You are on page 1of 1

Buwan-buwan isang kataga ang handog bilang gabay at inspirasyon para sa pang-

araw-araw na pamumuhay. Itong komentaryo, na isinalin sa 96 na lengguwahe at diyalekto,


ay nakakarating sa ilang milyong tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pahayagan,
radyo, telebisyon at Internet. Mula sa umpisa ng Focolare, ang nagtatag na si Chiara
Lubich (1920-2008) ay sumulat ng komentaryo para sa Kataga ng Ebanghelyo buwan-
buwan. Ngayon ay si Letizia Magri ang gumagawa nito sa paglisan ni Chiara

Itong buwan-buwang polyeto ay suplemento sa New City, magasin ng Focolare


(www.newcityph.com). Ang mga karanasan ng mga taong nagsasabuhay nitong Kataga ng
Buhay ay mahahanap sa New City o mga librong nilathala ng New City Press. Nobyembre 2017
Para sa impormasyon at mga suskrisyon para sa polyetong ito o para sa magasin
na New City, sumulat sa: New City Magazine P.O. Box 332, Manila Philippines, Tel. at
Fax (02) 7142947; E-mail: newcitymanila@gmail.com. o bumisita sa: www.focolare.org
(internasyonal). . “Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo.”
(Mt 23:11)
FOCOLARE CENTERS:
• Mariapoli Peace •248 B Ermin Garcia St. • 26 Maria Cristina Ext. • 6 Campanilla St.
Ligaya Drive Brgy. Silangan, Cubao Capitol Site 6000 (along E. Rodriguez)
Tagaytay City Quezon City Cebu City New Manila, Si Hesus ay nagsasalita sa pulutong ng mga taong sumusunod
Tel: (046)483 2677
(046)483 0936
Tel. 363-7258 Tel: (032) 2536407 Quezon City
Tel: 7217224
sa Kanya. Sinasabi Niya ang mga bagay na bago sa uri ng pamumuhay
• 4800 Valenzuela St. • 69-B Juan Luna St. ng mga taong nais na maging alagad Niya. Ito ay isang uri ng
• Bo. Iruhin Sta. Mesa, Manila Davao City • 119 Progreso St.
Tagaytay City Tel: 714 2951 Tel: (082) 227 8217 F.B. Harrison St. pamumuhay na “salungat sa agos” kung ihahambing sa karaniwang
Tel: (046) 483 1314 714 2953 Fax (082) 222 3501 (near Chinese Temple)
Pasay City
uri ng kaisipan. Sa Kanyang panahon (at sa atin sa
• 1876 Villa Barbara • 28 Wisdom St. • 211 Araullo St., Tel. 526-6064 pangkasalukuyan), madali ang magsalita ng tungkol sa mataas na uri
Interior, Dominga St. Peace Valley, 8000 Davao City
Pasay City Lahug, Cebu City Tel: (082) 2862904 • 1 San Marcelino Vill. ng moralidad ngunit hindi naman ito isinasabuhay. Naroon din ang
Tel: 523 9004 Tel. (032) 2391628 H. Cortes St., paghahanap na hangaan ng lipunan, pagnanais na makita o gamitin
Banilad, Mandaue City
Tel. (032) 345-1563 ang iba para sa pansariling kapakanan. Hinihingi ni Hesus sa Kanyang
mga alagad ang tunay na kakaibang kaisipan ng pakikipag-ugnayan
sa kapwa tulad ng ginawa Niya:

“Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo.”

Sa isang pulong ng mga taong nais tuklasin kung paano


isasabuhay ang Ebanghelyo, ibinahagi ni Chiara Lubich ang kanyang
karanasan: “Kailangang ituon namin ang aming pansin sa iisang Amang
may napakaraming mga anak, at ituring ang lahat ng tao bilang anak
ng iisang Amang iyon… Itinuro ni Hesus, bilang ating modelo, ang
dalawang bagay na maituturing na iisa lamang: ang maging mga anak
ng ating natatanging Ama at tayong lahat bilang magkakapatid.
…Tinatawagan tayo ng Diyos sa isang pangkalahatang kapatiran.”ii
Ito ang bago, ang mahalin ang lahat tulad ng ginawa ni Hesus dahil
ang lahat ng tao – ikaw at ako at bawat tao sa balat ng lupa – ay mga
anak ng Diyos na lagi Niyang minamahal at ninanais. Sa ganitong
paraan, natutuklasan natin na ang kapatid na dapat nating mahalin sa
i Cf Mt 23: 1-11
ii Chiara Lubich “Unity at the start of the Focolare Movement”
– Payerne (Switzerland) 26th September 1982