You are on page 1of 2

CARTA GANTT PENYELIDIKAN TINDAKAN

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Julai Ogos Sept

Bil Perancangan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Penyelidikan
Tindakan 2
-
Amali
(Pelaksanaan
Kajian)
12 Intervensi dalam
P&P
13 Analisis Data
14 Penulisan
Laporan Kajian
15 Menghantar 3
naskah laporan
kulit
nipis(penyelia,
penilai pertama
dan kedua)
16 Seminar/Pembent
angan
17 Penambahbaikan
penulisan laporan
18 Menjilid
tesis/pengesahan
penyelia
19 Menghantar 3
naskah ‘hard
copy’ dan 2
naskah soft copy’
20 Menghantar
borang elaun tesis