You are on page 1of 6

Digitally signed by

ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Ελληνική T AGENCY
Date: 2019.03.19 11:15:33
EET
Reason:
Location: Athens

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢
ΓΖΜΟ΢ ΠΑΛΛΖΝΖ΢
ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο
14-03- 2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ΢
ΑΔΑ :
ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ. 065/2019
ΠΔΡΗΛΖΦΖ:
ΠΔΡΗ: Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο Μλεκνλίνπ
΢πλεξγαζίαο κεηαμύ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ΢ θαη
«ΚΑΝΣΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.».

΢ήκεξα ζηηο 14 ηνπ κελόο ΜΑΡΣΗΟΤ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 19:00 κ. κ. ην Γεκνηηθό
΢πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο ΓΔ Παιιήλεο, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζκ. 07/08-03-2019 πξόζθιεζε-
θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ ΢ΜΔΡΟΤ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη ζηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε.
Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλαζίνπ Ενύηζνπ, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν κειώλ ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ παξεπξέζεθαλ παξόληα ηα 27 κέιε θαη
νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ΢: ΑΒΑΡΚΗΧΣΖ΢ ΦΧΣΗΟ΢ - ΢ΜΔΡΟ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ - ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢-
ΜΔΡΣΕΑΝΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ - ΜΑΝΣΕΧΡΟ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢- ΕΗΝΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ)- ΜΔΛΗ΢΢Α/ΚΟΛΛΗΑ
ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ- ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢-ΠΤΡΓΗΧΣΖ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢-ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢-
΢ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ΢-ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢- ΜΠΑΡΠΑ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ -ΜΟΤΡΣΕΗΑΠΖ΢
ΓΔΧΡΓΗΟ΢- Σ΢ΗΣΕΗΚΑΚΖ Α΢ΠΑ΢ΗΑ.
ΜΔΡΣΤΡΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ - ΒΗΣ΢ΗΟ΢ ΑΡΗ΢ΣΔΗΓΖ΢ (ΑΡΖ΢) - ΚΑΡΑΣΕΑ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢– ΚΑΛΑΝΣΕΖ΢
ΝΔΚΣΑΡΗΟ΢ - ΥΑΛΚΗΓΖ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢.
ΜΠΟΤΛΜΠΑ΢ΑΚΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢.
΢ΜΤΡΛΗΑΓΖ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢
ΚΟΠΣΖ ΜΗΛΗΑ/ΜΑΡΗΑ – ΛΔΒΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑ.
ΓΑΒΡΑ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢
ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ.
ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ .
ν
΢ΣΔΦΑΝΑΚΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ πξνζήιζε ζην 3 ζέκα ηεο πξόζθιεζεο.
ΑΠΟΝΣΔ΢: ΚΑΡΡΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢-ΑΠΟ΢ΣΟΛΗΓΟΤ/ΜΑΡΓΗΧΛΟΤ ΔΛΔΝΖ -ΠΔΡΓΗΚΖ΢ ΖΛΗΑ΢-
ΚΑΛΑΝΓΡΟ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢- ΓΡΑΣ΢ΗΑ/ΠΛΑΣΑΝΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ .

1
ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ

Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ ΓΔ: παξώλ ν ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ΢


Απόληεο νη: ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΠΔΣΡΟ΢- ΢ΤΜΔΧΝΗΓΖ ΜΗΥΑΔΛΑ.

Δηζεγνύκελνο ην 4Ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ είπε:


΢ε ζπλέρεηα ησλ ππ΄αξηζκ. 101/2015, 12/2017, 219/2017 θαη 137/2018 απνθάζεσλ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη κέζα ζην πιαίζην πνπ κε απηέο ηηο απνθάζεηο έρεη νξηζηεί θαη γηα δύν
κέξε εηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ΢ θαη
«ΚΑΝΣΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.», σο αθνινύζσο:

΢ηελ Παιιήλε ζήκεξα ζηηο ... Μαξηίνπ 2019 ζην Γεκαξρηαθό Μέγαξν Παιιήλεο κεηαμύ:

1. Σνπ Γήκοσ Παιιήλες λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ ππό ηνπ Γεκάξρνπ Παιιήλεο θ.


Αζαλαζίνπ Ενύηζνπ, θαηνίθνπ Παιιήλεο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. …… απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ Παιιήλεο, πνπ πξνζαξηάηαη ζην παξόλ, θαη
2. Σεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΄΄ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΘΚΗ Α.Ε.΄΄, πνπ εδξεύεη ζηελ
Κεθηζηά Αηηηθήο (νδόο Δξκνύ αξ. 25) θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο ππό ηνπ Γηεπζύλνληνο
΢πκβνύινπ ηεο θ. Ησάλλε Μσξαΐηε, θαηνίθνπ Παιιήλεο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. …… απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο ΢πκβνπιίνπ, πνπ πξνζαξηάηαη ζην παξόλ, θαινπκέλεο εθεμήο
΄΄ΕΣΑΘΡΕΘΑ΢΄΄,
νη νπνίνη θαινύληαη εθεμήο «Μέρε», ζπκθσλήζεθαλ ηα αθόινπζα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΗΜΗΟ

1. Με ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ηεο 19.10.2011 “Έγθξησε ΢τξατεγηθήο Μειέτεο Πεξηβαιινλτηθώλ


Επηπτώσεωλ γηα τνλ ραξαθτεξησκό θαη τελ νξηνζέτεσε Πεξηνρήο Οξγαλωκέλεο Αλάπτπμεο
Παξαγωγηθώλ Δξαστεξηντήτωλ (Π.Ο.Α.Π.Δ.), θαη ραξαθτεξησκόο θαη νξηνζέτεσε Πεξηνρήο
Οξγαλωκέλεο Αλάπτπμεο Παξαγωγηθώλ Δξαστεξηντήτωλ πεξηνρήο πνπ βξίσθεταη στε ζέσε
Κάλτδα τνπ Δήκνπ Παιιήλεο Ν. Αττηθήο” (ΦΔΚ 288/ΑΑΠ/2.11.2011) (α) εγθξίζεθε ε ΢ηξαηεγηθή
Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο ελ ιόγσ ΠΟΑΠΓ, (β) ραξαθηεξίζηεθαλ θαη
νξηνζεηήζεθαλ σο Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Σξηηνγελνύο Σνκέα, εδαθηθέο εθηάζεηο ζπλνιηθήο επηθαλείαο 315.172,90 ηεηξ. κέηξσλ ηνπ
πξώελ θηήκαηνο Κακπά, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΄΄Κάλτδα΄΄ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ηνπ Ννκνύ
Αηηηθήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1650/1986, όπσο ηζρύνπλ, θαη (γ)
πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά δώλεο ρξήζεηο γεο θαη όξνη δόκεζεο.
2. Φνξέαο ηεο σο άλσ ΠΟΑΠΓ είλαη ε αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΄΄ΚΑΝΣΖΑ
ΕΜΠΟΡΘΚΗ Α.Ε.΄΄ (δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ).
3. Ζ έθηαζε ηεο ελ ιόγσ ΠΟΑΠΓ απνηειείηαη από ζύλνιν αγξνηεκαρίσλ ησλ εηαηξεηώλ
΄΄ΚΑΝΣΖΑ ΕΜΠΟΡΘΚΗ Α.Ε.΄΄,΄΄ΚΑΝΣΖΑ Α.Ε.΄΄, θαη ΄΄REDS Α.Ε.΄΄ ζπλνιηθήο επηθαλείαο
315.172,90 ηεηξ. κέηξσλ, θαη ην εθηηκώκελν θόζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε
220.000.000,00 Δπξώ.
4. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πην πάλσ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, ππνβιήζεθε από ηνλ Φνξέα
ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Πνιενδνκηθή Μειέηε
ηεο νξηνζεηεζείζεο ΠΟΑΠΓ βάζεη ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ όξσλ δόκεζεο, πνπ εγθξίζεθαλ κε ην
ελ ιόγσ Πξνεδξηθό Γηάηαγκα.
5. Ζ ελ ιόγσ Πνιενδνκηθή Μειέηε, όπσο δηακνξθώζεθε θαηόπηλ απνδνρήο θαη εθαξκνγήο
πξνηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, όπσο απηέο ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη θαη ηέζεθαλ κε ηελ ππ.
αξηζκ. 101/2015 απόθαζε Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Παιιήλεο, θαη άιισλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ,
βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην έθδνζεο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. ΢ηε ζπλέρεηα, ε δεπηέξα ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο
εγθαηαζηάζεσλ κηθηήο, από πιεπξάο πνιενδνκηθώλ ρξήζεσλ, επέλδπζεο, πνπ ζα

2
ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ

πεξηιακβάλεη εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ρξήζεηο ππνζηεξηδόκελεο από ρξήζεηο εζηίαζεο,


αλαςπρήο, ηνπξηζηηθήο θηινμελίαο θαη πνιηηηζκνύ.

ΑΡΘΡΟ 2-΢ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΝΖΜΟΝΗΟΤ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ΢

1. Ζ σο άλσ ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα επέλδπζε αθνξά πνιύπιεπξα ηελ Σνπηθή Κνηλσλία ηνπ
Γήκνπ Παιιήλεο θαη ζην πιαίζην ακνηβαίαο βνύιεζεο, πνπ εθθξάζζεθε από ηα Μέξε κε
επηζηνιέο θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο, θξίζεθε αλαγθαία ε
ππνγξαθή ηνπ παξόληνο Μλεκνλίνπ ΢πλεξγαζίαο κε ζθνπό ην πεξηερόκελό ηνπ λα θαζνξίδεη
ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο ζηόρνπο, ηνπο νπνίνπο ε ζπλεξγαζία θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη.
2. ΢ηόρνη ηεο ΢πλεξγαζίαο είλαη (α) ε εμαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο επέλδπζεο βάζεη ηνπ
ηζρύνληνο πνιενδνκηθνύ θαη λνκηθνύ πιαηζίνπ, (β) ε πξόιεςε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ
κπνξνύλ λα αλαθύςνπλ από ηελ θαζ’ απηή ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο, (γ) ε ζπκβνιή ηεο
επέλδπζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ππαξθηώλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη (δ) ε ζπκβνιή ζηελ
νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο επέλδπζεο.

ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΓΖΛΩ΢ΔΗ΢ ΣΩΝ ΜΔΡΩΝ

1. Ζ Δηαηξία, ελεξγώληαο ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο, εθδήισζε ηελ
πξόζεζή ηεο λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηόζν ησλ θαηνίθσλ ησλ
πεξηνρώλ, πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ΠΟΑΠΓ, όζν θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ
Γήκνπ Παιιήλεο κε ηελ εθηέιεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ, δηαθόξσλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ, επηπιένλ ησλ Πνιενδνκηθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ ππνρξεώζεώλ
ηεο, πνπ πξνβιέπνληαη κε ην ΠΓ 288/2011 θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζην
ηεύρνο ηεο ππό έγθξηζε Πνιενδνκηθήο Μειέηεο. Σα ελ ιόγσ δηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ζα
εθηεινύληαη αλαινγηθά πξνο ηελ πξόνδν ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ θαη ζα
αλαζηέιινληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ έξγσλ απηώλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν επί όζν
δηάζηεκα ζα δηαξθεί ε δηαθνπή απηή. Ζ Δηαηξία αμηνινγώληαο ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο, ηελ
εκπεηξία θαη από αλάινγεο επελδύζεηο θαη ην θαζεζηώο θνξνινγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
εηαηξηώλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαη εμεηάδνληαο όια ηα πεξηζώξηα, πνπ αθήλνπλ νη ζεκεξηλέο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο αλάγθεο, πνπ ππάξρνπλ ή πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηηο πεξηνρέο, πνπ
είλαη όκνξεο πξνο ηελ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο,
ηηο γεληθόηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Παιιήλεο, σο Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξόηεηλε ζηνλ Γήκν Παιιήλεο ηελ εθηέιεζε
ηερληθώλ έξγσλ κε δηθά ηεο κέζα θαη κε δηθνύο ηεο πόξνπο θαζώο θαη ηελ παξνρή άιισλ
θνηλσληθνύ ραξαθηήξνο σθειεκάησλ.
2. H Δηαηξία, ελ όςεη ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, ην νπνίν ιόγσ κεγέζνπο,
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζέζεο είλαη έξγν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ζεκείν αλαθνξάο
παλειιαδηθά, εθδήισζε εγγξάθσο ηελ πξόζεζή ηεο γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν γηα ηελ
κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεκάησλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ επέλδπζε γηα ηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη, κε ηελ κε αξηζκό πξση. 144044/17.01.2017 επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Γήκν
Παιιήλεο (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ: 1865/17-1-2017), ελεξγώληαο ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζύλεο ηεο θαη ηεο δηάζεζήο ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιό επίπεδν ζπλελλόεζεο
κε ηνλ Γήκν, γηα ηελ έλαξμε θαιόπηζηνπ δηαιόγνπ κεηαμύ ησλ δύν Μεξώλ πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθσζεί πλεύκα ακνηβαίαο θαηαλόεζεο, πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ εμεύξεζε ησλ βέιηηζησλ
ιύζεσλ ζπλεξγαζίαο, επ’ σθειεία θαη ησλ δύν πιεπξώλ, έθαλε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.
3. Σν Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2017 απόθαζή ηνπ,
ζπγθξόηεζε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ην Πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ θαη Τπεξεζηαθά ΢ηειέρε, κε ζθνπό ηελ επεμεξγαζία ησλ εθαηέξσζελ
ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ηελ δηαηύπσζε ζρεηηθώλ εηζεγήζεσλ πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα
ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο θαη έζεζε ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ζύλαςε ελόο πιαηζίνπ

3
ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ

ζπκθσλίαο κε ηελ Δηαηξία. Αθνινύζσο, ν Γήκνο Παιιήλεο, κε ην ππ’ αξηζ. πξση.


5073/2.3.2017 έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία, εγλσζηνπνίεζε ζ’ απηήλ ηελ ζπγθξόηεζε ηεο ελ
ιόγσ Δπηηξνπήο θαη εδήηεζε ηελ ππνβνιή από ηελ Δηαηξία ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζην
πιαίζην ηεο εθδήισζεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο.
4. Ζ Δηαηξία, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 144688/3.3.2017 έγγξαθό ηεο, ππέβαιε ζηνλ Γήκν
Παιιήλεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ν Γήκνο Παιιήλεο, κε ην ππ’ αξηζ. πξση.
9237/10.3.2017 έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία, γλσζηνπνίεζε ζ’ απηήλ ηηο ειάρηζηεο
πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ
Παιιήλεο.
5. Ζ Δηαηξία, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 145315/18.9.2017 έγγξαθό ηεο (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ:
15470/18-4-2017), ζπγθεθξηκελνπνίεζε αηηηνινγεκέλα ζηνλ Γήκν Παιιήλεο ηηο πξνηάζεηο ηεο.
6. Σν Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, κε ηηο ππ' αξηζ. 219/2017 θαη 137/2018
απνθάζεηο ηνπ, επαλαηνπνζεηήζεθε εηδηθά επί ησλ αηηηάζεώλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζεζκηθό
θαζεζηώο ηεο ΠΟΑΠΓ, πνπ είραλ δηαηππσζεί κε ηελ ππ' αξηζ. 101/2015 απόθαζή ηνπ,
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Καζεγεηνύ ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ θ.
Φίιηππνπ ΢ππξόπνπινπ, αίξνληαο αηηηνινγεκέλα απηέο. Δπίζεο, ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ηνπ
Γήκνπ Παιιήλεο, κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο ηνπ, αμηνιόγεζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ από
ηηο Τπεξεζίεο ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, ζηελ αξρηθώο ππνβιεζείζα πνιενδνκηθή κειέηε
ΠΟΑΓΠ, θαη έθξηλε όηη ηθαλνπνηήζεθαλ όινη νη ινηπνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο, πνπ
δηαηππώζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζ. 101/2015 απόθαζή ηνπ. Δλ ζπλερεία, απνδέρζεθε ηηο πξνηάζεηο
ηεο Δηαηξίαο, ζπγθξόηεζε Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ ηερληθή
εμεηδίθεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηαζέλησλ από ηελ Δηαηξία θαη εμνπζηνδόηεζε ηελ
Δπηηξνπή απηή λα δηεξεπλήζεη θαη λα δηεθδηθήζεη από ηελ Δηαηξία "τα τπρόλ άιια νυέιε πνπ
κπνξεί λα έρεη ν Δήκνο Παιιήλεο", λα εμεηάζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ
απνηξνπή θπθινθνξηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Κάληδαο,
Αγίνπ Νηθνιάνπ Κάληδαο, Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ I θαη II), λα ππνδείμεη πξόζζεηα κέηξα, εθ' όζνλ
απαηηνύληαη γηα ηελ απνηξνπή ησλ επηβαξύλζεσλ απηώλ, λα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ κείσζε ηνπ
ρξόλνπ επηθαξπίαο επί ηεο βίιιαο Κακπά ζε όζν δπλαηόλ κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, λα
επηκειεζεί ηεο ζύληαμεο ζρεδίνπ ζύκβαζεο κε ηελ Δηαηξία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ
θαη λα ππνβάιιεη ην ζρέδην απηό πξνο έγθξηζε. Αθνινύζσο, ν Γήκνο Παιιήλεο, κε ην ππ' αξηζ.
πξση. 19365/19.6.2018 έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία, γλσζηνπνίεζε ζ' απηήλ ηηο αλσηέξσ
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Παιιήλεο θαη εδήηεζε ηελ έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη
ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηελ πξνο ηνύην ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή.
7. Με ηα αλσηέξσ ηα Μέξε ζπκθώλεζαλ θαη θαζόξηζαλ ην ηειηθό πιαίζην πξνζθνξάο ηεο
Δηαηξίαο πξνο ηνλ Γήκν Παιιήλεο εληόο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο
απηήο, εμ νινθιήξνπ κε δαπάλεο ηεο Δηαηξίαο, κε γλώκνλα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο κε
ηελ ηαπηόρξνλε εμαζθάιηζε όξσλ πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαβάζκηζεο
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο ηόλσζεο ηεο
εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο.

ΑΡΘΡΟ 4Ο- ΌΡΟΗ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ - ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΗ΢ ΣΩΝ ΜΔΡΩΝ


Ο Γήκνο Παιιήλεο θαη ε Δηαηξία επηζπκνύλ ηελ ζύλαςε ηνπ παξόληνο Μλεκνλίνπ ΢πλεξγαζίαο
θαη ζπκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη δηα ηνπ παξόληνο ηα αθόινπζα:

Α. ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΔΣΑΗΡΗΑ΢


1. Ζ Δηαηξία ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ
Παιιήλεο ηηο αθόινπζεο ππνρξεώζεηο:
(α) Ζ εηαηξία ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθπόλεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο ησλ πεξηνρώλ Κάληδαο,
Αγίνπ Νηθνιάνπ, Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ Η θαη ΗΗ από ηνλ Γήκν Παιιήλεο.

4
ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ

(β) Ο απαηηνύκελνο θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηεο
επέλδπζεο ζα εμαζθαιηζζεί εληόο ηεο δώλεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα είλαη
ππόγεηεο θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο απηώλ.
(γ) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, όπσο νξίδνληαη ζηελ ΠΟΑΠΓ θαη ζα απνδνζνύλ ζην Γήκν, ζα
δηακνξθσζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Παιιήλεο κε δηθά ηεο κέζα θαη δηθνύο ηεο πόξνπο,
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ, θαη ζα αθνξνύλ ρώξνπο πξαζίλνπ θαη άζιεζεο. ΢ηελ
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πξόζζεηε ερεηηθή επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο ησλ εξγαηηθώλ
πνιπθαηνηθηώλ θαη ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο εθ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
επέλδπζεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αληηκεηώπηζεο απηήο κε ηελ δεκηνπξγία
ερεηηθνύ θξαγκνύ.
(δ) Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ
Παιιήλεο θαηά ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξίαο ππό ηνλ όξν ηεο θαηνρήο ησλ
απαηηνπκέλσλ πξνζόλησλ γηα ηελ πιήξσζε θάζε ζέζεο.
(ε) Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδεη θαηά πξνηεξαηόηεηα ηελ εγθαηάζηαζε
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
επέλδπζεο κε βάζε ηνπο ηξέρνληεο όξνπο ηεο αγνξάο, εθόζνλ αλήθνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό
ζρεδηαζκό ηεο.
(ζη) Ζ Δηαηξία ζα εθηειέζεη κε δηθά ηεο κέζα θαη κε δηθνύο ηεο πόξνπο ζπγθεθξηκέλα έξγα ηνπ
Γήκνπ Παιιήλεο, πνπ ζα ηεο ππνδεηρζνύλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο επί
ηε βάζεη εγθεθξηκέλσλ κειεηώλ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 6.000.000 Δπξώ κε ΦΠΑ,
θαη ζα θαηαηείλνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηόζν ζηηο άκεζεο
πεξηνρέο επηξξνήο ηεο επέλδπζεο όζν θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. Tα ελ
ιόγσ δηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ζα εθηεινύληαη αλαινγηθά πξνο ηελ πξόνδν ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ θαη ζα αλαζηέιινληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ έξγσλ απηώλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν επί όζν δηάζηεκα ζα δηαξθεί ε δηαθνπή απηή ηεο ΠΟΑΠΓ,
(δ) Ζ Δηαηξία κεηά από έγγξαθν αίηεκα ηνπ Γήκνπ, ζα εμεηάδεη ηελ δηάζεζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ
ηνπ εξγνζηαζίνπ Κακπά γηα ηπρόλ εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην είδνο θαη ηελ θύζε ηεο εθδήισζεο, ηελ θύζε θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ, ηελ δηαζεζηκόηεηα απηνύ ζε θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ησλ
ινηπώλ επηρεηξεκαηηθώλ δεζκεύζεώλ ηεο.
(ε) Ζ Δηαηξία ζα αλαθαηαζθεπάζεη-αλαδηακνξθώζεη ην παιαηό εξγνζηάζην θαη ηνλ παιαηό
δηαηεξεηέν ζηαζκό, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ, ζύκθσλα κε ηηο επηηξεπόκελεο
ρξήζεηο.
(ζ) Ζ Δηαηξία ζα δεκηνπξγήζεη κε δηθνύο ηεο πόξνπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηελ Πνιενδνκηθή
Μειέηε, νηθνινγηθνύο ακπειώλεο, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο ΠΟΑΠΓ.
(η) Ζ Δηαηξία ζα παξαρσξήζεη ηελ βίιια Κακπά κεηά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο, πιήξσο αλαθαηληζκέλε
θαη ζπληεξεκέλε, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα θαηαξηηζζεί ακέζσο κεηά από ην πξώην
έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΟΑΠΓ. Με ηελ άλσ πξάμε ζα κεηαβηβαζζεί ζηνλ Γήκν Παιιήλεο ε ςηιή
θπξηόηεηα ηεο ελ ιόγσ βίιιαο κεηά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο θαη απηνδηθαίσο ε επηθαξπία απηήο κεηά
ηελ ζπκπιήξσζε δεθαπέληε (15) εηώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιόγσ ζπκβνιαηνγξαθηθήο
πξάμεο.
2. Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο λα ηεξεί όιεο ηηο
ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ Πνιενδνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
Β. ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ΢
1. Ο Γήκνο Παιιήλεο, ηεξώληαο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ λνκηκόηεηα, αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα δηεθπεξαηώλεη ηώξα θαη ζην κέιινλ όιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ΠΟΑΠΓ θαη όια ηα επόκελα βήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ζρεηηθά κε ηελ νηθνδνκηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ εληόο ηεο ΠΟΑΠΓ αιιά θαη ζπλνιηθά ηεο ΠΟΑΠΓ, θαη λα δηεθπεξαηώλεη εληόο ησλ
πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπο εηδηθόηεξνπο λόκνπο

5
ΑΔΑ: ΨΨ2ΒΩΞΚ-6ΤΤ

πξνζεζκηώλ όια ηα αηηήκαηα ηεο Δηαηξίαο, θαη όιεο ηηο πξάμεηο, εγθξίζεηο, νηθνδνκηθέο άδεηεο,
άδεηεο ιεηηνπξγίαο θιπ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.
2. Ο Γήκνο Παιιήλεο, έρνληαο άξεη όιεο ηηο αηηηάζεηο θαη ηηο επηθπιάμεηο, πνπ είραλ δηαηππσζεί
από ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην Παιιήλεο ζην παξειζόλ ελ ζρέζεη πξνο ηελ ΠΟΑΠΓ, θαηά ηα
αλαθεξόκελα παξαπάλσ, θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηνπ ηηο πξόζζεηεο δεζκεύζεηο ηεο
Δηαηξείαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ κλεκόλην ζπλεξγαζίαο, δειώλεη όηη αλαγλσξίδεη ηελ
ζπκβνιή ηεο επέλδπζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο πεξηνρήο
θαη όηη δελ ζα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο, πνπ δελ ζα έρνπλ έξεηζκα ζην λόκν θαη ζα
παξεκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.
Γ. ΛΟΗΠΔ΢ ΢ΤΜΦΩΝΗΔ΢
1. Σα Μέξε δεζκεύνληαη λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ έγθαηξε, άξηηα θαη
πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ εθαηέξσζελ αλαιακβαλόκελσλ ππνρξεώζεσλ θαη παξαηηνύληαη
από ην δηθαίσκά ηνπο λα δηαξξήμνπλ ή λα πξνζβάιινπλ ην παξόλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.
2. Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο γίλεηαη θαη απνδεηθλύεηαη κόλνλ εγγξάθσο,
απνθιεηνκέλνπ παληόο άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ.
3. Κάζε δηαθνξά, πνπ ζα αλαθύεηαη κεηαμύ ησλ Μεξώλ πεξί ηελ εξκελεία ή πεξί ηελ εθηέιεζε
ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο ζα επηιύεηαη δηαηηεηηθώο από ηνλ εθάζηνηε ελ ελεξγεία Πξόεδξν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ κε εθαξκνζηέν δίθαην ην ειιεληθό θαη κε δηαδηθαζία απηή ησλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ ηνπ Κώδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα εθδώζεη ηελ απόθαζή
ηνπ εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο.
΢ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάζζεηαη ην παξόλ ζε ηξία (3) αληίηππα ην νπνίν αλαγλσζζέλ εηο
επήθννλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη βεβαησζέλ ππ’ απηώλ ππνγξάθεηαη όπσο θαησηέξσ.

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ην
Γεκνηηθό ΢πκβνύιην Παιιήλεο,

Α Π Ο Φ Α ΢ Η Ε Δ Η θαηά πιεηοψεθία

Δγθξίλεη ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ΢ θαη «ΚΑΝΣΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ


Α.Δ.» σο αλσηέξσ αλαθέξζεθε θαη εμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Παιιήλεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.

Γηαθώλεζαλ νη: ΜΔΡΣΤΡΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ - ΒΗΣ΢ΗΟ΢ ΑΡΗ΢ΣΔΗΓΖ΢ (ΑΡΖ΢) - ΚΑΡΑΣΕΑ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢–


ΚΑΛΑΝΣΕΖ΢ ΝΔΚΣΑΡΗΟ΢ – ΥΑΛΚΗΓΖ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢- ΢ΜΤΡΛΗΑΓΖ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢-ΚΟΠΣΖ ΜΗΛΗΑ/ΜΑΡΗΑ –
ΓΑΒΡΑ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢-ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ-ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢.

Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό: 065/2019.

Σν Γεκνηηθό ΢πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο
Κσλ/λνο ΢κέξνο Σα κέιε
Έπνληαη 27 ππνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο

Κσλ/λνο ΢κέξνο