You are on page 1of 9

.

[ Ap18µ6<; mr6cpaori<;:4 (at;_;) /2018


p1eu'a� £K9EOI")<; KOT06EOI")<; OVOKOTT�<;: 32/2018)
.,,,, . �.l
NOME/\Er nPOTOAIKEIO KEPKYPAr
IAIKH AIMIKALIA nEPIOYrlAKON AIA<t>OPON

rvrKPOTH0HKE OTTO TOV AIKOOT� Avopta A9rivaio, npwTOOiKI"), 0


OTTOiO<; opiOTrJKE OTTO Tl")V np6EOpo npWTOOIKWV TOU npwTOOIKEiOU KtpKupa<;,
Kai aTT6 rri rpaµµarta AµaAia Xavop1vou.
rYNEAPIArE 011µ6oia OTO aKpoar�p16 TOu, rr1v 25-9-2018, yIa va
OIKOOEI Tl") µE ap18µ6 £K9EOI")<; KOT09EOI")<; 32/2018 OVOKOTT� KOTO Emmy�<;
TTPO<; TTAl")pwµ�.
ANAKOnTONTEr: 1) rEwpy10<; Mou�aKiTI")<; TOU /\Ewvioa, KOTOIKO<;
Ayiou LTE<pdvou AuA1wrwv KtpKupa<;, µE A<t>M 039553090 Km 2) /\Ewvioa<;
Mou�aKiTrJ<; TOU rEwpyiou, KOTOIKO<; Ayiou LTEcpdvou AuA1wrwv KtpKupa<;, µE
A<t>M 066082789, TTou TTapaora811Kav 010 TOU TTArJPE�ouoiou 01KrJy6pou rou<;
PoJ3tpTOu Mtp1avou (AM ArKEPK 326, ap. ypaµµariou ArKEPK K29666), o
OTToio<; KOT£9EOE TTpOTOOEI<;.
KA0' Hr H ANAKOnH: Avwvuµri TPOTTE�IK� ETOlpia µE n1v ETTWvuµia
«TPAnEZA nEIPAIOr A.E.», TTOU EOpEUEI OHJV A9�va, 006<; AµEplK�<; 4,
OTTW<; v6µ1µa EKTTpOOWTTEITOI, W<; K090AIK� OIOOOXO<; AOVW OUVXWVEUOI")<; µE
aTTopp6cpriori rri<; avwvuµri<; rpaTTE�IK�<; Em1pia<; µE rriv ETTwvuµia «TPAnEZA
MILLENIUM BANK A.E», TTOU TTapaora811KE 010 Tl")<; TTAl"JPE�OUOIO<; OIKl")y6pou
Tl")<; A811vd<; Aowvirri (AM ArKEPK 466, ap. ypaµµariou ALKEPK K36514), 11
OTToia KOT£9EOE TTPOTOOEI<;.
Kara Tl") ou��Tl")OrJ Tl")<; UTT69EOI")<; OTO OKpoar�p10, 01 TTAl"JPE�OUOIOI
OIKl")y6po1 TWV OIOOf KWV ��TrJOOV va yivouv OEKTCl 6oa avacptpoVTOI OTO
rrpaKTIKCl 011µ6oia<; OUVEOpiaori<; TOU TTap6VTO<; AIKOOTl")piou KOi on<;
TTpOTClOEI<; TOU<;.

A<t>OY ME/\ETHrE TH AIKOrPA<t>IA


rKE<t>0HKE rYM<t>ONA ME TO NOMO
911 oEAioa rr1� urr' ap10µ. 1 Cit i. /2018 arr6q,aori� rou MovoµEJ..ou� npwroo1KEiou KtpKupa�
(EIOIK� Ll1a01Kaoia nEplOUOIOKWV Ll1aq,opwv)

AKYPONEI rriv aTT6 24-1-2018 Emmy� TTpo� TTAripwµ�, TTou


OUVTOX9'lK£ KOTW OTT6 OVTiypmpo TOU TTpWTOU EKTEAEOTOU OTTOypaq>ou T'l� UTT'
ap19µ. 120/2013 01aray� TTAripwµ�� rri� ll1Kaor� rou MovoµEAou�
npwroo1K£iou KtpKupa�.
IYM4-'H<l>IZEI TO OIKOOTIKO £�000 TWV OIOOiKWV.
Kpi9'lK£, OTTOq>aoiOT'lKE KOi 011µ001£U8'1K£ 0£ EKTOKT'l 011µ6010
OUVEOpiaori OTO OKpoar�p16 TOU, OTfJV KtpKupa, Tf)V - ,(;(�.2o-lg
KOi 8Ewp�81"JKE au811µtp6v
0 LllKAtTHt

0
r,nr Eop,10-HKE
1 (}v l(CJT6 >-''I- I Ol'ipcn•1,-;.,
>I, oc,, t,c "''n
u•
, 1 11I ,r ,, r:o,
I
,.uvy
ll,(J / ' ,.<,-
Klµ•. , 'f
l
II ,\rwoo
.. Ii
I \ "S. .
... .J.1···
q,
r1-'1�
A1 0(

KavrapiAl"J lwavvo
/\1KOOTIKrJ YTTCJAl\l)AOc;