You are on page 1of 9

Apt8p6s An6cpaoris

S Jl ;2019
TO EIPHNO6IKEIO AGHNQN

I:uyKpm:rWriK£ an6 Tr]V E1privo6i.KI7 Mapi.a Xpovri - OtKovoµou ' Tr]V


onoi.a 6pt0£ ri Ilp6r,5pos rnu Tptµ£Aous I:up�ouAi.ou 6101.Krioris Km 1:riv
fpaµµan:a IQUVVQ rtla�a.
I:uvc:,6pi.ao£ 5riµ6ma mo aKpoa1:rip16 mu ons 27 <P£�pouapi.ou 2019
TipOK£tµ£VOU VQ blKQO£l Tr]V UTI08£0r] µnasu :
TG)V QVQKOTIT0VTG)V : 1) tiriµ171:p10s I,�oupClKr]S i:ou KuptClKOU 2)
A1Ka1:r,pi.vri I:�oupaKr] rnu Eumpanou, apcp61:c:,p01 Kai:01Ko1 AvQ
J\1001. Qv AutKI7S, 01 onoi.01 napama8riKav 5ta i:ou n11.ripr,souoi.ou
blKr]y6pou mus J\£GJVi.6a I:i:apou.
Tris Ka817s 17 QVQKOTII7 : To N.Il.L6. µs u7v £TIG)VUpi .a <<M<PA TPATIEZA
AE >> , nou c:,5p£u£t mriv A817va Kat £Knpooc..:mshm v6µ1µa, nou
napama8riK£ 5ta 1:ris TIAr]P£SOUOi .as 5tKilY0POU Acppo5hris IluponOUAOU.
01 avaKonrnv1:£S Ka1:l':.8t:oav mri fpaµµmda rnu 6tKamripi.ou aurnu 1:riv
ano 26-10-2018 Km pt: ap18p6 Kai:a81':.o£GJS rAK 90729/2018 EAK
2017/2018 QVQKOTII7 TOUS µ£ Tr]V. OTIOlQ Sr]TOUV , 0OQ 0£ QUTI7V
avacpl':.povi:m.
fta 1:ri ou?;riuiori 1:ris avaKonris opi.mI7K£ 61Kaotpos ri avacpt:poµt:v17 mriv
apXI7 Tr]S napouoas, OTI0T£ r] UTI08SOr] QUTI7 £KcpGJVI78I7K£ voµtµa l,1£ Tr]
·,.

5..?. �..............
-; o CQUA,A,O 1:nc: µc: Clpt8µ...... ./2019
"f� mcocpaCTECDC: 1:0'U EtpnvoOtKElOD A8nvcov . 6tCl◊tKClCTlCl AvaK07t:CDY ( AN2)
�/AKYPQNEI 1riv un· apt8µ. 11872/2018 L'lta1ay17 I111.r7Pwµ17s rnu 6tKam17

-� QUWU 10U L.1lKGmflplOU KQ8CJS KQl UlV QTIO 10-10-2018 £TIHGYI7

npos n1ripwµ17

KATA6IKAZEI lflV Ka817s ri QVQKOI1l7 mriv KQ1Q�OAI7 tC,)V 5tKamlKCJV


£s65wv "[C,)V QVQKOTitOVtC,)V ' 1Q onoia opiS£l mo 11006 1(,)V OlQKOOlC,)V

TI£Vl7V1Q ( 250 ) £UpC0.

Kpi8flK£, anocpaoio8riK£ Km 5riµom£U8flK£ 0£ £K1QKtfl 5riµ6ota

ouv£5piaori mo aKpoat17p16 mu mts d L1 - Mafou 2019


xwpis 1flV napouoia 1(,)V OlQOlK(,)V KQl tCuV TIAflP£souoiwv OlKfly6pwv mus.

H fPAMMA17EA�