PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE CLASA: a X-a SUBIECTUL: AFECTIVITATEA ( specificul afectivităţii şi relaţia ei cu alte fenomene psihice, clasificarea trăirilor afective, proprietăţile trăirilor afective, rolul proceselor afective) TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Obiective operaţionale: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în scopul înţelegerii vieţii subiective a omului; Oo1: să cunoască specificul afectivităţii şi relaţia ei cu celelalte fenomene psihice ; Oo2:să cunoască tipurile de trăiri afective ; Oo3:sǎ cunoască proprietăţile trăirilor afective ; Oo4:să explice rolul trăirilor afective şi influenţa acestora asupra personalităţii umane ;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:

fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005 Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1

ascultǎ ceea ce li se comunicǎ .ascultǎ cu atenţie . prezente în schema lecţiei (anexa nr. dimpotrivă . .Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 2' .participǎ la discuţii. -dezbaterea .se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei . elementele-cheie ale temei. aspiraţiile. 1) . Elemente esenţiale de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Metode Mijloace Evaluare 1. fenomenele .Secvenţele lecţiei T Ob. se va 2 . corespund sau nu nevoilor lui.” . . obiectele. argumentându-şi rǎspunsurile . -manual de psihologieEditura Aramis. trezesc la viaţă anumite trebuinţe.pe baza datelor privind importanţa afectivităţii în conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman . o rezonanţă în conştiinţa sa. observarea sistematicǎ a elevilor. evenimentele care acţionează asupra lui au un ecou. 2.se va realiza discutând pe marginea următoarei afirmaţii pentru tema în cauzǎ : „Omul nu se raportează indiferent la realitate. Captarea atenţiei 3' . -strategie discursivǎ de tip argumentativpersuasiv . îi satisfac sau nu interesele . idealurile.

de trăiri. Procesele psihice care reflectă relaţia dintre subiect şi obiect sub formă . relaţia dintre obiect şi subiect fiind foarte importantă. -conversaţia . Afectivitatea este considerată ca fiind -strategie discursivǎ de tip explicativ .3. -explicaţia didacticǎ . afectivitatea fiind specifică omului . manual de psihologie3 . uneori atitudinale.oferǎ exemple practice . poartă denumirea de procese afective.participǎ la discuţii. -manual de psihologieEditura Aramis. Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice . -expunerea . încercând sǎ explice care ar fi rolul afectivităţii în Specificul afectivităţii dezvoltarea individului Relaţia ei cu alte fenomene uman psihice În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect . Dirijarea învăţării 30' Oo1 reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii .

Conform studiilor efectuate de Vasile Pavelcu (psiholog român) în funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale ( centri nervoşi superiori) şi a subscoarţei cerebrale (centri nervoşi inferiori) se întâlnesc trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare – au un caracter Editura Aramis. -conversaţia . Criteriile după care se poate face o clasificare a lor sunt: intensitatea. dar şi nota lui definitorie. de inteligenţa tipurile de trăiri afective artificială.Oo2 componenta bazală. -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . manual de 4 .enumeră care sunt calculatoare. şi care sunt caracteristicile lor Clasificarea trăirilor afective Afectivitatea cuprinde o multitudine de stări şi trăiri afective. deoarece prin afectivitate omul se diferenţiază profund de roboţi şi . gradul de conştientizare. complexitatea. durata. infrastructurală a psihicului. -problematizarea .

3. mânia. mai aproape de biologic ( instinct) şi mai puţin elaborate cultural. ele se supun în mai mare măsură învăţării.au un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare : 1. cu intansitate variabilă şi -strategie discursivǎ de tip explicativ. accese de plâns zgomotos. speranţa. psihologieEditura Aramis. manual de psihologie- temǎ de 5 . raţional : 1. Emoţiile curente : bucuria. Dispoziţiile afective – sunt stări difuze. antipatia. Emoţiile superioare – sunt legate de activitatea pe care o desfăşoară individul . sunt slab organizate. dispreţul. 2. -explicaţia .explică importanţa trăirilor afective în desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor umane -expunerea. tristeţea. . B) Procese afective complexe . plăcerea.elementar. simpatia. frica. Tonul afectiv al proceselor cognitive 2. entuziasmul. Afectele : groaza . admiraţia. existând chiar o formă de învăţare numită învăţare afectivă. Trăirile afective de provenienţă organică 3. ele tind să scape controlului conştient.

gelozia. 6 . îndoiala.durabilitate relativă. de lungă durată : dragostea. . de activitate (ca cele complexe). -conversaţia . C) Procese afective superioare – se caracterizează printr-o mare restructurare şi raportare valorică. Pasiunile . Editura Aramis.sunt sentimente cu orientare. situată nu la nivel de obiect (ca cele primare). observarea sistematicǎ a elevilor.sentimente morale . ci la nivel de personalitate. Sentimentele – trăiri afective intense. antrenând întreaga personalitate : . depăşind prin conţinutul şi structura lor stările emoţionale disparate şi tranzitorii : 1.sentimente intelectuale . ura. intensitate şi grad de stabilitate şi generalitate foarte mare.sentimente estetice .pasiuni lucide. admiraţia.explică diferenţa dintre tipurile de procese afective prin folosirea unor situaţii concrete -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . temǎ de lucru în clasǎ . invidia.pasiuni oarbe -expunerea.sentimentul Eu-lui sentimente sociale şi psihosociale 2. -problematizarea . nobile . recunoştinţa : . lucru în clasǎ . -explicaţia .

explică proprietăţile trăirilor afective şi exemplifică cu situaţii din viaţa lor -activitatea independentǎ. -exerciţiul. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în lipsa stimulului care le-a produs . -reflecţia personalǎ. „simţite” – proprietate numită expresivitate emoţională.exemplifică cu situaţii concrete rolul trăirilor afective manual de psihologie7 . Rolul proceselor afective Funcţia esenţială a proceselor afective ca şi a expresiilor lor este aceea de a pune organismul în acord . -conversaţia. Trăirile afective au capacitatea de a se exterioriza – de a fi „văzute”. Trăirile afective au proprietatea de a se converti unele în altele. -fişe de lucru individuale. . 3. „citite”. adică de a se transforma din pozitive în negative şi invers.Oo3 Proprietăţile trăirilor afective Avem în vedere nu notele lor distinctive şi definitorii. evaluare orală Oo 4 -activitatea independentǎ. care le individualizează în raport cu alte fenomene psihice. -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. ci capacităţile sau disponibilităţile pe care le posedă : 1. 2.

-exerciţiul. deci de a adapta. -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. -activitatea independentǎ.emoţiile sunt cele care organizează conduita umană – prin mobilizarea întregului organism.procesele afective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor umane. . temǎ de lucru în clasǎ .Obţinerea performanţei . 8 . se va reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii „ Cheia înţelegerii altora se află în propriile noastre Editura Aramis. ele potenţează şi condiţionează acţiunile. observarea sistematicǎ a elevilor.. prin punerea lui în acord cu situaţia. manual de psihologieEditura Aramis. activitatea independentǎ. -activitatea independentǎ.emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană – prin starea de agitaţie difuză. Putem spune că : . temǎ de lucru în clasǎ .pe baza datelor privind solicitărilor prin exemple importanţa afectivităţii în proprii şi concrete conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman . -reflecţia personalǎ.vor răspunde . . de a regla conduita umană din punct de vedere energetic şi direcţional. asigurarea feed-back-ului 5' cu situaţia. . -conversaţia. prin intensitatea şi desfăşurarea lor tumultoasă .

6.vor concretiza conţinutul lecţiei prin aplicaţii -exerciţiul. . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. . 1 SCHEMA LECŢIEI SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII ŞI RELAŢIA EI CU ALTE FENOMENE PSIHICE 9 . Evaluarea performanţei 3' . ANEXA NR. observarea sistematicǎ a elevilor. prin evaluarea răspunsurilor obţinute la solicitările adresate. . referitoare la tema abordatǎ. 5.vibraţii afective.Intensificarea retenţiei şi 7' transferului . evaluarea va avea o componentǎ predominant stimulativǎ.activitatea independentǎ.ceea ce înseamnă că afectivitate îndeplineşte funcţii importante nu doar în raport cu activitatea. ci şi cu procesul cunoaşterii umane.vor răspunde solicitărilor -reflecţia personalǎ.conversaţia.se vor da îndrumǎri bibliografice. .” ( Vasile Pavelcu) .se va realiza frontal.

tonul afectiv al proceselor cognitive .sentimentele .expresivitatea emoţională 2.trăirile afective de provenienţă organică .dispoziţiile afective C) Procesele afective superioare .pasiunile III. relaţia dintre obiect şi subiect fiind importantă. Trăirile afective se pot converti unele în altele : pozitive în negative şi invers. 3.emoţiile curente . 10 . Trăirile afective au proprietatea de a se exterioriza . IV. ROLUL PROCESELOR AFECTIVE emoţiile sunt cele care organizează conduita umană emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană procesele affective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor. ele potenţează şi condiţionează acţiunile. II. PROPRIETĂŢILE TRĂIRILOR AFECTIVE 1.emoţiile superioare .afectele B) Procesele afective complexe . CLASIFICAREA TRĂIRILOR AFECTIVE În funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale şi cea a subscoarţei cerebrale ( Vasile Pavelcu) există trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare : . Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în absenţa stimulului ce le-a determinat.În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect. Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice – afectivitatea fiind specifică omului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful