You are on page 1of 28

CONTRACT CONTRACT

pentru vânzare-cumpărare de energie for the sale of electricity to eligible Customers _


electrică la clienții eligibili _CEZ Practic CEZ Practic

nr. ____________ din anul _______, no. ____________ year _______, month
luna___, ziua ____ ___, day ____

1. Părțile contractante 2. Contracting Parties


Între CEZ Vânzare S.A., societate administrată în Between CEZ ROMANIA S.A., a two tier
sistem dualist, constituita si functionand in company formed and operating in compliance
conformitate cu legile romane, cu sediul în with the Romanian legislation, headquartered in
localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr. 97, Craiova, Str. Calea Severinului, nr. 97, Etaj 1,
Etaj 1, județul Dolj, codul poștal 200769, telefon Dolj County, Postal Code 200769, phone no.
0251/216001, fax 0251/216002, înregistrată la 0251/216001, fax no. 0251/216002, registered
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă at the Trade Register attached to the Law Court
Tribunalul Dolj la nr. J16/517/2007, cod fiscal RO- of Dolj County under the no. J16/517/2007, VAT
21349608, capital social subscris, integral vărsat number RO-21349608, subscribed and fully paid
40053142.64 lei, licența ANRE pentru furnizarea capital of 40053142.64 lei, ANRE licence for the
energiei electrice nr. 2011_15.02.2017, având electricity supply, no. 2011_15.02.2017, with the
conturile: following bank accounts:
- pentru agenții comerciali: cod IBAN: - for commercial agents: IBAN account:
RO18CITI0000000725067011 deschis la Banca RO18CITI0000000725067011 opened at
CITIBANK ROMÂNIA, cod IBAN: CITIBANK ROMANIA, IBAN account:
RO57BRDE170SV28512261700 deschis la RO57BRDE170SV28512261700 opened at
Banca BRD – Sucursala Craiova și BRD Bank – Branch of Craiova and
- pentru agenții bugetari: cod IBAN : - for public service agents: IBAN account:
RO40TREZ2915069XXX006470, deschis la RO40TREZ2915069XXX006470, opened at the
Trezoreria Craiova, Treasury of Craiova,
reprezentată prin Cornelia Szabo, Președinte al duly represented by Cornelia Szabo, as
Directoratului și Marius Cîmpeanu, Membru al Chairwoman of the Executive Board and Marius
Directoratului, societate administrată în sistem Cimpeanu, Member of the Executive Board, a
dualist denumita Furnizor, având calitatea de two tier company called Supplier, as Vendor,
Vânzator, pe de o parte, on the one hand,
și and
..................... SRL/S.A., cu sediul în ............., ..................... SRL/S.A., with the registered
strada -, Nr. -, județul -, codul poștal -, telefon -, office ............., street -, Nr. -, - County, Postal
fax: -, e-mail -, înscrisă în Registrul Comerțului la Code -, phone no. -, fax: -, e-mail -, registered
nr. -, cod fiscal -, având cod CAEN al activitatii with the Trade Register under the no. -, VAT
principale ..........................., cont de virament nr. number -, with the NACE Code of the main
-, deschis la -, reprezentată prin – , în calitate de activity ..........................., transfer account no. -,
......., denumită Client, având calitatea de opened at -, duly represented by -–, as .......,
Cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat hereinafter referred to as the Consumer, as
prezentul contract Purchaser, on the other hand, this Contract was
concluded
2. Obiectul contractului
Art. 1. (1) Obiectul contractului îl reprezintă 2. Subject Matter of Contract
prestarea serviciului de furnizare a energiei Art. 1. (1) The subject matter of the Contract is
electrice la locul(rile) de consum specificate în the supply of electricity to the consumption
Anexa nr.3 la prezentul contract și reglementarea place(s) specified in Annex no. 4 to this Contract
raporturilor dintre furnizor și client privind herein, and the regulation of the relations
condițiile de consum, facturare și plată aferente between the Supplier and Consumer on the

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP
serviciului contractat. conditions of consumption, invoicing and
(2) Alimentarea locurilor de consum care fac payment related to the contracted service.
obiectul prezentului contract se realizează (2) The supply to the consumption place subject
conform Avizelor Tehnice de to this Contract is carried out according to the
Racordare/Certificatelor de racordare emise de Technical Connection Approvals/Connection
către Operatorul de Rețea competent. certificates issued by the competent Network
(3) Pentru locurile de consum care fac obiectul Operator.
prezentului contract, dacă sunt îndeplinite (3) For the consumption place subject to this
condițiile tehnice și legale, Furnizorul încheie Contract, if the technical and legal requirements
contractele de distribuție și transport de energie are met, the Supplier concludes the electricity
electrică, fiind autorizat în derularea prezentului distribution and transmission contracts, being
contract să solicite și să primească date tehnice authorised to request and receive technical data
de la Operatorul de rețea competent, iar cand during the performance of this Contract from the
datele clientului nu coincid cu ale Operatorului de competent Network Operator, and when the
rețea, Furnizorul este îndreptățit să folosească customer’s data fail to coincide with those of the
datele Operatorului de rețea. Network Operator, the Supplier is entitled to use
(4) Părțile acceptă ca în derularea raporturilor the Network Operator’s data.
contractuale să respecte Condițiile generale (4) The Parties accept that during the
pentru prestarea serviciului de distribuție a performance of the contractual relations to meet
energiei electrice, aprobate de ANRE, care fac the general Requirements to provide the
parte integrantă din contract și completează electricity distribution service, approved of by
prevederile acestuia. Acestea sunt publicate pe ANRE, which are integral part of the Contract
site-ul furnizorului www.cez.ro. and complete the provisions thereof. They are
(5) Avizul tehnic de racordare/Certificatul de published on the Supplier’s website www.cez.ro.
racordare, datele din anexele la contractul de (5) The technical connection
reţea încheiat de Furnizor cu operatorul reţelei approval/Connection certificate, the data in the
electrice, corespunzătoare locului/locurilor de annexes to the network contract concluded by
consum care fac obiectul contractului, precum şi the Supplier with the Electricity Network
orice alte anexe agreate de părţi care nu operator, corresponding to the consumption
contravin reglementărilor în vigoare fac parte place/ places subject to the Contract, as well as
integrantă din contract. any other annexes agreed by the Parties which
(6) Valoarea estimativă a contractului este de do not contravene the regulations in force are
_________lei. integral part of the Contract.
(6) The estimated value of the Contract is of
3. Durata contractului _________lei
Art. 2. (1) Contractul se încheie pe o perioadă
determinată de ____________ luni, incepand cu 3. Duration of Contract
data de ................................ Art. 2.
(2) Prezentul contract se prelungește de drept, cu determined period of ____________ months, as
aceeași perioadă pentru care a fost încheiat, la of the date of ..................................
fiecare termen de expirare, dacă niciuna dintre (2) This Contract is legally extended, with the
părți nu notifică încetarea acestuia cu cel puțin 30 same period for which it has been concluded, at
de zile înainte de data expirării termenului pentru any expiry date, if none of the Parties notifies
care a fost încheiat și nici o altă persoană fizică the termination thereof at least 30 days before
sau juridică nu contestă în mod justificat the expiry date of the deadline for which it has
încheierea contractului. been concluded and no other individual or legal
(3) Furnizorul isi rezerva dreptul de a notifica entity does not justifiably appeal the conclusion
clientului modificarea pretului de furnizare al of the Contract.
energie electrice, sens in care transmite clientului (3) The Supplier reserves the right to notify the
cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea customer on changing the electricity supply
perioadei contractuale o notificare prin SMS, price, which is why a notification via SMS, e-mail
email sau informare scrisa, anexata la factura, cu or written information is sent to the customer at
detaliile noului pret de furnizare a energiei least 30 days prior the expiration of the
electrice si conditiile de aplicabilitate ale acestuia.
(4) In situatia in care in termen de 15 zile de la contractual period, which shall be attached to
transmiterea informarii, Clientul nu isi exprima, the invoice, with the details of the new electricity
printr-o notificare scrisa refuzul de a continua supply price and the conditions of its
derularea raporturile contractuale in baza noului applicability.

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 2
pret de furnizare a energiei electrice si a conditiilor (4) Within 15 days as of sending the information,
de aplicabilitate ale acestuia, acestea se should the Customer not express the refusal to
considera acceptate de catre Client, iar prezentul continue the performance of the contractual
contract se prelungeste automat cu aceeași relations based on the new electricity supply
perioadă pentru care a fost încheiat, conform price and the conditions of its applicability via a
noilor conditii aduse la cunostiinta clientului prin written notification, these are considered to be
informarea mentionata la alin. 3, fara a mai fi accepted by the Customer, and this Contract is
necesar a se incheia un act aditional la prezentul extended automatically with the same period
contract. which it has been concluded for, according to
(5) Contractul intră în vigoare la data semnării, the new conditions on which the Customer has
iar începerea efectivă a furnizarii energiei been made aware of via the information
electrice se va realiza după încheierea specified in Par. 3, without being required to
contractelor de distribuție și transport de energie conclude an addendum to this Contract herein.
electrică. (5) The Contract shall come into force on the
date of signing it, and the electricity supply shall
actually start after the conclusion of the
4. Prețul. Modalități și condiții de plată electricity distribution and transmission
Art. 3. (1) Clientul va plati furnizorului contracts.
contravaloarea energiei electrice (consumata sau
estmata) conform tipului de tarif negociat de parti, 4. Price. Payment Methods and Conditions
cu respectarea conditiilor prevazute in Anexa nr. Art. 3. (1) The Consumer shall pay to the
2 la contract, precum si a celorlalte prevederi Supplier the equivalent value of the (consumed
contractuale si legale. or estimated) electricity according to the type of
(2) Clientul va plăti furnizorului energia electrică rate negotiated by the Parties, in compliance
reactivă înregistrată în punctul de delimitare with the conditions specified in Annex no. 2 to
conform reglementărilor legale în vigoare. the Contract, as well as of the other contractual
(3) Tariful contractat include pretul de furnizare al and legal provisions.
energiei electrice si valoarea tarifelor (2) The Customer shall pay to the Supplier the
reglementate aferente serviciilor de transport, reactive electricity registered at the delimitation
sistem si distributie. point according to the legal regulations in force.
(4) Tariful contractat nu include valoarea (3) The contracted rate includes the electricity
contributiei pentru cogenerarea de inalta supply price and the amount of the regulated
eficienta, certificatelor verzi, acciza la energie rates related to the transmission, system and
electrica, taxei pe valoare adaugata (T.V.A), distribution services.
energiei reactive, precum si a oricaror alte (4) The contracted rate does not include the
tarife/costuri introduse prin acte normative, value of the contribution for the high efficiency
aplicabile pe perioada derularii prezentului cogeneration of green certificates, electricity
contract, valoarea acestora fiind evidentiata excise duty, Value Added Tax (VAT), reactive
separat in cuprinsul facturilor emise in baza energy, as well as of any other rates/costs
contractului dintre parti, conform reglementarilor introduced by normative acts, applicable
legale in vigoare. throughout the performance of this contract,
Art. 4. (1) Furnizorul emite factura aferentă their value being emphasised separately on the
serviciului de furnizare a energie electrice, de invoices issued based on the contract between
regulă lunar, astfel: the parties, according to the legal regulations in
- după fiecare citire a grupului de măsură force.
efectuată de către operatorul de rețea conform Art. 4. (1) The Supplier shall issue the invoice
periodei prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul related to the electricity supply service normally
contract se emite factura de regularizarea a every month, as follows:
consumului efectiv realizat între două citiri ale - after every reading of the measuring group,
grupului de măsurare; carried out by the network operator, according to
- între citiri, furnizorul emite facturi care vor the period specified in Annex no. 3 to this
cuprinde valoarea consumului estimat de către Contract, the invoice is issued for the adjustment
operatorul de rețea sau prevăzut în Anexa nr. 1 of the actual consumption achieved between two
la Contract. readings of the measuring group;
(2) Perioada de citire pentru locurile de consum - between readings, the Supplier issues
va fi de regulă cea consemnată în Anexa nr. 3 la invoices that shall include the value of the
prezentul contract. Părțile sunt de acord și cu consumption estimated by the Network operator

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 3
citirea de la distanță. or specified in Annex no. 1 to the Contract.
(3) Facturile privind energia electrică se vor achita (2) The period for reading the consumption
prin oricare dintre modalitățile de plată practicate places shall normally be the one noted in Annex
de furnizor, afisate pe pagina acestuia de internet no. 3 to this Contract herein. The Parties also
www.cez.ro cu respectarea legislației în vigoare. agree on remote reading.
Art. 5. (1)(3)
Facturile
The emise în baza
invoices prezentului
regarding the electricity
contract vor fi achitate în termenul de scadență shall be paid by any of the payment
de 30 zile de la data emiterii, acest termen fiind methods practiced by the Supplier,
specificat în fiecare factură/aviz de plată aferent displayed on their webpage www.cez.ro, in
facturii. Data emiterii facturii și termenele de
compliance with the legislation in force:
scadență sunt menționate expres pe factură și
Art. 5.
anexele acesteia.
Contract shall be paid within the due term of 30
(2) Factura se consideră achitată de către client
days as of the date of issuance, this deadline
la data înregistrării plății în extrasul bancar al
being specified on each of the invoice/ payment
furnizorului, la data închiderii procesului verbal de
notice related to the invoice. The date of issuing
compensare, sau prin orice mod prevăzut expres
the invoice and the due dates are expressly
în alte reglementări legale pentru alte mijloace de
specified on the invoice and annexes thereto.
plată, acceptate de furnizor. Pentru evitarea
(2) The invoice shall be deemed as paid by the
dobânzilor penalizatoare și a întreruperii furnizării
Consumer on the date of registering the
energiei electrice, clientul are obligația să
payment in the Supplier’s bank statement, on
transmită furnizorului dovada plății sumelor
the date of concluding the compensation report,
datorate în baza prezentului contract. În nicio
or in any manner expressly stipulated in other
situație, clientul nu va avea dreptul de a achita
legal regulations for other legal means of
valoarea facturii către o terță persoană, cu
payment accepted by the Supplier. In order to
excepția situațiilor în care există în acest sens un
avoid the penalty interests and interruption of
acord prealabil, scris și expres al furnizorului.
the electricity supply, the Customer has the
obligation to provide the Supplier with the
5. Condiții de derulare a contractului
evidence of paying the amounts due under this
Art. 6. Mărimile de facturat se determină de
Contract. Under no circumstance shall the
regulă, pe baza mărimilor măsurate, conform
Customer have the right to pay the invoice
indicațiilor grupurilor de măsurare / contoare
amount to a third party, except for the situations
pentru decontare, instalate de către operatorul de
where there is a Supplier’s written and express
măsură, la care se aplică corecțiile prevăzute în
prior consent.
reglementările legale în vigoare raportat la
punctul de delimitare, caracteristicile și corecțiile
5. Contract Performance Terms
indicațiilor grupului de măsură, sau pe baza
Art. 6. The amounts to be invoiced are normally
mărimilor estimate.
determined based on the measured amounts,
Art. 7. (1) Cantitatea estimată de energie
according to the indications of the measuring
electrică contractată de client pe perioada de
groups/meters for disconnection, installed by the
derulare a prezentului contract, detaliată pe
measuring operator, whereto the corrections
fiecare lună, este prevăzută în Anexa nr. 1 la
provided in the legal regulations in force apply,
prezentul contract.
related to the delimitation point, the
(2) Regimul de limitare sau restricție se aplică în
characteristics and corrections of the indications
conformitate cu Codul rețelei de transport și
of the measuring group or based on the
Codul rețelei de distribuție.
estimated amounts.
(3) Părțile vor respecta instrucțiunile și comenzile
Art. 7. (1) The estimated quantity of electricity
operative emise de Operatorul de sistem în baza
contracted by the customer during the
Codului tehnic al rețelei electrice de transport, în
performance of this Contract, detailed in each
vigoare. Obligațiile ce revin fiecărei părți în baza
month is provided in Annex no. 1 to this Contract
prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză
herein.
a nerespectării Codului tehnic al rețelei electrice
(2) The limitation or r
de transport.
in compliance with the Transport Network Code
Art. 8. (1) La încetarea contractului, clientul are
and Distribution Network Code.
obligația să asigure accesul operatorului de rețea
(3) The Parties shall comply with the operative
pentru citirea indicațiilor grupului/grupurilor de
instructions and orders issued by the system
măsurare pe baza cărora furnizorul emite

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 4
factura finală aferentă serviciului de furnizare a operator under the applicable Technical Code of
energie electrice. the Electric Transmission Network. The
(2) În cazul în care clientul nu asigură accesul obligations each party has under this Contract
operatorului de rețea pentru citirea indicațiilor cannot be invoked as the cause of the non-
grupului/grupurilor de măsurare furnizorul emite o compliance with the Technical Code of the
factură estimată pentru ultimul consum, pe care Transmission Network.
clientul este obligat să o plătească la termenele și Art. 8. (1) Upon the termination of the Contract,
în condițiile prevăzute în contract. the Customer is bound to provide the Network
(3) Factura de regularizare a costurilor cu Operator’s access to read the indications of the
certificatele verzi se emite conform legislației în measuring group/groups based on which the
vigoare, după stabilirea de către ANRE a cotei Supplier issued the final invoice related to the
anuale finale obligatorii de achiziție de certifcate electricity supply service.
verzi, pentru consumul înregistrat în anul anterior. (2) Should the customer fail to ensure the
(4) Eventuale datorii reciproce dintre părți, Network Operator’s access to read the
provenite dintr-un contract anterior de furnizare a indications of the measuring group/groups, the
energiei electrice, se preiau în cadrul prezentului Supplier issues an invoice estimated for the last
contract. consumption, which the Customer is bound to
(5) În cazul rezilierii contractului, încheierea unui pay on the deadlines and under the conditions
nou contract este condiționată de plata de către specified in the Contract.
client a sumelor restante din vechiul contract și a (3) The invoice for the adjustment of costs with
oricăror alte taxe necesare încheierii unui nou green certificates is issued according to the
contract. legislation in force, after ANRE establishes the
Art. 9. (1) Părțile se obligă să respecte final annual mandatory quota to purchase green
prevederile reglementărilor legale în vigoare, pe certificates, for the consumption registered in the
durata derulării contractului. previous year.
(2) Furnizorul va comunica pe toată durata (4) Any mutual debts between the parties,
contractului, datele necesare operatorului pieței resulted from a prior electricity supply contract
de energie electrică. shall be taken under this contract.
Art. 10. (1) Dacă o sumă facturată de către (5) In case of contract termination, the
furnizor este contestată în parte de client, atunci conclusion of a new Contract is conditional on
plata sumei necontestate se va efectua până în the payment by the Customer of the outstanding
ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, amounts from the old contract and any other
dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către fees required to conclude a new Contract.
instanța competentă ca fiind datorate de către Art. 9. (1) The Parties are bound to comply with
client, acesta va plăti penalități de întârziere the stipulations of the legal regulations in force
calculate în conformitate cu prevederile during the Contract performance.
prezentului contract. (2) During the entire duration of the Contract, the
Art. 11. (1) Clientul are obligația să asigure Supplier shall communicate the necessary data
accesul furnizorului/operatorului de rețea la to the electricity market operator.
grupul de măsură, sub sancțiunea deconectării Art. 10. (1) Should an amount invoiced by the
locului de consum cu un preaviz de 5 zile Supplier be partially disputed by the Customer,
lucrătoare. then the payment of the uncontested amount
(2) În cazurile în care citirea grupurilor de shall be made until the payment deadline. For
măsurare nu se realizează lunar, părțile sunt de the disputed amounts, but subsequently
acord cu emiterea facturilor în avans, care vor established amiably or by the competent court to
cuprinde regularizarea energiei electrice după be owed by the Customer, the latter shall pay
citirea grupului de măsură, precum și avize de delay penalties calculated in compliance with the
plată aferente contravalorii consumului estimat provisions of this Contract.
între citiri, stabilit, după caz, în baza indexului Art. 11. (1) The Customer is bound to ensure
autocitit sau pe baza consumului estimat, the Supplier’s/Network Operator’s access to the
conform reglementărilor în vigoare. measuring group under the sanction of
Art. 12. (1) În cazul în care clientul nu se prezintă disconnecting the consumption place with a 5
să ridice corespondența transmisă de către working days prior notice.
furnizor cu confirmare de primire, în termenul (2) In the cases where reading the measuring
prevăzut în înștiințarea emisă de către groups is not done monthly, the Parties agree on
reprezentantul poștei/curierului, se consideră că issuing the invoices in advance, which shall

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 5
respectiva corespondență a fost primită de client include the adjustment of the electricity after
în data în care acesta a fost înștiințat. reading the measuring group, as well as
(2) Pentru a nu aduce prejudicii niciunei persoane payment approvals related to the equivalent
fizice sau juridice furnizorul este îndreptățit să value of the consumption estimated between
solicite încetarea contractul de furnizare a readings, set based on the self-read index or
energiei electrice în cazul în care există litigii based on the estimated consumption, as
asupra dreptului de folosință/proprietate asupra applicable, according to the regulations in force.
imobilului la care se furnizează energie electrică Art. 12. (1) If the Customer fails to show for
conform prezentului contract, de natură să picking up the correspondence sent by the
împiedice stabilirea de către furnizor a folosinței Supplier with acknowledgement of receipt, within
imobilului, pe baza reglementărilor legale în the deadline specified in the notice issued by the
vigoare specifice activitații de furnizare a energiei postal/courier representative, it is deemed that
electrice. the customer has received the correspondence
(3) Furnizorul este îndreptățit să solicite încetarea on the date when they have been notified.
contractul de furnizare a energiei electrice și în (2) In order not to harm any individual or legal
cazul în care titularul de contract solicită entity, the Supplier is entitled to request the
suspendarea furnizării energiei electrice la locul termination of the electricity supply contract in
de consum aferent prezentului contract, iar o alta the case where there are disputes over the right
persoana, care detine un drept de folosinta to use/property on the building whereto
asupra locului de consum electricity is supplied according to this contract,
( coproprietar/poprietar), solicită încheierea likely to prevent the Supplier from using the
contractului de furnizare a energiei electrice si building, based on the legal regulations in force
menținerea furnizării energiei electrice. specific to the activity of electricity supply.
(3) The Supplier is entitled to request the
6. Obligații, drepturi și garanții termination of the electricity supply and if the
Art. 13. (1) Părțile se obligă una față de cealaltă contract owner requests the suspension of the
să dețină, pe parcursul derularii contractului, toate electricity supply to the consumption place
aprobările necesare fiecăreia pentru executarea related to this Contract, and another individual,
obligațiilor cuprinse în prezentul contract, who has a right of use on the consumption place
conformându-se în același timp tuturor cerințelor (co-owners/owner) requests the conclusion of
legale. the electricity supply contract and keeping the
(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să electricity supply.
asigure accesul, conform legii, la toate
informațiile, documentațiile și datele necesare 6. Obligations, Rights and Guarantees
bunei derulări a contractului și care sunt Art. 13. (1) During the Contract performance
accesibile conform reglementărilor în vigoare period, the Parties are bound to each other to
tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar- hold all approvals needed to each of them to
bancare, consultanților și contractanților care au execute the obligations included in this Contract,
legătură cu executarea prezentului contract. while complying with all legal requirements.
(3) Părțile declară și garantează următoarele:
a) dețin toate informațiile și datele pe care (2) The Parties undertake to each other to
le-au considerat necesare cu privire la prestațiile provide the access, under the law, to all
prevăzute de prezentul contract, inclusiv information, documentation and data necessary
prevederile legale referitoare la prestațiile care for the smooth performance of the Contract and
decurg din acesta, iar acestea au fost considerate which are accessible under the regulations in
satisfacătoare în vederea încheierii prezentului force to all state's authorities, financial-banking
contract; institutions, consultants and contractors related
b) își asumă riscul de eroare cu privire la to the performance of this Contract.
informațiile și datele suplimentare pe care nu le- (3) The Parties declare and guarantee the
au investigat sau solicitat de la cealalată parte; following:
c) voința de a încheia prezentul contract s- a) they have all information and data
a format în mod liber; they considered to be necessary regarding the
d) au experiența și cunoștințele necesare performances stipulated by this Contract,
pentru a încheia contracte de acest tip; including the legal provisions regarding the
e) prezentul contract a fost încheiat în performances resulting thereof, and they have
cursul operațiunilor comerciale normale ale been considered satisfactory in order to

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 6
fiecăreia dintre părți, fără ca vreuna dintre ele să conclude this Contract;
se afle în stare de nevoie; b) they assume the risk of error
f) fiecare parte iși exprimă acordul liber și regarding the additional information and data
serios de a încheia prezentul contract, cu intenția that did not investigate or request from the other
de a-și asuma toate drepturile și obligațiile Party;
prevăzute în acesta și de a executa întocmai c) The will to conclude this Contract was
toate prevederile acestuia; formed freely;
g) prin semnarea prezentului contract, d) they have the experience and
fiecare parte confirmă faptul că a înteles și knowledge needed to conclude such contracts;
acceptă fiecare și toate prevederile contractului, e) this Contract has been concluded
pe care le consideră echitabile; during the normal commercial operations of
h) ambele părți declară că au participat în each Party, without any of them being in a state
mod egal la redactarea prezentului contract și au of need;
avut posibilitatea negocierii fiecărei și tuturor f) each Party expresses their free and
prevederilor contractului. serious consent to conclude this Contract, with
Art. 14. (1) Clientul declară pe proprie the intent of assuming all rights and obligations
răspundere că documentele anexate în copie, stipulated herein and to execute all its provisions
care stau la baza întocmirii contractului ( ex. exactly;
documente care atestă dreptul de folosință g) by signing this Contract, each Party
asupra imobilului care reprezintă locul de confirms they understand and accept any and all
consum) sunt actualizate, în vigoare la momentul provisions of the Contract, which they consider
semnării contractului și sunt conforme cu fair.
originalul. h) both parties declare they have equally
(2) Clientul declară că a luat la cunoștință și își participated in drafting this Contract and had the
însușește prevederile cuprinse în Declarația opportunity to negotiate any and all provisions of
privind drepturile și Codul de Conduită al the Contract.
Clientului CEZ VÂNZARE S.A., parte integrantă Art. 14. (1) The Customer declares at their own
a prezentului Contract, publicat pe site-ul risk that the documents attached as copies,
www.cez.ro (subsecțiunea Etică și Integritate), underlying the conclusion of the Contract (e.g.:
obligându-se să respecte și să se conformeze documents certifying the right to use the building
prevederilor cuprinse în acestea. Încălcarea de which would represent the consumption place)
către Client a prevederilor cuprinse în Declarația are updated, in force at the time of signing the
privind drepturile și Codul de Conduită al contract and are compliant with the original
Clientului CEZ VÂNZARE S.A. poate conduce, copy.
în funcție de gravitatea abaterii, a neconformității (2) The Customer declares they have
și/sau a riscurilor generate (ex. risc de pierderi acknowledged and accepted the provisions
finaciare, risc reputațional, etc), la rezilierea included in the Statement on the Rights and
Contractului și/sau la obligarea Clientului la plata Code of Conduct of the CEZ VANZARE S.A.
de daune-interese. Customer, integral part of this Contract,
published on www.cez.ro (the subsection Ethics
6.1. Garanții and Integrity), binding to meet and comply with
Art. 15. (1) Pentru garantarea indeplinirii the provisions included therein. Depending on
obligatiilor de plata care revin Clientului pentru the seriousness of the deviation, noncompliance
serviciul de furnizare a energiei electrice, Clientul and/ or generated risks (e.g.: risk of financial
este obligat sa constituie in favoarea Furnizorului losses, reputational risk, etc.), the Consumer’s
CEZ VANZARE S.A o Garantie financiara in infringement of the provisions included in the
valoare de 250.000 lei. Statement on the Rights and Code of
(2) Dovada constituirii garantiei in valoare de Conduct of the CEZ VANZARE S.A. Customer
250.000 lei se va inainta furnizorului CEZ may lead to the termination of the Contract and/
VANZARE S.A. inainte de inceperea executarii or forcing the Customer to pay damages.
prezentului contract.
(3) In situatia in care Clientul nu face dovada 6.1. Guarantees
constituirii garantiei financiare, prezentul contract Art. 15. To guarantee the fulfilment of the
inceteaza de drept fara nici o alta notificare payment obligations the Customer has for the
prealabila. electricity supply service, the Customer is bound

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 7
(4) Furnizorul executa Garantia finaciara dacă to create a Financial Guarantee amounting
clientul final nu achită facturile aferente serviciului 250,000 lei in the favour of the Supplier CEZ
de furnizare a energiei electrice în termen de 2 VANZARE S.A.
(doua) zile lucratoare de la data scadentă. (2) The proof of establishing the guarantee
(5) Furnizorul execută garanţia financiară în limita amounting 250,000 lei shall be forwarded to the
valorii facturilor emise in baza prezentului Supplier CEZ VANZARE S.A. before starting the
contract, neachitate de catre client in termen 2 execution of this Contract herein.
zile lucrătoare de la data scadentă, notificând (3) Should the Customer fail to prove the
Clientului executarea garantiei finaciare și establishment of the financial guarantee, this
necesitatea reconstituirii acesteia, în limita valorii Contract herein shall legally terminate without
executate in termen de maxim 3 zile lucratoare de any other prior notification.
la data notificarii, sub sancțiunea întreruprii (4) The Supplier creates the Financial
alimentarii cu energie electrica a locurilor de Guarantee if the final customer fails to pay the
consum care fac obiectul prezentului contract și invoices related to the electricity supply service
încetarea raporturilor contractuale. within 2 (two) business days as of the due date.
(6) Clientul este obligat sa reconstituie garantia (5) The Supplier makes the financial guarantee
financiara și să comunice furnizorului dovada in within the value of the invoices issued under this
acest sens în termen de maxim 3 zile lucrătoare Contract, unpaid by the customer within 2
de la data notificarii. business days as of the due date, notifying the
(7) Neindeplinirea de catre Client a obligației de Customer on the execution of the financial
reconstituire a garanţiei financiare în termen de 3 guarantee and the necessity of its reconstitution,
zile lucrătoare de la data notificarii, dă dreptul within the value executed within a maximum of 3
Furnizorului să solicite Operatorului de reţea business days as of the date of notification,
deconectarea locului/locurilor de consum al/ale under the sanction of interrupting the electricity
Clientului de la reţea, fară nici un alt preaviz și să supply to the consumption places subject to this
solicite rezilierea prezentul contract cu un preaviz Contract and termination of the contractual
de 5 zile lucrătoare. relations.
(8) Garanţia financiară se restituie clientului în (6) The Customer is bound to recreate the
termen de 60 de zile de la încetarea contractului financial guarantee and submit to the Supplier
de furnizare a energiei electrice, în măsura în the proof in this regard within a maximum of 3
care nu a fost executată, iar clientul nu business days as of the date of the notification.
înregistrează datorii față de furnizor. (7) Customer’s failure to meet the obligation of
recreating the financial guarantee within 3
6.2. Obligațiile furnizorului business days as of the date of notification gives
Art. 16. Furnizorul are următoarele obligații: the Supplier the right to request the Network
a) să dețină licență de furnizare a Operator to disconnect the Customer’s
energiei electrice și să respecte prevederile consumption place/places from the network,
acesteia; without any other prior notice and to request the
b) să respecte prevederile Standardul de termination of this Contract herein with a 5
performanță pentru serviciul de furnizare a business days prior notice.
energiei electrice; (8) The financial guarantee shall be returned to
c) să inițieze modificarea și completarea the Customer within 60 days as of the
contractului de furnizare a energiei electrice sau a termination of the electricity supply contract, to
anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente the extent where it has not been executed, and
noi, inclusiv prin acte adiționale, atunci când the customer does not register debts to the
consideră necesară detalierea, completarea sau Supplier.
introducerea unor clauze noi;
d) să factureze clientului serviciul de 6.2. Supplier's Liabilities
furnizare a energiei electrice la tarifele Art. 16. The Supplier has the following
contractate; liabilities:
e) să verifice în cel mai scurt timp j) To have the electricity supply permit
situațiile deosebite sesizate de client și să ras- and comply with its provisions;
pundă în termen legal tuturor reclamațiilor și k) To meet the provisions of the
sesizărilor scrise ale acestuia, conform Performance standard for the electricity supply
Standardului de performanță pentru serviciul de service;

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 8
furnizare a energiei electrice; l) To initiate the amendment and
f) să furnizeze clientului informații privind completion of the electricity supply contract or of
istoricul de consum și eventualele penalități its annexes whenever new elements appear,
plătite de acesta, conform Standardul de including by addenda, when they consider new
performanță pentru serviciul de furnizare a clauses should be detailed, supplemented or
energiei electrice în vigoare; insterted;
g) să investigheze reclamațiile privind m) To invoice to the Customer of the
calitatea serviciului de furnizare; electricity supply service at the contracted rates;
h) să pună la dispoziția clientului informații n) In the shortest possible time, to
cu privire la drepturile de care beneficiază, la check the special situations notified by the
legislația în vigoare, la căile de soluționare a Customer and to respond in due time to all
litigiilor în cazul unor dezacorduri sau plângeri, consumer’s written complaints and notifications,
numărul de telefon (call-center, cu funcționare according to the Performance Standard for the
permanentă) pentru preluarea reclamațiilor Electricity Supply Service;
privind deranjamentele precum și informații cu o) To provide the Customer with
privire la punctele unice de contact, respectiv information on the consumption history and any
adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, penalties paid by the latter, in accordance with
pagina de internet. Aceste informații pot fi the Performance Standard for the Electricity
transmise clientului fie prin contract, fie printr-un Supply Service in force;
document separat (facturp, informare etc); p) To investigate the complaints on the
i) să respecte orice alte obligații care îi quality of the supply service;
revin conform legislației în vigoare. q) To provide the Customer with
Art. 17. (1) Furnizorul este responsabil doar information on the rights they benefit from, under
pentru înteruperile în alimentarea cu energie the legislation in force, on the ways of solving
electrică a locului/locurilor de consum care the litigations in case of disagreements or
face/fac obiectul prezentului contract, care s-au complaints, the phone number (call-center, with
dovedit a fi cauzate exclusiv din culpa sa. permanent operation) to take over the
(2) Despăgubirea nu va depăși, pentru o complaints on the disturbances, as well as
întrerupere și în limita prejudiciului suferit, information on the unique contact points,
contravaloarea energiei electrice furnizate la locul respectively address, phone number, e-mail
de consum în cursul unei zile medii, ziua medie address, webpage. This information can be
fiind stabilită pe baza ultimei citiri. Pentru submitted to the Customer either by contract, or
întreruperile din aceeași zi, suma despăgubirilor by a separate document (invoice, information,
nu va depăși de două ori contravaloarea energiei etc.);
electrice furnizate în cursul unei zile medii. r) To meet any other liabilities they have
according to the legislation in force.
6.3 Drepturile furnizorului Art. 17. (1) The Supplier is responsible only for
Art. 18. Furnizorul are următoarele drepturi: the electricity supply interruptions to the
a) să solicite clientului informații despre consumption place/places subject to this
prognoza de consum a acestuia; Contract, which were proven to be caused
b) să întrerupă alimentarea energiei exclusively by their fault.
electrice în condițile nerespectării de către client a (2) By interruption and within the limit of the
clauzelor contractuale, în conformitate cu damage suffered, the compensation shall not
prevederile prezentului contract și legislației în exceed the equivalent value of the electricity
vigoare; supplied at the consumption point during an
c) în regim de limitări și restricții, atunci average day, the average day being set based
când este deficit de putere în SEN, să aplice on the last reading. For the interruptions on the
clientului transele de limitare a puterii prevăzute same day, the amount of damages shall not
în Anexa la contractul de distribuție; exceed twice the equivalent value of the
d) să aiba acces prin intermediul electricity supplied during an average day.
operatorului de rețea în incinta clientului, pentru
citirea grupurilor de măsurare/contoarelor, 6.3 Supplier’s Rights
verificarea instalației de alimentare și utilizare a Art. 18. The Supplier has the following rights:
energiei electrice, precum și a respectării i) To request information from the
prevederilor contractuale; Customer on their consumption forecast;

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 9
e) să solicite clientului constituirea unor j) To interrupt the electricity supply under
garanții financiare, conform prezentului contract și the Customer’s incompliance with the
legislației în vigoare; contractual clauses, in accordance with the
f) să solicite clientului modificarea și provisions of this Contract and legislation in
completarea prezentului contract și a anexelor force;
acestuia, prin acte adiționale, atunci când apar k) Under limitations and restrictions,
elemente noi sau când este necesară modificarea when there is a power deficit in SEN, to apply to
unor clauze contractuale; the Customer the power limitation instalments
g) să recupereze integral de la stipulated in the Annex to the Distribution
consumator costurile aferente achiziționării Contract;
certificatelor verzi pentru energia electrică l) By means of the network operator, to
furnizată; have access to the Customer’s premises to read
h) să factureze și să recupereze de la the measuring groups/meters, verify the
client contravaloarea consumului de energie electricity supply and use installation, as well as
electrică, penalităților de întârziere, a costurilor to meet the contractual provisions;
aferente serviciilor de întrerupere/reluare a m) To request the Customer to
alimentării cu energie electrică, serviciilor de create some financial guarantees according to
preavizare efectuate în vederea evitării this Contract and legislation in force;
întreruperii alimentării cu energie electrică pentru n) To request the Consumer to amend
neplată precum și a altor servicii prestate la and supplement this Contract and its annexes
locul/locurile de consum care fac obiectul by additional addenda, when new elements
Contractului, dacă aceste servicii au fost appear or when it is necessary to amend
efectuate la solicitarea sau din culpa Clientului; contractual clauses;
i) să factureze și să recupereze de la o) To fully recover from the consumer the
client, pe baza datelor transmise de către costs related to purchasing the green certificates
operatorul de rețea, consumul de energie for the supplied electricity;
electrică recalculat pentru o perioadă anterioară, p) To invoice and recover from the
atunci când se constată înregistrarea eronată a Customer the equivalent value of the electricity
consumului de energie electrică, intervenții consumption, delay penalties, costs related to
neautorizate/sustrageri de energie electrică, the electricity supply interruption/resumption
conform reglementărilor legale în vigoare sau services, notification services carried out in
orice alte situații care au avut drept consecință order to avoid the interruption of the electricity
nefacturarea consumului efectiv realizat de către supply for non-payment as well as of other
client; services provided at the consumption
j) să emită facturi pe baza cantităților de place/places subject to the Contract, if these
energie electrică estimate de către operatorul de services have been carried out at the
rețea, conform reglementărilor în vigoare pentru Customer’s request or for their fault;
perioadele de facturare în care indexul contorului i) to invoice and recover from the
nu a fost citit; Customer, based on the data submitted by the
k) să notifice clientului, prin SMS, e-mail network operator, the electricity consumption
sau prin intermediul facturii, modificările recalculated for an earlier period, when the
intervenite asupra periodicității de citire și/sau a erroneous recording of the electricity
intervalului de timp pentru citirea/autocitirea consumption is observed, unauthorised
indexului contorului, fără a fi necesară încheierea interventions/electricity removals, according to
unui act adițional la contract; the legal regulations in force or any other
l) să refuze plata totală sau parțială a situations that resulted in not invoicing the actual
despagubirilor dacă în urma investigațiilor consumption achieved by the Customer;
se dovește că acestea nu sunt cauzate j) to issue invoices based on the
exclusiv din culpa sa; electricity quantities estimated by the network
m) orice alte drepturi prevazute de legislația operator, according to the regulations in force for
în vigoare. the invoicing periods when the index of the
meter was not read;
6.4 Obligațiile Clientului k) by means of the invoice, via SMS, e-
Art. 19. Clientul are următoarele obligații: mail or via an invoice, to notify the Customer on
a) să achite integral și la termenele the changes made on the reading periodicity

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 10
stabilite în prezentul contract contravaloarea and/or time interval for reading/self-reading the
facturilor emise de furnizor, inclusiv cele aferente meter index, without the need to conclude an
recalculării/corecțiilor consumului de energie addendum to the Contract;
electrică, penalităților de întârziere, serviciilor de l) to refuse the total or partial payment of
întrerupere/reluare a alimentării cu energie the compensations if after the
electrică, serviciilor de preavizare efectuate în investigations it is proven that they are not
vederea evitării întreruperii alimentării cu energie exclusively caused by their fault;
electrică pentru neplată, precum și a altor servicii m) any other rights stipulated by the
prestate la locurile de consum care fac obiectul legislation in force.
contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate
la cererea sau din culpa clientului; 6.4 Customer’s Liabilities
b) să respecte dispozițiile operatorului de Art. 19. The Customer has the following
sistem, conform reglementărilor în vigoare privind liabilities:
schema de funcționare a instalațiilor a) to fully pay on the deadlines
consumatorului racordate la S.E.N. și să reducă established under this Contract the equivalent
la nivelul stabilit consumul în situații de restricții value of the invoices issued by the Supplier,
sau limitări; including those related to
c) să ia măsuri de evitare a recalculating/corrections of the electricity
supracompensării energiei reactive; consumption, delay penalties, electricity supply
d) să respecte normele și prescripțiile interruption/resumption services, notification
tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor services carried out in order to avoid the
negative asupra calității energiei electrice, să nu interruption of the electricity supply for non-
intervină în nici un fel asupra instalației de payment as well as of other services provided at
alimentare și de măsurare și să nu permită altor the consumption places subject to the Contract,
persoane, cu excepția reprezentanților if these services have been carried out at the
operatorului de rețea, să intervină asupra Customer’s request or for their fault;
acestora; b) To comply with the system operator’s
e) să comunice în scris furnizorului orice orders, according to the regulations in force
modificare a elementelor care au stat la baza regarding the operating scheme of the
intocmirii contractului în cel mult 5 zile de la consumer’s installations connected to SEN and
producerea acestei modificări; reduce the consumption to the level established,
f) să suporte orice consecințe asupra in situations of restrictions or limitations;
subconsumatorilor, ce decurg din restricționarea c) To take actions for avoiding the
sau din întreruperea furnizării energiei electrice overcompensation of reactive power;
către subconsumatori ca urmare a nerespectării d) to comply with the technical rules and
prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul prescriptions in force, in order to remove the
neplății energiei electrice; negative effects on the electricity quality, to not
g) să transmită furnizorului până la data intervene in any way on the supply and
de 5 (cinci) ale fiecărei luni anterioare perioadei measuring installation and to not allow other
de facturare, eventuala modificare, față de individuals to intervene thereon, except for the
cantitatea de energie electrică corespunzătoare representatives of the network operator.
specificată în Anexa 1 la contract; e) To inform the Supplier in writing on
h) să constituie la solicitarea furnizorului any change in the elements underlying the
garanții de plată, conform prevederilor conclusion of the contract, within 5 days at the
contractului și reglementărilor în vigoare; most since this change;
i) să sesizeze imediat furnizorul în f) To bear any consequences on the sub-
legătură cu orice defecțiune pe care o constată în consumers, resulting from the restriction or from
funcționarea grupului de măsurare; the interruption of the electricity supply to sub-
j) să asigure prin soluții proprii, consumers as a result of failing to comply with
tehnologice și/sau energetice, evitarea unor the provisions of this Contract, including in the
efecte deosebite la intreruperea alimentării cu case of non-payment of electricity;
energie electrică din S.E.N.; g) By the 5th (fifth) day of each month
k) să ia măsurile necesare din punct de preceding the invoicing period, to submit to the
vedere al schemelor interne de alimentare a Supplier the potential amendment, compared to
instalațiilor și echipamentelor tehnologice, inclusiv the corresponding quantity of electricity specified
din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și in Annex 1 to the Contract;

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 11
automatizare, pentru asigurarea funcționării în h) Upon the Supplier’s request, to set up
continuare a receptoarelor importante în cazul payment guarantees, according to the contract
funcționării automaticii din instalațiile OR, în provisions and regulations in force;
scopul exploatării sigure și economice a i) To immediately notify the Supplier in
instalațiilor electrice inclusiv în cazul apariției unei relation to any malfunction they observe in the
supratensiuni în instalațiile operatorului de operation of the measuring group;
distributie; j) To ensure through their own,
l) să mențină starea tehnică technological and/or energetic solutions the
corespunzătoare a instalațiilor electrice proprii în avoidance of special effects on the interruption
conformitate cu normele în vigoare și să nu of the electricity supply from S.E.N.;
permită altor persoane să se racordeze la k) To take the necessary measures in
instalația electrică de utilizare proprie, orice terms of the internal schemes for the supply of
modificări sau extinderi ale acesteia putând fi technological plants and equipment, including in
efectuate doar cu electricieni autorizați sau agenți terms of the protection and automation plants, to
economici atestați ANRE, după înștiințarea și cu ensure the further operation of the important
acordul prealabil al operatorului de rețea; receivers in case of the operation of automation
m) să permită accesul in the OR plants, for the safe and economic
furnizorului/operatorilor competenți la grupurile de operation of electric plants, including in the case
măsurare/contoare în vederea citirii indicațiilor of an overvoltage in the distribution operator’s
grupurilor de măsurare, verificării instalației de plants;
alimentare cu energie electrică și a respectării l) to maintain the technical condition of
prevederilor contractuale; their own electrical installations in compliance
n) să suporte contravaloarea pagubelor si with the rules in force and not allow any
costul remedierii defecțiunilor produse în individuals to connect to their own electrical use
instalațiile operatorului de rețea sau de transport, installation, any amendments or extensions of it
dovedite a fi din culpa sa; can be made only with certified electricians or
o) orice alte obligații prevăzute de economic agents certified by ANRE, after
reglementările în vigoare. notifying the network operator and with their
prior consent;
6.5. Drepturile clientului m) to allow the access of the competent
Art. 20. Clientul are următoarele drepturi: supplier/operators to the measuring
a) să consume energie electrică în groups/meters in order to read the indications of
conformitate cu prevederile prezentului contract; the measuring groups, verify the electricity
b) să solicite furnizorului modificarea și supply installation and meet the contractual
completarea prezentului contract și a anexelor provisions;
acestuia, atunci când apar elemente noi sau când n) to bear the equivalent value of the
consideră necesară detalierea ori completarea damages and cost of remedying the defects
unor clauze contractuale; caused in the installations of the network or
c) să beneficieze contra cost de serviciile transmission operator, proven to be their fault;
furnizorului, în condițiile negocierii unor contracte o) any other obligations stipulated by the
pentru prestări de servicii energetice, conform regulations in force.
prevederilor legale;
d) să opteze pentru orice modalitate de 6.5. Customer’s Rights
plată pe care furnizorul o pune la dispoziție; Art. 20. The Customer has the following
rights:
e) să solicite și să primească de la
furnizor explicații privind elementele facturii; g) To consume the electricity in
compliance with the provisions of this Contract;
f) să solicite despăgubiri sau compensații
pentru daunele materiale dovedite, provocate h) To request the Supplier to amend and
exclusiv din vina furnizorului; supplement this Contract and its annexes when
g) să solicite schimbarea furnizorului de new elements appear or when they consider it
energie electrică, după achitarea tuturor sumelor necessary to detail or complete any contractual
scadente, datorate furnizorului în baza clauses;
prezentului contract, în condițiile prevăzute de i) To receive the payable Supplier’s
reglementările legale în vigoare; services under the conditions of negotiating
h) orice alte drepturi prevăzute de contracts for performing energy services,

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 12
legislația în vigoare. according to the law;
j) To opt for any payment method which
7. Răspunderea contractuală the supplier provides;
Art. 21. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în k) To request and receive from the
parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul Supplier explanations regarding the invoice
contract, Părțile se supun și răspund conform items;
prevederilor prezentului contract, Codului civil și l) To request damages or compensations
legislației în vigoare, aplicabile raportului for the proven material damages caused solely
contractual. by the Supplier’s fault;
Art. 22. (1) Neachitarea facturilor emise în baza g) to request the change of the electricity
prezentului contract în termenul de scadență, Supplier, after paying all the due amounts owed
atrage penalități de intârziere după cum urmează: to the Supplier based on this Contract, under the
a) dobânzile penalizatoare sunt egale cu conditions provided by the legal regulations in
nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen force;
a obligațiilor bugetare, stabilite conform h) any other rights stipulated by the
reglementărilor legale în vigoare; legislation in force.
b) dobânzile penalizatoare se datorează
începând cu prima zi după data scadenței; 7. Contractual Responsibility
c) valoarea totală a dobânzilor Art. 21. For the integral or partial non-
penalizatoare nu poate depăși valoarea facturii. performance of the obligations stipulated in this
(2) Pentru neplata facturile emise în baza Contract, the Parties are subject to and liable in
prezentului contract, până la remedierea situației, accordance with the provisions of this Contract,
furnizorul are dreptul să întrerupă alimentarea cu of the Civil Code and of the legislation in force,
energie electrică, realizând succesiv următoarele applicable to the contractual report.
demersuri: Art. 22. (1) The non-payment of the invoices
a) transmiterea către Client a unui preaviz de issued based on this Contract by the due date
deconectare; leads to delay penalties as follows:
b) transmiterea catre Operatorul de Rețea a d) The penalty interests are equal to the
solicitării privind întreruperea alimentării cu level of the interest owed for the non-payment of
energie electrică în condițiile prevăzute de the budget obligations in due time, established
reglementările legale în vigoare; in accordance with the legal regulations in force;
(3) Furnizorul solicită Operatorului de rețea e) the penalty interests are due as of the
reluarea alimentării cu energie electrică, în first day following the due date;
conformitate cu prevederile legale în vigoare, f) the total amount of the penalty
doar după ce se face dovada/se confirmă interests cannot exceed the invoice value.
achitarea în integralitate a contravalorii facturilor (2) For the non-payment of the invoices issued
restante, dobânzilor penalizatoare datorate, a based on this Contract until the remedy of the
cheltuielilor ocazionate de întreruperea și situation, the Supplier is entitled to interrupt the
reluarea furnizării, precum și dovada constituirii electricity supply, successively takinh the
garanțiilor financiare solicitate conform following steps:
prevederilor contractuale și reglementărilor ȋn a) to submit a note of disconnection to the
vigoare, după caz. Customer;
(4) Furnizorul are dreptul să dispună reluarea b) to submit to the Network Operator the request
furnizării energiei electrice după achitarea de regarding the interruption of the electricity supply
către client a debitelor deconectabile, fără under the conditions specified in the legal
achitarea taxei de deconectare/reconectare, regulations in force;
aceste taxe urmând să fie achitate de către client (3) The Supplier requests the Network Operator
în termenul de scadență menționat în factură sub to resume the electricity supply, in compliance
sancțiunea deconectării locului de consum with the legal provisions in force, only after it is
conform prevederilor legale în vigoare. proven/confirmed that the equivalent value of
(5) În cazul în care consumatorul nu efectuează the outstanding invoices, owed penalty interests,
în termen de 30 de zile de la data întreruperii expenses incurred according to the contractual
furnizării energiei electrice plata integrală a valorii provisions and regulations in force, as
specificată în avizul de plată aferent facturii și a applicable, have all been paid in full.
dobânzilor penalizatoare datorate, furnizorul are (4) The Supplier has the right to resume the
dreptul să rezilieze contractul, urmând să

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 13
recupereze sumele datorate conform dispozițiilor electricity supply after the Customer pays the
legale în vigoare. disconnectable flows, without paying the
(6) Pentru neplata facturile emise în baza disconnection/ reconnection fee, these fees
prezentului contract, furnizorul are dreptul să following to be paid by the Customer within the
suspende unele drepturi ale Clientului, precum: due date specified on the invoice under the
- dreptul de a solicita penalty of disconnection of the consumption
modificarea/completarea contractului și a points, according to the legal provisions in force.
Anexelor acestuia; (5) Should the consumer not fully pay the
- dreptul de a solicita plata anumitor outstanding penalty interests and the amount
despăgubiri în legatură cu derularea specified in the invoice related payment notice
Contractului. within 30 days as of the date of interrupting the
(7) Furnizorul își poate exercita acest drept și în electricity supply, the Supplier is entitled to
condițiile în care Clientul nu respectă terminate the contract, following to recover the
angajamanetul de plată convenit cu Furnizorul due amounts, according to the legal provisions
pentru reeșalonarea creanțelor datorate în baza in force.
prezentului Contract. (6) For the non-payment of the invoices issued
(8) Furnizorul îi va aduce la cunoștință Clientului based on this Contract, the Supplier is entitled to
drepturile suspendate, durata și condițiile de suspend some of the Customer’s rights, such
încetare a suspendării. as:
Art. 23. (1) Refuzul total sau parțial al - the right to request the
consumatorului de a plăti o factura emisă de amendment/completion of the Contract
furnizor se va aduce la cunoștința acestuia în and Annexes thereto;
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii. - the right to request the payment of
(2) Furnizorul analizează temeinicia sesizării şi certain damages in relation to the
comunică clientului rezultatul analizei, în performance of the Contract.
termenele prevăzute în standardul de (7) The Supplier may exercise this right also
performanţă pentru serviciul de furnizare. under the conditions where the Customer fails to
(3) Reclamațiile ulterioare efectuării plății comply with the payment commitment agreed
facturilor se conciliază între părți amiabil, cu upon with the Supplier for rescheduling the
respectarea termenelor prevăzute de claims due under this Contract.
reglementările legale în vigoare. (8) The Supplier shall inform the Customer
(4) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări about the suspended rights, the duration and
conciliate între părți, nivelul consumului facturat conditions for terminating the suspension.
se reduce, nu se vor încasa penalități pentru Art. 23. (1) The Supplier shall be informed on
diferența respectivă. the Consumer’s total or partial refusal to pay an
Art. 24. Forța majoră și cazul fortuit apără de invoice issued, within 5 business days as of its
răspundere partea care le invocă în termenele și receipt.
în condițiile legii. (2) The Supplier analyses the thoroughness of
the notification and informs the Customer on the
8. Întreruperea furnizării energiei electrice result of the analysis within the deadlines
Art. 25. Furnizorul solicită Operatorului de Rețea specified in the performance standard for the
întreruperea alimentării cu energie electrică a supply service.
locului/locurilor de consum care fac obiectul (3) The claims after making the payment of the
contractului, în următoarele situații: invoices are amiably conciliated between the
- neplata facturilor emise de furnizor Parties, in compliance with the deadlines
conform prevederilor contractului; specified by the legal regulations in force.
- neconstituirea de către client a garanțiilor (4) As a result of recalculations conciliated
financiare solicitate de furnizor conform between the Parties, should the level of the
contractului și reglementărilor în vigoare; invoiced consumption reduce, no penalties shall
- încetarea dreptului de folosință al be charged for that difference.
clientului final asupra locului de consum; Art. 24. The Force Majeure and the fortuitous
- pierderea capacității de folosință/exercițiu event exonerate the Party invoking them under
a clientului care a stat la baza încheierii the legal terms and conditions.
contractului;
- alte situații prevăzute în prezentul contract 8. Interruption of the Electricity Supply
Art. 25. The Supplier requests the Network

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 14
și reglementările legale în vigoare. Operator to interrupt the electricity supply to the
Art. 26. (1) În caz de neplată a facturilor emise de consumption place/places subject to the
furnizor conform prevederilor contractului, Contract, under the following situations:
furnizorul transmite clientului un preaviz de - The non-payment of the invoices issued
deconectare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte by the Supplier according to the
de termenul de deconectare, clientul având provisions of the Contract;
obligaţia de a achita suma respectivă în termenul - Customer’s failure to create the financial
prevăzut în preaviz. guarantees requested by the Supplier
(2) Dacă Clientul nu achită contravaloarea according to the Contract and regulations
facturilor emise în baza prezentului contract, în in force;
termenul din preaviz, după 4 zile lucrătoare de la - The termination of the final customer’s
expirarea acestui termen, furnizorul comunică right to use over the consumption point;
Operatorului de rețea solicitarea de deconectare - The Customer’s loss of the capacity of
a clientului final, iar acesta deconectează locul de use/exercise, which the conclusion of the
consum, dacă până la data deconectării furnizorul Contract was based upon;
nu îi confirmă plata datoriei de către clientul final. - ) other situations stipulated in this
(3) Pentru evitarea deconectării, în situația în care Contract and legal regulations in force.
clientul plăteşte contravaloarea facturilor emise în Art. 26. (1) In case of non-payment of the
baza prezentului contract în perioada preavizului invoices issued by the Supplier according to the
sau după expirarea termenului din preaviz, acesta contractual provisions, the Supplier sends a
este obligat să comunice furnizorului dovada notice of disconnection by at least 5 working
plății. days before the disconnection deadline, the
Art. 27. Întreruperea alimentării cu energie Customer being bound to pay that amount within
electrică la locul/locurile de consum care fac the period specified in the notice.
obiectul Contractului poate fi efectuată de către (2) Should the Customer fail to pay the
sau la solicitarea Operatorului de Rețea, pentru equivalent value of the invoices issued based on
nerespectarea de către Client a obligațiilor ce-i this Contract within the period specified in the
revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, notice, after 4 working days as of the expiry of
conform Contractului-cadru pentru serviciul de this deadline, the Supplier informs the Network
distribuţie a energiei electrice încheiat între Operator to request the disconnection of the
operatorul de distribuţie şi furnizor și Condițiilor final customer, and the latter disconnects the
generale pentru prestarea serviciului de distribuție consumption place, if until the date of
a energiei electrice în situația în care contractul disconnection, the Supplier does not confirm the
de distribuție pentru locul/locurile de consum este payment of the debt by the final Customer.
încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, (3) To avoid the disconnection, should the
aprobate de ANRE, care fac parte integrantă și Customer pay the equivalent value of the
completează prevederile prezentului contract. invoices issued based on this Contract during
Pentru situațiile în care întreruperea alimentării se the prior notice or after the expiry of the deadline
face cu preaviz de deconectare, furnizorul in the prior notice, they are bound to inform the
comunică preavizul clientului după primirea Supplier on the evidence of payment.
informării de la Operatorul de Rețea. Art. 27. The interruption of the electricity supply
Art. 28. În toate cazurile în care întreruperea to the consumption place/places subject to the
alimentării cu energie electrică are loc din culpa Contract can be done by or upon the request of
dovedită a clientului, costurile aferente serviciilor the Network Operator, for Customer’s failure to
de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate meet the liabilities they have as user of the
Operatorului de Rețea de către furnizor ȋn baza electrical network, according to the framework-
contractului de rețea, urmând a fi facturate și Contract for the electricity distribution service
recuperate de furnizor de la client ȋn baza concluded between the distribution operator and
prezentului contract. the Supplier and the Overall conditions for
Art. 29. În toate cazurile în care se dovedește că providing the electricity distribution service in the
întreruperea alimentării cu energie electrică la situation where the distribution contract for the
locul/locurile de consum care fac obiectul consumption place/places is concluded between
Contractului a avut loc la solicitarea nejustificată a the distribution operator and the Supplier,
furnizorului/operatorului de rețea, costurile approved of by ANRE, which are integral part of
aferente serviciilor de întrerupere/reluare a and complete the provisions of this Contract. For
alimentării vor fi suportate de furnizor/operator de

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 15
rețea. the situations where the interruption of the
Art. 30. (1) Furnizorul nu răspunde față de client supply is done with a disconnection notice, the
pentru întreruperea furnizării energiei electrice Supplier communicates the notice to the
sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în Customer after receiving the information from
cazul unor calamități sau al unor fenomene ale the Network Operator.
naturii care au avut o intensitate mai mare decât Art. 28. In all cases where the interruption of the
cele prevăzute în prescripțiile de proiectare. electricity supply occurs due to the Customer’s
(2) Furnizorul/Operatorul de rețea nu răspund proven fault, the costs related to the services of
pentru eventuale daune invocate de client, dacă interruption/ resumption of the supply shall be
întreruperea furnizării energiei electrice sau paid to the Network Operator by the Supplier
calitatea necorespunzătoare a energiei electrice based on the network contract, following to be
se datorează următoarelor cauze: invoices and recovered by the Supplier from the
a) forță majoră sau caz fortuit; Customer based on this Contract.
b) întreruperi planificate notificate conform Art. 29. In all cases where it is proven that the
standardului de performanță pentru serviciul de interruption of the electricity supply to the
rețea; consumption place/places subject to the
c) întreruperi în situații excepționale, dacă Contract occurred at the unjustified request of
operatorul de distribuție și furnizorul au acționat în the Supplier/network operator, the costs related
conformitate cu prevederile reglementărilor în to the supply interruption/resumption shall be
vigoare pentru astfel de situații. borne by the Supplier/network operator.
(3) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru Art. 30. (1) The Supplier is not responsible to
întreruperile în alimentarea cu energie electrică the consumer for the interruption of the
intervenite din culpa clientului. electricity supply or for the quality of the
electricity supplied, in case of calamities or
9. Impreviziunea/Modificarea contractului natural phenomena that had a greater intensity
Art. 31. (1) În sensul prezentului contract, prin than those stipulated in the design prescriptions.
“impreviziune” se înțelege intrarea în vigoare a (2) The Supplier/Network Operator is not liable
unor legi/reglementări, modificarea/abrogarea for any damages invoked by the Customer, if the
celor existente, precum și apariția unei situații interruption of the electricity supply or the
excepționale care face vădit injusta executarea inappropriate quality of the electricity is due to
obligațiilor contractuale, intervenite ulterior the following causes:
încheierii prezentului contract. a) Force majeure or Fortuitous event;
(2) Modificarea/completarea prezentului contract b) planned interruptions notified according to the
se poate realiza la solicitarea scrisă și motivată a performance standard for the network service;
uneia dintre părți dacă ulterior încheierii acestuia c) interruptions in exceptional circumstances, if
apare o situație de impreviziune care are sau the distribution operator and the Supplier have
poate avea ca efect: acted in compliance with the provisions of the
a) creșterea pentru furnizor a costurilor regulations in force for such circumstances.
cauzate de dreptul de proprietate, de exploatarea (3) Also, the Supplier is not responsible for the
sau intreținerea activelor sale; interruptions of electricity supply occurred due to
b) introducerea unor noi impozite sau the Customer’s fault.
taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor
impozite, taxe sau tarife reglementate în vigoare; 9. Unpredictability/Amendment to Contract
c) obligarea furnizorului de a efectua noi Art. 31. (1) For the purpose of this Contract, by
cheltuieli de capital, al caror efect asupra “unpredictability”, one is to understand the
costurilor anuale se evaluează plecând de la entry into force of some laws/regulations, the
premisa că sunt amortizate egal pe o perioadă amendment/abrogation of the existing ones, as
reprezentând durata de viață contabilă a activelor well as the occurrence of an exceptional
respective, iar valoarea cumulată a acestor efecte situation that obviously renders unfair the
în anul de contract este mai mare de 5% din execution of the contractual obligations,
valoarea contractului pe anul respectiv; occurred after the conclusion of this Contract.
d) executarea contractului a devenit (2) The amendment/completion of this Contract
excesiv de oneroasă datorită unei schimbări may be made upon the written and reasoned
excepționale a împrejurărilor care ar face vădit request of one of the Parties if after the
injustă obligarea părții contractante la executarea conclusion of the Contract a situation of
obligației. unpredictability arises, which has or may have

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 16
(3) Furnizorul are dreptul să solicite modificarea the effect of:
prezentului contract, inclusiv a tarifului contractat, e) The increase in the supplier’s costs
în cazul în care evenimente neprevăzute la caused by the ownership, exploitation or
încheierea contractului modifică radical echilibrul maintenance of its assets;
valoric al acestuia, antrenând o sarcină excesivă f) The introduction of new taxes or
pentru Furnizor în exercitarea obligațiilor sale duties, or change in the value or instalment of
contractuale, cum ar fi, dar fără a limita, taxes, duties or regulated rates in force;
modificarea prețurilor de achiziție practicate pe g) requiring the Supplier to incur new
piața angro și costurilor specifice, inclusiv capital expenditure, whose effect on the annual
modificări ale bazei de calcul sau a metodei de costs is evaluated starting from the premise that
calcul referitoare la achiziție. they are equally depreciated over a period
Art. 32. (1) Tariful contractat se poate modifica pe representing the accounting life of those assets,
perioada de derulare a contractului, in situatia and the cumulative value of these effects in the
modificarii pretului de furnizare a energiei contract year is greater than 5% of the Contract
electrice si/sau a altor componente ale tarifului, value per that year;
urmare a: h) the execution of the Contract has
- modificarii preturilor de achizitie practicate pe become excessively onerous due to an
piata angro si costurilor specifice, inclusiv exceptional change in the circumstances that
modificari ale bazei de calcul sau a metodei de would obviously make unjust the requirement of
calcul referitoare la achizitie; the Contracting Party to execute the obligation.
- modificarea tarifelor reglementate; (3) The Supplier has the right to request the
- modificarea valorii tarifelor de servicii optionale, amendment of this Contract, including the
dupa caz. contracted rate, in the case where the events
(2) Pentru situatiile mentionate la alineatul unforeseen upon the conclusion of the Contract
precedent nu este necesar a se incheia intre parti radically change its value balance, causing an
un act aditional la Contract. excessive burden for the Supplier in exercising
(3) In cazul modificarii pretului de furnizare a their contractual liabilities, such as, without limit,
energiei electrice, a altor componente ale tarifului the change in purchase prices practiced on the
contractat si/sau a valorii tarifelor serviciilor wholesale market and specific costs, including
optionale ca urmarea a modificarii preturilor de changes in the calculation basis or calculation
achizitie practicate pe piata angro si costurilor method regarding the purchase.
specifice, inclusiv modificari ale bazei de calcul Art. 32. (1) The contracted rate may be changed
sau a metodei de calcul referitoare la achizitie, during the contractual period, in the case of
furnizorul aduce la cunostinta Clientului changing the electricity supply price and/or other
modificarile intervenite asupra tarifului contractat components of the rate, as a result of:
prin SMS, email sau notificare scrisa, anexata la - changing the wholesale purchase prices and
factura, cu minimum 30 de zile inainte de data specific costs, including changes in the
intrarii in vigoare a acestora; calculation basis or calculation method
(4) In cazul modificarii tarifelor reglementate, se regarding the purchase;
procedeaza dupa cum urmeaza: - amending the regulated rates;
a) valoarea tarifului contractat se modifica de - amending the value of the rates for optional
drept la data intrarii in vigoare a noilor tarife services, as applicable.
reglementate, conform actelor normative; (2) For the situations specified in the previous
b) notificarea Clientului privind modificarea paragraph, it is not required to conclude
tarifului contractat se realizeaza prin inscrierea between the parties an addendum to the
modificarii pe factura aferenta serviciului de Contract.
furnizare a energiei electrice. (3) In case of amending the electricity supply
price, other components of the contracted rate
(5) In cazul in care clientul nu este de acord cu
and/or the value of the rates for optional
modificarile intervenite asupra tarifului contractat,
services as a result of amending the purchase
in termen de 15 zile de la data de cand a fost
prices practiced on the wholesale market and
informat prin SMS, e-mail, notificare scrisa
specific costs, including changes in the
(anexata la factura) sau prin intermediul facturii,
calculation basis or the calculation method
are obligatia de a transmite furnizorului o
regarding the purchase, the Supplier informs the
informare scrisa in acest sens, avand
Customer on the changes occurred on the
posibilitatea:
contracted rate via SMS, e-mail or written

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 17
a) sa solicite si sa opteze pentru un alt tip de tarif notification attached to the invoice, by at least
din ofertele CEZ VANZARE S.A. privind serviciul 30 days prior the entry into force thereof;
de furnizare a energiei electrice pentu clientii (4) In case of changing the regulated rates, it is
eligibili; proceeded as follows:
b) sa solicite si sa beneficieze de serviciu a) the value of the contracted rate is changed by
universal, in conditiile prevazute de law on the date of entry into force of the new
reglementarile legale in vigoare; regulated rates, according to the normative acts;
c) sa solicite schimbarea furnizorului de energie b) the Customer shall be notified on the change
electrica, in conditiile prevazute de reglementarile of the contracted rate by recording the
legale in vigoare; amendment on the invoice related to the
d) orice alta optiune care poate fi exercitata in electricity supply service.
acord cu prevederile legale in vigoare. (5) Should the customer not agree with the
(6) Daca in termen de 15 zile de la instiintare, changes made on the contracted rate within 15
clientul nu notifica furnizorului faptul ca nu este de days as of the date when they have been
acord cu modificarile intervenite, acestea se informed via SMS, e-mail, written notification
considera acceptate si se vor aplica in derularea (attached to the invoice) or via the invoice, they
raporturilor contractuale. are bound to send to the Supplier a written
(7) În cazul în care una dintre părți refuză să information in this regard, having the possibility:
accepte în derularea raporturilor contractuale a) to request and opt for another type of rate
oricare din modificările intervenite potrivit from the offers of CEZ VANZARE S.A. regarding
prezentei secțiuni, cealaltă parte are dreptul să the electricity supply for eligible customers;
solicite denuntarea unilaterală a prezentului b) to request and benefit from the universal
contract cu o notificare prealabilă de 21 zile service, under the conditions provided by the
lucrătoare. legal regulations in force;
c) to request the change of the electricity
10. Rezilierea/denunțarea contractului Supplier, under the conditions provided by the
Art. 33. (1) Furnizorul poate solicita legal regulations in force;
încetarea/rezilierea prezentului contract, fără d) any other option that can be exercises in
plata unor despăgubiri, în următoarele cazuri: agreement with the legal provisions in force.
a) sustragerea de energie electrică de (6) Within 15 days as of the notification, should
către clientul, constatată conform legislației în the Customer fail to notify the Supplier on the
vigoare; fact they disagree with the changes emerged,
b) neplata facturilor, la termenele și în they are considered accepted and shall apply in
condițiile prevăzute în contract; the performance of the contractual relations.
c) încetarea dreptului de folosință al (7) Should one of the Parties refuse to accept
clientului asupra locului/locurilor de consum; during the performance of the contractual
d) pierderea de către client a capacității relations any of the changes intervened
de folosință/exercitiu care a stat la baza încheierii according to this section, the other Party has the
contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de right to request the unilateral termination of this
la pierderea acestei calități; Contract with a prior notice of 21 business days.
e) refuzul clientului de a încheia un nou
contract, ori de a modifica/actualiza prezentul 10. Termination/Cancellation of Contract
contract, în condițiile modificării reglementărilor Art. 33. (1) The Supplier may request the
sau a condițiilor tehnico-economice care au stat termination/cancellation of this Contract, without
la baza încheierii acestuia, inclusiv a existenței paying any damages, in the following cases:
împrejurărilor menționate în capitolul precedent, g) Theft of electricity by the final
cu un preaviz/notificare prealabil de 21 zile customer, determined according to the
calendaristice; legislation in force;
f) în alte cazuri prevăzute de h) Non-payment of invoices on the
reglementările legale în vigoare. deadlines and under the conditions specified in
(2) Rezilierea/Încetarea contractului din inițiativa the contract;
furnizorului se efectuează cu un preaviz/notificare i) The termination of the Customer’s
prealabil de 15 zile, cu excepția cazurilor când se right to use over the consumption place/places;
constată sustragere de energie electrică și celor j) The Customer’s loss of the capacity
pentru care, reglementările legale în vigoare și of use/exercise, which the conclusion of the
contract was based upon, with a prior notice of 5

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 18
prezentul contract stabilesc un alt termen pentru working days as of losing this quality;
preaviz/notificare. k) Customer’s refusal to conclude a
(3) În termen de maximum 6 săptămâni de la new contract, or to amend/update this Contract
încetarea contractului, furnizorul are obligația de under the conditions of amending the
a transmite clientului final factura cu decontul final regulations or technical and economic conditions
ori factura estimată pentru ultimul consum, în underlying its conclusion, including the existence
cazul în care clientul nu asigură accesul pentru of the circumstances specified in the previous
citirea contorului, cu excepția facturii aferentă chapter, with a prior notice/notification of 21
regularizării contravalorii certificatelor verzi, care calendar days;
se va emite și transmite conform legislației în l) In other cases stipulated by the
vigoare. Clientul final are obligația să plătească applicable legal regulations.
contravaloarea facturii până la termenul scadent. (2) The termination/cancellation of the Contract
Art. 34. Clientul poate solicita rezilierea/încetarea at the Supplier’s initiative is done under a prior
prezentului contract, cu notificarea prealabilă a notice/notification of at least 15 days, except for
furnizorului cu cel puțin 15 zile înainte, fără plata the cases where electricity theft is observed and
unor despăgubiri, în următoarele situații: the cases for which the legal regulations in force
a) asupra furnizorului s-a declanșat and this Contract establish another deadline for
procedura de suspendare sau retragere a the prior notice/notification.
licenței; (3) Within a maximum of six weeks as of
b) contractul nu respectă reglementările în contract termination, the Supplier is bound to
vigoare privind tipul de contract; submit to the final customer the invoice with the
c) alte situații prevăzute de legislația în final statement or the estimated invoice for the
vigoare. last consumption, if the Customer does not
Art. 35. Prezentul contract va putea fi denunțat provide the access to the meter, except for the
unilateral de către oricare dintre părți, cu o invoice related to the adjustment of the
notificare prealabilă de 21 de zile lucrătoare, în equivalent value of green certificates that is to
condițiile respectării condițiilor contractuale și be submitted according to the legislation in
legislației specifice în materie. force. The final customer is bound to pay the
Art. 36. La încetarea prezentului contact clientul value of the invoice by the due date.
are obligația de a achita toate datoriile față de Art. 34. The Customer may request the
furnizor, cu respectarea prevederilor prezentului termination/cancellation of this Contract, by prior
contract și a legislației în vigoare. notification to the Supplier by at least 15 days
beforehand, without paying any damages, in the
11. Forță majoră și cazul fortuit following situations:
Art. 37. (1) Părțile sunt exonerate de orice d) The procedure of suspension or
răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau withdrawal of the license has been
în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, initiated on the supplier;
dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore e) The contract does not comply with the
sau cazului fortuit. Circumstanțele de forță majoră regulations in force regarding the type of
sau caz fortuit sunt acelea care pot apărea în contract;
cursul executării prezentului contract, în urma f) Other situations provided by the
producerii unor evenimente extraordinare care nu legislation in force.
au putut fi luate în considerare de părți la Art. 35. This Contract may be unilaterally
încheierea contractului și care sunt în mod cancelled by any of the Parties, with a prior
rezonabil în afara voinței și controlului părților. notice of 21 business days, under the conditions
(2) Partea care invocă forța majoră sau cazul of complying with the contractual conditions and
fortuit trebuie să notifice acest lucru în scris specific legislation on this matter.
celeilalte părți, conform legislației în vigoare. Art. 36. Upon the termination of this Contract,
the Customer is bound to pay all debts to the
12. Confidențialitatea Supplier, by complying with the provisions of this
Art. 38. (1) Fiecare parte se obligă să asigure Contract and legislation in force.
confidențialitatea tuturor informațiilor,
documentațiilor, datelor sau cunoștințelor 11. Force Majeure and Fortuitous Event
furnizate de către cealaltă parte în baza Art. 37. (1) The Parties exonerated from liability
prezentului contract și să nu le dezvăluie unei for the partial or full non-performance of the
terțe părți, în totalitate sau parțial, fără obligations arising from this Contract, if this is

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 19
consimțământul scris al celeilalte părți the result of the Force Majeure or Fortuitous
contractante. Event action. The circumstances of force
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1): majeure or fortuitous event are those that may
a) informațiile solicitate de autoritățile occur during the performance of this Contract,
competente, în conformitate cu reglementările în following the occurrence of extraordinary events
vigoare; that could not be considered by the Parties
b) informațiile care au fost făcute when concluding the Contract and which area
publice, fără culpa vreuneia dintre părțile reasonably outside the Parties’ will or control.
contractante; (2) The Party invoking the Force Majeure or the
c) informațiile solicitate de operatorul fortuitous event must notify the other Party in
de rețea, operatorul pieței de energie electrică și writing about this, according to the legislation in
de operatorul de transport și de sistem, în force.
conformitate cu prevederile Codului tehnic al
rețelei electrice de transport și ale Codului 12. Confidentiality
comercial al pieței angro de energie electrică; Art. 38. (1) Every Party undertakes to ensure
d) informațiile furnizate exclusiv the confidentiality of all information,
partenerilor contractuali/imputerniciților uneia documentation, data or knowledge provided by
dintre părți în scopul derulării prezentului contract, the other Party under this Contract and not to
care sunt obligați să asigure confidențialitatea disclose them to Third Parties in whole or in
acestora, conform prevederilor prezentului part, without the written consent of the other
contract. Contracting Party.
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 (2) The following are an exception from the
ani după încetarea valabilității prezentului provisions of Par. (1):
contract. e) the information requested by the
competent authorities, in accordance with the
13. Litigii regulations in force;
Art. 39.(1) Pentru orice divergență intervenită f) the information that has been
între părți pe parcursul derulării prezentului made public, without the fault of any of the
contract, acestea vor depune toate diligențele Contracting Parties;
necesare pentru soluționare pe cale amiabilă. g) the information requested by the
(2) Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea network operator, electricity market operator and
se pot adresa autorității competente (ANRE) în by the transmission and system operator, in
vederea declanșării procesului de soluționare la compliance with the provisions of the Technical
nivelul acesteia, conform prevederilor Code of the Electricity transmission network and
reglementărilor legale în vigoare. of the Commercial Code of the electricity
Art. 40. Litigiile decurgând din interpretarea wholesale market;
și/sau executarea prezentului contract, care nu h) The information provided
pot fi rezolvate pe cale amiabilă, pot fi supuse exclusively to the contractual partners/agents of
spre soluționare instanțelor judecătorești any of the Parties in order to carry out this
competente. Contract, who are bound to ensure the
confidentiality thereof, according to the
14. Cerințe de mediu provisions of this Contract.
Art. 41. (1) Pentru perioada derulării contractului, (3) The provisions of Par. (1) remain valid for a
părțile contractante se angajează să respecte period of 5 years after the termination of this
reglementările de mediu în vigoare. Contract.
(2) În cazul identificării unor aspecte care pot
constitui potențiali factori de risc pentru mediu, 13. Litigations
părțile se angajează să se notifice reciproc și să Art. 39.(1) For any dispute occurred between
găsească o soluție comună pentru eliminarea the parties during the performance of this
problemei constatate. Contract, they shall make all efforts to amiably
settle the situation.
15. Comunicari (2) Should the Parties fail to reach an
Art. 42. (1) Persoanele desemnate de parti agreement, they may apply to the competent
pentru derularea prezentului contract si datele de authority (ANRE) in order to launch the
contact ale acestora sunt: settlement process at this level, according to the
Din partea CEZ Vânzare S.A. legal regulations in force.

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 20
Persoana de contact : ........................ Art. 40. The litigations resulting from the
e-mail: ................................ interpretation and/or performance of this
telefon/fax: ............................./............................... Contract, which cannot be amiably solved, shall
.... be taken before the competent legal courts to be
solved.

Client: ................................... 14. Environmental Requirements


Persoana de contact : ................................... Art. 41. (1) For the period of contract
e-mail: ................................ performance, the Contracting Parties undertake
telefon/fax:........................./.......................... to comply with the environmental regulations in
(2) Orice comunicare/informare in legatura cu force.
prezentul contract, inclusiv transmiterea facturilor, (2) In case of identifying issues that may be
a preavizelor, a petițiilor și a răspunsurilor la potential environmental risk factors, the Parties
petiții, se va face, de regulă, prin e-mail, SMS undertake to notify each other and find a
sau fax, la datele de contact mentionate la alin. 1. common solution to eliminate the problem
Art. 43. (1) În cazul în care se schimbă datele de identified.
contact, partea in cauza are obligația să
comunice celeilalte părți modificarile intervenite, 15. Communications
în termen de maxim 15 zile de la data producerii Art. 42. (1) The individuals appointed by the
acestora. parties for the performance of this Contract and
(2) Până la data comunicării noilor date de their contact details are:
contact, cele vechi sunt considerate valide. From CEZ Vânzare S.A.
Contact person: ........................
16. Alte prevederi e-mail: ................................
Art. 44. (1) Anexele nr.1 ÷ 3, Avizul(le) tehnice de telephone/fax no.
racordare/Certificatul/tele de racordare, ............................./...................................
convenția(le) de exploatare, Condițiile generale
pentru prestarea serviciului de distribuție a
energiei electrice, aprobate de ANRE și orice alte Customer: ...................................
anexe agreate de părți fac parte integrantă din Contact person: ...................................
prezentul contract. e-mail: ................................
(2) Pe parcusul derulării prezentului contract, la telephone/fax:........................./..........................
intervenirea unui caz de “impreviziune” părțile (2) Any written communication/information in
contractante au obligația preluării relation to this Contract, including the
modificării/completării în consecință a submission of invoices, prior notices, petitions
contractului. and answers to petitions shall be normally done
(3) Avizele de plată aferente facturii de energie via e-mail, SMS or fax, to the contact details
electrică fac parte integrantă din factură și specified in Par. 1.
reprezintă defalcarea lunară a contravalorii Art. 43. (1) Should a change in the contact
energiei electrice facturată în baza valorilor details occur, the Party in question is bound to
estimate de energie electrică, respectiv inform the other party on the amendments
regularizare în urma citirii grupului de măsură. emerged, within 15 days as of that date of their
Art. 45. Clientul își exprimă în mod expres occurrence.
acordul pentru ca CEZ VÂNZARE să transmită (2) Until the date of communicating the new
acestuia, materiale promoționale, comunicări de contact details, the old ones are considered to
marketing, oferte comerciale, chestionare sau be valid.
orice alte informații/solicitări relevante privind
produsele și serviciile sale, să efectueze studii de 16. Other Provisions
piață, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv Art. 44. (1) The annexes no. 1 ÷ 3, the technical
mijloace de apelare automată care nu necesită approval(s) of connection/Certificate/remote
intervenția unui operator uman (e-mail, fax, connection, convention(s) of exploitation, the
apeluri preînregistrate), utilizând datele furnizate overall conditions to provide the electricity
de client la încheierea sau pe parcursul derulării distribution service, approved of by ANRE and
prezentului contract. CEZ VÂNZARE S.A. poate any other annexes agreed upon by the Parties
dezvălui datele cu caracter personal către are integral part of this Contract.
împuterniciti/colaboratori/parteneri contractuali (2) During the performance of this Contract,

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 21
care le vor folosi în scopurile menționate mai sus upon the occurrence of a case of
și vor asigura protecția acestora conform “unpredictability”, the Contracting Parties are
reglementărilor legale în vigoare. bound to take over the amendment/completion
Art. 46. (1) Prezentul contract are forță obligatorie of the contract accordingly.
între părți și, sub rezerva unor dispoziții contrare (3) The electricity invoice related payment
exprese incluse în acesta, nu va putea fi modificat notices are integral part of the invoice and
decât prin acordul expres al părților, exprimat prin represent the monthly breakdown of the
act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. electricity amount invoiced based on the
(2) Nicio renunțare sau modificare a drepturilor și estimated electricity values, respectively the
obligațiilor prevăzute de prezentul contract nu va adjustment following the measuring group
fi operată decât în cazul în care ele s-au realizat reading.
prin declarația scrisă și expresă a părților, care să Art. 45. The customer expresses their explicit
indice în mod precis drepturile sau obligațiile la consent for CEZ VANZARE to submit thereto
care se renunță sau sunt, după caz, modificate. promotional materials, marketing notifications,
(3) Prezentul contract conține întreaga înțelegere commercial offers, questionnaires or any other
a părților cu privire la obiectul său, înlocuind toate relevant information/ requests regarding its
înțelegerile și negocierile anterioare. Nu există products and services, to conduct market
nici un element secundar cu privire la care părțile surveys by any means of communication,
să fi amânat negocierea pentru o data ulterioară including means of automatic dialling that do not
încheierii prezentului contract. require the intervention of a human operator (e-
Art. 47. Prezentul contract a fost încheiat la data mail, fax, pre-recorded calls), using the data
de _______în 2 (două) exemplare, un exemplar provided by the Customer when concluding this
pentru furnizor și unul pentru client. Contract or throughout the performance thereof.
CEZ VÂNZARE S.A. may disclose personal data
Furnizor, to the agent/collaborators/contractual partners,
Client, who shall use them for the purposes specified
above and shall ensure the protection thereof
according to the legal regulations in force.
Art. 46. (1) This Contract is binding between the
Parties and, subject to contrary express
provisions included hereto, it may be amended
only under the Parties’ mutual consent
expressed by addendum to the Contract,
concluded in writing.
(2) No waiver or modification of the rights and
obligations stipulated in this Contract shall
operate, unless they have been done by the
Parties’ written and express declaration, which
would indicate precisely the rights and
obligations to be waived for or modified, as
Anexa nr.1 applicable.
la contractul numărul ................/zz.ll.aaaa (3) This Contract herein contains the Parties’
total agreement regarding its subject matter,
Cantitățile de energie electrică activa replacing all previous agreements and
contractate negotiations. There is no secondary element on
Art.1. Cantitatea de energie electrică estimată a fi which the Parties would have postponed the
tranzacționată conform prezentului contract este negotiation to a date after the conclusion of this
de ....... MWh, corespunzător perioadei .............. Contract.
Art. 47. This Contract herein has been
concluded on _______ in 2 (two) original copies,
one for the Supplier and one for the Customer.

Supplier,
Customer

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 22
Cantitate
de energie
Luna electrică
calendarist estimată a
ică fi
tranzacțion
ată [MWh]

Annex no.1
to the Contract no. ................/dd.mm.yyyy

Contracted Active Electricity Quantities


Art.1. The electricity quantity estimated to be
traded according to this Contract is of ...............
MWh, for the period between ........................

Electricit
y
Tot quantity
al Calendar
estimate
Month
d to be
Art.2. Prezenta anexă a fost încheiată la data traded
de............................ în 2 (două) exemplare, din [MWh]
care unul pentru furnizor și unul pentru client.

Responsabil derulare contract din partea


CEZ Vânzare S.A.
Persoana de contact : ........................
e-mail: ................................
telefon/fax: ............................./...................
................

Client: ...................................
Persoana de contact :
...................................
e-mail: ................................
telefon/fax:........................./........................
..

Furnizor, Tot
Consumator, al

Art.2. This annex has been concluded on


............................ in 2 (two) original copies, of
which one for the Supplier and one for the
Customer.

Person in charge with the contract


performance, on behalf of CEZ Vanzare
S.A.
Contact person: ........................

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 23
e-mail: ................................
telephone/fax no.
............................./...................................
Anexa nr.2
la contractul numărul ................/zz.ll.aaaa Customer: ...................................
Contact person: ...................................
Prețul de contract- Zona de Distribuție e-mail: ................................
................. – Nivel de telephone/fax:........................./.................
tensiune................. .........

Art.1.Tipul de tarif este: Monom plat, CEZ Practic Supplier,


Art.2. Prețul de contract este de Consumer,
.............lei/MWh, excluzând taxa pe valoarea
adaugată, contribuția pentru cogenerare de înaltă Annex no.2
eficiență, acciza la energie electrică și costurile cu to the Contract no. ................/dd.mm.yyyy
certificatele verzi.
Acesta include: Contract Price – Distribution Area .................
2.1. Prețul de furnizare al energiei – Voltage level .................
electrice în valoare de .............. lei/MWh
2.2. Tariful mediu la nivel național aferent Art.1.The type of Rate is: Monomial flat rate,
serviciului de transport pentru introducerea CEZ Practic
energiei electrice în retea – Tg - .........lei/MWh; Art.2. The Contractual Price is ……………….
2.3. Tariful zonal aferent serviciului de lei/MWh, excluding the value added tax, the
transport pentru extragerea de energie electrică contribution for high efficiency cogeneration,
din rețea – Tl - ..........lei/MWh; electricity excise duty and costs for green
2.4. Tariful pentru serviciul de sistem – SS certificates.
- ..............lei/MWh; It includes:
2.5. Tariful pentru serviciul de distribuție – 2.1. The electricity supply price
Td - ..............lei/MWh; amounting ……… lei/MWh
Art.3. Prețul de contract reprezintă 2.2. The national average rate related to
contravaloarea în lei a cantității de energie the transmission service for introducing the
electricăa de 1 MWh. Prețul de contract include electricity in the network – Tg – ......... lei/MWh;
tarifele reglementate pentru serviciul de transport, 2.3. The regional rate related to the
serviciile de sistem și serviciul de distribuție în transmission service for extracting the electricity
vigoare la data semnării prezentului contract. from the network – Tl – ......... lei/MWh;
Art.4. Prețul de contract nu conține tariful pentru 2.4. The rate for the system services –
facturarea energiei reactive, aceasta facturându- SS – ………. lei/MWh;
se în conformitate cu reglementările legale în 2.5. The rate for the distribution service –
vigoare. Td – ………. lei/MWh;
Art.5. Prețul de contract va fi modificat automat, Art.3. The contractual price is the equivalent
în mod corespunzător, cu valoarea ajustărilor value in lei of the electricity quantity of 1 MWh.
efectuate de către autoritatile competente, la The contractual price includes the regulated
valoarea actuală a tarifelor reglementate care se rates for the transmission service, system
regăsesc în structura prețului (tariful pentru services, the distribution service applicable on
serviciul de transport – componentele TG, TL, the date of signing this Contract.
tariful pentru servicii de sistem, tariful pentru Art.4 The Contractual Price does not include the
serviciul de distribuție). rate for invoicing the reactive power, which is
Art.6. În baza prețului de contract și a cantităților invoiced in accordance with the legal regulations
de energie contractate/respectiv măsurate in force.
aferente unei luni contractuale, furnizorul va Art.5. The contractual price shall be
emite: automatically amended accordingly with the
6.1. Pentru locurile de consum citite lunar: value of the adjustments made by the competent
a) o factură estimată pentru authorities, to the current value of the regulated
contravaloarea a ........% din consumul de energie rates found in the price structure (the rate for the
electrică activă contractată conform Anexei 1, transmission service – the components TG, TL,
emisă de regulă în primele 15 zile ale lunii the rate for the system services, the distribution

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 24
contractuale. rate).
b) o factură de regularizare emisă de Art.6. Based on the contractual price and the
regula în primele 20 zile lucrătoare ale lunii care contracted /respectively measured power
succede luna contractuală pentru: quantities, related to a contractual month, the
 consumul de energie electrică din Supplier shall issue:
luna contractuală; 6.1. For the monthly read consumption
 contravaloarea corecțiilor de places:
energie electrică activă. a) one invoice estimated for the
Factura lunară de regularizare va conține equivalent value of .......... % of the active
contravaloarea energiei electrice active electricity consumption contracted according to
masurată/consumată într-o lună contractuală (în Annex 1, normally issued in the first 15 days of
funcție de tipul de tarif negociat de părțile the contractual month.
contractante), din care se scade valoarea facturii b) one adjustment invoice normally
de prezumat pentru luna contractuală respectivă. issued in the first 20 working days of the month
Factura de energie electrică va conține ca poziție succeeding the contractual month for:
separată și valoarea certificatelor verzi. Aceasta  The electricity consumption of the
valoare se determină ca produsul dintre valoarea contractual month;
cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate  the equivalent value of the active
verzi (CV/Mwh) estimate de către ANRE, electricity corrections.
cantitatea de energie electrică facturată (Mwh) și The monthly adjustment invoice shall include the
prețul mediu ponderat al certificatelor verzi stabilit equivalent value of the active electricity
conform legislației în vigoare. measured/consumed during a contractual month
d) o factură de regularizare a costurilor cu (depending on the type of rate negotiated by the
certificatele verzi, care se emite, conform Contractual Parties), minus the amount of the
legislației în vigoare, după stabilirea de către invoice to be alleged for that contractual month.
ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achiziție The electricity invoice shall also include the
de certifcate verzi, pentru consumul înregistrat în value of green certificates as separate position.
anul anterior. This value is determined as the product of the
În cazul în care contractul se reziliază sau își annual mandatory quota value to purchase
încetează valabilitatea înainte de stabilirea de green certificates (CV/MWh) estimated by
către ANRE a cotei anuale finale obligatorii de ANRE, the quantity of invoiced electricity (MWh)
achiziție de certifcate verzi din anul precedent and the average weighted price of the green
factura de regularizare se emite ulterior, respectiv certificates established according to the
după publicarea de către ANRE a cotei anuale legislation in force.
finale obligatorii de achiziție de certifcate verzi din d) The invoice for the adjustment of costs
anul precedent, în baza legislației în vigoare. with green certificates, which is issued according
6.2 Pentru locurile de consum cu citire la 2, 3 to the legislation in force, after ANRE
sau 6 luni: establishes the final annual mandatory quota to
a) o factură de estimat, în baza cantităților purchase green certificates, for the consumption
de energie electrică activă și reactivă estimate de registered in the previous year.
părți sau de către operatorul de rețea. Emiterea Should the Contract be terminated or its validity
facturilor de estimat se face lunar, în primele 16 ends before ANRE establishes the final annual
zile lucrătoare ale lunii care succede luna mandatory quota for purchasing the green
contractuală. Factura de energie electrică va certificates of the previous year, the adjustment
conține ca poziție separată și valoarea invoice shall be issued subsequently,
certificatelor verzi. Aceasta valoare se determină respectively after ANRE publishes the final
ca produsul dintre valoarea cotei anuale annual mandatory quota for purchasing the
obligatorii de achiziție de certificate verzi green certificates of the previous year, based on
(CV/Mwh) estimate de către ANRE, cantitatea de the legislation in force.
energie electrică facturată (Mwh) și prețul mediu 6.2 For the consumption places with reading
ponderat al certificatelor verzi stabilit conform every 2, 3 or 6 months:
legislației în vigoare; a) one invoice to be estimated, based on
b) o factura de regularizare emisă, de the active and reactive electricity quantities
regulă la 2, 3 sau 6 luni, ce va fi calculată după estimated by the Parties or by the network
cum urmează: operator. The invoices to be estimated shall be
 dacă la sfarsitul intervalului de issued monthly, in the first 16 working days of

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 25
citire se constată că există o the month succeeding the contractual month.
diferență între cantitatea de The electricity invoice shall also include the
energie electrică efectiv value of green certificates as separate position.
consumată pe intervalul de citire și This value is determined as the product of the
suma cantităților estimate și annual mandatory quota value to purchase
facturate în intervalul respectiv, green certificates (CV/MWh) estimated by
această diferență se distribuie ANRE, the quantity of invoiced electricity (MWh)
uniform pe toate zilele din and the average weighted price of the green
intervalul de citire respectiv și se certificates established according to the
facturează la prețul de contract în legislation in force;
vigoare la momentul realizării b) one adjustment invoice issued
consumurilor lunare; normally in 2, 3 or 6 months, which shall be
 contravaloarea corecțiilor de calculated as follows:
energie electrică activă;  Should at the end of the reading
 contravaloarea cantității de energie interval be observed that there is
estimate în luna contractuală a difference between the
aferentă perioadei de consum electricity quantity actually
ramasă de la data citirii până în consumed during the reading
ultima zi a lunii contractuale interval and the amount of the
calculată la prețul de contract în quantities estimated and invoiced
vigoare. during that time interval, this
Factura de regularizare va conține contravaloarea difference shall be evenly
energiei electrice active măsurată/consumată distributed on all the days in that
într-un interval de citire (în funcție de tipul de tarif reading interval and shall be
negociat de părțile contractante și de prețurile de invoiced at the contractual price
contract în vigoare în intervalul de citire), din care applicable when achieving the
se scade valoarea facturilor de estimat emise monthly consumptions;
pentru intervalul de citire respectiv și  the equivalent value of the active
contravaloarea cantității de energie electrică electricity corrections;
activă estimată în luna contractuală aferentă  The equivalent value of electricity
perioadei rămase de la data citirii până în ultima estimated in the contractual
zi a lunii contractuale. month related to the consumption
Factura de regularizare va conține ca poziție period remaining from the date of
separată și valoarea regularizării costurilor cu reading until the last day of the
certificatelor verzi aferentă perioadei de contractual month calculated at
regularizare. Această valoare se determină the contractual price in force.
conform legislației în vigoare; The adjustment invoice shall include the
c) o factură de regularizare a costurilor cu equivalent value of the active electricity
certificatele verzi, care se emite conform measured/consumer within a reading interval
legislației în vigoare, după stabilirea de către (depending on the type of rate negotiated by the
ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achiziție Contracting Parties and on the Contractual
de certificate verzi. Prices in applicable during the reading interval),
În cazul în care contractul se reziliază sau își of which the value of the invoices of estimate is
încetează valabilitatea înainte de stabilirea de subtracted from, issued for that reading interval
către ANRE a cotei anuale finale obligatorii de and the equivalent value of the active electricity
achiziție de certifcate verzi din anul precedent quantity estimated in the contractual month
factura de regularizare se emite ulterior, respectiv related to the period remaining from since the
după publicarea de către ANRE a cotei anuale date of reading until the last day of the
finale obligatorii de achiziție de certifcate verzi din contractual month.
anul precedent. The adjustment invoice shall also include the
Art.7. Prezenta anexă a fost încheiată la data de value of the adjustment of the costs of green
................... în 2 (două) exemplare, din care unul certificates related to the adjustment period, as a
pentru furnizor și unul pentru client. separate position. This value is determined
according to the legislation in force;
c) An invoice for the adjustment of costs
with green certificates, which is issued according

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 26
to the legislation in force, after ANRE
establishes the final annual mandatory quota to
purchase green certificates.
Should the Contract be terminated or its validity
ends before ANRE establishes the final annual
mandatory quota for purchasing the green
certificates of the previous year, the adjustment
invoice shall be issued subsequently,
respectively after ANRE publishes the final
annual mandatory quota for purchasing the
green certificates of the previous year.
Art.7. This Annex has been concluded on
............................ in 2 (two) original copies, of
which one for the Supplier and one for the
Customer.

Furnizor, / Supplier Client, / Client,

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 27
Anexa nr. 3 / la contractul numarul ................/zz.ll.aaaa /
Appendix no. 3 To the contract number ................/dd.mm.yyyy

Puterea Nivel de
Cod POD Operator Nr. și Data emitere aprobată în tensiune în
Nr. Consum mediu
(Loc de Certificat Racordare CR sau ATR pct. de Perioada
crt. Adresă lunar (KWh) /
Denumire consum) / distribuție / sau ATR / No. and [KWh] / delimitare / de citire /
/ LC / LC Monthly average
LC / LC Name POD Code POD Code Date of issuing the Power The voltage Reading
Crt. Address consumption
(Consumpti (Consumpt Connection approved in level in period
No (KWh)
on site) ion site) Certificate or ATR CR or ATR delimitation
[KWh] point
1

Prezenta anexă a fost încheiată la data de ............... în 2 (două) exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru consumator și va intra în vigoare la
data de ................ /
This Annex has been concluded on ........................ in 2 (two) original copies, of which one for the Supplier and another for the Consumer and
shall take effect on ........................

Furnizor, / Supplier, Consumator, / Consumer,

CEZ Vânzare Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
societate administrată în sistem dualist Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007

CEZ GROUP 28