You are on page 1of 3

Wesleyan University Philippines

Mabini Extension, Cabanatuan City


College of Business and Accountancy

“Feasibility Study of Stop-and-Go Recreational Facility for


Retired People”

Name (Optional): _______________________________


Age: _______ Gender: _______
Occupation: ____________________________________

Direction: Put a check inside the box of your chosen answer.


(Lagyan ng tsek sa loob ng kahon ang napiling sagot.)

1. How much pension/income do you have every month? (Magkano


ang nakukuha mong pension/sweldo/kita sa isang buwan?)

Under 10,000 30,001 – 40,000

10,001 – 20,000 40,001 and above

20,001 – 30,000

2. How frequent do you do the following activities? Put a check


on the corresponding number. (Gaano mo kadalas ginagawa ang
mga sumusunod? Lagyan ng tsek ang napiling numero.)

1 – Not at all (Hindi talaga)


2 – Rarely (Madalang)
3 – Sometimes (Minsan)
4 – Often (Madalas)
5 – Always (Palagi)

1 2 3 4 5
Matulog(Sleeping)
Manuodngtelebisyon(Watch TV)
Pageehersisyo(Exercising)
Magdilignghalaman(Watering the plants)
Magbasa(Reading)
Magluto(Cooking)

3. Do you often feel bored at your home?(Madalas ba ay nabuburyo


ka sa iyong tahanan?)
Yes No

a. If yes, do you want to a have a facility where you


can interact with people with the same age as you?
(Kung Oo, nais mo bang magkaroon ng isang pasilidad kung
saan ay makakahalubilo mo ang ib amo pang mga ka-edad?)
Yes No
4. Where do you usually go? Put a check on the corresponding
number. (Saan ka madalas mamasyal? Lagyan ng tsek ang napiling
numero.)

1 – Not at all (Hindi talaga)


2 – Rarely (Madalang)
3 – Sometimes (Minsan)
4 – Often (Madalas)
5 - Always (Palagi)

1 2 3 4 5
Mall
Park (Parke)
Recreational Place (Lugar Panglibangan)

5. What activities do you want to have in the facility? Rate


the following. (Anong gusto mong naroroon sa isang pasilidad?
Bigyan ng rate ang mga sumusunod.)

1 – Not interested at all


2 – Not very interested
3 – Neutral
4 – Somewhat interested
5 – Very interested

1 2 3 4 5
Basketball court
Bingo
Chess table
Entertainment Room (tv/ radyo)
Fish pond
Hand crafting (Mag-gantsilyo)
Ktv room
Garden
Spa/ massage place
Yoga
Zumba
Swimming Pool
Healthy Canteen

6. What foods do you want to have in the canteen? (Anong mga


pagkain ang nais mong magkaroon sa canteen?)

1 – Not interested at all


2 – Not very interested
3 – Neutral
4 – Somewhat interested
5 – Very interested

1 2 3 4 5
Boiled saba or kamote
Vegetable Salad
Fresh fruits
Bangsilog
Fried fish
Boiled vegetables
Pakbet
Sinigang na bangus
Adobong sitaw
Sarsiadong isda
Paksiw na isda
Tinolang manok
Ginisang kalabasa

7. If a facility with the mentioned services will be built,


will you patronize it? (Kung magtatayo ng isang pasilidad na
may mga nabanggit na serbisyo, nanaisin mo bang pumunta?)
Yes No

a. If yes, how often will you go? (Kung oo, gaano


kadalas ka pupunta?)
Every day (Araw-araw)

Once, twice, or thrice a week (Isa, dalawa, o


tatlong beses sa isang linggo)

Once, twice, or thrice a month (Isa, dalawa, o


tatlong beses sa isang buwan)

Others, please specify: _______________________

8. Do you want to stay inside the facility?(Naismo


bangmanatilisanasabingpasilidad?)
Yes No

a) If yes, for how long?(Kung oo, gaanokatagal?)


Half day 1 – 2 days 3 - 4 days 5 – 6 days

9. How much are you willing to spend for the said facility?
(Magkano ang pera na kaya mong ilaan para sa nasabing pasilidad?)
Below 200 401 – 500

201 – 300 501 and above

301- 400

10. Do you want to bring your family or friends? (Gusto mo


bang isama ang iyong pamilya o kaibigan?)
Yes No