You are on page 1of 2

Cuprins

Capitolul I. Interesul superior al copilului _______________ 1

Capitolul al II-lea. Autoritatea părintească ______________ 12


Secţiunea 1. Noţiunea de autoritate părintească_____________12
1.1. Drepturile părinţilor_______________________ 17
1.2. Obligaţiile părinţilor faţă de copii ___________ 64
1.3. Activităţi interzise părinţilor _______________ 67
Secţiunea a 2-a. Autoritatea părintească comună ___________ 67
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească exclusivă ___________ 74
Capitolul al III-lea. Decizii privitoare la minori __________100
Secţiunea 1. Deciziile pe care părinţii le iau împreună _______ 100
1.1. Schimbarea domiciliului minorului__________ 100
1.2. Schimbarea temporară a domiciliului ________ 106
1.3. Schimbarea unităţii de învăţământ frecventate
de către minor sau înscrierea
la anumite cursuri ________________________ 114
1.4. Tratamentele medicale ____________________ 119
1.5. Eliberarea paşaportului pentru minor şi
deplasarea minorului în străinătate __________ 121
Secţiunea a 2-a. Deciziile pe care părinţii le iau separat ______ 125
Capitolul al IV-lea. Domiciliul minorilor _______________126
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Domiciliul unic ____________ 126
Secţiunea a 2-a. Domiciliul alternativ ___________________ 170
Capitolul al V-lea. Contribuţia părinţilor la cheltuielile
privind creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea
profesională a minorilor __________________________ 178
Secţiunea 1. Noţiuni generale _________________________ 178
Secţiunea a 2-a. Cuantumul obligaţiei ___________________ 179
X AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

Secţiunea a 3-a. Contribuţia în natură __________________ 186


Secţiunea a 4-a. Contribuţia în bani ____________________ 193
Secţiunea a 5-a. Data de la care este datorată contribuţia _____ 195
Secţiunea a 6-a. Sfera veniturilor incluse în obligaţie ________ 195
Secţiunea a 7-a. Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere _ 199
Capitolul al VI-lea. Executarea hotărârilor judecătoreşti cu
privire la minori _________________________________201

Capitolul al VII-lea. Răpirea internaţională de copii ______ 211