapan Nilai

1.Bersih dan prihatin di dalam kehidupan seharian 2.Bersyukur dengan kurnian dari Allah Taala 3.Menghargai ciptaan Allah 4.Bekerjasama dan toleransi Akidah-Kebesaran ciptaan Allah Ibadah-Hukum menjaga kebersihan Al-Quran-Dalil diharuskan bertayammum. Kajian Tempatan-Kegunaan air,membuat debu tanah untuk tayammum Sains-Air,tanah Pendidikan Kesihatan-Menjaga kebersihan diri 1.MS-Word 2.MS-Power Point 3.Cd ayat al-quran dan terjemahan dan niat tayammum 4.Lembaran kerja 5.Debu tanah 6.Buku Teks 1.Kecerdasan kenestetik( meniru amali tayammum) 2.Kecerdasan logical-matematik(bilangan tayammum) 3.Naturalis(mencari sumber alam untuk membuat debu tanah) 1.Sukatan pelajaran 2.Huraian sukatan pelajaran 3.Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 1 4.Storyboard 5.Buku rujukan Ibadah,(Bab Taharah Tayammum) 6.Buku kerja Tingkatan 1 (Lembaran kerja) 7.Al-Quran terjemahan

Gabungjalin

Penerapan

Bahan Bantu Mengajar

Kemahiran Bernilai Tambahan Persediaan Guru

22

LANGKAH-LANGKAH PELAJARAN DAN AKTIVITI PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU Langkah Muqaddimah Nurani 2 minit Doa ‫عل َي ْنا‬ َ َ ‫اللهم افت َح عل َي ْنا‬ َ َ ْ ْ ّ ُ ّ ‫حك ْمت َك وان ْشر‬ ْ ُ َ َ َ ِ ‫من خز آ ئ ِن رحمت ِك يآ‬ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ ‫أ َرحم الراحمين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ْ Syahadatain. َ ‫أ َشهدُأن أ َل ّ اله ا ِل ّ الله‬ َ ْ ُ َ ِ ُ ُ ّ ّ َ َ ّ ‫وا َشهدُا َن محمدً رسول‬ َ ْ َ ‫الله‬ Tayangan video Set Induksi 5 minit 1.Guru menayangkan video tentang tayammum.
0 _al-Tayam 6 mum.flv

Isi Pelajaran

Aktiviti Guru dan Murid 1.Murid dan guru membaca doa pelajaran dan syahadatain secara beramairamai dengan dipimpin oleh ketua kelas.

Catatan/ Sumber BBM Tujuan: Untuk memohon keberkatan. Nilai: Bersyukur dan mentaati ketua.

Kaedah: Soal jawab/ Sumbang saran/ perbincangan BBM: MS Power Point

1.Apakah mesej yang dapat diambil daripada tayangan video tadi? 2.Apakah yang dilakukan sebagai pengganti wuduk apabila kamu sakit? 1.Konsep tayammum dari sudut Bahasa, Istilah dan Istilah syarak.

2.Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang video yang ditayangkan. 3.Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang akan dipelajari. 1.Guru mempamerkan slaid power point Konsep tayammum dan menerangkan kepada murid dengan jelas.

Kaedah: Penerangan/ Soal jawab/ Sumbang saran

Langkah 1

2.Kenapa seseorang itu dibenarkan

23

9 minit

bertayammum untuk solat. 3.Perkara-perkara yang diharuskan bertayammum.

2.Murid diminta membaca konsep tayammum dengan jelas secara beramai-ramai.

Gabungjalin: Ibadah Penyerapan:

3.Guru bersoaljawab dengan murid Kenapa seseorang itu dibenarkan bertayammum penganti wuduk untuk bersolat. 4.Beberapa orang murid menjawab dengan jawapan masing-masing. 5.Guru menerangkan sebabsebab dibenarkan bertayammum dan perkara yang diharuskan bertayammum 1.Guru mempamerkan carta aliran rukun tayammum melalui LCD dan meminta murid membacanya. 2.Murid melihat dan membaca rukun-rukun dengan secara beramairamai dan individu. 3.Guru mempamerkan lafaz niat tayammum dan membacanya sebanyak

Sains/ Kajian tempatan/ Pendidikan kesihatan BBM MS Power Point

1. Rukun Tayammum. 1.Niat Langkah 2 12 minit 2.Menyapu muka 3.Menyapu kedua tangan 4.Tertib

Kaedah: Syarahan/ latih tubi/ penerangan

Gabungjalin: Akidah/ Tilawah Quran/Ibadah

24

tiga kali. 4.Murid melihat dan mendengar bacaan lafaz niat tayammum. 5.Guru meminta murid mengikut lafaz niat tayammum secara kelas ,kumpulan dan individu. 6.Murid membaca lafaz niat tayammum secara kelas,kumpulan dan individu. 7.Guru membetulkan lafaz yang salah. 1.Demontrasi/tunjuk cara Langkah 3 15 minit bertayammum. 1.Guru mendemontrasikan cara bertayamum dengan diperhatikan oleh semua murid dengan teliti. 2.Guru meminta beberapa orang murid terpilih untuk mendemontrasikan caracara bertayammum dihadapan kelas dan murid lain mengikut amali tayammum bersama-sama. 5.Guru menyelia semua

Penyerapan: Pendidikan kesihatan/ Sains/Kajian Tempatan/ Bahasa Arab

BBM MS Power Point Rukun dan lafaz niat tayammum.

Kaedah: Perbincangan/ Penerangan/ Tunjuk cara/ Simulasi

Penyerapan: Pendidikan kesihatan/ Sains/Kajian Tempatan BBM MS Power Point 25

aktiviti murid dan membetulkan kesalahan. Aktiviti permainan “kotak Langkah 4 Arahan permainan “kotak 12 minit beracun”. 1.Murid diminta mengedarkan “kotak beracun” sambil lagu dimainkan. 3.Murid yang memegang Tajuk lagu “kotak beracun”. Iman mutiara-Raihan 2.Apabila lagu diberhentikan murid yang sedang memegang kotak diminta kehadapan kelas untuk menjawab soalan 5.Jika terdapat murid yang Soalan permainan kotak beracun. 1.Soalan 1
Sebutkan lafaz niat tayammum dengan fasih?

/ kad manila / Debu tanah Kaedah: Penerangan/ Permainan/ tunjukcara

1.Murid-murid diminta duduk dalam satu bulatan besar. 2.Guru menerangkan arahan mengenai aktiviti permainan “kotak beracun”.

beracun”

BBM CD lagu / Kotak/ Kad soalan

kotak semasa lagu berhenti pergi kehadapan kelas untuk menjawab soalan. 4.Guru dan murid lain memberi tepukan kepada murid yang menjawab soalan dengan tepat.

salah menjawab soalan, guru memberi murid lain menjawab disamping guru membantu memberikan jawapan sebenar dan memberi motivasi kepada murid yang menjawab kurang tepat.

2.Soalan 2
Nyatakan tayammum istilah syarak? pengertian dari segi

26

3.Soalan 3
Sebutkan tayammum tunjukkan bertayammum betul rukun dan cara dengan

6.Permainan diteruskan mengikut tempoh masa yang dirancang.

Rumusan “Islam amat menitik beratkan aspek kebersihan dan ibadah solat dalam kehidupan umat Islam”. Penutup 5 minit “Islam adalah agama yang mudah contohnya ruksah bersuci untuk melakukan solat boleh dilakukan dengan bertayammun apabila ada sebab-sebab yang diharuskan syarak”.

1.Guru membuat rumusan berkaitan tayammum 2.Murid mendengar rumusan dari guru dengan teliti. 3.Guru meminta ketua murid mengedarkan lembaran untuk disiapkan di rumah.

Kaedah: Penerangan

BBM Lembaran Kerja rumah

27

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful