You are on page 1of 6

K ATONA JÓZ SEF

BÁNK BÁN
Eredeti szöveg
és mai magyar prózai fordítás

Párhuzamos kiadás
Az eredeti szöveget gondozta, Mint száműzött, ki vándorol
a mai magyar prózai fordítást A sűrű éjen át,
és a jegyzeteket készítette S vad förgetegben nem lelé
NÁDASDY ÁDÁM Vezérlő csillagát…

Szakmailag lektorálta Nádasdy Kálmán


és az utószót írta
MARGÓCSY ISTVÁN

A fordító a Műfordítók Egyesületének tagja

© Nádasdy Ádám, 2019


Utószó © Margócsy István, 2019
Er edeti I. SZAKASZ I. felvoná s Próz ai fordítá s

PETUR (vad tekéntettel s vérrel forgó szemmel felugrik, öklével Petur


süvegét szemére nyomván ordítja) (vad tekintettel, vérben forgó szemmel felugrik, öklével a
A magyar szabadság! (Iszik) szemébe nyomja a süvegét, ordít) …a magyar szabadság!
BÉKÉTELENEK (felugrálva, dörömbölve viszonozzák) (Iszik)
Éljen soká! Békétlenek
(felugrálva, dörömbölve visszhangozzák) Éljen soká!
(Myska s a vendégek bámulnak.)
Myska és a többi vendégek bámulnak. – Jön egy Szolga.
EGY UDVORNIK (jön)
Utolsó tánc! Szolga
Utolsó tánc!
(Ismét elmegy.)
Szolga el.
MIND
Jerünk! Mind
Gyerünk!
(Elmennek.)
Mind el, Peturt kivéve.

NEGYEDIK JELENET
I /4 . J E L E N E T
Bánk bán úti köntösben, zavarodva, egy szugolyban1 lévő
ajtócskában mutatja magát. Nemes méltóság, mindenben Jön Bánk egy falmélyedésben lévő kis oldalajtóban, utazó-
gyanakodó tekéntet, fojtott tűz, mely minden pillanatban köpenyben, és zavartan megáll. Nemes méltósága, mindig
kitörni láttatik, és minden környülállás azt árulja el, hogy gyanakodó tekintete, a fojtott tűz, mely minden pillanatban
mindenkor nagyobb indulat dühösködik belőlről. Petur, kitörni látszik, minden körülmény azt árulja el, hogy állan-
meglátván Bánkot, hátramarad. dóan egy nagyobb indulat fortyog benne. – Petur meglátja
Bánkot, ezért nem megy ki a többiekkel. Mikor a többiek el-
BÁNK (midőn mind eltakarodtak, előresiet) mentek, Bánk előresiet.
Petur! Hah! – hogy mindent így kelletik
találnom! – Bánk
Petur! Mi van itt, hogy mindent így kell találnom?

1. Szugoly (= zugoly): szöglet, mélyedés.

50 51
Er edeti I. SZAKASZ I. felvoná s Próz ai fordítá s

PETUR Petur
Jaj, kegyes nagyúr! sokat Jaj, kegyes nádor! Sok olyat fogsz te még itt találni, ami
fogsz még te itt találni, ami akkor akkor nem volt, mikor elmentél. De nagyon hálás va-
nem volt, midőn elmentél. Ó, de hálá,1 gyok, hogy itt vagy ismét. Te tudnád orvosolni a baja-
hogy itt vagy ismét. Orvosolj, ha tudsz. inkat.
BÁNK Bánk
Hazánk külön-külön vidékein Hazánk különböző vidékein jajt és bánatot találtam; itt
jajt s bánatot találtam; s itt, ime meg az ellenkezőjét találom – és nem tudom, melyik ré-
ellenkezőt találok, s nem tudom, misztőbb. Köjön1 vidékén talált meg a te futárod. Petur,
melyik tehet rémítőbbé.2 – Köjön miért hívattál engem vissza? Méghozzá titokban?
táján talála engem a serény Petur
követ. Petur, miért hivattatál (körülnéz) Titokban, igen, titokban – azonban itt nem le-
te engem vissza? Mégpedig titokban? het beszélni, hiszen magad is tudod, sőt látod (Gúnyosan
PETUR (körültekint) a főterem felé mutat), hogy egy jól megterített asztal kö-
Titokba’, bán, titokba’ – azonba’ szólni rül legyekben nincs hiány. A legyek zümmögnek, és le-
itt nem lehet – hiszen magad tudod, sőt het, hogy kizümmögnék a titkomat.
látod, (Csúfosan kimutat) hogy egy jól megteríttetett Bánk
asztal legyekbe’ nem szűkölködik. Titok?
Ezek donognak, és lehet talán, hogy Petur
a titkom is kidonganák – (szinte súgva) Úgy van, kegyes nádor, úgy van, titok,
BÁNK mégpedig sötétben –
Titok? Bánk
PETUR (szinte súgva) (megijed) Petur!
Úgy van, kegyes nagyúr, úgy van, titok, Petur
és mégpedig setétben – Te is bele vagy keverve, és ha vesztünk, a tiéd lesz a na-
BÁNK (megijed) gyobb veszteség.
Bán! Bánk
PETUR Petur! Hamar, beszélj!
Te is
bele vagy keverve, és ha veszteségre
jön a dolog, tied lesz a nagyobb.
BÁNK
Bán! bán! Hamar beszélj!

1. Hálá (= hála): köszönet. 1. Köjön (pontosabban Kő vagy Keve): vármegye és vár a középkori
2. Rémítő: rémült, ijedt. Magyarország legdélebbi részén, a mai Vajdaság (Szerbia) területén.

52 53
Er edeti I. SZAKASZ I. felvoná s Próz ai fordítá s

PETUR Jön Biberach, aki valakit keres,1 de amint Bánkot meglátja,


Nem, ó nagyúr! ijedten egy sarokba húzódik. A többiek nem veszik észre.
Mert azt kivánni, hogy megsúgjanak
mindent az emberek, csak annyi, mint Petur
abban találni kedvét, hogy ha sok Nem, kegyes nádor! Mert aki azt kívánja, hogy minden-
irígye, ellensége van: pedig félét megsúgjanak neki, az mintha abban lelné kedvét,
mindenkor a legördögebb nadály1 hogy sok irigye, ellensége van: hiszen mindig maga a
a sugdosó maga, – én az nem vagyok; de sugdosó a legördögibb pióca. Én nem vagyok olyan. – De
jőjj még ez éjjel – itt ha eloszlanak – jöjj el még ma éjjel, ha itt eloszlott a társaság, az én há-
házamhoz. A jelszónk lészen: Melinda! zamhoz. A jelszónk az lesz: „Melinda”!

(El.) Petur és Biberach külön-külön el. Bánk egyedül marad a


színen.

ÖTÖDIK JELENET
I/5. JELENET
Biberach, aki éppen kevéssel előbb mint valakit kereső, be-
lépett, amint Bánkot meglátja, megijedve vonja egy szeg- Bánk
letbe magát, és alighogy Petur elvégzé beszédét – hama- (felkiált) Melinda?! (Sokáig nem bír megszólalni) Az a jel-
rébb kisuhan. szavuk: „Melinda”! Melinda szép, mocsoktalan neve ma
arra kell, hogy vele takarózzon egy sötétben ólálkodó
BÁNK (elkiáltja magát) csoport!? Egy titok zárja lett Melinda hibátlan neve!
Melinda!? (Sok ideig nem tudja magát szóra venni) Az –
Melinda – Jelszavok!
Melinda szép, mocsoktalan neve
ma szemfedélül 2 szolgál egy setétben
ólálkodó csoport között! – Titoknak
lett zára a Melinda szabad neve!

1. Nadály: pióca, vérszívó.


2. Szemfedél: takaró, elleplezés (nem ’halotti lepel’, mint ma). 1. Biberach Melindát keresi, Ottó megbízásából.

54 55
MAGVETŐ
KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.magveto.hu
www.facebook.com/magveto
magveto.kiado@lira.hu
Felelős kiadó Dávid Anna

Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., 2019-ben


Felelős vezető György Géza vezérigazgató

Felelős szerkesztő Turi Tímea


Kézirat-előkészítő Shmal Alexandra
Korrektor Hradeczky Moni
A borítót Vajda Péter,
a könyvet Pintér József tervezte
Műszaki vezető Takács Klára
Kiadványszám 9011
Garamond Premier betűtípusból szedve
ISBN 978 963 14 3843 7